ORDIN nr. 3.125 din 29 ianuarie 2020privind structura anului școlar 2020-2021
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 6 februarie 2020    Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. r) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Anul școlar 2020-2021 începe la data de 1 septembrie 2020, se încheie la data de 31 august 2021 și are 33 de săptămâni de cursuri. Cursurile anului școlar 2020-2021 încep la data de 14 septembrie 2020. (la 30-03-2021, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 ) (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se stabilesc următoarele:a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2021;b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2021;c) pentru clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la lit. a), și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri. (la 30-03-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 2Anul școlar 2020-2021 se structurează pe două semestre, după cum urmează:1. Semestrul I are 17 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 14 septembrie 2020-29 ianuarie 2021, astfel:a) cursuri - luni, 14 septembrie 2020-marți, 22 decembrie 2020;b) în perioada 26 octombrie-1 noiembrie 2020, elevii claselor din învățământul primar și copiii din grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță;c) vacanța de iarnă - miercuri, 23 decembrie 2020-duminică, 10 ianuarie 2021;d) cursuri - luni, 11 ianuarie 2021-vineri, 29 ianuarie 2021.2. Vacanța intersemestrială - sâmbătă, 30 ianuarie 2021-duminică, 7 februarie 2021.3. Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie-25 iunie 2021, astfel:a) pentru clasa a VIII-a:(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanță - vineri, 2 aprilie 2021-duminică, 11 aprilie 2021;(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;(iv) vacanță - vineri, 30 aprilie 2021-duminică, 9 mai 2021;(v) cursuri - luni, 10 mai 2021-vineri, 11 iunie 2021;b) pentru clasele a XII-a zi și clasele a XIII-a seral și frecvență redusă:(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanță - vineri, 2 aprilie 2021-duminică, 11 aprilie 2021;(iii) cursuri în sistem online - luni, 12 aprilie 2021-joi, 29 aprilie 2021;(iv) vacanță - vineri, 30 aprilie 2021-duminică, 9 mai 2021;(v) cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri, 4 iunie 2021;c) pentru grupele de grădiniță și celelalte clase, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și b):(i) cursuri - luni, 8 februarie 2021-joi, 1 aprilie 2021;(ii) vacanță - vineri, 2 aprilie 2021-marți, 4 mai 2021;(iii) cursuri - miercuri, 5 mai 2021-vineri, 25 iunie 2021.4. Vacanța de vară - sâmbătă, 26 iunie 2021-data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului școlar 2021-2022.5. În perioada vacanțelor, în unitățile de învățământ cu nivel preșcolar se pot organiza activități educative cu copiii, cu prezență fizică, cu avizul direcției de sănătate publică. (la 30-03-2021, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 2^1Pe durata vacanțelor se pot desfășura activități remediale, cu prezența fizică, conform prevederilor Ordinului ministrului educației nr. 3.300/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip «Școala după școală», pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile respectării prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, dacă la nivelul localității nu este depășită rata de infectare de 6/1.000 de locuitori. (la 30-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 2^2Pe durata vacanțelor se pot desfășura activități remediale, inclusiv cu prezența fizică, pentru elevii din clasele liceale, în cadrul subproiectelor finanțate prin Proiectul privind învățământul secundar - ROSE, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, dacă la nivelul localității nu este depășită rata de infectare de 6/1.000 de locuitori. (la 30-03-2021, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 3În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.  +  Articolul 4Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare marchează prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua internațională a educației.  +  Articolul 5(1) Programul național «Școala altfel» se poate desfășura în perioada 5 octombrie 2020-2 aprilie 2021, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ.(2) În săptămâna dedicată programului «Școala altfel», la clasele din învățământul liceal - filiera tehnologică din învățământul profesional și din învățământul postliceal se pot organiza activități de instruire practică. (la 30-03-2021, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 30-03-2021, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 30-03-2021, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 8(1) Pe durata stării de alertă:a) activitățile didactice care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se pot suspenda, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar, cu avizul inspectoratului școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București și al direcției de sănătate publică județene/Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București și cu aprobarea prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, pe baza argumentelor legale privind starea de sănătate;b) suspendarea activităților didactice cu prezență fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ se dispune în baza prevederilor Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.(2) În situația suspendării cursurilor conform prevederilor alin. (1) sau conform prevederilor art. 9 alin. (3) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările și completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al unității de învățământ nu se dispun în perioada vacanțelor școlare. (la 30-03-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.558 din 29 martie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 30 martie 2021 )  +  Articolul 9Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației și cercetării.  +  Articolul 10Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 11Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 29 ianuarie 2020.Nr. 3.125.-----