ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 28 martie 2008  Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la funcționarea numărului unic pentru apeluri de urgență 112, declanșată de Comisia Europeană,având în vedere necesitatea asigurării finanțării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului național unic pentru apeluri de urgență,ținând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonanță de urgență a Guvernului va periclita atât funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cât și îndeplinirea obligațiilor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, denumit în continuare SNUAU, este constituit și administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetățeni a Serviciului de urgență 112, care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și, după caz, transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, sau al prelucrării lor și alertării directe a echipajelor de intervenție în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor.  +  Articolul 2(1) Numărul unic pentru apelurile de urgență în rețelele publice de telefonie este 112.(2) Numărul unic pentru apelurile de urgență se apelează atunci când este necesară intervenția agențiilor specializate de intervenție, pentru asigurarea asistenței imediate în situații în care este periclitată viața, integritatea ori sănătatea cetățeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul.(2^1) Numărul unic pentru mesajele asociate apelurilor de urgență în rețelele publice de telefonie mobilă este 113. (la 11-06-2015, Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (2^2) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenția apelantului, către numărul unic 114. (la 03-09-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 13 martie 2020, dispozițiile alin. (2^2) al art. 2, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112.(4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.(4^1) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile au obligația de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, cât și costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informației de localizare obținută pe baza echipamentului terminal. (la 03-09-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 13 martie 2020, dispozițiile alin. (4^1) al art. 2, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (5) Mesajele asociate unor apeluri de urgență transmise către numărul 113 de persoane cu dizabilități de auz și/sau vorbire înregistrate la administratorul SNUAU, precum și mesajele scurte transmise de la numărul 113 sunt gratuite. (la 11-06-2015, Alin. (5) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (6) Transmiterea mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal se realizează fără intervenția apelantului, către numărul unic 114. (la 04-04-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) (7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice mobile au obligația de a suporta atât costurile determinate de transmiterea la numărul 114 a mesajelor tehnice standardizate scurte ce conțin informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal, cât și costurile aferente traficului generat pe o conexiune de date de transmiterea informației de localizare obținute pe baza echipamentului terminal. (la 04-04-2020, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Articolul 3(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) agenții specializate de intervenție - structurile autorităților administrației publice care au rolul de intervenție imediată pentru soluționarea urgențelor în domeniile ambulanței, serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (S.M.U.R.D.), poliției, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste și voluntare pentru situații de urgență, inclusiv S.M.U.R.D., contra terorismului, precum și alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;b) alertare falsă - utilizarea intenționată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau intervenției agențiilor specializate de intervenție în mod nejustificat;c) apel de urgență - orice apel către Serviciul de urgență 112 care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;d) mesaj asociat unui apel de urgență - orice mesaj scurt (SMS) transmis ulterior unui apel de urgență, privind aceeași situație de urgență, către Serviciul de urgență 112 de o persoană cu dizabilități de auz și/sau vorbire înregistrată la administratorul SNUAU, care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție;e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intenție, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greșeală;g) centrul unic pentru apeluri de urgență - structura specializată de preluare și transfer al apelurilor de urgență primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;h) mesaj abuziv - transmiterea repetată de mesaje scurte (SMS) către numărul 113, cu rea intenție, de către o persoană care nu este înregistrată la administratorul SNUAU sau transmiterea unui mesaj scurt (SMS) către numărul 113 pentru a aduce injurii operatorilor, precum și transmiterea repetată către numărul 114, cu rea intenție, a unor mesaje care nu respectă condițiile prevăzute la art. 2 alin. (6);i) dispeceratul de urgență - structura specializată de preluare și tratare a apelurilor de urgență primite prin centrul unic pentru apeluri de urgență, aflată în serviciu permanent, operat de agențiile specializate de intervenție;j) dispeceratul integrat de urgență - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgență, asigură alarmarea și coordonarea echipajelor de intervenție ale tuturor serviciilor specializate de intervenție, cu caracter medical și nemedical, din aceeași locație fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulanță sau S.M.U.R.D.;k) E 112 - serviciul de comunicații de urgență extins prin adăugarea informației de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgență;l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicații;m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fracție zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;n) informația de localizare primară - datele cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care indică elementele de rețea relevante din punctul de vedere al localizării și care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;o) informația de localizare - datele, cu conținutul și formatul stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și implementate în cadrul SNUAU, care, prin prelucrarea informației de localizare primară, indică poziția geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o rețea de telefonie fixă;p) informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal - datele generate la nivelul echipamentului terminal mobil al apelantului, după momentul inițierii apelului de urgență, și transmise către administratorul SNUAU de o funcționalitate integrată nativ la nivelul acestui terminal, precum și, acolo unde sunt disponibile, cele generate de o aplicație furnizată de administratorul SNUAU, ce conțin latitudinea și longitudinea care caracterizează poziția geografică în care se află echipamentul terminal;q) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgență - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgență 112 i se asigură accesul la agențiile specializate de intervenție;r) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o rețea publică de telefonie către numărul unic de urgență 112, în funcție de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgență corespunzător;s) Serviciul de urgență 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea apelurilor de urgență de la cetățeni și transmiterea acestora către agențiile specializate de intervenție, în vederea asigurării unei reacții imediate, uniforme și unitare pentru soluționarea urgențelor;ș) stație de intervenție - punct de concentrare a resurselor agențiilor specializate de intervenție, destinate soluționării urgențelor;t) SNUAU - ansamblu integrat de aplicații, echipamente și rețele de comunicații și tehnologia informației care realizează interfața unică de acces al cetățeanului la agențiile specializate de intervenție și care permite răspunsul adecvat urgenței semnalate; interfața publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgență cu dispeceratele agențiilor specializate de intervenție;ț) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgență și a informațiilor privind urgența de către persoane cu dizabilități de auz și/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie și de prelucrare automată la distanță a informației, prin intermediul unor procedee moderne de comunicație;u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgență;v) suporți tehnici - echipamente de comunicații, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.(2) În cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-04-2020, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Capitolul II Organizarea SNUAU  +  Articolul 4(1) SNUAU se organizează în conformitate cu directivele, standardele, recomandările ETSI și cu practicile europene privind sistemele de comunicații și tehnologia informației utilizate ca suport pentru serviciul E 112.(2) Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicații Speciale. (la 04-10-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. )  +  Articolul 5(1) Pentru coordonarea SNUAU se înființează Comitetului național de coordonare a activității SNUAU, organism interinstituțional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, care funcționează sub autoritatea Guvernului României și are următoarea componență:a) președinte - ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației;b) vicepreședinte - conducătorul administratorului SNUAU;c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor și Reformei Administrative și Ministerul Sănătății Publice, precum și unul dintre vicepreședinții Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.(2) Comitetul are rolul elaborării de politici și strategii privind funcționarea, operarea și dezvoltarea SNUAU, precum și a serviciului de urgență 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens. (la 04-10-2008, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (3) Comitetul coordonează la nivel național, în mod unitar, acțiunile tuturor organismelor implicate în funcționarea SNUAU conform cerințelor europene în domeniu.(4) Ca organism de lucru al Comitetului se înființează Secretariatul tehnic permanent, compus din specialiști din domeniul operativ ai agențiilor specializate de intervenție, precum și alți specialiști din instituțiile publice prevăzute la alin. (1), nominalizați prin hotărâre a Comitetului, la propunerea conducătorilor instituțiilor reprezentate în cadrul acestuia.(5) La activitățile Comitetului pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice, ai societății civile, ai autorităților și instituțiilor publice cu responsabilități în domeniu.(6) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului, precum și ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6(1) Pentru furnizarea serviciului de urgență 112, SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgență, dispeceratele de urgență și dispeceratele integrate de urgență, organizate la nivel de reședință de județ, la nivelul municipiului București și la nivelul municipiilor și orașelor sau acolo unde este necesar.(2) Centrele unice pentru apeluri de urgență sunt operate de administratorul SNUAU.(3) Dispeceratele de urgență sunt operate de agențiile specializate de intervenție.(4) Dispeceratele integrate de urgență sunt operate de administratorul SNUAU și de agențiile specializate de intervenție.  +  Capitolul III Personalul SNUAU  +  Articolul 7(1) Personalul SNUAU își desfășoară activitatea în cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgență, al dispeceratelor de urgență și al dispeceratelor integrate de urgență.(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgență este format din personal al administratorului SNUAU, care desfășoară activități necesare în domeniile de: operare, întreținere tehnică, asigurare tehnico-materială și financiară, asistență juridică și secretariat.(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) este stabilit prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar cheltuielile de personal se finanțează în limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale. (la 04-10-2008, Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (4) Personalul dispeceratelor de urgență este asigurat de agențiile specializate de intervenție în cadrul cărora activează.(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgență este asigurat, după caz, de administratorul SNUAU, de agențiile specializate de intervenție și de personal angajat al autorităților publice locale detașat la SNUAU, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste instituții.  +  Capitolul IV Funcționarea SNUAU  +  Articolul 8SNUAU realizează, în conformitate cu standardul ETSI, două structuri funcționale:a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgență transferă apelurile de urgență și datele asociate la dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție, situate în sedii diferite, proprii agențiilor;b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgență și dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție sunt realizate fizic în același sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgență.  +  Articolul 9SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgență ale agențiilor specializate de intervenție aflate în aceeași zonă de responsabilitate. (la 04-10-2008, Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. )  +  Articolul 10În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgență au următoarele atribuții principale:a) primesc și înregistrează automat apelurile de urgență comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă și localizează, pe cât posibil, apelurile primite;b) analizează, direcționează și transmit operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență, precum și la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor;c) transferă centrului operațional și centrului operativ pentru situații de urgență apelurile, datele și informațiile privitoare la situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;d) primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor;e) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;f) recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională;g) primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul terminalelor telematice utilizate în rețelele publice, în limite tehnic fezabile.h) primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. (la 11-06-2015, Lit. h) a art. 10 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. )  +  Articolul 11În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), dispeceratele de urgență au următoarele atribuții principale:a) asigură permanent preluarea apelurilor de urgență transmise de centrul unic pentru apeluri de urgență;b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție;c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;d) asigură facilități tehnice și personalul necesar operării;e) centralizează, stochează și pun la dispoziție autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;f) asigură interfațarea cu centrele de expertiză și coordonare la distanță;g) asigură mijloacele de comunicație necesare legăturii dintre dispeceratele de urgență, stațiile de intervenție și resursele dislocate la locul evenimentului.  +  Articolul 12În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b), dispeceratele integrate de urgență au următoarele atribuții principale:a) primesc și înregistrează automat apelurile de urgență comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anunțare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă și localizează, pe cât posibil, apelurile primite;b) alertează de îndată structura/personalul de intervenție aparținând agențiilor integrate sau direcționează și transmit operativ apelurile de urgență la dispeceratele de urgență cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgență, precum și la autoritățile competente, în funcție de natura evenimentelor și de consecințele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în soluționarea urgențelor;c) asigură și mențin permanent legătura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;d) apelurile, datele și informațiile privitoare la situația de urgență sunt transferate centrului operațional național/județean pentru situații de urgență, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;e) primesc și înregistrează datele și informațiile privind evoluția evenimentelor și a intervențiilor;f) centralizează, stochează și pun la dispoziția autorităților abilitate datele privind apelurile de urgență gestionate;g) recepționează apelurile de urgență și în limbile minorităților naționale din unitatea administrativ-teritorială, precum și în cel puțin o limbă de circulație internațională;h) primesc apeluri de la persoane cu dizabilități prin intermediul terminalelor telematice utilizate în rețelele publice, în limite tehnic fezabile;i) asigură interfațarea cu centre de expertiză și coordonare la distanță.j) primesc mesaje asociate unui apel de urgență din rețelele publice de telefonie mobilă, de la utilizatorii cu dizabilități de auz și/sau vorbire. (la 11-06-2015, Lit. j) a art. 12 a fost introdusă de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. )  +  Capitolul V Reglementarea comunicațiilor de urgență  +  Articolul 13(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației supraveghează modul în care furnizorii de rețele și de servicii de comunicații electronice respectă obligațiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) Prin decizie a președintelui Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației se stabilesc condițiile tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU.  +  Articolul 14Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul rețelelor publice fixe au următoarele obligații:a) de a asigura, cu prioritate, primirea și retransmiterea apelului de urgență de la orice post telefonic fix pe care îl operează până la deconectarea circuitului telefonic respectiv;b) de a prevedea în cuprinsul notificării data de deconectare a circuitului telefonic prevăzut la lit. a) și faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai putea apela 112.  +  Articolul 15Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul rețelelor publice mobile au următoarele obligații:a) de a asigura, cu prioritate, primirea și retransmiterea apelului de urgență de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;a^1) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităților tehnice, către administratorul SNUAU a informației de localizare obținute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât și a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv; (la 03-09-2019, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 13 martie 2020, dispozițiile lit. a^1) din art. 15, introdusă prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  b) Abrogată. (la 03-09-2019, Litera b) din Articolul 15 , Capitolul V a fost abrogată de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Prin urmare, dacă legiuitorul nu intervine până la data de 27 aprilie 2020, prevederile lit. b) vor reintra în vigoare.
  c) de a asigura primirea și retransmiterea mesajului asociat unui apel de urgență, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul cu dizabilități de auz și/sau vorbire. (la 11-06-2015, Lit. c) a art. 15 a fost introdusă de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) d) de a lua toate măsurile necesare astfel încât să permită transmiterea, cu prioritate, în limita capabilităților tehnice, către administratorul SNUAU a informației de localizare obținute pe baza echipamentului terminal, atât prin utilizarea mesajelor tehnice standardizate scurte, cât și a conexiunii de date, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv. (la 04-04-2020, Articolul 15 din Capitolul V a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Articolul 16Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligați să asigure primirea și retransmiterea automată a apelurilor de urgență de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează tarifarea apelurilor de la acestea.  +  Articolul 17Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului asigură cu prioritate legăturile cu centrele și dispeceratele SNUAU, în situații de urgență, care afectează sau pot afecta infrastructura sau/și serviciile furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice ori de servicii de telefonie destinate publicului.  +  Articolul 18(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a pune la dispoziția administratorului SNUAU și de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, bazele de date proprii care conțin numerele de telefon, datele cu caracter personal prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 55, respectiv pct. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicații electronice destinate publicului la puncte mobile, indiferent de modalitatea de plată anterioară sau ulterioară furnizării serviciilor, respectiv ale utilizatorilor finali ai serviciilor de comunicații electronice destinate publicului la puncte fixe. (la 03-09-2019, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 13 martie 2020, dispozițiile alin. (1) din art. 18, modificat prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2) Administratorul SNUAU este obligat să asigure confidențialitatea și securitatea bazelor de date conform prevederilor legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și a actelor normative conexe.(3) Persoanele cu dizabilități de auz și/sau vorbire au dreptul să comunice prin mesaje asociate unui apel de urgență, cu condiția înregistrării prealabile în baza de date a SNUAU a numărului de telefon deținut. (la 11-06-2015, Alin. (3) al art. 18 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (4) Administratorul SNUAU are obligația de a organiza, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, activitatea pentru înregistrarea numerelor de telefon care pot apela numărul unic pentru apeluri de urgență prin intermediul mesajelor asociate unui apel de urgență. (la 11-06-2015, Alin. (4) al art. 18 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (5) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au dreptul să tarifeze mesajele transmise către 113 de utilizatorii neînregistrați conform alin. (4), distinct față de planul tarifar deținut de respectivii utilizatori. (la 11-06-2015, Alin. (5) al art. 18 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. )
   +  Articolul 19(1) Administratorul SNUAU și agențiile specializate de intervenție au obligația să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal colectate și stocate de la apelanți pe timpul efectuării apelurilor de urgență.(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislației naționale în domeniu.(2^1) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (1) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani. (la 03-09-2019, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 13 martie 2020, dispozițiile alin. (2^1) din art. 19, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (2^2) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (2^1), datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, distruse. (la 03-09-2019, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62 din 27 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 03 septembrie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA nr. 83 din 18 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 204 din 13 martie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 62/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice este neconstituțională, în ansamblul său.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA României, republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonantele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
  Prin urmare, începând cu data 13 martie 2020, dispozițiile alin. (2^2) din art. 19, introdus prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 62/2019, se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice incepând cu data de 27 aprilie 2020, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.
  (3) Obligația de confidențialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care datele sunt solicitate în scris de către instanța de judecată sau de procuror.(4) Datele cu caracter personal prevăzute la alin. (1) sunt stocate de către administratorul SNUAU pentru o perioadă de 5 ani. (la 04-04-2020, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) (5) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4), datele cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, distruse. (la 04-04-2020, Articolul 19 din Capitolul V a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
   +  Articolul 20(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației analizează și stabilește condițiile tehnice pentru furnizarea informațiilor de localizare primare și a informațiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de rețele publice de telefonie. (la 04-10-2008, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (1^1) SNUAU are obligația de a transforma informațiile de localizare primară în informații de localizare, precum și de a utiliza, acolo unde este disponibilă, informația de localizare obținută pe baza echipamentului terminal. (la 04-04-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 20 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) (1^2) Prin decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații se pot stabili și alte modalități de realizare a localizării apelanților către SNUAU. (la 11-06-2015, Alin. (1^2) al art. 20 a fost introdus de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 132 din 5 iunie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 8 iunie 2015. ) (2) Administratorul SNUAU centralizează, stochează și pune la dispoziție agențiilor specializate de intervenție datele gestionate în acest sistem, doar în corespondență directă și exclusivă cu atribuțiile legale ale fiecărei agenții.(3) Accesul la datele de localizare primară este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgență. (la 04-10-2008, Alin. (3) al art. 20 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (4) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației analizează și stabilește procedurile și limitele tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false și a apelurilor involuntare.  +  Articolul 21Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile dedicate 112 este P.01.  +  Articolul 22(1) Autoritățile de profil ale administrației publice centrale și locale, desemnate potrivit legii, au obligația să pună la dispoziția administratorului SNUAU, gratuit, într-un format standard compatibil cu SNUAU, hărțile digitale ale zonelor din domeniul de competență, bazele de date privind nomenclatorul drumurilor și codificarea acestora, pe care le actualizează ori de câte ori situația o impune, și să informeze în timp util administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu precizarea perimetrului și a perioadei în care este închisă sau îngreunată circulația pe drumurile publice.(2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de urgență despre modificările corespunzătoare și va efectua, în limita posibilităților tehnice existente, modificările corespunzătoare pe harta digitală.(3) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea și integralitatea informațiilor transmise administratorului SNUAU privind nomenclatorul drumurilor, codificarea acestora și a informațiilor privind starea drumurilor și a circulației publice pe acestea revine emitentului.  +  Articolul 23(1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU poate încheia convenții și protocoale de colaborare cu organizații neguvernamentale, societăți comerciale și cu alte servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui la funcționarea SNUAU.(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), interesate în realizarea comunicației cu SNUAU, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind realizarea comunicației cu centrele unice pentru apeluri de urgență, iar eventualele venituri încasate de SNUAU se virează la bugetul de stat.(3) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicației cu SNUAU au obligația de a solicita în scris administratorului SNUAU avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu soluția tehnică implementată în cadrul sistemului.  +  Articolul 24(1) Administratorul SNUAU, agențiile specializate de intervenție, Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației și furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligația de a asigura informarea publicului cu privire la existența și la modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgență 112.(2) Numărul unic pentru apeluri de urgență 112 este singurul număr permis a fi afișat pe mijloacele publice de intervenție la urgențe, iar afișarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu, prin grija agențiilor specializate de intervenție care au în dotare aceste mijloace.
   +  Capitolul VI Finanțarea SNUAU  +  Articolul 25(1) Cheltuielile pentru administrarea, operarea, întreținerea și dezvoltarea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU. (la 04-10-2008, Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (2) Abrogat. (la 04-10-2008, Alin. (2) al art. 25 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. )  +  Articolul 26(1) Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației varsă anual, în perioada 2008-2012, la bugetul de stat o contribuție în valoare de 38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotărâre a Guvernului.(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contribuțiilor achitate de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației operatorului SNUAU, ca venituri proprii până la data începerii finanțării SNUAU de la bugetul de stat. (la 04-10-2008, Alin. (2) al art. 26 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 160 din 26 septembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008. ) (3) Soldul obligațiilor de plată către furnizori și al celor aferente drepturilor de personal existent la data preluării finanțării de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la art. 25 se lichidează din disponibilitățile în lei și în valută existente la acea dată în conturile SNUAU, iar sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.(4) Se autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să introducă, la propunerea administratorului SNUAU, modificări în volumul și în structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat, sumelor alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii, și în anexele la bugetele administratorului SNUAU.  +  Articolul 27Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet, este inclus în proiectul de buget al administratorului SNUAU, care se aprobă prin legile bugetare anuale, odată cu bugetul administratorului SNUAU.  +  Articolul 28Din bugetul administratorului SNUAU se asigură fondurile pentru funcționarea resurselor de comunicații publice utilizate pentru:a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgență cu dispeceratele de urgență/dispeceratele integrate de urgență;b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgență cu rețelele operatorilor de comunicații.  +  Articolul 29Din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora se află agențiile specializate de intervenție, se asigură fondurile pentru funcționarea resurselor de comunicații publice utilizate pentru:a) conectarea stațiilor de intervenție proprii cu dispeceratele de urgență/dispeceratele integrate de urgență proprii;b) comunicațiile cu resursele de intervenție proprii.  +  Articolul 30Spațiile și suporții tehnici necesari funcționării SNUAU vor fi puși la dispoziția administratorului SNUAU, gratuit sau fără plată, de către instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat.  +  Capitolul VII Sancțiuni  +  Articolul 31(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau contravențională, după caz.(2) Responsabilitățile personalului de operare sunt stabilite prin hotărâri emise de Comitet.(3) Personalul cu atribuții de operare în cadrul SNUAU este exonerat de răspundere disciplinară în situația în care acesta a acționat în conformitate cu prevederile regulamentului de operare aprobat de Comitet.(4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de internet a administratorului SNUAU.  +  Articolul 32(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activități în folosul comunității. Săvârșirea din nou a contravenției în interval de un an de la aplicarea sancțiunii se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității; (la 04-04-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) b) alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activități în folosul comunității. Săvârșirea din nou a contravenției în interval de un an de la aplicarea sancțiunii se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei sau, prin derogare de la dispozițiile art. 9 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu prestarea de la 400 de ore la 800 de ore de activități în folosul comunității; (la 04-04-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 36 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 ) c) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului a obligațiilor prevăzute la art. 14-17 și la art. 18 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;d) nerespectarea de către furnizorii de comunicații electronice a condițiilor tehnice și economice referitoare la realizarea comunicațiilor către SNUAU stabilite, în condițiile legii, de Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;e) neîndeplinirea de către administratorul SNUAU a obligațiilor privind securitatea și confidențialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 18 alin. (2) și la art. 19 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 50.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de administratorul SNUAU.(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației.(4) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către persoane anume împuternicite din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înființată prin Legea nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare, conform atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(5) Dispozițiilor referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1)-(4), le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(6) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (la 31-05-2019, Articolul 32 din Capitolul VII a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 109 din 24 mai 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 28 mai 2019 )  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 33Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 34Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 18/2002 privind funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Karoly Borbely
  Președintele Autorității Naționale
  pentru Reglementare în Comunicații
  și Tehnologia Informației,
  Dan Cristian Georgescu
  p. Ministrul internelor și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 19 martie 2008.Nr. 34.