REGULAMENT din 23 iulie 2014de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 30 iulie 2014  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 615 din 23 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iulie 2014.
   +  Articolul 1Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, denumită în continuare Agenția, este instituție publică, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare ministerul.  +  Articolul 2Sediul Agenției este în municipiul București, Șos. Olteniței nr. 35-37, sectorul 4.  +  Articolul 3(1) Agenția aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătățirilor funciare stabilite de Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, gestionează eficient resursele proprii și pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora, asigură integritatea și funcționarea durabilă a amenajărilor de îmbunătățiri funciare aflate în administrarea sa în vederea adaptării agriculturii la schimbările climatice și contractează cu terți furnizori achiziția de bunuri și servicii cu respectarea legislației privind achizițiile publice de bunuri și servicii.(2) Serviciile de exploatare și întreținere curente din amenajările de îmbunătățiri funciare se pot realiza și cu personalul propriu al Agenției.  +  Articolul 4Agenția desfășoară activitățile și îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Agenția are în structura sa o unitate centrală și 41 de filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care pot avea în alcătuire unități de administrare. (la 03-04-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 ) (2) Numărul maxim de posturi al Agenției și filialelor teritoriale este prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare.(3) Ariile de competență teritorială ale filialelor teritoriale, în care acestea administrează, exploatează, întrețin și repară amenajările de îmbunătățiri funciare, se stabilesc pe baza unor limite naturale, respectiv limitele porțiunilor de teren cuprinse între două văi vecine și/sau limitele de bazin hidrografic, și cuprind amenajări de îmbunătățiri funciare, părți de amenajare de îmbunătățiri funciare sau grup de amenajări de îmbunătățiri funciare ce pot funcționa autonom, luate în totalitate, fără a ține seama de limitele administrativ-teritoriale.(4) O filială teritorială poate avea raporturi de colaborare cu una sau mai multe filiale teritoriale. Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 6(1) Numărul, denumirea, sediul și competența teritorială a filialelor teritoriale și relațiile funcționale sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Denumirea, sediul și competența teritorială a unităților de administrare ale Agenției se propun în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament de către Agenție și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru.(3) Agenția își desfășoară activitatea și în sediile secundare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Structura organizatorică, statele de funcții și numărul de personal al unității centrale, filialelor teritoriale și unităților de administrare se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea directorului general al Agenției, în urma consultării cu reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătățirilor funciare și cu avizul consiliului de conducere al Agenției.  +  Articolul 8(1) Între conducerea Agenției și compartimentele funcționale, pe de o parte, și structurile din subordine, pe de altă parte, se instituie, după caz, următoarele tipuri de relații:a) relații de autoritate, care se stabilesc între directorul general al Agenției și directorii generali adjuncți, directorii sau șefii compartimentelor funcționale, după caz, între funcțiile de conducere și cele de execuție, precum și între Agenție și structurile subordonate; (la 24-02-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 147 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 24 februarie 2020 ) b) relații de coordonare în domeniul de specialitate, care se stabilesc între Agenție, prin intermediul unui compartiment funcțional, și structurile subordonate; relațiile de coordonare se stabilesc și în cadrul grupurilor de lucru;c) relații de colaborare, care se stabilesc între compartimente funcționale ale Agenției, între Agenție și structurile subordonate;d) relații de control, care se realizează între Agenție, prin intermediul compartimentelor funcționale cu atribuții de control, și celelalte compartimente funcționale sau structurile subordonate supuse controlului.(2) Agenția poate stabili relații de colaborare cu instituții publice sau organizații private.  +  Articolul 9(1) La nivel teritorial, Agenția își desfășoară activitatea prin filialele teritoriale care țin evidența contabilă la nivel de balanță de verificare.(2) La nivel de amenajare de îmbunătățiri funciare, parte de amenajare de îmbunătățiri funciare sau de grup de amenajări de îmbunătățiri funciare, Agenția își desfășoară activitatea prin filiala teritorială și prin unități de administrare.(3) Unitățile de administrare asigură desfășurarea activităților de irigații, desecare și drenaj, combatere a eroziunii solului și a acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcțiile hidrotehnice dintr-o amenajare de îmbunătățiri funciare, parte de amenajare sau grup de amenajări de îmbunătățiri funciare din aria lor de competență teritorială. Acestea se organizează în cadrul aceluiași bazin hidrografic, la nivel de schemă hidrotehnică care nu se separă prin limite administrativ-teritoriale. Amenajările de îmbunătățiri funciare de suprafață redusă și/sau cele care au limite învecinate se comasează într-o singură unitate de administrare.  +  Articolul 10Unitatea centrală are, potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare, următoarele atribuții:a) corelează activitățile și programele sale privind sectorul îmbunătățirilor funciare cu planurile, politicile, programele și activitățile altor sectoare;b) aprobă sau transmite spre avizare și/sau aprobare ministerului, după caz, documentațiile tehnico-economice de execuție de noi amenajări de îmbunătățiri funciare și de reabilitare și modernizare a amenajărilor existente, potrivit legislației privind finanțele publice;c) elaborează și propune spre aprobare ministerului norme și regulamente pentru administrarea, exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor de îmbunătățiri funciare, intervenții în situații de urgență, prevenirea și înlăturarea fenomenelor meteorologice periculoase și a accidentelor la construcții hidrotehnice, precum și cu privire la diminuarea sau creșterea, după caz, a suprafețelor deservite de sistemele și amenajările de irigații sau desecare și drenaj și de combatere a eroziunii solului după aprobare în consiliul de conducere al Agenției;d) asigură, prin experți și specialiști atestați potrivit legii, evaluarea stării de siguranță în exploatare și controlul respectării standardelor de siguranță a construcțiilor hidrotehnice din cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, în condițiile legii;e) elaborează norme și standarde tehnice privind prevenirea și reducerea poluării și utilizarea rațională a apei în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare, pe care le transmite spre aprobare ministerului, după avizarea acestora de către autoritatea publică centrală în domeniul apelor;f) aprobă referatele tehnice prevăzute la art. 76 lit. c) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) abrogată; (la 20-12-2017, Litera g) din Articolul 10 a fost abrogată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) h) prezintă consiliului de conducere al Agenției cererile pentru avizare, în condițiile legii, a protocolului de predare-preluare, în proprietate sub condiții rezolutorii, a infrastructurii de irigații secundare din domeniul privat al statului către organizațiile de îmbunătățiri funciare; (la 20-12-2017, Litera h) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) i) organizează și asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele ecologice și economice ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare ca parte componentă a sistemului național de monitorizare integrată de fond și de impact, pentru toți factorii de mediu;j) organizează, execută, întreține și actualizează, după caz, sistemul informațional de evidență la nivel național a amenajărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul agricol;k) elaborează și fundamentează lista obiectivelor de investiții prioritare și sursele de finanțare pentru lucrări noi de îmbunătățiri funciare și/sau pentru lucrări de reabilitare/retehnologizare/ modernizare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare existente sau care se propune a fi refăcute și cu aprobarea consiliului de conducere al Agenției prezintă Consiliului tehnico-economic al ministerului documentațiile pentru proiecte care se propun a fi finanțate de la bugetul de stat și/sau din veniturile proprii ale Agenției, credite, precum și din alte fonduri legal constituite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;l) face propuneri pentru retragerea recunoașterii de utilitate publică a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a unor părți din acestea care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică;m) face propuneri pentru trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a unor părți din acestea care nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute pentru declararea de utilitate publică, potrivit legii; (la 20-12-2017, Litera m) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) n) elaborează norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului, pentru scoaterea din funcțiune și din evidența Agenției a amenajărilor/lucrărilor de îmbunătățiri funciare sau a unei părți a acesteia;o) elaborează documentația pentru scoaterea din funcțiune și din evidența Agenției a amenajărilor/lucrărilor de îmbunătățiri funciare cărora li s-a retras recunoașterea utilității publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea valorificării potrivit legii;p) elaborează protocolul de predare-preluare a bunurilor pentru care Guvernul a aprobat, în condițiile legii, transmiterea în proprietate, sub condiții rezolutorii a infrastructurii secundare de irigații din domeniul privat al statului, aflată în administrarea Agenției, către OIF; (la 20-12-2017, Litera p) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) q) predă în gestiunea filialelor teritoriale infrastructura de îmbunătățiri funciare, în vederea administrării, exploatării, întreținerii și reparării;r) coordonează, monitorizează, inspectează și controlează activitatea filialelor teritoriale;s) propune ministerului proiecte de acte normative în domeniul îmbunătățirilor funciare și pentru îmbunătățirea activității structurilor din acest domeniu;ș) întocmește și transmite ministerului documentațiile necesare pentru retragerea recunoașterii de utilitate publică și pentru scoaterea din funcțiune a amenajărilor de îmbunătățiri funciare în conformitate cu prevederile legale;t) asigură instruirea personalului propriu și al filialelor teritoriale, pe baza programelor aprobate de minister;ț) organizează și participă la activități de cooperare tehnico-economică internațională în domeniul îmbunătățirilor funciare, al gospodăririi apelor și protecției mediului, în baza și în limitele mandatului acordat de minister;u) face propuneri ministerului cu privire la bugetul propriu și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor după aprobare în consiliul de conducere al Agenției;v) asigură participarea în grupul de suport tehnic pentru prevenirea unor fenomene meteo periculoase și apărarea împotriva inundațiilor prin intermediul structurilor proprii constituite cu acest scop;w) asigură organizarea și ținerea contabilității separat pentru veniturile proprii, pentru subvențiile de la bugetul de stat, precum și pentru veniturile obținute din alte activități și întocmește balanța de verificare lunară;x) întocmește și reactualizează, în colaborare cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, situația suprafețelor și a beneficiarilor amplasați în zona de influență - directă sau indirectă - a efectului lucrărilor de îmbunătățiri funciare - harta lucrărilor;y) întocmește și transmite către APIA documentele necesare încasării/compensării sumelor datorate de deținătorii de teren;z) organizează și aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv și evidența angajamentelor conform legii, efectuează analize economice și tehnice asupra organizării și desfășurării activităților;aa) organizează efectuarea inventarului anual al amenajărilor de îmbunătățiri funciare cu evidențierea distinctă a celor funcționale și îl prezintă spre aprobare consiliului de conducere al Agenției;bb) întocmește documentele prevăzute de art. 9 alin. (2) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru a desfășura activități de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;cc) exercită controlul tehnic și financiar al modului de respectare a prevederilor protocolului de predare-preluare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 29^3 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 20-12-2017, Litera cc) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) dd) desfășoară alte activități, potrivit legii.ee) asigură desfășurarea activităților pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate prin acorduri de delegare încheiate cu autoritățile de management pentru programele finanțate din fonduri europene și/sau autoritățile de plată acreditate, în condițiile legii. (la 20-12-2017, Articolul 10 a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 11Filialele teritoriale ale Agenției au următoarele atribuții:a) întocmesc și transmit unității centrale pentru aprobare planurile tehnice anuale de administrare, exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, pe care le pun în aplicare;b) elaborează propuneri pentru proiectul de buget de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru exercițiul financiar următor, pe care le transmit unității centrale;c) întocmesc anual inventarul amenajărilor de irigații, cu evidențierea distinctă a celor funcționale, pe care îl comunică unității centrale, în vederea prezentării spre aprobare consiliului de conducere al Agenției;d) urmăresc impactul activităților de îmbunătățiri funciare asupra mediului și propun unității centrale măsuri de diminuare sau corective, în conformitate cu legislația privind protecția mediului;e) urmăresc permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează;f) desfășoară acțiuni de prevenire și protecție a amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează față de acțiunea factorilor de risc și a calamităților naturale, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcțiile hidrotehnice prin intermediul structurilor proprii constituite în acest scop;g) întocmesc planurile de intervenție în caz de urgență sau de accidente la construcțiile hidrotehnice și poluărilor accidentale ale sistemelor hidrotehnice aflate în administrare, pe care le comunică unității centrale în vederea prezentării spre aprobare consiliului de conducere al Agenției și, apoi, spre aprobare Administrației Bazinale de Apă din cadrul Administrației Naționale "Apele Române" pe raza căreia se află;h) emit avize tehnice pentru instalațiile care se amplasează și construcțiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătățiri funciare pe care le gestionează, pe baza unei metodologii aprobate de consiliul de conducere al Agenției la propunerea directorului general al Agenției;i) asigură administrarea, exploatarea, întreținerea și repararea amenajărilor de îmbunătățiri funciare de utilitate publică și a celor prevăzute la art. 39 alin. (6) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au fost predate, în condițiile legii, la OIF și FOIF;j) identifică împreună cu reprezentanții viitoarei OIF ori cu cei ai viitoarei FOIF configurația, mărimea și amplasarea teritoriului acestor structuri, precum și viabilitatea economică a noii OIF ori noii FOIF, atât pentru întregul teritoriu propus, cât și pentru fiecare zonă de reprezentare, și verifică bugetul de venituri și cheltuieli propus de OIF sau FOIF;k) întocmesc referate tehnice prevăzute la art. 76 lit. c) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) verifică cererile prevăzute la art. 10 lit. h) și propune Agenției modul de soluționare a cererilor respective; (la 20-12-2017, Litera l) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) m) elaborează proiectele protocoalelor de predare-preluare, la cerere, în proprietate, sub condiții rezolutorii, a infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului aflată în administrarea Agenției către organizațiile de îmbunătățiri funciare, conform prevederilor legale în vigoare; (la 20-12-2017, Litera m) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) n) abrogată; (la 20-12-2017, Litera n) din Articolul 11 a fost abrogată de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) o) încheie cu beneficiarii, în numele Agenției, contracte de prestări de servicii de îmbunătățiri funciare, inclusiv cele multianuale, sezoniere și pentru alte activități, în condițiile prevăzute de lege;p) țin contabilitatea pentru subvențiile de la bugetul de stat pentru activitățile de îmbunătățiri funciare și întocmesc balanța de verificare lunară;q) analizează anual îndeplinirea criteriilor potrivit cărora o amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare a fost declarată de utilitate publică;r) în urma analizei prevăzute la lit. q), înaintează unității centrale documentațiile privind propunerea de retragere a statutului de utilitate publică și scoaterea din funcțiune a amenajărilor de îmbunătățiri funciare, precum și documentațiile privind trecerea în conservare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare care nu mai îndeplinesc statutul de utilitate publică;s) elaborează și înaintează unității centrale lista amenajărilor sau a lucrărilor de îmbunătățiri funciare care se scot din funcțiune, se scot din evidența amenajărilor/lucrărilor de îmbunătățiri funciare și se valorifică conform prevederilor legale;ș) execută lucrări de conservare a amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părții de amenajare cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;t) redau în circuitul agricol terenurile rezultate în urma dezafectării lucrărilor de îmbunătățiri funciare, potrivit prevederilor art. 101 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;ț) asigură alimentarea cu apă a unor localități, amenajări piscicole, incinte agricole și industriale prin amenajările de îmbunătățiri funciare aflate în gestiunea lor în condițiile legii;u) asigură funcționarea sistemului național de supraveghere, evaluare, prognoză și avertizare privind efectele economice și ecologice ale activităților de îmbunătățiri funciare;v) participă în grupul de suport tehnic al comitetului județean pentru situații de urgență la gestionarea situațiilor de urgență, generate de inundații;w) prestează contra cost servicii de îmbunătățiri funciare către OIF, FOIF și alte persoane fizice și juridice, în condițiile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;x) îndrumă, coordonează, controlează și verifică activitatea unităților de administrare din alcătuirea lor;y) îndrumă, după caz, unitățile de administrare din subordine în vederea încheierii contractelor de prestări de servicii, urmăririi impactului activităților de îmbunătățiri funciare asupra mediului, precum și pentru desfășurarea oricăror altor activități tehnice, conform competențelor aprobate;z) elaborează propuneri de plan de investiții pe care le prioritizează la nivelul filialei teritoriale, cu consultarea consiliului de filială și a consiliilor de unități de administrare, pe care le transmite unității centrale pentru ierarhizare, avizare și prezentare spre aprobare, conform prevederilor legale în vigoare;aa) întocmesc propuneri de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, inclusiv infrastructura din amenajările de îmbunătățiri funciare, cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică;bb) întocmesc și transmit lunar unității centrale rapoarte privind activitatea proprie și a unităților de administrare din alcătuirea lor;cc) reprezintă Agenția în raporturile contractuale, în relațiile cu autoritățile publice și în fața instanțelor judecătorești de orice grad, inclusiv pentru litigii care izvorăsc din activitatea filialelor teritoriale;dd) asigură participarea, împreună cu sistemele de gospodărire a apelor, la elaborarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor și ghețurilor pentru sistemele hidroameliorative de la Dunăre;ee) asigură elaborarea și transmiterea rapoartelor operative zilnice pe perioada situațiilor de urgență generate de factorii de risc specifici, precum și a rapoartelor de sinteză privind apărarea împotriva inundațiilor;ff) exercită controlul tehnic și financiar al modului de respectare a prevederilor protocolului de predare-preluare a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, cu respectarea prevederilor art. 29^3 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 20-12-2017, Litera ff) din Articolul 11 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) gg) desfășoară alte activități, în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul 12Atribuțiile unităților de administrare se propun de către directorul general al Agenției și se aprobă de consiliul de conducere al Agenției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 13(1) Agenția este condusă de un consiliu de conducere ai cărui membri sunt numiți prin ordin al ministrului și care își desfășoară activitatea potrivit prezentului regulament.(2) Consiliul de conducere al Agenției este compus din 7 membri, dintre care:a) directorul general al Agenției;b) 2 reprezentanți din cadrul ministerului;c) un reprezentant desemnat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;d) un reprezentant desemnat de autoritatea centrală pentru mediu;e) un reprezentant desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor;f) un reprezentant al Ligii utilizatorilor de apă pentru irigații. (la 20-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) (3) Președintele consiliului de conducere este directorul general al Agenției. (la 20-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 13 a fost modificat de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) (4) Consiliul de conducere al Agenției își numește dintre salariații unități centrale un secretar.(5) Consiliul de conducere al Agenției se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi ori a directorului general al Agenției, pentru situații deosebite.(6) Președintele consiliului de conducere al Agenției conduce lucrările ședințelor. În lipsa acestuia, lucrările sunt conduse de un alt membru, delegat de către președinte.(7) Convocările pentru întrunirile consiliului de conducere al Agenției se vor face cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data programată a ședinței și vor cuprinde ordinea de zi și locul și ora la care se va ține ședința.(8) Pentru adoptarea hotărârilor este necesară prezența majorității numărului membrilor consiliului de conducere al Agenției, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor consiliului de conducere.(9) Dezbaterile consiliului de conducere al Agenției se consemnează în procesul-verbal al ședinței, redactat de secretarul consiliului.(10) Procesul-verbal va cuprinde hotărârile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate și este semnat de toți membrii consiliului de conducere al Agenției participanți la ședință și de secretar.(11) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de conducere al Agenției redactează hotărârile acestuia, care se semnează de către președinte.(12) Revocarea unui membru al consiliului de conducere al Agenției se face prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere al Agenției, a președintelui acestuia sau a entității pe care o reprezintă respectivul membru. Revocarea unui membru al consiliului de conducere al Agenției se poate face în următoarele situații:a) absentează nejustificat la 3 ședințe ale consiliului de conducere al Agenției pe parcursul unui an;b) este implicat în interes personal într-o achiziție publică organizată de Agenție, conform prevederilor legale, sau este condamnat definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;c) pentru alte motive întemeiate.(13) Consiliul de conducere al Agenției poate conferi, la propunerea directorului general al Agenției, prerogative de reprezentare a Agenției directorilor filialelor teritoriale.  +  Articolul 14(1) Consiliul de conducere al Agenției îndeplinește următoarele atribuții:a) prezintă ministrului un raport anual al consiliului de conducere al Agenției privind activitățile și performanțele Agenției;b) supune aprobării ministrului proiectul situațiilor financiare anuale ale Agenției după însușirea de către consiliul de conducere al Agenției a raportului directorului general al Agenției cu privire la acest proiect;c) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, al programului de activitate pentru exercițiul financiar următor și al indicatorilor anuali de performanță ai Agenției, pentru a fi înaintate spre aprobare ministrului;d) propune ministrului numirea directorului general și a celor doi directori generali adjuncți ai Agenției, în conformitate cu prevederile legale; (la 24-02-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 14 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 147 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 24 februarie 2020 ) e) aprobă, la propunerea directorului general al Agenției, structura organizatorică, statele de funcții, sarcinile, numărul de personal și atribuțiile compartimentelor funcționale ale centralei Agenției, ale filialelor teritoriale și ale unităților de administrare;f) aprobă tarifele pentru servicii de îmbunătățiri funciare prevăzute la art. 5 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare;g) dispune măsuri pentru organizarea contabilității separat cu privire la veniturile proprii și la subvențiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum și cu privire la activitatea de irigații și separat cu privire la alte activități de îmbunătățiri funciare;h) aprobă planurile de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluărilor accidentale ale sistemelor hidrotehnice din administrare;i) aprobă, conform competențelor stabilite de lege, obiectivele de investiții finanțate din veniturile proprii ale Agenției sau din fonduri publice;j) propune pentru aprobare obiective de investiții pentru care aprobarea este de competența altor instituții publice centrale;k) aprobă măsurile propuse de directorul general al Agenției pentru respectarea normelor și regulamentelor privind exploatarea, întreținerea și repararea infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru paza bunurilor Agenției;l) aprobă programele de activitate anuale și multianuale privind investițiile, administrarea, exploatarea, întreținerea și reparațiile lucrărilor de îmbunătățiri funciare;m) propune proiecte de investiții pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătățiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare;n) face propuneri pentru nominalizarea specialiștilor de la Agenție împuterniciți prin ordin al ministrului să constate contravențiile și să aplice sancțiunile, în condițiile Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;o) stabilește mandatul directorului general al Agenției în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;p) aprobă orice altă măsură necesară desfășurării activității Agenției, cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli;q) poate conferi directorului general al Agenției orice altă atribuție necesară îndeplinirii obiectului de activitate al Agenției în condițiile legii;r) analizează activitatea economică a unităților din subordine și încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli și stabilește măsurile corespunzătoare;s) fundamentează și solicită subvenții pentru investiții, pentru acțiuni de prevenire și combatere a inundațiilor;ș) propune spre aprobare listele de investiții și dotare ale Agenției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;t) aprobă scoaterea din uz și valorificarea conform legii a mijloacelor fixe din patrimoniul propriu al Agenției;ț) poate aproba orice măsură în condițiile legii, în vederea desfășurării în bune condiții a activității Agenției, cu încadrarea în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat.(2) Consiliul de conducere al Agenției poate conferi directorilor filialelor teritoriale, la propunerea directorului general al Agenției, mandat de reprezentare a Agenției în relațiile cu terții.(3) La ședințele consiliului de conducere al Agenției este invitat reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătățirilor funciare. La propunerea președintelui consiliului de conducere al Agenției, aprobată de majoritatea membrilor acestui consiliu, la ședințe pot participa alți invitați. (la 20-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 14 a fost modificat de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 15Conducerea activității curente a Agenției este asigurată de către directorul general al Agenției, ajutat de doi directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere al Agenției, în condițiile legii. (la 24-02-2020, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 147 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 24 februarie 2020 )  +  Articolul 16Directorul general al Agenției are următoarele atribuții:a) asigură condițiile prevăzute de lege pentru păstrarea integrității patrimoniului Agenției;b) propune spre aprobare consiliului de conducere al Agenției statul de funcții și numărul de personal al unității centrale, filialelor teritoriale și unităților de administrare ale Agenției în vederea aprobării prin ordin al ministrului;c) propune spre aprobare consiliului de conducere al Agenției sarcinile și atribuțiile compartimentelor funcționale ale unității centrale, filialelor teritoriale și unităților de administrare ale Agenției;d) întocmește raportul anual privind activitățile Agenției, situațiile financiare ale Agenției pentru anul în curs, precum și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al programului de activitate pentru exercițiul financiar următor;e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătățirilor funciare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;f) reprezintă Agenția în raporturile cu terții conform prevederilor legale;g) are calitatea de ordonator terțiar de credite;h) încheie acte juridice în numele Agenției conform prevederilor legale;i) aprobă cuantumul tarifelor de prestații pentru alte activități de îmbunătățiri funciare decât irigațiile, precum și tarifele pentru alte servicii decât cele de îmbunătățiri funciare; (la 20-12-2017, Litera i) din Articolul 16 a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) j) abrogată; (la 20-12-2017, Litera j) din Articolul 16 a fost abrogată de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) k) poate delega o parte din atribuțiile de serviciu directorilor generali adjuncți, în condițiile legii; (la 24-02-2020, Litera k) din Articolul 16 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 147 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 24 februarie 2020 ) l) poate acorda competențe filialelor teritoriale și unităților de administrare, în condițiile legii;m) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege.  +  Articolul 17În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general al Agenției emite decizii și reprezintă Agenția în raporturile acesteia cu persoanele juridice și persoanele fizice, conform prevederilor legale.  +  Articolul 18Drepturile salariale ale directorului general și directorilor generali adjuncți ai Agenției se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se individualizează prin ordinul de numire în funcție. (la 24-02-2020, Articolul 18 a fost modificat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 147 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 24 februarie 2020 )  +  Articolul 19Activitatea fiecărei filiale teritoriale este condusă de un director de filială. Directorul de filială este numit prin decizie a directorului general al Agenției, ca urmare a promovării concursului organizat potrivit prevederilor legale, și încheie contract individual de muncă cu Agenția.  +  Articolul 20Directorii de filială asigură conducerea activității curente a filialei. Atribuțiile directorului se stabilesc prin fișa postului, care se constituie ca anexă la contractul individual de muncă.  +  Articolul 21(1) La nivelul filialei se constituie un consiliu de filială, care urmărește realizarea indicatorilor de performanță și a standardelor de calitate a serviciilor prestate și propune directorului de filială măsuri de îmbunătățire a activității filialei.(2) În funcție de complexitatea activităților și mărimea suprafețelor amenajărilor de îmbunătățiri funciare din aria de competență a filialei, consiliul de filială este compus dintr-un număr de minimum 3 membri.(3) Desemnarea reprezentanților în consiliile de filială se face proporțional cu ponderea fiecărei activități de îmbunătățiri funciare în cadrul ansamblului activităților filialei, după cum urmează:a) unul sau mai mulți reprezentanți ai OIF care au preluat în proprietate ori în folosință infrastructura de îmbunătățiri funciare situată în cadrul ariei de competență teritorială a filialei;b) unul sau mai mulți reprezentanți ai FOIF care au preluat infrastructura de îmbunătățiri funciare situată în cadrul ariei de competență teritorială a filialei;c) un specialist în îmbunătățiri funciare recunoscut pe plan local, desemnat de către direcțiile pentru agricultură județene.(4) În situația în care la nivel de filială nu sunt constituite OIF și FOIF, reprezentarea în cadrul consiliului de filială se asigură de către reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor de îmbunătățiri funciare.(5) Președintele consiliului de filială este ales dintre membrii consiliului, cu votul majorității membrilor prezenți.(6) Consiliul de filială emite avize consultative și face propuneri și recomandări.  +  Articolul 22(1) Membrii consiliului de filială se aleg de către reprezentanții beneficiarilor întruniți într-o adunare constitutivă. Lista membrilor consiliului de filială, inclusiv numele președintelui, se comunică de către direcțiile pentru agricultură Oficiului de Reglementare a Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare din cadrul ministerului, în vederea înscrierii în Registrul național al organizațiilor de îmbunătățiri funciare.(2) Revocarea sau înlocuirea unui membru al consiliului de filială se face cu votul majorității absolute a membrilor consiliului de filială și se comunică conform prevederilor alin. (1).(3) Durata mandatului membrilor consiliului de filială este de 2 ani.  +  Articolul 23(1) Ședințele consiliului de filială se țin trimestrial, la convocarea președintelui acestuia. În cazul filialelor cu activitate preponderentă de irigații, pe perioada sezonului de irigații, ședințele consiliului se țin lunar.(2) Ședințele sunt conduse de președinte sau de un alt membru al consiliului de filială delegat de acesta, iar dezbaterile se consemnează în procese-verbale de către unul dintre membrii acestuia, desemnat de președinte sau de înlocuitorul acestuia.(3) Hotărârile consiliului de filială privind avizele, propunerile și recomandările și altele asemenea pot fi adoptate numai în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor acestui consiliu, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, în măsura în care prezentul regulament nu dispune altfel.(4) La ședințele consiliului de filială sunt invitați directorul de filială și reprezentantul sindicatelor din domeniul îmbunătățirilor funciare.  +  Articolul 24Atribuțiile consiliului de filială sunt:a) supraveghează în aria sa de responsabilitate respectarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare;b) supraveghează modul de aplicare a normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, corelarea nivelurilor tarifelor propuse pentru serviciile de îmbunătățiri funciare cu condițiile specifice fiecărei amenajări din cadrul ariei de competență teritorială a Agenției;c) formulează recomandări și observații asupra propunerilor de tarife, pe care le înaintează conducerii filialei și directorului general al Agenției;d) formulează recomandări și observații la proiectul raportului anual de activitate și al situației financiare anuale a filialei și le înaintează conducerii filialei și directorului general al Agenției;e) analizează proiectul programului de activitate și al planului tehnic anual al filialei și formulează observații și le înaintează conducerii filialei și directorului general al Agenției;f) întocmește rapoarte asupra activității filialei, pe care, în cazul ignorării propunerilor și recomandărilor înaintate conducerii filialei, le înaintează directorului general al Agenției;g) supraveghează activitatea filialei și semnalează directorului general al Agenției orice abatere de la prevederile legale referitoare la serviciile prestate beneficiarilor, astfel cum sunt aceștia definiți în anexa nr. 1 la Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;h) deleagă un reprezentant al beneficiarilor serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate de filială în comisia de recepție a lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii de îmbunătățiri funciare;i) îndeplinește orice alte atribuții date în sarcina sa de beneficiari, în limitele prevăzute de Legea nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25(1) Activitatea unităților de administrare este supravegheată de câte un consiliu de unitate de administrare.(2) În funcție de complexitatea și ponderea activităților și de mărimea ariei de competență, consiliul de unitate de administrare este format din minimum 3 membri, care sunt desemnați de OIF, FOIF sau beneficiarii de servicii de îmbunătățiri funciare care au teritoriile ori care dețin terenuri situate în cadrul uneia sau mai multor amenajări de îmbunătățiri funciare în aria de competență a unității de administrare.(3) Președintele consiliului de unitate de administrare este ales dintre membrii consiliului, cu votul majorității membrilor prezenți, și este reprezentantul uneia dintre FOIF sau, dacă nu sunt constituite FOIF, de către unul dintre reprezentanții OIF. În situația în care nu sunt constituite OIF, președintele este desemnat dintre reprezentanții beneficiarilor serviciilor de îmbunătățiri funciare.(4) Durata mandatului membrilor consiliului de unitate de administrare este de 2 ani.(5) Principalele atribuții ale consiliilor de unitate de administrare sunt:a) supraveghează în aria sa de responsabilitate aplicarea prevederilor Legii nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acestei legi, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare;b) abrogată; (la 20-12-2017, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 25 a fost abrogată de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) c) formulează recomandări cu privire la activitățile din aria de responsabilitate a unității de administrare și le transmite acesteia;d) întocmește rapoarte asupra activității unității de administrare, pe care, în cazul ignorării propunerilor și recomandărilor înaintate unității de administrare, le înaintează directorului de filială;e) formulează recomandări privind îmbunătățirea executării și calității lucrărilor de întreținere și reparații a infrastructurii din amenajarea sau amenajările de îmbunătățiri funciare gestionate de unitate;f) asigură relația și schimbul de informații dintre deținătorii de teren beneficiari ai serviciilor de îmbunătățiri funciare prestate de unitatea de administrare, pe de o parte, și consiliul de filială și conducerea executivă a filialei, pe de altă parte.(6) În situația în care consiliul de unitate de administrare constată neconcordanțe ce nu se pot soluționa la nivelul unității de administrare, înaintează propuneri consiliului de filială. În baza acestor propuneri, consiliul de filială formulează recomandări și observații, pe care le înaintează conducerii filialei sau, după caz, Agenției.  +  Articolul 26Sumele reprezentând venituri proprii ale Agenției, precum și sumele reprezentând subvenții de la bugetul de stat se colectează în contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului.  +  Articolul 27Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.  +  Articolul 28(1) Agenția are în dotare mijloace de transport și de intervenție și echipament specific de protecție a personalului conform atribuțiilor prevăzute de lege.(2) Normativul de mijloace de transport și de intervenție pentru Agenție este prevăzut în anexa nr. 3. (la 20-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 28 a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 ) (3) Numărul de mijloace de transport și de intervenție, prevăzut în anexa nr. 3, ce se repartizează pentru unitatea centrală, filialele teritoriale și unitățile de administrare, se aprobă de directorul general al Agenției. (la 20-12-2017, Alineatul (3) din Articolul 28 a fost modificat de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 898 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1011 din 20 decembrie 2017 )  +  Articolul 29Pentru realizarea obiectului său de activitate, Agenția poate avea relații de cooperare cu organisme la nivel internațional, care desfășoară activități similare, pe bază de mandat aprobat de conducerea ministerului.  +  Articolul 30(1) Lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare ce se administrează de Agenție este prevăzută în anexa nr. 4.(2) Defalcarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare prevăzute în anexa nr. 4 pe coduri de amenajare, filiale teritoriale și județe se propune de Agenție și se aprobă prin ordin al ministrului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 31Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  STRUCTURA
  organizatorică a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
  (la 24-02-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 147 din 20 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 24 februarie 2020 )
   +  Anexa nr. 2la regulament
  LISTA
  cuprinzând filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
  Nr. crt.Denumirea filialei teritorialeSediul filialei teritoriale
  1.Filiala de îmbunătățiri funciare AlbaAlba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, județul Alba, cod poștal 510193
  2.Filiala de îmbunătățiri funciare AradArad, str. Splaiul Mureș nr. 6/D, județul Arad, cod poștal 310132
  3.Filiala de îmbunătățiri funciare ArgeșArgeș, Str. Agrosemului nr. 9, județul Argeș, cod poștal 117715
  4.Filiala de îmbunătățiri funciare BacăuBacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, județul Bacău, cod poștal 420135
  5.Filiala de îmbunătățiri funciare BihorLocalitatea Nojorid, nr. 141D, județul Bihor, cod poștal 417345
  6.Filiala de îmbunătățiri funciare Bistrița-NăsăudBistrița, Cartierul Unirea nr. 337, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 420004
  7.Filiala de îmbunătățiri funciare BotoșaniBotoșani, Aleea Mihail Kogălniceanu nr. 4, județul Botoșani, cod poștal 710193
  8.Filiala de îmbunătățiri funciare BrăilaBrăila, Str. Vapoarelor nr. 13, județul Brăila, cod poștal 810349
  9.Filiala de îmbunătățiri funciare BrașovBrașov, Calea Feldioarei nr. 6A, județul Brașov, cod poștal 500450
  10.Filiala de îmbunătățiri funciare BuzăuBuzău, str. Frăsinet nr. 2, județul Buzău, cod poștal 120052
  11.Filiala de îmbunătățiri funciare CălărașiCălărași, Prelungirea București nr. 2, județul Călărași, cod poștal 910048
  12.Filiala de îmbunătățiri funciare Caraș-SeverinReșița, Str. Sportului nr. 4A, județul Caraș-Severin, cod poștal 320110
  13.Filiala de îmbunătățiri funciare ClujCluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, județul Cluj, cod poștal 400270
  14.Filiala de îmbunătățiri funciare ConstanțaConstanța, Str. Zburătorului nr. 4, județul Constanța, cod poștal 900419
  15.Filiala de îmbunătățiri funciare CovasnaSfântu Gheorghe, Str. Morii nr. 5, județul Covasna, cod poștal 520071
  16.Filiala de îmbunătățiri funciare DâmbovițaTârgoviște, str. I. C. Brătianu nr. 23, județul Dâmbovița, cod poștal 130148
  17.Filiala de îmbunătățiri funciare DoljȘimnicu de Sus, str. M. Eminescu nr. 16, județul Dolj, cod poștal 207550
  18.Filiala de îmbunătățiri funciare GalațiGalați, Str. Științei nr. 97, județul Galați, cod poștal 800189
  19.Filiala de îmbunătățiri funciare Giurgiu Giurgiu, Șos. Sloboziei nr. 193, județul Giurgiu, cod poștal 080334
  20.Filiala de îmbunătățiri funciare GorjTârgu Jiu, Calea Severinului nr. 186, județul Gorj, cod poștal 210330
  21.Filiala de îmbunătățiri funciare Harghita Miercurea-Ciuc, str. Bolyai nr. 21, județul Harghita, cod poștal 530111
  22.Filiala de îmbunătățiri funciare Hunedoara Deva, Str. Depozitelor nr. 6, județul Hunedoara, cod poștal 330179
  23.Filiala de îmbunătățiri funciare Ialomița Slobozia, str. Cuza Vodă nr. 5, județul Ialomița, cod poștal 920057
  24.Filiala de îmbunătățiri funciare Iași Iași, Str. Sărăriei nr. 16, județul Iași, cod poștal 700083
  25.Filiala de îmbunătățiri funciare Ilfov Comuna Berceni, str. 1 Mai nr. 241, județul Ilfov, cod poștal 077020
  26.Filiala de îmbunătățiri funciare Maramureș Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 2, județul Maramureș, cod poștal 430014
  27.Filiala de îmbunătățiri funciare Mehedinți Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 1A, județul Mehedinți, cod poștal 220099
  28.Filiala de îmbunătățiri funciare Mureș Târgu Mureș, Str. Zăgazului nr. 14, județul Mureș, cod poștal 540312
  29.Filiala de îmbunătățiri funciare Neamț Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 15, județul Neamț, cod poștal 610004
  30.Filiala de îmbunătățiri funciare Olt Caracal, str. Vornicul Ureche nr. 15, județul Olt, cod poștal 235200
  31.Filiala de îmbunătățiri funciare Prahova Ploiești, Str. Cosminelor nr. 11A, județul Prahova, cod poștal 100245
  32.Filiala de îmbunătățiri funciare Satu Mare Satu Mare, str. Decebal nr. 4, județul Satu Mare, cod poștal 440006
  33.Filiala de îmbunătățiri funciare Sălaj Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 77, județul Sălaj, cod poștal 450250
  34.Filiala de îmbunătățiri funciare Sibiu Sibiu, Str. Autogării nr. 12, județul Sibiu, cod poștal 550135
  35.Filiala de îmbunătățiri funciare Suceava Suceava, Str. Universității nr. 3, județul Suceava, cod poștal 720225
  36.Filiala de îmbunătățiri funciare Teleorman Comuna Piatra, DN 51A km 23 + 100, județul Teleorman, cod poștal 147245
  37.Filiala de îmbunătățiri funciare Timiș Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, et. III-IV, județul Timiș, cod poștal 300011
  38.Filiala de îmbunătățiri funciare Tulcea Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, județul Tulcea, cod poștal 820075
  39.Filiala de îmbunătățiri funciare Vaslui Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, județul Vaslui, cod poștal 730139
  40.Filiala de îmbunătățiri funciare Vâlcea Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Viteazu nr. 49, județul Vâlcea, cod poștal 240195
  41.Filiala de îmbunătățiri funciare Vrancea Focșani, Str. Brăilei nr. 121 bis, județul Vrancea, cod poștal 620122
  (la 03-04-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 3la regulament
  Normativ de mijloace de transport și de intervenție pentru Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.DenumireaNumărul maximConsumul lunar maxim
  1.Autoturisme și/sau autoutilitare257400 litri
  2.Bărci intervenție la stații plutitoare1620-50 litri/oră, în funcție de capacitatea cilindrică a ambarcațiunilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună
  3.Utilaje, autolaboratoare etc.23Conform numărului de ore de muncă și specificațiilor din cărțile tehnice
  4.Motopompe, pompe de epuisment, motocositori, drujbe, alte unelte, scule și mijloace de intervențieconform inventarConform numărului de ore de muncă și specificațiilor din cărțile tehnice
  NOTĂ:Nu se consideră depășiri la consumul normat de la mijloacele de transport și de intervenție consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport și de intervenție aprobat. (la 03-04-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 174 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 03 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 4la regulamentLISTAamenajărilor de îmbunătățiri funciare ce seadministrează de Agenția Națională de ÎmbunătățiriFunciare
  Nr. crt. Denumirea amenajării Suprafața amenajată - hectare - Din care: suprafața amenajărilor declarate de utilitate publică
  1.Amenajări de irigații 2.689.551*) 1.429.337
  2.Amenajări de desecare 3.085.295 3.085.295
  3.Amenajări de combatere a eroziunii solului 2.218.364 2.217.822
  4.Amenajări de apărare împotriva inundațiilor 1.378.119 1.378.119
  Notă *) Suprafață rezultată după aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 172/2013 privind trecerea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în domeniul privat al județului Constanța și în administrarea Consiliului Județean Constanța a unor amenajări de irigații cărora li s-a retras recunoașterea de utilitate publică.
  --------