ORDIN nr. 3.063 din 16 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 3 februarie 2020  Având în vedere:– prevederile art. 171, 173 și ale art. 328 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și ale art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul IMetodologia-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 21 august 2019, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă reprezintă oferta educațională pentru actualizarea/dezvoltarea unor competențe ocupaționale/ profesionale noi.(7) Programele postuniversitare de perfecționare reprezintă oferta educațională pentru pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea/completarea/dobândirea cunoștințelor, atitudinilor, aptitudinilor, abilităților sau competențelor profesionale ale unei persoane care deține deja o calificare universitară, prin noi rezultate ale învățării. Se organizează conform standardului ocupațional sau programului de studii stabilit cu angajatorii. Achizițiile educaționale sunt pentru ocupații din aceeași grupă de bază în care există deja calificare. Prin acumularea rezultatelor învățării, două sau mai multe programe de perfecționare pot conduce la practicarea unei noi ocupații din aceeași grupă de bază din calificarea deținută.2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) Programele postuniversitare evaluate și aprobate, anterior intrării în vigoare a prezentei metodologii-cadru, se pot organiza până la 30 septembrie 2020. Până la această dată toate universitățile vor înscrie aceste programe în Registrul național al programelor postuniversitare.(2) Instituțiile de învățământ superior care nu mai au programe de master acreditate pot organiza programele postuniversitare prevăzute la alin. (1) doar în cadrul unui proiect și doar pe perioada de implementare a acestuia.(3) Absolvenții programelor postuniversitare care au promovat examenul de certificare a competențelor profesionale până la data de 30 septembrie 2020 obțin certificatul de atestare a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv. Suplimentul descriptiv este redactat bilingv, în limba română și într-o limbă de largă circulație internațională (engleză, franceză sau germană).(4) Modelul certificatului de atestare a competențelor profesionale și al suplimentului descriptiv, prevăzute la alin. (3), precum și normele de completare a suplimentului descriptiv sunt prevăzute în anexa nr. 2^1.3. La articolul 10 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Programe postuniversitare de inițiere - sunt programe scurte și reprezintă oferta educațională pentru dobândirea de cunoștințe, aptitudini, deprinderi conform necesităților activităților din CAEN, ocupațiilor/profesiilor noi din COR, pentru însușirea de tehnologii noi, informații privind schimbările din piața muncii, în general pentru noutăți determinate de evoluția științifică și tehnologică a domeniului, care vor genera ulterior programe de perfecționare/specializare.4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Programele postuniversitare se organizează:a) de instituții de învățământ superior acreditate, inclusiv prin parteneriate între facultăți și departamente din aceeași instituție de învățământ superior;b) prin parteneriate între instituțiile de învățământ superior acreditate;c) de instituții de învățământ superior acreditate în parteneriat cu furnizori de formare profesională a adulților, autorizați;d) de instituții de învățământ superior acreditate în parteneriat cu angajatori direct interesați.5. La articolul 14 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) de a solicita Ministerului Educației și Cercetării (MEC) necesarul de formulare pentru certificatele de atestare a competențelor și pentru certificatele de absolvire. MEC va aviza necesarul de formulare în baza informațiilor încărcate în RNPP, gestionat și transmis la MEC de către ANC.6. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.7. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  București, 16 ianuarie 2020.Nr. 3.063.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la metodologia-cadru)  +  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 2^1 la metodologia-cadru)
  NORME
  de completare ale suplimentului descriptiv
  1. Secțiunea 1 „Date de identificare a titularului certificatului“ necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naștere, nume (altul decât cel de la naștere, dacă este cazul), inițiala/inițialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data nașterii, locul nașterii, număr matricol și, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identității posesorului certificatului), precum și anul înmatriculării în instituția de învățământ superior.2. Secțiunea 2 „Informații privind instituția de învățământ superior, domeniul de studii și programul postuniversitar“, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: numele și statutul instituției de învățământ superior care a organizat programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă și care a eliberat certificatul de atestare a competențelor profesionale (prin statut înțelegându-se dacă instituția este publică sau privată, acreditată sau autorizată să funcționeze provizoriu, în conformitate cu legislația în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de certificare a competențelor profesionale, domeniul de studii, programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă, precum și limba (limbile) de studiu/examinare.3. Secțiunea 3 „Informații privind competențele dobândite prin programul de studii în conformitate cu standardul ocupațional utilizat/calificarea universitară utilizată“, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cuprinde: denumirea SO/CU (standard ocupațional/calificare universitară), codul COR/RNCIS, precum și unitățile de competență/ competențele vizate de programul de studii, aceleași indicate la avizarea planului de învățământ.4. Secțiunea 4 „Informații privind curriculumul și rezultatele obținute“ cuprinde: forma de învățământ (cu frecvență, cu frecvență redusă); competențele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 173 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultății, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitățile de studiu obligatorii, opționale și facultative, numărul total de ore, notele obținute, numărul de credite de studiu transferabile obținute și media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menționarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).5. Secțiunea 5 „Informații suplimentare“ prezintă mențiuni privind școlarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale școlarității, transferuri, mobilități etc.). De asemenea, în această secțiune se menționează alte certificate, atestate în baza unor acorduri instituționale.În situația în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internaționale, trebuie menționat în această secțiune.Se recomandă să se indice o adresă de contact, poștală sau electronică, pentru informații suplimentare cu privire la certificatul de atestare a competențelor profesionale și suplimentul descriptiv, care au fost emise.6. Secțiunea 6 „Legalitatea suplimentului“ cuprinde: funcția, numele și semnătura persoanelor responsabile din instituția de învățământ superior (rector, decan/director, secretar-șef de universitate, secretar-șef de facultate/departament); elemente de siguranță (numărul și data eliberării), iar în continuare se va menționa numărul de pagini pe care îl conține suplimentul la diplomă și se va aplica ștampila sau sigiliul oficial al instituției de învățământ superior care a asigurat școlarizarea titularului. Ștampila sau sigiliul oficial al instituției, aplicat la pct. 6.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).7. Secțiunea 7 „Informații privind sistemul național de învățământ“ cuprinde o diagramă a sistemului de învățământ din România, precum și o descriere a sistemului de învățământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
  -----