LEGE nr. 100 din 19 mai 2016privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 392 din 23 mai 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Obiect. Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.  +  Articolul 2(1) Scopul prezentei legi îl constituie:a) promovarea concurenței între operatorii economici;b) utilizarea resurselor în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate;c) asigurarea integrității procedurii de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii;d) asigurarea cadrului legal pentru atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii. (la 22-12-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (2) Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii sunt:a) nediscriminarea;b) tratamentul egal;c) recunoașterea reciprocă;d) transparența;e) proporționalitatea;f) asumarea răspunderii.  +  Articolul 3Prezenta lege nu aduce atingere responsabilității autorităților centrale, județene și locale de a decide cel mai bun mod de a administra executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor, pentru a asigura un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal la serviciile publice, precum și a drepturilor utilizatorilor cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  +  Articolul 4Prezenta lege nu se aplică serviciilor de interes general fără caracter economic.  +  Secţiunea a 2-a Definiții  +  Articolul 5(1) Pentru aplicarea prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) bunuri accesorii lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul contractului de concesiune - bunurile care sunt puse la dispoziția concesionarului de către autoritățile/entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) candidat - orice operator economic care a depus o solicitare de participare sau care a fost invitat să participe la o procedură de atribuire a unei concesiuni;c) cifra totală de afaceri a concesionarului - cifra de afaceri generată de concesionar pe întreaga durată a contractului de concesiune, fără TVA;d) concesionar - operator economic căruia i-a fost atribuită o concesiune;e) concesiuni - contracte de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii;f) construcție - rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcții de clădiri sau de geniu civil, care poate îndeplini prin el însuși o funcție economică sau tehnică;g) contract de concesiune de lucrări - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe autorități/entități contractante încredințează executarea de lucrări unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru lucrări este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată; (la 12-02-2020, sintagma: entități contractante a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) h) contract de concesiune de servicii - contract cu titlu oneros, asimilat potrivit legii actului administrativ, încheiat în scris, prin care una sau mai multe autorități/entități contractante încredințează prestarea și gestionarea de servicii, altele decât executarea de lucrări prevăzută la lit. g), unuia sau mai multor operatori economici, în care contraprestația pentru servicii este reprezentată fie exclusiv de dreptul de a exploata serviciile care fac obiectul contractului, fie de acest drept însoțit de o plată; (la 12-02-2020, sintagma: entități contractante a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) i) contract pe termen lung - contractul de concesiune încheiat pe o durată de cel puțin 5 ani, care cuprinde durata de execuție a lucrărilor ori a construcției, dacă acesta are o componentă care constă în execuția de lucrări ori a unei construcții, precum și durata de prestare a serviciilor, stabilite astfel încât contractantul să obțină un profit rezonabil;j) costurile investițiilor efectuate - costurile de realizare a investițiilor ce se impun pe întreaga durată a concesiunii (care includ, după caz, costurile implicate în modificarea structurilor existente);k) costurile în legătură cu exploatarea lucrărilor sau serviciilor - costurile de operare și întreținere a lucrărilor sau serviciilor, costuri suportate de concesionar pe durata contractului;l) CPV - nomenclatorul de referință în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achizițiile publice (CPV);m) document al concesiunii - anunțul de concesionare, documentația de atribuire, precum și orice document suplimentar emis de autoritatea/entitatea contractantă sau la care aceasta face trimitere pentru a descrie sau a stabili elementele concesiunii sau ale procedurii de atribuire; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) n) documentația de atribuire - documentul concesiunii care cuprinde cerințele, criteriile, regulile și alte informații necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la cerințele autorității/entității contractante sau la elementele concesiunii, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificațiile tehnice sau documentul descriptiv, condițiile contractuale propuse, formatele și modul de prezentare a documentelor de către candidați/ofertanți, informațiile privind obligațiile generale aplicabile candidaților/ofertanților, studiul de fundamentare; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) o) drepturi exclusive - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la o singură entitate și care afectează capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate;p) drepturi speciale - drepturi acordate de o autoritate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante, dintre cele prevăzute în anexa nr. 2, la două sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate;q) execuția de lucrări - reprezintă fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția de lucrări în legătură cu una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 1, fie exclusiv execuția, fie atât proiectarea, cât și execuția unei construcții sau realizarea prin orice mijloace a unei construcții care corespunde cerințelor stabilite de autoritatea/entitatea contractantă care exercită o influență determinantă asupra tipului sau proiectării construcției; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) r) închidere financiară - momentul la care concesionarul a încheiat contractele de finanțare cu instituțiile finanțatoare, în vederea obținerii resurselor financiare necesare realizării concesiunii;s) întreprindere publică - persoana juridică ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante în sensul art. 9; prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante în sensul art. 9 se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri: dețin majoritatea capitalului subscris, dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere sau pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;t) lucrări de geniu civil - lucrările de construcții menționate în cadrul claselor 45.21, 45.23, 45.24 și 45.25 din anexa nr. 1, cu excepția celor care au ca obiect construcția de clădiri;u) mijloace electronice - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală și stocare a datelor emise, transmise și recepționate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;v) ofertant - orice operator economic care a depus o ofertă în cadrul unei proceduri de atribuire;w) ofertă - actul juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de concesiune format din propunere financiară și propunere tehnică și care, împreună cu prevederile corespunzătoare ale documentației de atribuire, cuprinde condițiile în care se încheie contractul de concesiune;x) operator economic - orice persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat, sau grup ori asociere, inclusiv temporară, de astfel de persoane, care oferă pe piață, în mod licit, executarea de lucrări și/sau a unei construcții, furnizarea de produse sau prestarea de servicii;y) organisme de drept public - orice entități, altele decât cele prevăzute la art. 9 lit. a), care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial, indiferent de forma de constituire sau organizare, au personalitate juridică și sunt finanțate, în majoritate, de către autoritățile prevăzute la art. 9 lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei autorități prevăzute la art. 9 lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate dintre membrii consiliului de administrație sau ai organului de conducere ori de supraveghere sunt numiți de către o autoritate prevăzută la art. 9 lit. a) sau de către un alt organism de drept public;z) persoane cu funcții de decizie - conducătorul autorității/entității contractante, membrii organelor decizionale ale autorității/entității contractante ce au legătură cu procedura de atribuire, precum și orice alte persoane din cadrul autorității/entității contractante ce pot influența conținutul documentelor concesiunii și/sau desfășurarea procedurii de atribuire; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) aa) scris(ă) sau în scris - orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus și comunicat ulterior, inclusiv informații transmise și stocate prin mijloace electronice;bb) servicii de interes general fără caracter economic - servicii furnizate fără contraprestație, cum ar fi cele care constituie prerogativele tradiționale ale statului, respectiv poliția, justiția și sistemele obligatorii de securitate socială, precum și alte servicii ce pot fi calificate ca fiind fără caracter economic, potrivit criteriilor din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;cc) Sistem electronic de achiziții publice - SEAP - desemnează sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin internet, la o adresă dedicată, utilizat în scopul aplicării prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune;dd) solicitare de participare - solicitare transmisă de operatorul economic împreună cu documentele necesare în vederea îndeplinirii cerințelor de calificare în prima etapă în cadrul unei proceduri de dialog competitiv;ee) specificații tehnice - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității autorității/entității contractante; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) ff) stat membru - orice stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;gg) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de concesiune și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției și/sau prestează anumite servicii ce reprezintă activități care fac parte din obiectul contractului de concesiune, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;hh) tarif de utilizare - tarif plătit direct de utilizatorii finali pentru serviciul furnizat de către concesionar;ii) TFUE - Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;jj) tratate - Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;kk) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.(2) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei legi se calculează conform următoarelor reguli:a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment sau act ori acțiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acțiune nu se ia în considerare;b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului;c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor lit. a) și d), termenul exprimat în luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective;d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispozițiile lit. a), b) și d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare.  +  Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare  +  Paragraful §1. Riscul de operare  +  Articolul 6(1) Atribuirea unei concesiuni de lucrări sau de servicii implică întotdeauna transferul către concesionar a unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor respective.(2) Se consideră că o parte semnificativă a riscului de operare a fost transferată atunci când pierderea potențială estimată suportată de concesionar nu este una neglijabilă.(3) Riscul de operare este riscul care îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) este generat de evenimente care nu se află sub controlul părților la contractul de concesiune;b) implică expunerea la fluctuațiile pieței;c) ca efect al asumării riscului de operare, concesionarului nu i se garantează, în condiții normale de exploatare, recuperarea costurilor investițiilor efectuate și a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor.(4) În sensul alin. (3), riscul de operare poate consta în:a) fie riscul de cerere - riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii;b) fie riscul de ofertă - riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii. Riscul de ofertă poate fi împărțit în riscul de construcție și riscul operațional legat de disponibilitatea serviciilor atunci când construcția și operarea constituie cele două mari faze ale proiectului de concesiune;c) fie ambele riscuri, de cerere și de ofertă.  +  Articolul 7(1) În orice situație în care o autoritate/entitate contractantă intenționează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări și operarea rezultatului lucrărilor, fie prestarea, gestionarea și operarea de servicii, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a elabora un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea și oportunitatea realizării proiectului în acest mod. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care proiectul pe termen lung presupune crearea unei societăți având ca acționari operatorul economic, pe de o parte, și autoritatea/entitatea contractantă, pe de altă parte. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Abrogat. (la 04-06-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (4) Prin hotărâre, Guvernul poate stabili, după caz, ca studiul de fundamentare prevăzut la alin. (1) să fie analizat și aprobat de către o autoritate competentă, în considerarea interesului public al proiectului.  +  Articolul 8(1) Prin studiul de fundamentare prevăzut la art. 7 alin. (1) autoritatea/entitatea contractantă are obligația să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune, urmând a se aplica prevederile prezentei legi. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În cazul în care, ca urmare a analizei prevăzute la alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de operare, astfel cum este definit la art. 6, nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziție publică sau contract sectorial, după caz. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Paragraful §2.Autorități/entități contractante (la 12-02-2020, sintagma: Entități contractante a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 9Au calitatea de autorități contractante, în sensul prezentei legi:a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale;b) organismele de drept public;c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).  +  Articolul 10(1) Au calitatea de entități contractante, în sensul prezentei legi, următoarele entități, cu condiția să exercite una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 2 și să atribuie un contract de concesiune pentru exercitarea uneia dintre activitățile respective:a) autoritățile contractante;b) întreprinderile publice;c) oricare subiecte de drept, altele decât cele prevăzute la lit. a) și b), care funcționează pe baza unor drepturi exclusive sau speciale acordate pentru exercitarea uneia dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 2.(2) Prin excepție, nu constituie drepturi exclusive sau speciale, în sensul art. 5 alin. (1) lit. o) și p), drepturile acordate prin proceduri în care s-a asigurat o publicitate adecvată și în care acordarea drepturilor respective s-a bazat pe criterii obiective, cum ar fi:a) proceduri de atribuire cu publicarea unui anunț de participare/unei invitații prealabile la o procedură concurențială de ofertare, prevăzute în legea privind achizițiile publice, legea privind achizițiile sectoriale sau în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau în prezenta lege;b) proceduri prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă pentru acordarea de autorizații pe baza unor criterii obiective, prevăzute de Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 șinr. 1.107/70 ale Consiliului;c) orice alte proceduri organizate pe baza unor criterii obiective prin care se asigură un nivel adecvat de transparență prealabilă și pentru care s-a asigurat publicitatea corespunzătoare.  +  Paragraful §3. Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii  +  Articolul 11(1) Procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 25 013 925 lei. (la 04-06-2018, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) Notă
  În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L279/2019 a fost publicat Regulamentul delegat (UE) nr. 2019/1827 al Comisiei Europene de modificare a Directivei 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului, privitor la cuantumul noilor praguri valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național. Aceste modificări ale Directivelor sus-menționate vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2020 și vor fi valabile și aplicabile tuturor procedurilor lansate după acest moment. Regulamentele sunt obligatorii în toate elementele lor și se aplică direct în toate statele membre. Aceste modificări sunt operate de către Comisia Europeană și au un caracter regulat.
  Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020 cuantumul noilor praguri va fi următorul:
  Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 - pentru concesiuni de lucrări și/sau servicii - de la 24 977 096 lei (5 548 000 EUR) se va majora la 25 013 925 lei (5 350 000 EUR)
  Notă
  Art. 8 alin. 1 din Directiva nr. 23/2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94 din 28 martie 2014, cu modificările și completările aduse prin Regulamentul nr. 2172/2015, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 307 din 25 noiembrie 2015 și prin Regulamentul nr. 2366/2017, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 337 din 19 decembrie 2017, prevede:
  „(1) Prezenta directivă se aplică în cazul concesiunilor a căror valoare este cel puțin egală cu 5 548 000 EUR”.
  Potrivit Comunicării Comisiei privind valorile corespunzătoare ale pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE și 2009/81/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (2017/C 438/01) publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 370 din 31 octombrie 2019, valorile corespunzătoare pragurilor prevăzute în Directivele 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, și 2009/81/CE, exprimate în alte monede naționale decât euro, sunt următoarele:
   80 000 EURBGNLeva nouă bulgărească156 464
    CZKCoroană cehă2 054 080
    DKKCoroană daneză596 408
    GPBLiră sterlină70 778
    HRKKuna croată594 576
    HUFForint maghiar25 484 800
    PLNZlot nou polonez341 544
    RONLeu nou românesc374 040
    SEKCoroană suedeză821 ;512
   139 000 EURBGNLeva nouă bulgărească271 856
    CZKCoroană cehă3 568 964
    DKKCoroană daneză1 036 259
    GPBLiră sterlină122 976
    HRKKuna croată1 033 076
    HUFForint maghiar44 279 840
    PLNZlot nou polonez593 433
    RONLeu nou românesc649 895
    SEKCoroană suedeză1 427 ;377
   214 000 EURBGNLeva nouă bulgărească418 541
    CZKCoroană cehă5 494 664
    DKKCoroană daneză1 595 391
    GPBLiră sterlină189 330
    HRKKuna croată1 590 491
    HUFForint maghiar68 171 840
    PLNZlot nou polonez913 630
    RONLeu nou românesc1 000 557
    SEKCoroană suedeză2 197 ;545
   428 000 EURBGNLeva nouă bulgărească837 082
    CZKCoroană cehă10 989 328
    DKKCoroană daneză3 190 783
    GPBLiră sterlină378 660
    HRKKuna croată3 180 982
    HUFForint maghiar136 343 680
    PLNZlot nou polonez1 827 260
    RONLeu nou românesc2 001 114
    SEKCoroană suedeză4 395 ;089
   750 000 EURBGNLeva nouă bulgărească1 466 850
    CZKCoroană cehă19 257 000
    DKKCoroană daneză5 591 325
    GPBLiră sterlină663 540
    HRKKuna croată5 574 150
    HUFForint maghiar238 920 000
    PLNZlot nou polonez3 201 975
    RONLeu nou românesc3 506 625
    SEKCoroană suedeză7 701 ;675
   1 000 000 EURBGNLeva nouă bulgărească1 955 800
    CZKCoroană cehă25 676 000
    DKKCoroană daneză7 455 100
    GPBLiră sterlină884 720
    HRKKuna croată7 432 200
    HUFForint maghiar318 560 000
    PLNZlot nou polonez4 269 300
    RONLeu nou românesc4 675 500
    SEKCoroană suedeză10 268 ;900
   5 350 000 EURBGNLeva nouă bulgărească10 463 530
    CZKCoroană cehă137 366 600
    DKKCoroană daneză39 884 785
    GPBLiră sterlină4 733 252
    HRKKuna croată39 762 270
    HUFForint maghiar1 704 296 000
    PLNZlot nou polonez22 840 755
    RONLeu nou românesc25 013 925
    SEKCoroană suedeză54 938 615
  (2) Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
   +  Articolul 12(1) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și servicii.(2) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către autoritatea/entitatea contractantă înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesionare sau a anunțului de intenție în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În sensul dispozițiilor alin. (1), în cazul în care valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii în momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% decât valoarea sa estimată la momentul inițierii procedurii de atribuire, se va considera că estimarea valabilă este cea rezultată la momentul atribuirii contractului de concesiune.  +  Articolul 13(1) Autoritatea/entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii utilizând o metodă obiectivă ce trebuie specificată în documentația de atribuire, prin raportare, în special, la următoarele: (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) valoarea oricărei forme de opțiune sau de prelungire a duratei concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;b) venitul din achitarea onorariilor și a amenzilor de către utilizatorii lucrărilor/serviciilor, altele decât cele colectate în numele autorității/entității contractante; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) c) plățile sau orice avantaje financiare, sub orice formă, efectuate de către autoritatea/entitatea contractantă sau de către orice altă entitate publică în favoarea concesionarului, inclusiv compensația pentru respectarea obligației de serviciu public și subvențiile publice de investiții; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) d) valoarea granturilor sau a oricăror avantaje financiare, sub orice formă, primite de la terți pentru executarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii;e) venitul din vânzarea oricăror active care fac parte din concesiunea de lucrări sau din concesiunea de servicii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la regimul juridic al bunurilor proprietate publică;f) valoarea tuturor bunurilor și serviciilor care sunt puse la dispoziția concesionarului de către autoritățile/entitățile contractante, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru executarea lucrărilor sau furnizarea serviciilor; (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) g) orice premiu sau plată acordată candidaților/ofertanților.(2) Autoritatea/entitatea contractantă nu are dreptul de a utiliza o anumită metodă de calcul al valorii estimate a unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Entitatea contractantă nu are dreptul de a diviza o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii, astfel încât aceasta să aibă ca efect neaplicarea procedurilor prevăzute de prezenta lege, cu excepția situațiilor justificate de motive obiective.  +  Articolul 14(1) În cazul în care o construcție preconizată sau un serviciu preconizat poate duce la atribuirea contractelor de concesiune pe loturi separate, valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.(2) În cazul în care valoarea globală estimată a tuturor loturilor este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1), procedurile de atribuire prevăzute de prezenta lege se aplică pentru atribuirea fiecărui lot.
   +  Paragraful §4. Revizuirea pragului valoric  +  Articolul 15(1) Pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) se revizuiește de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune.(2) De la data intrării în vigoare a oricărui prag valoric revizuit de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1) sau orice prag revizuit anterior se înlocuiește cu pragul astfel revizuit, iar orice referire sau trimitere din cuprinsul prezentei legi la pragul prevăzut la art. 11 alin. (1) este înțeleasă ca referire sau trimitere la pragul corespunzător astfel revizuit.(3) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, publică pe propria pagină de internet pragul valoric stabilit de către Comisia Europeană conform regulilor și procedurilor corespunzătoare prevăzute la art. 9 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului, la data intrării în vigoare a acestuia.
   +  Secţiunea a 4-a Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii  +  Articolul 16(1) Durata contractelor de concesiune este limitată, în scopul evitării denaturării concurenței. Autoritatea/entitatea contractantă estimează durata concesiunii pe baza lucrărilor sau a serviciilor solicitate. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Pentru concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de atribuire a contractelor mixte  +  Paragraful §1. Contracte mixte  +  Articolul 17(1) Contractele care au ca obiect atât concesiunea de lucrări, cât și concesiunea de servicii se atribuie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi aplicabile pentru tipul de concesiune care caracterizează scopul principal al contractului.(2) În cazul concesiunilor mixte care au ca obiect atât servicii sociale sau alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, cât și alte servicii, scopul principal al contractului se determină în funcție de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor respective.  +  Articolul 18(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și alte elemente pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale contractului sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, cu excepția situației în care sunt aplicabile dispozițiile alin. (4) sau ale art. 19, atribuirea contractului mixt se realizează potrivit dispozițiilor prezentei legi, indiferent de valoarea părților care, dacă ar fi cuprinse în contracte separate, ar fi supuse unui regim juridic diferit și indiferent de actul normativ care s-ar aplica părților respective. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente de concesiuni, cât și elemente de achiziție publică, în sensul legii privind achizițiile publice, sau de achiziție sectorială, în sensul legii privind achizițiile sectoriale, contractul mixt se atribuie în conformitate cu prevederile legii privind achizițiile publice, respectiv ale legii privind achizițiile sectoriale.(5) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și alte elemente pentru care se aplică dispozițiile altor acte normative, iar diferitele părți ale contractului nu sunt în mod obiectiv separabile, contractul este atribuit potrivit actului normativ aplicabil obiectului principal al contractului.(6) În sensul alin. (5), în cazul în care contractul mixt implică atât elemente ale unei concesiuni de servicii, cât și elemente ale unui contract de furnizare de produse, obiectul principal se determină în funcție de cea mai ridicată valoare estimată a serviciilor sau a bunurilor respective.  +  Paragraful §2. Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate  +  Articolul 19(1) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente ale unei concesiuni de lucrări sau ale unei concesiuni de servicii pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții sau alte elemente pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt sunt în mod obiectiv separabile, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate, regimul juridic și actul normativ care se aplică atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte distincte sunt cele determinate în funcție de caracteristicile fiecărei părți avute în vedere. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă alege să atribuie un singur contract, pentru stabilirea regimului juridic și a actului normativ aplicabile atribuirii contractului respectiv se aplică următoarele criterii, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective:a) atunci când o parte a contractului face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi;b) atunci când o parte a contractului face obiectul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractul poate fi atribuit fie în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, fie cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) În cazul în care, în legătură cu un anumit contract, sunt aplicabile atât dispozițiile alin. (3) lit. a), cât și cele ale alin. (3) lit. b), se aplică dispozițiile alin. (3) lit. a).(5) Decizia de a atribui un singur contract nu poate fi luată de autoritatea/entitatea contractantă în scopul exceptării unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (6) În cazul contractelor mixte care au ca obiect atât elemente ale unei concesiuni pentru care se aplică dispozițiile prezentei legi, cât și achiziții sau alte elemente pentru care se aplică dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, sau ale altor acte normative/memorandumuri emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, iar diferitele părți ale unui anumit contract mixt nu sunt în mod obiectiv separabile:a) contractul poate fi atribuit fără aplicarea prezentei legi, în cazul în care contractul include elemente în legătură cu situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE; sau, în caz contrar,b) contractul poate fi atribuit în conformitate cu prevederile prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Paragraful §3. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități  +  Articolul 20(1) Prin excepție de la prevederile art. 18, în cazul contractelor care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități, entitățile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic și actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 21. Prin excepție, dacă una dintre activități implică aspecte legate de apărare și de securitate, se aplică prevederile art. 22 și art. 23.(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achizițiile publice sau ale legii privind achizițiile sectoriale.  +  Articolul 21(1) În cazul contractelor care acoperă mai multe activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități, regimul juridic și actul normativ aplicabile se stabilesc în funcție de activitatea principală.(2) În cazul contractelor în privința cărora este în mod obiectiv imposibil să se stabilească activitatea principală, regimul juridic și actul normativ aplicabile se stabilesc prin aplicarea următoarelor criterii:a) dacă una dintre activități face obiectul dispozițiilor prezentei legi aplicabile autorităților contractante, iar cealaltă face obiectul celor aplicabile entităților contractante, contractul se atribuie conform dispozițiilor prezentei legi aplicabile autorităților contractante;b) dacă una dintre activități face obiectul prezentei legi, iar cealaltă activitate face obiectul legii privind achizițiile publice, contractul se atribuie conform dispozițiilor legii privind achizițiile publice;c) dacă una dintre activități face obiectul prezentei legi, iar cealaltă activitate nu intră sub incidența prezentei legi, a legii privind achizițiile publice sau a legii privind achizițiile sectoriale, contractul se atribuie conform dispozițiilor prezentei legi.  +  Paragraful §4. Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate  +  Articolul 22(1) Prin excepție de la prevederile art. 19, în cazul contractelor care vizează atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate, entitățile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic și actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 23, cu condiția ca atribuirea unui singur contract să fie justificată de motive obiective.(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Articolul 23(1) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi și o altă activitate care face obiectul actelor normative/memorandumurilor emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi.(2) În cazul contractelor care vizează o activitate care face obiectul prezentei legi și o altă activitate care face obiectul dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite în conformitate cu dispozițiile prezentei legi sau cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.(3) În cazul contractelor prevăzute la alin. (2), care includ achiziții sau alte elemente reglementate de actele normative/memorandumurile emise în temeiul art. 20 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, contractele pot fi atribuite fără aplicarea dispozițiilor prezentei legi.(4) Dispozițiile alin. (2) nu aduc atingere pragurilor și excepțiilor prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.  +  Secţiunea a 6-a Situații speciale  +  Paragraful §1. Servicii sociale și alte servicii specifice  +  Articolul 24În cazul atribuirii unei concesiuni care are ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3, obligația de a aplica prezenta lege se limitează la prevederile art. 63 alin. (2) și art. 66 alin. (2).  +  Paragraful §2. Concesiuni rezervate  +  Articolul 25(1) Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a stabili ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă doar unităților protejate autorizate prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și întreprinderilor sociale de inserție prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială sau de a stabili ca executarea contractelor de concesiune să se realizeze în contextul unor programe de angajare protejată, cu condiția ca un procent de cel puțin 30% dintre angajații implicați în cadrul acestor unități protejate autorizate, întreprinderi sociale de inserție sau programe de angajare protejată să fie persoane cu dizabilități sau persoane defavorizate. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă decide să aplice dispozițiile alin. (1), această decizie trebuie precizată explicit în anunțul de concesionare sau, în cazul concesiunii de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute la art. 24, în anunțul de intenție. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Paragraful §3. Servicii de cercetare și de dezvoltare  +  Articolul 26Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare și de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 și 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, autorității/entității contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activități; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către autoritatea/entitatea contractantă. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )
   +  Capitolul II Exceptări  +  Secţiunea 1Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de autoritățile/entitățile contractante (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 27(1) Prezenta lege nu se aplică:a) concesiunilor de servicii atribuite unei autorității contractante în sensul art. 9 sau entității contractante, în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), sau unei asocieri a acestora, în baza unui drept exclusiv acordat în baza unor acte legislative sau administrative, în conformitate cu principiile TFUE; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) concesiunilor de servicii atribuite unui operator economic, în baza unui drept exclusiv acordat în conformitate cu principiile TFUE și cu actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piață, aplicabile activităților prevăzute în anexa nr. 2;c) concesiunilor de servicii de transport aerian acordate în baza unei licențe de operare în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate;d) concesiunilor de servicii publice de transport de călători, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), dacă actele juridice ale Uniunii Europene care stabilesc norme comune privind accesul pe piață aplicabile activităților prevăzute în anexa nr. 2 nu prevăd obligații de transparență specifice activităților respective, se aplică prevederile art. 66.(3) ANAP are obligația de a informa Comisia Europeană cu privire la drepturile exclusive acordate pentru exercitarea uneia dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 2, în termen de o lună de la acordarea dreptului respectiv.  +  Articolul 27^1Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor care nu presupun plăți către contractant și în cadrul cărora contractantul este remunerat pe baza tarifelor reglementate, calculate astfel încât să acopere toate costurile și investițiile suportate de contractant pentru furnizarea serviciilor publice corespunzătoare activităților menționate în anexa nr. 2. (la 04-06-2018, Sectiunea 1 din Capitolul II a fost completata de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale  +  Articolul 28(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune pe care autoritatea/entitatea contractantă este obligată să le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează obligații de drept internațional public, încheiat, în conformitate cu tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, organizații internaționale, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritățile/entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu tratatele. (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) ANAP are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2).(4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care sunt atribuite de autoritatea/entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziții stabilite de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele de concesiune în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (5) În cazul contractelor de concesiune cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.(6) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care implică aspecte de apărare și de securitate națională și pe care autoritatea/entitatea contractantă le atribuie unei organizații internaționale. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate  +  Articolul 29(1) Prezenta lege se aplică atribuirii concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării și securității, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 21 și art. 22 lit. a), c), d) și f) din Ordonanța de urgență nr. 114/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012.(2) Prezenta lege nu se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării și securității naționale, care nu sunt exceptate potrivit prevederilor alin. (1), în măsura în care protecția intereselor esențiale de securitate ale statului nu poate fi garantată doar prin măsuri mai puțin invazive, cum ar fi impunerea unor cerințe în vederea protejării caracterului confidențial al informațiilor pe care autoritatea/entitatea contractantă le pune la dispoziție în cadrul unei proceduri de atribuire potrivit dispozițiilor prezentei legi. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Prezenta lege nu se aplică concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii în domeniul apărării și securității în legătură cu care este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) atribuirea și executarea contractului de concesiune reprezintă secrete de stat, în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția informațiilor clasificate;b) atribuirea și executarea contractului de concesiune necesită impunerea, potrivit dispozițiilor legale, a unor măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, cu condiția ca acestea să nu poată fi garantate prin măsuri mai puțin invazive, cum ar fi cerințele prevăzute la alin. (2).  +  Secţiunea a 4-a Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii  +  Articolul 30(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect:a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora;b) cumpărarea, dezvoltarea, producția sau coproducția de materiale pentru programe destinate serviciilor media audiovizuale, atribuite de furnizori de servicii media, sau contractelor pentru spațiu de emisie ori furnizarea de programe care sunt atribuite furnizorilor de servicii media;c) servicii de arbitraj, mediere și alte forme de soluționare alternativă a disputelor;d) oricare dintre serviciile juridice prevăzute la alin. (3);e) servicii financiare în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 50 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, servicii ale băncilor centrale și operațiuni efectuate cu Fondul European de Stabilitate Financiară și cu Mecanismul European de Stabilitate;f) împrumuturi, indiferent dacă sunt sau nu în legătură cu emisiunea, vânzarea, cumpărarea sau transferul valorilor mobiliare sau al altor instrumente financiare;g) servicii de apărare civilă, protecție civilă și prevenirea pericolelor, prestate de persoane fără scop patrimonial și care fac obiectul codurilor CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 și 85143000-3, cu excepția serviciilor de ambulanță pentru transportul pacienților;h) serviciile de loterie în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare.(2) În sensul alin. (1) lit. b):a) noțiunile serviciu media audiovizual și furnizor de servicii media au înțelesurile prevăzute la art. 1 pct. 1 și 12 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare;b) noțiunea program cuprinde atât programele având înțelesul prevăzut la art. 1 pct. 4 din Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, incluse într-un serviciu de programe de televiziune, cât și programele incluse într-un serviciu de programe de radiodifuziune și materialele pentru programe, iar noțiunea de "material pentru programe" are același înțeles cu noțiunea program.(3) Serviciile juridice care fac obiectul alin. (1) lit. d) sunt următoarele:a) reprezentarea unui client de către un avocat în sensul Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul unei proceduri de arbitraj sau de mediere desfășurate în fața unei instanțe naționale de arbitraj sau de mediere din România ori din alt stat sau în fața unei instanțe internaționale de arbitraj sau de mediere ori în cadrul unor proceduri judiciare în fața instanțelor de judecată sau a autorităților publice naționale din România ori din alt stat sau în fața instanțelor de judecată ori a instituțiilor internaționale;b) asistență și consultanță juridică acordate de un avocat, anticipat sau în vederea pregătirii oricăreia dintre procedurile prevăzute la lit. a) sau în cazul în care există indicii concrete și o probabilitate ridicată ca speța în legătură cu care sunt acordate asistența și consultanța juridică să facă obiectul unor astfel de proceduri;c) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozițiilor legale;d) servicii juridice furnizate de fiduciari sau de administratori-sechestru ori alte servicii juridice furnizate de entități desemnate de o instanță judecătorească națională sau care sunt desemnați potrivit dispozițiilor legale să îndeplinească sarcini specifice sub supravegherea și controlul instanțelor judecătorești;e) servicii prestate de executorii judecătorești.  +  Secţiunea a 5-a Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice  +  Articolul 31(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care au ca scop principal să permită autorităților contractante să furnizeze sau să exploateze rețele publice de comunicații electronice sau să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de comunicații electronice.(2) În sensul dispozițiilor alin. (1), noțiunile rețea publică de comunicații electronice și serviciu de comunicații electronice au înțelesurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 6-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei activități relevante într-o țară terță  +  Articolul 32Prezenta lege nu se aplică în cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entități contractante pentru desfășurarea activităților relevante prevăzute în anexa nr. 2 într-o țară terță, în condițiile în care în efectuarea respectivelor activități nu intervine utilizarea fizică a unei rețele sau a unui areal geografic din Uniunea Europeană.  +  Secţiunea a 7-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate  +  Articolul 33(1) Prezenta lege nu se aplică atribuirii contractelor de concesiune:a) de către o entitate contractantă unei întreprinderi afiliate;b) de către o asociere de mai multe entități contractante, formată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2, unei întreprinderi afiliate la una dintre entitățile contractante respective.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile:a) în cazul unei concesiuni de servicii, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri totală în domeniul serviciilor prestate de întreprinderea afiliată, din ultimii 3 ani, provine din prestarea de astfel de servicii pentru entitatea contractantă sau pentru alte întreprinderi cu care este afiliată;b) în cazul unei concesiuni de lucrări, numai dacă cel puțin 80% din cifra medie de afaceri totală în domeniul lucrărilor executate de întreprinderea afiliată, din ultimii 3 ani, provine din execuția de astfel de lucrări pentru entitatea contractantă sau pentru alte întreprinderi cu care este afiliată.(3) În sensul prevederilor alin. (1) și (2), întreprindere afiliată reprezintă orice persoană juridică ce desfășoară activități economice și care intră, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, în perimetrul de consolidare al entității contractante sau orice persoană juridică ce desfășoară activități economice și care se află în oricare dintre următoarele situații:a) entitatea contractantă exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra sa;b) exercită, direct sau indirect, o influență dominantă asupra unei entități contractante;c) împreună cu entitatea contractantă se află, direct sau indirect, sub influența dominantă a unei alte persoane care desfășoară activități economice, în virtutea dreptului de proprietate, a unei participări financiare sau a regulilor care îi reglementează activitatea.Pentru noțiunea de "influență dominantă", prevederile art. 5 alin. (1) lit. s) se aplică în mod corespunzător.(4) În cazul în care, în funcție de data la care o întreprindere afiliată a fost înființată sau și-a început activitatea, cifra de afaceri nu este disponibilă pentru ultimii 3 ani, este suficient ca întreprinderea să demonstreze că cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) lit. a) sau b) este credibilă, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri.(5) În cazul în care mai mult de o întreprindere afiliată la entitatea contractantă cu care formează un grup economic furnizează servicii sau lucrări identice sau similare, procentajele prevăzute la alin. (2) se calculează luând în considerare cifra totală de afaceri care rezultă din prestarea de servicii sau execuția de lucrări de către respectivele întreprinderi afiliate.(6) Entitățile contractante au obligația de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, dacă li se solicită acest lucru, orice informații cu privire la întreprinderile și contractele de concesiune pentru care s-au considerat aplicabile prevederile alin. (1) și (3).  +  Secţiunea a 8-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere  +  Articolul 34(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de concesiune:a) de către o asociere de mai multe entități contractante, înființată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2, uneia dintre entitățile contractante respective;b) de către o entitate contractantă unei asocieri de entități contractante din care ea însăși face parte, înființată exclusiv cu scopul de a derula o activitate prevăzută în anexa nr. 2.(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dacă asocierea a fost înființată pentru efectuarea activității în cauză pe o perioadă de cel puțin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a înființat asocierea prevede că entitățile contractante în cauză vor face parte din asocierea respectivă pentru o perioadă de cel puțin 3 ani.(3) Entitățile contractante au obligația de a transmite ANAP sau Comisiei Europene, dacă li se solicită acest lucru, orice informații cu privire la contractele de concesiune pentru care sau considerat aplicabile prevederile alin. (1).  +  Secţiunea a 9-a Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței  +  Articolul 35Prezenta lege nu se aplică în cazul concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante dacă s-a stabilit că activitatea respectivă este expusă direct concurenței, în conformitate cu prevederile legii privind achizițiile sectoriale.  +  Secţiunea a 10-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public  +  Articolul 36(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune atribuite de o autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) autoritatea/entitatea contractantă respectivă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea/entitatea contractantă respectivă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, atunci când exercită o influență determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât și asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat și de o altă persoană juridică, ea însăși controlată în același mod de către autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă respectivă. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Excepția prevăzută la alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii autorității/entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Prezenta lege nu se aplică nici contractelor de concesiune atribuite unei persoane juridice de drept privat sau de drept public de către o autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) care nu exercită asupra acelei persoane juridice un control în sensul alin. (1), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun cu alte autorități/entități contractante asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii; (la 12-02-2020, sintagma: entități contractante a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) mai mult de 80% din activitățile respectivei persoane juridice sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritățile/entitățile contractante care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de aceleași autorități/entități contractante; (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entități contractante a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.(5) În sensul alin. (4) lit. a), autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante în sensul art. 10 alin. (1) lit. a) exercită în comun controlul asupra unei persoane juridice dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 9, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) organele de decizie ale persoanei juridice controlate sunt compuse din reprezentanți ai tuturor autorităților/entităților contractante participante, aceeași persoană având dreptul de a reprezenta mai multe sau toate autoritățile/entitățile contractante participante; (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entităților contractante a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) autoritățile/entitățile contractante sunt în măsură să exercite în comun o influență determinantă asupra obiectivelor strategice și a deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) c) persoana juridică controlată nu urmărește interese contrare celor ale autorităților/entităților contractante care o controlează. (la 12-02-2020, sintagma: entităților contractante a fost înlocuită de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (6) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune încheiate exclusiv între două sau mai multe autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: (la 12-02-2020, sintagma: entități contractante a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) contractul instituie sau pune în aplicare o cooperare între autoritățile/entitățile contractante participante, cu scopul de a asigura faptul că serviciile publice a căror realizare trebuie să o asigure sunt prestate în vederea îndeplinirii unor obiective comune; (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) punerea în aplicare a cooperării are la bază exclusiv considerații de interes public;c) autoritățile/entitățile contractante participante desfășoară pe piața liberă mai puțin de 20% din activitățile vizate de cooperare. (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfășurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), după caz, în legătură cu servicii, produse și lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (8) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (7), din cauza datei la care persoana juridică sau autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), după caz, a fost înființată sau și-a început activitatea ori ca urmare a reorganizării activităților sale, cifra de afaceri sau un alt indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfășurată, cum ar fi costurile, nu este disponibil pentru ultimii 3 ani sau nu mai este relevant, procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) și alin. (6) lit. c) pot fi stabilite prin utilizarea unor metode estimative, în special prin utilizarea previziunilor de afaceri. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Capitolul III Reguli de participare la procedura de atribuire  +  Secţiunea 1 Operatori economici  +  Articolul 37(1) Operatorii economici care, potrivit legislației statului în care sunt stabiliți, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii nu pot fi respinși numai pe motiv că, în temeiul legislației statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.(2) Persoanele juridice sau alte entități constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de lege pot fi obligate să indice în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare numele și calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.  +  Articolul 38În executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt ținuți să respecte obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contracte colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.  +  Articolul 39Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau de candidat, individual ori în comun cu alți operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terț susținător, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 40(1) Autoritatea/entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte/solicitări de participare. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost menționat în anunțul de concesionare și documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Autoritatea/entitatea contractantă poate stabili prin documentația de atribuire, atunci când este necesar, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerințele referitoare la situația economică și financiară sau capacitatea tehnică și profesională, precum și anumite condiții specifice privind executarea contractului de concesiune, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu condiția ca acest lucru să fie justificat de motive obiective și proporționale. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Confidențialitate  +  Articolul 41(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile transmise de către operatorii economici, indicate de aceștia ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Dispozițiile alin. (1) nu afectează obligațiile autorității/entității contractante prevăzute la art. 66 și art. 91 și nici publicarea părților din contractele de concesiune încheiate fără caracter confidențial, inclusiv a eventualelor modificări ulterioare. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Autoritatea/entitatea contractantă poate impune operatorilor economici cerințe care vizează protejarea caracterului confidențial al informațiilor pe care aceasta le pune la dispoziție pe durata întregii proceduri de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Reguli de evitare a conflictului de interese  +  Articolul 42Pe parcursul desfășurării procedurii de atribuire, autoritățile/entitățile contractante au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica și remedia situațiile de conflict de interese, în scopul evitării denaturării concurenței și al asigurării transparenței procedurii de atribuire și a tratamentului egal al tuturor candidaților și ofertanților. (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 43În sensul prezentei legi, prin conflict de interese se înțelege orice situație în care membrii personalului autorității/entității contractante care sunt implicați în desfășurarea procedurii de atribuire sau care pot influența rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparțialitatea sau independența lor în contextul procedurii de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 44(1) Reprezintă situații potențial generatoare de conflict de interese orice situații care ar putea duce la apariția unui conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, cum ar fi următoarele, reglementate cu titlu exemplificativ:a) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;b) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;c) participarea în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane despre care se constată sau cu privire la care există indicii rezonabile că poate avea, direct sau indirect, un interes personal, financiar, economic ori de altă natură sau se află într-o altă situație de natură să îi afecteze independența și imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare;d) situația în care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul propus/terțul susținător are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității/entității contractante; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) e) situația în care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității/entității contractante. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), prin acționar sau asociat semnificativ se înțelege persoana care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.  +  Articolul 45Ofertantul declarat câștigător cu care autoritatea/entitatea contractantă a încheiat contractul de concesiune nu are dreptul de a angaja sau de a încheia orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de concesiune, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare al solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire sau angajați/foști angajați ai autorității/entității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de concesiune, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 46(1) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă identifică o situație potențial generatoare de conflict de interese potrivit prevederilor art. 43, aceasta întreprinde demersurile necesare pentru a stabili dacă situația respectivă reprezintă o situație de conflict de interese și prezintă candidatului/ofertantului aflat în respectiva situație o expunere a motivelor care, în opinia autorității/entității contractante, sunt de natură să genereze un conflict de interese. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă solicită candidatului/ofertantului transmiterea punctului său de vedere cu privire la respectiva situație. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În cazul în care, în urma aplicării dispozițiilor alin. (1) și (2), autoritatea contractantă stabilește că există un conflict de interese, autoritatea/entitatea contractantă va adopta măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi: înlocuirea persoanelor responsabile cu evaluarea/verificarea ofertelor/solicitărilor de participare, atunci când le este afectată imparțialitatea, acolo unde este posibil, sau eliminarea ofertantului/candidatului aflat în relație cu persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității/entității contractante. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 47Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a preciza în documentele concesiunii numele persoanelor ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității/entității contractante. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Reguli aplicabile comunicărilor  +  Articolul 48(1) Cu excepția cazului în care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie conform dispozițiilor prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea sunt transmise prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare:a) mijloace electronice;b) poștă sau fax;c) comunicare verbală, inclusiv telefonică;d) înmânare directă sub semnătură.(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.(3) În cazul utilizării mijloacelor electronice de comunicare, instrumentele și dispozitivele folosite, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.(4) Comunicarea verbală, inclusiv telefonică, poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiția consemnării în scris a principalelor elemente ale conținutului comunicării verbale.(5) În sensul dispozițiilor alin. (4), elementele esențiale ale procedurii de atribuire includ documentele concesiunii, solicitările de participare și ofertele.(6) Conținutul comunicărilor verbale cu ofertanții care ar putea avea un impact semnificativ asupra conținutului și evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării verbale.  +  Articolul 49(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a asigura protejarea integrității datelor și a confidențialității ofertelor/solicitărilor de participare în cadrul tuturor operațiunilor de comunicare, transmitere și stocare a informațiilor. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritatea/entitatea contractantă ia cunoștință de conținutul ofertelor și al solicitărilor de participare numai de la data stabilită pentru deschiderea acestora. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Capitolul IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune  +  Secţiunea 1 Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire  +  Articolul 50(1) Autoritatea/entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire:a) licitație deschisă;b) dialog competitiv. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă poate utiliza ca procedură de atribuire negocierea fără publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 64 și art. 65. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Pe parcursul procedurii de atribuire, autoritatea/entitatea contractantă nu furnizează, în mod discriminatoriu, informații care pot avantaja anumiți candidați sau ofertanți în raport cu ceilalți. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Licitația deschisă  +  Articolul 51(1) Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care autoritatea/entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de oferte. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Procedura de licitație deschisă se desfășoară, de regulă, într-o singură etapă.(3) Autoritatea/entitatea contractantă poate stabili prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire ca procedura de licitație deschisă să se desfășoare în două etape, cu respectarea prevederilor art. 52-54: (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) prima etapă - depunerea ofertelor elaborate în conformitate cu informațiile și cerințele prevăzute în documentația de atribuire, însoțită de documentele care demonstrează îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție stabilite de autoritatea/entitatea contractantă; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) etapa a doua - negocieri în vederea îmbunătățirii ofertelor admisibile și evaluarea ofertelor îmbunătățite, prin aplicarea criteriilor de atribuire.(4) În cazul în care alege să aplice procedura licitației deschise cu etapă de negociere, autoritatea/entitatea contractantă stabilește prin documentația de atribuire elementele care pot face obiectul negocierii. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (5) În cuprinsul documentației de atribuire autoritatea/entitatea contractantă definește obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii prin descrierea necesităților autorității/entității contractante și a caracteristicilor solicitate pentru lucrările sau serviciile care urmează a fi concesionate și stabilește criteriile de atribuire, precum și modul de repartizare a riscurilor. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: autorității contractante a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (6) În cadrul descrierii elementelor prevăzute la alin. (5)autoritatea/entitatea contractantă stabilește care sunt cerințele minime pe care ofertele trebuie să le îndeplinească. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (7) Informațiile furnizate prin documentația de atribuire trebuie să fie suficient de precise, clare și complete pentru a permite operatorilor economici să determine natura și obiectul concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, iar pe baza acestora să decidă transmiterea unei oferte sau neparticiparea la procedura de atribuire.  +  Articolul 52(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și, în cazul în care se utilizează etapa de negociere, regulile aplicabile. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În urma finalizării primei etape, autoritatea/entitatea contractantă transmite simultan tuturor ofertanților care au depus oferte admisibile o invitație de participare la etapa negocierii. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 53(1) Autoritatea/entitatea contractantă negociază în etapa negocierii cu fiecare ofertant care a depus o ofertă admisibilă și a fost invitat conform art. 52 alin. (2), în vederea îmbunătățirii conținutului acestora. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cadrul negocierii, autoritatea/entitatea contractantă și ofertanții pot discuta oricare aspecte referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul negocierii. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Pe durata negocierii, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanți un avantaj în raport cu ceilalți. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți ofertanți soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un ofertant care participă la negociere, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 54(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a ofertelor, în cazul în care procedura de licitație deschisă se desfășoară într-o singură etapă, respectiv de depunere a ofertelor inițiale, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 30 de zile.(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa negocierii și data-limită de depunere a ofertelor îmbunătățite, în cazul în care procedura se desfășoară în două etape, este de cel puțin 22 de zile.(3) Termenul de primire a ofertelor poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă acceptă ca depunerea ofertelor să fie făcută prin mijloace electronice. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Dialogul competitiv  +  Articolul 55(1) Procedura de dialog competitiv se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui anunț de concesionare, potrivit prevederilor art. 63, prin care autoritatea/entitatea contractantă solicită operatorilor economici depunerea de solicitări de participare. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cadrul procedurii de dialog competitiv, orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare, urmând ca numai candidații care îndeplinesc criteriile de calificare și de selecție stabilite de autoritatea/entitatea contractantă prin anunțul de concesionare să aibă dreptul de a participa la etapele următoare. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 56(1) Perioada cuprinsă între data transmiterii anunțului de concesionare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și data-limită de depunere a solicitărilor de participare este de cel puțin 30 de zile.(2) Perioada cuprinsă între data transmiterii invitației de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire și data-limită de depunere a ofertelor finale este de cel puțin 22 de zile.(3) Termenul de primire a solicitărilor de participare poate fi redus cu 5 zile, în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă acceptă ca depunerea solicitărilor de participare să fie făcută prin mijloace electronice. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 57Procedura de dialog competitiv se desfășoară în trei etape:a) prima etapă - depunerea solicitărilor de participare și selectarea candidaților, prin aplicarea criteriilor de calificare și de selecție prevăzute în documentația de atribuire;b) etapa a doua - dialogul cu candidații selectați, în vederea identificării soluției/soluțiilor apte să răspundă necesităților autorității/entității contractante pe baza căreia/cărora se vor depune ofertele finale; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) c) etapa a treia - depunerea ofertelor finale de către candidații rămași în urma etapei de dialog și evaluarea acestora, prin aplicarea criteriilor de atribuire.  +  Articolul 58(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a indica în anunțul de concesionare criteriile de calificare și de selecție și regulile aplicabile, numărul minim de candidați pe care intenționează să îi invite în etapa a doua și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală și, în orice situație, nu poate fi mai mic de 3.(3) Atunci când selectează candidații pentru etapele următoare, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a aplica numai criteriile de selecție și calificare prevăzute în anunțul de concesionare, care trebuie să fie obiective și nediscriminatorii. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 59(1) În urma finalizării primei etape, autoritatea/entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și un document descriptiv. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Documentul descriptiv prevăzut la alin. (2) conține detalii referitoare la necesitățile și cerințele autorității/entității contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul orientativ pentru desfășurarea procedurii de atribuire, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2). (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (5) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2), autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidați care îndeplinesc cerințele solicitate sau de a anula procedura. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (6) Autoritatea/entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și de selecție solicitate. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 60(1) Autoritatea/entitatea contractantă desfășoară etapa dialogului cu fiecare candidat selectat în parte, în scopul identificării și definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesităților sale. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cadrul dialogului, autoritatea/entitatea contractantă și candidații selectați pot discuta toate aspectele referitoare la concesiune, indicate în documentația de atribuire, cu excepția obiectului concesiunii, criteriilor de atribuire și a cerințelor minime, care nu se pot modifica în cursul dialogului. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Pe durata dialogului, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a asigura respectarea principiului tratamentului egal și de a nu furniza informații într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidați un avantaj în raport cu ceilalți. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui celorlalți candidați soluțiile propuse sau alte informații confidențiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia, exprimat în scris, cu privire la fiecare intenție de comunicare a anumitor informații specifice. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (5) Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a desfășura dialogul în runde succesive, cu scopul de a reduce numărul de soluții care urmează să fie discutate în etapa dialogului. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (6) Aplicarea opțiunii prevăzute la alin. (5) trebuie indicată de autoritatea/entitatea contractantă în cadrul anunțului de concesionare și al documentului descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (7) Autoritatea/entitatea contractantă continuă dialogul până când este în măsură să identifice soluția/soluțiile aptă/apte să satisfacă necesitățile sale. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (8) În urma finalizării etapei dialogului, autoritatea/entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților rămași în competiție o invitație de depunere a ofertelor finale, însoțită de soluția/soluțiile, în urma finalizării etapei dialogului, identificată/identificate în acord cu prevederile alin. (7). (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 61(1) Ofertele finale cuprind toate elementele solicitate și necesare autorității/entității contractante pentru realizarea obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și sunt elaborate pe baza soluției sau soluțiilor prezentate și negociate cu candidatul respectiv în cursul etapei dialogului. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Perioada acordată pentru elaborarea și depunerea ofertei finale nu trebuie să fie mai mică decât perioada stabilită de comun acord cu candidații selectați pe parcursul derulării etapei dialogului.(3) Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări, precizări și îmbunătățiri ale ofertelor finale. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Clarificările, precizările și îmbunătățirile prevăzute la alin. (3), precum și orice informații suplimentare transmise de ofertant nu pot să conducă la modificarea elementelor esențiale ale procedurii de atribuire, inclusiv ale necesităților și cerințelor stabilite în anunțul de concesionare și/sau documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2), în cazul în care modificarea acestor elemente, necesități și cerințe este susceptibilă a denatura concurența sau a avea un efect discriminatoriu.(5) Autoritatea/entitatea contractantă evaluează ofertele primite pe baza criteriilor de atribuire stabilite prin anunțul de concesionare și/sau în documentul descriptiv prevăzut la art. 59 alin. (2). (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Reguli de publicitate și transparență  +  Articolul 62Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a asigura transparența procedurii de atribuire a contractelor de concesiune prin publicarea, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi, a anunțurilor de concesionare, anunțurilor de intenție și a anunțurilor de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 63(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de concesionare atunci când inițiază una dintre procedurile reglementate de prezenta lege, respectiv licitația deschisă sau dialogul competitiv. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de intenție atunci când inițiază procedura de atribuire a unui contract de concesiune de servicii sociale sau alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 64(1) Prin excepție de la prevederile art. 63 alin. (1), autoritățile/entitățile contractante nu au obligația de a publica un anunț de concesionare dacă lucrările/serviciile respective pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic, pentru unul dintre următoarele motive: (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) scopul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii este crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau a unei reprezentații artistice unice;b) concurența lipsește din motive tehnice;c) existența unui drept exclusiv;d) protecția unor drepturi de proprietate intelectuală și a altor drepturi exclusive, altele decât cele definite la art. 5 alin. (1) lit. o).(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) se aplică doar în cazul în care nu există o soluție alternativă sau înlocuitoare rezonabilă, iar absența concurenței nu este rezultatul unei restrângeri artificiale a parametrilor concesiunii de lucrări sau ai concesiunii de servicii.  +  Articolul 65Prin excepție de la prevederile art. 63 alin. (1), autoritățile/entitățile contractante nu au obligația de a publica un nou anunț de concesionare dacă, în cadrul unei proceduri de atribuire inițiale, prevăzute în prezenta lege, nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiția să nu se modifice în mod substanțial condițiile inițiale ale concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii și, dacă la solicitarea Comisiei Europene, s-a transmis un raport în acest sens. (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 66(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare un anunț de atribuire în termen de cel mult 48 de zile de la data atribuirii unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire în cazul contractelor de concesiune de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 3 și are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate, în termen de 48 de zile de la încheierea fiecărui trimestru. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 67Anunțurile de concesionare și anunțurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, inclusiv anunțurile corespunzătoare tip erată, se transmit spre publicare de către autoritatea/entitatea contractantă prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, și se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formatelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 68(1) Anunțurile de concesionare și anunțurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii nu pot fi publicate la nivel național înainte de data publicării acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.(2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), publicarea la nivel național a anunțurilor de concesionare și a anunțurilor de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii este permisă atunci când autoritatea/entitatea contractantă nu a fost notificată de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene cu privire la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor transmise spre publicare, în termen de 48 de ore de la confirmarea primirii de către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene a anunțului transmis spre publicare. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 69Anunțurile de concesionare și anunțurile de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii publicate la nivel național nu trebuie să conțină alte informații față de cele existente în anunțurile corespunzătoare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și trebuie să menționeze data transmiterii către Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene.  +  Articolul 70(1) Autoritățile/entitățile contractante asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, începând cu data publicării anunțului de concesionare. (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cuprinsul anunțului de concesionare se specifică adresa de internet la care sunt disponibile documentele concesiunii.(3) În cazuri justificate în mod obiectiv, în care autoritatea/entitatea contractantă nu poate asigura accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice sau datorită securității excepționale ori naturii deosebit de sensibile a informațiilor comerciale, care necesită un nivel extrem de ridicat de protecție, anunțul de concesionare prevede că documentele concesiunii în cauză vor fi transmise prin alte mijloace decât cele electronice și că se prelungește termenul de primire a ofertelor. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) În cadrul procedurii de licitație deschisă în două etape în sensul art. 51 alin. (3) și al procedurii de dialog competitiv, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a procedurii tuturor ofertanților/candidaților selectați, simultan și în scris. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (5) Invitația de participare prevăzută la alin. (4) include o referință la adresa electronică la care documentele concesiunii au fost puse la dispoziția operatorilor economici prin mijloace electronice.(6) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (3), autoritatea/entitatea contractantă nu a putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispoziție într-un alt mod, entitatea contractantă atașează documentele concesiunii la invitația de participare prevăzută la alin. (4). (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (7) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile.(8) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului-limită stabilit de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de concesionare/ anunțul de participare simplificat, în următoarele condiții: (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a stabili în anunțul de concesionare/anunțul de participare simplificat unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, potrivit normelor metodologice la prezenta lege; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut de lege, răspunsul autorității/entității contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puțin 15 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 22-12-2017, Alineatul (8) din Articolul 70 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Secţiunea a 5-a Elaborarea documentației de atribuire  +  Paragraful §1. Garanții procedurale  +  Articolul 71(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura ofertanților/candidaților o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii, obiectul contractului, repartizarea riscurilor și modul de desfășurare a procedurii de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În sensul alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă furnizează: (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) o descriere a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și a cerințelor de calificare și de selecție - în anunțul de concesionare;b) o descriere a criteriilor de atribuire și, după caz, a cerințelor minime care trebuie îndeplinite, precum și un termen orientativ de finalizare a procedurii de atribuire - în anunțul de concesionare, în documentația de atribuire și/sau în alte documente ale concesiunii.(3) Autoritatea/entitatea contractantă comunică tuturor operatorilor economici orice modificare a elementelor prevăzute în anunțul de concesionare. De asemenea, autoritatea/entitatea contractantă comunică tuturor candidaților modul de organizare a procedurii de atribuire și termenul orientativ de finalizare, precum și orice modificare intervenită în unul dintre documentele concesiunii. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Autoritatea/entitatea contractantă asigură înregistrarea adecvată asupra etapelor procedurii, utilizând mijloacele pe care le consideră adecvate, cu respectarea dispozițiilor art. 41 alin (1). (la 12-02-2020, sintagma: Autoritatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 12, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 72(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriilor de atribuire stabilite de autoritatea/entitatea contractantă potrivit prevederilor art. 86, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) oferta respectă cerințele minime stabilite prin documentația de atribuire de autoritatea/entitatea contractantă; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) ofertantul respectă criteriile de calificare și selecție prevăzute la art. 75;c) ofertantul nu este exclus de la participarea la procedura de atribuire, potrivit prevederilor art. 79-81 și sub rezerva celor prevăzute la art. 84.(2) Cerințele minime prevăzute la alin. (1) lit. a) cuprind condiții și caracteristici, în special, tehnice, fizice, funcționale și juridice, pe care orice ofertă trebuie să le îndeplinească sau pe care ofertantul trebuie să le dețină.  +  Paragraful §2. Cerințe tehnice și funcționale  +  Articolul 73(1) Cerințele tehnice și funcționale sunt stabilite prin documentația de atribuire și definesc caracteristicile necesare ale lucrărilor/serviciilor care fac obiectul concesiunii.(2) Cerințele prevăzute la alin. (1) pot, de asemenea, să vizeze procesul specific de producție sau de furnizare a lucrărilor/serviciilor solicitate, cu condiția să fie legate de obiectul concesiunii și proporționale cu valoarea și obiectivele acesteia.(3) Modalitățile de definire a cerințelor tehnice și funcționale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 74(1) Autoritatea/entitatea contractantă nu poate face trimitere, prin cerințele tehnice și funcționale, la un anumit producător, origine sau procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Cerințele tehnice și funcționale nu pot face trimitere la o marcă, un brevet, tip sau o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), o astfel de trimitere este autorizată, cu titlu excepțional, în cazul în care nu este posibilă o descriere suficient de exactă și de inteligibilă a obiectului concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și cu condiția ca mențiunea să fie însoțită de sintagma "sau echivalent".(4) Autoritatea/entitatea contractantă nu poate respinge o ofertă pe motiv că lucrările și serviciile oferite nu sunt conforme cu cerințele tehnice și funcționale la care se face trimitere, dacă ofertantul dovedește în oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile pe care le-a propus îndeplinesc într-un mod echivalent cerințele tehnice și funcționale. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Paragraful §3. Criterii de calificare și selecție  +  Articolul 75(1) Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a aplica în cadrul procedurii de atribuire numai criterii de calificare și selecție nediscriminatorii și proporționale cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, referitoare la:a) motivele de excludere a candidatului/ofertantului;b) capacitatea candidatului/ofertantului. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritatea/entitatea contractantă verifică îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție pe baza declarațiilor pe propria răspundere, precum și pe baza documentelor care trebuie prezentate ca dovadă, în conformitate cu cele menționate în anunțul de concesionare. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Criteriile de calificare și de selecție trebuie să aibă legătură și să fie proporționale cu nevoia de a asigura capacitatea concesionarului de a executa contractul de concesiune, luând în considerare obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și scopul de a asigura o concurență reală.  +  Articolul 76(1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respectiv/respectivi.(2) În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, potrivit prevederilor alin. (1), atunci operatorul economic are obligația de a dovedi autorității/entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația financiară invocând susținerea unui terț, autoritatea/entitatea contractantă poate solicita ca operatorul economic și terțul susținător să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc prevederi sau cerințe standard în legătură cu modalitățile de îndeplinire a criteriilor referitoare la situația economică și financiară și capacitatea tehnică și profesională prin susținere acordată de unul sau mai mulți terți.  +  Articolul 77(1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea/entitatea contractantă poate solicita ca aceștia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 78(1) Autoritatea/entitatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori a celor privind capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81, autoritatea/entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Paragraful §4. Motive de excludere  +  Articolul 79(1) Autoritățile/entitățile contractante menționate la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud de la participarea la o procedură de atribuire orice operator economic cu privire la care au stabilit, în urma analizei informațiilor și documentelor prezentate de acesta, sau despre care au luat cunoștință în orice alt mod că a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;d) acte de terorism prevăzute de art. 32-35, art. 37 și 38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;g) fraudă, în sensul art. 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene - combaterea fraudei. (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Obligația de a exclude din procedura de atribuire un operator economic, potrivit prevederilor alin. (1), se aplică și în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia.(3) Entitățile contractante, altele decât cele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), pot exclude de la participarea la o procedură de atribuire un operator economic, în cazul în care acestea au cunoștință de faptul că operatorul economic respectiv a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă, pentru unul dintre motivele enumerate la alin. (1).  +  Articolul 80(1) Autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care au cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau o decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat. (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire un operator economic în cazul în care pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, a taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat. (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, a taxelor sau a contribuțiilor datorate la bugetul general consolidat ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2) și ale art. 79, în cazuri excepționale, autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) și la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului. (la 12-02-2020, sintagma: entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (5) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor și al contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei. (la 04-06-2018, Alineatul (5) din Articolul 80 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 81(1) Autoritățile/entitățile contractante exclud din procedura de atribuire a contractului de concesiune orice operator economic care se află în oricare dintre următoarele situații: (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) a încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 38, iar autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi decizii ale autorităților competente prin care se constată încălcarea acestor obligații; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) împotriva operatorului economic s-a deschis procedura de insolvență, potrivit dispozițiilor legale, cu excepția situației în care operatorul economic se află în reorganizare judiciară;c) a comis o abatere profesională gravă, care îi pune în discuție integritatea, iar autoritatea/entitatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) d) autoritatea/entitatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) e) se află într-un conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză, iar această situație nu poate fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puțin severe;f) operatorul economic și-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce îi reveneau în cadrul unui contract de concesiune sau contract anterior încheiat cu o autoritate/entitate contractantă, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile; (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) g) operatorul economic s-a făcut vinovat de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și de selecție, nu a prezentat aceste informații sau nu este în măsură să prezinte documentele justificative solicitate; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) h) operatorul economic a încercat să influențeze în mod nelegal procesul decizional al autorității/entității contractante, să obțină informații confidențiale care i-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii ori a furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității/entității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a respectivului operator economic, selectarea acestuia sau atribuirea contractului de concesiune către respectivul operator economic; (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) i) au comis în conduita lor profesională greșeli grave demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate justifica, inclusiv ale instanțelor judecătorești, ale Băncii Europene de Investiții și ale organizațiilor internaționale. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) lit. b), autoritatea/entitatea contractantă nu exclude din procedura de atribuire un operator economic împotriva căruia s-a deschis procedura generală de insolvență atunci când, pe baza informațiilor și/sau documentelor prezentate de operatorul economic, stabilește că acesta are capacitatea de a executa contractul de concesiune. Aceasta presupune că respectivul operator economic fie se află în faza de observație și a adoptat măsurile necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil, ce permite continuarea, de o manieră sustenabilă, a activității curente, fie este în cadrul procesului de reorganizare judiciară și respectă integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanță. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin abatere profesională gravă se înțelege orice abatere comisă de operatorul economic care afectează reputația profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurență de tip cartel, care vizează trucarea licitațiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârșită cu intenție sau din culpă gravă.(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile și în situația în care operatorul economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 79 alin. (2) este supusă unei proceduri judiciare de investigație în legătură cu săvârșirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la art. 79 alin. (1).(5) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. d), se consideră că autoritatea contractantă are suficiente indicii plauzibile pentru a considera că operatorul economic a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză în următoarele situații, reglementate cu titlu exemplificativ:a) ofertele sau solicitările de participare transmise de 2 sau mai mulți operatori economici participanți la procedura de atribuire prezintă asemănări semnificative din punctul de vedere al conținutului documentelor nestandardizate, potrivit documentației de atribuire;b) în cadrul organelor de conducere a 2 sau a mai multor operatori economici participanți la procedura de atribuire se regăsesc aceleași persoane sau persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care au interese comune de natură personală, financiară sau economică ori de orice altă natură.(6) Înainte de excluderea unui operator economic potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), autoritatea/entitatea contractantă solicită în scris Consiliului Concurenței punctul de vedere cu privire la indiciile identificate care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura de atribuire în cauză. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (7) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația furnizării tuturor informațiilor solicitate de Consiliul Concurenței, în vederea formulării punctului de vedere, conform dispozițiilor alin. (6). (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (8) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. f), se consideră încălcări grave ale obligațiilor contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea obligațiilor privind livrarea produselor sau serviciilor, livrarea unor produse sau servicii care prezintă neconformități majore, care le fac improprii utilizării, conform destinației avute în vedere de autoritatea/entitatea contractantă sau un comportament necorespunzător, care creează îndoieli serioase cu privire la credibilitatea operatorului economic. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (9) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilește modalitatea de constituire a unei baze de date cu operatorii economici care se află ori s-au aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), lit. c), lit. f) și lit. i), listă valabilă timp de 5 ani, dacă prin decizia unei instanțe judecătorești nu se anulează înscrierea. Lista se publică pe siteul ANAP și se actualizează lunar.  +  Articolul 82(1) Entitatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.(2) În cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine prevăzute la alin. (1). (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În ceea ce privește situațiile prevăzute la art. 81, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți candidații/ofertanții, solicitările prevăzute la alin. (2) se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.(4) În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 79-81, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 83Autoritățile contractante prevăzute la art. 9 și entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoștință că operatorul economic respectiv se află, având în vedere faptele comise sau omise, fie înaintea, fie în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 79, art. 80 alin. (1) și (2). (la 12-02-2020, Articolul 83 din Paragraful §4. , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 13, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 84(1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 79 și art. 81, care atrag excluderea din procedura de atribuire, poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în mod concret credibilitatea, prin raportare la motivele de excludere.(2) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă consideră dovezile prezentate de operatorul economic potrivit prevederilor alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, autoritatea/entitatea contractantă nu exclude operatorul economic din procedura de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Dovezile pe care operatorul economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 79 și art. 81 le poate furniza autorității/entității contractante, în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate printr-o infracțiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către operatorul economic, în mod complet, a faptelor și a împrejurărilor în care a fost comisă infracțiunea sau fapta ilicită, prin cooperarea activă cu autoritățile care efectuează investigația, precum și la adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi: eliminarea legăturilor cu persoanele și organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control și raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale și a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea și plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi infracțiuni sau a unor alte fapte ilicite. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) În cazul în care operatorului economic i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică sau sectorială ori a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre.(5) În cazul în care operatorului economic nu i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată, măsura interdicției de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică sau sectorială ori a unui contract de concesiune pentru o anumită perioadă, situațiile de excludere prevăzute la art. 79 și art. 81 nu se aplică:a) dacă în cazul faptelor prevăzute la art. 79 a expirat o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare;b) dacă în cazul situațiilor, faptelor sau evenimentelor prevăzute la art. 81 a expirat o perioadă de 3 ani de la data la care s-a produs situația, fapta sau evenimentul relevant.  +  Secţiunea a 6-a Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii  +  Articolul 85(1) Fără a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei legi referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate între, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunțurilor de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii și, pe de altă parte, data-limită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a stabili perioada respectivă în funcție de complexitatea contractului de concesiune și de cerințele specifice, astfel încât operatorii economici interesați să beneficieze de un interval de timp adecvat și suficient pentru elaborarea ofertelor/solicitărilor de participare și pentru pregătirea documentelor de calificare și de selecție care sunt solicitate prin documentația de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În situația în care ofertele/solicitările de participare nu pot fi elaborate decât după vizitarea amplasamentului sau după consultarea la fața locului a unor documente suplimentare pe care se bazează documentele concesiunii, perioada stabilită de autoritatea/entitatea contractantă pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare este mai mare decât perioada minimă prevăzută de prezenta lege pentru procedura de atribuire utilizată și este stabilită astfel încât operatorii economici interesați să aibă posibilitatea reală și efectivă de a obține toate informațiile necesare pentru pregătirea corespunzătoare a ofertelor/solicitărilor de participare. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 7-a Criterii de atribuire  +  Articolul 86(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală.(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, nu conferă autorității/entității contractante o libertate de alegere nelimitată și se pot referi la oricare dintre următoarele:a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar;b) nivelul plăților actualizate efectuate de către autoritatea/entitatea contractantă; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) c) nivelul tarifelor de utilizare;d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.;e) modul de asigurare a protecției mediului;f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;g) nivelul redevenței;h) durata concesiunii;i) inovarea. (la 12-02-2020, Alineatul (2) din Articolul 86 , Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 14, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Autoritatea/entitatea contractantă poate utiliza criteriile prevăzute la alin. (2) și în mod combinat, în funcție de obiectul concesiunii și în măsura în care respectivele criterii sunt compatibile. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Criteriile de atribuire sunt enumerate în cuprinsul documentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b), în ordinea descrescătoare a importanței lor, fiind însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de ofertanți.  +  Articolul 87(1) În cazul în care autoritatea/entitatea contractantă primește o ofertă care propune o soluție inovatoare cu un nivel excepțional de performanță funcțională, care nu ar fi putut fi prevăzut de către o autoritate/entitate contractantă diligentă, aceasta poate, în mod excepțional, să modifice ordinea criteriilor de atribuire, pentru a ține seama de soluția inovatoare respectivă. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă comunică tuturor ofertanților modificarea ordinii importanței și emite o nouă invitație de a prezenta oferte, cu respectarea termenelor minime prevăzute de prezenta lege. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicării anunțului de concesionare, autoritatea/entitatea contractantă publică un nou anunț de concesionare, cu respectarea termenelor minime menționate la art. 54 alin. (1). (la 12-02-2020, Articolul 87 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire în situația prevăzută la alin. (1) nu conduce la discriminare. (la 12-02-2020, Articolul 87 din Sectiunea a 7-a , Capitolul IV a fost completat de Punctul 15, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 8-a Finalizarea procedurii de atribuire  +  Articolul 88Procedura de atribuire se finalizează prin:a) semnarea contractului de concesiune; saub) anularea procedurii de atribuire.  +  Articolul 89(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în următoarele cazuri: (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare admisibilă;b) au fost depuse oferte admisibile care nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluțiilor tehnice și/ori financiare;c) încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului;d) Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau instanța de judecată dispune modificarea/eliminarea oricăror specificații tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea/entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile prevăzute la art. 2 alin. (2); (la 12-02-2020, sintagma: autoritatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 12, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) e) contractul nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul și nu există o ofertă conformă clasată pe locul al doilea;f) apar circumstanțe care fac necesară atribuirea unui alt tip de contract căruia îi este aplicabil un alt regim juridic decât cel aplicabil potrivit prevederilor prezentei legi;g) valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii la momentul atribuirii contractului depășește cu mai mult de 20% valoarea estimată la momentul inițierii concesiunii, fapt ce ar atrage necesitatea organizării unei proceduri de atribuire potrivit prevederilor prezentei legi.(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. c), prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care pe parcursul procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea/entitatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2). (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 90Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire a contractului de concesiune în situațiile prevăzute la art. 59 alin. (5). (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 91Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de concesiune, însoțită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul SEAP, în termenul prevăzut la art. 70 alin. (8). (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 9-a Informarea candidaților/ofertanților  +  Articolul 92(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite ofertantului declarat câștigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care își manifestă acordul de a încheia contractul de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritatea/entitatea contractantă informează, cât mai curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului câștigător, motivele pentru care a decis să respingă solicitarea de participare/oferta acestuia și motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) La solicitarea părții interesate, autoritatea/entitatea contractantă comunică, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea unei solicitări scrise, fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei desemnate câștigătoare. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații prevăzute la alin. (2) și (3) privind atribuirea contractului de concesiune, în situația în care dezvăluirea acestora:a) ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale sau ar fi contrară interesului public;b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, public sau privat, ori ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 93(1) În sensul prezentei legi, oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă.(2) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia și nici cerințele de calificare și de selecție prevăzute în documentele concesiunii.(3) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului de concesiune, neputând satisface în mod evident, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele autorității/entității contractante indicate în documentele concesiunii, inclusiv în situația în care oferta nu respectă specificațiile tehnice și/sau condițiile financiare. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 79-81 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de autoritatea/entitatea contractantă. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Capitolul V Reguli privind executarea contractelor de concesiune  +  Secţiunea 1 Subcontractarea  +  Articolul 94(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Subcontractanții propuși sunt ținuți de respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevăzute la art. 38, întocmai ca și ofertanții.(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminuează răspunderea concesionarului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.  +  Articolul 95(1) Obligația prevăzută la art. 94 alin. (1) nu se aplică în cazul subcontractanților care realizează în cadrul contractului de concesiune activități a căror valoare este mai mică de 5% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii, cu condiția ca această posibilitate să fie menționată explicit în documentația de atribuire.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care activitățile realizate de subcontractanți sunt esențiale prin raportare la obiectul contractului, conform documentației de atribuire, acestora li se vor aplica prevederile art. 94 alin. (1).  +  Articolul 96(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a verifica existența unei situații de excludere prevăzute la art. 79-81, în legătură cu subcontractanții propuși. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) În cazul în care este identificată o situație de excludere, autoritatea/entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat în urma verificării că se află în această situație. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În scopul verificării prevăzute la alin. (1), subcontractantul completează declarația pe propria răspundere, precizând că nu se află în niciuna dintre situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.  +  Articolul 97(1) Autoritatea/entitatea contractantă are obligația să efectueze plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, atunci când natura contractului permite acest lucru, și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Autoritatea/entitatea contractantă stabilește mecanismele care reglementează modalitatea de efectuare a plăților prevăzute la alin. (1) prin documentele concesiunii, precum și în contractul de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Condițiile și modalitățile de efectuare a plăților prevăzute la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.(4) Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(3) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.  +  Articolul 98(1) Autoritatea/entitatea contractantă solicită concesionarului, după atribuirea contractului, dar cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de concesiune, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Concesionarul are obligația de a notifica autorității/entității contractante orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de concesiune. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de concesiune, cu condiția ca respectivul concesionar să transmită autorității/entității contractante informațiile prevăzute la alin. (1) și să obțină acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 99Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la art. 98:a) cu privire la furnizorii implicați în contractele de concesiune de lucrări sau concesiune de servicii;b) cu privire la subcontractanții subcontractanților concesionarului sau subcontractanții aflați pe niveluri inferioare ale lanțului de subcontractare. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Modificarea contractului de concesiune  +  Articolul 100Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, doar în situațiile prevăzute de prezenta secțiune.  +  Articolul 101(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele inițiale ale concesiunii de lucrări sau ale concesiunii de servicii sub forma unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de revizuire a valorii sau orice alte opțiuni.(2) În situația prevăzută la alin. (1), clauzele de revizuire precizează obiectul, limitele și natura eventualelor modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea, și nu pot stabili modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al contractului de concesiune.  +  Articolul 102(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) devine necesară achiziționarea de la concesionarul inițial a unor servicii sau lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul de concesiune inițial, dar care au devenit strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;b) schimbarea concesionarului este imposibilă.(2) În sensul dispozițiilor alin. (1) lit. b), schimbarea concesionarului este imposibilă atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) schimbarea concesionarului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente, achiziționate în cadrul contractului de concesiune inițial;b) schimbarea concesionarului ar cauza autorității/entității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) În cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritatea contractantă, în vederea desfășurării unei activități, alta decât cele prevăzute în anexa nr. 2, nicio creștere a valorii nu poate depăși 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii inițiale.(4) În cazul în care autoritatea contractantă efectuează mai multe modificări succesive, acestea nu pot depăși, cumulat, o majorare cu peste 10% din valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii inițiale.  +  Articolul 103Contractele de concesiune pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate/entitate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; (la 12-02-2020, sintagma: entitate contractantă a fost înlocuită de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) modificarea nu afectează caracterul general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii;c) în cazul contractelor de concesiune atribuite de autoritățile contractante în vederea desfășurării unei alte activități decât cele prevăzute în anexa nr. 2, modificarea nu implică o creștere a valorii cu mai mult de 10% din valoarea concesiunii inițiale, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 102 alin. (4).  +  Articolul 104Autoritățile/entitățile contractante care modifică un contract de concesiune, în cazurile prevăzute la art. 102 și art. 103, au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și la nivel național, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 33 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului. (la 12-02-2020, sintagma: Entitățile contractante a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 105(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când un nou concesionar îl înlocuiește pe cel căruia autoritatea/entitatea contractantă i-a atribuit inițial concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, în una dintre următoarele situații: (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea/entitatea contractantă potrivit art. 101; (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) b) drepturile și obligațiile concesionarului inițial rezultate din contractul de concesiune sunt preluate ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune ori divizare de către un alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și de selecție stabilite inițial, cu condiția ca această modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de concesiune și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;c) încetarea anticipată a contractului de concesiune și a cesiunii contractelor încheiate cu subcontractanții de către concesionarul principal al autorității/entității contractante, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opțiuni stabilite de autoritatea/entitatea contractantă potrivit art. 101. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Atunci când clauza de revizuire sau opțiunea stabilită de autoritatea/entitatea contractantă potrivit alin. (1) lit. a) stipulează în favoarea instituțiilor financiare finanțatoare dreptul de a cesiona contractul de concesiune către un alt operator economic, acesta trebuie să îndeplinească criteriile de calificare și de selecție stabilite prin anunțul de concesionare și documentația de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 106(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, în sensul alin. (2).(2) O modificare a unui contract de concesiune pe perioada de valabilitate este considerată modificare substanțială atunci când, prin această modificare, caracterul concesiunii devine substanțial diferit față de cel al concesiunii încheiate inițial. Este considerată modificare substanțială orice modificare care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial ori ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea concesionarului și/sau alocarea riscurilor între părți într-un mod care nu a fost prevăzut în concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii inițială;c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii;d) un nou concesionar înlocuiește concesionarul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 105.  +  Articolul 107(1) Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) valoarea modificării este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 11 alin. (1); (la 04-06-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 107 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost modificată de Punctul 5, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) b) valoarea modificării este mai mică de 10% din valoarea concesiunii inițiale de lucrări sau a concesiunii inițiale de servicii.(2) Modificarea contractului de concesiune potrivit prevederilor alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului general al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii.(3) În situația prevăzută la alin. (1), în cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii globale nete a respectivelor modificări succesive.(4) Pentru calcularea valorii prevăzute la alin. (1), art. 102 alin. (3) și art. 103 lit. c) se va utiliza valoarea actualizată, care reprezintă:a) valoarea de referință, atunci când contractul de concesiune include o clauză de indexare;b) valoarea calculată în funcție de rata medie a inflației publicate de Institutul Național de Statistică, atunci când contractul de concesiune nu include o clauză de indexare.  +  Articolul 108Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se stabilesc în sarcina autorității/entității contractante obligații de notificare a instituției responsabile cu controlul ex-ante privind intenția de a efectua modificări ale contractelor de concesiune potrivit prevederilor prezentei secțiuni. (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Articolul 109(1) Orice modificare a unui contract de concesiune în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute în prezenta secțiune, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.(2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de concesiune inițial. (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (3) Autoritatea/entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (2) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Încetarea contractului de concesiune  +  Articolul 110(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității/entității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de concesiune, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de concesiune, în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații: (la 12-02-2020, sintagma: entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (la 12-02-2020, sintagma: entității contractante a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) a) concesionarul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile prevăzute la art. 79-81, care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire;b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit concesionarului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.(2) Autoritatea/entitatea contractantă introduce dreptul de denunțare unilaterală prevăzut la alin. (1) în condițiile contractuale cuprinse în documentația de atribuire. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 )  +  Capitolul VI Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 111(1) Autoritatea/entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de prezenta lege. (la 12-02-2020, sintagma: Entitatea contractantă a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei-30.000 lei:a) atribuirea unui contract de concesiune fără publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunț de intenție, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);b) încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3);c) încălcarea prevederilor art. 72.d) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă; (la 04-06-2018, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 111 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 6, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) e) nepunerea la dispoziția ANAP a informațiilor referitoare la atribuirea/modificarea contractelor de concesiune, în scopul îndeplinirii funcțiilor sale; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) f) orice încălcare a prevederilor prezentei legi sau a actelor normative emise în aplicarea acesteia, având ca efect încălcarea dispozițiilor art. 2; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) g) încălcarea regulilor de elaborare a specificațiilor tehnice prevăzute la art. 74; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) h) încălcarea regulilor de publicitate și transparență prevăzute la art. 62-70; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) i) utilizarea altor criterii de calificare și selecție decât cele prevăzute la art. 75 sau a altor criterii de atribuire decât cele prevăzute la art. 86; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) j) aplicarea incorectă, în cadrul procesului de calificare/selecție și/sau evaluare a criteriilor de calificare și selecție, a criteriului de atribuire sau a factorilor de evaluare; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) k) anularea unei proceduri de atribuire în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 89-90 sau crearea unor circumstanțe artificiale de anulare a procedurii de atribuire; (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) l) încălcarea prevederilor art. 92. (la 22-12-2017, Alineatul (2) din Articolul 111 , Capitolul VI a fost completat de Punctul 3, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 ) (3) Sancțiunea contravențională se aplică autorității/entității contractante care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenției. (la 12-02-2020, sintagma: autorității contractante a fost înlocuită de Punctul 11, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 23 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 106 din 12 februarie 2020 ) (4) Săvârșirea faptei contravenționale nu implică, în mod obligatoriu, și producerea unui prejudiciu.(5) Stabilirea prejudiciului trebuie să țină seama de circumstanțele faptei contravenționale și să fie fundamentată.  +  Articolul 112Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează ex post de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României. (la 04-06-2018, Articolul 112 din Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Articolul 112^1Prin derogare de la dispozițiile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei. (la 22-12-2017, Capitolul VI a fost completat de Punctul 4, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 107 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 113Contravențiilor prevăzute la art. 111 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1), art. 28 și art. 29.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 114(1) Autoritățile naționale competente dețin atribuții în domeniul de aplicare al prezentei legi, precum funcții de reglementare, asistență și sprijin operațional, control ex-ante, control ex-post, monitorizare, supervizare, detectarea conflictului de interese, combaterea licitațiilor trucate și alte funcții având ca obiectiv respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) Prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi se detaliază obligațiile și responsabilitățile specifice ale autorităților naționale competente în raport cu îndeplinirea acestor funcții.  +  Articolul 115În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANAP va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 116(1) Prezenta lege se aplică procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii inițiate după data intrării în vigoare a acesteia.(2) Procedurilor de atribuire a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei legi li se aplică legea în vigoare la data inițierii procedurii de atribuire.(3) Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune încheiate după data intrării în vigoare a acesteia.(4) Contractele de concesiune încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi sunt supuse dispozițiilor legii în vigoare la data la care acestea au fost încheiate, în tot ceea ce privește încheierea, modificarea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea acestora.  +  Articolul 117La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 5 octombrie 2010, cu modificările și completările ulterioare;b) Hotărârea Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 8 februarie 2007;c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative.  +  Articolul 118Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.*Prezenta lege transpune prevederile art. 3, 8, 11, 13-19, 22-26, 28, 31, 34-36, 38-40, 43, 44 și 54 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 94 din 28 martie 2014, și parțial prevederile art. 1, 2, 4-7, 9, 10, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 42 și 45 din Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 mai 2016.Nr. 100.  +  Anexa nr. 1Lista activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. q)
  NACE Rev. 1*1) Cod CPV
  SECȚIUNEA F CONSTRUCȚII
  Divi-ziuneGrupăClasă Descriere Note
  45 Construcții Această diviziune include: construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente 45000000
  45.1 Pregătirea șantierelor 45100000
  45.11Demolări de clădiri; terasamente Această clasă include: - demolarea clădirilor și a altor structuri; - degajarea șantierelor; - lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săparea de șanțuri, îndepărtarea rocilor, demolarea prin explozie etc.; - pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră; - îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere. Această clasă cuprinde, de asemenea: - drenarea șantierelor de construcții; - drenarea terenurilor agricole și forestiere. 45110000
  45.12Lucrări de foraj și sondaj Această clasă include: - sondaje experimentale, foraje de recunoaștere și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare. Această clasă nu cuprinde: - forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20); - forarea puțurilor de apă (a se vedea clasa 45.25); - săparea de puțuri (a se vedea clasa 45.25); - prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice (a se vedea clasa 74.20). 45120000
  45.2 Lucrări de construcții complete sau parțiale; lucrăride geniu civil 45200000
  45.21Lucrări generale de construcții declădiri și lucrări de geniu civil Această clasă include: - construcții de clădiri de toate tipurile și construcții civile; - poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate, viaducte, tuneluri și pasaje subterane; - conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru transport pe distanțe mari; - conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru rețele urbane; - lucrări conexe de amenajare urbană; - asamblarea și montarea de construcții prefabricate pe șantiere. Această clasă nu cuprinde: - servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20); - construcția de lucrări complet prefabricate din elemente din alte materiale decât betonul, fabricate de unitatea care execută lucrările (a se vedea diviziunile 20, 26 și 28); - lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive (a se vedea clasa 45.23); - lucrări de instalații pentru construcții (a se vedea clasa 45.3); - lucrări de finisare (a se vedea clasa 45.4); - activități de arhitectură și de inginerie (a se vedea clasa 74.20); - gestionarea proiectelor de construcții (a se vedea clasa 74.20). 45210000cu excepția: 45213316 45220000 45231000 45232000
  45.22Ridicarea de șarpante și acoperișuri Această clasă include: - ridicarea de șarpante; - montarea acoperișurilor; - lucrări de impermeabilizare. 45261000
  45.23Construcții de autostrăzi, șosele, aerodromuri și complexuri sportive Această clasă include: - construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele, alte căi pentru vehicule și pietoni; - construcția de căi ferate; - construcția de piste de aterizare-decolare; - lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive; - marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare. Această clasă nu cuprinde: - terasamentele preliminare (a se vedea clasa 45.11). 45212212și DA03 45230000cu excepția: 45231000 45232000 45234115
  45.24Lucrări hidrotehnice Această clasă include construcția de: - căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marina), ecluze etc.; - baraje și diguri; - dragare; - lucrări subacvatice. 45240000
  45.25Alte lucrări de construcții care implică lucrări speciale Această clasă include: - activitățile de construcții specializate care implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate; - realizarea de fundații, inclusiv instalarea piloților; - forarea și construcția de puțuri de apă, săparea depuțuri; - montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările; - îndoirea structurilor metalice; - lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră; - montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate; - construcția de coșuri de fum și de cuptoare industriale. Această clasă nu cuprinde: - închirierea de schele fără montare și demontare (a se vedea clasa 71.32). 45250000 45262000
  45.3 Lucrări de instalații 45300000
  45.31Lucrări de instalații electrice Această clasă include: - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente: - cabluri și conexiuni electrice; - sisteme de telecomunicații; - instalații electrice de încălzire; - antene pentru clădiri rezidențiale; - sisteme de alarmă împotriva incendiilor; - sisteme de alarmă antiefracție; - ascensoare și scări rulante; - paratrăsnete etc. 45213316 45310000cu excepția: 45316000
  45.32Lucrări de izolare Această clasă include: - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, de izolații termice, acustice sau împotriva vibrațiilor. Această clasă nu cuprinde: - lucrări de impermeabilizare (a se vedea clasa 45.22). 45320000
  45.33Instalații Această clasă include: - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente: - instalații și echipamente sanitare; - echipamente pentru distribuția gazelor; - echipamente și conducte de încălzire, de ventilare,de refrigerare sau de climatizare; - instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere.Această clasă nu cuprinde: - instalarea sistemelor electrice de încălzire (a se vedea clasa 45.31). 45330000
  45.34Alte lucrări de instalații Această clasă include: - instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizarepentru șosele, căi ferate, aeroporturi și porturi; - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte. 45234115 45316000 45340000
  45.4 Lucrări de finisare 45400000
  45.41Tencuire Această clasă include: - aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate. 45410000
  45.42Tâmplărie și dulgherie Această clasă include: - instalarea de uși, ferestre, tocuri și rame pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările; - amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentări mobile etc. Această clasă nu cuprinde: - acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn (a se vedea clasa 45.43). 45420000
  45.43Îmbrăcarea podelelor și a pereților Această clasă include: - instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente: - dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereți sau podele; - parchet și alte pardoseli din lemn, mochete și linoleum; - inclusiv din cauciuc sau plastic; - materiale de placare a podelelor sau a pereților din terrazzo, marmură, granit sau ardezie; - tapete. 45430000
  45.44Vopsitorie și montare de geamuri Această clasă include: - vopsirea interioară și exterioară a clădirilor; - vopsirea structurilor de construcții civile; - montarea sticlei, a oglinzilor etc. Această clasă nu cuprinde: - instalarea ferestrelor (a se vedea clasa 45.42). 45440000
  45.45Alte lucrări de finisare Această clasă include: - instalarea piscinelor private; - curățarea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare; - celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor neclasificate în altă parte. Această clasă nu cuprinde: - curățarea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții (a se vedea clasa 74.70). 45212212și DA04 45450000
  45.5 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator 45500000
  45.50Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator Această clasă nu cuprinde: - închirierea de mașini și echipamente de construcțiesau demolare fără operator (a se vedea clasa 71.32). 45500000
  Notă
  *1) Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).
   +  Anexa nr. 2Lista activităților prevăzute la art. 10 alin. (1)
  1. Gaze și energie termică(1) Sunt considerate activități relevante în domeniul gazelor și energiei termice: a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau de energie termică; b) livrarea gazelor sau a energiei termice prin rețele de natura celor prevăzute la lit. a). (2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu gaze sau energie termică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a) producerea de gaze sau de energie termică de către entitatea contractantă respectivă este consecința inevitabilă a desfășurării unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante; b) livrarea gazelor și a energiei termice prin rețele publice este destinată doar exploatării economice a unei astfel de producții și reprezintă maximum 20% din cifra de afaceri a entității contractante, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
  2. Energie electrică (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul energiei electrice: a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de energie electrică; b) livrarea energiei electrice prin rețele de natura celor menționate la lit. a). (2) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu energie electrică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a) producerea de energie electrică de către entitatea contractantă în cauză are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante; b) livrarea energiei electrice prin rețele publice depinde doar de consumulpropriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de energie a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
  3. Apă (1) Sunt considerate activități relevante în domeniul apei: a) punerea la dispoziție sau exploatarea de rețele fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de apă potabilă; b) furnizarea de apă potabilă unor rețele de natura celor prevăzute la lit. a). (2) Prezenta lege se aplică și contractelor de concesiune atribuite de entități contractante care desfășoară o activitate prevăzută la alin. (1) și care au legătură cu următoarele: a) proiecte de inginerie hidraulică, irigații sau drenare, cu condiția ca volumul de apă destinat aprovizionării cu apă potabilă să reprezinte mai mult de 20% din volumul total de apă pus la dispoziție prin astfel de proiecte sau instalații de irigare sau drenare; b) evacuarea sau tratarea apelor uzate. (3) Nu este considerată activitate relevantă în sensul alin. (1) alimentarea cu energie electrică a rețelelor fixe de către o entitate contractantă prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. b) și c) din lege, care prestează un serviciu către public, în cazul în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: a) producerea de apă potabilă de către entitatea contractantă respectivă are drept scop desfășurarea unei alte activități decât cele considerate de prezenta lege ca fiind relevante; b) furnizarea apei potabile către rețele publice depinde doar de consumul propriu al entității contractante respective și nu a depășit 30% din producția totală de apă potabilă a entității contractante respective, ținând cont de media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs.
  4. Transporturi (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul transporturilor punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor destinate să furnizeze un serviciu public în domeniul transportului pe calea ferată, cu sisteme automate, cu metroul, tramvaiul, troleibuzul, autobuzul sau prin cablu. (2) În sensul prevederilor alin. (1), se consideră că există o rețea pentruprestarea serviciilor de transport, în cazul în care condițiile de operare,care pot viza rutele ce urmează a fi deservite, capacitatea de transport care urmează să fie asigurată sau frecvența serviciului, sunt prestabilite de o autoritate competentă.
  5. Porturi și aeroporturi Sunt considerate activități relevante acele activități care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziția transportatorilor aerieni, maritimi sau fluviali a aeroporturilor și a porturilor maritime ori fluviale sau a altor terminale de transport.
  6. Poștă (1) Este considerată activitate relevantă în domeniul poștei prestarea următoarelor servicii: a) servicii poștale, respectiv serviciile constând în colectarea, sortarea,transportul și livrarea la destinatari a trimiterilor poștale - corespondență, cărți, cataloage, ziare, periodice, colete poștale conținândbunuri cu sau fără valoare comercială - indiferent de greutate; b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced și care urmează expedierii, inclusiv servicii de gestiune a corespondenței; c) servicii privind trimiterile poștale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea directă prin corespondență, care nu poartă adresă; (2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) lit. b)-c) intră în categoria activităților relevante numai dacă persoana în cauză prestează șiservicii poștale în sensul prevederilor alin. (1) lit. a) și numai dacă activitatea de servicii poștale nu este direct expusă concurenței conform prevederilor art. 35 din lege.
  7. Petrol și gaze. Cărbuneși alți combustibili solizi În sensul prezentei legi, se consideră activități relevante acele activități legate de exploatarea unui areal geografic în scopul: a) extracției*2) de petrol și gaze naturale; b) prospectării și extracției de cărbune sau de alți combustibili solizi.
  Notă
  *2) În sensul prezentei legi, activitățile legate de exploatarea unui areal geografic în scopul extracției de petrol și gaze naturale includ producția de petrol brut sau gaze naturale, precum și dezvoltarea infrastructurii corespunzătoare pentru producția viitoare de petrol brut sau gaze naturale.
  Sunt excluse de la aplicabilitatea prezentei legi activitățile efectuate în scopul explorării de petrol și gaze naturale includ totalitatea activităților întreprinse în vederea verificării dacă într-o anumită zonă sunt prezente zăcăminte de petrol și/sau de gaze naturale, evaluarea cantitativă și calitativă a acestora, precum și determinarea condițiilor tehnice și economice de valorificare.
   +  Anexa nr. 3Servicii prevăzute la art. 24
  Descriere Cod CPV
  Servicii de sănătate, servicii sociale și servicii conexe 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Servicii de furnizare personal menajer]; 79624000-4 [Servicii de asigurare de personal de asistență medicală] și 79625000-1 [Servicii de asigurare de personal medical] de la 85000000-9 la 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 98200000-5și 98500000-8 [Case particulare cu personal angajat] și 98513000-2 la 98514000-9 [Servicii de forță de muncă pentru particulari, Servicii de personal de agenții pentru particulari, Servicii de personal de birou pentru particulari, Servicii de personal angajat temporar pentru particulari, Servicii de asistență la domiciliu și Servicii domestice]
  Servicii sociale administrative, servicii de învățământ, servicii desănătate și servicii culturale 5321000-5 și 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 Servicii de învățământ și formare profesională la 80660000-8; de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese]79951000-5 [Servicii de organizare de seminare], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri și expoziții]
  Servicii de asigurări sociale obligatorii*3) 75300000-9
  Servicii de indemnizații 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1
  Alte servicii comunitare, sociale și personale, inclusiv servicii prestatede organizații sindicale, de organizații politice, de asociații de tineri și servicii diverse prestate de organizații asociative 98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 și 98130000-3
  Servicii religioase 98131000-0
  Servicii hoteliere și restaurante de la 55100000-1 la 55410000-7; de la 55521000-8 la 55521200-0 [55521000-8 Servicii de catering la domiciliu, 55521100-9 Servicii de livrare a mâncării la domiciliu, 55521200-0 Servicii de livrare a mâncării], 55510000-8 [Servicii de cantină], 55511000-5 [Servicii de cantină și alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă], 55512000-2 [Servicii de gestionare a cantinelor], 55523100-3 [Servicii de restaurant pentru școli],55520000-1 [Servicii de catering], 55522000-5 [Servicii de catering pentru societăți de transport], 55523000-2 [Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții], 55524000-9 [Servicii de catering pentru școli]
  Servicii juridice, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 30alin. (3) din lege de la 79100000-5 la 79140000-7; 75231100-5
  Alte servicii administrative și serviciiguvernamentale de la 75100000-7 la 75120000-3; 75123000-4; de la 75125000-8 la 75131000-3
  Prestări de servicii pentru comunitate de la 75200000-8 la 75231000-4
  Servicii legate de închisori, de securitate publică și de salvare, în măsura în care nu sunt excluse în temeiul art. 30alin. (1) lit. g) din legede la 75231210-9 la 75231230-5; de la 75240000-0 la 75252000-7; 79430000-7;98113100-9
  Servicii de investigație și de siguranță de la 79700000-1 la 79721000-4 [Servicii de investigație și de siguranță, Servicii de siguranță, Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă, Servicii de pază, Servicii de supraveghere, Servicii de localizare, Servicii de localizare a transfugilor, Servicii de patrulare, Servicii de eliberare de ecusoane de identificare, Servicii de investigație și Serviciide agenții de detectivi], 79722000-1 [Servicii de grafologie], 79723000-8 [Servicii de analiză a deșeurilor]
  Servicii internaționale 98900000-2 [Servicii prestate de organizații și de organisme extrateritoriale] și 98910000-5 [Servicii specifice organizațiilor și organismelor internaționale]
  Servicii poștale 64000000-6 [Servicii poștale și de telecomunicații], 64100000-7 [Servicii poștale și de curierat], 64110000-0 [Servicii poștale], 64111000-7 [Servicii poștale de distribuire a ziarelor și a periodicelor], 64112000-4 [Servicii poștale de distribuire a corespondenței], 64113000-1 [Servicii poștale de distribuire a coletelor], 64114000-8 [Servicii de ghișee de oficii poștale], 64115000-5 [Închiriere de cutii poștale], 64116000-2 [Servicii post-restant], 64122000-7 [Servicii de curierat și de mesagerie internă în birouri]
  Servicii diverse 50116510-9 [Servicii de reșapare de pneuri], 71550000-8 [Servicii de feronerie]
  Notă
  *3) Aceste servicii nu intră sub incidența prezentei legi în cazul în care sunt organizate sub formă de servicii fără caracter economic de interes general.
  ---------