HOTĂRÂRE nr. 138 din 13 februarie 2020pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 18 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. XIII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modul de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) și b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020.  +  Articolul 2Secretariatul General al Guvernului execută operațiunile financiare privind sumele prevăzute în bugetul propriu, destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale care funcționează potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit. a), precum și realizării activităților și proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, prevăzute la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020.  +  Articolul 3(1) Suma de 143.000 mii lei prevăzută la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020 se repartizează conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Secretariatul General al Guvernului alocă lunar sau trimestrial sumele destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat potrivit dispozițiilor cap. III, respectiv art. 18-27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020, respectiv în anexa la prezenta hotărâre, în cadrul prevederilor trimestriale, pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (3)-(6).(3) Solicitările cuprinse în formularul A1 se transmit Departamentului pentru Relații Interetnice lunar până la data de 10 a fiecărei luni sau trimestrial până la data de 10 a primei luni din trimestru.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), primele solicitări cuprinse în formularul A1 din anul 2020 se transmit în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale transmit Departamentului pentru Relații Interetnice dovada depunerii situațiilor financiare anuale aferente anului 2019 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile de la depunere.(6) Până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5), Secretariatul General al Guvernului alocă sumele destinate sprijinirii organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale pe baza solicitărilor cuprinse în formularul A1 și a dovezii depunerii situațiilor financiare anuale aferente anului 2018 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.(7) Netransmiterea formularului A1 în termenele prevăzute la alin. (3) și la alin. (4), precum și a dovezii depunerii situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice prevăzute la alin. (5) echivalează cu neincluderea sumei în creditele bugetare propuse Secretariatului General al Guvernului, în vederea deschiderii acestora.  +  Articolul 4(1) Gradul de utilizare a fondurilor prevăzute în legea bugetului de stat pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat în baza dispozițiilor art. 18-27 din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu va afecta deschiderile de credite bugetare.(2) Sumele rămase necheltuite la sfârșitul anului la organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se reportează în anul următor, putând fi utilizate cu aceeași destinație, potrivit prevederilor art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 5Categoriile de cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat pentru sprijinirea parțială a activității organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale sunt următoarele:a) cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor, cum ar fi: energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri și pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii sedii, sucursale/filiale, centre culturale și comunitare, redacții și edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite clădiri și mijloace de transport; taxa de concesionare și alte taxe; lucrări de întreținere și reparații clădiri, mijloace de transport și alte bunuri mobile și imobile; abonamente publicații; servicii de poștă, curierat, telecomunicații, internet și IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanți, lubrifianți, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; comisioane bancare aferente operațiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecție și P.S.I. prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizațiilor; servicii de medicina muncii și protecția muncii pentru salariați, prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate; servicii prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal; cotizații/contribuții ale organizației în calitatea sa de membru în organizații neguvernamentale, internaționale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului și al minorităților naționale; servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și al achizițiilor în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate; servicii de asistență juridică în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat; servicii de audit și expertiză judiciară și extrajudiciară în legătură cu activitatea organizațiilor desfășurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizațiilor; alte cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor;b) cheltuieli de personal și drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi: cheltuieli de personal inclusiv impozitele și contribuțiile aferente drepturilor salariale, reținute la sursă (salarii și drepturi bănești asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligațiile aferente acestora; contracte civile); drepturi de proprietate intelectuală, respectiv drepturi de autor și drepturi conexe, înregistrarea, reînnoirea și modificarea mărcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea unor opere, remunerația datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, contravaloarea închirierii operelor de artă; cheltuieli ocazionate de realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală;c) cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale, cum ar fi: editare, redactare și tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare cu excepția manualelor școlare asigurate pentru învățământul obligatoriu; onorarii, comandarea și/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziție de carte și publicații, alte cheltuieli și alte materiale necesare pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare;d) cheltuieli pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate, cum ar fi: închirieri spații și echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, recuzită și amenajarea spațiului necesar, spații de emisie radio și/sau tv, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de informare, promovare și comunicare publică pe orice suport, achiziții de bunuri și servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale și accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate;e) cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media, cum ar fi: editare, redactare și tehnoredactare, corectură, traducere, tipărire, realizare, distribuție și difuzare, recuzită pentru emisiuni tv, achiziție și/sau închiriere de spații de emisie, cheltuieli aferente utilizării de frecvențe radio, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), închiriere și amenajare spațiu necesar, transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară în scopul realizării și difuzării de materiale multimedia și emisiuni radio și/sau tv, onorarii; chirie, taxa de concesionare, impozite și alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor în care se desfășoară activitatea de realizare, publicare și difuzare a materialelor multimedia și de presă scrisă, realizare și difuzare de emisiuni radio-tv;f) cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate, cum ar fi: închiriere și amenajare spațiu necesar, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de comunicare publică pe orice suport, transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate, tratații, masă, taxe de participare pentru persoane participante și/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizației;g) cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/ perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate, cum ar fi: închirieri spații și echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, spații de emisie radio și/sau tv, recuzită și amenajarea spațiului necesar, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare inclusiv la cursuri și programe de perfecționare și formare profesională, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de informare, promovare și comunicare publică pe orice tip de suport, achiziții de bunuri și servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale și accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea/participarea la cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional;h) cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților, cum ar fi: investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale și comunitare, editurilor, redacțiilor și comunității, în scopul păstrării și promovării identității etnice, lingvistice, culturale și religioase;i) cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale, cum ar fi: cofinanțarea programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale; participarea prin activități susținute financiar în cadrul programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale.  +  Articolul 6(1) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează Departamentului pentru Relații Interetnice lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A2, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale raportează trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se întocmește, modul de utilizare a fondurilor alocate, conform formularului A3, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Formularele A1, A2 și A3 se semnează de președintele asociației sau de persoana împuternicită în acest sens conform prevederilor statutului și se certifică de responsabilul financiar-contabil.  +  Articolul 8Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale conduc evidența financiar-contabilă conform Planului de conturi aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare, și evidențiază distinct sumele primite de la bugetul de stat și cheltuielile efectuate din aceste sume.  +  Articolul 9(1) Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile reglementate în prezenta hotărâre, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.(2) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale, recunoscute ca fiind de utilitate publică, răspund pentru îndeplinirea măsurilor stabilite de auditorul financiar prin raportul de audit, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale au obligația de a respecta principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în utilizarea sumelor alocate de la bugetul de stat, precum și în cazul sumelor rămase neutilizate la data de 31 decembrie 2019 și reportate în anul 2020, în conformitate cu prevederile art. XIII alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Departamentul pentru Relații Interetnice centralizează lunar sau trimestrial sumele solicitate de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și transmite Secretariatului General al Guvernului propunerile de credite bugetare care urmează a fi deschise, conform formularului A1. (2) Sumele solicitate de organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și alocate acestora se vor încadra, la nivelul întregului an, în limita aprobată prin anexa la prezenta hotărâre și în repartizarea pe trimestre aprobată Secretariatului General al Guvernului de Ministerul Finanțelor Publice.  +  Articolul 11(1) Departamentul pentru Relații Interetnice realizează monitorizarea în ceea ce privește respectarea destinațiilor legale de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale în procesul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor întocmite de organizații, conform art. 6. (2) Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează un raport de monitorizare prin care verifică încadrarea în destinațiile legale a sumelor alocate de la bugetul de stat, pe baza rapoartelor depuse de către organizații în termenele prevăzute la art. 6.  +  Articolul 12Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020 se alocă de către Secretariatul General al Guvernului pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru finanțări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice, pe baza bugetelor estimative ale proiectelor, întocmite de inițiatori, în limita sumei prevăzute în programul anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a. (2) Departamentul pentru Relații Interetnice elaborează Ghidul de finanțare a proiectelor interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și a proiectelor de combatere a intoleranței, care se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului.  +  Articolul 14Secretariatul General al Guvernului alocă sumele pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice ori în parteneriat cu structuri din țară și din străinătate (instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații, instituții de spectacole, organisme internaționale etc.), pe baza devizelor estimative de cheltuieli întocmite și certificate de Departamentul pentru Relații Interetnice în ceea ce privește legalitatea, oportunitatea, necesitatea și economicitatea acestora.  +  Articolul 15Departamentul pentru Relații Interetnice justifică fondurile prevăzute la art. 13 și 14 prin documente legale aprobate de secretarul de stat al Departamentului pentru Relații Interetnice.  +  Articolul 16(1) Suma de 5.000 mii lei prevăzută la lit. b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020 se utilizează de Departamentul pentru Relații Interetnice pentru activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale și proiecte de combatere a intoleranței prevăzute la art. 13 și 14 care vizează:a) promovarea diversității etnice, a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și a dialogului intercultural;b) cultivarea bunei cunoașteri și înțelegeri între minoritățile naționale, precum și între majoritate și minorități naționale;c) perfecționarea cadrului legislativ și instituțional privind minoritățile naționale;d) promovarea de politici și proiecte de combatere a intoleranței;e) continuarea parteneriatului cu societatea civilă, instituțiile publice și autoritățile publice locale;f) întărirea capacității instituționale de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice, inclusiv în parteneriat cu instituții publice, organizații neguvernamentale, asociații și fundații din țară și din străinătate, precum și cu organisme internaționale;g) participarea la diferite programe și colaborări europene și internaționale.(2) Activitățile și proiectele se pot realiza prin:a) organizarea și participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferințe, congrese, mese rotunde, reuniuni, întâlniri de lucru, ședințe, plenare, ateliere, workshopuri desfășurate în țară și în străinătate;b) organizarea și participarea la evenimente culturale, interculturale și sportive desfășurate în țară și în străinătate care promovează cultura toleranței și a diversității etnice, de interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, competiții, reuniuni, expoziții, lansări de carte, târguri etc.);c) organizarea și participarea la activități educaționale desfășurate în țară și în străinătate (tabere, școli de vară, călătorii, vizite de documentare și de studiu, vizite de lucru, concursuri, traininguri etc.);d) organizarea și participarea la acțiuni în cooperare cu organisme internaționale, organizații neguvernamentale și instituții publice din țară și din străinătate;e) organizarea și participarea la schimburi de experiență, vizite de documentare și de studiu, cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, în domenii utile promovării diversității etnice și culturale, dezvoltării relațiilor interetnice, precum și în domeniul managementului instituțional și organizațional și al protecției datelor cu caracter personal, în scopul întăririi capacității instituționale de monitorizare și de lucru a Departamentului pentru Relații Interetnice;f) realizarea, editarea, tipărirea, achiziționarea, traducerea și difuzarea de materiale documentare și de informare (broșuri, buletine informative, pliante, albume, publicații periodice, cărți, manuale școlare, antologii, postere, bannere, calendare, agende, fotografii, enciclopedii, afișe, compact-discuri, DVD-uri, multimedia etc.);g) comandarea și/sau realizarea de filme documentare;h) comandarea și/sau achiziționarea de rechizite, materiale consumabile și materiale promoționale, materiale de informare;i) vizite ale unor invitați străini cu acoperirea cheltuielilor de transport internațional și de sejur pe teritoriul României, conform prevederilor legale în vigoare;j) achiziționarea de spoturi (publicitare), închirierea și achiziționarea de spații de emisie și de comunicare în mass-media și internet;k) reconfigurarea structurii și actualizarea paginii web a Departamentului pentru Relații Interetnice;l) achiziționarea de servicii de internet, de realizare și administrare site web și realizare aplicație, multimedia, audiovideo și software 3D design și realizare tur virtual 3D, servicii de digitizare, servicii de documentare fotografică, concepție și design grafic, servicii de programare, gestionare baze de date, branding, identitate vizuală, de mentenanță pagină web și aplicație; achiziționarea de licențe și programe informatice software standard sau personalizate;m) comandarea realizării de sondaje de opinie, studii și cercetări în domeniul relațiilor interetnice;n) achiziționarea unor servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, precum și consultanță în relații cu publicul;o) realizarea de campanii de informare publică și imagine;p) abonamente la publicații în domeniu și ziare;q) realizarea de programe și emisiuni în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune și difuzarea acestora pe frecvențe radio, tv și internet;r) alte activități necesare și oportune pentru păstrarea, exprimarea și dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorităților naționale.(3) Pentru activitățile și proiectele interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței se pot acoperi următoarele cheltuieli:a) cazare, transport (auto, feroviar, naval și aerian) și indemnizație de delegare pentru deplasările în țară ale salariaților Departamentului pentru Relații Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;b) cazare, transport, diurnă și alte cheltuieli pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Departamentului pentru Relații Interetnice, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;c) comunicații telefonice și internet;d) masă, la un barem de 85 lei/zi/persoană, tratații (apă, ceai și/sau cafea) la un barem de 6,5 lei/zi/persoană, cazare în regim de maximum 3 stele în structuri de cazare turistice, pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;e) transport persoane (auto cu microbuz sau autocar, feroviar, naval și aerian) pentru participanții la activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat și pentru participanții la proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;f) transport recuzită (costume, decoruri, instrumente muzicale, exponate) cu mijloace auto (autoutilitare, autocamioane, camioane) pentru activitățile și proiectele realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, precum și pentru proiectele finanțate de departament, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;g) tratații, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri și vizionarea unor spectacole pentru delegațiile străine, oferite de către secretarul de stat, subsecretarii de stat, conform normativelor de cheltuieli aprobate prin ordin al secretarului general al Guvernului;h) taxe de participare la cursuri, traininguri, programe de pregătire, formare și perfecționare în țară și în străinătate, taxe de vizitare, taxe poștale, bilete la spectacole, taxe de viză, polițe de asigurare pentru deplasări în străinătate și asigurări medicale;i) premiul pentru literatură în limba maternă și premiul pentru literatură în limbile minorităților naționale, premiul pentru debut în literatură în limbile minorităților naționale, premiul „Yașar Memedemin“ pentru promovarea limbii tătare, precum și premii în obiecte;j) transport cu trenul după tariful clasei a II-a, cu avionul la clasa economică sau cursa low-cost, cu autoturismul aflat în proprietate sau în folosință și cu navele de călători, după tariful clasei 1 pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, pentru artiști și meșteșugari în cadrul spectacolelor, expozițiilor, târgurilor, precum și pentru membrii echipelor entităților prevăzute la art. 14 care derulează proiecte în parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice; decontarea cheltuielilor de transport cu trenul, avionul și navele de călători se face numai pe baza legitimațiilor de călătorie; pentru deplasarea cu autoturismul, lectorul, trainerul, formatorul, artistul și meșteșugarul va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurși pe distanța cea mai scurtă pe baza documentului justificativ emis pe perioada deplasării; aceasta va fi avută în vedere numai pentru stabilirea prețului carburantului;k) onorarii pentru lectori, traineri, formatori în cadrul seminarelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, precum și pentru artiști și meșteșugari în cadrul spectacolelor, expozițiilor, târgurilor;l) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, servicii de traducere (text, simultană, subtitrare); realizarea de obiecte promoționale, de materiale de informare, filme documentare; realizare de sondaje de opinie, studii și cercetări, realizarea de campanii de informare publică și imagine; achiziția de servicii de publicitate, de consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, de consultanță în relații cu publicul, achiziții de servicii de design și programare, branding, identitate vizuală; achiziția de licențe și programe informatice software standard sau personalizate;m) achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, colocviilor, simpozioanelor, atelierelor, workshopurilor, școlilor de vară, a altor evenimente culturale, de arhivare și managementul datelor, de protecție a datelor cu caracter personal, servicii de catering, servicii de pregătire, formare și perfecționare profesională, închirierea, amenajarea și decorarea/dotarea spațiilor destinate manifestărilor; închiriere de bunuri mobile și imobile, inclusiv aparatură de sonorizare și lumini, de traducere, echipamente informatice și audiovideo.  +  Articolul 17Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru realizarea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, realizate la inițiativa Departamentului pentru Relații Interetnice sau în parteneriat, revine Departamentului pentru Relații Interetnice.  +  Articolul 18Răspunderea pentru utilizarea sumelor alocate pentru finanțări nerambursabile acordate potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, revine beneficiarilor sumelor.  +  Articolul 19(1) La solicitarea Departamentului pentru Relații Interetnice și cu aprobarea ordonatorului de credite se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor de finanțare încheiate pentru derularea de activități și proiecte interetnice, de promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a intoleranței, fără solicitarea unei scrisori de garanție bancară.(2) Pentru sumele avansate potrivit alin. (1), beneficiarii prezintă, până la data de 20 noiembrie 2020, documente justificative cu privire la utilizarea acestora. În caz contrar, sumele avansate se restituie integral până la data de 4 decembrie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Departamentul pentru Relații Interetnice,
  Lacziko Enikő Katalin,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 13 februarie 2020.Nr. 138.  +  ANEXĂ
  Modul de repartizare a sumelor prevăzute la lit. a) din anexa nr. 3/13/02a
  la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020, aprobat prin
  Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020*
  * Repartizare aprobată în ședința plenară a Consiliului minorităților naționale din data de 20.01.2020.
  Nr. crt.Organizația Sume aprobate - mii lei -
  1Asociația Italienilor din România - RO.AS.IT.3.212,74
  2Asociația Liga Albanezilor din România 2.710,86
  3Asociația Macedonenilor din România3.629,48
  4Asociația Partida Romilor „Pro-Europa“21.053,29
  5Comunitatea Rușilor Lipoveni din România8.262,67
  6Federația Comunităților Evreiești din România4.949,43
  7Forumul Democrat al Germanilor din România11.807,05
  8Uniunea Democrată Maghiară din România 32.311,89
  9Uniunea Armenilor din România6.443,17
  10Uniunea Bulgară din Banat - România 5.331,18
  11Uniunea Croaților din România3.797,81
  12Uniunea Culturală a Rutenilor din România 2.292,50
  13Uniunea Democrată Turcă din România5.820,11
  14Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 5.261,45
  15Uniunea Elenă din România 5.763,29
  16Uniunea Polonezilor din România 3.902,41
  17Uniunea Sârbilor din România5.898,69
  18Uniunea Ucrainenilor din România10.551,98
   T O T A L143.000,00
  Formular A1Organizația
  Suma solicitată de la bugetul de stat
  pentru luna ......... sau trimestrul ...... 2020 (lei)
   Suma totală solicitată de la bugetul de stat (1+2+3+4+5+6+7+8+9) 
  Cheltuieli necesare estimate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020Suma solicitată- lei -
  1Cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor 
  2Cheltuieli de personal și drepturi de proprietate intelectuală 
  3Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale 
  4Cheltuieli pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate 
  5Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media 
  6Cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate 
  7Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate 
  8Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților 
  9Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale 

  Președinte,
  Nume, prenume .................
  Semnătură, ștampilă
  Responsabil financiar-contabil,
  Nume, prenume .......................
  Semnătură
  Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.Formular A2Organizația ........................
  Cheltuieli efectuate în luna ................. 2020 pe destinații
  conform lit. a) din anexa 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020,
  aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
  Cheltuieli efectuate conform lit. a) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2020Suma cheltuită- lei -
  1.Cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor (1.1 + 1.2+1.3+1.4 +1.5), din care:  
  1.1. energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate; asigurări pentru clădiri și pentru mijloacele de transport proprii, în comodat sau închiriate; chirii sedii, sucursale/filiale, centre culturale și comunitare, redacții și edituri; chirii pentru mijloace de transport; impozite clădiri și mijloace de transport; taxa de concesionare și alte taxe; lucrări de întreținere și reparații clădiri, mijloace de transport și alte bunuri mobile și imobile; abonamente publicații; servicii de poștă, curierat, telecomunicații, internet și IT; obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile; piese de schimb, carburanți, lubrifianți, consumabile pentru mijloace de transport proprii, în comodat sau închiriate; comisioane bancare aferente operațiunilor derulate din sumele alocate de la bugetul de stat; servicii cu caracter administrativ-gospodăresc; servicii de pază, protecție și P.S.I. prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru imobilele organizațiilor; servicii de medicina muncii și protecția muncii pentru salariați, prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu; transport, cazare, diurnă în limita plafonului neimpozabil și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate; servicii prestate de societăți specializate sau de personal calificat în domeniu pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal; cotizații/contribuții ale organizației în calitatea sa de membru în organizații neguvernamentale, internaționale, nepolitice, din domeniul drepturilor omului și al minorităților naționale 
  1.2. servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și al achizițiilor în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate 
  1.3. servicii de asistență juridică în cazul externalizării parțiale sau integrale a serviciilor specializate, taxe notariale, taxe de timbru judiciar ocazionate de litigii în legătură cu sumele alocate de la bugetul de stat 
  1.4. servicii de audit și expertiză judiciară și extrajudiciară în legătură cu activitatea organizațiilor desfășurată din sume alocate de la bugetul de stat, inclusiv în legătură cu bunurile imobile ale organizațiilor 
  1.5, alte cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor 
  2.Cheltuieli de personal și drepturi de proprietate intelectuală (2.1.+2.2.), din care: 
  2.1. cheltuieli de personal, inclusiv impozitele și contribuțiile aferente drepturilor salariale, reținute la sursă (salarii și drepturi bănești asimilate acestora stabilite prin negociere în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și obligațiile aferente acestora; contracte civile) 
  2.2. drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor și drepturi conexe, înregistrarea, reînnoirea și modificarea mărcilor, cheltuieli ocazionate de folosirea unor opere, remunerația datorată pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, contravaloarea închirierii operelor de artă; cheltuieli ocazionate de realizarea de opere derivate; cheltuieli aferente contractelor de cesiune a drepturilor de autor; cheltuieli privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală) 
  3.Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale: editare, redactare și tehnoredactare, corectură, tipărire, traducere, publicare, cu excepția manualelor școlare asigurate pentru învățământul obligatoriu; onorarii, comandarea și/sau realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări sociologice, achiziție de carte și publicații, alte cheltuieli și alte materiale necesare pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materiale (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6), din care pentru: 
  3.1. presă 
  3.2. carte 
  3.3. manuale școlare 
  3.4. publicații 
  3.5. materiale de informare și de promovare 
  3.6. materiale 
  4.Cheltuieli pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate: închirieri spații și echipamente necesare (sonorizare, audiovideo etc.), servicii de traducere, recuzită și amenajarea spațiului necesar, spații de emisie radio și/sau tv, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare pentru persoanele participante, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de informare, promovare și comunicare publică pe orice suport, achiziții de bunuri și servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale și accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate (4.1 + 4.2 + 4.3), din care pentru: 
  4.1. acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, organizate în țară și în străinătate 
  4.2. întruniri ale membrilor conform statutului organizate în țară și în străinătate 
  4.3. alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate 
  5.Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele media: editare, redactare și tehnoredactare, corectură, traducere, tipărire, realizare, distribuție și difuzare, recuzită pentru emisiuni tv, achiziție și/sau închiriere de spații de emisie, cheltuieli aferente utilizării de frecvențe radio, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audio-video etc.), închiriere și amenajare spațiu necesar, transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară în scopul realizării și difuzării de materiale multimedia și emisiuni radio și/sau tv, onorarii; chirie, taxa de concesionare, impozite și alte taxe, asigurare, energia electrică, energia termică, combustibil, apă, salubritate, alte servicii cu caracter administrativ-gospodăresc, lucrări de întreținere și reparații ale imobilelor în care se desfășoară activitatea de realizare, publicare și difuzare a materialelor multimedia și de presă scrisă, realizare și difuzare de emisiuni radio-tv (5.1 + 5.2.), din care pentru: 
  5.1. realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă 
  5.2. realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv 
  6.Cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate: închiriere și amenajare spațiu necesar, închiriere echipamente necesare (sonorizare, audio-video etc.), servicii de traducere, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de comunicare publică pe orice suport, transport, cazare, diurnă și alte drepturi bănești ocazionate de deplasări în țară și în străinătate, tratații, masă, taxe de participare pentru persoane participante și/sau persoane invitate care nu sunt angajate în cadrul organizației (6.1+6.2), din care pentru: 
  6.1. organizare/participare la întruniri ale membrilor conform statului, organizate în țară și în străinătate 
  6.2. alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate 
  7.Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate: închirieri spații și echipamente necesare (sonorizare, audio-video etc.), servicii de traducere, spații de emisie radio și/sau tv, recuzită și amenajarea spațiului necesar, cazare, transport, masă sau diurnă, după caz, tratații, cadouri, premii în obiecte, în bani, burse, onorarii, taxe de participare inclusiv la cursuri și programe de perfecționare și formare profesională, taxe notariale, asigurări de călătorie, editare, tipărire, realizare și difuzare materiale de informare, promovare și comunicare publică pe orice tip de suport, achiziții de bunuri și servicii necesare, inclusiv costume populare, instrumente muzicale și accesorii pentru ansamblurile artistice; alte cheltuieli necesare pentru organizarea/participarea la cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional (7.1+7.2+7.3), din care pentru: 
  7.1. acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane organizate în țară și în străinătate 
  7.2. schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu organizate în țară și în străinătate 
  7.3. acțiuni în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate 
  8.Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activităților: investiții în bunuri mobile și imobile necesare desfășurării activității organizațiilor, sediilor, filialelor, centrelor culturale și comunitare, editurilor, redacțiilor și comunității, în scopul păstrării și promovării identității etnice, lingvistice, culturale și religioase (8.1 + 8.2), din care: 
  8.1. bunuri mobile 
  8.2. bunuri imobile 
  9.Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționale: cofinanțarea programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale; participarea prin activități susținute financiar în cadrul programelor și proiectelor realizate din fonduri naționale, europene și internaționale (9.1 + 9.2), din care pentru: 
  9.1. cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale 
  9.2. cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale 
  10.Total cheltuieli efectuate din sume de la bugetul de stat în luna …………….. 2020 
  11.Cheltuieli efectuate din sume provenite din alte surse în luna ……………..... 2020 
  12.Suma de la bugetul de stat rămasă neutilizată la finele lunii ………………… 2020 

  Președinte,
  Nume, prenume ...........................................
  Semnătură, ștampilă
  Responsabil financiar-contabil,
  Nume, prenume ...........................................
  Semnătură
  Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.Formular A3
  RAPORT
  privind cheltuielile efectuate în trimestrul ............. 2020 pe destinații
  conform lit. a) din anexa 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului
  pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020
  Organizația 
  Reprezentant legal (nume, prenume și funcție) 
  Perioada de raportare 
  Suma solicitată de la bugetul de stat pentru perioada de raportare (lei) 
  Suma estimată pentru cheltuieli din alte surse (lei) 
  Suma aprobată prin deschidere în trimestrul .......... 2020 (lei) 
  Total cheltuieli efectuate din suma provenită de la bugetul de stat în trimestrul .......... 2020
  abcde
  1Cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilorSumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/ nerealizarea cheltuielilor estimate
  (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4), din care:    
  1.1. Funcționarea sediilor și sucursalelor/filialelor, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor organizațiilor 1.2. Servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și al achizițiilor 1.3. Servicii de asistență juridică, taxe notariale, taxe de timbru judiciar 1.4. Servicii de audit, expertiză judiciară, expertiză extrajudiciară1.5. Alte cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor    
  1.1. Funcționarea sediilor și sucursalelor/filialelor, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilor organizațiilor 
  - Lista sediilor și sucursalelor/filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor, editurilor * Se vor specifica tipul (sediu filială/sucursală, centru cultural, centru comunitar, redacție, editură) și numărul acestora, grupate pe localități.În proprietatea organizației/contract de închiriere/contract de comodat/altă formă juridică (în cazul contractelor de închiriere și comodat se va specifica calitatea de persoană fizică sau juridică a celeilalte părți contractante)Activitățile desfășurate în centrele culturale și centrele comunitare
     
  - Medicina muncii și protecția muncii * Se vor specifica numărul beneficiarilor în funcție de momentul la care serviciul a fost prestat (la angajare, periodic).Tipul serviciuluiSuma plătită în perioada de raportare (total și defalcat)
   - DeplasăriNumărul persoanelor care au efectuat deplasările, grupate pe destinații (deplasări interne/deplasări externe)Suma plătită în perioada de raportare (total și defalcat)
      
   - Asigurarea protecției datelor cu caracter personal * În cazul serviciului externalizat se vor specifica valoarea și perioada de valabilitate a contractului încheiat.Serviciu externalizat/neexternalizatSuma plătită în perioada de raportare
      
   - Cotizații/Contribuții ale organizației în calitate de membru în organizații neguvernamentale internaționale, nepolitice din domeniul drepturilor omului și minorităților naționaleDenumirea organizației internaționaleSuma reprezentând valoarea contribuției/cotizației plătită în perioada de raportare și perioada aferentă
      
    
  1.2. Servicii specializate cu caracter financiar-contabil, în domeniul resurselor umane și al achizițiilorTipul serviciilor și perioada aferentăSuma plătită în perioada de raportare (total și defalcat)
  * Pentru fiecare tip de serviciu, după caz, se va specifica externalizat parțial/externalizat integral.  
     
  1.3. Servicii de asistență juridică, taxe notariale, taxe de timbru judiciar: Suma plătită în perioada de raportare (total)
  - Servicii de asistență juridicăObiectul, valoarea și perioada de valabilitate a contractului de asistență juridică * Se va specifica serviciul externalizat parțial/externalizat integral.Suma plătită în perioada de raportare
     
  - Taxe notarialeObiectul taxelor notarialeSuma taxelor notariale plătite în perioada de raportare (total și defalcat)
     
  - Taxe de timbru judiciar (*în cazul litigiilor se vor specifica părțile)Obiectul taxelor de timbru judiciarSuma taxelor de timbru judiciar plătite în perioada de raportare (total și defalcat)
     
   
  1.4. Servicii de audit, expertiză judiciară, expertiză extrajudiciară Alte mențiuni
  - Servicii auditObiectul și valoarea totală a auditului, perioada aferentăSuma plătită în perioada de raportare
  * În cazul auditului se vor specifica scopul și perioada pentru care s-a efectuat.  
   - Servicii de expertiză judiciarăObiectul și valoarea totală a expertizei, obiectul și părțile din dosarul în care s-a dispus expertizaSuma plătită în perioada de raportare
  * În cazul expertizei unui imobil se vor specifica destinația acestuia și localitatea în care se află.  
  - Servicii de expertiză extrajudiciarăObiectul și valoarea totală a expertizei, obiectul și părțile din dosarul în care s-a admis expertizaSuma plătită în perioada de raportare
  * În cazul în care expertiza extrajudiciară nu este în legătură cu vreun dosar aflat pe rolul instanțelor de judecată, se vor specifica solicitantul și scopul efectuării expertizei.
  1.5. Alte cheltuieli necesare funcționării organizațiilor, sediilor și sucursalelor/ filialelor acestora, centrelor culturale și comunitare, redacțiilor și editurilorTip cheltuieli Suma plătită în perioada de raportare 
       
   
  2Cheltuieli de personal și drepturi de proprietate intelectualăSumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (2.1.+2.2.), din care:     
  2.1. Cheltuieli de personal, inclusiv impozitele și contribuțiile aferente drepturilor salariale 2.2. Drepturi de proprietate intelectuală  
  2.1. Cheltuieli de personal, inclusiv impozitele și contribuțiile aferente drepturilor salarialeValoarea totală a impozitelor și a contribuțiilor aferente drepturilor salariale plătite către stat în perioada de raportareNr. de angajațiNr. de colaboratoriSuma totală plătită în perioada de raportare
       
   
  2.2. Drepturi de proprietate intelectualăTipul cheltuieliiSuma plătită în perioada de raportare (total și defalcat)
  * În cazul drepturilor de autor se vor specifica obiectul și beneficiarul acestora.  
   
  3Cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare, publicații, materiale de informare și de promovare, materialeSumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
   (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5), din care:    
   3.1. Presă3.2. Carte3.3. Manuale școlare3.4. Publicații3.5. Materiale de informare, promovare3.6. Materiale* În valoarea sumelor plătite nu se vor include drepturile de autor, acestea se vor raporta la punctul 2.  
   3.1. PresăTitluNr. de apariții/tirajSuma plătită în perioada de raportare/titlu
      
   
  3.2. CarteTitlu/AutorTirajSuma plătită în perioada de raportare/titlu
      
   
  3.3. Manuale școlareTitlu/AutorNr. de ediții/tirajSuma plătită în perioada de raportare/titlu
      
   
  3.4. PublicațiiTitlu/AutorNr. de apariții/tirajSuma plătită în perioada de raportare/titlu
      
   
  3.5. Materiale de informare, promovareTipul și titlul materialuluiNr. de exemplareSuma plătită în perioada de raportare/titlu
      
   
  3.6. MaterialeTipul și titlul materialuluiNr. de exemplareSuma plătită în perioada de raportare/titlu
      
   
  4Cheltuieli pentru organizarea și participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate Sumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificarea/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (4.1 + 4.2 + 4.3), din care:    
  4.1. Acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, organizate în țară și în străinătate  
  4.2. Întruniri ale membrilor conform statutului organizate în țară și în străinătate    
  4.3. Alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate
  4.1. Acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, tabere, seminare, simpozioane și alte acțiuni în domeniul protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, organizate în țară și străinătate Acțiuni în țară * (Se va atașa lista acțiunilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/beneficiarilor.)Acțiuni în străinătate * (Se va atașa lista acțiunilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/ beneficiarilor.) Suma plătită în perioada de raportare (total și defalcat pe acțiuni în țară și pe acțiuni în străinătate)
      
   
   4.2. Întruniri ale membrilor conform statutului organizate în țară și în străinătateÎntruniri în țară*( Se va atașa lista întrunirilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/ beneficiarilor.)Întruniri în străinătate * (Se va atașa lista întrunirilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/beneficiarilor.)Suma plătită în perioada de raportare (total și defalcat pe întruniri în țară și pe întruniri în străinătate)
      
   
  4.3. Alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătateDenumirea manifestărilorNumărul participanților/ beneficiarilor/ manifestareLocul și perioada de desfășurareSuma plătită în perioada de raportare/ manifestare
  Tip manifestare:     
   
   
  5Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă, cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv, precum și cheltuieli aferente difuzărilor acestora pe canalele mediaSumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (5.1 + 5.2), din care:    
  5.1. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisă  
  5.2. Cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tv    
  5.1. Cheltuieli pentru realizarea, publicarea și difuzarea materialelor multimedia și de presă scrisăTipul și titlul materialuluiNr. de exemplareSuma plătită în perioada de raportare (total și defalcat)
      
   
  5.2. Cheltuieli pentru realizarea și difuzarea de emisiuni radio-tvTipul și titlul emisiuniiNr. de emisiuniSuma plătită în perioada de raportare (total și defalcat/emisiune)
      
   
  6Cheltuieli pentru organizarea/participarea la întruniri ale membrilor conform statutului și alte asemenea manifestări, organizate în țară și în străinătate Sumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (6.1 + 6.2), din care:    
  6.1. Organizare/Participare la întruniri ale membrilor conform statutului în țară și în străinătate  
  6.2. Alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătate    
   6.1. Organizare/Participare la întruniri ale membrilor conform statutului în țară și în străinătateÎntruniri în țară * (Se va atașa lista întrunirilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților.)Întruniri în străinătate * (Se va atașa lista întrunirilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților.)Suma plătită în perioada de raportare (total și defalcat pe întruniri în țară și pe întruniri în străinătate)
      
   
  6.2. Alte asemenea manifestări organizate în țară și în străinătateDenumirea manifestărilorNumărul participanților/beneficiarilor/ manifestareLocul și perioada de desfășurareSuma plătită în perioada de raportare/ manifestare
  Tip manifestare    
       
   
  7Cheltuieli pentru organizarea/participarea la acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, schimburi de experiență, tabere, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu în domeniile protejării și promovării identității etnice, lingvistice și culturale, precum și în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate Sumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (7.1 + 7.2 + 7.3), din care:    
  7.1. Acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, tabere organizate în țară și în străinătate  
  7.2. Schimburi de experiență, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu organizate în țară și în străinătate
  7.3. Acțiuni în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătate
   7.1. Acțiuni culturale, științifice, educaționale, sportive, simpozioane, tabere, organizate în țară și în străinătateAcțiuni în țară* (Se va atașa lista acțiunilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/ beneficiarilor.)Acțiuni în străinătate * (Se va atașa lista acțiunilor care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/beneficiarilor.)Suma plătită în perioada de raportare (total și defalcat pe acțiuni în țară și pe acțiuni în străinătate)
       
     
   7.2. Schimburi de experiență, cursuri de formare/perfecționare, vizite de documentare și de studiu, organizate în țară și în străinătateActivități în țară * (Se va atașa lista activităților care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/beneficiarilor.)Activități în străinătate * (Se va atașa lista activităților care va conține titlul, locul și perioada de desfășurare, numărul participanților/beneficiarilor.)Suma plătită în perioada de raportare (total și defalcat pe activități în țară și pe activități în străinătate)
  * În cazul cursurilor de formare/perfecționare, vizitelor de documentare și de studiu, se va menționa și tematica.    
       
  7.3. Acțiuni în domeniul managementului operațional organizate în țară și în străinătateDenumirea acțiunilorNumărul participanților/beneficiarilorLocul și perioada de desfășurareSuma plătită în perioada de raportare (total și defalcat)
      
   
  8Cheltuieli pentru investiții în bunuri mobile și imobileSumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/Explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (8.1+8.2), din care:    
  8.1. Investiții în bunuri mobile8.2. Investiții în bunuri imobile  
  8.1. Bunuri mobileObiectivele de investiții, locul și destinația acestoraSuma plătită în perioada de raportare (total și/obiectiv de investiții)
     
   
  8.2. Bunuri imobileObiectivele de investiții, locul și destinația acestoraSuma plătită în perioada de raportare (total și/obiectiv de investiții)
  * În cazul investițiilor pentru care suma plătită reprezintă o plată parțială se va specifica valoarea totală a investiției  
   
  9Cheltuieli privind cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale, europene și internaționaleSumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)Justificare/explicații privind realizarea/nerealizarea cheltuielilor estimate
  (9.1+9.2), din care:    
  9.1. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționale9.2. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționale  
   9.1. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri naționaleDenumirea programului/proiectului și perioada de derulareAutoritatea finanțatoareProcent cofinanțare (%)Suma plătită în perioada de raportare
       
   
  9.2. Cofinanțarea și participarea la programe și proiecte realizate din fonduri europene și internaționaleDenumirea programului/proiectului și perioada de derulareAutoritatea finanțatoareProcent cofinanțare (%)Suma plătită în perioada de raportare
       
   
  10Total cheltuieli în perioada de raportare Sumă totală cheltuieli solicitată (lei)Sumă totală cheltuieli realizate și sumă defalcată (lei)Procent de realizare total c/b (%)
   10.1+10.2, din care:   
   10.1. cheltuieli din sume de la bugetul de stat (1+2+3+4+5+6+7+8+9)   
   10.2. cheltuieli din sume provenite din alte surse   
  11Suma de la bugetul de stat rămasă neutilizată la finele trimestrului ....... 2020 

  Președinte
  Nume, prenume ...............
  Semnătura, ștampilă ....................
  Responsabil financiar-contabil
  Nume, prenume ...................
  Semnătura ...............
  Răspunderea privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea sumelor solicitate, utilizarea și justificarea acestora în limita și cu destinațiile cuprinse în anexă, respectarea disciplinei financiare în vigoare, realitatea și exactitatea datelor, informațiilor și documentelor transmise Departamentului pentru Relații Interetnice revin organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale.
  -----