ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 30 iunie 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 2 iulie 2010  Având în vedere necesitatea eficientizării activității instituțiilor publice locale și a îmbunătățirii actului managerial în condițiile reducerii cheltuielilor bugetare locale,luând în considerare opiniile și recomandările Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și ale Băncii Mondiale referitoare la creșterea disciplinei financiare, predictibilității și a transparenței execuției bugetare la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, la diminuarea arieratelor înregistrate ca urmare a managementului financiar imprudent și la reducerea cheltuielilor bugetare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, este necesară adoptarea unei politici de restrângere a cheltuielilor bugetare și de întărire a disciplinei financiare, astfel încât să se reducă deficitele dintre veniturile și angajamentele legale de cheltuieli publice locale. Arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, conducând la creșterea acestuia.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 22 se introduc două noi puncte, punctele 22^1 și 22^2, cu următorul cuprins:22^1. deficitul secțiunii de funcționare - diferența dintre suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de o parte, și veniturile încasate, pe de altă parte, cuprinse în secțiunea de funcționare, ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare;22^2. deficitul secțiunii de dezvoltare - diferența dintre suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de o parte, și veniturile secțiunii de dezvoltare, pe de altă parte, ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare;2. La articolul 2, punctele 26, 50 și 51 se modifică și vor avea următorul cuprins:26. echilibrul bugetar - egalitatea dintre veniturile bugetare programate și cheltuielile bugetare de efectuat în cadrul unui exercițiu bugetar. În cazul în care veniturile programate ale secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile bugetare prevăzute ale acesteia, echilibrul bugetar se poate asigura utilizând ca sursă de finanțare excedentul anilor precedenți;.........................................................................50. secțiune de funcționare - partea de bază, obligatorie, a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile și a bugetelor împrumuturilor externe și interne, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege, precum și cheltuielile curente respective. Veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare sunt prevăzute la alin. (2) și (3);51. secțiune de dezvoltare - partea complementară a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu excepția bugetelor fondurilor externe nerambursabile, care cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel național, regional, județean, zonal sau local, după caz. Veniturile și cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt prevăzute la alin. (4) și (5);3. La articolul 2, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 28^1 și 28^2, cu următorul cuprins:28^1. excedentul secțiunii de funcționare - diferența dintre veniturile încasate, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, cuprinse în secțiunea de funcționare, ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare;28^2. excedentul secțiunii de dezvoltare - diferența dintre veniturile secțiunii de dezvoltare, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, cuprinse în secțiunea de dezvoltare, ce poate să apară pe parcursul execuției bugetare;4. La articolul 2, punctul 34 se abrogă.5. La articolul 2, după punctul 44 se introduce un nou punct, punctul 44^1, cu următorul cuprins:44^1. plăți restante - sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură. Pentru sumele datorate și neachitate, reeșalonate la plată, cu acordul părților, se modifică termenul de plată în mod corespunzător; (la 01-01-2007, Pct. 44^1 al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdus de pct. 5 al art. I din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 6. La articolul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele (2)-(6), cu următorul cuprins:(2) Veniturile secțiunii de funcționare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele:a) venituri proprii, potrivit art. 5 alin. (1) lit. a), cu excepția veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentând amortizarea mijloacelor fixe și a sumelor aferente depozitelor speciale pentru construcția de locuințe; (la 01-01-2007, Litera a) a alin. (2) al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdusă de pct. 6 al art. I din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) b) venituri proprii ale instituțiilor publice locale finanțate integral sau parțial din venituri proprii;c) subvenții pentru finanțarea cheltuielilor curente;d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor curente;e) venituri din împrumuturi acordate instituțiilor și serviciilor publice locale sau activităților finanțate integral din venituri proprii;f) vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, care se reflectă cu valoare negativă.(3) Cheltuielile secțiunii de funcționare, prevăzută la alin. (1) pct. 50, sunt următoarele:a) cheltuieli de personal;b) bunuri și servicii;c) dobânzi;d) subvenții;e) transferuri curente între unitățile administrației publice;f) alte transferuri pentru cheltuieli curente;g) asistență socială;h) rambursări de credite;i) alte cheltuieli;j) împrumuturi pentru instituții și servicii publice locale sau activități finanțate integral din venituri proprii.(4) Veniturile secțiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele:a) vărsăminte din secțiunea de funcționare;b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri, sume reprezentând amortizarea mijloacelor fixe și sume aferente depozitelor speciale pentru construcția de locuințe; (la 01-01-2007, Litera b) a alin. (4) al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdusă de pct. 6 al art. I din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) c) subvenții pentru cheltuieli de capital;d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor de capital;e) sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări.(5) Cheltuielile secțiunii de dezvoltare, prevăzută la alin. (1) pct. 51, sunt următoarele:a) cheltuieli de capital;b) proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de postaderare;c) transferuri pentru cheltuieli de capital;d) alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital.e) rambursarea împrumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă de postaderare, prevăzută a fi realizată din sumele rambursate. (la 01-01-2007, Alin. (5) al art. 2 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, introdus de pct. 6 al art. I din prezenta ordonanță de urgență, a fost completat de litera e) de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) (6) În cazul bugetelor împrumuturilor externe și interne, tragerile autorizate din finanțările rambursabile contractate reprezintă sursa de finanțare a cheltuielilor acestora.7. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Veniturile și cheltuielile bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cumulate la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, alcătuiesc bugetul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public, în anul respectiv, în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială și starea de echilibru sau dezechilibru.8. La articolul 5 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) sume primite de la Uniunea Europeană și/sau alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări.9. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetelor locale se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetul de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor.9^1. La articolul 6, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Trecerea de către Guvern în administrarea și finanțarea autorităților administrației publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizării unor competențe, precum și a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizării acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar până la aprobarea acestora, pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, actualizate cu indicele prețurilor de consum, după cum urmează:». (la 17-03-2011, Pct. 9^1 al art. I a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 10. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:Principiul echilibrului  +  Articolul 13Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.11. La articolul 14, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul.(7) În situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabilește potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.(8) Ordonatorii de credite au obligația ca în execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) să asigure achitarea plăților restante prevăzute la alin. (6). Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior, cu excepția angajamentelor noi pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile. (la 01-01-2007, Alin. (8) al art. 14 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, modificat de pct. 11 al art. I din prezenta ordonanță de urgență, a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 12. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Instituțiile publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 54 alin. (7), precum și cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secțiunii de funcționare cooperează pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, inspecție, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociații de dezvoltare intercomunitară înființate potrivit legii.(1^2) Activitățile prevăzute la alin. (1^1) se organizează și se exercită în baza hotărârilor consiliilor locale interesate prin care se aprobă acordurile de cooperare, care cuprind:a) părțile semnatare;b) obiectul acordului de cooperare;c) drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea activității respective, inclusiv cele financiare;d) atribuțiile exercitate;e) durata și desființarea acordului de cooperare;f) alte clauze;g) dispoziții finale.(1^3) Prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice se stabilește modelul-cadru al acordului de cooperare.13. La articolul 25, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare și politica fiscal-bugetară, precum și cadrul de cheltuieli pe termen mediu;14. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Bugetele structurate potrivit alin. (2) se aprobă și pe secțiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 și 51.15. La articolul 26, alineatele (7)-(9) se abrogă.16. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:Regimul sumelor rezultate din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat  +  Articolul 29Sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor.16^1. La articolul 30, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local și se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. (la 17-03-2011, Pct. 16^1 al art. I a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 17. La articolul 30, alineatul (7) se abrogă.17^1. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sumele reprezentând amortizarea calculată pentru aceste mijloace fixe constituie integral venituri ale bugetelor locale, care se cuprind în secțiunea de dezvoltare, se utilizează exclusiv pentru realizarea de investiții în domeniul respectiv și se evidențiază distinct în programul de investiții, ca sursă de finanțare a acestora, cu excepțiile prevăzute în acordurile de împrumut sau de garanție încheiate cu instituțiile financiare internaționale. (la 17-03-2011, Pct. 17^1 al art. I a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 18. La articolul 32, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de:a) 44% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;b) 12% la bugetul local al județului;c) 21% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției generale a finanțelor publice județene la trezoreria municipiului reședință de județ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, precum și a bugetului local al județului.(2) În execuție, cota de 21% se alocă de către direcțiile generale ale finanțelor publice județene, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, precum și a bugetului local al județului, proporțional cu sumele repartizate și aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3)-(5).(3) Cota de 77% din impozitul pe venit pentru municipiul București se repartizează, în termenul prevăzut la alin. (1), astfel:a) 22,5% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;b) 44,5% la bugetul local al municipiului București;c) 10% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la Trezoreria Municipiului București, pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum și a bugetului local al municipiului București.(4) În execuție, cota de 10% se alocă de către Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor, precum și a bugetului local al municipiului București, proporțional cu sumele repartizate și aprobate în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (6).18^1. La articolul 33, părțile introductive ale alineatelor (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, aprobate anual prin legea bugetului de stat, și din cota de 21% prevăzută la art. 32 alin. (1), o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al județului, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, astfel:............................................................(6) Pentru municipiul București, din cota de 10% prevăzută la art. 32 alin. (4) se alocă o cotă de 25% pentru bugetul local al municipiului București, iar diferența se repartizează pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București, astfel:». (la 17-03-2011, Pct. 18^1 al art. I a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 19. La articolul 33, alineatele (7^1), (7^2) și (8) se abrogă.20. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Din bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și prin bugetele unor ordonatori principali de credite ai acestuia ori din alte bugete se pot aloca, pe bază de contract de finanțare, resurse financiare către bugetele locale pentru finanțarea integrală sau parțială a unor proiecte de dezvoltare sau sociale de interes național, județean ori local. Stabilirea proiectelor și a unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale beneficiare se face pe baza criteriilor propuse de fiecare ordonator principal de credite al bugetului de stat și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Contractul de finanțare cuprinde, în mod obligatoriu, prevederi referitoare cel puțin la următoarele elemente:a) obiectul contractului;b) valoarea totală a proiectului;c) durata contractului;d) contribuția din bugetul de stat, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pentru implementarea proiectului;e) eșalonarea multianuală a implementării și a alocărilor din bugetul de stat, precum și din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), după caz, pe ani bugetari, până la finalizarea proiectului, inclusiv punerea în funcțiune a obiectivelor, după caz, în maximum 3 ani de la semnarea contractului;f) cheltuielile eligibile aferente contribuției din bugetul de stat;g) clauze de modificare sau reziliere a contractului de finanțare;h) clauze privind răspunderea în solidar, ca urmare a prejudiciilor generate de nerespectarea clauzelor contractuale, din motive imputabile părților.21. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Sumele aferente finanțării integrale sau parțiale a unor proiecte de dezvoltare, prevăzute la alin. (2), se repartizează pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale prin hotărâre a Guvernului sau ordin al ministrului, după caz, și se comunică acestora, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat.22. La articolul 39, alineatele (2) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, în condițiile legii, repartizează pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la comunicare, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum și transferurile prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea definitivării proiectelor bugetelor locale de către ordonatorii principali de credite. În același termen, direcțiile generale ale finanțelor publice județene, respectiv Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, comunică unităților administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunilor acestora, după caz, și o estimare a veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit...........................................................................(8) Ordonatorii principali de credite au obligația să transmită direcțiilor generale ale finanțelor publice bugetele locale, în condițiile prezentei legi, în termen de 5 zile de la aprobarea acestora.23. La articolul 39, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Direcțiile generale ale finanțelor publice, în termen de 10 zile de la primirea bugetelor locale aprobate, întocmesc și transmit Ministerului Finanțelor Publice, inclusiv în format electronic, bugetele pe ansamblul fiecărui județ, respectiv al municipiului București, grupate în cadrul fiecărui județ și al municipiului București, pe comune, orașe, municipii, sectoare ale municipiului București și pe județ, pe structura clasificației bugetare.(10) Direcțiile generale ale finanțelor publice, în termenul prevăzut la alin. (9), transmit Ministerului Administrației și Internelor, în format electronic, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), pe județ, respectiv pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, pe structura clasificației bugetare.24. La articolul 41 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual, potrivit art. 38.24^1. La articolul 49, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Virările de credite bugetare, în condițiile prevederilor alin. (4), se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. (la 17-03-2011, Pct. 24^1 al art. I a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 25. La articolul 49, după alineatul (7) se introduc opt noi alineate, alineatele (8)-(15), cu următorul cuprins:(8) Autoritățile administrației publice locale pot să prevadă și să aprobe vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare.(9) Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite asigură în totalitate cheltuielile secțiunilor de funcționare ale bugetelor respective.(10) În situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului, ordonatorul principal de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale.(11) În situația în care, în execuție, se constată că sumele reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare sunt mai mari decât sumele aprobate prin rectificarea bugetară locală, prevăzută la alin. (10), sumele transferate în plus se restituie de la secțiunea de dezvoltare la secțiunea de funcționare prin ordin de plată.(12) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:a) să nu înregistreze plăți restante;b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.(13) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:a) să nu înregistreze plăți restante;b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.(14) La sfârșitul anului, bugetul general consolidat al unității administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunii acesteia, după caz, trebuie să îndeplinească următoarea condiție: suma veniturilor încasate, a tragerilor din împrumuturile contractate și a sumelor utilizate din excedentele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), pe de o parte, să fie mai mare decât suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte.(15) Curtea de Conturi, potrivit prevederilor art. 21 și 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, efectuează audit la unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru verificarea respectării prevederilor alin. (8), (9), (12)-(14).26. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Ministerul Finanțelor Publice comunică trimestrial și anual unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale indicatori cu privire la execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2). Indicatorii se stabilesc prin metodologia aprobată prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, după consultarea prealabilă a structurilor asociative ale autorităților administrativ-teritoriale.27. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum și după achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, în baza hotărârilor autorităților deliberative, astfel:a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.28. La articolul 58, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:(1^1) Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii implementării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.(1^2) Prefinanțarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămasă neutilizată la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare.(1^3) Avansul acordat promotorilor de proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, rămas neutilizat la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație, în cadrul secțiunii de dezvoltare.29. La articolul 58, alineatele (2)-(4) se abrogă.30. La articolul 61, alineatul (1^1) se abrogă.31. La articolul 61, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Cheltuielile finanțate din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale se reflectă în bugetul împrumuturilor externe sau interne al acestora numai după aprobarea contractării împrumuturilor, prin rectificare bugetară locală, în condițiile legi, în limita tragerilor anuale autorizate aferente împrumuturilor.32. La articolul 63, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Unităților/Subdiviziunilor administrativ-teritoriale li se interzice accesul la împrumuturi sau la garantarea oricărui fel de împrumut, dacă totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate și/sau garantate, dobânzile și comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie contractat și/sau garantat în anul respectiv, depășesc limita de 30% din media aritmetică a veniturilor proprii, prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri, pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmează să fie contractată și/sau garantată. Calcularea încadrării în limită se realizează după cum urmează:Suma = (Cc + Cn) trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu 30% din: (Vp(t-3) - Vc(t-3)) + (Vp(t-2) - Vc(t-2))+ (Vp(t-1) - Vc(t-1)) -------------------------------------------------------------- , 3unde:Cc - (Rată credit + dobândă + comisioane) credite contractate;Cn - (Rată credit + dobândă + comisioane) credit nou;Vp(t-3) - veniturile proprii realizate în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vp(t-2) - veniturile proprii realizate în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vp(t-1) - veniturile proprii realizate în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vc(t-3) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 3-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vc(t-2) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în cel de-al 2-lea an anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea;Vc(t-1) - veniturile din valorificarea unor bunuri, potrivit art. 29, în anul anterior celui în care se solicită contractarea/garantarea.33. La articolul 63, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale care au înregistrat plăți restante la data de 31 decembrie a anului anterior, neachitate până la data solicitării avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, sau care au înregistrat deficit al secțiunii de funcționare la sfârșitul anului anterior solicitării nu au dreptul la contractarea sau garantarea de împrumuturi.(4^2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4^1) unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care se află în procedură de criză financiară sau insolvență și care solicită împrumuturi sau garanții pentru refinanțarea datoriei publice locale, potrivit planului de redresare a crizei financiare sau insolvenței, după caz.(4^3) În cazul împrumuturilor pentru refinanțarea datoriei publice locale, totalul datoriilor anuale, reprezentând rate scadente de capital, dobânzi și comisioane aferente împrumuturilor refinanțate, nu se ia în considerare la determinarea încadrării în limita prevăzută la alin. (4). (la 01-01-2007, Alin. (4^3) al art. 63 din LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 18 iulie 2006, completat de pct. 33 al art. I din prezenta ordonanță de urgență, a fost introdus de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) 34. La articolul 63, alineatul (5^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(5^1) Împrumuturile contractate și/sau garantate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare și postaderare de la Uniunea Europeană sunt exceptate de la prevederile alin. (4) și (4^1).35. La articolul 63, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:(10) Pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an, se aprobă, prin hotărâre a Guvernului, limitele anuale pentru finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale și pentru tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, pe o perioadă de 3 ani următori anului în care se aprobă.(11) La stabilirea limitelor prevăzute la alin. (10) nu se includ finanțările rambursabile pentru prefinanțarea și/sau cofinanțarea proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucție și Dezvoltare Economică a Balcanilor - HiPERB, și tragerile din aceste finanțări rambursabile, contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.(12) Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate, în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limitele anuale prevăzute la alin. (10).36. La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) În situația în care, pe parcursul execuției, apar goluri temporare de casă ca urmare a decalajului dintre veniturile și cheltuielile bugetului local, acestea pot fi acoperite prin împrumuturi acordate de Ministerul Finanțelor Publice din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului, numai după utilizarea excedentului din anii precedenți.37. După articolul 75 se introduce un nou articol, articolul 75^1, cu următorul cuprins:Excepții  +  Articolul 75^1Prevederile art. 14 alin. (6)-(8) și ale art. 49 alin. (6)-(13) nu se aplică unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care intră în procedura de criză financiară, respectiv de insolvență, potrivit legii speciale prevăzute la art. 85.38. După articolul 76 se introduce un nou articol, articolul 76^1, cu următorul conținut:Proceduri de publicitate a bugetelor unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale  +  Articolul 76^1(1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (2^1), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului Administrației și Internelor, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.(3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic după încărcarea informațiilor.(4) Unitățile administrativ-teritoriale care până la data de 31 decembrie 2010 nu au pagini de internet publică documentele și informațiile prevăzute la alin. (1), în termenele respective, la avizierul aflat la sediul acestora, fără a fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (2) și (3).(5) Unitățile administrativ-teritoriale care se încadrează în prevederile alin. (4) au obligația ca până la data de 31 decembrie 2010 să realizeze și să operaționalizeze pagini de internet proprii.39. La articolul 78 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (2)-(4), art. 14 alin. (6), art. 24 alin. (3), art. 26 alin. (4), art. 32 alin. (1)-(4), art. 33 alin. (3)-(6), art. 39 alin. (2), art. 49 alin. (3)-(5) și (7) art. 51 alin. (1), art. 54 alin. (2)-(6) și (9), art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (1), art. 70 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. (3), art. 74 alin. (4), (6) și (13), art. 75 alin. (19) și ale art. 76^1;40. La articolul 78 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) nerespectarea dispozițiilor art. 14 alin. (8), art. 49 alin. (8), (9), (12)-(14), art. 61 alin. (3).41. La articolul 78 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) nerespectarea dispozițiilor art. 62 alin. (9) și (10).42. La articolul 78, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. e) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.43. Articolul 83 se abrogă.  +  Articolul IISumele veniturilor cu destinație specială, prevăzute la art. 83 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, rămase neutilizate în conturile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale la data de 10 decembrie 2010 se cuprind în bugetele locale.  +  Articolul III(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.(2) Numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) nu se aplică și capitolului bugetar «Învățământ» finanțat din bugetele locale, precum și capitolelor bugetare «Sănătate», «Asigurări și asistență socială» și «Servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate și organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective», așa cum sunt definite la art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sursa de finanțare. (la 03-08-2018, Alineatul (2) din Articolul III a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 217 din 27 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 31 iulie 2018 ) (3) Se interzice salarizarea/raportarea din/în capitolele bugetare prevăzute la alin. (2) a personalului care realizează atribuții și activități specifice celorlalte capitole bugetare, respectiv instituții publice locale.(4) Abrogat. (la 30-09-2015, Alin. (4) al art. III a fost abrogat de pct. 1 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) (5) Pentru reducerea cheltuielilor de personal și încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) și (2), ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pot reduce numărul de posturi finanțate și, respectiv, pot disponibiliza, în condițiile legii, personalul aferent. (la 30-09-2015, Alin. (5) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) (6) Stabilirea funcțiilor în limita numărului maxim de posturi, determinat potrivit prevederilor alin. (1) și (2), se realizează prin derogare de la următoarele prevederi:a) anexele nr. 1 și 2b) la Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile continuării funcționării serviciului public respectiv;b) art. 5 și 7 din Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităților administrativ-teritoriale județene și locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 7 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare;c) art. 17 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 787/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 5 august 2002, în condițiile continuării funcționării serviciului public respectiv;d) art. 30 alin. (1) din Legea muzeelor și colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare;e) art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.038 din 28 decembrie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007;f) art. 8 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2007, cu modificările ulterioare.(7) Autoritățile administrației publice locale și persoanele din instituțiile publice locale care îndeplinesc atribuțiile de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a drepturilor salariale răspund disciplinar, administrativ, contravențional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor alin. (1)-(3) și (5).(8) În termen de 20 de zile de la publicarea ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, prevăzut la alin. (11), în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi prevăzut la alin. (1) și (2), pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. Comunicările se transmit, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici*). (la 30-09-2015, Alin. (8) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) (8^1) Numărul maxim de posturi al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit potrivit pct. 1 din anexă, se revizuiește anual de către prefect conform alin. (8), numai în cazul în care numărul maxim de posturi, rezultat ca urmare a creșterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în anul anterior. (la 06-01-2017, Articolul III a fost completat de Articolul 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 06 ianuarie 2017 ) (9) În situația nerespectării încadrării în numărul maxim de posturi, determinat potrivit alin. (1) și (2), direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice suspendă alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, repartizate potrivit art. 33 din Legea nr. 273/2006 , cu modificările și completările ulterioare, până la data la care autoritățile administrației publice locale fac dovada încadrării în prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 30-09-2015, Alin. (9) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) (10) Instituțiile prefectului și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice monitorizează încadrarea în numărul de posturi și raportează trimestrial Ministerului Finanțelor Publice situații referitoare la modul de respectare a prevederilor legii de către instituțiile publice locale. În termen de 3 zile de la primirea situațiilor, Ministerul Finanțelor Publice le comunică, în format electronic, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. (la 30-09-2015, Alin. (10) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) (11) Anual, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, se revizuiește media numărului de locuitori prevăzută în tabelul 2 din anexă. (la 30-09-2015, Alin. (11) al art. III a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. ) Notă
  Art. 2 și 3 din ORDINUL nr. 1.385 din 2 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2020, prevăd:
  Articolul 2
  Media numărului de locuitori, calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2019, comunicat de către Institutul Național de Statistică și publicat pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației la adresa: http://www.dpfbl.mdrap.ro/populatie_uat-uri.html, se utilizează de către instituțiile prefectului în vederea stabilirii numărului maxim de posturi, valabil în anul 2020, pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
  Articolul 3
  (1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi pentru anul 2020, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.
  (2) Comunicările se transmit, în format electronic (Excel), însoțite de codurile SIRUTA, și către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, la adresa dpfbl@mdrap.ro.
   +  Articolul IV(1) Nerespectarea prevederilor art. III alin. (1), (3) și (7) constituie contravenție.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 40.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.  +  Articolul VPentru anul 2010, comunicările prefecților prevăzute la art. III alin. (8) se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, potrivit prevederilor din tabelul 2 din anexă.  +  Articolul VIÎn termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile deliberative, la propunerea autorității executive, au obligația să aprobe modificările organigramelor și să reflecte în bugetele de venituri și cheltuieli prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. III alin. (1)-(3).  +  Articolul VIIGuvernul alocă sume din fondul de rezervă aflat la dispoziția sa, potrivit art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, numai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care îndeplinesc următoarea condiție:Plățile restante(t-1) < Plățile restante(t-2),unde:Plățile restante(t-1) - plăți restante la sfârșitul anului anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziția GuvernuluiPlățile restante(t-2) - plăți restante la sfârșitul anului ante anterior celui în care se solicită alocarea de sume din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.  +  Articolul VIIIOrdonatorii de credite care gestionează programe naționale prin intermediul cărora se finanțează proiecte de dezvoltare sau sociale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, iau, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, următoarele măsuri:a) analizează oportunitatea finanțării din bugetul de stat a proiectelor aprobate înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și pentru care nu există angajamente legale încheiate și nici obligații de plată;b) încheie contracte de finanțare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, pentru proiectele în curs de implementare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în limitele creditelor bugetare aprobate;c) ulterior aprobării cadrului de cheltuieli pe termen mediu, încheie acte adiționale la contractele de finanțare prevăzute la lit. b), în vederea finanțării cu prioritate a proiectelor de investiții respective, astfel încât acestea să fie finalizate până cel târziu la sfârșitul anului 2013.  +  Articolul IX(1) În cazul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde certificatul de înregistrare fiscală are menționat ca titular "PRIMĂRIA ...", "CONSILIUL LOCAL ..." sau "CONSILIUL JUDEȚEAN ...", după caz, prin grija autorității executive, se solicită la organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, schimbarea certificatului de înregistrare fiscală și înscrierea în acesta, după cum urmează: "COMUNA ...", "ORAȘUL ...", "MUNICIPIUL ...", "SECTORUL ... AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" sau, după caz, "JUDEȚUL ...". În locul marcat prin puncte se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.(2) În termenul prevăzut la alin. (1) se procedează și la schimbarea în mod corespunzător a denumirii titularilor conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie și contabilitate publică, precum și la unitățile bancare.  +  Articolul XPrevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția următoarelor prevederi:a) art. I pct. 41 și 42 și art. IV, care intră în vigoare în termen de 30 de zile, calculate de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență;b) art. I pct. 1-8, 11, 13-15, 17-21, 25-40 și 43, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011.  +  Articolul XILegea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
  Mihai Constantin Șeitan
  București, 30 iunie 2010.Nr. 63.  +  ANEXĂ
  PROCEDURA DE STABILIRE
  a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale,
  cu excepțiacelor din cadrul capitolelor bugetare "Învățământ" și "Asigurări și asistență socială", finanțate din bugetele locale,
  precum și din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare
   +  ┌────────────┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────┬───────────────────────────────────┐│Tabelul 1.1.│Numărul posturilor din comune, │ │Tabelul 1.2.│Numărul posturilor din orașe, ││ │corespunzător grupelor de populație│ │ │corespunzător grupelor de populație│├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ ├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤│Nr. │Grupe în funcție de │ Numărul posturilor │ │Nr. │Grupe în funcție de │ Numărul posturilor ││crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤│ │ │ minim │ mediu │maxim│ │ │ │ minim │ mediu │maxim│├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 1 │ cel mult 1.500 │ 10 │ 14 │ 16 │ │ 1 │ 1.501 - 3.000 │ 25 │ 30 │ 33 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 2 │ 1.501 - 3.000 │ 17 │ 19 │ 22 │ │ 2 │ 3.001 - 5.000 │ 35 │ 44 │ 51 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 3 │ 3.001 - 5.000 │ 22 │ 25 │ 30 │ │ 3 │ 5.001 - 10.000 │ 53 │ 63 │ 75 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 4 │ 5.001 - 10.000 │ 30 │ 35 │ 43 │ │ 4 │ 10.001 - 20.000 │ 76 │ 100 │ 130 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 5 │ 10.001 - 20.000 │ 44 │ 52 │ 60 │ │ 5 │ 20.001 - 50.000 │ 131 │ 151 │ 189 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘│ 6 │ Peste 20.000 │ 65 │ 65 │ 65 │└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘┌────────────┬───────────────────────────────────┐ ┌────────────┬────────────────────────────────────┐│Tabelul 1.3.│Numărul posturilor din municipii, │ │Tabelul 1.4.│Numărul posturilor din municipiul ││ │corespunzător grupelor de populație│ │ │București și din sectoarele acestuia│├────┬───────┴─────────────┬─────────────────────┤ ├────┬───────┴─────────────┬──────────────────────┤│Nr. │Grupe în funcție de │ Numărul posturilor │ │Nr. │Grupe în funcție de │ Numărul posturilor ││crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬─────┤ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬──────┤│ │ │ minim │ mediu │maxim│ │ │ │ minim │ mediu │maxim │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤│ 1 │ 10.001 - 20.000 │ 100 │ 145 │ 165 │ │ 1 │ Municipiul București│ 4.391 │ 4.391 │ 4.391│├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤│ 2 │ 20.001 - 50.000 │ 171 │ 202 │ 349 │ │ 2 │ Sectoarele Munici- │ 630 │ 896 │ 950 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤ │ │ piului București │ │ │ ││ 3 │ 50.001 - 100.000 │ 350 │ 498 │ 575 │ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┘├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 4 │ 100.001 - 200.000 │ 600 │ 625 │ 699 │├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼─────┤│ 5 │ 200.001 - 400.000 │ 700 │ 747 │ 800 │└────┴─────────────────────┴───────┴───────┴─────┘ ┌────────────┬────────────────────────────────────┐ │Tabelul 1.5.│Numărul posturilor din județe, │ │ │corespunzător grupelor de populație │ ├────┬───────┴─────────────┬──────────────────────┤ │Nr. │Grupe în funcție de │ Numărul posturilor │ │crt.│numărul de locuitori ├───────┬───────┬──────┤ │ │ │ minim │ mediu │maxim │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ 1 │ cel mult 500.000 │ 310 │ 402 │ 455 │ ├────┼─────────────────────┼───────┼───────┼──────┤ │ 2 │ cel puțin 500.001 │ 507 │ 605 │ 698 │ └────┴─────────────────────┴───────┴───────┴──────┘ (la 29-09-2014, Tabelul 1.1 al anexei a fost modificat de pct. 2 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. )  + 
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt.Grupe în funcție de numărul de locuitoriComuneOrașeMunicipiiJudețeSectoare ale municipiului BucureștiMunicipiul București
  01234567
  1Cel mult 1.5001.150xxxxx
  21.501-3.0002.2422.391xxxx
  33.001-5.0003.8014.239xxxx
  45.001-10.0006.3297.470xxxx
  510.001-20.00011.409 13.14717.525xxx
  620.001-50.00027.06826.61932.484xxx
  750.001-100.000xx72.023xxx
  8100.001-200.000xx135.732xxx
  9200.001-400.000xx293.504xxx
  10Cel mult 500.000xxx368.532xx
  11Cel puțin 500.001xxx673.447xx
  12sectoare ale municipiului Bucureștixxxx353.699x
  13Municipiul Bucureștixxxxx2.131.034
  (la 10-04-2020, Tabelul 2 din Anexă a fost modificat de Articolul 1 din ORDINUL nr. 1.385 din 2 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 10 aprilie 2020 )
  Numărul maxim al posturilor pentru fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare "Învățământ" și "Asigurări și asistență socială", finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar "Sănătate", indiferent de sursa de finanțare, se stabilește după cum urmează:1. Numărul maxim al posturilor corespunzător fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, cu excepția posturilor aferente funcționării serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, poliției locale și pazei obiectivelor de interes județean, după caz, se stabilește prin raportarea la media numărului locuitorilor aferentă, prevăzută în tabelul 2. Dacă numărul locuitorilor unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale este mai mic sau mai mare decât media grupei din care face parte, atunci se parcurg următoarele etape de calcul: (la 17-03-2011, Partea introductivă a pct. 1 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) Etapa I: Se calculează Raportul dintre numărul locuitorilor și media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, cu ajutorul următoarei formule de calcul: Nr. loc ──────────── Media grupeiunde:Nr. loc. - numărul locuitorilor din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială la data de 31 decembrie a anului anterior anului de calcul.Media grupei - Media numărului locuitorilor corespunzătoare grupei din care face parte unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, potrivit tabelului 2.Etapa a II-a: Se calculează Produsul dintre Raportul determinat în etapa I și Numărul mediu al posturilor aplicabil unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, corespunzător grupei din tabelele 1.1-1.5. Numărul posturilor aplicabil nu poate mai mic, respectiv mai mare, după caz, decât numărul minim, respectiv maxim, al posturilor, corespunzător grupei din tabelele 1.1 -1.5.În situația în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracțiunile sunt mai mici de 50Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracțiunile sunt de 50 sau mai mari.Numărul maxim al posturilor pe care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială îl poate avea potrivit prezentei ordonanței de urgență este cel determinat potrivit etapelor I și a II-a și cuprinde inclusiv funcțiile de primar, primar general, viceprimar, președinte al consiliului județean, vicepreședinte al consiliului județean, secretar al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, după caz.2. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, cu sau fără personalitate juridică, la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1 se mai adaugă numărul de posturi determinat după cum urmează:a) un post pentru fiecare 6.500 de locuitori pentru comune, orașe și municipii, inclusiv din unitățile administrativ-teritoriale arondate acestora, cu excepția municipiului București; (la 17-03-2011, Litera a) a pct. 2 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru sectoarele municipiului București. Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute suplimentar sectorului 1 al municipiului București, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, numărul de posturi se suplimentează cu 53; (la 17-03-2011, Litera b) a pct. 2 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) c) un post pentru fiecare 15.000 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București.Pentru unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 22.750 numărul maxim de posturi este 3.Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.Nota: În situația în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracțiunile sunt mai mici de 50.Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracțiunile sunt de 50 sau mai mari.3. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială are organizat serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean, după caz, cu sau fără personalitate juridică, la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1 și 2, după caz, se mai adaugă numărul posturilor determinat după cum urmează:----------Partea introductivă a pct. 3 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011.a) un post pentru fiecare 1.000 de locuitori pentru comune, orașe, municipii, și sectoare ale municipiului București;b) un post pentru fiecare 5.000 de locuitori pentru județe, respectiv municipiul București.Pentru unitățile administrativ-teritoriale cu numărul locuitorilor mai mic de 3.500 numărul maxim al posturilor este 3.Numărul posturilor astfel determinat poate fi prevăzut și utilizat numai pentru serviciul public de poliție locală, respectiv serviciul de pază a obiectivelor de interes județean. (la 17-03-2011, Teza a treia a pct. 3 al notei de subsol din anexă a fost modificată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 13 din 7 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2011. ) Nota: În situația în care numărul rezultat nu este un număr întreg se aplică următoarele reguli de rotunjire:Regula 1: reducere la numărul întreg, când fracțiunile sunt mai mici de 50.Regula 2: majorare la numărul întreg, când fracțiunile sunt de 50 sau mai mari.4. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, atunci la Numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la punctul 1, punctul 2 și punctul 3, după caz, se mai adaugă, numai pentru perioada implementării proiectelor, numărul posturilor corespunzător din următorul tabel:
  Tabelul 3.Numărul maxim al posturilor care se poate adăuga pentru unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile
  Nr. crt. Grupe în funcție de valoarea totală cumulată a proiectelor în curs de implementare Numărul posturilor
  0 1 2
  1 Până în 50.000 euro 2
  2 Între 50.001 euro și 500.000 euro 3
  3 Între 500.001 euro și 3.000.000 euro 5
  4 Între 3.000.001 euro și 10.000.000 euro 8
  5 Peste 10.000.000 euro 10
  5. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a primit microbuze sau autobuze școlare în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, atunci la numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor de la pct. 1, 2, 3 și 4, după caz, se mai adaugă un număr de posturi suplimentar de șoferi, necesar deservirii microbuzelor sau autobuzelor școlare. (la 29-09-2014, Pct. 5 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. ) 6. În cazul în care unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte. (la 30-09-2015, Pct. 6 din anexă a fost introdus de pct. 3 al art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 41 din 30 septembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 30 septembrie 2015. )