HOTĂRÂRE nr. 89 din 28 ianuarie 2020privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 13 februarie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (2) și art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, al art. 1, 2, 4 și 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Autoritatea pentru Digitalizarea României, denumită în continuare ADR, se organizează și funcționează ca structură cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, având rolul de a realiza strategiile și politicile publice în domeniul transformării digitale și societății informaționale și de a coordona implementarea acestora, precum și rolul de a asigura monitorizarea și controlul asupra respectării reglementărilor interne și internaționale în domeniul transformării digitale și societății informaționale. (la 03-01-2023, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (2) ADR are sediul principal în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5 și sediul secundar în Str. Italiană nr. 22, sectorul 2.(3) Pentru atingerea obiectivelor și îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților sale, ADR poate înființa structuri teritoriale, la nivel regional sau județean, fără personalitate juridică, prin decizie a președintelui ADR, supusă, pe cale administrativă, aprobării ministrului cercetării, inovării și digitalizării, având competențe în sprijinirea implementării proiectelor de transformare digitală. (la 03-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 2ADR exercită, în domeniul său de competență, următoarele funcții:a) de strategie, prin care planifică strategic și asigură elaborarea și implementarea politicilor în domeniul transformării digitale și societății informaționale, cu acordul prealabil al ministrului cercetării, inovării și digitalizării; (la 03-01-2023, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) b) de reglementare, prin care reglementează participarea la elaborarea cadrului normativ și instituțional în domeniul transformării digitale și societății informaționale, inclusiv cu privire la interoperabilitatea sistemelor informatice ale instituțiilor publice;c) de avizare internă; (la 03-01-2023, Litera c) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) c^1) de avizare, în domeniile în care ADR exercită calitatea de autoritate de stat și/sau exercită competențe proprii; (la 03-01-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) d) de reprezentare, prin care asigură, în numele Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în conformitate cu mandatul acordat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, reprezentarea în organismele și organizațiile naționale, regionale, europene și internaționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, pentru domeniul său de activitate, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; (la 03-01-2023, Litera d) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de competență;f) de administrare și gestiune; g) de promovare, coordonare, monitorizare, control și evaluare a realizării politicilor în domeniul său de competență, precum și a cadrului național de interoperabilitate;h) de comunicare, prin care se asigură comunicarea atât cu celelalte structuri ale sectorului public, cât și cu sectorul privat și societatea civilă; i) de implementare și gestionare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și a programelor și proiectelor finanțate din fonduri naționale și alte surse legal constituite;j) de organism intermediar, prin care se asigură implementarea măsurilor din Programul operațional sectorial pentru «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate» în condițiile acordului de delegare încheiat cu autoritatea de management conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituțional de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții și pentru asigurarea continuității cadrului instituțional de coordonare și gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și din Programul operațional «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare», inclusiv cu privire la alte programe cu finanțare europeană; (la 03-01-2023, Litera j) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) k) de implementare și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru componentele de investiții din PNRR:(i) componenta 7 - Transformare digitală, în condițiile acordului de implementare încheiat cu coordonatorul de reforme și investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, responsabil pentru componenta C7 - Transformare digitală, conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;(ii) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare; (la 03-01-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) l) de coordonare, gestionare și implementare, în limita competențelor și delegării făcute prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, a proiectelor finanțate prin programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital); (la 03-01-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) m) de monitorizare, control și evaluare a implementării politicilor în domeniul interoperabilității. (la 03-01-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 3ADR are următoarele obiective: a) contribuie la transformarea digitală a economiei și societății românești; b) realizează guvernarea electronică la nivelul administrației publice din România, prin operaționalizarea standardizării și interoperabilității tehnice și semantice a sistemelor informatice în administrația publică centrală și implementarea principiilor Declarației ministeriale de la Tallinn privind guvernarea electronică din 2017; c) contribuie la îndeplinirea obiectivelor pentru România ale programelor de asistență financiară ale Uniunii Europene în domeniul său de competență.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) serviciu public electronic - serviciu prestat către sectorul public, sectorul privat sau societatea civilă de către o entitate publică sau de către o entitate privată în numele unei entități publice, în condițiile legii, utilizând soluții oferite de tehnologia informației;b) transformare digitală - utilizarea de către o entitate publică sau privată a soluțiilor oferite de tehnologia informației pentru transformarea optimală a fluxurilor operative necesare îndeplinirii obiectului activităților specifice, precum și utilizarea de către un ansamblu de entități a soluțiilor oferite de tehnologia informației pentru asigurarea interoperabilității tehnice și semantice a fluxurilor de date și informații; c) interoperabilitate - capacitatea instituțiilor și autorităților publice de a partaja informații și cunoștințe, prin intermediul sistemelor informatice, atât în interiorul administrației publice, cât și cu sectorul privat și societatea civilă, în condițiile legii, în scopul furnizării de servicii publice electronice;d) cloud - rețea partajată de resurse informatice care pot fi puse la dispoziție sau eliberate în mod rapid și flexibil, minimizând efortul managerial și interacțiunea cu furnizorul serviciului de acces la aceste resurse.  +  Articolul 5ADR, în îndeplinirea obiectivelor sale, are următoarele atribuții principale și responsabilități: a) Strategie și planificare1. elaborează, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, strategia națională în domeniul transformării digitale și coordonează implementarea acesteia, asigurând inclusiv monitorizarea acțiunilor întreprinse și evaluarea rezultatelor obținute, în scopul asigurării eficienței și eficacității efortului național de îmbunătățire a rezultatelor măsurate prin indicele economiei și societății digitale al Comisiei Europene - DESI și de avansare a României în clasamentul european aferent; (la 03-01-2023, Punctul 1. din Litera a) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 2. elaborează și coordonează, cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, implementarea strategiei naționale pentru automatizare, robotizare și inteligență artificială, inclusiv prin includerea și coordonarea cu centrele de inovare digitală aliniate la obiectivele Programului Europa Digitală 2021-2027 al Comisiei Europene; (la 03-01-2023, Punctul 2. din Litera a) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 3. elaborează, în colaborare cu instituțiile cu atribuții în domeniu și cu aprobarea prealabilă a ministrului cercetării, inovării și digitalizării, planul național pentru dezvoltarea competențelor digitale ale cetățenilor României și asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, cu sectorul privat și cu societatea civilă, în condițiile legii; (la 03-01-2023, Punctul 3. din Litera a) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 4. elaborează planul național pentru dezvoltarea competențelor digitale în cadrul administrației publice și asigură implementarea acestuia, în colaborare cu alte autorități competente, în condițiile legii;5. asistă și coordonează autoritățile publice în elaborarea și implementarea strategiilor naționale sectoriale pentru transformarea digitală a României, cu excepția strategiilor naționale care privesc: (la 03-01-2023, Partea introductivă a Punctului 5. din Litera a) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (i) rețele și sistemele informatice destinate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate;(ii) rețele și sistemele informatice din domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale;(iii) rețele și sistemele informatice specifice managementului situațiilor de urgență;6. coordonează politicile publice aferente derulării programelor în domeniul transformării digitale, al societății informaționale și al interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice;7. elaborează propuneri de politici privind înființarea și dezvoltarea de centre de inovare și incubatoare de afaceri, centre de transfer tehnologic, precum și finanțarea centrelor de inovare digitală (Digital Innovation Hubs - DIH) și alte asemenea entități, în domeniul său de competență, pe care le supune aprobării prealabile ministrului cercetării, inovării și digitalizării; (la 03-01-2023, Punctul 7. din Litera a) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 8. elaborează propuneri de politici în vederea asigurării administrării, gestionării și utilizării eficiente a numelor de domenii și adreselor de internet în România, pe care le supune aprobării prealabile ministrului cercetării, inovării și digitalizării. (la 03-01-2023, Punctul 8. din Litera a) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) b) Raportare1. realizează, publică și actualizează anual, în colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, respectiv cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Catalogul serviciilor publice, instrument pentru monitorizarea progresului transformării digitale a administrației publice și pentru informarea deciziilor strategice ale Guvernului României în materie de transformare digitală;2. întocmește raportul periodic pentru transformarea digitală a României, denumit în continuare raportul digitalizării, în următoarele condiții:(i) raportul digitalizării se întocmește trimestrial;(ii) raportul digitalizării se înaintează spre aprobare primministrului, cu avizul ministrului cercetării, inovării și digitalizării;(iii) președintele ADR prezintă raportul digitalizării în cadrul unei ședințe de Guvern, la nu mai mult de 10 zile calendaristice de la aprobarea de către prim-ministru;(iv) raportul digitalizării conține, cel puțin, următoarele informații despre perioada vizată: sumarul activității ADR; progresul înregistrat în implementarea strategiilor naționale pentru transformare digitală și societate informațională; progresul înregistrat în implementarea strategiilor sectoriale pentru transformare digitală; analiza oportunităților și amenințărilor în ceea ce privește desfășurarea procesului de transformare digitală; gradul de conformare al instituțiilor publice cu prevederile legale din domeniul de competență al ADR;(v) raportul digitalizării se publică pe site-ul web al ADR, într-o secțiune dedicată;3. comunică ministrului cercetării, inovării și digitalizării raportul anual de audit extern independent;4. comunică ministrului cercetării, inovării și digitalizării orice date, informații, acte și/sau documente solicitate de acesta în legătură cu sau despre activitatea ADR;5. înaintează Comisiei Europene un raport privind rezultatele monitorizării conformității site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public cu cerințele privind accesibilitatea. (la 03-01-2023, Litera b) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) c) Promovare1. promovează adoptarea tehnologiilor avansate, din spectrul robotizării, inteligenței artificiale, big data, internetului lucrurilor, în procesul de transformare digitală a României;2. promovează și sprijină în mod activ creșterea interoperabilității între sistemele informatice utilizate la nivelul administrației publice, standardizarea, reducerea costurilor și accelerarea transformării digitale a administrației publice;3. promovează dezvoltarea comunităților inteligente (smart city) în România;4. promovează sistemul educațional bazat pe instrumente digitale, în colaborare cu instituțiile abilitate potrivit legii.d) Reprezentare1. coordonează și asigură aplicarea acordurilor internaționale la care România este parte în domeniul tehnologiei informației și societății informaționale;2. participă la întâlniri și evenimente organizate, la nivel intern și internațional, și reprezintă România, pe bază de mandat aprobat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării, în organisme internaționale de cooperare, în domeniul său de competență, în condițiile legii;3. colaborează, pe bază de mandat aprobat de către ministrul cercetării, inovării și digitalizării, cu instituții și organizații din alte state și cu instituții și organizații regionale sau internaționale, în domeniul său de competență și încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente;4. susține participarea României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale din domeniul său de competență;5. organizează târguri, expoziții, conferințe, simpozioane și alte asemenea manifestări, în vederea promovării obiectivelor din domeniul său de competență, finanțate din bugetul instituției. (la 03-01-2023, Litera d) din Articolul 5 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) e) Afaceri europene1. pe bază de mandat, acordat de ministrul cercetării, inovării și digitalizării, asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de competență, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; (la 03-01-2023, Punctul 1. din Litera e) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 2. asigură îndeplinirea, în domeniul de competență, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene și al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, precum și de stat candidat la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora; (la 03-01-2023, Punctul 2. din Litera e) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 3. propune ministrului cercetării, inovării și digitalizării elaborarea cadrului normativ-metodologic, necesar implementării politicilor, inclusiv prin transpunerea normelor europene în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației, al interoperabilității sistemelor informatice și al transformării digitale, în procesul de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene; (la 03-01-2023, Punctul 3. din Litera e) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 4. contribuie la negocierea și definirea programelor de finanțare, inclusiv programele operaționale cu impact asupra domeniului transformării digitale și societății informaționale.f) Reglementare, supraveghere și control1. elaborează, în vederea promovării de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, proiecte de acte normative în domeniul său de competență; (la 03-01-2023, Punctul 1. din Litera f) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 2. supraveghează și controlează respectarea obligațiilor prevăzute de actele normative din domeniul său de competență;3. stabilește standardele și reglementările tehnice în domeniul guvernării electronice, societății informaționale și interoperabilității, prin decizie a președintelui ADR, care devin obligatorii la nivelul întregii administrații publice odată cu publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, și verifică implementarea acestora, dispunând, prin decizie a președintelui ADR, remedierea deficiențelor constatate; (la 03-01-2023, Punctul 3. din Litera f) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 4. emite, avizează și aprobă, după caz, ghiduri, individual sau împreună cu alte entități relevante, în domeniul său de competență;5. avizează proiectele de acte normative care conțin prevederi cu incidență asupra domeniului său de competență;6. este cooptată de autoritățile competente în procesul de elaborare a actelor normative cu incidență asupra sistemelor informatice pe care le administrează și prin intermediul cărora furnizează servicii electronice;6^1. aprobă, prin decizie a președintelui ADR, serviciile societății informaționale; (la 03-01-2023, Litera f) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 7. avizează, acreditează sau autorizează, după caz, serviciile societății informaționale, inclusiv centrele de date, platformele online de transport alternativ, platformele de schimb de monede virtuale, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 03-01-2023, Punctul 7. din Litera f) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 8. supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale din domeniul comerțului electronic, în calitate de autoritate de reglementare și supraveghere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată, cu modificările ulterioare;9. supraveghează și controlează respectarea prevederilor legale referitoare la înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;10. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;11. exercită atribuțiile de organism de supraveghere pentru prestatorii de servicii de încredere calificați stabiliți pe teritoriul României, precum și luarea măsurilor, după caz, în legătură cu prestatorii de servicii de încredere necalificați stabiliți pe teritoriul României, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE;12. instituie, menține și publică liste care includ informații referitoare la prestatorii de servicii de încredere calificați pentru care este responsabilă, împreună cu informații referitoare la serviciile de încredere calificate prestate de aceștia, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014;13. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul mărcii temporale, prevăzute de Legea nr. 451/2004 privind marca temporală;14. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul activității electronice notariale prevăzute de Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale;15. exercită atribuțiile autorității de reglementare și supraveghere în domeniul arhivării documentelor în formă electronică prevăzute de Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată;16. avizează instrumentele de plată cu acces la distanță, de tipul internet banking, home-banking, phone-banking sau mobile-banking;17. reglementează funcționarea registrului pentru numele de domenii „.ro“, prin decizie a președintelui ADR;18. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2017/2.394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004, având următoarele competențe:(i) are acces la orice documente, orice date sau orice informații pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2017/2.394, indiferent de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea sau de locul în care sunt stocate;(ii) impune oricărei persoane fizice sau persoane juridice, publică sau privată, obligația de a pune la dispoziție orice informații, date sau documente, indiferent de format sau formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 și pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate în fluxurile financiare și de date și al luării la cunoștință de informații privind conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web;(iii) efectuează inspecțiile la fața locului necesare și pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, economică, meșteșugărească sau liberală sau solicită altor autorități să facă acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; confiscă orice informații, date sau documente pe durata necesară și în măsura necesară inspecției; cere oricărui reprezentant sau membru al personalului comerciantului vizat de inspecție explicații privind fapte, informații sau documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și înregistrează răspunsurile acestuia;(iv) achiziționează bunuri sau servicii, dacă este necesar, sub o altă identitate, în scopul de a detecta încălcări sancționate prin Regulamentul (UE) 2017/2.394 și de a obține mijloace de probă;(v) realizează orice alte activități necesare îndeplinirii prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2.394;19. exercită controlul respectării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea siteurilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public, aprobată prin Legea nr. 90/2019, a obligațiilor impuse prin actele normative emise în aplicarea ordonanței de urgență anterior menționate, în limitele competențelor legale de monitorizare sau de verificare.20. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2018/1.724 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012;21. exercită rolul de coordonare pentru punerea în aplicare în România a Regulamentului (UE) 2017/1.128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne;22. îndeplinește atribuțiile de autoritate responsabilă pentru realizarea, operaționalizarea și administrarea Punctului de contact unic electronic, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;23. sprijină instituțiile și structurile cu atribuții de control din cadrul administrației publice centrale pentru acțiunile a căror tematică include și domeniul tehnologiei informației și societății informaționale, la solicitarea acestora. 24. elaborează norme, proceduri, instrucțiuni pentru serviciile societății informaționale, aprobate prin decizie a președintelui ADR; (la 03-01-2023, Litera f) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 25. instituie, menține și publică lista auditorilor IT agreați, pentru auditarea serviciilor societății informaționale; (la 03-01-2023, Litera f) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 26. exercită calitatea de autoritate competentă pentru implementarea Regulamentului (UE) 2018/1.807 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană; (la 03-01-2023, Litera f) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 27. exercită calitatea de autoritate competentă la nivel național pentru serviciile de intermediere de date. (la 03-01-2023, Litera f) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) g) Programe și proiecte1. avizează proiectele cu o componentă de tehnologia informației, prin intermediul Comitetului tehnico-economic pentru Societatea informațională;2. realizează cercetări, studii, analize, sinteze, activități de proiectare în domeniul său de competență;3. inițiază, conduce, asigură finanțarea, monitorizează și/sau implementează programe și proiecte în domeniul transformării digitale, al societății informaționale și interoperabilității sistemelor informatice ale instituțiilor publice, în condițiile legii;4. implementează măsurile din Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate» și Programul operațional «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare», în calitate de organism intermediar, prin delegare de atribuții de către Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial pentru creșterea competitivității economice și alte programe cu finanțare europeană; (la 03-01-2023, Punctul 4. din Litera g) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 4^1. îndeplinește, prin organismul intermediar, atribuțiile de agenție de implementare pentru componentele de investiții din PNRR în domeniul digitalizării; (la 03-01-2023, Litera g) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 4^2. implementează măsurile din programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital), în limita competențelor și atribuțiilor delegate prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării; (la 03-01-2023, Litera g) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 5. coordonează participarea României în cadrul Programului Europa Digitală al Comisiei Europene, sub toate aspectele, dar în mod prioritar în ceea ce privește componenta creării și dezvoltării centrelor de inovare digitală în România;6. stabilește relații cu sectorul privat în vederea consultărilor pe domenii de interes comun și derularea de proiecte de parteneriat public-privat;7. stabilește relații cu mediul academic și cu societatea civilă în vederea consultărilor și pentru derularea unor proiecte pe domenii de interes comun;8. participă, la solicitarea altor autorități și instituții publice, la elaborarea și realizarea de programe și proiecte privind furnizarea de servicii publice electronice;9. monitorizează și acordă asistență instituțiilor publice în vederea realizării proiectelor de implementare a serviciilor publice electronice;10. elaborează curriculum și realizează programe și proiecte de informare și educare a cetățenilor și companiilor cu privire la beneficiile oferite de tehnologia informației și de serviciile publice electronice;11. organizează cursuri de instruire și poate asigura certificarea în domeniul său de competență, în conformitate cu legislația în vigoare; (la 03-01-2023, Punctul 11. din Litera g) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 12. implementează proiectul „Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE - SITUE“, cod SMIS 2014 + 120197;13. implementează proiectul „Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare“ COD: SIPOCA 20;14. implementează proiectul „Sistem Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă SIIEASC“, cod SMIS 2014 + 120025;15. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Național de Management privind Dizabilitatea“, Cod MySMIS2014 +: 127682;16. implementează în calitate de partener proiectul „Sistem Informatic Național pentru Adopție - SINA“, Cod MySMIS2014+: 131382;17. implementează proiectul „Sistem integrat de management pentru o societate informațională performantă (SIMSIP)-COD SIPOCA 391;18. implementează proiectul «Platformă software centralizată pentru identificare digitală - PSCID» cod MySMIS2014+: 130599; (la 03-01-2023, Litera g) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 19. implementează și alte proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. (la 03-01-2023, Litera g) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) h) Sisteme informatice și servicii electronice1. dezvoltă și implementează sisteme și aplicații informatice destinate transformării digitale a României, în concordanță cu strategiile și politicile în domeniu;2. dezvoltă sisteme de autentificare informatică și coordonează interconectarea sistemelor informatice publice;3. furnizează servicii publice electronice care valorifică mecanisme tehnice de certificare a autenticității și de asigurare a protecției datelor;4. implementează, operează și promovează adoptarea de tehnologii specifice și modele de exploatare partajată a resurselor informatice, pentru susținerea implementării și furnizării serviciilor publice electronice, inclusiv pe baza platformelor de tip cloud;4^1. în calitate de unitate centralizată de achiziții pentru aplicații software și servicii software, inclusiv în tehnologie de cloud, încheie acorduri-cadru/sisteme dinamice de achiziție, în numele și pentru autoritățile și instituțiile publice, cu excepția acelor entități publice care sunt desemnate ca unități centralizate de achiziții, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) coroborate cu ale art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2022 privind înființarea, administrarea și dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice; (la 03-01-2023, Litera h) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 5. implementează, operează și promovează adoptarea de mecanisme de acces din domeniul tehnologiei informației la serviciile publice electronice în regim de mobilitate și neutralitate tehnologică, pentru maximizarea adresabilității acestora;6. proiectează, implementează și operează sisteme informatice necesare pentru facilitarea interacțiunii digitale și asigurarea interoperabilității la nivelul administrației publice centrale;7. dezvoltă și operează următoarele sisteme informatice, aprobate prin decizie a președintelui ADR, asigurând din punct de vedere tehnic și procedural funcționarea: (la 03-01-2023, Partea introductivă a Punctului 7. din Litera h) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (i) sistemului e-guvernare și cadrului de interoperabilitate cu SEN din cadrul Sistemului electronic național - SEN;(ii) sistemului „Sistemul Național Electronic de Plată Online a Taxelor și Impozitelor“ - SNEP din cadrul Sistemului electronic național;(iii) sistemului electronic de achiziții publice din cadrul Sistemului electronic național;(iv) sistemelor informatice pentru atribuirea electronică a autorizațiilor de transport internațional rutier de marfă și pentru atribuirea electronică a traseelor naționale din programele de transport prin serviciile regulate județene și interjudețene - portalul SAET;(v) sistemului „Punctul de contact unic electronic“ - PCUe;(vi) platforma de cloud guvernamental; (la 03-01-2023, Punctul (vi) din Punctul 7. , Litera h) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (vii) platforma e-gov.ro; (la 03-01-2023, Punctul (vii) din Punctul 7. , Litera h) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (viii) platforma națională de interoperabilitate; (la 03-01-2023, Punctul 7. din Litera h) , Articolul 5 a fost completat de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 8. asigură securitatea sistemelor informatice operate, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor care se află în procesare sau stocare în cadrul acestor sisteme, în cooperare cu instituțiile cu atribuții în domeniul securității cibernetice, în condițiile legii;9. realizează centrul de suport pentru sistemele informatice operate.i) Asistență tehnică1. sprijină instituțiile și structurile cu atribuții în domeniul achizițiilor publice din cadrul administrației publice centrale pentru elaborarea de soluții tehnice în cadrul proiectelor de tehnologia informației, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile;2. acordă consultanță de specialitate, inclusiv în procesul de analiză a fluxurilor operative, în vederea transformării digitale, pentru instituții și organizații naționale, regionale și internaționale, la solicitarea acestora, în limita resurselor disponibile;3. selectează și publică, sub condiția deținerii tuturor drepturilor patrimoniale de autor de către o instituție publică sau a disponibilității sub Licența publică a Uniunii Europene (EUPL) sau o altă licență compatibilă în temeiul art. 5 din Licența publică a Uniunii Europene, având ca licențiator o entitate publică din cadrul Uniunii Europene, blocuri funcționale de aplicație informatică, sub formă de cod sursă sau cod obiect, cu un potențial ridicat de reutilizare în cadrul sistemelor informatice ale administrației publice în vederea eliminării finanțărilor multiple sau a suprapunerilor funcționale, analizează periodic adecvarea acestora și impune reutilizarea lor prin mecanismul avizelor prevăzute la art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională;4. este depozitar al codului-sursă pentru aplicațiile informatice dezvoltate, la cerere, pentru administrația publică centrală, pentru care preia, pe bază de protocol, drepturile patrimoniale de autor și pe care îl poate extinde, modifica, adapta și reutiliza conform nevoilor instituțiilor administrației publice centrale.5. documentează și administrează aplicații și/sau sisteme informatice pentru terți solicitanți; (la 03-01-2023, Litera i) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 6. încheie, în domeniul său de activitate, contracte, convenții, protocoale de cooperare/colaborare, parteneriate, acorduri și alte asemenea documente cu autorități publice, instituții și organizații, precum și cu persoane fizice și juridice de drept public sau privat, din țară sau din străinătate. (la 03-01-2023, Litera i) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) j) Altele1. administrează și gestionează patrimoniul său și alte bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate, în mod eficient, în condițiile legii;2. îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de competență stabilite prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, în condițiile legii; (la 03-01-2023, Punctul 2. din Litera j) , Articolul 5 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) 3. poate dobândi în condițiile legii, în condiții de securitate cibernetică și compatibilitate cu sistemele existente, orice soluție tehnică oferită de mediul privat, societatea civilă sau mediul academic care vizează procesul de transformare digitală a ADR sau a oricărei instituții sau autorități publice. (la 03-01-2023, Litera j) din Articolul 5 a fost completată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 6(1) Personalul cu atribuții de monitorizare și inspecție din cadrul ADR se stabilește prin decizie a președintelui ADR din rândul funcționarilor publici.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), personalul împuternicit din cadrul ADR sau din structurile teritoriale ale acesteia îndeplinește atribuțiile stabilite prin Legea nr. 179/2022 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public, prin Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate, precum și prin alte acte normative prin care se atribuie competențe în materie.(3) Personalul prevăzut la alin. (1) constată contravențiile și aplică sancțiunile corespunzătoare, potrivit competențelor prevăzute de lege, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 179/2022, Legii nr. 242/2022 și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Reglementările privind modul de efectuare a monitorizării și inspecției asupra activităților din domeniul transformării digitale și societății informaționale se stabilesc prin decizie a președintelui ADR. (la 03-01-2023, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 7În scopul interconectării autorităților publice ale statului prin utilizarea infrastructurii de comunicații electronice, precum și pentru operaționalizarea cloudului guvernamental, ADR colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul Român de Informații. (la 03-01-2023, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 8(1) Conducerea ADR este asigurată de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat prin decizie a prim-ministrului. (2) Președintele conduce întreaga activitate a ADR și reprezintă instituția în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate. (3) Președintele ADR este ordonator terțiar de credite. (3^1) În calitate de ordonator terțiar de credite, președintele ADR exercită următoarele atribuții: a) transmite ordonatorului principal de credite proiectul de buget al ADR, propunerile de virări de credite, precum și propunerile de rectificări bugetare;b) răspunde de angajarea și utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare, numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea ADR și cu respectarea dispozițiilor legale;c) răspunde de angajarea și utilizarea creditelor de angajament și creditelor bugetare, pe baza bunei gestiuni financiare;d) asigură organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare;e) asigură organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de lucrări de investiții publice și informează lunar ordonatorul principal de credite cu privire la acestea;f) asigură organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;g) răspunde de organizarea activității de control financiar preventiv propriu. (la 03-01-2023, Articolul 8 a fost completat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (4) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele ADR emite decizii. (5) Președintele ADR este ajutat în activitatea de conducere de doi vicepreședinți, cu rang de subsecretar de stat, numiți și eliberați prin decizie a prim-ministrului. (6) Răspunderile și atribuțiile vicepreședinților ADR se stabilesc prin decizie a președintelui ADR. (7) Președintele ADR poate delega, prin decizie, o parte dintre atribuțiile sale, în condițiile legii.  +  Articolul 9(1) Pentru buna funcționare a structurilor și activităților cu caracter funcțional, ADR are un secretar general și un secretar general adjunct.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct ai ADR sunt înalți funcționari publici numiți și eliberați de prim-ministru, în condițiile legii, și asigură stabilitatea funcționării autorității, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ADR.(3) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt stabilite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.(4) Secretarul general adjunct îndeplinește atribuțiile stabilite prin decizie a președintelui ADR. (la 03-01-2023, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 10(1) În structura ADR funcționează, la nivel de direcție generală, Organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, denumit în continuare Direcția generală OIPSI, în vederea îndeplinirii atribuțiilor de organism intermediar pentru Programul operațional sectorial «Creșterea competitivității economice», Programul operațional «Competitivitate», Programul «Creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare» și alte programe cu finanțare europeană.(2) ADR, prin Direcția generală OIPSI, are rolul de agenție de implementare și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru următoarele componente de investiții din PNRR:a) componenta 7 - Transformare digitală, în condițiile acordului de implementare încheiat cu coordonatorul de reforme și investiții pentru Planul național de redresare și reziliență, responsabil pentru componenta C7 - Transformare digitală, conform art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare;b) componenta 9 - Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare.(3) Direcția generală OIPSI coordonează, gestionează și implementează proiecte finanțate prin programul Connecting Europe Facility Digital/Telecom (CEF Digital). (la 03-01-2023, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 11(1) În cadrul ADR se organizează și funcționează, în condițiile legii, unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, în vederea implementării proiectelor finanțate prin împrumuturi externe rambursabile sau fonduri nerambursabile.(2) În condițiile legii, la nivelul ADR se pot înființa unități de management de proiect, denumite în continuare UMP, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe, contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile.(3) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc prin decizie a președintelui ADR.(4) Președintele ADR numește, în condițiile legii, personalul unităților prevăzute la alin. (1) și (2). (la 03-01-2023, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 03-01-2023, Articolul 12 a fost abrogat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 12^1(1) În cadrul ADR se organizează și funcționează, în condițiile legii, Unitatea pentru implementarea programelor de transformare digitală, denumită în continuare UIPTD, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2022 privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 - Transformare digitală din Planul național de redresare și reziliență, precum și alte categorii de măsuri, ca unitate fără personalitate juridică, distinctă de structura organizatorică a autorității, încadrată cu specialiști în afara organigramei, pe perioada derulării PNRR al României.(2) UIPTD desfășoară activități pentru autorități, instituții publice și asimilatele acestora, atât pentru implementarea proiectului de cloud guvernamental, cât și pentru sprijinul proiectelor de transformare digitală care sunt necesare pentru digitalizarea serviciilor publice ale României, conform prevederilor legale în vigoare. (la 03-01-2023, Actul a fost completat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 13(1) Numărul maxim de posturi este 285, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.(2) Structura organizatorică a ADR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin decizie a președintelui ADR, se pot organiza servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Direcției generale organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale, prin decizie a președintelui ADR, se pot organiza direcții, servicii, birouri sau compartimente, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cadrul ADR se organizează și funcționează Direcția de interoperabilitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 242/2022, care asigură și administrează Platforma națională de interoperabilitate.(4) Numărul posturilor pe fiecare structură, numărul posturilor de conducere și numărul posturilor de execuție se aprobă prin decizie a președintelui ADR, în condițiile legii.(5) Prin decizie a președintelui ADR pot fi înființate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipe de proiect pentru realizarea unor activități în domeniile de competență ale ADR.(6) Personalul ADR este compus din funcționari publici și personal contractual.(7) Statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, la propunerea președintelui ADR.(8) Organizarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul ADR se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare și se aprobă de către președintele ADR. (la 03-01-2023, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) Notă
  Articolele II-V din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 3 ianuarie 2023 prevăd:Articolul IIÎn termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se supune aprobării statul de funcții prevăzut la art. 13 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare.Articolul IIIÎn termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin decizie a președintelui ADR, se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ADR.Articolul IVAplicarea procedurilor legale privind încadrarea în noua structură organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.Articolul VAnexa prevăzută la art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
   +  Articolul 14(1) În termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ADR preia, pe bază de protocol de predare-preluare, toate drepturile și obligațiile Agenției pentru Agenda Digitală a României (AADR), precum și cele ale Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, aferente domeniului tehnologiei informației, societății informaționale și interoperabilității, inclusiv litigiile, personalul, disponibilul bănesc și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, respectiv, proprietatea acestora. (2) Încadrarea personalului preluat se realizează prin decizie a președintelui ADR, cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale avute la data preluării.  +  Articolul 15(1) ADR este finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.(2) ADR poate realiza venituri din prestări de servicii, după cum urmează:a) tarife aferente serviciilor prestate prin intermediul sistemelor informatice pe care le administrează și le operează, încasate potrivit legii;b) taxe de participare la cursurile de instruire organizate;c) valorificarea proprietății intelectuale generate de activitățile proprii, în condițiile legii;d) tarife sau sume datorate cu orice alt titlu pentru activitățile desfășurate în domeniul său de activitate, în condițiile legii;e) donații, sponsorizări și legate, în condițiile legii;f) alte venituri ce se pot realiza în condițiile legii.(3) ADR poate realiza venituri proprii și din activități de prestare de servicii, la solicitarea instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților comerciale/companiilor naționale/societăților naționale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar. Aceste activități sunt realizate în mod direct și/sau indirect și constau în dezvoltarea unor sisteme și aplicații informatice, urmând ca veniturile obținute să acopere orice costuri cu resursele proprii utilizate, precum și orice costuri suportate de ADR ca urmare a unor activități de intermediere/subcontractare de servicii, în vederea livrării serviciului/produsului final.(4) Taxele, tarifele, veniturile din închirieri de produse proprii și exploatări de bunuri se stabilesc și se aprobă prin decizie a președintelui ADR, cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.(5) ADR poate realiza și poate dispune de venituri și de cheltuieli în valută, în condițiile prevăzute de actele normative în vigoare.(6) ADR efectuează operațiuni de încasări și plăți prin conturi deschise la unitatea trezoreriei statului în a cărei rază este înregistrată fiscal și operațiuni de încasări și plăți în valută prin conturi deschise la instituții de credit din România, în conformitate cu prevederile legale.(7) Bugetul de venituri și cheltuieli al ADR se aprobă de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării.(8) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care sunt finanțate, în limita sumelor primite de la acesta, în condițiile legii. (la 03-01-2023, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 03-01-2023, Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 17(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ADR colaborează cu sectorul privat și societatea civilă.(2) Se înființează Consiliul național pentru transformare digitală - CNTD, organ consultativ al ADR, fără personalitate juridică.(3) CNTD contribuie la creșterea gradului de transparență a deciziilor ADR în procesul de elaborare a documentelor strategice, cu efecte asupra procesului de transformare digitală a economiei și societății românești. (la 03-01-2023, Alineatul (3) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (4) Organizarea și funcționarea CNTD se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare al acestuia, aprobat prin decizie a președintelui ADR. (la 03-01-2023, Alineatul (4) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (5) Secretariatul CNTD este asigurat de către ADR, conform atribuțiilor din Regulamentul de organizare și funcționare al CNTD. (la 03-01-2023, Alineatul (5) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (6) Statutul de membru al CNTD se aprobă de către președintele ADR, pe baza unei solicitări fundamentate primite din partea sectorului public, mediului academic, sectorului privat și societății civile. Lista membrilor CNTD se publică pe site-ul ADR, într-o secțiune dedicată. (la 03-01-2023, Alineatul (6) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (7) Deciziile CNTD au caracter consultativ și rol de recomandare, nefiind obligatorii pentru ADR. (la 03-01-2023, Alineatul (7) din Articolul 17 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (8) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (8) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (9) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (9) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (10) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (10) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (11) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (11) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (12) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (12) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (13) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (13) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (14) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (14) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 ) (15) Abrogat. (la 03-01-2023, Alineatul (15) din Articolul 17 a fost abrogat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )  +  Articolul 18(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea „Agenția pentru Agenda Digitală a României“ se înlocuiește cu denumirea „Autoritatea pentru Digitalizarea României“ și, respectiv, abrevierea „AADR“ se înlocuiește cu abrevierea „ADR“.(2) În cuprinsul actelor normative în vigoare în domeniul societății informaționale, tehnologiei informației și interoperabilității, denumirile „Ministerul pentru Societatea Informațională“ și „Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale“ se vor citi „Autoritatea pentru Digitalizarea României“ și, respectiv, abrevierile „MSI“ și „MCSI“ se înlocuiesc cu abrevierea „ADR“.  +  Articolul 19(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Agenda Digitală a României, precum și de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului pentru Societatea Informațională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Autorității pentru Digitalizarea României,
  Ioan-Sabin Sărmaș
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 28 ianuarie 2020.Nr. 89.  +  ANEXĂ^1^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  ORGANIGRAMA
  Autorității pentru Digitalizarea României
  (la 03-01-2023, ANEXA a fost modificată de Articolul V din HOTĂRÂREA nr. 1.606 din 28 decembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 03 ianuarie 2023 )
  ----