ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 15 din 4 februarie 2020pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020  Având în vedere că actualul cadru legal nu reglementează modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care studiază în altă localitate decât cea de domiciliu,ținând seama de necesitatea ca elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu să beneficieze de dreptul la educație prin decontarea cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați, precum și de necesitatea existenței cadrului legal pentru transportul elevilor,având în vedere nevoia de a asigura organizarea și funcționarea eficientă, performantă și predictibilă a sistemului național de educație, precum și de a elimina efectele perturbatoare produse de absența unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecințe grave asupra drepturilor beneficiarilor direcți ai educației,luând în considerare faptul că procesul educațional este în derulare, proces ce presupune prezența elevilor la cursuri, se impune crearea de urgență a cadrului legal necesar stabilirii modalității de decontare a transportului elevilor,deoarece, fără intervenția Guvernului, efectele lipsei decontării cheltuielilor de transport ar putea conduce la creșterea abandonului școlar, elevii suportând o serie de consecințe fără a fi responsabili de situația creată,având în vedere riscul de excluziune și de abandon școlar care grefează asupra populației școlare din medii dezavantajate geografic, economic sau social, este necesară luarea unor măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru diminuarea acestora,neadoptarea acestor măsuri imediate și a reglementărilor pentru implementarea lor generează disfuncționalități majore cu efecte negative asupra bunei desfășurări a activităților din sistemul național de învățământ.Întrucât învățământul constituie prioritate națională a Guvernului României,având în vedere cele expuse, și deoarece toate elementele vizate de prezenta propunere urmăresc ocrotirea interesului elevilor și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:1. La articolul 84, alineatele (3) și (3^1) vor avea următorul cuprins:(3) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați. Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport. (la 12-02-2020, sintagma: emise de operatorii de transport rutier a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 15 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2020 ) (3^1) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport în limita a 50 km sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, din bugetul Ministerului Educației și Cercetării, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați. Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport. (la 12-02-2020, sintagma: emise de operatorii de transport rutier a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 15 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 12 februarie 2020 ) 2. La articolul 84, alineatele (3^2), (3^3) și (3^4) se abrogă.  +  Articolul II(1) În termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Educației și Cercetării inițiază hotărârea Guvernului privind procedura de decontare și sumele ce pot fi decontate pentru transportul rutier al elevilor școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.(2) Operatorii de transport rutier au obligația să asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor art. 84 alin. (3) și (3^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în limitele stabilite prin hotărârea de Guvern menționată la alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Lucian Nicolae Bode
  București, 4 februarie 2020.Nr. 15.-----