HOTĂRÂRE nr. 9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 30 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 2 pct. 38 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, și al art. 61 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se constituie Comisia de autorizare a împrumuturilor locale, denumită în continuare Comisia, pentru examinarea și avizarea contractării/garantării de către unitățile administrativ-teritoriale, în calitatea acestora de persoane juridice, de finanțări rambursabile interne și externe pe termen scurt, mediu și lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.(2) Comisia autorizează finanțările rambursabile care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, precum și tragerile ce se pot efectua din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate și în limita cărora se pot efectua plăți, cu încadrarea în limitele anuale, în condițiile legii. (la 08-07-2011, Alin. (2) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (3) Pentru finanțările rambursabile și tragerile din acestea, exprimate în alte valute, la încadrarea în limitele anuale pentru contractare și pentru trageri se utilizează echivalentul în lei al sumelor respective, calculat la cursul de schimb valutar mediu prognozat pentru anul respectiv de Comisia Națională de Prognoză. (la 08-07-2011, Alin. (3) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (la 18-02-2008, Art. 1 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )  +  Articolul 2(1) Comisia are în componența sa 13 membri, după cum urmează:a) 7 reprezentanți ai Ministerului Economiei și Finanțelor, inclusiv președintele Comisiei;b) 2 reprezentanți ai Ministerului Internelor și Reformei Administrative;c) câte un reprezentant din următoarele structuri asociative ale autorităților administrației publice locale: Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România. (la 23-07-2008, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 785 din 16 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 23 iulie 2008. ) (2) Președintele Comisiei este secretarul de stat cu atribuții de coordonare a datoriei publice din Ministerul Finanțelor Publice. În situația în care nu este desemnat un secretar de stat cu atribuții de coordonare a datoriei publice, ministrul finanțelor publice va desemna un secretar de stat care să exercite atribuția de președinte al Comisiei. (la 30-03-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (2^1) În lipsa președintelui, conducerea Comisiei este asigurată de unul dintre membri, desemnat de președintele Comisiei. (la 08-07-2011, Alin. (2^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 665 din 29 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 488 din 8 iulie 2011. ) (3) Comisia se constituie după cum urmează:a) prin ordin al ministrului finanțelor publice se desemnează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a);b) prin ordin al ministrului administrației și internelor se desemnează persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b); în acest ordin sunt incluse și persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c), desemnate de structurile asociative.  +  Articolul 3(1) Comisia se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie pentru analizarea cererilor și a documentațiilor aferente, primite de la unitățile administrativ-teritoriale, prin care se solicită autorizarea contractării sau garantării de împrumuturi interne ori externe, inclusiv prin videoconferință sau teleconferință, după caz. (la 30-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 247 din 26 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 30 martie 2020 ) (2) La nivelul Comisiei funcționează un secretariat ai cărui membri sunt persoane din cadrul direcțiilor de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice implicate în verificarea și analizarea documentațiilor, desemnate prin ordin al ministrului finanțelor publice. Secretariatul asigură lucrările operative ce privesc relația dintre Comisie și solicitanții autorizării finanțărilor rambursabile locale, administrarea bazei de date la dispoziția Comisiei, precum și cele specifice de organizare a ședintelor Comisiei, inclusiv convocarea membrilor acesteia. (la 18-02-2008, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". )  +  Articolul 4(1) Documentația necesară pentru autorizarea contractării sau garantării unei finanțări rambursabile interne ori externe se stabilește potrivit Normelor și procedurilor privind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățile administrativ-teritoriale, prevăzute în anexa nr. 1. (la 18-02-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (2) Responsabilitatea privind oportunitatea contractării/ garantării finanțării rambursabile supuse autorizării, selecția finanțatorului, condițiile de finanțare rezultate în urma selecției finanțatorului, precum și respectarea destinației finanțării rambursabile revin în totalitate autorităților administrației publice locale. (la 15-11-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 872 din 9 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 15 noiembrie 2018 )  +  Articolul 5Se aprobă Regulamentul de funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 6(1) Unitățile administrativ-teritoriale, prin ordonatorii principali de credite, au obligația ca, în cazul în care contractează sau garantează finanțări rambursabile interne și externe, să le înscrie, după caz, în registrul datoriei publice locale sau în registrul garanțiilor locale, în condițiile legii. (la 18-02-2008, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008, prin înlocuirea termenului "împrumut" cu sintagma "finanțare rambursabilă". ) (2) Ordonatorii principali de credite au obligația ca, în cazul în care contractează și/sau garantează finanțări rambursabile interne și externe, să publice pe pagina de internet a unităților administrativ-teritoriale respective, pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, următoarele date:a) hotărârea Comisiei, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;b) valoarea finanțării rambursabile contractate și/sau garantate, în valută de contract;c) gradul de îndatorare a unității administrativ-teritoriale;d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecărei finanțări rambursabile, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare, exprimată în luni;e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. (la 18-02-2008, Alin. (2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. ) (3) Datele prevăzute la alin. (2) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. (la 18-02-2008, Alin. (3) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 145 din 13 februarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008. )  +  Articolul 7Înregistrarea și raportarea datoriei publice locale se realizează în conformitate cu normele metodologice elaborate în acest scop de Ministerul Finanțelor Publice în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, și aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 158/2005 privind constituirea, stabilirea componenței și competențelor Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 16 martie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascalu,
  secretar de stat
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  București, 10 ianuarie 2007.Nr. 9.  +  Anexa nr. 1NORME ȘI PROCEDURIprivind autorizarea contractării sau garantării de finanțări rambursabile de către unitățileadministrativ-teritoriale  +  Anexa nr. 2REGULAMENTde funcționare a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale