NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2011 de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 16 iunie 2011    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.033 din 14 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 423 din 16 iunie 2011.
     +  Capitolul I Constituirea Rezervei Ministerului Sănătății  +  Articolul 1(1) Constituirea Rezervei Ministerului Sănătății, denumită în continuare Rezerva, se realizează pe baza Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) Sortimentele de produse și bunuri, precum și cantitățile prevăzute în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 2Procurarea de produse și bunuri în Rezervă se realizează cu respectarea dispozițiilor legale privind achizițiile publice, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.  +  Capitolul II Păstrarea și utilizarea produselor din Rezervă  +  Articolul 3Pentru depozitarea și conservarea produselor și bunurilor din Rezervă, Ministerul Sănătății poate încheia contracte de prestări de servicii în condițiile legii.  +  Articolul 4Spațiile destinate depozitării produselor și bunurilor din Rezervă trebuie să fie autorizate de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale București conform dispozițiilor legale în vigoare și să prezinte garanții pentru o bună conservare și securitate.  +  Articolul 5(1) În cazul unităților depozitare care dețin stocuri de produse și bunuri din Rezervă și care au obligația de a asigura depozitarea și conservarea acestora, depozitarea se face în încăperi separate de încăperile în care sunt păstrate alte produse depozitabile.(2) În situația în care volumul produselor și bunurilor din Rezervă este redus și nu se justifică repartizarea unui spațiu de depozitare separat, aceste produse și bunuri pot fi depozitate în același spațiu cu alte produse, dar în zone special amenajate, corespunzătoare din punctul de vedere al depozitării, conservării și manipulării.  +  Articolul 6(1) Pentru medicamente, seruri, vaccinuri și alte materiale specifice, unitățile depozitare aplică dispozițiile legale privind pierderile materiale produse în timpul depozitării, manipulării și transportului.(2) Documentația legală privind perisabilitățile se întocmește de unitatea depozitară.(3) Un exemplar al documentației prevăzute la alin. (2) este transmis Ministerului Sănătății - Direcția generală economică, care o analizează și o prezintă ministrului sănătății spre aprobare.  +  Articolul 7Unitățile depozitare ale produselor din Rezervă au obligația de a asigura păstrarea și conservarea acestora.  +  Capitolul III Scoaterea produselor din Rezervă  +  Articolul 8(1) Unitatea depozitară are obligația de a conduce evidența termenelor de valabilitate a tuturor produselor din Rezervă, transmițând Ministerului Sănătății - Direcția asistență medicală, produsele și cantitățile din Rezervă al căror termen de valabilitate expiră în următoarele 10 luni.(2) Situația termenelor de valabilitate a produselor păstrate este transmisă lunar, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă.(3) Situația termenelor de valabilitate pentru produsele păstrate sterile se transmite de unitatea depozitară trimestrial, până la data de 10 a lunii curente pentru trimestrul încheiat, la Ministerul Sănătății - Direcția asistență medicală.(4) Pe baza situațiilor transmise în conformitate cu dispozițiile alin. (2) și (3) și având în vedere necesarul transmis de direcțiile de sănătate publică pentru situațiile care necesită intervenții medicale ca urmare a producerii unor situații speciale, Direcția asistență medicală propune produsele și bunurile care urmează a fi scoase din Rezervă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul 9(1) Scoaterea produselor din Rezervă se poate efectua în următoarele situații:a) asigurarea produselor necesare pentru intervențiile medicale necesare în situații speciale;b) existența în stocurile Rezervei a unor cantități de produse care au termen de valabilitate care expiră pe parcursul următoarelor 10 luni;c) existența în stocurile Rezervei a unor cantități de produse al căror termen de valabilitate depășește următoarele 10 luni, dar care au utilizare restrânsă datorită progresului terapeutic și/sau unui rulaj scăzut al stocurilor;d) acordarea unor ajutoare umanitare.(2) Scoaterea produselor din Rezervă în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății, iar scoaterea produselor în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 10(1) Produsele și bunurile scoase din Rezervă, aflate la unitatea depozitară, sunt transferate direcțiilor de sănătate publică sau unităților sanitare, după caz, la solicitarea scrisă a acestora.(2) Produsele transferate pe baza procesului-verbal de predare-preluare ies din patrimoniul Ministerului Sănătății și se înregistrează în patrimoniul direcțiilor de sănătate publică sau al unităților sanitare, după caz.(3) Consumul produselor se înregistrează pe baza documentelor justificative și pe cheltuiala direcțiilor de sănătate publică sau a unității sanitare, după caz.  +  Articolul 11În cazul unităților depozitare care dețin stocuri de produse din Rezervă al căror termen de valabilitate a expirat, scoaterea acestora se poate efectua, în condițiile legii, la nivelul acestor unități.  +  Capitolul IV Evidența produselor din Rezervă  +  Articolul 12Evidența produselor din Rezervă se organizează astfel:a) la nivelul unităților depozitare - evidența contabilă de gestiune cantitativ-valorică conform legislației în vigoare; acestea întocmesc trimestrial și anual situația stocurilor produselor din Rezervă, cantitativ și valoric, pe care o transmit Ministerului Sănătății - Direcția asistență medicală;b) la nivelul Ministerului Sănătății se organizează și se conduce evidența analitică pe fiecare categorie de bunuri.  +  Articolul 13Unitățile depozitare care dețin produse din Rezervă au obligația de a le inventaria anual, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul V Responsabilități  +  Articolul 14Conducătorii unităților depozitare care dețin produse și bunuri din rezervă au următoarele obligații:a) de a asigura gestionarea acestora în conformitate cu dispozițiile prezentelor norme;b) de a conduce evidența termenelor de valabilitate ale produselor și de a o transmite, până la data de 5 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Sănătății - Direcția asistență medicală;c) de a organiza evidența contabilă de gestiune cantitativ-valorică a produselor și bunurilor din Rezervă;d) de a transmite Ministerului Sănătății - Direcția generală economică documentația legală privind perisabilitățile rezultate pe perioada depozitării și conservării produselor;e) de a respecta prevederile cuprinse în ordin referitoare la modalitatea de scoatere a produselor și bunurilor din Rezervă.  +  Articolul 15Direcțiile de sănătate publică au obligația de a întocmi necesarul de produse și bunuri, pe unități sanitare și pe județ, pentru intervențiile medicale în situații speciale cu implicații asupra sănătății publice și de a transmite acest necesar la Ministerul Sănătății - Direcția asistență medicală, în termen de cel mult 24 de ore de la apariția situației de urgență, în scopul elaborării ordinului ministrului sănătății pentru scoaterea produselor din stocurile Rezervei.  +  Articolul 16Operațiunile contabile privind înregistrarea și raportarea cheltuielilor aferente produselor și bunurilor din Rezervă, la nivelul Ministerului Sănătății și al unităților depozitare, sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.842/2008 pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor și bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătății Publice, a vaccinurilor și altor produse achiziționate în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a produselor și bunurilor provenite din donații.--------