ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 110 din 20 decembrie 2017privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1029 din 27 decembrie 2017  Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici și mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut și angajează 60% din forța de muncă,având în vedere că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, în condițiile în care sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă un contributor de importanță strategică la creșterea economică și crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creșterea accesului la finanțare,întrucât perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, a expirat la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai pot fi acordate garanții pentru noi linii de credit destinate finanțării capitalului de lucru; în scopul creării unui cadru legislativ favorabil pentru creșterea gradului de eligibilitate bancară al IMM-urilor și de îmbunătățire a accesului acestora la finanțare,având în vedere că rezultatele acestui program vor avea ca efect creșterea gradului de accesare a fondurilor europene de către IMM-uri în actualul exercițiu de programare 2014-2020,întrucât s-a constatat existența unei tendințe de îmbunătățire a performanțelor economice și financiare ale companiilor nefinanciare, care trebuie susținută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanțare,deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism și diversitate, necesită luarea în regim de urgență a unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanțare și garantare specifice acestui sector,în contextul continuării procesului de asanare a bilanțurilor bancare, care creează premise favorabile înlocuirii creditelor scoase în afara bilanțurilor cu credite de bună calitate și ale existenței unor indicatori optimi de lichiditate, solvabilitate și provizionare la nivelul sectorului bancar, este necesară intervenția statului pentru stimularea creditării IMM-urilor, la nivelul cărora există un potențial de creditare sustenabil important, dar neexploatat.Luând în considerare existența unui mare număr de potențiali beneficiari de finanțare derivat din numărul scăzut de IMMuri care au obținut finanțare de la instituțiile financiare autohtone, respectiv 15,3% din IMM active în luna septembrie 2016, în scădere de la 15,5% la finalul anului 2014, corelat cu împrejurarea că 80% din IMM nu au beneficiat niciodată de un credit bancar, conform Raportului asupra stabilității financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Națională a României,urmând tendința actuală a băncilor autohtone, care au direcționat volumul creditelor nou-acordate către întreprinderile mici și mijlocii în proporție de circa 70% din sumele acordate în perioada ianuarie-septembrie 2016, conform Raportului asupra stabilității financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Națională a României,având în vedere tendințele actuale de reducere a numărului de insolvențe, de diminuare a riscului de credit și de reducere a restanțelor la plată pe fondul îmbunătățirii disciplinei la plată, se impune reglementarea unor măsuri al căror obiectiv este acordarea de sprijin IMM-urilor pentru realizarea de investiții și finanțarea activității curente.Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situație excepțională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici și mijlocii la garantare și creditare, în cadrul unui program multianual de sprijinire a acestora prin acordarea de garanții de stat pentru creditele destinate realizării investițiilor și/sau pentru creditele/liniile de credit necesare pentru finanțarea capitalului de lucru.În data de 17 februarie 2017 Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea politicii publice privind implementarea Programului «Primul centru de agrement»“, iar în data de 5 mai 2017, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA“.În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgență, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, ar beneficia de condiții de finanțare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanțare adecvată pentru proiectele de investiții sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activității curente.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanța de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale și definiții  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituțiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.(3) Programul constă în acordarea de garanții de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:a) un singur credit pentru realizarea de investiții garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanțării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; saub) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.(4) Plafonul anual al garanțiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabilește prin hotărâre de Guvern, iar condițiile de acordare a garanțiilor de stat, precum și regulile de gestionare a plafoanelor anuale și garanțiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) În completarea garanțiilor de stat pot fi acordate garanții financiare proprii de către alte instituții financiare bancare și nebancare, conform normelor și procedurilor proprii ale acestora.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență îndeplinește condițiile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, după caz, și îndeplinește condițiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;b) primă unică de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanțelor Publice și din comisionul de administrare cuvenit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice;c) comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare și administrare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.;d) comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanțelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat și finanțării anuale a capitalului necesar programului;e) contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituția de credit și F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituția de credit și beneficiarul programului își asumă obligația să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanției de către instituția de credit, în situația producerii riscului de credit;f) finanțare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile și comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituția de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanțelor Publice, acordă o garanție în numele și contul statului în baza convenției încheiate cu instituția de credit;g) credit - creditul de investiții și/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituția de credit îl pune la dispoziția beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;h) garant - statul prin Ministerul Finanțelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanțiile acordate în numele și contul statului;i) garanție de stat - angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituția de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condițiile împărțirii proporționale a riscului între stat și instituțiile de credit; dobânzile, comisioanele și orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanției de stat. Garanției de stat îi sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și determinarea și utilizarea ajustărilor prudențiale de valoare, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, precum și ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013;j) garanții colaterale - garanțiile reale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, în favoarea instituției de credit finanțatoare și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, proporțional cu procentul de garantare, altele decât garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituțiile de credit pentru diminuarea expunerii față de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanțiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane și cheltuieli ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice și sumele suportate de instituția de credit finanțatoare;k) instituție de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;l) procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanția de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepția creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înființare centre de agrement pentru care procentul de garantare este de maximum 80%;m) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;n) valoarea de executare a garanției - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 3(1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplinește cumulativ următoarele criterii:a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 și 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăți cu răspundere limitată și a societăților pe acțiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăți în care cel puțin o parte dintre asociați sunt ținuți nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani și mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, așa cum reiese din ultimele două situații financiare anuale ale societății, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acțiuni, fac excepție start-up-urile care nu au nicio situație financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situații: procedura de insolvență, procedură de executare silită declanșată de organele fiscale și/sau alți creditori, închidere operațională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat și nu îndeplinește criteriile din legislația națională pentru a fi supus unei proceduri de insolvență la cererea creditorilor, conform declarației pe propria răspundere, completată și semnată de beneficiarul finanțării;b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice și/sau instituția de credit parteneră;c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanțările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanției de stat sau dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;d) nu se află în interdicție de a emite cecuri la data aprobării creditului și nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăți, denumit în continuare C.I.P.;e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenței, în temeiul legilor aplicabile;f) prezintă instituției de credit garanții colaterale, care, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit în cazul creditelor de investiții, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării;g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituției de credit;h) nu înregistrează obligații restante la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.(2) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanțarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiții acordate cu respectarea condițiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanțarea capitalului de lucru/investițiilor, neputând fi utilizate pentru refinanțarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanții în cadrul programului întreprinderile mici și mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții imobiliare, activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de închiriere și leasing, activități de investigare și protecție.  +  Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, prezenta ordonanță de urgență instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanții în numele și în contul statului, în favoarea instituțiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.(2) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului pentru creditele obținute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50.  +  Articolul 5Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanții 2008/C 155/02, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008.  +  Capitolul II Finanțarea și garantarea  +  Articolul 6(1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condițiile programului și se încadrează în normele și procedurile interne ale instituțiilor de credit și beneficiază de garanții emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanțelor Publice.(2) Durata maximă a finanțărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiții, și de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Perioada și modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituția de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia.  +  Articolul 7(1) Pentru acoperirea riscului de garantare de către stat, precum și pentru acoperirea costurilor de acordare și monitorizare a garanțiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele și contul statului, beneficiarul finanțării datorează o primă de garantare, compusă din comisionul de risc și comisionul de administrare.(2) Nivelul și modalitatea de calcul al primei de garantare pentru garanția de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.(3) Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unitățile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligațiilor fiscale datorate de aceștia.  +  Articolul 8(1) Între Ministerul Finanțelor Publice și F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenție prin care se stabilesc drepturile și obligațiile părților în derularea finanțării prin credite bancare cu garanție de stat.(2) În cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, precum și cu următoarele tipuri de garanții, după caz, proporțional cu procentul de garantare:a) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau de terți garanți în favoarea beneficiarului finanțării garantate;b) ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.(3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, garanția de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanții, după caz, proporțional cu procentul de garantare:a) ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile;b) ipotecă imobiliară și/sau mobiliară constituită de beneficiari și/sau terți garanți în favoarea beneficiarului finanțării garantate;c) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare.(4) Ipotecile imobiliare și/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) și (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., și instituției de credit, proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți și sunt valabile până la stingerea creanțelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) și (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor și/sau în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, respectiv în registrele de evidență și publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operațiunile de înscriere, modificare și radiere se efectuează de către instituția de credit.(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanția de stat constituie titluri executorii și au valoare de înscrisuri autentice.(7) În cazul garanțiilor de stat acordate in cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de cocreditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale.  +  Articolul 9(1) În cazul în care instituția de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanțiilor constituite, altele decât garanția de stat prin eliberarea/înlocuirea garanțiilor accesorii finanțării garantate, va trebui să solicite și să obțină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Mandatul prevăzut la art. 8 alin. (7) se consideră acordat și în privința modificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Modificările privind structura acționariatului/asociaților și schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către instituția de credit.  +  Capitolul III Plata garanțiilor, recuperarea creanțelor și dispoziții finale  +  Articolul 10(1) Instituția de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanției în cazul producerii riscului de credit, în condițiile programului.(2) Sumele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele și contul statului, se plătesc instituției de credit de către Ministerul Finanțelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri“, cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat“, cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., și se recuperează de la beneficiarul programului în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporțional cu procentul de garantare și în același mod de către instituția de credit și statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 11(1) După efectuarea plății prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plății și la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmește un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanța rezultată prin plată.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanțării garantate, precum și spre informare instituției de credit finanțatoare.(3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanțării garantate, însoțite de contractul de garantare și de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate și plătite instituției de credit în cadrul programului sunt asimilate creanțelor bugetare a căror colectare și recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) se datorează dobânzi și penalități de întârziere conform dispozițiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plății sumei rezultate din plata garanției de stat și până la data stingerii inclusiv și sunt recuperate de către acestea.(3) În cazul creditelor de investiții, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanțiilor reglementate la art. 8 alin. (2), valorificarea activelor finanțate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanțate din creditul de investiții garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporțional cu procentul de garantare, se eliberează și se distribuie proporțional cu riscul asumat de fiecare dintre părți, între statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, și instituția de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu urmărirea și conservarea bunurilor al căror preț se distribuie.(5) Dispozițiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea, conform dispozițiilor alin. (3), a creanțelor datorate bugetului de stat rezultate din plata garanțiilor emise în numele și în contul statului în favoarea instituțiilor de credit în cadrul programului pentru garanțiile constituite în favoarea beneficiarului finanțării garantate de către terți garanți, în calitate de persoane fizice.(6) Organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt obligate să înștiințeze din oficiu instituția de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea prețului.(7) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toți creditorii îndreptățiți.(8) Instituția de credit va introduce în contractele de credit și în contractele de garanție accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanțiilor colaterale prevăzute la art. 8 alin. (3), precum și a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiții, altele decât obiectul finanțat prin credit și garanția de stat, clauze din care să rezulte calitatea de co-creditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice. Prevederile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(9) Sumele rezultate atât din executarea inițiată de către instituția de credit a garanțiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituției de credit și a statului român, cât și din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile și comisioanele aferente creditului, precum și cheltuielile ocazionate de recuperarea creanței, vor diminua, proporțional cu procentele de garantare, creanța rezultată din valoarea de executare a garanției plătite instituției de credit de statul român, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), în baza garanției acordate de stat.(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (9), instituția de credit va distribui și va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoțită de o comunicare în care vor fi menționate următoarele elemente: numele și datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată și data încasării acesteia de către instituția de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor și indicarea garanției executate.(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanțiilor accesorii finanțării garantate, instituția de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obținute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoțită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanțiilor și sumele recuperate, precum și documentele justificative din care rezultă valoarea creanțelor instituției de credit și a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanțiilor.(12) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferențe între sumele virate potrivit alin. (10) și datele din documentele justificative potrivit alin. (11), părțile vor proceda la regularizare.(13) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (10), instituția de credit datorează dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele fiscale care se calculează de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituția de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.(14) Dacă creanțele rezultate din plata garanțiilor acordate pentru creditele de investiții în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (7) și (10), fie în cazul în care activele finanțate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanței, organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(15) Pentru recuperarea valorii de executare a garanțiilor plătite instituției de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar față de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanțelor datorate în temeiul contractului de garantare.(16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenței după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanța rezultată din plata valorii de executare a garanției de stat se realizează de către acestea.(17) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum și cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanțiilor reglementate la art. 8 alin. (2) de către organele fiscale competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală, proporțional cu procentul de garantare, în limita creanței rezultate din valoarea de executare a garanției de stat se fac venit la bugetul de stat și se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct.  +  Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va elabora și va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ilan Laufer
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 110.----