ORDIN nr. 482/C din 11 februarie 2020privind stabilirea condițiilor de acordare în beneficiul polițiștilor de penitenciare a compensației lunare a chiriei, precum și a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 19 februarie 2020  Având în vedere prevederile art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Capitolul I Compensarea lunară a chiriei  +  Articolul 1(1) Polițiștii de penitenciare au dreptul, în condițiile legii, la compensarea lunară a chiriei pentru o locuință închiriată în localitatea în care își desfășoară activitatea, în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, încheiat în condițiile legii.(2) Compensarea lunară a chiriei se acordă, în condițiile legii, și pentru locuințele atribuite de către autoritățile administrației publice locale sau pentru locuințele de serviciu. Cererea privind acordarea compensației lunare a chiriei pentru locuințele atribuite de către autoritățile administrației publice locale sau pentru locuințele de serviciu se înregistrează la secretariatul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare și va fi însoțită de o declarație a polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 2, și o declarație autentificată la notar a soțului/soției/copilului major aflat în întreținere, după caz, conform anexei nr. 3.(3) Sumele încasate în numerar prin casierie din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuință de serviciu se vor vira la bugetul de stat în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepția unităților din sistemul administrației penitenciare care nu se află în aceeași localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare. Sumele încasate în conturile de disponibilități ale unităților vor fi virate, prin ordin de plată, la bugetul de stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data încasării.(4) Prin excepție de la alin. (1), în situația inexistenței unui fond locativ corespunzător în localitatea unde polițistul de penitenciare își desfășoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuință situată într-o localitate aflată la o distanță de maximum 70 km, în cazul în care nici polițistul de penitenciare și nici soțul/soția sau copiii aflați în întreținere nu au în proprietate personală o locuință în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă.(4^1) În aplicarea prevederilor art. 111 alin. (2) teza finală din Legea nr. 145/2019, cu modificările și completările ulterioare, condiția prevăzută de lege este îndeplinită și în cazul în care unitatea se află într-o localitate fără fond locativ corespunzător, iar solicitantul ori soțul/soția sau copiii aflați în întreținere deține/dețin o locuință proprietate personală într-o localitate situată la o distanță mai mare de unitate decât cea în care se află locuința care face obiectul închirierii și pentru care se solicită acordarea compensației lunare a chiriei. (la 11-02-2021, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (5) Inexistența fondului locativ corespunzător, potrivit alin. (4), se atestă de către solicitant printr-o declarație pe propria răspundere prin care acesta declară că a efectuat, în vederea închirierii, demersuri de identificare a unei locuințe situate în localitatea în care își desfășoară activitatea și că nu a identificat o locuință adecvată. (6) Distanța prevăzută la alin. (4) se stabilește între centrul localității unde se află unitatea în care este încadrat polițistul de penitenciare și centrul localității în care a fost închiriat imobilul pentru care se solicită compensarea lunară a chiriei, pe distanța cea mai scurtă dintre localități, folosindu-se un calculator de rute utilizat la decontarea cheltuielilor de transport.(7) De prevederile alin. (1) și (4) beneficiază și polițiștii de penitenciare cărora li s-a atribuit o locuință de serviciu din fondul locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, al unității penitenciare în cauză, care nu mai corespunde nevoilor locative ale polițistului de penitenciare, soțului/soției acestuia și copiilor aflați în întreținere și la care cel în cauză renunță.  +  Articolul 2Abrogat. (la 11-02-2021, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 )  +  Articolul 3Polițistului de penitenciare căruia nici lui și nici soțului/soției sau copiilor aflați în întreținere nu li s-a acordat locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea i se acordă compensația lunară pentru chirie, potrivit legii, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) nici el și nici soțul/soția sau copiii aflați în întreținere nu au în proprietate o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care își desfășoară activitatea, nici el și nici soțul/soția sau copiii aflați în întreținere nu au în proprietate o locuință în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;b) nici el și nici soțul/soția sau copiii aflați în întreținere nu au înstrăinat o locuință în localitatea unde își desfășoară activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare, sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde își desfășoară activitatea, nici el și nici soțul/soția sau copiii aflați în întreținere nu au înstrăinat o locuință în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;c) nu a încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv, ale sale ori ale soțului/soției;d) locuiește în locuința pentru care prezintă contractul de închiriere;e) a întreprins demersurile necesare pentru închirierea unei locuințe în localitatea în care își desfășoară activitatea, însă nu a reușit să identifice o locuință corespunzătoare nevoilor sale locative, în cazul excepției prevăzute la art. 1 alin. (4);f) soțul/soția nu beneficiază de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință asigurată de angajator în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.  +  Articolul 4(1) Polițiștii de penitenciare, îndreptățiți să beneficieze de compensația lunară pentru chirie, solicită acordarea acestui drept prin cererea scrisă prevăzută în anexa nr. 1, adresată conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea.(2) Cererea se înregistrează la secretariatul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare și trebuie însoțită de următoarele documente: a) contractul de închiriere, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane. Contractul de închiriere se încheie în condițiile legii cu o persoană fizică sau juridică și cuprinde inclusiv informații cu privire la suprafața imobilului și cota-parte închiriată;b) declarație pe propria răspundere a polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 4;c) declarația pe propria răspundere, autentificată la notar, a soției/soțului polițistului de penitenciare sau, după caz, a copilului major aflat în întreținere, conform anexei nr. 5;d) angajamentul polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 6;e) documente justificative din care să rezulte situația de fapt și de drept în urma căreia polițistul de penitenciare a pierdut dreptul de proprietate asupra unei locuințe aflate în localitatea în care își desfășoară activitatea sau, în situația prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în localitatea în care se află locuința pentru care polițistul de penitenciare solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, după caz. (3) În cazul în care cererea nu a fost însoțită, la data depunerii, de documentele prevăzute la alin. (2) sau în cazul în care declarațiile depuse sunt neconforme cu realitatea, cererea se respinge.  +  Articolul 5(1) Analizarea documentației prevăzute la art. 4 se realizează de către compartimentul de resurse umane al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau al unității subordonate în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare pentru chirie, fiind urmată de efectuarea unor verificări la adresa locuinței ce face obiectul contractului de închiriere. Dacă în urma analizării documentației și verificărilor efectuate se constată neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea compensației lunare pentru chirie, cererea se respinge. (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează de către o comisie desemnată prin decizie de zi a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare. Comisia este formată dintr-un lucrător de resurse umane și un alt lucrător desemnat de către conducătorul unității. (3) În cazul în care solicitantul este conducătorul unității, comisia este formată din doi lucrători din cadrul compartimentului de resurse umane, competența emiterii actului administrativ fiind a șefului ierarhic superior.(4) În urma efectuării verificărilor, comisia stabilește dacă polițistul de penitenciare locuiește la adresa prevăzută în contractul de închiriere.(5) Verificările la adresa locuinței ce face obiectul contractului de închiriere se efectuează la acordarea dreptului, precum și ori de câte ori există informații că nu sunt respectate condițiile de acordare a acesteia, în baza dispoziției directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau a directorului unității, conform competențelor.(5^1) La verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie se va avea în vedere dacă locuința corespunde nevoilor locative ale solicitantului, din perspectiva existenței dependințelor, dotărilor și utilităților necesare pentru satisfacerea cerințelor de locuit ale unei persoane sau familii. (la 11-02-2021, Articolul 5 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (6) Rezultatul analizării documentației și a verificărilor prevăzute la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal care se prezintă conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația prevăzută la alin. (3), șefului ierarhic superior, pentru a hotărî, după caz:a) acordarea compensației lunare pentru chirie polițiștilor de penitenciare care îndeplinesc condițiile legale și emiterea actului administrativ de acordare a acestui drept, specificându-se în mod expres data de la care începe plata compensației lunare a chiriei;b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condițiile legale de acordare a compensației lunare pentru chirie și comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii cererii.(7) Actul administrativ privind acordarea compensației lunare pentru chirie este vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.(8) Dreptul la compensația lunară a chiriei se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare, dar nu mai devreme de data de la care contractul de închiriere produce efecte.(9) Termenul maxim pentru emiterea actului administrativ de acordare a acestui drept, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.(10) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (4), comisia stabilită la alin. (2) verifică dacă în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare nu exista fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunțuri imobiliare și a publicațiilor de specialitate, putând solicita informații suplimentare în acest sens autorității administrației publice locale în raza căreia se află unitatea ori agențiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existența sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește, la momentul încheierii contractului, prin raportare la ofertele de închiriere a unor locuințe cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existența sau inexistența unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declarației prevăzute la art. 1 alin. (5). (la 11-02-2021, Alineatul (10) din Articolul 5 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (11) Administrația Națională a Penitenciarelor poate elabora instrucțiuni privind procedura efectuării verificărilor prevăzute de prezentul articol, care vor fi aprobate de directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.  +  Articolul 6(1) Ancheta socială efectuată în baza art. 111 alin. (8) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, se face de către o comisie desemnată de către conducătorul unității și are ca scop cunoașterea situației locative și identificarea motivelor care au dus la pierderea dreptului de proprietate al polițistului de penitenciare, asupra locuinței proprietate personală, aflată în localitatea unde își desfășoară activitatea. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se desemnează prin act al conducătorului unității și este formată dintr-un lucrător de resurse umane, un lucrător din sectorul unde polițistul de penitenciare își desfășoară activitatea și un alt lucrător desemnat de către conducătorul unității. În urma efectuării anchetei sociale comisia stabilește dacă motivele care au dus la pierderea dreptului de proprietate al polițistului de penitenciare sunt imputabile sau neimputabile acestuia și dacă acesta poate beneficia de decontarea compensației lunare a chiriei. (3) În aplicarea art. 111 alin. (8) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, nu constituie impedimente pentru acordarea compensației lunare a chiriei pierderea dreptului de proprietate asupra locuinței, din motive neimputabile, precum pierderea dreptului de proprietate asupra locuințelor provenite din fondul locativ de stat ca urmare a redobândirii acestora de către foștii proprietari, în baza unor hotărâri judecătorești definitive, distrugerea locuinței în urma unei calamități naturale, de natură a-l pune pe polițistul de penitenciare în imposibilitatea satisfacerii nevoilor de locuit, pierderea, din motive neimputabile, a dreptului de proprietate asupra locuinței în temeiul unui titlu executoriu.  +  Articolul 7Nu se acordă compensația lunară a chiriei în cazul în care soțul/soția încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituție publică ori în sectorul privat beneficiază de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință, asigurată de angajator, în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.  +  Articolul 8Pentru aceeași locuință, astfel cum este definită de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se acordă o singură compensație lunară pentru chirie, în condițiile legii și ale prezentului ordin.  +  Articolul 9(1) Alocarea la plată și încetarea plății compensației lunare a chiriei se fac prin act administrativ al conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare. (1^1) Alocarea la plată și încetarea plății compensației lunare a chiriei pentru directorii din sistemul administrației penitenciare și directorii generali adjuncți se fac prin act administrativ al ordonatorului secundar de credite, iar în cazul directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, prin act administrativ al ordonatorului principal de credite. (la 11-02-2021, Articolul 9 din Capitolul I a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (2) În cazurile prevăzute la art. 12 lit. d), h) și i), încetarea plății compensației lunare pentru chirie operează de drept, fără a mai fi necesară emiterea actului administrativ. (la 11-02-2021, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (3) Actele administrative prevăzute la alin. (1), însoțite de o copie a contractului de închiriere, se transmit la compartimentul financiar al unității.  +  Articolul 10(1) În situația modificării prin act adițional a contractului de închiriere ce impune modificarea actului administrativ de alocare la plată, polițistul de penitenciare beneficiază de plata compensației lunare pentru chirie, în continuare, în baza unei cereri adresate conducătorului unității depuse înainte de expirarea duratei contractului de închiriere/actului adițional anterior, fără a mai fi necesară depunerea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2); în baza cererii formulate și a actului adițional, conducătorul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, după caz, șeful ierarhic superior emite un nou act administrativ de alocare la plată. (2) Actul adițional se depune în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane. (3) În situația în care actul adițional este depus după expirarea contractului de închiriere, solicitantul depune o nouă cerere la care anexează documentele prevăzute la art. 4 alin. (2).  +  Articolul 11(1) Compensația lunară pentru chirie se plătește în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Plata se efectuează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 7, care trebuie însoțită de chitanța de plată a chiriei, întocmită conform anexei nr. 8, sau, după caz, de chitanța emisă de casieria autorității publice locale sau a unității penitenciare în patrimoniul căreia este locuința atribuită polițistului de penitenciare ori de extrasul de cont al beneficiarului chiriei sau de documentul de plată emis de instituția bancară, din care să reiasă atât datele de identificare ale proprietarului, cât și cele ale chiriașului și luna pentru care se efectuează plata. Documentele menționate anterior se depun lunar la compartimentul de salarizare al unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare, în perioada 1-3 a lunii. (2) În situația în care cuantumul chiriei a fost stabilit în valută, decontarea contravalorii chiriei se efectuează în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data menționată în documentul prin care se face dovada plății.(3) În situația plăților pentru fracțiuni de lună, calculul compensației zilnice se face raportându-se compensația lunară pentru chirie la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.  +  Articolul 12Dreptul la compensația lunară pentru chirie încetează în următoarele situații:a) la data dobândirii de către beneficiar sau de către soțul/soția/copilul aflat în întreținere a unei locuințe proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în localitatea în care se află locuința pentru care acesta beneficiază de compensația lunară a chiriei sau într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;b) la data încheierii căsătoriei, dacă soțul/soția are locuință în proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în ipoteza prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, în localitatea în care se află locuința pentru care acesta beneficiază de compensația lunară a chiriei sau într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;c) la data când se refuză nejustificat, în scris, atribuirea unei locuințe de serviciu care satisface cerințele de locuit ale solicitantului și ale familiei sale, potrivit art. 2;d) la încetarea contractului de închiriere a locuinței;e) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată că polițistul de penitenciare nu locuiește la adresa locuinței care face obiectul închirierii;f) în cazul în care se constată că declarațiile anexate cererii de acordare a compensației lunare a chiriei nu corespund realității;g) în cazul în care soțului/soției beneficiarului încadrat într-o altă autoritate sau instituție publică sau în sectorul privat i se atribuie o locuință sau i se decontează chiria în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;h) în cazul modificării raportului de serviciu prin mutare/detașare;i) în cazul încetării raportului de serviciu;j) în orice alte cazuri în care nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea compensației lunare a chiriei.  +  Articolul 13Documentele depuse în vederea acordării compensației lunare a chiriei se constituie într-un dosar care se păstrează în cadrul compartimentului resurse umane.  +  Articolul 14Sumele plătite necuvenit, reprezentând compensație lunară a chiriei, se recuperează de la persoana care a beneficiat de aceste sume, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul II Compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe  +  Articolul 15(1) Polițiștii de penitenciare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.(2) În situația prevăzută la alin. (1) compensația lunară a chiriei pentru plata ratei se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară a chiriei pentru plata ratei nu se poate acorda concomitent cu compensația lunară a chiriei prevăzută la art. 1, caz în care polițistul de penitenciare optează pentru una dintre aceste situații.(2^1) La stabilirea compensației lunare a chiriei prevăzute la alin. (1) se vor avea în vedere valoarea construcției cu destinația de locuință, inclusiv suprafața de teren reprezentând amprenta la sol a locuinței, precum și cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz. (la 11-02-2021, Articolul 15 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (3) Compensația lunară a chiriei pentru plata ratei se acordă în continuare polițiștilor de penitenciare care sunt detașați sau mutați în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care au achiziționat imobilul, în cazul în care aceștia nu optează pentru acordarea compensației pentru chirie în localitatea unde au fost detașați sau mutați în interesul serviciului.  +  Articolul 16În sensul prezentului ordin, prin rată lunară se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe conform scadențarului de plată, mai puțin cele legate de rambursările anticipate și de eventualele dobânzi penalizatoare și alte costuri care nu se regăsesc în scadențarul de plată a ratelor lunare.  +  Articolul 16^1(1) În cazul achiziției unei unități locative care cuprinde pe lângă locuință și o altă suprafață de teren decât cea reprezentând amprenta la sol a acesteia ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces, după caz, precum și eventuale alte construcții care nu au destinație de locuință, în contractul de vânzare-cumpărare sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate se menționează, în mod distinct: prețul de achiziție al locuinței, al terenului și al eventualelor construcții care nu au destinație de locuință.(2) Prețul de achiziție al terenului poate fi evidențiat prin una dintre următoarele modalități:a) prin menționarea sumei totale corespunzătoare întregii suprafețe;b) prin indicarea prețului unitar pe m^2 de teren;c) prin menționarea sumei plătite pentru suprafața de teren, alta decât cea reprezentând amprenta la sol a locuinței ori cotele-părți de proprietate comună aferente locuinței și drumului de acces.(3) În cazul contractelor încheiate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1) se asigură prin încheierea, în condițiile legii, a unui act adițional la contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în care se menționează în mod distinct: prețul de achiziție al locuinței, al terenului și al eventualelor construcții care nu au destinație de locuință.(4) Dacă din motive justificate nu se poate încheia un act adițional potrivit prevederilor alin. (3), prețul de achiziție al terenului poate fi stabilit în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România.(5) Prin amprenta la sol a clădirii se înțelege suprafața de teren pe care este construită locuința, la nivelul parterului.(6) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (3) și (4) atrage respingerea cererii de plată a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată.(7) În situația prevăzută la alin. (1), fracțiunea din rata lunară care va face obiectul decontării se determină astfel:a) se scade valoarea avansului din suma ce se are în vedere potrivit art. 15 alin. (2^1) și se stabilește valoarea în raport cu care se calculează fracțiunea de rată;b) se stabilește cât reprezintă procentual valoarea de la lit. a) în raport cu valoarea totală a creditului contractat de polițistul de penitenciare. Procentul obținut se calculează prin rotunjire matematică cu două zecimale;c) procentul rezultat se aplică asupra ratei lunare stabilite conform scadențarului de plată, iar valoarea astfel rezultată reprezintă valoarea decontată, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 1 alin. (1).(8) Valoarea procentului prevăzut la alin. (7) se stabilește de către structura de resurse umane și structura economico-administrativă și se menționează în actul administrativ prin care se acordă dreptul prevăzut la art. 15 alin. (1). (la 11-02-2021, Capitolul II a fost completat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) Notă
  Art. II din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 141 din 11 februarie 2021, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Polițiștii de penitenciare care, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, au încheiat contracte de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate și care se încadrează în ipoteza prevăzută la art. 16^1 alin. (1) din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, au obligația de a depune documentația prevăzută la art. 16^1 din Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, indiferent dacă cererile de acordare a compensației pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată au fost soluționate sau nu până la această dată.
  (2) Unitatea angajatoare reanalizează situația persoanelor prevăzute la alin. (1) în raport cu noile documente, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, și, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și de Ordinul ministrului justiției nr. 482/C/2020, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, emite actele administrative de alocare sau, după caz, de realocare la plată începând cu data depunerii cererii inițiale.“
   +  Articolul 17Polițistul de penitenciare care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie și optează pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței beneficiază de acest drept dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 3.  +  Articolul 18Nu se acordă compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată în situația în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate este încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale polițistului de penitenciare ori ale soției/soțului acestuia/acesteia.  +  Articolul 19(1) Polițiștii de penitenciare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie și optează pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței au obligația să anexeze la cererea prevăzută la art. 4 alin. (2) următoarele documente:a) declarație pe propria răspundere a polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 9;b) declarație pe propria răspundere, autentificată la notar, a soțului/soției sau copilului major aflat în întreținerea polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 10;c) angajamentul polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 11;d) copia contractului de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe și copia contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței, încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul. La contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței se anexează, obligatoriu, scadențarul de plată a ratelor sau documentul similar din care să rezulte suma și scadența ratelor;e) copie de pe actul de identitate;f) extras de carte funciară, în copie, care face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului achiziționat/dovada notării în cartea funciară a vânzării făcută, cu rezerva dreptului de proprietate, în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței în care vânzătorul își rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a prețului; (la 11-02-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 19 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) g) copii ale altor documente, după caz.(2) Copiile documentelor anexate la cerere se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane.(3) În cazul în care cererea nu a fost însoțită, la data depunerii, de documentele prevăzute la alin. (1) sau în cazul în care se constată că declarațiile depuse sunt neconforme cu realitatea, cererea se respinge.  +  Articolul 20(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor pentru acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se realizează conform prevederilor art. 5 alin. (2).(1^1) Comisia stabilită la art. 5, alin. (2) verifică dacă în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare nu există fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor de anunțuri imobiliare și a publicațiilor de specialitate, putând solicita informații suplimentare în acest sens autorității administrației publice locale în raza căreia se află unitatea ori agențiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existența sau, după caz, inexistența fondului locativ corespunzător se stabilește prin raportare la ofertele de vânzare, la momentul achiziției, a unor locuințe cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care, din motive obiective, comisia nu poate stabili existența sau inexistența unui fond locativ corespunzător, aceasta se determină pe baza declarației prevăzute la art. 1 alin. (5). (la 11-02-2021, Articolul 20 din Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) (2) Actul administrativ prin care se acordă dreptul prevăzut la alin. (1) este vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.(3) Dreptul la compensația lunară de chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare. (4) Termenul maxim pentru emiterea actului administrativ de acordare a acestui drept, precum și pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.  +  Articolul 21(1) În cazul apariției oricăror modificări în contractul de credit ipotecar/imobiliar sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, inclusiv privind valoarea ratei, polițiștii de penitenciare beneficiari ai compensației lunare a chiriei pentru plata ratei au obligația de a comunica schimbările survenite, în termen de 5 zile lucrătoare, prin cerere adresată conducerii unității la care se anexează noul scadențar de plată sau alte documente justificative.(2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1) se emite un act administrativ al conducătorului unității sau, după caz, al șefului ierarhic superior, prin care se constată modificarea intervenită.  +  Articolul 22(1) Compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate se plătește în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Decontarea se efectuează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 7, însoțită de extrasul de cont sau de documentul de plată emis de instituția bancară din care să reiasă plata ratei aferente lunii pentru care s-a efectuat plata, conform scadențarului de plată aplicabil la data plății ratei. Documentele se depun lunar la compartimentul de salarizare al unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare, în perioada 1-3 a lunii. (2) În situația în care compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a fost stabilită în valută, decontarea contravalorii chiriei pentru plata ratei se efectuează în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil la data plății. (3) În situația plăților pentru fracțiuni de lună, calculul compensației zilnice se face raportându-se la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.  +  Articolul 23(1) Alocarea și încetarea plății compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se fac prin act administrativ al conducătorului unității în cadrul căreia își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare căruia i-a fost acordat acest drept.(2) Actele administrative prevăzute la alin. (1) și copia contractului de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței, însoțită de scadențarul de plată, se transmit compartimentului financiar în vederea efectuării plății.(3) În cazul încheierii căsătoriei între doi polițiști de penitenciare care au beneficiat, fiecare, de plata compensației lunare de chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, acest drept se acordă, de la data căsătoriei, doar unuia dintre soți. (4) În situația prevăzută la alin. (3), fiecare soț are obligația de a depune la secretariatul unității în care își desfășoară activitatea o cerere în care va solicita acordarea în continuare sau încetarea plății compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea căsătoriei.(5) În cazul încetării raportului de serviciu al polițistului de penitenciare care beneficiază de acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, soțul/soția acesteia/acestuia, care are calitatea de polițist de penitenciare și care nu a beneficiat de acest drept în virtutea căsătoriei cu titularul, poate continua exercitarea acestui drept cu privire la imobilul în cauză, dacă a fost dobândit împreună de soți, opțiunea acestuia în acest sens fiind exprimată printr-o cerere scrisă.  +  Articolul 24Dreptul la compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată încetează în următoarele situații:a) la data dobândirii de către polițistul de penitenciare sau de către soția/soțul/copiii aflați în întreținere, pe orice cale, a unei locuințe, alta decât cea achiziționată prin creditul imobiliar/ipotecar sau prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care beneficiază de acordarea compensației lunare a chiriei în vederea achitării ratei sau unei fracțiuni din rată, aflată în localitatea unde își desfășoară activitatea;b) la data dobândirii de către polițistul de penitenciare sau de către soția/soțul/copiii aflați în întreținere, pe orice cale, a unei locuințe, alta decât cea achiziționată prin creditul imobiliar/ipotecar sau prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care beneficiază de acordarea compensației lunare a chiriei în vederea achitării ratei sau unei fracțiuni din rată, aflată în localitatea în care beneficiază de acest drept sau într-o localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege, atunci când nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care își desfășoară activitatea;c) la data încheierii căsătoriei, dacă soțul/soția are locuință în proprietate personală în localitatea în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;d) în ziua următoare celei în care încetează contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței pentru care se acordă compensația lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni de rată;e) la data pierderii dreptului de proprietate asupra locuinței achiziționate prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni de rată;f) la data încetării obligației de plată a ratelor creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni de rată;g) la data închirierii sau schimbării destinației locuinței achiziționate prin credit ipotecar/imobiliar sau contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni de rată;h) în cazul în care soțului/soției beneficiarului încadrat/ încadrată într-o altă autoritate sau instituție publică ori în sectorul privat i se atribuie o locuință sau i se decontează chiria de către angajator în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea polițistul de penitenciare sau, în situația în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde își desfășoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;i) în cazul încetării raporturilor de serviciu ale polițistului de penitenciare, cu excepția situației prevăzute la art. 23 alin. (5);j) dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile de alocare la plata compensației lunare a chiriei.  +  Articolul 25(1) Polițiștii de penitenciare care au contractat un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe după data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, și până la intrarea în vigoare a prezentului ordin beneficiază de compensația lunară a chiriei care poate fi utilizată pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, de la data depunerii cererii la compartimentul resurse umane, dacă la acel moment îndeplineau condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie.(2) Persoanele menționate la alin. (1) au obligația de a completa documentația necesară în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (3) În situația nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), plata compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată se va realiza, în condițiile legii și ale prezentului ordin, începând cu data înregistrării ultimului document din componența documentației.  +  Articolul 26(1) Orice declarație care nu este conformă cu realitatea atrage răspunderea penală potrivit dispozițiilor Codului penal.(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea penală, materială sau disciplinară a celor vinovați, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 27Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător și polițiștilor de penitenciare din Ministerul Justiției.  +  Articolul 28Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 29La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 1.443/C din 26 mai 2008 privind condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenită funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 30Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Marian Cătălin Predoiu
  București, 11 februarie 2020. Nr. 482/C.  +  Anexa nr. 1Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ………………………Nr. ………../………………….
  Domnului/Doamnei director al unității penitenciare
  Stimate domnule/doamnă director,Subsemnatul/Subsemnata, ................, .....(funcția)............ în cadrul Direcției/Serviciului/Biroului/Compartimentului ...............…,vă rog să aprobați plata compensației lunare a chiriei/compensația lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în conformitate cu art. 111 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.Depun alăturat următoarele documente:
  Nr. crt.DocumentA se bifa documentul depus
  1.Contractul de închiriere, în original;
  2.Copia contractului de închiriere certificată pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane, după caz;
  3.Declarația pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 4 la ordin;
  4.Angajamentul polițistului de penitenciare, conform anexei nr. 6 la ordin;
  5.Declarația pe propria răspundere, autentificată la notar, a soțului/soției sau a copilului major aflat în întreținere a solicitantului, conform anexei nr. 5 la ordin, după caz;
  6.Document/e justificativ/e din care să rezulte situația de fapt în urma căreia polițistul de penitenciare și-a pierdut dreptul de proprietate, după caz.
  Următoarele documente se vor depune în situația în care se optează pentru compensația lunară a chiriei în vederea plății ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.
  1.Contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe, după caz, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane;
  2.Contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, încheiat în nume propriu sau împreună cu soția/soțul, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane;
  3.Declarația pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 9 la ordin;
  4.Angajamentul polițistului de penitenciare conform anexei nr. 11 la ordin;
  5.Declarația pe propria răspundere, autentificată la notar, a soțului/soției sau a copilului major aflat în întreținere a solicitantului, conform anexei nr. 10 la ordin, după caz;
  6.Scadențarul de plată a ratelor sau documentul similar din care să rezulte suma și scadența ratelor, în copie;
  7.Copie de pe actul de identitate;
  8.Extras de carte funciară pentru imobilul achiziționat, în copie;
  9.Alte documente, după caz
  Data................................Semnătura.......................................
   +  Anexa nr. 2Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ..............................................Nr. ...................../......................
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere a polițistului de penitenciare pentru locuință atribuită
  de către autoritățile administrației publice locale sau pentru locuință de serviciu
  Subsemnatul/Subsemnata, .................................., .........(funcția)........ în cadrul Direcției/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..................................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:a) nu am înstrăinat o locuință în localitatea în care îmi desfășor activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare;b) nu dețin o locuință în proprietate, în localitatea în care îmi desfășor activitatea; c) sunt/nu sunt căsătorit(ă)^1;^1 La lit. c)-f) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației solicitantului.d) am/nu am copii în întreținere;e) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu deține/nu dețin o locuință în proprietate, în localitatea în care își desfășoară activitatea^2;^2 Ipotezele prevăzute la lit. e) și f) vizează doar situația polițistului de penitenciare căsătorit sau care are copii în întreținere.f) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu a/au înstrăinat o locuință în localitatea în care îmi desfășor activitatea, după data încadrării mele în sistemul administrației penitenciare. Declarația a fost dată în fața lucrătorului de resurse umane ...........(grad/nume, prenume/semnătură)..........
  Data
  .....................................
  Semnătura
  ..........................
   +  Anexa nr. 3Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ...........................................................Nr. ...................../..............................
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere autentificată la notar a soțului/soției
  sau a copilului major aflat în întreținerea polițistului de penitenciare
  pentru locuință atribuită de către autoritățile
  administrației publice locale sau pentru locuință de serviciu
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................, căsătorit/ă cu doamna/domnul ......................../ fiul/fiica domnului/doamnei ..............., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:a) nu dețin o locuință în proprietate în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ..............; b) nu am înstrăinat o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ....................., după data încadrării acestuia/acesteia în sistemul administrației penitenciare;c) dețin/nu dețin calitatea de polițist de penitenciare^1;^1 La lit. c) și d) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației solicitantului.d) îmi desfășor/nu îmi desfășor activitatea în aceeași localitate cu soțul/soția.
  Data
  .....................................
  Semnătura
  ..........................
   +  Anexa nr. 4Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ..........................................................................Nr. ...................../.......................
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere a polițistului de penitenciare care solicită plata compensației lunare a chiriei
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................., ...............(funcția).............. în cadrul Direcției/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:a) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care îmi desfășor activitatea;b) nu am înstrăinat o locuință în localitatea în care îmi desfășor activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare;c) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea unde solicit acordarea compensației lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;^1^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d), k), l) și m) vizează doar situația polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea, în situația de excepție a inexistenței fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.d) nu am înstrăinat o locuință în localitatea unde solicit acordarea compensației lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;e) nu am încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv, ale mele ori ale soțului/soției;f) locuiesc în imobilul pentru care prezint contractul de închiriere, singur(ă)/împreună cu soțul sau soția/rude de până la gradul II inclusiv/alte persoane, după caz;g) sunt/nu sunt căsătorit(ă)^2;^2 La lit. f), g) și h) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației solicitantului.h) am/nu am copii în întreținere;i) soțul/soția/copiii^3 aflați în întreținerea mea nu deține/nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care îmi desfășor activitatea;^3 Ipotezele prevăzute la lit. i)-l) vizează doar situația polițistului de penitenciare căsătorit sau care are copii în întreținere.j) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu a/au înstrăinat o locuință în localitatea în care îmi desfășor activitatea;k) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu deține/nu dețin o locuință în localitatea unde solicit acordarea compensației lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;l) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu a/au înstrăinat o locuință în localitatea unde solicit acordarea compensației lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;m) am întreprins demersurile necesare pentru închirierea unei locuințe în localitatea în care îmi desfășor activitatea, însă nu am reușit să identific o locuință corespunzătoare nevoilor mele locative.Declarația a fost dată în fața lucrătorului de resurse umane .............(grad/nume, prenume/semnătură).....
  Data
  ......................................
  Semnătura
  .........................
   +  Anexa nr. 5Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ......................................................................Nr. ...................../................................
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere autentificată la notar a soțului/soției
  sau a copilului major aflat în întreținerea polițistului de penitenciare
  care solicită acordarea compensației lunare a chiriei
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., căsătorit/ă cu doamna/domnul .............................................../ fiul/fiica domnului/doamnei ......................................................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:a) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ...............................................................; b) nu am înstrăinat o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea .........................................., după data încadrării acestuia/acesteia în sistemul administrației penitenciare;c) nu dețin o locuință în localitatea unde soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ............................................................................. solicită acordarea compensației lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege^1;^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d) și h) vizează doar situația polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea, în situația de excepție a inexistenței fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.d) nu am înstrăinat o locuință în localitatea unde soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ............................................................... solicită acordarea compensației lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;e) dețin/nu dețin calitatea de polițist de penitenciare^2;^2 La lit. e) și f) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației declarantului.f) îmi desfășor/nu îmi desfășor activitatea în aceeași localitate cu soțul/soția;g) nu beneficiez de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință asigurată de către angajator în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea .........................................................................;h) nu beneficiez de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință asigurată de către angajator în localitatea unde soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ............................................................................ solicită acordarea compensației lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.
  Data
  .............................
  Semnătura
  ..................................
   +  Anexa nr. 6Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ......................................................................Nr. ...................../................................
  ANGAJAMENT
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................., ..............(funcția)........... în cadrul Direcției/Serviciului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, mă angajez:a) să restitui integral și necondiționat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale;b) să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul chiriei și calitatea mea de beneficiar al compensației lunare pentru chirie;Angajamentul a fost dat în fața lucrătorului de resurse umane …............(grad/nume, prenume/semnătură)..........…,
  Data
  .............................
  Semnătura
  ..................................
   +  Anexa nr. 7Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ......................................................................Nr. ...................../................................
  CERERE/DECONT
  pentru plata compensației lunare a chiriei cuvenite polițiștilor de penitenciare
  sau a compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni
  din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe
  sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinței
  Subsemnatul(a), ............................................... având calitatea de polițist de penitenciare, fiind în drept să beneficiez de compensația lunară a chiriei potrivit art. 111 din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, vă rog să dispuneți plata sumei ce mi se cuvine pentru luna ......Menționez următoarele^1:1. La data prezentei solicitări, condițiile care au stat la baza acordării compensației lunare a chiriei/compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată se mențin nemodificate, conform prevederilor Contractului de închiriere/Contractului de credit imobiliar/ipotecar/Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe nr. ……..2. Suma achitată proprietarului/instituției bancare/vânzătorului, respectiv - …….. lei/euro, potrivit clauzelor contractuale.3. Atașez chitanța de plată/extrasul de cont/un alt document emis de către instituția bancară, reprezentând dovada plății chiriei/ratei/unei fracțiuni din rată pe luna …..…, în valoare de …..... lei/euro.^1 Se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației solicitantului.
  Data
  .............................
  Semnătura
  ..................................
   +  Anexa nr. 8
  CHITANȚĂ
  Subsemnatul(a) …........................., legitimat(ă) cu C.I. seria ……, nr. …..............., CNP …...................., proprietar(ă) al/a imobilului situat în orașul …........................................................., str. …...................................................... nr. …..., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., județul/sectorul .......................…, declar pe propria răspundere că am primit de la domnul (doamna) ................................, legitimat(ă) cu C.I. seria ....., nr. …............., CNP ........................, chiria aferentă lunii ….. anul …..... în sumă de …...(Se va completa în moneda prevăzută în contractul de închiriere.)....… lei/................................... euro.Decontarea contravalorii chiriei se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data menționată în chitanța de plată (pentru plata în valută).Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din prezentul înscris sunt corecte și complete.
  Chiriaș,
  …............................…..
  (nume, prenume, semnătură)
  Proprietar,
  …..............................…
  (nume, prenume, semnătură)
  Data …....................…
   +  Anexa nr. 9Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ......................................................................Nr. ...................../................................
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere a polițistului de penitenciare care solicită acordarea
  compensației lunare a chiriei în vederea plății ratelor sau a unei fracțiuni din rată
  Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., ................(funcția).............. în cadrul Direcției/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:a) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care îmi desfășor activitatea, cu excepția locuinței pentru care am încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe, anexat cererii; b) nu am înstrăinat o locuință în localitatea în care îmi desfășor activitatea, după data încadrării în sistemul administrației penitenciare;c) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea unde am achiziționat locuința pentru care solicit acordarea compensației lunare a chiriei în vederea plății ratei sau a unei fracțiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege^1;^ ^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d), j), k) și l) vizează doar situația polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea, în situația de excepție a inexistenței fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.d) nu am înstrăinat o locuință în localitatea unde am achiziționat locuința pentru care solicit acordarea compensației lunare a chiriei în vederea plății ratei sau a unei fracțiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;e) nu am încheiat contractul de vânzare-cumpărare a locuinței cu rude de până la gradul II inclusiv, ale mele ori ale soțului/soției;f) sunt/nu sunt căsătorit(ă)^2;^2 La lit. f) și g) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației solicitantului.g) am/nu am copii în întreținere;h) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu deține/nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care îmi desfășor activitatea^3;^3 Ipotezele prevăzute la lit. h)-k) vizează doar situația polițistului de penitenciare căsătorit sau care are copii în întreținere.i) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu a/au înstrăinat o locuință în localitatea în care îmi desfășor activitatea;j) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu deține/nu dețin o locuință în localitatea unde solicit acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;k) soțul/soția/copiii aflați în întreținerea mea nu a/au înstrăinat o locuință în localitatea unde solicit acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;l) am întreprins demersurile necesare pentru cumpărarea unei locuințe în localitatea în care îmi desfășor activitatea, însă nu am reușit să identific o locuință corespunzătoare nevoilor mele locative; m) în perioada în care beneficiez de compensația lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată, locuința achiziționată nu va fi închiriată sau nu va dobândi o altă destinație.Declarația a fost dată în fața lucrătorului de resurse umane ….......(grad/nume, prenume/semnătură).......…..
  Data
  .............................
  Semnătura
  ..................................
   +  Anexa nr. 10Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ......................................................................Nr. ...................../................................
  DECLARAȚIE
  pe propria răspundere autentificată la notar a soțului/soției sau a copilului major
  aflat în întreținerea polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare
  a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................, căsătorit/ă cu doamna/domnul/ ........................./ fiul/fiica domnului/doamnei …........................................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, declar următoarele:a) nu dețin o locuință în proprietate, locuință de serviciu sau locuință atribuită de către autoritățile administrației publice locale în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea ............................., alta decât locuința pentru care am încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe. (la 11-02-2021, Litera a) din Anexa nr. 10 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 476/C din 1 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 11 februarie 2021 ) b) nu am înstrăinat o locuință în localitatea în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea …..............…, după data încadrării acestuia/acesteia în sistemul administrației penitenciare;c) nu dețin o locuință în localitatea unde soțul/soția/tatăl/mama meu/mea …...................… solicită acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege^1; ^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d) și h) vizează doar situația polițistului de penitenciare care solicită acordarea compensației lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea, în situația de excepție a inexistenței fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.d) nu am înstrăinat o locuință în localitatea unde soțul/soția/tatăl/mama meu/mea …....................… solicită acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;e) dețin/nu dețin calitatea de polițist de penitenciare;f) îmi desfășor/nu îmi desfășor activitatea în aceeași localitate cu soțul/soția;g) nu beneficiez de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință asigurată de către angajator în aceeași localitate în care își desfășoară activitatea soțul/soția/tatăl/mama meu/mea …................…..;h) nu beneficiez de locuință sau de decontarea chiriei pentru locuință asigurată de către angajator în localitatea unde soțul/soția/tatăl/mama meu/mea …................… solicită acordarea compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
  Data
  .............................
  Semnătura
  ..................................
  La lit. e) și f) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situației declarantului.
   +  Anexa nr. 11Administrația Națională a PenitenciarelorUnitatea ......................................................................Nr. ...................../................................
  ANGAJAMENT
  (în situația în care se solicită acordarea compensației lunare
  a chiriei pentru plata ratelor sau a unei fracțiuni din rată )
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, ............(funcția)......... în cadrul Direcției/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispozițiile Codului penal privind falsul în declarații, mă angajez:a) să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul ratei și calitatea mea de beneficiar al compensației lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rată;b) să restitui integral și necondiționat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.Declarația a fost dată în fața lucrătorului de resurse umane …...............(grad/nume, prenume/semnătură)......... .
  Data
  .............................
  Semnătura
  ..................................
  ----