HOTĂRÂRE nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 11 septembrie 1998  În temeiul prevederilor art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei. (la 28-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) (2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci elaborează și supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecției proprietății industriale în România și aplică politica Guvernului în domeniu.  +  Articolul 3(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci exercită următoarele atribuții principale:1. înregistrează și examinează cererile din domeniul proprietății industriale, eliberează titluri de protecție care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;2. este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și al registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate și certificate suplimentare de protecție; (la 28-02-2017, Punctul 2 din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) 3. editează și publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;4. editează și publică fasciculele brevetelor de invenție;5. administrează și conservă Colecția națională de proprietate industrială, întreține și dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaționale;6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietății industriale;7. publică on-line, pe site-ul oficial al instituției, la cerere, în mod gratuit și fără acordarea de drepturi de autor, articole destinate promovării domeniului proprietății industriale; (la 09-04-2020, Punctul 7. din Alineatul (1) , Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 ) 8. atestă consilierii în domeniul proprietății industriale și ține evidența acestora în registrul național al cărui depozitar este;9. acordă, la cerere, consultanță de specialitate în domeniul proprietății industriale și organizează cursuri de instruire, seminarii și simpozioane în domeniu;9^1. asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale; (la 28-02-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) 9^2. inițiază, negociază și participă, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și internaționale în domeniul protecției proprietății industriale; (la 28-02-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) 9^3. participă și implementează prin specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci proiecte europene și regionale în domeniul proprietății industriale, finanțate parțial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relații de cooperare; (la 28-02-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) 10. îndeplinește orice alte atribuții în domeniul proprietății industriale, care decurg din dispozițiile legale în vigoare și din acordurile internaționale la care România este parte.(2) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci sprijină activitatea de inovare din institute de cercetare și universități prin acțiuni de diseminare și promovare a domeniului proprietății industriale, în care scop alocă resurse materiale și/sau financiare din bugetul de venituri proprii al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. (la 28-02-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) (3) Pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate, potrivit criteriilor stabilite prin instrucțiuni emise de directorul general și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 28-02-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) (4) Nivelul sumelor alocate în vederea sprijinirii inovării și brevetării invențiilor românești în străinătate se aprobă prin bugetul anual de venituri și cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci. (la 28-02-2017, Articolul 3 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) (la 27-11-2009, Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. )  +  Articolul 4Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci dezvoltă relații cu instituțiile similare din alte state, precum și cu organizațiile internaționale și regionale de proprietate industrială și reprezintă România în organizațiile internaționale și regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat. (la 27-11-2009, Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. )  +  Articolul 5(1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci funcționează direcții conduse de directori, salarizați conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. (la 27-11-2009, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. ) (2) În desfășurarea activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare. (la 09-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 ) (3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este de 243. (la 07-08-2013, Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 560 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 7 august 2013. )  +  Articolul 6(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci este condus de un director general numit prin decizie a primministrului.(2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci are rang de secretar de stat. (la 09-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 ) (3) Directorul general conduce întreaga activitate a oficiului și îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituții naționale și internaționale, precum și cu persoane fizice și juridice române și străine.(4) Directorul general poate delega atribuții directorilor din subordine.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite ordine, decizii, instrucțiuni, dispoziții, cu caracter normativ sau individual. (la 28-02-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 )  +  Articolul 7(1) Pe lângă directorul general funcționează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componența și atribuțiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general.(2) Președintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, iar în lipsa acestuia atribuțiile președintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciți prin mandat scris. (la 27-11-2009, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. )  +  Articolul 8Structura organizatorică detaliată a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și regulamentul de organizare și funcționare se aprobă, potrivit dispozițiilor legale, prin ordin al ministrului economiei. (la 28-02-2017, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 )  +  Articolul 9În exercitarea atribuțiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului.  +  Articolul 10Cheltuielile de funcționare ale Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se finanțează din veniturile proprii realizate. (la 28-02-2017, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 )  +  Articolul 11Salariile personalului se stabilesc în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terți se stabilesc prin ordin al directorului general.  +  Articolul 13În structura Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci se pot înființa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuții formarea și pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietății industriale în România, precum și editarea materialelor de promovare din domeniul său de activitate. (la 09-04-2020, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )  +  Articolul 14(1) Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale de promovare a proprietății industriale, existente pe lângă universități, camere de comerț și altele asemenea, prin acordarea de asistență tehnică, consultanță și dotare, potrivit legislației în vigoare. (la 28-02-2017, Alineatul (1) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 63 din 23 februarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 28 februarie 2017 ) (2) Asistența prevăzută la alin. (1) se stabilește prin convenții de colaborare încheiate între părți, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. (la 27-11-2009, Art. 15 a fost abrogat de pct. 11 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.396 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 27 noiembrie 2009. )  +  Articolul 16Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicațiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donații și contribuții, destinate special acestui scop, în condițiile legii.  +  Articolul 17Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 18Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Directorul general al Oficiului
  de Stat pentru Invenții și Mărci,
  Gabor Varga
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Alexandru Athanasiu
  Ministrul cercetării și tehnologiei,
  Horia Ene
  Ministrul finanțelor,
  Daniel Daianu
   +  Anexă*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci
  (la 09-04-2020, Anexa a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 272 din 2 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 09 aprilie 2020 )