ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 22 din 4 februarie 2020privind recensământul general agricol din România runda 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 12 februarie 2020  Având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011, care prevede la art. 5 că „statele membre culeg și furnizează datele structurale de bază («date de bază») legate de exploatațiile agricole menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3) pentru anii de referință 2020, 2023 și 2026, astfel cum sunt enumerate în anexa III. Datele de bază pentru anul de referință 2020 se culeg sub forma unui recensământ“,întrucât recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul statistic european, necesare procesului de participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene, la Politica agricolă comună, colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021, în toate unitățile administrativ-teritoriale din România, pentru următoarele perioade de referință: anul agricol 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură, anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere, respectiv ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale.Pentru efectuarea recensământului în condițiile de calitate și la termenele stabilite de regulamentele europene din domeniu trebuie realizate o serie de acțiuni încă de la începutul anului 2020, acțiuni pentru care este necesară alocarea unor sume de bani de la bugetul de stat și angajarea de personal suplimentar, pe perioadă determinată, atât la Institutul Național de Statistică, cât și la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (inclusiv în structurile teritoriale ale acestora), precum:– organizarea activității la nivel teritorial;– selecția, recrutarea și angajarea personalului suplimentar;– elaborarea instrumentarului statistic;– sectorizarea teritoriului localităților;– acțiuni de popularizare a recensământului;– efectuarea recensământului de probă (pilot) pentru testarea instrumentarului statistic;– finalizarea și distribuirea instrumentarului statistic pentru recenzare în teritoriu;– recrutarea, angajarea și instruirea personalului pentru recenzarea exploatațiilor agricole;– elaborarea cerințelor de prelucrare informatică;– achiziția și punerea în funcțiune a componentelor sistemului informatic integrat care să permită, printre altele, colectarea electronică a datelor de recensământ;– dezvoltarea metodelor și aplicațiilor informatice necesare pentru asigurarea protecției și confidențialității datelor;– dezvoltarea infrastructurii necesară validării, prelucrării și agregării datelor de recensământ.Ținând seama de:– scopul fundamental al recensământului, acela de a oferi informații esențiale și de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul agriculturii, inclusiv pentru evaluarea procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună și fundamentarea viitoarelor reforme ale acesteia; fundamentarea măsurilor pentru elaborarea Programului Național de Dezvoltare Rurală, monitorizarea unor indicatori cheie ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special a obiectivelor legate de securitatea alimentară în exploatațiile agricole, rolul femeilor în activitățile agricole și sărăcia rurală, pentru cercetare și pentru mediul de afaceri;– riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor stabilite prin legislația UE - infringement - în cazul în care România nu va transmite la Eurostat rezultatele recensământului agricol runda 2020 în termen 15 luni de la sfârșitul anului de referință 2020, ca urmare a imposibilității derulării activităților de pregătire și organizare a acestuia, activități care se întind pe o perioadă de circa 2 ani premergătoare recenzării efective,având în vedere:– situația extraordinară generată de faptul că, deși procedura de avizare a proiectului de lege pentru recensământul general agricol din România runda 2020 a fost lansată în anul 2018, finalizarea acesteia nu a fost posibilă, schimbările intervenite în componența și structura Guvernului României determinând reluarea repetată a procedurii de avizare și imposibilitatea finalizării procedurii legislative parlamentare în timp util pentru pregătirea și organizarea recensământului astfel încât colectarea datelor să înceapă în luna februarie 2021;– imposibilitatea definirii anumitor politici publice naționale și comunitare în domeniul agricol ca urmare a nerealizării recensământului general agricol din cauza lipsei datelor și informațiilor statistice pe care recensământul le poate furniza. Prin urmare, nerealizarea recensământului general agricol runda 2020 are drept consecință lipsa informațiilor actualizate relevante pentru elaborarea și monitorizarea programelor și strategiile naționale și locale, pe de o parte, dar și a celor internaționale, pe de altă parte;– imposibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile ce vizează domeniul agriculturii ca urmare a lipsei informațiilor actualizate cu privire la structura exploatațiilor agricole, în situația în care recensământul general agricol nu poate fi pregătit și organizat cât mai curând, fapt care ar conduce la imposibilitatea colectării datelor în timp util pentru a respecta regulamentul european,astfel, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență atrage imposibilitatea pregătirii și organizării recensământului general agricol, operațiuni care sunt necesare colectării datelor începând cu 1 februarie 2021, fără de care acesta nu se poate realiza.Ținând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecințele negative asupra societății în ansamblu care s-ar produce în urma imposibilității desfășurării recensământului general agricol pe fondul lipsei pregătirii și organizării acestuia,aceste aspecte mai sus menționate vizează interesul public și constituie, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată iar o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative asupra societății în ansamblu,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.(2) Prin prezenta ordonanță de urgență este reglementat cadrul juridic necesar pregătirii, organizării și efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, denumit în continuare recensământ, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011.(3) În perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021 se efectuează, la nivel național, în toate unitățile administrativ-teritoriale din România, recensământul general agricol.(3^1) În situații justificate: pandemii, dezastre naturale, stare de alertă, stare de urgență, referendum, alegeri locale, alegeri parlamentare, perioada prevăzută la alin. (3) poate fi modificată prin hotărârea Comisiei centrale pentru recensământul general agricol, denumită în continuare Comisia centrală pentru recensământ, care răspunde de pregătirea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului. (la 22-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (4) Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se referă la următoarele etape:a) activități pregătitoare, inclusiv sectorizarea teritoriului;b) colectarea datelor;c) prelucrarea datelor colectate;d) validarea și diseminarea rezultatelor.(5) Pentru verificarea practică și îmbunătățirea aspectelor organizatorice și tehnice, se efectuează un recensământ de probă, în cursul anului 2020.(6) La efectuarea recensământului se utilizează limitele unităților administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care limitele sunt contestate, până la soluționarea definitivă a litigiului, se utilizează cele din sistemul integrat de cadastru și carte funciară, folosite de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.(7) Pentru verificarea volumului și calității informațiilor înregistrate la recensământ se organizează o anchetă de control, în cursul anului 2021.(8) Mesajele de popularizare a recensământului în mass-media, puse la dispoziție de instituțiile cu atribuții în pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului, au caracter de interes public și se difuzează gratuit.  +  Articolul 2(1) La recensământ se înregistrează exploatațiile în care se desfășoară activități agricole, indiferent de statutul juridic și de modul de deținere a terenului.(2) Exploatația agricolă sau ferma, în funcție de statutul său juridic, poate fi exploatație agricolă fără personalitate juridică sau exploatație agricolă cu personalitate juridică, în care se desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau deținerea de animale și care obțin produse agricole și/sau păstrează suprafețele în bune condiții agricole și de mediu.(3) Perioada și momentul de referință ale recensământului:a) anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 și 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile și persoanele care au lucrat în agricultură și anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecțiilor animaliere;b) ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale și adăposturile pentru animale;c) ultimii 3 ani, pentru măsurile de dezvoltare rurală.  +  Articolul 3(1) La recensământ sunt colectate date și informații statistice privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafețele agricole utilizate, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, persoanele care au desfășurat activități agricole, dezvoltarea rurală.(2) Colectarea și înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, care sunt asimilați operatorilor statistici, prin interviu față în față, cu capul/șeful exploatației agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.(3) La recensământ sunt utilizate și date individuale din surse administrative necesare activităților pregătitoare, precum și la prelucrarea datelor și validarea rezultatelor de recensământ.(4) În vederea înregistrării exploatațiilor agricole cercetate și a calității datelor, la recensământ sunt colectate și date cu caracter personal, prin declarația persoanelor recenzate, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), de către toate entitățile implicate în activitățile de pregătire, organizare și efectuare a recensământului.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 4În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) exploatație agricolă sau fermă - o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică și în care se desfășoară, pe teritoriul economic al României, activități economice în agricultură, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Rev.2 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară;b) activitățile economice în agricultură sunt: cultivarea plantelor anuale, bienale, permanente și perene, cultivarea plantelor pentru producerea de semințe și material săditor, creșterea animalelor, cultivarea plantelor combinată cu creșterea animalelor și menținerea suprafețelor agricole în bune condiții agricole și de mediu;c) suprafață agricolă utilizată - suprafața terenurilor utilizate pentru agricultură, care include terenuri arabile, pășuni și fânețe permanente, culturi permanente și alte suprafețe agricole utilizate;d) suprafață de teren folosită în comun - suprafața de teren la care se exercită drepturi comune și care este utilizată de două sau mai multe exploatații agricole pentru producție agricolă, fără a fi, însă, atribuită vreuneia dintre acestea;e) date individuale - date cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ori datele referitoare la un operator economic, cu sau fără personalitate juridică, colectate de către serviciile de statistică oficială pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrării în scopuri statistice;f) criptare - proces de codificare a informațiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, care sunt protejate prin măsuri tehnologice, astfel încât să poată fi accesibile numai persoanelor autorizate;g) anonimizare - tehnică de prelucrare aplicată informațiilor și datelor cu caracter personal în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a persoanelor vizate;h) pseudonimizare - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică în măsură să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;i) identificator statistic unic, denumit în continuare ISU - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice pentru fiecare CNP, în urma aplicării asupra fiecărui CNP a unui algoritm specific de criptare cu efect ireversibil utilizat într-o bază de date sau în orice listă de unități statistice și folosit pentru a verifica dacă baza de date sau lista de unități statistice include o singură înregistrare pentru fiecare unitate statistică și/sau pentru a se realiza legătura între înregistrări;j) recensământ de probă - un sondaj desfășurat anterior recensământului, în scopul verificării practice și îmbunătățirii aspectelor organizatorice și tehnice;k) anchetă de control - un sondaj desfășurat după recensământ, în scopul evaluării gradului de acoperire și a calității datelor colectate;l) sectorizare - operațiunea de împărțire a suprafeței țării în zone bine delimitate, numite sectoare și secții de recensământ, definite exclusiv în scopul organizării activității de colectare a datelor în teren și de comensurare a normei recenzorilor. Suprafața și forma lor variază de la o localitate la alta, în funcție de tipul acesteia și de forma de relief;m) sursă de date administrativă - în conformitate cu definiția prevăzută la art. 4, lit. n) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;n) confidențialitatea informațiilor statistice - protejarea datelor confidențiale referitoare la unitățile statistice individuale, care sunt obținute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative sau din alte surse și implică interzicerea utilizării acestora în alte scopuri decât cele statistice și a divulgării ilegale a acestora;o) prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;p) procesare date statistice - etapă complexă a procesului statistic realizată prin activități de codificare, clasificare, validare, corectarea erorilor, estimare, imputare, agregare, corelare, modelare, analiză statistică, stocare, arhivare, bazate pe metode științifice și utilizând infrastructură și aplicații informatice;q) scop statistic - cunoașterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale și de mediu la nivelul ansamblului de unități statistice simple sau complexe de același fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare și de prelucrare a datelor statistice individuale și agregate;r) operator statistic - persoană asimilată în cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență ca parte a personalului de recensământ, atrasă temporar, pe bază de contract încheiat în temeiul Codului civil, pentru colectarea datelor în scop statistic de la exploatațiile agricole fără personalitate juridică și cu personalitate juridică cuprinse în cercetările statistice de interes național de tipul recensămintelor, aflată sub autoritatea unui producător de statistici oficiale și la ale căror venituri obținute din această activitate le sunt aplicabile prevederile art. 114 alin. (2) punctul (a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  +  Capitolul III Structuri, atribuții și responsabilități în pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului  +  Articolul 5(1) Pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Național de Statistică, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea și controlul Comisiei centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se constituie Comisia centrală pentru recensământ, în componența prevăzută în anexa nr. 1.(3) Comisia centrală pentru recensământ răspunde de pregătirea, coordonarea și monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, pentru care principalele atribuții sunt prevăzute în anexa nr. 2.(4) Nominalizarea persoanelor care fac parte din Comisia centrală pentru recensământ se face, prin act administrativ, de către conducătorul fiecărei instituții implicate.(5) Comisia centrală pentru recensământ își încetează activitatea în termen de 5 zile lucrătoare de la data diseminării rezultatelor finale ale recensământului. (la 22-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 5 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (6) Institutul Național de Statistică împreună cu structurile sale teritoriale îndeplinește în principal, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:a) întocmește proiectul de buget al recensământului în colaborare cu reprezentanții celorlalte instituții prevăzute la art. 5 alin. (1);b) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru Institutul Național de Statistică fondurile necesare;c) asigură desfășurarea efectivă și eficientă a recensământului prin angajarea de personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;d) elaborează metodologia, instrumentarul statistic și cerințele de prelucrare a datelor pentru recensământ;e) asigură distribuirea instrumentarului statistic și a altor materiale pentru recensământ împreună cu reprezentanții celorlalte instituții prevăzute la art. 5 alin. (1);f) asigură selecția, instruirea și coordonează activitatea personalului suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform art. 21 din prezenta ordonanță de urgență;g) asigură selecția personalului de recensământ din teritoriu, prin direcțiile teritoriale de statistică, care colaborează cu direcțiile agricole județene, pentru recensământul de probă, recensământul propriu-zis și ancheta de control;h) asigură instruirea personalului de recensământ, în colaborare cu reprezentanții celorlalte instituții prevăzute la art. 5 alin. (1);i) achiziționează bunuri și servicii necesare colectării și prelucrării datelor pentru recensământ;j) achiziționează licențele necesare funcționării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensământului;k) organizează și urmărește procesul de recenzare;l) avizează documentele care reflectă activitatea personalului de recensământ din teritoriu, prin direcțiile teritoriale de statistică;m) asigură operarea call center-ului în sprijinul colectării datelor;n) prelucrează datele cu caracter personal astfel încât să asigure securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, organizatorice și administrative implementate;o) asigură prelucrarea și diseminarea rezultatelor provizorii și finale ale recensământului;p) transmite la Eurostat datele, metadatele și raportul de calitate, la termenele și în formatele solicitate de către acesta.(7) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile din subordinea acestuia, îndeplinește în principal, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:a) întocmește proiectul de buget al recensământului în colaborare cu reprezentanții celorlalte instituții prevăzute la art. 5 alin. (1);b) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru minister fondurile necesare;c) asigură selecția, instruirea și coordonează activitatea personalului suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform art. 21 din prezenta ordonanță de urgență;d) asigură promovarea recensământului prin diferite mijloace de publicitate;e) recrutează, din rândul personalului selectat în colaborare cu direcțiile teritoriale de statistică, angajează și plătește, pe baza documentelor care reflectă activitatea avizate de direcțiile teritoriale de statistică, personalul de recensământ din teritoriu, utilizat la efectuarea înregistrării în teren, pentru recensământul de probă, recensământul propriu-zis și ancheta de control;f) sprijină Institutul Național de Statistică la distribuirea instrumentarului statistic și a altor materiale pentru recensământ, precum și la instruirea personalului de recensământ;g) monitorizează procesul de recenzare, împreună cu Institutul Național de Statistică;h) analizează și validează, împreună cu Institutul Național de Statistică, rezultatele provizorii și finale ale recensământului.(8) Serviciul de Telecomunicații Speciale, împreună cu structurile sale teritoriale, asigură suport tehnic pentru pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului general agricol, inclusiv pentru recensământul de probă și ancheta de control, având următoarele atribuții și responsabilități principale:a) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru Serviciul de Telecomunicații Speciale fondurile necesare;b) achiziționează sistemele informatice pentru nodul principal și nodul de rezervă, conform cerințelor operaționale transmise de către Institutul Național de Statistică;c) găzduiește sistemele hardware și software necesare pentru colectarea și prelucrarea datelor de recensământ;d) asigură mecanismele de securitate a transferului de date și a celor de administrare a resurselor;e) achiziționează, implementează și operaționalizează call center-ul operat de către Institutul Național de Statistică;f) în completarea numărului de tablete disponibile, achiziționează tabletele necesare pentru realizarea recensământului; (la 22-08-2020, Litera f) din Alineatul (8) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) g) achiziționează acumulatorii externi pentru dispozitivele informatice portabile. (la 22-08-2020, Litera g) din Alineatul (8) , Articolul 5 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (9) Ministerul Afacerilor Interne îndeplinește în principal, fără a se limita la acestea, următoarele atribuții:a) întocmește proiectul de buget al recensământului în colaborare cu reprezentanții celorlalte instituții prevăzute la art. 5 alin. (1);b) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru minister fondurile necesare;c) repartizează instituțiilor prefectului creditele de angajament și creditele bugetare din bugetul alocat recensământului pentru minister;d) controlează, în teritoriu, activitatea desfășurată de instituția prefectului din fiecare județ, în perioada de pregătire, organizare și efectuare a recensământului.  +  Articolul 6(1) Prefecții, consiliile județene, consiliul general al municipiului București, precum și primarii comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activităților de pregătire, organizare și efectuare a recensământului, potrivit acțiunilor care sunt stabilite de către Comisia centrală pentru recensământ.(2) Prefectul, prin structurile de specialitate ale instituției prefectului, are în principal următoarele atribuții:a) constituie prin ordin comisiile județene de recensământ, respectiv comisia municipiului București, precum și secretariatele tehnice ale acestora;b) asigură spațiile, mobilierul și mijloacele de telecomunicații necesare activității comisiilor județene și a municipiului București, precum și, după caz, a secretariatelor tehnice județene, depozitării și păstrării în condiții corespunzătoare a materialelor de recensământ, cu excepția tabletelor, precum și alte mijloace necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor de recensământ;c) asigură spații echipate corespunzător desfășurării instruirilor personalului de recensământ;d) verifică și ia măsuri pentru completarea și actualizarea registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare;e) supraveghează și se asigură că acțiunile de verificare, completare și actualizare a denumirii drumurilor, străzilor, de numerotare a adreselor administrative, precum și de stabilire a limitelor unităților administrativ-teritoriale și ale localităților componente, se finalizează până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ;f) sprijină secretariatele tehnice județene în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;g) sprijină secretariatele tehnice județene în colectarea, verificarea și returnarea către direcțiile teritoriale de statistică a instrumentarului statistic și a materialelor de recensământ utilizate, la 15 zile după încheierea activităților de recenzare;h) asigură, pentru facilitarea accesului în locațiile greu accesibile, mijloacele de transport necesare pregătirii, organizării și efectuării recensământului, la termenele și pe duratele prevăzute în graficele elaborate de comisiile de recensământ;i) urmărește activitatea de recrutare a personalului de recensământ din teritoriu;(3) Primarul din fiecare unitate administrativ teritorială are următoarele obligații:a) constituie prin dispoziție comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență și cu instrucțiunile Comisiei centrale pentru recensământ;b) asigură spațiile, mobilierul și mijloacele de telecomunicații necesare activității comisiei de recensământ, depozitării și păstrării în condiții corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum și a altor mijloace necesare desfășurării în bune condiții a lucrărilor de recensământ;c) asigură verificarea, completarea și actualizarea elementelor de nomenclatură stradală, respectiv denumiri de drumuri, străzi și adrese administrative, precum și stabilirea limitelor unităților administrativ-teritoriale, până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor și secțiilor de recensământ. Ulterior acestei date și până la finalizarea activității de colectare a datelor, autoritățile administrației publice locale nu mai efectuează schimbări ale elementelor de nomenclatură stradală sau modificări ale limitelor unităților administrativ-teritoriale;d) asigură completarea și actualizarea registrului agricol, a corectitudinii datelor înscrise în acesta, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel încât să fie folosit pentru întocmirea listelor unităților de recenzare și corelarea cu datele declarate în chestionarul de recensământ;e) asigură întocmirea listelor exploatațiilor agricole de recenzat, la nivelul unității administrativ-teritoriale, ale căror centralizatoare sunt înaintate comisiei județene sau a municipiului București, după caz;f) asigură împărțirea localităților în sectoare și secții de recensământ, pe baza listelor exploatațiilor agricole de recenzat și a normelor stabilite de către Comisia centrală pentru recensământ;g) sprijină secretariatele tehnice județene în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;h) sprijină secretariatul tehnic județean la colectarea, verificarea și returnarea către direcțiile teritoriale de statistică a instrumentarului statistic și a materialelor de recensământ utilizate, la 15 zile după încheierea activităților de recenzare;i) sprijină Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și structurile din subordinea acestuia în recrutarea personalului de recensământ din teritoriu, în colaborare cu comisiile prevăzute la art. 9 alin. (2).  +  Articolul 7Pentru buna desfășurare a lucrărilor recensământului instituțiile-suport pentru pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului, inclusiv pentru recensământul de probă și ancheta de control, au obligația de a furniza sau, după caz, de a asigura accesul Institutului Național de Statistică la informațiile necesare pentru recensământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 11.  +  Articolul 8(1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare, validare și diseminare a rezultatelor recensământului, Comisia centrală pentru recensământ organizează secretariatul tehnic central.(2) Secretariatul tehnic central pentru recensământ funcționează în cadrul Institutului Național de Statistică, în componența prevăzută în anexa nr. 3.(3) Nominalizarea persoanelor care fac parte din secretariatul tehnic central se face de către fiecare instituție reprezentată în cadrul acestuia, prin act administrativ, în termen de 5 zile de la constituirea Comisiei centrale pentru recensământ.(4) Atribuțiile secretariatul tehnic central pentru recensământ sunt prevăzute în anexa nr. 4.(5) Secretariatul tehnic central își încetează activitatea în termen de 5 zile lucrătoare după diseminarea rezultatelor finale ale recensământului.  +  Articolul 9(1) În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului în teritoriu, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se constituie comisii județene, respectiv a municipiului București, sub coordonarea prefectului, în componența prevăzută în anexa nr. 5. Atribuțiile comisiilor județene și a municipiului București sunt prevăzute în anexa nr. 8.(2) În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului în teritoriu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se constituie comisii ale comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București, sub coordonarea primarului, în componența prevăzută în anexa nr. 6. Atribuțiile comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București sunt prevăzute în anexa nr. 9.(3) În termen de 5 zile de la înființare, comisiile județene, respectiv a municipiului București organizează secretariatele tehnice în componența prevăzută în anexa nr. 7. Atribuțiile secretariatelor tehnice ale comisiilor județene și al comisiei municipiului București sunt prevăzute în anexa nr. 10.(4) Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisiile județene, respectiv a municipiului București, precum și din secretariatele tehnice ale acestor comisii se face prin act administrativ de către conducătorul fiecărei instituții implicate.(5) Normele de funcționare ale comisiilor județene, a municipiului București, ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, precum și ale secretariatelor tehnice sunt aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ.(6) Comisiile prevăzute la alin. (1) și (2) poartă răspunderea pentru efectuarea efectivă și eficientă a recensământului pe teritoriul în care își desfășoară activitatea.(7) Comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București sprijină Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și structurile din subordinea acestuia în recrutarea personalului de recensământ din teritoriu.(8) Activitatea personalului de recensământ recrutat se desfășoară pe bază de contract, încheiat în condițiile Codului civil, cu direcțiile agricole județene din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(9) Comisiile județene, respectiv a municipiului București și secretariatele tehnice ale acestora, precum și comisiile comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, își încetează activitatea în termen de 5 zile lucrătoare după diseminarea rezultatelor finale ale recensământului.  +  Capitolul IV Drepturi și obligații  +  Articolul 10Recenzarea exploatațiilor agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) este obligatorie.  +  Articolul 11(1) Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să furnizeze recenzorilor date și informații corecte și complete.(2) Capul/Șeful exploatației agricole are obligația să respecte și să nu obstrucționeze activitatea personalului de recensământ din teritoriu și să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.(3) Pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, personalul de recensământ din teritoriu se identifică prin prezentarea legitimației care îi atestă calitatea. Modelul legitimației va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului prevăzută la art. 23.(4) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin pe timpul efectuării recensământului, personalul de recensământ din teritoriu se bucură de protecția legii, fiind considerat ca îndeplinind o funcție publică ce implică exercițiul autorității de stat.(5) În cazul deplasărilor pentru colectarea datelor în altă localitate decât cea de domiciliu, operatorii statistici beneficiază și de decontarea cheltuielilor de transport; la aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile de transport efectuate pentru instruire, precum și cele pentru primirea și predarea instrumentarului statistic.  +  Articolul 12Personalul cu atribuții în efectuarea recensământului general agricol are obligația să respecte prevederile prezentei ordonanțe de urgență, normele metodologice și instrucțiunile aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ.  +  Articolul 13Instituțiile implicate în pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului au obligația de a desfășura activitățile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu atribuțiile prevăzute la art. 5 alin. (6)-(9), precum și cele prevăzute la art. 6, cu sfera lor de activitate și de a sprijini structurile responsabile.  +  Articolul 14Pentru perioada în care se desfășoară acțiuni de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol, prin hotărâre a Guvernului se stabilește consumul de carburant la instituțiile prevăzute la art. 5 alin. (1).  +  Capitolul V Prelucrarea datelor de recensământ  +  Articolul 15(1) Institutul Național de Statistică este autorizat, în baza prezentei ordonanțe de urgență, să realizeze colectarea, stocarea și procesarea datelor, analiza și diseminarea rezultatelor recensământului, în vederea asigurării informațiilor necesare utilizatorilor interni, precum și a celor ce decurg din prevederile Regulamentului (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 și (UE) nr. 1.337/2011.(2) Prelucrarea datelor individuale de recensământ este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale a Institutului Național de Statistică de a furniza Comisiei (Eurostat) date finale, validate și metadate, în conformitate cu cerințele art. 4 alin. (4) și art. 12 din Regulamentul (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 și (UE) nr. 1.337/2011, în calitatea sa de organism responsabil de coordonare a tuturor activităților la nivel național, în vederea elaborării, dezvoltării și diseminării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (Eurostat), cu privire la statistică, conform art. 14 alin. (1^1) din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;(3) Pentru atingerea obiectivelor generale și specifice, următoarele tipuri de informații și date fac obiectul prelucrării la recensământ:a) informații generale privind exploatația agricolă;b) modul de utilizare a terenului;c) efectivele de animale;d) adăposturile pentru animale;e) gestionarea dejecțiilor animaliere;f) agricultura ecologică;g) persoanele care au lucrat în agricultură;h) alte activități aducătoare de venituri;i) dezvoltarea rurală;j) alte informații.(4) Pentru producerea indicatorilor statistici finali, datele individuale criptate sunt supuse unor operațiuni de procesare precum:a) validarea pe baza unor condiții de control logic;b) corectarea valorilor eronate;c) ștergerea înregistrărilor care nu sunt unice, în cazul în care acestea există;d) estimarea sau imputarea valorilor lipsă pentru unele variabile.(5) Prelucrarea și procesarea informațiilor și datelor prevăzute la alin. (3) au ca scop determinarea:a) numărului de exploatații agricole la nivel național;b) suprafeței agricole utilizate;c) efectivelor de animale, pe specii;d) volumului de muncă din exploatațiile agricole;e) altor indicatori statistici, pe baza variabilelor colectate la recensământ.(6) Lista categoriilor de variabile care vor fi colectate la recensământ este prezentată în anexa nr. 12. Comisia centrală pentru recensământ poate decide colectarea și a altor maximum două variabile, cu excepția celor de tipul datelor cu caracter personal, ca răspuns la solicitări justificate din partea autorităților naționale, formulate după aprobarea prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 16(1) La recensământ se prelucrează codul numeric personal în vederea asigurării exhaustivității recenzării exploatațiilor agricole și pentru asigurarea calității datelor, potrivit prevederilor Capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC.(2) Prelucrarea celorlalte variabile de recensământ se realizează în condițiile asigurării confidențialității datelor statistice, de către toate entitățile implicate în activitățile de pregătire, organizare și efectuare a recensământului, potrivit prevederilor Capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC.(3) Codul numeric personal colectat la recensământ este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de către Institutul Național de Statistică, în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date a recensământului.(4) Codul numeric personal utilizat din surse administrative este criptat și folosit la pregătirea recensământului, precum și la prelucrarea datelor și validarea rezultatelor recensământului.(5) Transferul de date on-line se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.  +  Articolul 17(1) Institutul Național de Statistică aplică măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că prelucrarea, în scopuri statistice, a datelor colectate la recensământ se realizează cu aplicarea principiului reducerii la minim a datelor și cu respectarea drepturilor și libertăților persoanelor recenzate, care constau în:a) criptarea, pseudonimizarea și anonimizarea datelor cu caracter personal;b) asigurarea confidențialității datelor individuale înscrise în chestionarul de recensământ, în conformitate cu prevederile Capitolului VI din prezenta ordonanță de urgență și a Capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prevederile art. 15, 16,18 și 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/EC nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice pe perioada desfășurării recensământului, deoarece drepturile menționate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor recensământului.(3) Entitățile și personalul implicate în realizarea recensământului care prelucrează date cu caracter personal sunt:a) Institutul Național de Statistică și direcțiile sale teritoriale, în calitate de operatori de date cu caracter personal;b) autorități, instituții publice și furnizorii de date prevăzuți în prezenta ordonanță de urgență, în calitate de operatori asociați de date cu caracter personal;c) personalul de recensământ din teritoriu, în calitate de personal sub autoritatea operatorului de date cu caracter personal prevăzut la art. 5 alin. (7);d) personalul care prelucrează datele sub autoritatea operatorilor de date cu caracter personal prevăzuți la lit. a) și lit. b).(4) În îndeplinirea abilitărilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență care presupun prelucrări de date cu caracter personal, Institutul Național de Statistică elaborează, în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679, norme de confidențialitate, aprobate prin ordin al președintelui Institutului Național de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, în cuprinsul cărora sunt descrise mecanismele și mijloacele de prelucrare, măsurile tehnice și organizatorice pentru stocarea datelor în condiții de siguranță, modul de acces la datele colectate numai pentru persoanele autorizate în acest sens, aspecte privind instruirea personalului implicat, modul în care sunt aplicate garanțiile prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul UE 2016/679, precum și modalitatea de îndeplinire a garanțiilor.(5) Institutul Național de Statistică și direcțiile sale teritoriale nu transmit altor persoane fizice sau juridice, sub nicio formă, date cu caracter personal colectate în scopul asigurării finalității prezentei ordonanțe de urgență.(6) Institutul Național de Statistică și direcțiile sale teritoriale nu transferă datele cu caracter personal colectate în state terțe, indiferent de mijloacele de prelucrare utilizate.(7) Institutul Național de Statistică înregistrează prin mecanisme automatizate sau neautomatizate care să asigure trasabilitatea orice prelucrare de date cu caracter personal începând cu momentul colectării datelor. Înregistrările sunt ținute într-o formă care să permită auditarea acestora în scopul verificării legalității prelucrării și, la cerere, sunt puse la dispoziția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  +  Capitolul VI Confidențialitatea datelor statistice  +  Articolul 18(1) Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidențiale și sunt utilizate numai în scopuri statistice.(2) Datele și informațiile statistice înregistrate la recensământ sunt destinate utilizării de către Institutul Național de Statistică cu scopul realizării obligației ce îi revine în calitate de principal producător de statistici oficiale și de coordonator al Sistemului Statistic Național, în baza Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului CE nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009, privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene, cu modificările ulterioare.(3) Datele și informațiile statistice colectate sau prelucrate de către Institutul Național de Statistică și direcțiile teritoriale de statistică nu pot servi ca probe în justiție sau la stabilirea unor drepturi sau obligații pentru furnizorii de date la care se referă.(4) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza art. 6 alin. (1) lit. c) și e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European și al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 și (UE) nr. 1.337/2011.(5) Personalul de recensământ din teritoriu și personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă, conform art. 21 din prezenta ordonanță de urgență, au obligația să semneze un angajament privind păstrarea confidențialității datelor statistice înregistrate.(6) Pe toată perioada de recenzare și după încetarea activității, personalul de recensământ din teritoriu și personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă conform art. 21, precum și membrii structurilor de lucru prevăzute la Capitolul III din prezenta ordonanță de urgență sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor individuale înscrise în chestionarul de recensământ sau în baza de date, potrivit prevederilor Capitolului X - Confidențialitatea și protecția datelor statistice din Legea organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare.(7) Rezultatele recensământului pot fi diseminate numai dacă nu este posibilă identificarea, directă sau indirectă, a unei anumite persoane fizice sau juridice.  +  Capitolul VII Răspunderea juridică și sancțiuni  +  Articolul 19Încălcarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală a celor vinovați.(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către persoane fizice sau juridice:a) obstrucționarea de către persoanele prevăzute la art. 11, în orice mod, a persoanelor implicate în acțiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;b) refuzul furnizării de către persoanele prevăzute la art. 11 a informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete de către persoanele prevăzute la art. 11;d) necompletarea sau neactualizarea registrului agricol de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (3);e) nerespectarea de către personalul de recensământ a dispozițiilor legale și a instrucțiunilor privind modul de înregistrare și prelucrare a datelor și de păstrare a caracterului confidențial al datelor statistice și personale declarate și înregistrate în chestionarul de recensământ;f) refuzul personalului de recensământ de a preda materialele de recensământ la sfârșitul perioadei de recenzare;g) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor colectate în alte scopuri decât cele statistice;(2) Contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) și c) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravențiile prevăzute la alin. (2) lit. d)-g) se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, prevăzute la alin. (2), se realizează de către personalul anume împuternicit pentru aceasta de către prefect sau primar.  +  Articolul 20Dispozițiile art. 19 alin. (2)-(3), referitoare la contravenții, se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 21(1) Pentru buna desfășurare a activităților de pregătire, organizare și efectuare a recensământului, Institutul Național de Statistică și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile lor teritoriale, angajează personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, inclusiv din rândul pensionarilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 13, altul decât personalul prevăzut la art. 22 alin. 4.(2) Atribuțiile personalului suplimentar prevăzut la alin. 1 vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului prevăzută la art. 23.  +  Articolul 21^1Prin derogare de la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, Institutul Național de Statistică și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile lor teritoriale, pot organiza concursuri pentru ocuparea posturilor prevăzute în anexa nr. 13 și pentru personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 22 alin. (1). (la 22-08-2020, Capitolul VIII a fost completat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 22(1) Personalul de recensământ din teritoriu este selectat din rândul personalului din consiliile județene, primării, instituția Prefectului, instituții deconcentrate, al personalului didactic, al specialiștilor agricoli, în economie, informatică și în alte domenii, inclusiv funcționari publici de specialitate, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite.(2) Pentru veniturile realizate de către personalul de recensământ din teritoriu se aplică regimul fiscal prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, la art. 114 alin. (2) lit. a^1).(3) Prin derogare de la art. 94 alin. (1) și (2) al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, persoanele care ocupă funcții publice pot desfășura activitatea de recenzor, recenzor șef sau coordonator pentru recensământ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru ancheta de control, fără ca în acest fel să se afle în situația de incompatibilitate.(4) Personalul de recensământ din teritoriu este format din recenzori, recenzori șefi și coordonatori pentru recensământul propriu-zis, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control, care reprezintă categorii ale operatorului statistic definit la lit. r).(5) Persoanele care obțin venituri în calitatea de personal de recensământ din teritoriu se consideră că nu realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) și art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.(6) Persoanelor care obțin venituri în calitate de personal de recensământ din teritoriu nu le sunt afectate drepturile prevăzute la art. 2,31 și 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare, nefiind aplicabile prevederile art. 16 alin (2) lit. i), art. 36 alin. (1) lit. d) și art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.(7) Veniturile realizate de către personalul de recensământ din teritoriu în această calitate, nu se iau în considerare:a) la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;b) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure în funcție de care se acordă ajutoare pentru energia termică, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare;c) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcție de care se stabilește cuantumul alocației pentru susținerea familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;d) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcție de care se stabilește cuantumul stimulentului educațional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare;e) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie luat în considerare pentru acordarea de burse elevilor și studenților.  +  Articolul 23(1) Sumele alocate de la bugetul de stat și categoriile de cheltuieli aferente fiecărei instituții implicate prevăzută la art. 5 alin. (1), precum și alte prevederi privind implementarea prezentei ordonanțe de urgență se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Institutului Național de Statistică, a Secretariatului General al Guvernului și a Cancelariei Prim-Ministrului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Din bugetul recensământului prevăzut la alin. (1) se asigură cheltuielile pentru personalul suplimentar, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru personalul de recensământ din teritoriu, pentru pregătirea, organizarea, achiziția și asigurarea echipamentelor hardware și a serviciilor necesare, colectarea și prelucrarea datelor, validarea și diseminarea rezultatelor recensământului.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, pentru pregătirea recensământului, sumele necesare se alocă de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 25Dispozițiile art. 19 alin. (2) și (3) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,
  Ionel Dancă
  Președintele Institutului Național de Statistică,
  Tudorel Andrei
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Ion Alin Dan Ignat,
  secretar de stat
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  București, 4 februarie 2020.Nr. 22.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comisiei centrale pentru recensământul general agricol
  președinte:- ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
  vicepreședinți:- președintele Institutului Național de Statistică
  - secretarul de stat pentru relația cu instituțiile prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  - directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale
  - președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“
  secretari:- secretarul general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  - secretarul general al Institutului Național de Statistică
  membri:- un vicepreședinte al Institutului Național de Statistică
  - un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne
  - prim adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale
  - un secretar de stat al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  - secretarul general al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“
  - directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
  - președintele Asociației Comunelor din România
  - președintele Asociației Orașelor din România
  - președintele Asociației Municipiilor din România
  - președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România
  - un reprezentat din cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
   +  Anexa nr. 2
  ATRIBUȚIILE
  Comisiei centrale pentru recensământul general agricol
  a) aprobă Programul general de organizare și efectuare, avizează bugetul și propune, după caz, revizuiri ale acestuia;a^1) adoptă hotărâri privind unele măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentului act normativ; (la 22-08-2020, Anexa nr. 2 a fost completată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) b) monitorizează constituirea comisiilor teritoriale de recensământ și a secretariatelor tehnice;c) aprobă normele de funcționare ale comisiilor județene și a municipiului București, ale comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, precum și ale secretariatelor tehnice județene;d) avizează conținutul chestionarului de recensământ și metodologia de înregistrare și prelucrare a datelor, precum și programul de diseminare a rezultatelor;e) avizează clasificările și nomenclatoarele necesare înregistrării și prelucrării datelor de recensământ, cu excepția celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;f) aprobă instrucțiunile, modul de organizare și îndrumă acțiunile și operațiunile de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ;g) coordonează acțiunile de recrutare și instruire a recenzorilor, recenzorilor șefi și a coordonatorilor;h) aprobă atribuțiile personalului de recensământ din teritoriu;i) aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol;j) aprobă rezultatele provizorii ale recensământului general agricol.
   +  Anexa nr. 3
  COMPONENȚA
  secretariatului tehnic central pentru recensământul general agricol
  1. Coordonatori: – directorul general care coordonează realizarea statisticilor agriculturii din cadrul Institutului Național de Statistică;– directorul general care coordonează politicile agricole din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;– adjunctul tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale.2. Membri:a) 5 reprezentanți din cadrul Institutului Național de Statistică;b) 5 reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) 2 reprezentanți din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;d) 1 reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale;e) 1 reprezentant din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară;f) 1 reprezentat din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;g) 1 reprezentat din cadrul Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;h) 1 reprezentant din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
   +  Anexa nr. 4
  ATRIBUȚIILE
  secretariatului tehnic central pentru recensământul general agricol
  a) elaborează proiectul Programului general de organizare și efectuare a recensământului;b) elaborează normele de funcționare ale comisiilor județene și a municipiului București, ale comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, precum și ale secretariatelor tehnice județene;c) stabilește conținutul chestionarului de colectare a datelor și metodologia de înregistrare și de prelucrare a datelor, precum și de publicare a rezultatelor recensământului;d) propune clasificările și nomenclatoarele necesare înregistrării și prelucrării datelor de recensământ, cu excepția celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;e) elaborează instrucțiunile și normele de organizare, îndrumare și monitorizare a acțiunilor și operațiunilor de împărțire a teritoriului unităților administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ;f) monitorizează sectorizarea teritoriului localităților, care se realizează conform listelor unităților statistice de recenzare, întocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind Registrul agricol pentru perioada 2015-2019 și a informațiilor privind exploatațiile agricole care beneficiază de sprijin financiar furnizate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, precum și informații furnizate de alte instituții;g) elaborează normele de selectare, recrutare și de instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;h) stabilește atribuțiile personalului de recensământ din teritoriu;i) elaborează programul de popularizare a recensământului;j) organizează și urmărește procesul de înregistrare a informațiilor de la unitățile statistice de recenzare, inclusiv în cadrul recensământului de probă și anchetei de control;k) elaborează și prezintă Comisiei centrale pentru recensământ rapoarte asupra modului de efectuare a lucrărilor recensământului, inclusiv a modului de efectuare a recensământului de probă și anchetei de control;l) prezintă Comisiei centrale pentru recensământ rezultatele provizorii ale acestuia;m) coordonează definitivarea rezultatelor recensământului și publicarea acestora.
   +  Anexa nr. 5
  COMPONENȚA
  comisiilor județene și a municipiului București pentru recensământul general agricol
  1. președinte:– prefectul județului, prefectul municipiului București.2. vicepreședinți:– directorul executiv al direcției teritoriale de statistică;– directorul executiv al direcției agricole județene, directorul executiv al Direcției Agricole a municipiului București;– președintele consiliului județean/unul dintre viceprimari pentru municipiul București.3. secretar:– secretarul general al județului, respectiv secretarul general al municipiului București.4. membri:a) directorul executiv adjunct/șef serviciu al direcției teritoriale de statistică;b) directorul executiv adjunct/șef serviciu al direcției agricole județene, respectiv a municipiului București;c) subprefectul județului, respectiv al municipiului București;d) un reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale;e) câte un reprezentant al Asociației Comunelor din România, al Asociației Orașelor din România și al Asociației Municipiilor din România, din județul respectiv, desemnat de către președintele acestor structuri asociative;f) directorul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară județean, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al municipiului București;
   +  Anexa nr. 6
  COMPONENȚA
  comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București pentru recensământul general agricol
  1. președinte:– primarul comunei, primarul orașului, primarul municipiului, primarul sectorului municipiului București.2. secretar:– secretarul general al comunei, secretarul general al orașului, secretarul general al municipiului, secretarul sectorului municipiului București.3. membri:a) 2 persoane din aparatul de specialitate al primarului, cu atribuții în domeniul registrului agricol și cadastrului;b) 1 specialist agricol.
   +  Anexa nr. 7
  COMPONENȚA
  secretariatelor tehnice județene și a municipiului București pentru recensământul general agricol
  1. secretar:– directorul executiv adjunct/șef serviciu al direcției teritoriale de statistică.2. membri:a) 1 reprezentant din cadrul instituției prefectului;b) 1 reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și, respectiv, al primarului general al municipiului București;c) 1 reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale;d) 1 reprezentant din cadrul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură;e) 2 reprezentanți din cadrul direcțiilor teritoriale de statistică;f) 2 reprezentanți din cadrul direcțiilor agricole județene;g) 1 reprezentant din cadrul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară județean, un reprezentant din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară al Municipiului București.
   +  Anexa nr. 8
  ATRIBUȚIILE
  comisiilor județene și a municipiului București pentru recensământul general agricol
  Comisiile județene și a municipiului București pregătesc, organizează și coordonează acțiunile și lucrările de efectuare a recensământului în cadrul unităților administrativ-teritoriale din comune, orașe, municipii, sectoarele municipiului București și din județe.În acest scop, comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții:a) organizează secretariatele tehnice, pe lângă direcțiile teritoriale de statistică, organe executive de lucru, care realizează acțiuni și lucrări necesare comisiilor județene și a municipiului București, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin pentru pregătirea, organizarea și efectuarea lucrărilor recensământului, în localitățile județelor și în sectoarele municipiului București;b) înaintează secretariatului tehnic central pentru recensământ, în termen de 10 zile de la constituirea comisiilor județene și a municipiului București și a secretariatelor tehnice pentru recensământ, o copie a ordinului prefectului, precum și procesele-verbale cu componența nominală a fiecărei comisii și a fiecărui secretariat tehnic județean și a municipiului București, coordonatele de contact ale membrilor acestora;c) analizează și stabilește necesarul spațiilor de lucru, mobilierului, mijloacelor de comunicare pentru desfășurarea activității comisiilor județene și a secretariatelor tehnice județene, depozitării și păstrării, în condiții corespunzătoare, a materialelor de recensământ, precum și alte mijloace necesare pentru efectuarea recensământului;d) asigură implementarea și monitorizarea activităților de pregătire, organizare și efectuare a recensământului, în toate localitățile de pe raza județului și sectoarele municipiului București, pe baza programului aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ;e) analizează, în colaborare cu comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, activitatea de completare și actualizare a registrelor agricole, de la nivelul primăriilor;f) președintele atribuie sarcini concrete membrilor comisiei județene și secretariatului tehnic județean și repartizează localitățile de care să răspundă pentru acțiunile ce se vor desfășura în etapele premergătoare și de efectuare a recensământului;g) acordă asistență tehnică primăriilor și comisiilor comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, pentru recensământ la lucrările premergătoare recensământului:– întocmirea listelor cu exploatațiile agricole care vor fi recenzate;– împărțirea unității administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ pe baza materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, ortofotoplanurile realizate de ANCPI și sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a activității de înregistrare sistematică) preluate de la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale;– îndrumă comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București în elaborarea lucrărilor de împărțire a teritoriului localităților în sectoare și secții de recensământ, pe baza normelor metodologice aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ;– coordonează acțiunea de selectare și recrutare a personalului de recensământ din teritoriu, cu respectarea numărului de persoane stabilit de către comisiile județene pentru fiecare comună, oraș, municipiu și de către comisia municipiului București, pentru fiecare sector;h) întocmesc și înaintează secretariatului tehnic central pentru recensământ programe de organizare a instructajelor, precizând perioada, locul de desfășurare a acestora, numărul participanților pe serii și persoanele nominalizate pentru efectuarea instruirilor;i) organizează acțiunea de instruire a membrilor comisiilor comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a personalului de îndrumare și control, precum și a recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor și informează Comisia centrală pentru recensământ despre modul cum s-au desfășurat instructajele, gradul de participare și despre problemele deosebite de natură organizatorică și metodologică, ridicate în timpul efectuării instruirilor, soluțiile și măsurile luate;j) organizează și urmăresc primirea, depozitarea și distribuirea către comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, a materialelor necesare pregătirii și efectuării recensământului. În acest scop, comisiile județene și a municipiului București, prin secretariatele tehnice ale acestora, stabilesc necesarul de materiale pentru fiecare localitate;k) aprobă planul acțiunilor de popularizare a recensământului, întocmit pe baza programului primit de la Comisia centrală pentru recensământ. Organizează, pe plan local, acțiuni de popularizare prin presă, radio, televiziune, conferințe, simpozioane, se preocupă și urmărește difuzarea și afișarea materialelor de popularizare, primite de la Comisia centrală pentru recensământ, formate din broșuri, afișe etc.;l) organizează pe teren acțiuni de control și îndrumare a comisiilor comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, cu privire la modul de derulare a lucrărilor recensământului și de respectare a termenelor prevăzute în programul aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ;m) aprobă graficele cu durata și termenele la care instituția prefectului va pune la dispoziția comisiilor pentru recensământ mijloacele de transport necesare pentru facilitarea accesului în locațiile greu accesibile în vederea efectuării lucrărilor recensământului;n) analizează periodic, împreună cu președinții comisiilor comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, stadiul lucrărilor/acțiunilor premergătoare recensământului și dispun măsuri pentru desfășurarea acestora;o) controlează pe teren dacă recenzorii și recenzorii șefi au verificat și actualizat lista exploatațiilor agricole din sectoarele și secțiile de recensământ atribuite și modul în care aceștia efectuează vizita preliminară;p) organizează și urmăresc desfășurarea acțiunii de recenzare a exploatațiilor agricole și informează secretariatul tehnic central pentru recensământ, la termenele stabilite, cu privire la stadiul înregistrărilor și a situațiilor deosebite de natură organizatorică și metodologică constatate pe teren;q) răspund, împreună cu comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București, de păstrarea caracterului confidențial al datelor declarate de către respondenți și înregistrate în chestionarele de recensământ, precum și de utilizarea acestora numai în scopuri statistice;r) acordă asistență tehnică și coordonează lucrările pe teren pentru recensământul de probă și ancheta de control a recensământului;s) urmăresc ca în perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, personalul de recensământ să se identifice prin prezentarea legitimației care îi atestă această calitate; (la 22-08-2020, Litera s) din Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) t) analizează și validează rezultatele provizorii ale recensământului la nivelul județelor și municipiului București;u) urmăresc și iau măsuri legale ca recenzorii, recenzorii șefi și coordonatorii, precum și persoanele care desfășoară activități de îndrumare, control și prelucrare a datelor să beneficieze de protecția legii, fiind asimilate cu cele care îndeplinesc funcții ce implică exercițiul autorității de stat;v) autorizează persoanele nominalizate de prefect și primar pentru aplicarea de contravenții celor care comit fapte ce împiedică desfășurarea, în bune condiții, a acțiunilor de recensământ;w) îndeplinesc și alte sarcini legate de pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului, pe baza hotărârilor Comisiei centrale pentru recensământ.
   +  Anexa nr. 9
  ATRIBUȚIILE
  comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București pentru recensământul general agricol
  Comisiile comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București pentru recensământ răspund de efectuarea acțiunilor și lucrărilor prevăzute în Programul general de organizare și efectuare a recensământului, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ, și au următoarele atribuții:a) înaintează comisiei județene și a municipiului București pentru recensământ, în termen de 10 zile de la constituire, o copie a dispoziției primarului de constituire a comisiei și procesul-verbal cu componența nominală a acesteia, coordonatele de contact ale membrilor acestora;b) pregătesc, organizează, coordonează, controlează și răspund de efectuarea lucrărilor de recensământ pe raza comunelor, orașelor, municipiilor și a sectoarelor municipiului București, la termenele prevăzute și potrivit instrucțiunilor Comisiei centrale pentru recensământ;c) colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare ale recensământului la:– întocmirea listelor exploatațiilor agricole care vor fi recenzate, ale căror centralizatoare vor fi înaintate comisiilor județene și a municipiului București;– împărțirea unității administrativ-teritoriale în sectoare și secții de recensământ pe baza materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, ortofotoplanurile realizate de ANCPI și sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a activității de înregistrare sistematică) preluate de la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale și înaintarea acestora comisiei județene și a municipiului București spre verificare și aprobare;– elaborarea lucrărilor de sectorizare a teritoriului localităților, în conformitate cu normele aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ;– selectarea și recrutarea personalului de recensământ, reprezentat de recenzori, recenzori șefi și coordonatori, din rândul specialiștilor agricoli, al specialiștilor în economie, informatică și alte domenii, inclusiv funcționarii publici de specialitate, precum și din rândul pensionarilor, studenților și al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puțin studii medii absolvite;d) colaborează cu autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea atât a spațiilor de lucru și a mijloacelor de comunicare necesare desfășurării activității comisiei, cât și a spațiilor pentru păstrarea și gestionarea materialelor de recensământ, până la predarea lor către comisia județeană și a municipiului București;e) colaborează cu autoritățile administrației publice locale și iau măsuri în vederea actualizării registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare;f) răspund de participarea recenzorilor, recenzorilor șefi și coordonatorilor la instructajele organizate în cadrul județului și al municipiului București;g) președinții comisiilor participă la ședințele de analiză a stadiului lucrărilor premergătoare recensământului, care vor avea loc la comisia județeană și a municipiului București;h) organizează acțiuni de popularizare a recensământului, pe baza programului primit de la comisia județeană și a municipiului București pentru recensământ, subliniind importanța, scopul, perioada și modul de efectuare a recensământului, precum și prevederile legale referitoare la confidențialitatea datelor declarate de către respondenți și dispun măsuri pentru asigurarea, difuzarea și afișarea materialelor de popularizare transmise de către comisia județeană și a municipiului București;i) organizează repartizarea recenzorilor și recenzorilor șefi pe sectoare și secții de recensământ;j) controlează modul de efectuare, de către recenzori și recenzori șefi a vizitei preliminare la exploatațiile agricole care vor fi recenzate;k) verifică dacă toți recenzorii și recenzorii șefi activează în cadrul sectoarelor, respectiv secțiilor de recensământ, și iau măsuri de înlocuire a celor absenți cu personalul de rezervă care a participat la instructaje;l) analizează zilnic, cu coordonatorii, modul de desfășurare a înregistrării datelor, greutățile întâmpinate și stabilesc măsuri pentru remedierea lipsurilor constatate, asigură interpretarea unitară a instrucțiunilor și înregistrarea corectă a datelor în chestionarele de recensământ;m) informează comisia județeană și a municipiului București despre stadiul înregistrării datelor din exploatațiile agricole recenzate, precum și despre situațiile deosebite de natură organizatorică și metodologică întâlnite pe teren;n) asigură păstrarea în condiții de securitate a întregului material de recensământ;o) asigură protecția și securitatea personalului de recensământ;p) urmăresc respectarea de către personalul de recensământ din teritoriu a confidențialității datelor în timpul înregistrării acestora;q) predau comisiilor județene și a municipiului București materialele de recensământ;r) sprijină și coordonează lucrările recensământului de probă și anchetei de control a recensământului;s) îndeplinesc și alte sarcini primite din partea comisiei județene și a municipiului București.
   +  Anexa nr. 10
  ATRIBUȚIILE
  secretariatelor tehnice județene și al municipiului București pentru recensământul general agricol
  a) elaborează graficul lucrărilor de pregătire, organizare, coordonare și efectuare a recensământului;b) informează comisiile județene și a municipiului București în legătură cu stadiul de realizare și calitatea lucrărilor efectuate în cadrul acțiunilor recensământului, pe baza informațiilor primite de la comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București și a constatărilor din deplasările pe teren;c) definitivează împărțirea în sectoare și secții de recensământ, pe baza planului unităților administrativ-teritoriale din raza lor de activitate;d) definitivează tabelele cu personalul propus de către comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București la efectuarea lucrărilor recensământului și le supun spre aprobare comisiilor județene și a municipiului București;e) elaborează programul de organizare și efectuare a instructajelor și stabilesc termenele de realizare a acestora;f) organizează instructaje pe serii și informează comisiile județene și a municipiului București despre modul de efectuare a instructajelor și prezintă spre soluționare, după caz, problemele deosebite sesizate;g) elaborează planul acțiunilor pentru popularizarea recensământului prin presa locală, posturi locale de radio și televiziune, conferințe, expuneri, convorbiri etc. și îl supun spre aprobare comisiilor județene și a municipiului București și informează aceste comisii în legătură cu modul de efectuare a acțiunilor de popularizare;h) primesc materialele de recensământ și le repartizează comisiilor comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București;i) elaborează și propun spre aprobare graficele cu durata și termenele la care instituția prefectului va pune la dispoziția comisiilor pentru recensământ mijloacele de transport necesare pentru facilitarea accesului în locațiile greu accesibile în vederea efectuării lucrărilor recensământului;j) informează comisiile județene și a municipiului București cu privire la modul de asigurare de către instituția prefectului și primării a spațiilor necesare desfășurării activităților comisiilor comunale, orășenești, municipale, ale sectoarelor municipiului București, precum și cu privire la repartizarea spațiilor pentru depozitarea, în condiții corespunzătoare, a materialelor de recensământ;k) elaborează programul de monitorizare a stadiului lucrărilor pregătitoare efectuării recensământului și stabilesc măsurile pentru remedierea lipsurilor constatate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București;l) îndrumă, verifică și controlează activitatea personalului de recensământ, în cadrul vizitelor preliminare;m) îndrumă, verifică și controlează, prin deplasări pe teren, modul de desfășurare a lucrărilor de pregătire și înregistrare a datelor recensământului;n) informează comisiile județene și a municipiului București în legătură cu stadiul colectării datelor și eventualelor probleme deosebite de natură metodologică și organizatorică privind efectuarea recensământului;o) acordă asistență tehnică recenzorilor și recenzorilor șefi la colectarea datelor în teren;p) soluționează, clarifică și acordă asistență de specialitate cu privire la efectuarea recensământului de probă și a anchetei de control;q) asigură confidențialitatea datelor și utilizarea rezultatelor recensământului numai în scopuri statistice;r) organizează recuperarea materialelor de recensământ aflate la comisiile comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București și a celor existente la personalul de recensământ, în vederea predării acestora, în conformitate cu instrucțiunile Comisiei centrale pentru recensământ;s) verifică și propune directorilor direcțiilor teritoriale de statistică avizarea documentelor care reflectă activitatea personalului de recensământ din teritoriu; t) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ale comisiilor județene și a municipiului București;u) îndeplinesc și alte sarcini pentru pregătirea și efectuarea recensământului.
   +  Anexa nr. 11
  INSTITUȚII-SUPORT
  pentru pregătirea, organizarea și efectuarea recensământului general agricol, inclusiv pentru recensământul de probă și ancheta de control
  Nr. crt.InstituțiaResponsabilități
  1.Agenția Națională de Cadastru și Publicitate ImobiliarăAsigurarea accesului INS la informațiile necesare pentru Recensământul general agricol din România runda 2020, la următoarele: - Registrul electronic al nomenclaturii stradale (RENNS); - Registrul titlurilor de proprietate (DDAPT); - Registrul electronic al limitelor unităților administrativ-teritoriale (RELUAT); - Registrul agricol național (RAN).
  2.Agenția de Plăți și Intervenții pentru AgriculturăAsigurarea listei exploatațiilor agricole care beneficiază de sprijin UE pentru teren sau animale, care este inclus în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor, prin scheme de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului. Asigurarea informațiilor necesare georeferențierii exploatațiilor agricole.
  3.Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța AlimentelorAsigurarea informațiilor din Sistemul pentru identificarea și înregistrarea bovinelor, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului. Asigurarea informațiilor din Sistemul pentru identificarea și înregistrarea ovinelor și caprinelor, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE.
   +  Anexa nr. 12
  LISTA
  categoriilor de variabile pentru recensământul general agricol
  I. Informații generale privind exploatația agricolăLocalizarea exploatației agricole: informații identificare chestionar, județul, comună/oraș/municipiu, localitatea componentă/satul, cod SIRUTA, adresa exploatației agricole (strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector) și date de contact (telefon, fax, adresa de e-mail), localizarea geografică a exploatației agricoleDate de identificarePentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică: date de identificare ale capului exploatației agricole (utilizatorul): nume și prenume, CNP/CUI, adresa Pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică: denumire, CUI, adresaStatutul juridic al exploatației agricoleFără personalitate juridică: exploatație agricolă individuală, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală Cu personalitate juridică: regie autonomă, societate/asociație agricolă; societate comercială cu capital majoritar de privat; societate comercială cu capital majoritar de stat; institut/stațiune de cercetare, unitate școlară cu profil agricol; primărie; alte instituții publice; unitate cooperatistă; altele Destinația producției agricoleEvidența contabilă a activității desfășurate în cadrul exploatației agricoleExploatația agricolă beneficiază de sprijin pentru teren/animaleCapul exploatației agricole este fermier tânăr sau debutant care a primit sprijin financiar în ultimii 3 ani?Suprafața agricolă utilizată a exploatației agricole, după modul de deținere: în proprietate, în arendă, în parte sau alte moduri de deținere, teren comunII. Modul de utilizare a terenului: teren arabil, pe tipuri de culturi și în repaus; grădini familiale; pășuni și fânețe permanente, pe tipuri de terenuri; culturi permanente, pe tipuri de plantații; suprafața agricolă utilizată în sere și solare, pe tipuri de culturi; alte suprafețe; suprafața totală a exploatației agricole; ciupercării; suprafața totală amenajată pentru irigatIII. Efective de animale: bovine, pe categorii de vârstă; ovine: oi fătătoare și mioare montate, alte ovine; caprine: capre și tineret femel montat, alte caprine; porcine, pe categorii de greutăți; păsări: pui, găini și cocoși pentru carne, găini ouătoare, alte păsări, din care curci, rațe, gâște, struți; iepuri de casă; animale de blană; familii de albine; alte animaleIV. Adăposturi pentru animale, pe specii de animaleV. Gestionarea dejecțiilor animaliere: utilizarea de nutrienți și dejecții animaliere în cadrul exploatației agricole; tehnici de aplicare a dejecțiilor animaliere; stocarea dejecțiilor animaliereVI. Agricultură ecologică în sectorul vegetal, pe culturi; în sectorul animalier, pe specii; participarea la alte scheme de certificare de mediuVII. Dezvoltare ruralăVIII. Persoane care au lucrat în agricultură: număr de zile lucrate în agricultură, măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță a exploatației agricole; forța de muncă familială și nefamilială; informații privind șeful exploatației agricole precum anul nașterii, sexul, activitățile agricole în cadrul exploatației agricole, anul numirii în funcție, nivel de instruire în domeniul agricol, formarea profesională în ultimele 12 luni IX. Alte activități aducătoare de venituri X. Informații privind completitudinea chestionarului XI. Alte variabile colectate exclusiv în scopuri naționale: vânzări din producția proprie, pe tipuri de produse agricole etc.
   +  Anexa nr. 13
  NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
  aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului general agricol
  Instituția202020212022
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale20^1) 20-
  Direcțiile agricole județene ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale168^2)168^4) -
  Institutul Național de Statistică20^1)2020^6)
  Direcțiile teritoriale ale Institutului Național de Statistică220^3)220^5)42^6)
  ^1) Din care: 10 persoane în perioada februarie 2020-31.12.2020 și 10 persoane în perioada 1.07-31.12.2020.^2) Din care: 84 persoane în perioada februarie 2020-31.12.2020 și 84 persoane în perioada 1.07-31.12.2020.^3) Din care: 110 persoane în perioada februarie 2020-31.12.2020 și 110 persoane în perioada 1.07-31.12.2020.^4) În perioada 01.01-30.09.2021.^5) - Abrogată. (la 22-08-2020, Nota de subsol ^5) din Anexa nr. 13 a fost abrogată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) ^6) În perioada 01.01-31.05.2022. (la 22-08-2020, Nota de subsol ^6) din Anexa nr. 13 a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 177 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )
  -----