HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 10 septembrie 2002privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 17 septembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României, precum și ale art. 7 alin. (6) și (7), art. 60 alin. (5) și (6) și ale art. 172 alin. (1) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Elevii care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale au dreptul la bursa de performanță "Meritul Olimpic", care se acordă în anul școlar următor celui în care au obținut distincția, pe durata anului școlar, inclusiv a vacantelor.(2) De același drept beneficiază și studenții în anul I care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale în calitate de elevi în clasa a XII-a, pe durata anului universitar, inclusiv a vacantelor.(3) Bursele se acordă numai elevilor sau studenților care urmează studiile în România.(4) Bursele pot fi acordate pe toată durata studiilor, după evaluarea anuală a performantelor.(5) Bursele prevăzute la alin. (1) și (2) se suporta din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării.  +  Articolul 2Studenții care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale pot urma, la cerere, fără taxe de școlarizare, cursurile a doua facultăți în instituții de învățământ superior de stat.  +  Articolul 3(1) Din bugetul Ministerului Educației și Cercetării alocat pentru cercetare se constituie anual un fond care să asigure finanțarea acordării prin competiție a cel mult 100 de burse noi de cercetare pentru tineri doctoranzi, precum și finanțarea angajamentelor asumate în anii anteriori pentru derularea în continuare a burselor de cercetare pe durata lor maximă de acordare. (la 07-07-2005, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 615 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 07 iulie 2005 ) (2) Bursele de cercetare se acordă suplimentar, prin concurs, tinerilor doctoranzi cu vârsta de până la 35 de ani, angajați în învățământ sau în cercetare științifică, cu rezultate deosebite în activitatea de cercetare la doctorat, indiferent de forma de învățământ pe care o urmează.(3) Bursa de cercetare se poate menține pe o durată de maximum 4 ani, fără depășirea duratei studiilor doctorale sau a limitei de vârsta de 35 de ani, cu obligativitatea evaluării anuale a rezultatelor obținute de către doctorand.  +  Articolul 4(1) Cuantumul burselor prevăzute la art. 1 și 3 este în suma de 2.000.000 lei lunar și se reactualizează anual prin ordin al ministrului educației și cercetării, în funcție de evoluția indicelui de inflație.(2) Listele cu elevii, studenții și doctoranzii beneficiari ai prevederilor prezentei hotărâri se aproba anual prin ordin al ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației și Cercetării va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 6(1) Prezenta hotărâre se aplică începând cu anul școlar/universitar 2002/2003.(2) De prevederile prezentei hotărâri beneficiază elevii sau studenții care au primit distincții la olimpiadele internaționale începând cu anul 2002, respectiv doctoranzii înmatriculați în ultima sesiune de admitere la doctorat, înainte de lansarea competiției. (la 07-07-2005, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 615 din 23 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 07 iulie 2005 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  București, 10 septembrie 2002.Nr. 1.004.--------