ORDONANȚĂ nr. 11 din 12 august 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 13 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». (la 09-04-2020, Alineatul (3) din Articolul 36, Punctul 1., Articolul I a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 ) 1^1. La articolul 99 alineatul (1), punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. Nerespectarea obligației conducătorului de vehicul, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a lăsa liber tramvaiul la apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă. (la 09-04-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 ) 1^2. La articolul 100 alineatul (1), punctul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:9. nerespectarea obligației de către conducătorul vehiculului, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, de a circula pe un singur șir, indiferent de direcția de deplasare, întro intersecție în care circulă și tramvaie și de a lăsa liber traseul tramvaiului atunci când spațiul dintre șina din dreapta și trotuar nu permite circulația pe două șiruri; (la 09-04-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 ) 2. La articolul 100 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere», concomitent cu încălcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor. (la 09-04-2020, Litera h) din Alineatul (3) al Articolului 100, Punctul 2., Articolul I a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 ) 3. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 19, cu următorul cuprins:19. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». (la 09-04-2020, Punctul 19. din Alineatul (1) al Articolului 101, Punctul 3., Articolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 ) 4. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, la cerere, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație prevăzut la art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situația în care se solicită reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104 alin. (5).5. După articolul 106 se introduc două noi articole, articolele 106^1 și 106^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 106^1(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau străină susține, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită prin procesul-verbal de constatare a contravenției, un test de verificare a cunoașterii regulilor de circulație, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:a) conducerea sub influența băuturilor alcoolice;b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depășirea sau trecerea la culoarea roșie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulație din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.(2) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, în mod obligatoriu, și în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile, potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1) și (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaștere a regulilor de circulație sau nu se prezintă pentru susținerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a perioadei de suspendare stabilite în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul de verificare se susține până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce.  +  Articolul 106^2(1) Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație se susține, potrivit art. 106 sau 106^1, la serviciul poliției rutiere care are în evidență titularul permisului de conducere sau la serviciul poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenția ori au fost constatate prin același proces-verbal contravențiile.(2) Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se poate efectua, la cerere, în una dintre limbile în care se poate susține, în România, examinarea la proba teoretică pentru obținerea permisului de conducere.(3) Evidența permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reținute pe teritoriul României și a sancțiunilor aplicate titularilor acestora se ține în condițiile stabilite de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28.6. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctul 2 se abrogă.6^1. La articolul 108 alineatul (1) litera b), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. nerespectarea semnificației indicatorului „ocolire“, instalat pe refugiul stațiilor de tramvai, cu excepția conducătorului de autovehicul destinat transportului public de persoane prin servicii regulate, în cazul în care stațiile celor două mijloace de transport călători coincid; (la 09-04-2020, Articolul I a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 ) 7. La articolul 108 alineatul (1) litera c), după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. folosirea telefoanelor mobile atunci când conducătorii de vehicule se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip «mâini libere». (la 09-04-2020, Punctul 6. din Litera c), Alineatul (1) al Articolului 108, Punctul 7., Articolul I a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 43 din 3 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 06 aprilie 2020 )  +  Articolul IIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, poliția rutieră din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a participanților la trafic, astfel cum aceștia sunt definiți prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la interdicția, valabilă în timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mișcare, de a ține în mână sau de a folosi cu mâinile în orice mod telefonul mobil sau orice dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de înregistrare ori redare text, foto sau video. Informarea se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe site-ul Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice în trafic sau în mod direct, în trafic, prin polițiștii rutieri.  +  Articolul IVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul V(1) Prevederile art. I pct. 1-3, 6 și 7 intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe.(2) Dispozițiile art. 106^2 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne, interimar,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 12 august 2019.Nr. 11.----