ORDIN nr. 32 din 4 februarie 2020privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 10 februarie 2020  Având în vedere:– Referatul Serviciului juridic și relații externe aprobat cu nr. 537 din 4 februarie 2020;– dispozițiile art. 173 alin. (1) și art. 249 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art. 1 alin. (4),art. 8,art. 13 alin. (5) lit. a) și art. 18 alin. (2) lit. a) și alin. (4) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 1.350/668/2016 privind aprobarea modalității de calcul al taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021;– dispozițiile art. 4 din Procedura și metodologia de evaluare și acreditare a spitalelor, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor, și cele ale art. 14 din Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 358/2019; – Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 3/2020*) privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare,*) Hotărârea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 3/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Taxa de acreditare care include costurile aferente evaluării în vederea acreditării și monitorizării încadrării unității sanitare în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani, se achită în tranșe după cum urmează:a) prima tranșă - cu cel puțin 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare, până la atingerea sumei reprezentând 70% din valoarea estimată a taxei în funcție de dimensiunea, specificul și complexitatea structurii stabilite prin documentele care reglementează organizarea și funcționarea unității sanitare; (la 09-06-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 09 iunie 2020 ) a^1) pentru unitățile sanitare cu paturi, prima tranșă este formată dintr-o sumă fixă în cuantum de 13.920 lei care se achită la momentul înscrierii în procesul de acreditare și o sumă variabilă care se achită după înscrierea în procesul de acreditare, în intervalul cuprins între data primirii de către unitatea sanitară a comunicării valorii estimate a taxei de acreditare și 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare; (la 09-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 09 iunie 2020 ) Notă
  Reproducem prevederile art. II din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 485 din 9 iunie 2020:
  Articolul II
  Unitățile sanitare care au depus cererea de înscriere în procesul de acreditare fără ca sumele achitate din taxa de acreditare să atingă cuantumul prevăzut pentru sumele fixe prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a^1) și a^2) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin, trebuie să transmită prin intermediul aplicației informatice CaPeSaRo dovada achitării integrale a acestor sume fixe în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sub sancțiunea anulării înscrierii și excluderii din planul multianual de acreditare.
  a^2) prin excepție de la prevederile lit. a^1), pentru unitățile sanitare de dializă valoarea sumei fixe din prima tranșă este în cuantum de 5.800 lei; (la 09-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 09 iunie 2020 ) Notă
  Reproducem prevederile art. II din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 485 din 9 iunie 2020:
  Articolul II
  Unitățile sanitare care au depus cererea de înscriere în procesul de acreditare fără ca sumele achitate din taxa de acreditare să atingă cuantumul prevăzut pentru sumele fixe prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a^1) și a^2) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 32/2020, astfel cum a fost modificat și completat prin prezentul ordin, trebuie să transmită prin intermediul aplicației informatice CaPeSaRo dovada achitării integrale a acestor sume fixe în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sub sancțiunea anulării înscrierii și excluderii din planul multianual de acreditare.
  a^3) pentru unitățile sanitare din ambulatoriu, prima tranșă prevăzută la lit. a) se achită după înscrierea în procesul de acreditare, în intervalul cuprins între data primirii de către unitatea sanitară a comunicării valorii estimate a taxei de acreditare și 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare; (la 09-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 09 iunie 2020 ) a^4) sumele fixe prevăzute la lit. a^1) și a^2) sunt deductibile din valoarea primei tranșe a taxei de acreditare. (la 09-06-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 186 din 29 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 09 iunie 2020 ) a^5) sumele fixe prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a^1) și a^2) nu se restituie unităților sanitare care se retrag sau sunt excluse din procesul de acreditare în perioada cuprinsă între momentul înscrierii acestora în procesul de acreditare și momentul constituirii, prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, a comisiei de evaluare. (la 23-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 59 din 22 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 23 martie 2021 ) b) diferența dintre valoarea prevăzută la lit. a) și valoarea finală a taxei, stabilită potrivit legislației în vigoare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de către unitatea sanitară a raportului de evaluare.
  (2) Neplata la scadență a tranșelor prevăzute la alin. (1) produce dobânzi penalizatoare calculate potrivit prevederilor legale, care curg de la scadență până la momentul plății.(3) Neplata tranșei prevăzute la alin. (1) lit. b) în termen de maximum 3 luni de la data primirii raportului de evaluare atrage încetarea procesului de acreditare. Procesul de acreditare poate fi reinițiat la cererea unității sanitare, potrivit legislației în vigoare, cu aprobarea Colegiului director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.(4) Tranșele prevăzute la alin. (1) se pot achita integral sau eșalonat.
   +  Articolul 2Pentru perioada de valabilitate a acreditării unei unități sanitare, taxa de reevaluare la cerere se achită în modalitățile și la termenele prevăzute la art. 1, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 148/2017 privind aprobarea modalității de plată a taxei de acreditare, valabilă pentru ciclul de acreditare corespunzător perioadei 2017-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 iulie 2017.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate,
  Vasile Cepoi
  București, 4 februarie 2020.Nr. 32.----