ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 94 din 29 iunie 2000 (**republicată**)privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 1 septembrie 2005  **) Republicată în temeiul art. V din titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 4 iulie 2000, a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din 31 iulie 2002, și a mai fost modificată prin:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004;– Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 1(1) Imobilele care au aparținut cultelor religioase din România și au fost preluate în mod abuziv, cu sau fără titlu, de statul român, de organizațiile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, altele decât lăcașele de cult, aflate în proprietatea statului, a unei persoane juridice de drept public sau în patrimoniul unei persoane juridice din cele prevăzute la art. 2, se retrocedează foștilor proprietari, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(1^1) Se prezumă ca fiind preluate în mod abuziv, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, imobilele trecute în proprietatea statului român prin acte de donație. Prezumția preluării abuzive poate fi înlăturată de deținătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în fața instanței de judecată, în condițiile art. 3 alin. (7). (la 27-05-2016, Alin. (1^1) al art. 1 a fost introdus de subpct. 1, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015. ) (2) Regimul juridic al imobilelor care au destinația de lăcaș de cult va fi reglementat prin lege specială.(3) Sunt imobile, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, construcțiile existente în natură, împreună cu terenurile aferente lor, situate în intravilanul localităților, cu oricare dintre destinațiile avute la data preluării în mod abuziv, precum și terenurile aflate la data preluării abuzive în intravilanul localităților, nerestituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi**). Adăugirile aduse construcțiilor se preiau cu plată, numai dacă acestea nu depășesc 50% din aria desfășurată actuală. În caz contrar, nu se va dispune retrocedarea, considerându-se imobil nou în raport cu cel preluat. Nu se includ în această categorie lucrările de reparații curente, capitale, consolidări, modificări ale compartimentării inițiale, îmbunătățiri funcționale și altele asemenea. Notă
  **) Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (4) În cazul în care terenul este ocupat parțial, persoana îndreptățită poate obține restituirea în natură a părții de teren rămase libere, pentru cea ocupată de construcții noi, pentru cea necesară în vederea bunei utilizări a acestora și pentru cea afectată unor amenajări de utilitate publică, măsurile reparatorii stabilindu-se în echivalent. În cazul în care terenul este ocupat în totalitate, pentru acesta se vor stabili măsuri reparatorii în echivalent. De asemenea, se retrocedează în natură terenurile pe care s-au ridicat construcții ușoare sau demontabile.(5) Valoarea terenurilor care nu pot fi retrocedate în natură se stabilește potrivit valorii de circulație la momentul emiterii deciziei, stabilită potrivit standardelor internaționale de evaluare. (la 27-10-2005, Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 94 din 29 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 955 din 27 octombrie 2005. ) (6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsuri reparatorii în echivalent potrivit legii speciale care va reglementa tipul și procedura de acordare a despăgubirilor.(7) În situația în care imobilul retrocedat prin decizia Comisiei speciale de retrocedare se află în domeniul public al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, acesta urmează a fi scos din domeniul public, potrivit dispozițiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare.(8) Prin centru de cult se înțelege instituția, cu sediul în România, care coordonează toate unitățile locale ale unui cult religios. Prin centru eparhial se înțelege instituția care are jurisdicție asupra unui număr de unități locale de cult situate într-o anumită zonă geografică a țării.(9) În toate cazurile cererile de retrocedare a imobilelor prevăzute la alin. (1) se pot depune la Comisia specială de retrocedare, prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a acesteia. După acest termen nu se mai pot formula cereri de restituire sau de retrocedare. Actele doveditoare ale drepturilor solicitate se pot depune în termenul util stabilit de comisie.(10) În cazul în care imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, noul proprietar are obligația de a menține afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziei. În această perioadă noul proprietar va fi beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. În acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.(11) Odată cu imobilele retrocedate în natură se restituie și bunurile mobile, dacă acestea au fost preluate împreună cu imobilul respectiv și dacă acestea mai există la data depunerii cererii de retrocedare. Deținătorul actual al imobilului, la solicitarea și în prezența reprezentantului cultului religios care a depus cererea de retrocedare, va proceda la efectuarea inventarului bunurilor mobile existente în imobil, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de retrocedare. În cazul nerespectării acestui termen se va urma procedura prevăzută la art. 46 alin. (2)-(4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată*), cu modificările și completările ulterioare. Notă
  *) Legea nr. 10/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 4 aprilie 2005.
   +  Articolul 2(1) Imobilele - terenuri și construcții - preluate în mod abuziv, indiferent de destinație, care sunt deținute la data intrării în vigoare a prezentei legi**) de o regie autonomă, o societate sau companie națională, o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice centrale sau locale este acționar ori asociat majoritar, vor fi restituite solicitantului, în natură, prin decizia organelor de conducere ale unității deținătoare. Cota de participare a statului sau a autorității administrației publice centrale sau locale se va diminua în mod corespunzător cu valoarea imobilului retrocedat, procedându-se la reducerea capitalului social și la recalcularea patrimoniului. Notă
  **) Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005.
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1) Comisia specială de retrocedare va transmite cererea de retrocedare unității deținătoare, care are obligația de a o soluționa în termen de 60 de zile de la data completării dosarului.(3) Prevederile alin. (3), (4), (5) și (11) ale art. 1 se aplică în mod corespunzător.(4) Pentru situațiile prevăzute la art. 1 alin. (4) în care nu se poate dispune retrocedarea în natură, se vor acorda măsurile reparatorii în echivalent prevăzute de legea specială sau compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către unitatea deținătoare prevăzută la alin. (1), cu acordul persoanei îndreptățite.(5) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazul în care statul sau o autoritate publică centrală sau locală, acționar sau asociat minoritar al unității care deține imobilul, dacă valoarea acțiunilor sau părților sociale deținute este mai mare sau egală cu valoarea corespunzătoare a imobilului a cărui restituire în natură este cerută.(6) Deciziile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție teritorială se află sediul unității deținătoare, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
   +  Articolul 3(1) În scopul verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 1 se va constitui, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia specială de retrocedare, care va fi formată din:a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte; (la 27-05-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de subpct. 2, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015. ) b) un reprezentant din partea Ministerului Justiției;c) un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru, respectiv președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, care va avea calitatea de președinte al comisiei;d) un reprezentant din partea Ministerului Finanțelor Publice;e) un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Relații Interetnice.f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;----------Lit. f) a alin. (1) al art. 3 a fost reintrodusă de subpct. 3, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015.g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.----------Lit. g) a alin. (1) al art. 3 a fost reintrodusă de subpct. 3, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015.(1^1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura președintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în ședință în prezența a minimum 5 membri și decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenți.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost reintrodus de subpct. 4, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015.(2) Membrii Comisiei speciale de retrocedare vor fi nominalizați de conducătorul autorității din care aceștia fac parte. La lucrările Comisiei speciale de retrocedare va lua parte, cu statut de invitat, și un reprezentant din partea cultului religios solicitant, pentru a susține cererea.(3) Atribuțiile și regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei speciale de retrocedare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Secretariatul Comisiei speciale de retrocedare va fi asigurat de Cancelaria Primului-Ministru, prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 50% din indemnizația lunară a președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, iar persoanele din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților care asigură secretariatul tehnic al acesteia beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizația se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfășoară cel puțin o ședință. (la 27-05-2016, Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de subpct. 5, pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 103 din 23 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 24 mai 2016, care modifică art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 21 din 24 iunie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015. ) (6) Comisia specială de retrocedare sau, după caz, unitatea deținătoare prevăzută la art. 2 va analiza documentația prezentată de solicitanți pentru fiecare imobil și va dispune, prin decizie motivată, retrocedarea imobilelor solicitate de cultele religioase, respingerea cererii de retrocedare, dacă se apreciază că aceasta nu este întemeiată, sau va propune acordarea măsurilor reparatorii în echivalent, în condițiile stabilite prin legea specială. În situația în care imobilul este înscris în Lista monumentelor istorice, în decizia de retrocedare se va menționa că proprietarul are drepturile și obligațiile prevăzute de lege.(7) Deciziile Comisiei speciale de retrocedare vor putea fi atacate cu contestație la instanța de contencios administrativ în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Hotărârea pronunțată de instanța de contencios administrativ este supusă căilor de atac potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.(8) Ministerele, prefecturile, primăriile, serviciile de cadastru și birourile de carte funciară, precum și celelalte instituții publice au obligația de a furniza, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare și/sau a solicitantului retrocedării, în termen de 30 de zile, informații privind situația juridică a imobilelor care fac obiectul cererilor de restituire, în vederea fundamentării deciziilor.(9) În cazul în care deținătorul bunului imobil solicitat nu este cunoscut, primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul solicitat, la cererea scrisă a Comisiei speciale de retrocedare, este obligată să identifice unitatea deținătoare și să comunice, în termen de 30 de zile, elementele de identificare a acesteia.  +  Articolul 4(1) Cererile de retrocedare se depun, prin centrul eparhial sau, după caz, centrul de cult, la Comisia specială de retrocedare.(2) Pentru fiecare imobil solicitantul va pune la dispoziție Comisiei speciale de retrocedare, în vederea stabilirii dreptului de proprietate asupra imobilelor, actele sau orice alte dovezi necesare pentru stabilirea calității de fost proprietar, în condițiile ce se vor stabili prin regulamentul prevăzut la art. 3 alin. (3).(3) Pentru stabilirea dreptului de proprietate solicitantul poate depune începuturi de dovadă scrisă, declarații de martori autentificate, expertize extrajudiciare, precum și orice acte care, coroborate, întemeiază prezumția existenței dreptului de proprietate al acestuia asupra imobilului, la data preluării abuzive.(4) În absența unor probe contrare, existența și, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) și în absența unor probe contrare, persoana individualizată în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus sau, după caz, s-a pus în executare măsura preluării abuzive este presupusă că deține imobilul sub nume de proprietar.(6) În cazul în care pentru imobilul solicitat nu se poate face dovada formală a preluării abuzive de către stat în perioada de referință, iar imobilul respectiv se regăsește sau s-a regăsit în patrimoniul statului, se prezumă că imobilul a fost preluat abuziv; prezumția preluării abuzive poate fi înlăturată de deținătorul imobilului, prin orice mijloc de probă, în fața instanței de judecată, în condițiile art. 3 alin. (7). Aplicarea prezentului alineat se realizează cu îndeplinirea dispozițiilor alin. (2). (la 21-03-2020, Articolul 4 a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 22 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 18 martie 2020 )  +  Articolul 5(1) Dreptul de proprietate asupra imobilului solicitat se redobândește pe baza deciziei Comisiei speciale de retrocedare, a unității deținătoare prevăzute la art. 2 sau a hotărârii judecătorești rămase definitive, după caz.(2) Dispozițiile legale privind protecția chiriașilor, persoane fizice, se aplică în mod corespunzător, fără a putea depăși termenul de 5 ani prevăzut la art. 8 alin. (2).(3) În cazul contractelor de locațiune care au ca obiect spații cu altă destinație decât aceea de locuință noul proprietar se va subroga în drepturile fostului locator, cu renegocierea clauzelor privind chiria, pe o perioadă de maximum 5 ani potrivit dispozițiilor cuprinse la art. 8 alin. (2), dacă aceste contracte au fost încheiate cu respectarea legii.(4) Litigiile legate de eventualele îmbunătățiri aduse imobilelor care se retrocedează în condițiile prezentei ordonanțe de urgență de către foștii deținători, precum și cele legate de aplicarea alin. (3) vor fi soluționate în condițiile legii.(5) Măsurile reparatorii în echivalent se vor acorda potrivit legii speciale care va reglementa tipul și procedura de acordare a despăgubirilor.  +  Articolul 6(1) În cazul în care imobilele ce fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent potrivit art. 5 alin. (5).(2) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost încheiate cu încălcarea dispozițiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.(3) În cazul acțiunilor formulate potrivit dispozițiilor cuprinse la alin. (2) procedura de retrocedare începută în temeiul prezentei ordonanțe de urgență este suspendată până la soluționarea acelor acțiuni prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. Persoana îndreptățită va înștiința de îndată Comisia specială de retrocedare.(4) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și în cazul acțiunilor în curs de judecată, persoana îndreptățită putând alege calea acestei ordonanțe de urgență, renunțând la judecarea cauzei sau solicitând suspendarea cauzei.  +  Articolul 7(1) Sub sancțiunea nulității absolute, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, este interzisă înstrăinarea, schimbarea destinației, ipotecarea sau grevarea sub orice formă a imobilelor pentru care au fost depuse cereri de retrocedare în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.(2) Solicitanților le revine obligația de a înștiința în scris deținătorul actual despre existența cererilor de retrocedare depuse în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 8(1) Proprietarii care vor redobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor în temeiul prezentei ordonanțe de urgență vor încheia cu deținătorii actuali ai acestor imobile un protocol de predare-preluare, în mod obligatoriu, în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a deciziei Comisiei speciale de retrocedare sau, după caz, a unității deținătoare prevăzute la art. 2, termen după care, dacă protocolul nu a fost semnat, se va încheia în prezența executorului judecătoresc un proces-verbal de constatare unilaterală a preluării imobilului.(2) Proprietarii vor intra în posesia bunurilor imobile solicitate în termen de cel mult 5 ani de la redobândirea dreptului de proprietate, în cazul imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (10) și la art. 5 alin. (2) și (3).  +  Articolul 9(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență atrage răspunderea contravențională a instituției sau, după caz, a conducătorului instituției căreia îi incumbă respectarea acestor obligații.(2) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea obligației prevăzute la art. 1 alin. (7);b) nerespectarea obligației prevăzute la art. 1 alin. (11);c) nerespectarea obligației prevăzute la art. 2 alin. (2) de către unitatea deținătoare;d) necomunicarea sau comunicarea în mod eronat a informațiilor solicitate potrivit art. 3 alin. (8) și (9);e) nerespectarea obligației prevăzute la art. 8 alin. (1);f) încălcarea interdicției de înstrăinare prevăzute la art. 7 alin. (1).(3) Faptele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) se sancționează cu amendă de la 500 lei (RON) la 5.000 lei (RON).(4) Fapta prevăzută la alin. (2) lit. f) se sancționează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON).(5) Neîncheierea de către deținătorul actual a protocolului de predare-preluare, potrivit art. 8 alin. (1), atrage obligația acestuia de a plăti noului proprietar o sumă, calculată pe zi de întârziere, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință a imobilului.(6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON) următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiune: (la 06-07-2006, Partea introductivă a alin. (6) al art. 9 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, care modifică pct. 1 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. ) a) împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului;b) interzicerea accesului organelor de control abilitate sau neprezentarea documentelor solicitate de acestea. (la 30-12-2005, Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. ) (7) În cazul în care organul de control consideră necesar, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice, după caz, sunt obligate să-i acorde concursul pentru obținerea datelor și informațiilor necesare desfășurării activității de control, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte activități necesare în acest scop. (la 30-12-2005, Alin. (7) al art. 9 a fost introdus de pct. 1 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. )  +  Articolul 10(1) Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 9 alin. (2) și (6), art. 10^1 alin. (3) și aplicarea sancțiunilor în ceea ce privește ministerele, prefecturile, unitățile deținătoare prevăzute la art. 2, precum și în cazul celorlalte entități cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență se fac de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, prin Corpul de control din cadrul acesteia. (la 30-12-2005, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. ) (2) În cazul autorităților administrației publice locale situate pe raza teritorială a județului, respectiv a municipiului București, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revin Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau, după caz, prefectului județului, respectiv prefectului municipiului București, sau persoanelor desemnate de aceștia din cadrul instituției prefectului. (la 06-07-2006, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, care modifică pct. 2 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. ) (3) Activitatea prefectului județului, respectiv a prefectului municipiului București, prevăzută la alin. (2) este supusă controlului Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prin corpul de control al acesteia. În măsura în care acesta constată neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligații, va propune ministrului administrației și internelor măsuri corespunzătoare.  +  Articolul 10^1(1) Autoritățile administrației publice locale și centrale, ministerele, unitățile deținătoare prevăzute la art. 2, precum și celelalte entități cu atribuții în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență sunt obligate să pună la dispoziție membrilor Corpului de control din cadrul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților sau, după caz, prefectului județului ori prefectului municipiului București sau persoanelor desemnate de aceștia din cadrul instituției prefectului situațiile solicitate, precum și orice documente referitoare la situația restituirilor, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență. (la 06-07-2006, Alin. (1) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, care modifică pct. 3 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. ) (2) În lipsa conducătorilor sau a reprezentanților legali ai instituției controlate aceștia sunt obligați să desemneze prin ordin/dispoziție, după caz, o persoană care să pună la dispoziție organelor de control documentele solicitate.(3) Încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 10.000 lei (RON). (la 06-07-2006, Alin. (3) al art. 10^1 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 263 din 27 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 572 din 3 iulie 2006, care modifică pct. 3 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. ) (la 30-12-2005, Art. 10^1 a fost introdus de pct. 3 al art. unic, Titlul V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 209 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. )  +  Articolul 11Dispozițiile art. 9 și 10 se vor completa cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Pentru aplicarea unitară a prezentei ordonanțe de urgență Guvernul va emite norme metodologice în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 13Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.NOTA. Reproducem mai jos alin. (5) al art. VI din titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și art. II, III, IV și VI din titlul II din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, care nu sunt încorporate în textul republicat al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000:– Art. VI alin. (5) din titlul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002:(5) Cererile sau acțiunile în justiție, precum și transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, și ale prezentei ordonanțe de urgență, sunt scutite de taxe de timbru.– Art. II, III, IV și VI din titlul II din Legea nr. 247/2005:Art. IITermenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor aparținând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5)*) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările ulterioare, este de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă
  *) În urma renumerotării, art. 1 alin. (5) a devenit art. 1 alin. (9).
  Art. III. - Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la acțiune prevăzut la art. 4^1 alin. (2)**) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, cu modificările și completările ulterioare, se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Notă
  **) În urma renumerotării, art. 4^1 alin. (2) a devenit art. 6 alin. (2).
  Art. IV. - (1) Cererile de retrocedare având ca obiect terenuri situate în extravilanul localităților la data preluării abuzive, precum și construcții de orice fel, situate în extravilanul localităților, aparținând exploatațiilor agricole și care au fost trecute în proprietatea statului, construcții de pe terenurile forestiere, care au făcut parte din exploatația forestieră la data trecerii în proprietatea statului, se vor înainta de către Comisia specială de retrocedare, în vederea soluționării, în termen de 60 de zile, comisiilor comunale, orășenești și municipale constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare.(2) Termenul de 60 de zile prevăzut la alin. (1) curge de la data la care Comisia specială de retrocedare primește situația juridică din care reiese că imobilul respectiv era sau este situat în extravilan....................................................................Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. VI alin. (1)-(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 25 martie 2004.
  -------