DECIZIE nr. 312 din 27 noiembrie 2015 privind înființarea Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 27 noiembrie 2015  În temeiul art. 18 alin. (1) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se înființează Comitetul Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților, denumit în continuare Comitetul, având componența prevăzută în anexa nr. 1.(2) Comitetul are ca obiectiv integrarea refugiaților, conform obligațiilor pe care România le are în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(3) Comitetul are următoarele atribuții:a) integrarea și adaptarea refugiaților în societatea românească, precum și îndeplinirea de către România a obiectivelor și responsabilităților asumate în cadrul european;b) identificarea corectă și completă a problematicii refugiaților, alegerea soluțiilor optimale, asigurarea implementării măsurilor și coordonarea lor pentru atingerea obiectivului stabilit.(4) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, Comitetul poate solicita informații de la persoane de drept public și privat din domeniile ce au legătură cu problematica refugiaților.  +  Articolul 2(1) Coordonarea Comitetului este asigurată de către viceprim-ministru, doamna Raluca Turcan, care poate delega atribuțiile unui secretar de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului. (la 26-03-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 183 din 25 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020 ) (2) Ministerele vor fi reprezentate în cadrul Comitetului la nivel de ministru sau secretar de stat, iar instituțiile publice, organele de specialitate ale administrației publice centrale și structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, de către conducătorii acestora.(3) La lucrările Comitetului participă, în calitate de invitați permanenți, reprezentanți ai societății civile, precum și, atunci când este cazul, în calitate de invitați, experți din cadrul altor autorități ale administrației publice centrale.(4) În vederea îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 1 alin. (2), coordonatorul Comitetului asigură comunicarea și colaborarea cu Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul European și unitățile subordonate.  +  Articolul 3(1) Ședințele comitetului au loc în prezența majorității membrilor. Comitetul adoptă decizii cu majoritatea simplă a celor prezenți.(2) Comitetul prezintă, la solicitarea prim-ministrului, rapoarte cu privire la stadiul implementării măsurilor stabilite, precum și informări periodice.  +  Articolul 4(1) În cadrul Comitetului își desfășoară activitatea grupuri de lucru la nivel tehnic, prevăzute în anexa nr. 2, la care participă experți din cadrul ministerelor, organelor de specialitate și instituțiilor administrației publice centrale care fac parte din Comitet. Pentru fiecare expert desemnat se desemnează și un membru supleant.(2) În cadrul grupurilor de lucru de la nivel tehnic participă, în calitate de invitați permanenți, reprezentanți ai societății civile care desfășoară activități în domeniul imigrației și drepturilor omului.(3) Grupurile de lucru de la nivel tehnic sunt conduse de o persoană desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului. Grupul de lucru privind logistica primară și siguranță națională este condus de viceprim-ministru. (la 09-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 577 din 9 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 09 august 2017 ) (4) În cadrul reuniunilor grupului de lucru privind logistica primară și siguranța națională pot fi dezbătute și informații cu caracter secret, caz în care experții prevăzuți la alin. (1) și invitații permanenți prevăzuți la alin. (2) trebuie să dețină certificat de securitate sau autorizație de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni.(5) Recomandările și măsurile convenite la nivelul grupurilor de lucru de la nivel tehnic se înaintează prin secretariatul tehnic membrilor Comitetului, cu 5 zile înainte de întrunire. (la 29-11-2016, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 5(1) Comitetul și grupurile de lucru la nivel tehnic își desfășoară activitatea pe baza regulamentului de organizare și funcționare, pe care Comitetul îl aprobă în prima reuniune. (la 29-11-2016, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016 ) (2) Comitetul se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar la convocarea viceprim-ministrului, secretarului general al Guvernului sau în urma solicitării motivate a unui membru al Comitetului. (la 09-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 577 din 9 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 09 august 2017 ) (2^1) Grupurile de lucru se întrunesc trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea viceprim-ministrului sau a secretarului general al Guvernului. (la 09-08-2017, Alineatul (2^1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 577 din 9 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 09 august 2017 ) (3) Secretariatul tehnic al Comitetului și al grupurilor de lucru este asigurat de către Serviciul pentru Guvernare Deschisă, prin persoane desemnate în acest sens, care trebuie să dețină certificat de securitate sau autorizație de acces valabile pentru nivelul de secretizare al informațiilor discutate în cadrul fiecărei reuniuni. (la 26-03-2020, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din DECIZIA nr. 183 din 25 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020 ) (4) Agenda fiecărei ședințe a Comitetului și a grupurilor de lucru se întocmește de secretariatul tehnic pe baza propunerilor formulate în acest sens de către membrii acestora și se aprobă de către coordonatorul Comitetului. (la 29-11-2016, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016 ) (5) Ședințele Comitetului au loc la sediul Guvernului României - Palatul Victoria, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1, municipiul București.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta decizie.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Sorin Sergiu Chelmu
  București, 27 noiembrie 2015.Nr. 312.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
  1. Secretariatul General al Guvernului2. Ministerul Afacerilor Interne3. Ministerul Afacerilor Externe4. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale5. Ministerul Apărării Naționale6. Ministerul Finanțelor Publice7. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri8. Ministerul Justiției9. Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației10. Ministerul Fondurilor Europene11. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor12. Ministerul Sănătății13. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor14. Ministerul Muncii și Protecției Sociale15. Ministerul Educației și Cercetării16. Ministerul Tineretului și Sportului17. Ministerul Culturii 18. Inspectoratul General pentru Imigrări19. Serviciul Român de Informații20. Serviciul de Informații Externe21. Serviciul de Telecomunicații Speciale22. Asociația Comunelor din România23. Asociația Orașelor din România24. Asociația Municipiilor din România25. Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (la 26-03-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 183 din 25 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 26 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  GRUPURILE DE LUCRU
  care își desfășoară activitatea în cadrul Comitetului
  Interministerial Coaliția Națională pentru Integrarea Refugiaților
  1. Grupul de lucru Armonizare legislativă, integrare socială, economică și culturală2. Grupul de lucru Integrare locală3. Grupul de lucru Logistică primară și siguranță națională (la 29-11-2016, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din DECIZIA nr. 371 din 29 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 29 noiembrie 2016 )