LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 educației fizice și sportului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 mai 2000  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege reglementează organizarea și funcționarea sistemului național de educație fizică și sport în România.(2) În sensul prezentei legi, prin educație fizică și sport se înțelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel.(3) Termenii folosiți în textul legii au semnificația stabilită în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 2(1) Educația fizică și sportul sunt activități de interes național sprijinite de stat.(2) Statul recunoaște și stimulează acțiunile organizatorice și de promovare a educației fizice și sportului, desfășurate de autoritățile administrației publice și, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învățământ, în structuri ale apărării naționale, ordinii publice, siguranței naționale, în sănătate, în societăți comerciale, precum și în alte sectoare ale vieții sociale, potrivit reglementărilor legale.(3) Educația fizică și sportul cuprind următoarele activități: educația fizică, sportul școlar și universitar, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic. (la 19-11-2004, Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (4) Statul garantează exercitarea funcțiilor sectorului public și ale sectorului particular în domeniile educației fizice și sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toți factorii interesați.(5) Practicarea educației fizice și sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera și voluntară și se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.(6) Statul recunoaște și garantează persoanei fizice și juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.  +  Articolul 3(1) Autoritățile administrației publice, unitățile și instituțiile de învățământ, instituțiile sportive, precum și organismele neguvernamentale de profil au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanta și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice și sportului în comunitățile locale.(2) Autoritățile administrației publice și instituțiile prevăzute la alin. (1) au obligația să asigure, cu prioritate, copiilor de vârsta preșcolară, tinerilor și persoanelor în vârsta condiții pentru practicarea exercițiului fizic, în vederea integrării sociale.(3) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure condiții pentru practicarea educației fizice și sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiții naționale și internaționale destinate lor.(4) Ministerul Sportului poate organiza în fiecare an «Săptămâna mișcării în România»:a) Ministerul Sportului poate organiza/coordona «Săptămâna mișcării în România» prin direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, complexurile sportive naționale, casele de cultură ale studenților.b) Ministerul Sportului poate organiza «Săptămâna mișcării în România» în parteneriat cu Ministerul Educației, prin Federația Sportul Școlar și Universitar, pe bază de protocol și ordin comun al celor doi miniștri.c) Ministerul Sportului poate organiza «Săptămâna mișcării în România» în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale.d) Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale și Federația Sportul pentru Toți, care vor încheia contracte de finanțare a activității sportive cu Ministerul Sportului, pot include sume în cererea de finanțare pentru susținerea «Săptămânii mișcării în România».e) Unitățile administrativ-teritoriale pot aloca sume în vederea susținerii «Săptămânii mișcării în România» în baza unui protocol încheiat între acestea și direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, organizațiile nonguvernamentale cu atribuții în domeniul sport și tineret de pe teritoriul României.f) Direcțiile județene de sport, respectiv Direcția pentru Sport a Municipiului București, cluburile sportive, organizațiile nonguvernamentale au obligația să înștiințeze Ministerul Sportului cu privire la acțiunile ce urmează a fi desfășurate.g) Ministerul Sportului centralizează/coordonează toate acțiunile prevăzute la lit. f).h) Ministerul Sportului are obligația să asigure cel puțin un număr egal de acțiuni în cele două medii, rural/urban.i) Ministerul Sportului poate încheia contracte de voluntariat prin deconcentratele sale cu sportivi sau foști sportivi, antrenori sau foști antrenori, mari personalități ale sportului românesc, în vederea promovării și implementării cu succes a «Săptămânii mișcării în România».j) Ministerul Sportului poate oferi distincții celor prevăzuți la lit. i), cu mențiunea Ambasador al «Săptămânii mișcării în România» și/sau alte distincții, ca urmare a implicării acestora în scopul prezentei legi.k) Ministerul Sportului va prezenta public, în maximum 120 de zile de la eveniment, un raport al activităților cuprinse în «Săptămâna mișcării în România», bugetele alocate de toate instituțiile și organizațiile implicate, numărul de participanți, clasamentele finale, premiile și distincțiile oferite. l) «Săptămâna mișcării în România» va cuprinde și activități sportive dedicate tinerilor, copiilor și adulților cu dizabilități. (la 01-05-2022, Articolul 3 din Titlul I a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 116 din 27 aprilie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 28 aprilie 2022 )  +  Titlul II Organizarea educației fizice și sportului  +  Capitolul I Educația fizică și sportul școlar și universitar  +  Articolul 4Ministerul Educației Naționale organizează activitatea de educație fizică și practicarea sportului în învățământul preuniversitar și universitar.  +  Articolul 5Educația fizică școlară este disciplina obligatorie, prevăzută în planurile de învățământ cu un număr de ore diferențiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Educației Naționale.  +  Articolul 6(1) Activitatea sportiva din unitățile și instituțiile de învățământ se organizează în cadrul asociațiilor sportive școlare și universitare.(2) Asociațiile sportive școlare și universitare sunt structuri sportive înființate în condițiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federația Sportului Școlar, respectiv de Federația Sportului Universitar. (la 19-11-2004, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (3) Federația Sportului Școlar și Federația Sportului Universitar, înființate în condițiile legii, au următoarele atribuții:a) promovarea valențelor educative ale sportului;b) inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților la practicarea sportului;c) coordonarea competițiilor sportive desfășurate în unitățile și instituțiile de învățământ, organizate de asociațiile sportive școlare și universitare;d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competițiilor locale, zonale și naționale ale reprezentativelor unităților și instituțiilor de învățământ;e) deținerea competenței exclusive pentru reprezentarea țării la competițiile oficiale organizate sub egida federațiilor internaționale ale sportului școlar și universitar. (la 19-11-2004, Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (4) Organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Federației Sportului Universitar se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului, inițiate de Agenția Națională pentru Sport*) și Ministerul Educației Naționale. (la 19-11-2004, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (5) Finanțarea Federației Sportului Școlar, respectiv a Federației Sportului Universitar, se face prin alocații de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum și prin venituri extrabugetare. Pentru susținerea programelor de reprezentare la competițiile internaționale oficiale, desfășurate sub egida federațiilor internaționale ale sportului școlar și sportului universitar, Federația Sportului Școlar, și respectiv Federația Sportului Universitar, pot beneficia, cu prioritate, de alocații guvernamentale. (la 19-11-2004, Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (6) Participarea la sistemul competițional pentru elevii și studenții din unitățile și instituțiile de învățământ se face exclusiv pe baza legitimației școlare/de student și a avizului medical la zi.(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în condițiile legii, clase, școli și licee cu program sportiv, precum și cluburi sportive școlare.(8) Toate unitățile de învățământ, de stat sau particulare, existente sau nou-înființate, au obligația să dispună sau să aibă acces la bazele și instalațiile sportive, pentru a permite desfășurarea lecțiilor de educație fizică și practicarea sportului cu elevii și studenții.(9) Bazele și instalațiile sportive proprii pot fi puse la dispoziție, gratuit sau cu plată, comunităților locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligația respectării desfășurării normale a programelor și activităților de învățământ și ale cluburilor sportive școlare și universitare, precum și a regulamentelor de acces și utilizare a acestora. (la 07-01-2023, Alineatul (9) din Articolul 6 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 8 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 04 ianuarie 2023 ) (9^1) Pentru organizarea și desfășurarea fazelor zonale/regionale și naționale ale competițiilor sportive școlare, Ministerul Tineretului și Sportului pune la dispoziție organizatorilor, gratuit, bazele și instalațiile sportive din domeniul public și privat al statului aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București și al cluburilor sportive, cu obligativitatea respectării desfășurării normale a programelor și activităților acestora. (la 20-05-2018, Articolul 6 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 108 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018 ) (9^2) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) este permis accesul gratuit în spațiile și terenurile de sport exterioare ale unităților de învățământ care fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor și sunt administrate de către consiliile locale tuturor copiilor, astfel cum sunt definiți la art. 4 lit. a) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și tinerilor cu vârsta de peste 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora. (la 07-01-2023, Articolul 6 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 8 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 04 ianuarie 2023 ) (9^3) Verificarea îndeplinirii prevederilor alin. (9^2) cade în sarcina autorităților publice locale, potrivit prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. (la 07-01-2023, Articolul 6 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 8 din 4 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 04 ianuarie 2023 ) (10) Sportul de performanta pentru elevi și studenți se organizează, de regula, în cadrul cluburilor sportive școlare și universitare. Elevii și studenții pot practica sportul de performanta și în alte cluburi sportive.  +  Capitolul II Educația fizică militară și profesională  +  Articolul 7Educația fizică militară este disciplina obligatorie, prevăzută în planul de instrucție și învățământ. Ea se desfășoară sistematic și continuu, pe întreaga perioada a săptămânii, a procesului de instrucție și învățământ, în limita a cel puțin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.  +  Articolul 8Educația fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care implica diferite forme de practicare a exercițiilor fizice, în scopul dezvoltării și menținerii unei bune condiții fizice. Educația fizică profesională este reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.  +  Articolul 9Exercițiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structurează diferențiat pe domenii, în funcție de alte obiective urmărite, în afară celor specifice educației fizice și sportului. Ele pot fi de întreținere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.  +  Capitolul III Sportul pentru toți  +  Articolul 10(1) Sportul pentru toți reprezintă un complex de activități bazate pe practicarea libera a exercițiului fizic într-un mediu curat și sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.(2) Sportul pentru toți este sprijinit de stat, de organizații neguvernamentale și de structuri ale administrației locale, în vederea menținerii sănătății, a recreării și socializării cetățenilor.(3) Pentru coordonarea aplicării Programului național «Sportul pentru toți» se constituie Comitetul activităților fizice sportive pentru sănătate, educație și recreare, organism consultativ în cadrul Agenției Naționale pentru Sport, a cărui organizare, funcționare și componenta se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 29-06-2003, Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 11(1) Finanțarea programului național «Sportul pentru toți» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat și din fonduri de la bugetele locale.(2) Mijloacele financiare necesare pentru susținerea subprogramelor derulate de Federația Sportivă Națională «Sportul pentru toți» se asigură din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat.(3) Subprogramele propuse de celelalte instituții, care sunt aprobate anual de Comitetul Activităților Fizice Sportive pentru Sănătate, Educație și Recreere, sunt finanțate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internaționale, din sponsorizări, donații și legate, precum și din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinația pentru activitatea sportivă și de tineret. (la 19-11-2004, Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Capitolul III^1Programul național "Redescoperă oina" (la 06-07-2014, Capitolul III^1 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 96 din 1 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 3 iulie 2014. )  +  Articolul 11^1(1) Oina este sportul național al României.(2) Se instituie ziua de 9 mai - Ziua națională a oinei.(3) Ziua națională a oinei va fi marcată de către Federația Română de Oină și de către membrii afiliați la aceasta, de către cluburi/asociații sportive, de către Ministerul Educației și Ministerul Sportului, prin organizarea și participarea la evenimente cu caracter sportiv sau social, cu scopul de a informa și de a promova importanța practicării sportului național, oina, pentru sănătatea populației.(4) Autoritățile administrației publice centrale și locale, societatea civilă, precum și persoanele fizice sau juridice pot acorda sprijin material sau logistic sau pot pune la dispoziție, în mod gratuit, bazele sportive aflate în administrare, în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor consacrate acestei zile.(5) Programul național «Redescoperă oina» reprezintă un program național care constă într-un complex de activități necesare susținerii practicării și promovării jocului de oină, desfășurat prin intermediul Federației Române de Oină și al structurilor sportive afiliate la aceasta, pe întreg teritoriul României.(6) Toate activitățile organizate de către Federația Română de Oină și structurile sportive afiliate la aceasta fac parte din Programul național «Redescoperă oina».(7) Federația Română de Oină va materializa modul de aplicare a Programului național «Redescoperă oina» cu diferite instituții prin parteneriate.(8) Federația Română de Oină va organiza, în colaborare cu Ministerul Educației și Ministerul Sportului, activități de inițiere în jocul sportiv - oină la nivelul fiecărui județ.(9) Programul național «Redescoperă oina» poate fi sprijinit de stat, de structuri ale administrației centrale, de organizații neguvernamentale și de structuri ale administrației locale, în vederea promovării jocului de oină ca sport național al României.(10) Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța practicării oinei pentru sănătatea și viața populației, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune vor difuza emisiuni de promovare a programelor și evenimentelor dedicate Zilei naționale a oinei, emisiuni despre istoria și regulile de joc ale acestui sport și vor transmite competiții sportive, precum și activități din cadrul Programului național «Redescoperă oina». (la 15-04-2023, Articolul 11^1 din Capitolul III^1 , Titlul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 87 din 11 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 aprilie 2023 )  +  Articolul 11^2(1) Finanțarea Programului național «Redescoperă oina» este asigurată din fonduri prevăzute distinct în bugetul de stat, alocații bugetare, prin Ministerul Sportului, și, în funcție de posibilități, din fonduri de la bugetele locale.(2) Pentru finanțarea directă de la bugetul de stat a Programului național «Redescoperă oina», Federația Română de Oină va prezenta Guvernului, în detaliu, până pe data de 1 octombrie a fiecărui an, activitățile propuse a se desfășura în anul următor. (la 15-04-2023, Articolul 11^2 din Capitolul III^1 , Titlul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 87 din 11 aprilie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 aprilie 2023 )  +  Capitolul IV Sportul de performanță  +  Articolul 12(1) Sportul de performanta constituie un factor esențial pentru dezvoltarea sportivă pe plan național, îndeplinind o importanta funcție reprezentativă pentru România în competițiile sportive oficiale cu caracter internațional.(2) Organele administrației publice centrale cu atribuții în sport și autoritățile administrației publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performanta, acordarea sprijinului științific și medical necesar, precum și pentru încadrarea lor în sistemul de educație și deplina integrare socială și profesională.(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administrației publice centrale de specialitate asigura sportivilor de performanta condiții pentru continuarea pregătirii, precum și pentru participarea la concursurile sportive interne și internaționale.  +  Articolul 13(1) Prin sportul de performanta se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și obținerea victoriei.(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic și organizat sportul și participa în competiții cu scopul de a obține victoria asupra partenerului, pentru autodepășire sau record.(3) Pentru a participa la competițiile sportive oficiale locale sau naționale un sportiv de performanta trebuie să fie legitimat la un club sportiv.(4) Evidenta legitimării și transferarea sportivilor sunt în competenta federațiilor sportive naționale, a ligilor profesioniste și a asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, potrivit statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.(5) Sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat și organizat de federațiile sportive naționale, potrivit statutelor și regulamentelor acestora.  +  Articolul 14(1) În condițiile legii și în conformitate cu prevederile cuprinse în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale și internaționale, sportivii de performanță pot fi:a) amatori;b) profesioniști.(1^1) Sportivii de performanță pot încheia cu o structură sportivă un contract de activitate sportivă. (la 20-04-2018, Alineatul (1^1) din Articolul 14 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (2) Sportivul profesionist este cel care pentru practicarea sportului respectiv îndeplinește următoarele condiții:a) are licența de sportiv profesionist;b) încheie cu o structură sportivă un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă. (la 29-05-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 14 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificată de Punctul 2, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 13-05-2006, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006. ) (2^1) Structurile sportive și sportivul de performanță menționat la alin. (1^1) se obligă prin contractul încheiat între părți să respecte prevederile specifice din statutele, normele, regulamentele federațiilor sportive naționale și, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă și care au ca obiect activitatea de selecție, pregătirea, performanța și participarea la competiții interne și internaționale. (la 29-05-2017, Alineatul (2^1) din Articolul 14 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3) Abrogat. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 14 , Capitolul IV , Titlul II a fost abrogat de Punctul 3^1, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (4) Licența de sportiv profesionist se obține în conformitate cu procedurile prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale.(5) Sportivii străini pot desfășura activitate ca sportivi profesioniști la o structură sportivă din România, în baza permisului de muncă eliberat în condițiile legii.(6) Federațiile sportive naționale asigură organizarea evidenței sportivilor de performanță din ramura de sport respectivă. (la 29-05-2017, Alineatul (6) din Articolul 14 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (7) Drepturile și obligațiile sportivului de performanță sunt cele prevăzute în statutele și în regulamentele federațiilor sportive naționale, precum și cele din contractele încheiate între părți. (la 29-05-2017, Alineatul (7) din Articolul 14 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (8) Calitatea de sportiv profesionist încetează în conformitate cu prevederile statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale.(9) Ramurile de sport în care se poate practica sportul profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Agenția Națională pentru Sport, la propunerea federațiilor sportive naționale.(10) Condițiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin normele federațiilor sportive naționale, cu avizul Agenției Naționale pentru Sport. (la 29-12-2005, Art. 14 a fost modificat de art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 205 din 22 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.191 din 29 decembrie 2005. )  +  Articolul 14^1(1) Sportivii de performanță sunt autorizați să își desfășoare activitatea de către federația sportivă națională pe ramură de sport.(2) Autorizația emisă de către federația sportivă pe ramură de sport, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, atestă calitatea de sportiv de performanță în vederea încadrării veniturilor acestuia, obținute din contractul de activitate sportivă, în categoria activităților independente. (la 20-04-2018, Capitolul IV din Titlul II a fost completat de Punctul 3^2, Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 )  +  Articolul 14^2(1) Prin derogare de la prevederile art. 7 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, activitatea desfășurată în baza contractului de activitate sportivă este activitate independentă, indiferent de modul de organizare și desfășurare a acesteia, fără obligativitatea îndeplinirii criteriilor prevăzute la art. 7 pct. 3.1-3.7 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar veniturile realizate în baza contractului de activitate sportivă sunt venituri din activități independente.(2) Aceste activități nu pot fi reconsiderate ca activități dependente potrivit prevederilor art. 7 pct. 1 raportat la art. 11 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-04-2018, Capitolul IV din Titlul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 )  +  Articolul 15(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini pregătirea sportivă, integrarea în sistemul de învățământ, integrarea socială și profesională a sportivilor de performanta, după caz, pe întreaga perioada a carierei sportive.(2) În sensul prevederilor alin. (1), unitățile sau instituțiile de învățământ asigura, după caz, pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise și condiții de înscriere în învățământul universitar, potrivit legii.  +  Articolul 16Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate de federațiile sportive naționale.  +  Articolul 16^1(1) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale reprezintă un complex de activități desfășurate în condiții specifice în grup sau individual de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt.(2) Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale poate fi practicat atât în scopul dezvoltării personalității și integrării în societate a persoanelor cu nevoi speciale, cât și în scopul participării la competițiile naționale și internaționale.(3) Programul național Sportul pentru toți trebuie să cuprindă un subprogram dedicat sportului pentru persoanele cu nevoi speciale.(4) Persoanele cu nevoi speciale care practică sportul sistematic și organizat în scopul participării la competiții și obținerii victoriei asupra partenerului sunt considerate sportivi de performanță.(5) În îndeplinirea atribuțiilor privind premierea sportivilor, Ministerul Tineretului și Sportului va respecta principiul nediscriminării, acordând premii egale sportivilor cu sau fără nevoi speciale pentru același tip de performanțe, obținute la competiții naționale și internaționale oficiale. (la 04-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 16^1 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (la 12-07-2015, Art. 16^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. )  +  Titlul IIIStructurile administrației pentru sport (la 19-11-2004, Denumirea Titlului III a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Capitolul I Ministerul Tineretului și Sportului  +  Articolul 17(1) Ministerul Tineretului și Sportului este organul administrației publice centrale de specialitate care coordonează activitatea din domeniul educației fizice și sportului, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta lege.(2) Fac excepție de la prevederile alineatului precedent:a) activitatea de educație fizică și sport din unitățile și instituțiile de învățământ, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 4-6 și a celorlalte prevederi legale în vigoare;b) activitatea de educație fizică și sport din unitățile militare și de învățământ militar, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 7 și a celorlalte prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 18(1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează potrivit legii și are următoarele atribuții principale în domeniul sportului:a) elaborează și susține strategia generală a organizării și dezvoltării activității sportive și reprezintă interesele statului în raport cu federațiile de specialitate;b) inițiază, elaborează și avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul educației fizice și sportului;c) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul de stat;d) conlucrează cu ministerele și cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, cu instituțiile de cercetare și cu unitățile de învățământ și sanitare de specialitate pentru organizarea și dezvoltarea educației fizice și sportului;e) conlucrează cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și cu Comitetul Național Paralimpic în finanțarea și derularea programelor privind pregătirea și participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice, precum și pentru promovarea valențelor educative ale olimpismului; (la 12-07-2015, Lit. e) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. ) (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) f) administrează patrimoniul din domeniul public și domeniul privat al statului, încredințat Agenției Naționale pentru Sport; (la 19-11-2004, Litera f) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) g) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat după 1989;g^1) supraveghează menținerea destinației bazelor și/sau instalațiilor sportive care au aparținut domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și care, ulterior, au fost dobândite ca active patrimoniale destinate activității sportive sau vândute către societățile comerciale. (la 19-11-2004, Litera g^1) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) h) propune structura anuala a alocațiilor de la bugetul de stat;i) repartizează bugetul activității sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:- activitatea proprie și cea a instituțiilor din subordinea sa;- federațiile sportive naționale, în baza contractelor de finanțare a programelor sportive ale acestora;- premierea performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive internaționale oficiale; (la 19-11-2004, Litera i) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) j) autorizează afilierea federațiilor sportive naționale la federațiile sportive internaționale de profil și la alte foruri continentale sau mondiale, precum și afilierea altor organizații cu profil sportiv la forurile internaționale de specialitate. (la 19-11-2004, Litera j) a alin. (1) al art. 18 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) k) supraveghează și controlează respectarea de către structurile sportive a dispozițiilor legale în vigoare și a prevederilor cuprinse în statutele și în actele de constituire a acestora;l) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesională și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu instituțiile și cu organismele de specialitate din țara și din străinătate;m) elaborează și aduce la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de modernizare a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performanta de interes național și internațional; avizează normativele tehnice în materie de baze și instalații sportive;n) recunoaște sau revoca, în sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;o) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni, respectiv retrage avizul de funcționare a acestora;p) elaborează criteriile de acordare și atribuie distincțiile și titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;q) sprijină organizarea și promovarea cercetării științifice și asistenței medicale în domeniul sportiv;r) autorizează desfășurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene și regionale și participarea reprezentativelor naționale la campionatele mondiale și europene organizate în străinătate, precum și la campionatele regionale;s) promovează măsurile de prevenire, control și reprimare a folosirii substanțelor interzise și a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor;ș) adopta măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței la manifestările sportive;t) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme sportive internaționale; negociază și încheie acorduri, înțelegeri, protocoale și alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte țări, pe baza prevederilor legale în vigoare;ț) colaborează cu celelalte organe ale administrației publice centrale cu atribuții în domeniul sportului, pentru susținerea sportului pentru toți și de performanta, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii și controlului, exercitării autorității disciplinare, formării și perfecționării specialiștilor din domeniul sportului, pentru corelarea finanțării activității sportive, prevenirea violenței în sport și combaterea dopajului.u) colaborează cu alte organe ale administrației publice centrale sau locale, prin Institutul Național de Cercetare pentru Sport, în vederea implementării de programe sau platforme de cercetare privind sportul de masă pentru:(i) îmbunătățirea stării generale de sănătate a populației - prevenția bolilor și a sedentarismului la populația tânără;(ii) monitorizarea efectelor privind politicile publice adresate sportului de masă;(iii) creșterea, prin sport, a prevenției afecțiunilor generale;(iv) creșterea potențialului de performanță fizică;(v) creșterea calității selecției pentru sportul de performanță, prin depistarea timpurie a elevilor cu potențial motric ridicat;(vi) creșterea calității selecției pentru profesii care implică efort și rezistență fizică. (la 30-06-2016, Lit. u) a alin. (1) al art. 18 a fost introdusă de pct. II al art. 8 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 40 din 28 iunie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 30 iunie 2016. ) (2) Ministerul Tineretului și Sportului poate îndeplini și alte atribuții prevăzute în actele normative în vigoare.  +  Articolul 18^1(1) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea acestora. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 18^1 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (2) Prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local pentru: (la 20-04-2018, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 18^1 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) a) finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept public înființate pe raza unității administrativ-teritoriale; b) finanțarea programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat înființate pe raza unității administrativ-teritoriale, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă;c) finanțarea programelor sportive organizate în raza unității administrativ-teritoriale de către asociațiile județene/municipiului București pe ramuri de sport, afiliate la federațiile sportive corespondente;d) finanțarea programelor sportive desfășurate în raza unității administrativ-teritoriale de către federațiile sportive naționale, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București, ori inspectoratele școlare județene, respectiv a municipiului București;e) finanțarea programelor sportive derulate de către Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru înalta performanță sportivă;f) premierea, în condițiile legii, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale. Notă
  Începând cu data de 01-01-2025, conform prevederilor punctului 1, articolul I din LEGEA nr. 143 din 15 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 mai 2024, coroborat cu dispozițiile articolului IV din același act normativ, la articolul 18^1 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) premierea, în limita sumelor aprobate în bugetul unității administrativ-teritoriale, a performanțelor deosebite obținute la competițiile sportive interne și internaționale oficiale;
  g) finanțarea programelor sportive ale unităților și instituțiilor de învățământ, înființate pe raza autorității administrativ-teritoriale, derulate prin asociațiile sportive școlare și universitare; (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 18^1, Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) h) finanțarea programelor sportive derulate de Federația Sportului Școlar și Federația Sportului Universitar pe raza unității administrativ-teritoriale. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 18^1, Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (3) Autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea infrastructurii și activității sportive, potrivit alin. (1) și (2), din bugetul aprobat. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 18^1 , Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (4) În bugetul autorităților sau instituțiilor publice ale administrației publice centrale se pot cuprinde sume pentru finanțarea activității structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate în subordinea sa, în condițiile legii.(5) Din sumele alocate de la bugetul local pentru finanțarea activității sportive potrivit alin. (1), (2) și (4), minimum 30% din cuantumul aprobat va fi direcționat către susținerea programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor. (la 03-11-2022, Articolul 18^1 din Capitolul I , Titlul III a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 288 din 31 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1054 din 31 octombrie 2022 ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2025, conform prevederilor punctului 2, articolul I din LEGEA nr. 143 din 15 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 mai 2024, coroborat cu dispozițiile articolului IV din același act normativ, la articolul 18^1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:
  (6) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea lor și a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocații de la bugetul local.
  (la 29-05-2017, Articolul 18^1 din Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )
   +  Capitolul II Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București  +  Articolul 19Abrogat. (la 25-07-2010, Art. 19 a fost abrogat de lit. b) al art. VIII din ORDONANȚA nr. 15 din 14 iulie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010. )  +  Articolul 20(1) Direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București, au următoarele atribuții principale în domeniul sportului:a) țin evidența structurilor sportive fără personalitate juridică din județ, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;b) finanțează, pe bază de contract, programele sportive ale asociațiilor județene și ale municipiului București pe ramuri de sport și ale cluburilor sportive de drept privat, aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, în limita sumei prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli cu această destinație;c) colaborează cu consiliile locale, în scopul utilizării eficiente a sumelor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performanță în teritoriu;d) elaborează și aduc la îndeplinire, în colaborare cu autoritățile administrației publice locale, planurile de construire și de îmbunătățire a bazelor și instalațiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general și a sportului de performanță în teritoriu, finanțează unele programe speciale pentru sportivi, secții sau echipe din raza administrativ-teritorială;e) colaborează cu inspectoratele școlare, unitățile de învățământ și cu instituțiile de învățământ superior pentru organizarea și dezvoltarea sportului școlar și universitar, precum și pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;f) inițiază măsurile necesare pentru prevenirea violenței la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum și a dopajului în sport;g) sprijină cu mijloace materiale și financiare practicarea sportului pentru toți;h) îndrumă și controlează, din punct de vedere tehnico-metodic și de specialitate, structurile sportive din județ;i) supraveghează menținerea destinației bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale, precum și a celor care au aparținut domeniului public și au intrat în circuitul privat. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului și Sportului și prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.  +  Capitolul IIIComitetul Olimpic și Sportiv Român (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 19-11-2004, Cap. III din Titlul III a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 20^1(1) Comitetul Olimpic și Sportiv Român este o asociație de interes național care se organizează și funcționează în baza statutului propriu, elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice și ale prezentei legi. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Comitetul Olimpic și Sportiv Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3) Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii.(4) Comitetul Olimpic și Sportiv Român deține competența exclusivă pentru reprezentarea țării la Jocurile Olimpice și la celelalte programe organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic sau a asociațiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic și Sportiv Român este unicul deținător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor și a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în Charta Olimpică și în alte documente normative ale mișcării olimpice. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului Internațional Olimpic, însemnele și emblema Comitetulului Olimpic și Sportiv Român și alte drepturi de proprietate intelectuală olimpice decât cu acordul Comitetului Olimpic și Sportiv Român. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (6) Comitetul Olimpic și Sportiv Român organizează și coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuții în dezvoltarea și promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 19-11-2004, Art. 20^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 20^2(1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, Comitetul Olimpic și Sportiv Român colaborează cu instituții guvernamentale și neguvernamentale, asociații și organizații de drept public sau privat. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Comitetul Olimpic și Sportiv Român susține financiar, pe bază de contracte de finanțare, activitatea centrelor naționale de pregătire a juniorilor. Federațiile sportive naționale conduc, organizează și coordonează activitatea acestor centre. Agenția Națională pentru Sport, Ministerul Educației Naționale, autoritățile administrației publice centrale și locale colaborează și sprijină activitatea centrelor olimpice naționale de pregătire a juniorilor. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3) Sursele de finanțare ale Comitetulului Olimpic și Sportiv Român pot fi:a) sume de la bugetul de stat, inclusiv pentru finanțarea unor posturi, în funcție de necesități, cu încadrarea în cheltuielile de personal alocate în limita bugetului aprobat, cu informarea anuală a Ministerului Tineretului și Sportului; (la 29-05-2017, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 20^2 , Capitolul III , Titlul III a fost modificată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) b) venituri proprii;b^1) 1% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum și din celelalte taxe prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare; (la 28-02-2022, Alineatul (3) din Articolul 20^2 , Capitolul III , Titlul III a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 30 din 25 februarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 25 februarie 2022 ) Notă
  Conform art. III alin. (2) din LEGEA nr. 30 din 25 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 192 din 25 februarie 2022, legea intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.
  c) alte surse. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )
  (4) Nivelul alocațiilor bugetare, precum și categoriile de cheltuieli ce urmează a fi finanțate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale.(4^1) Salarizarea personalului angajat pe posturile finanțate din sumele prevăzute la alin. (3) lit. a) se stabilește prin hotărâre a Comitetului executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, prin asimilare cu salariile stabilite pentru funcții similare din cadrul Ministerul Tineretului și Sportului și din complexurile sportive naționale subordonate, după caz. (la 20-04-2018, Articolul 20^2 din Capitolul III , Titlul III a fost completat de Punctul 5^1, Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (5) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar guvernamental pentru îndeplinirea programelor olimpice. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (6) Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate deține în proprietate, concesiune sau folosință imobile, baze și instalații sportive de interes național. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (7) Acțiunile în justiție pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale Comitetulului Olimpic și Sportiv Român sunt scutite de taxă de timbru. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (8) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român au obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, precum și execuția bugetară anuală, în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar anterior. (la 03-08-2022, Articolul 20^2 din Capitolul III , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 194 din 4 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 04 iulie 2022 ) (9) În termenul prevăzut la alin. (8), Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român au obligația de a comunica anual, prin publicare în pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea Comitetului Olimpic și Sportiv Român, respectiv a Comitetului Paralimpic Român, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate și organigrama instituției, deciziile și hotărârile adoptate de către organele de conducere ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, respectiv ale Comitetului Paralimpic Român, finanțările alocate fiecărei federații sportive și criteriile după care au alocat finanțările, programele și strategiile proprii, precum și Regulamentul de organizare și funcționare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Comitetul Paralimpic Român au obligația de a actualiza informațiile pe pagina de internet proprie în termen de 30 de zile de la data apariției modificării. (la 03-08-2022, Articolul 20^2 din Capitolul III , Titlul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 194 din 4 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 04 iulie 2022 ) (la 19-11-2004, Art. 20^2 a fost introdus de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )
   +  Titlul IV Structurile sportive  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 21(1) În sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:a) asociațiile sportive;b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de învățământ cu program sau profil sportiv, palatele și cluburile copiilor și elevilor; (la 19-11-2004, Litera b) a alin. (1) al art. 21 a fost modificată de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) c) asociațiile județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport;d) ligile profesioniste;e) federațiile sportive naționale;f) abrogată; (la 02-05-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 21 , Capitolul I , Titlul IV a fost abrogată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 103 din 28 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 29 aprilie 2021 ) g) alte organizații sportive naționale. (la 19-11-2004, Litera g) a alin. (1) al art. 21 a fost introdusă de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Dreptul la libera asociere, în scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.(3) Ministerul Tineretului și Sportului organizează, în condițiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare și Certificatul de identitate sportivă.  +  Articolul 22(1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau înființate, după caz, în scopul organizării și administrării unei activități sportive și care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor și participarea la activitățile și competițiile sportive. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Pentru scopurile și în condițiile stabilite prin lege pot funcționa cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administrației publice centrale, locale sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat. (la 29-09-2014, Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 2 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. )  +  Articolul 23Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific și de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare și de atribuire a Certificatului de identitate sportivă și a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi. Notă
  Începând cu data de 01-01-2025, conform prevederilor punctului 3, articolul I din LEGEA nr. 143 din 15 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 16 mai 2024, coroborat cu dispozițiile articolului IV din același act normativ, la articolul 23, după primul alineat se introduc două noi alineate, alin. (2) și (3), cu următorul cuprins:
  (2) În vederea aplicării dispozițiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. n), Agenția Națională pentru Sport va pune la dispoziția structurilor sportive și o platformă online prin care acestea vor putea solicita recunoașterea și înscrierea în Registrul sportiv. Dovada înregistrării în Registrul sportiv va fi comunicată beneficiarului prin poștă, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice, în termen de maximum 14 zile.
  (3) Pentru înregistrarea în Registrul sportiv prin mijloace electronice se utilizează semnătură pentru care există certificare calificată conform dispozițiilor legale în vigoare.
   +  Articolul 24(1) Recunoașterea unei structuri sportive, în sensul prezentei legi, se dovedește prin Certificatul de identitate sportivă, eliberat în condițiile prezentei legi.(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:a) la asociațiile județene, respectiv a municipiului București, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competițiile oficiale locale;b) la federația sportivă națională corespunzătoare, constituită potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competițiile oficiale naționale sau internaționale.
   +  Capitolul II Asociațiile sportive  +  Articolul 25(1) Asociațiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Asociațiile sportive fără personalitate juridică se pot constitui ca societăți civile particulare, potrivit legislației în vigoare. Constituirea unei asociații sportive fără personalitate juridică da dreptul acesteia la obținerea unui certificat de identitate sportivă, precum și la afilierea la asociația județeana, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competițiile sportive oficiale locale.(2) Asociații sportive se pot constitui și în cadrul instituțiilor publice sau private, ca unități fără personalitate juridică.(3) În cadrul instituțiilor publice sau private se poate constitui o singura asociație sportivă ca unitate fără personalitate juridică.  +  Capitolul III Cluburi sportive  +  Articolul 26(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în condițiile legii.(2) Cluburile sportive pot fi:a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăți comerciale sportive pe acțiuni;b) persoane juridice de drept public.  +  Articolul 27Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, în condițiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.  +  Articolul 28(1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare și de gestionare a bugetului și a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în condițiile legii. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.(3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinației acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului și Sportului.(4) Abrogat. (la 19-11-2004, Alin. (4) al art. 28 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face în condițiile legii. (la 19-11-2004, Alin. (5) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele și regulamentele federațiilor naționale și, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.  +  Articolul 29(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice în subordinea administrației publice centrale, locale sau a instituțiilor de învățământ superior de stat, și au drept obiect de activitate performanța, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale. (la 29-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 29 , Capitolul III , Titlul IV a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează și funcționează după regulamente proprii, elaborate conform legii. (la 19-11-2004, Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (3) Înființarea, organizarea și funcționarea cluburilor sportive de drept public în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat se face prin ordin al ministrului educației naționale, la solicitarea acestora. (la 29-09-2014, Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 4 al art. VII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. ) (4) Cluburile sportive de drept public și cluburile sportive de drept privat finanțate din fonduri publice în proporție de cel puțin 50% din bugetul total anual au obligația de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil și execuția bugetară anuală în termen de cel mult 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar anterior. (la 24-07-2023, Articolul 29, Capitolul III, Titlul IV a fost completat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 ) (5) În termenul prevăzut la alin. (4), cluburile sportive de drept public și cluburile sportive de drept privat finanțate din fonduri publice în proporție de cel puțin 50% din bugetul total anual au obligația de a comunica anual, prin publicare pe pagina de internet proprie, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea clubului, grila de salarizare, Registrul imobilizărilor, numărul persoanelor angajate și organigrama instituției, numărul sportivilor legitimați pe secții sportive și categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor sportivi pe ramură de sport, cuantumul finanțării programelor sportive dedicate copiilor și juniorilor, cuantumul remunerațiilor, precum și cuantumul altor venituri acordate pe baza contractelor de activitate sportivă și calitatea în care persoana respectivă participă la activitatea sportivă, programele și strategiile proprii, raportul de activitate, precum și Regulamentul de organizare și funcționare. În cazul în care după momentul publicării intervin modificări, cluburile sportive de drept public au obligația de a actualiza informațiile pe pagina de internet proprie în termen de 5 zile de la data apariției modificării. (la 24-07-2023, Articolul 29, Capitolul III, Titlul IV a fost completat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 ) (6) Președintele sau directorul clubului sportiv de drept public întocmește un raport anual de activitate pe care îl prezintă, după caz, organului administrației publice centrale, consiliului județean, Consiliului General al Municipiului București ori consiliului local sau senatului instituției de învățământ superior de stat, în subordinea căruia/căreia funcționează, în termen de 30 de zile de la încheierea anului. (la 24-07-2023, Articolul 29, Capitolul III, Titlul IV a fost completat de Punctul 1., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 )  +  Articolul 30Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosința gratuita imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze și instalații sportive. Bazele și instalațiile sportive primite spre administrare și folosința sunt considerate patrimoniu sportiv și nu își vor schimba destinația sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului.  +  Articolul 31(1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociații fără scop patrimonial sau societăți comerciale sportive pe acțiuni, care au obținut licența din partea federației sportive naționale, emisă în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor internaționale pe ramura de sport. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Cluburile sportive profesioniste se organizează pentru una sau mai multe ramuri sportive. (la 25-03-2012, Alin. (2) al art. 31 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 50 din 19 martie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 185 din 22 martie 2012. ) (3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociații fără scop patrimonial, li se aplică regimul juridic al acestui tip de asociații, iar cluburilor sportive profesioniste, organizate ca societăți sportive comerciale pe acțiuni, li se aplică regimul juridic al societăților comerciale, cu particularitățile din prezenta lege. (la 19-11-2004, Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (5) Abrogat. (la 19-11-2004, Alin. (4) al art. 31 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 32(1) Capitalul social inițial al cluburilor sportive profesioniste se constituie în condițiile legii. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Abrogat. (la 19-11-2004, Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (3) Abrogat. (la 19-11-2004, Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi. (la 19-11-2004, Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (5) Pot fi acționari ai societăților comerciale sportive pe acțiuni persoane fizice și juridice române, precum și persoane fizice și juridice străine. Participarea persoanelor fizice și juridice străine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depăși 49% din totalul acțiunilor.(6) Nici o persoana fizică sau juridică dintre cele menționate la alin. (5) nu poate deține acțiuni din capitalul social, în mod simultan, la doua sau mai multe societăți comerciale sportive pe acțiuni de la aceeași ramura de sport.(7) Statutul societăților comerciale sportive pe acțiuni nu va putea cuprinde nici o alta limitare pentru libera transmitere a acțiunilor.  +  Articolul 33Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalațiilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societății comerciale sportive pe acțiuni, se face în condițiile legii, fără schimbarea destinației sportive.  +  Capitolul IV Asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport  +  Articolul 34(1) Asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activității în ramura de sport respectivă la nivelul județului sau al municipiului București, cu respectarea statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Asociațiile județene "Sportul pentru toți" și "Sportul pentru persoanele cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice și juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare județ.(3) Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii, ca organizație-asociație fără scop lucrativ.(4) Asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport sunt constituite din secțiile asociațiilor și cluburilor sportive cuprinse în sistemul competițional județean, afiliate și recunoscute de acestea.(5) Obiectivele, drepturile și îndatoririle asociațiilor județene și ale municipiului București pe ramuri de sport decurg din statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale corespunzătoare, precum și din puterea delegată de către acestea.(6) La nivelul județului, respectiv al municipiului București, se poate constitui, pentru o ramura de sport, o singura asociație județeana.(7) Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, recunosc și sprijină asociațiile județene și ale municipiului București pe ramuri de sport, care funcționează în raza lor teritorială.  +  Capitolul V Federațiile sportive naționale  +  Articolul 35(1) Federațiile sportive naționale sunt structuri sportive de interes național, constituite prin asocierea cluburilor sportive și asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport.(2) Potrivit prezentei legi federațiile sportive naționale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ.(3) Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii. Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 19/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 30 ianuarie 2024:
  Afilierea de noi membri ai unei fundații sportive reprezintă o modificare de act constitutiv sau, după caz, de statut, în sensul dispozițiilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.
  Drepturile ce rezultă din calitatea de membru sunt condiționate de înscrierea în Registrul federațiilor a modificării de statut constând în afilierea de noi membri.
   +  Articolul 36(1) Federațiile sportive naționale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului.(2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, în condițiile legii, o singura federație sportivă națională.(3) Prin excepție, se pot constitui Federația sportivă națională «Sportul pentru toți» și Comitetul Național Paralimpic, pentru persoanele cu nevoi speciale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice și persoane juridice cu activitate specifică în domeniu. (la 12-07-2015, Alin. (3) al art. 36 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015, prin modificarea unei sintagme. ) (4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federațiilor sportive naționale este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obținut avizul expres al Ministerului Tineretului și Sportului.(5) Federațiile sportive naționale se organizează și funcționează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu statutele federațiilor internaționale corespondente.(6) Înființarea federațiilor sportive naționale sau modificarea statutelor și a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea dispozițiilor alin. (1) și (4), este nulă de drept.  +  Articolul 37(1) Federațiile sportive naționale au următoarele atribuții principale:a) elaborează strategia națională de dezvoltare a ramurii de sport și controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliați;b) organizează, conduc, controlează și supraveghează activitățile și competițiile sportive oficiale la nivel național, în baza statutelor și regulamentelor adoptate; (la 19-11-2004, Litera b) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) c) organizează și coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfecționarea continuă, clasificarea și promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de funcționare;d) elaborează și realizează planurile de pregătire și de participare a sportivilor de performanta români din cadrul reprezentativelor naționale la competițiile internaționale;e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuți de prezenta lege și potrivit statutelor și regulamentelor proprii;f) organizează sau tutelează competițiile oficiale cu caracter internațional care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului;g) colaborează cu Ministerul Tineretului și Sportului, cu Ministerul Educației Naționale și/sau cu instituțiile din structurile acestora pentru formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul sportului;h) promovează măsurile de prevenire și control al folosirii substanțelor interzise și al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competițiilor organizate direct la nivel național, în concordanță cu reglementările federațiilor internaționale, ale Comitetului Internațional Olimpic și ale Agenției Mondiale Antidoping. Orice alte măsuri ce contravin reglementărilor mai sus menționate sunt nule de drept; (la 19-11-2004, Litera h) a alin. (1) al art. 37 a fost modificată de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) i) întreprind măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței, precum și pentru promovarea spiritului de fair-play și a toleranței în activitatea sportivă.(2) Federațiile sportive naționale asigura reprezentarea României în competițiile sportive și în organismele internaționale la care sunt afiliate.(3) Federațiile sportive naționale care primesc finanțare de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Sportului, au următoarele obligații în domeniul transparenței publice:a) să dețină o pagină proprie de internet;b) să permită vizualizarea, pe pagina proprie de internet, a statutului federației, precum și a altor acte constitutive, dacă este cazul;c) să publice pe pagina proprie de internet și să actualizeze, atunci când intervin modificări, structura organizatorică, numele și prenumele persoanelor din conducerea federației, bugetul anual al federației, programele și strategiile proprii, regulamentele, lista cluburilor sportive afiliate, numărul sportivilor legitimați pe categorii de vârstă, numărul antrenorilor și instructorilor pe ramură sportivă, calendarul competițional național și internațional, precum și alte materiale de interes public. (la 17-01-2022, Articolul 37 din Capitolul V , Titlul IV a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 23 din 14 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 14 ianuarie 2022 )  +  Articolul 38(1) Federațiile sportive naționale se înscriu în Registrul sportiv, pentru obținerea Certificatului de identitate sportivă.(2) Federațiile sportive naționale se pot afilia la federațiile sportive internaționale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului și Sportului.  +  Articolul 39(1) Federațiile sportive naționale au organisme proprii de administrare și gestionare a bugetului și patrimoniului, constituite conform legii, precum și propriilor statute și regulamente.(2) Federațiile sportive naționale se supun verificărilor financiare, potrivit legii și statutelor proprii.(3) Federațiile sportive naționale dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut și pot elibera titluri de credit, cu condiția ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.(4) Federațiile sportive naționale pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finanțate total sau parțial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinația acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului.  +  Articolul 40În cazul dizolvării unei federații sportive naționale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 41Federația sportivă națională «Sportul pentru toți» și Comitetul Național Paralimpic beneficiază de drepturile și de obligațiile federațiilor sportive naționale și își desfășoară activitatea pe bază de programe naționale, finanțate prioritar de la Guvern. (la 20-03-2009, Art. 41 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009. )
   +  Capitolul VI Ligile profesioniste  +  Articolul 42(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.(2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice și fără scop lucrativ.(3) Dobândirea personalității juridice se face în condițiile legii.(4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federațiilor sportive naționale, își desfășoară activitatea în baza statutelor și regulamentelor proprii.(5) Statutele ligilor profesioniste se aprobă de adunările generale și se avizează în mod obligatoriu de federațiile sportive naționale și de Agenția Națională pentru Sport. (la 19-11-2004, Alin. (5) al art. 42 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (6) Înființarea ligilor profesioniste ca structuri sportive și dobândirea personalității juridice se fac în condițiile legii, în baza acordului federației sportive naționale corespunzătoare și a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului și Sportului.(7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga națională profesionistă. Prin excepție, se pot înființa ligi profesioniste, pe niveluri competiționale, în cadrul aceleiași ramuri de sport.(8) Înființarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor și a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nulă de drept.(9) Ligile profesioniste au următoarele atribuții:a) organizează competiția oficială profesionista în ramura de sport respectivă și la nivelul stabilit de federația sportivă națională;b) controlează și exercita puterea disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de prezenta lege și de federația sportivă națională corespunzătoare;c) negociază și încheie contractele colective de muncă, conform legii;d) alte atribuții acordate de federațiile sportive naționale corespunzătoare, în sensul lit. a).  +  Capitolul VIIAbrogat (la 19-11-2004, Cap. VII din Titlul IV a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 43Abrogat. (la 19-11-2004, Art. 43 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Capitolul VIII Dispoziții comune  +  Articolul 44Abrogat. (la 19-11-2004, Art. 44 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 45(1) Structurile sportive și Comitetul Olimpic și Sportiv Român dețin exclusivitatea: (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 19-11-2004, Partea introductivă a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică și în mișcare a sportivilor lor în echipament de concurs și de reprezentare, când participa la competiții în numele respectivei structuri;b) dreptului de folosință asupra siglei/emblemei proprii, precum și asupra denumirii competiției pe care o organizează; (la 19-11-2004, Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) c) drepturilor de reclamă, publicitate și de transmisie radio și televiziune la competițiile pe care le organizează sau la care participă, după caz. (la 19-11-2004, Litera c) a alin. (1) al art. 45 a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Abrogat. (la 19-11-2004, Alin. (2) al art. 45 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 45^1Drepturile prevăzute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu excepția drepturilor federative ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o altă structură sportivă. (la 19-11-2004, Art. 45^1 a fost introdus de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )
   +  Titlul V Autoritatea disciplinară  +  Articolul 46(1) Autoritatea disciplinară în sport se exercită deplin și legitim potrivit:a) competențelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere și control al structurilor sportive de către organul administrației publice centrale de specialitate pentru sport;b) statutelor și regulamentelor federațiilor sportive naționale, asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste și Comitetulului Olimpic și Sportiv Român. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Puterea disciplinară da titularilor legitimi, enumerați la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga și, după caz, de a sancționa persoanele și instituțiile în culpa.  +  Articolul 47Modalitatea de exercitare a autorității disciplinare se realizează prin:a) un sistem coerent de sancțiuni, corespunzător domeniilor respective, gradat, în funcție de gravitatea faptelor;b) diferențierea graduala a faptelor, aplicarea sancțiunilor, excluderea posibilității dublei sancțiuni pentru aceeași fapta, excluderea retroactivității în aplicarea sancțiunilor și interdicția de a da sancțiuni pentru fapte săvârșite anterior momentului comiterii faptei în cauza;c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului și cerințele pentru stingerea sau suspendarea sancțiunii;d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea și aplicarea sancțiunii;e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac împotriva sancțiunilor aplicate.  +  Articolul 48(1) Revocarea recunoașterii funcționării oricărei structuri sportive este de competența Agenției Naționale pentru Sport și se va produce în următoarele cazuri:-----------Partea introductivă a alin. (1) al art. 48 a fost modificată de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice și siguranței naționale;b) structura sportivă, fără a fi autorizată, urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit și pe care l-a declarat;c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispozițiilor statutare, actelor constitutive și ale legii;d) revocarea de drept a recunoașterii funcționarii, ca urmare a dizolvării și lichidării unei structuri sportive.(2) Revocarea recunoașterii funcționarii unei structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului și sportului, pe baza constatărilor rezultate din supravegherea și controlul organelor enunțate la art. 46 și are ca efect, după caz, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective.(3) Împotriva ordinului de revocare a recunoașterii funcționarii unei structuri sportive, cu excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptățit se poate adresa instanței de judecata în termen de 30 de zile.(4) De la data declanșării acțiunii de atac menționate la alin. (3) și până la pronunțarea hotărârii definitive a instanței de judecata ordinul de suspendare temporară a Certificatului de identitate sportivă sau de revocare a structurii sportive în cauza se suspenda.(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului și Sportului sesizează instanța competenta, în vederea pierderii personalității juridice a structurii sportive.  +  Titlul VI Supraveghere și control  +  Articolul 49(1) Ministerul Tineretului și Sportului exercită supravegherea și controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi și regulamentului de aplicare a acesteia.(2) Prin delegare, acțiunea de supraveghere și control se poate exercita și de:a) direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, pentru asociațiile și cluburile sportive din zona teritorială;b) federațiile sportive naționale, pentru cluburile sportive, asociațiile județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, ligile profesioniste și cluburile sportive profesioniste din ramura de sport respectiva.  +  Articolul 50În înțelesul prezentei legi, supravegherea și controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de federațiile sportive naționale, asociațiile județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, precum și de asociațiile și cluburile sportive, ligile profesioniste și cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor și regulamentelor proprii.  +  Titlul VII Cercetarea științifică în domeniul educației fizice și sportului  +  Articolul 51Cercetarea științifică în domeniul educației fizice și sportului urmărește:a) ameliorarea programelor de educație fizică și mărirea eficientei sociale a sportului pentru toți;b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetării;c) fundamentarea metodico-științifică și medico-biologica a selecției, antrenamentului și participării sportivilor la competiții;d) valorificarea rezultatelor cercetării în educație fizică și sport, în folosul tuturor categoriilor populației.  +  Articolul 52(1) Programele de cercetare științifică pentru educație fizică și sport, de interes național, se includ în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare.(2) Finanțarea și atribuirea programelor de cercetare științifică pentru educație fizică și sport se fac în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Ministerul Educației Naționale și alte autorități ale administrației publice centrale pot iniția și susține programe de cercetare științifică în educație fizică și sport, atribuite în condițiile legii.  +  Articolul 53(1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetării și asistenței științifice pentru educație fizică și sport se înființează Institutul Național de Cercetare pentru Sport ca instituție publică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Activitatea Institutului Național de Cercetare pentru Sport este finanțată din venituri extrabugetare și din alocații acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului și Sportului.(2) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Institutului Național de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Titlul VIII Controlul și asistența medicală în domeniul educației fizice și sportului  +  Articolul 54Controlul și asistența medicală în activități de educație fizică și sport sunt obligatorii.  +  Articolul 55(1) Practicarea exercițiilor fizice în forme organizate se realizează numai cu aviz medical.(2) Pentru a participa la antrenamente și competiții sportivii legitimați trebuie să efectueze controlul medical periodic și ori de câte ori este nevoie la unitățile de medicina sportivă.(3) Participarea sportivilor legitimați la antrenamente și/sau înscrierea lor la competițiile sportive sunt condiționate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitățile de medicina sportivă.(4) Organizatorul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport are obligația să asigure, în timpul competiției, cel puțin o echipă de prim ajutor calificat, care utilizează ambulanțe tip B, conform standardelor și normelor naționale și europene în vigoare. Cheltuielile prezenței echipei de prim ajutor calificat vor fi suportate de către organizatori. (la 20-03-2009, Alin. (4) al art. 55 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009. )  +  Articolul 56(1) Ministerul Educației Naționale , în colaborare cu Ministerul Sănătății, elaborează normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor și studenților în vederea participării la lecțiile de educație fizică.(2) Ministerul Tineretului și Sportului, în colaborare cu Ministerul Sănătății, elaborează normele tehnice privind:a) controlul medical al sportivilor;b) asistența medico-sportivă în complexurile sportive naționale, precum și în cantonamentele loturilor naționale și olimpice;c) asistența medicală la bazele sportive în timpul desfășurării antrenamentelor și competițiilor.  +  Articolul 57(1) Controlul și asistența medicală de specialitate pentru persoanele care participa la activitățile sportive menționate la art. 55 alin. (1) și (2) se acorda conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.(2) Ministerul Sănătății realizează controlul și asistența medicală a sportivilor prin:a) Institutul Național de Medicina sportivă, ca unitate medicală de asistența și cercetare medico-sportivă, pentru loturile naționale și olimpice;b) policlinicile județene de medicina sportivă, pentru toți sportivii din raza lor teritorială;c) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritorială;d) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul complexurilor sportive naționale și al cluburilor sportive, la antrenamente și competiții.  +  Titlul IX Formarea și perfecționarea specialiștilor din domeniul educației fizice și sportului  +  Articolul 58Predarea educației fizice sau instruirea sportivă, în forme organizate, se asigura numai de persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în condițiile legii.  +  Articolul 59(1) Formarea licențiaților în educație fizică și sport, a profesorilor de educație fizică, a antrenorilor, a managerilor și a kinetoterapeuților se realizează în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii.(2) Antrenorii se pot forma și în cadrul școlilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în condițiile legii.(3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, în condițiile legii. Instructorii sportivi se pot forma și prin cursuri organizate de direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, și de alte persoane juridice interesate, în condițiile legii.(4) Standardele de evaluare în domeniul educației fizice și sportului, în vederea acreditării sau autorizării unităților, instituțiilor de învățământ, a cursurilor de pregătire și perfecționare profesională a adulților, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului și, după caz, cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale.  +  Articolul 60(1) Formarea continua a specialiștilor cu studii superioare se face în condițiile legii. Formarea continuă a antrenorilor se face prin cursuri de perfecționare și stagii de pregătire, organizate de federațiile sportive naționale împreună cu instituțiile de învățământ superior acreditate sau autorizate în condițiile legii.(2) Sistemul de clasificare și promovare a antrenorilor se stabilește prin statutul antrenorului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 61(1) Absolvenții instituțiilor de învățământ superior, ai școlilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obține carnetul de antrenor pe baza licenței, diplomei sau a certificatului de absolvire, după caz, care atestă specializarea în ramura de sport respectiva.(2) Carnetul de antrenor se eliberează de către Agenția Națională pentru Sport și conferă titularului drepturile și obligațiile prevăzute în statutul antrenorilor, statutele și regulamentele federațiilor. (la 19-11-2004, Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (3) Carnetul de antrenor atesta ocupația de antrenor, care se va exercita în condițiile legii.  +  Articolul 62În activitatea de educație fizică și sport, pe lângă profesorii cu diploma de licență sau de absolvire, antrenorii, instructorii și managerii din domeniu, pot funcționa ca specialiști și alte persoane calificate pentru asistența medicală, cercetare și asistență științifică, organizare și conducere tehnică, precum și pentru alte ocupații complementare specificate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.  +  Titlul X Protecția socială a sportivilor de performanță  +  Articolul 63Sportivii de performanță beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistență socială, de asigurare socială de sănătate, precum și de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, în condițiile legii.  +  Articolul 64(1) Sportivul de performanță care a obținut o medalie de aur, de argint sau de bronz în probele sportive individuale ori pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice sau Jocurilor Paralimpice ori o medalie de aur la campionatele mondiale sau europene de seniori la probele sportive individuale sau pe echipe ce au fost incluse cel puțin o dată în programul Jocurilor Olimpice sau al Jocurilor Paralimpice are dreptul, la cerere și cu confirmarea Ministerului Tineretului și Sportului, la o rentă viageră. (la 04-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 64 , Titlul X a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (1^1) Beneficiază de rentă viageră în condițiile alin. (1) sportivul de performanță care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: (la 15-04-2017, Partea introductivă a Alineatului (1^1) din Articolul 64 , Titlul X a fost modificată de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) a) s-a retras din activitatea sportivă;b) are cetățenie română, atât la data obținerii performanțelor sportive, cât și la data solicitării și acordării rentei viagere;c) performanțele sportive pentru care solicită rentă viageră au fost obținute concurând pentru România. (la 04-10-2016, Alin. (1^1) al articolul 64 din Titlul X a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (2) Renta viageră prevăzută la alin. (1) reprezintă echivalentul a 1,5 câștiguri salariale medii brute pe economie. (la 04-10-2016, sintagma: salarii medii brute pe economie a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează cel mai recent câștig salarial mediu brut pe economie publicat de Institutul Național de Statistică. (la 04-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 64 , Titlul X a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (4) Renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei legi.(5) a) - 100% pentru prima medalie de aur obținută la jocurile olimpice sau la jocurile paralimpice;- 80% pentru prima medalie de argint obținută la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obținută la campionatele mondiale;- 70% pentru prima medalie de bronz obținută la jocurile olimpice, la jocurile paralimpice sau pentru prima medalie de aur obținută la campionatele europene;b) pentru sportivii care cumulează două sau mai multe medalii dintre cele prevăzute la lit. a), renta viageră se calculează astfel:– pentru prima cea mai valoroasă medalie se acordă cuantumul prevăzut la lit. a);– pentru fiecare dintre celelalte medalii, de valoare egală și/sau inferioară, se acordă 50% din cuantumul prevăzut la lit. a); (la 04-10-2016, Litera b) din Litera a) , Alineatul (5) , Articolul 64 , Titlul X a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) c) valoarea maximă a rentei viagere calculată potrivit lit. a) și b) nu poate depăși echivalentul a cinci câștiguri salariale medii brute pe economie. (la 04-10-2016, Litera a) din Alineatul (5) , Articolul 64 , Titlul X a fost completata de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) -------------Alin. (5) al art. 64 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. (la 04-10-2016, sintagma: salarii medii brute pe economie a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (6) Abrogat. (la 04-10-2016, Alineatul (6) din Articolul 64 , Titlul X a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 ) (7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezentul articol se aloca de la bugetul de stat și se plătesc de Ministerul Tineretului și Sportului.(8) Modalitățile de plata a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(9) Renta viageră prevăzută în prezentul articol se plătește lunar în lei și nu este impozabilă.(10) În perioada revenirii în activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda. Notă
  Potrivit articolului II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 4 octombrie 2016, rentele viagere aflate în plată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se recalculează în conformitate cu dispozițiile art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care renta rezultată în urma recalculării este mai mică decât cea aflată în plată/cuvenită la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se plătește renta viageră mai mare.
  Conform alineatului (1) al articolului X din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021, în anul 2022 rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2021.
  Potrivit art. XIII alin. (1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 139 din 15 decembrie 2023, în anul 2024, rentele viagere prevăzute la art. 64 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2023.
   +  Articolul 64^1(1) În cazul retragerii de către organismul internațional competent, din orice cauză, a medaliei sau a medaliilor în considerarea căreia/cărora sportivului i-a fost acordată sau, după caz, majorată renta viageră, acordarea rentei viagere încetează sau, după caz, se recalculează de drept cu începere de la data primirii de către Ministerul Tineretului și Sportului a comunicării oficiale din partea federației sportive pe care sportivul o reprezintă. În termen de cel mult 5 zile de la data înștiințării de către organismul internațional competent, federația sportivă are obligația să înștiințeze Ministerul Tineretului și Sportului cu privire la retragerea medaliei/medaliilor.(2) Acordarea rentei viagere încetează de drept și în cazul:a) pierderii de către sportiv a cetățeniei române, cu începere de la data pierderii acesteia;b) decesului sportivului, cu începere de la data decesului.(3) Ministerul Tineretului și Sportului are obligația de a verifica periodic incidența situațiilor prevăzute la alin. (2). (la 15-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 64^1 , Titlul X a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (la 04-10-2016, Titlul X a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 )  +  Articolul 65(1) Sportivii legitimați care participă în competiții incluse în calendarul intern sau internațional sportiv sunt obligați, după caz, să posede asigurarea în caz de accidente, în ramura de sport în care sunt legitimați.(2) Cluburile sportive pot încheia, pentru sportivii lor legitimați, contracte de asigurare pentru risc de accident sau de deces, intervenit în cadrul competițiilor sportive sau al pregătirii în vederea participării la competiții.(3) Pe durata convocării sportivilor în loturile naționale ale României, obligația plății primelor de asigurare revine federațiilor sportive naționale, cu excepția situațiilor în care regulamentele internaționale au alte prevederi. Aceeași obligație revine Comitetulului Olimpic și Sportiv Român, respectiv Comitetului Național Paralimpic, pentru loturile care participă la Jocurile Olimpice, respectiv la Jocurile Paralimpice sau la alte competiții organizate sub egida Comitetului Internațional Olimpic. (la 12-07-2015, Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 194 din 7 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 9 iulie 2015. ) (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (4) Prima de asigurare care urmează a fi stipulată în contractul de asigurare se stabilește în limita bugetului anual propriu al structurilor sportive și al Comitetulului Olimpic și Sportiv Român. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 19-11-2004, Art. 65 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 66Sportivii profesioniști, asociați în sindicate pe ramuri de sport, beneficiază și de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.  +  Articolul 66^1(1) Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive înființate conform prezentei legi și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale sunt considerați sportivi de performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.(2) Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României și sunt destinate achiziției de articole și echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localități, suplimente nutritive sau recuperare medicală. (3) Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.(4) Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele:a) emitentul și datele sale de identificare;b) valoarea nominală a tichetului de sportiv;c) spațiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui și a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;d) interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activității sportive;e) seria și numărul legitimației de sportiv, cu menționarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat, și categoria de vârstă;f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive și ale Ministerului Sportului.(5) Tichetul de sportiv are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.(6) Tichetele de sportiv nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive. (la 01-01-2025, Titlul X a fost completat de Articolul I din LEGEA nr. 322 din 22 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 23 noiembrie 2022 ) Notă
  Conform alineatului (2) al articolului XIII, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15 decembrie 2023, termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 322/2022 pentru completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1130 din 23 noiembrie 2022, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2025.
   +  Titlul XI Finanțarea activității sportive  +  Articolul 67(1) Veniturile, indiferent de sursa, și cheltuielile de orice natura ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu.(2) Administrarea bugetului anual de venituri și cheltuieli se face astfel:a) potrivit competențelor stabilite în statutele și regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;b) potrivit condițiilor stabilite prin contractele încheiate între părți, pentru sumele acordate de autoritățile administrației publice centrale și/sau locale, pentru finanțarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ; (la 29-05-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 67 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 7, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) c) în condițiile prevăzute de normele privind finanțele publice, pentru alocațiile de la bugetul de stat și bugetele locale, acordate de organele administrației publice centrale și locale structurilor sportive de drept public, precum și pentru veniturile proprii ale acestora.(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:a) venituri proprii;b) sume de la bugetul de stat sau bugetele locale acordate de autoritățile administrației publice centrale sau locale pentru finanțarea programelor sportive realizate de structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ; (la 29-05-2017, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 67 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 8, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) c) alocații de la bugetul de stat și de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de drept public de organele administrației publice centrale și locale;d) alte surse. (la 19-11-2004, Alin. (3) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează:a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;b) de organele administrației publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public. (la 19-11-2004, Alin. (4) al art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (5) Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite și taxe locale.(6) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului structurilor sportive de drept public se reportează în anul următor.  +  Articolul 67^1(1) Participanții la activitatea sportivă pot fi:a) sportivi;b) antrenori;c) medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuți, cercetători; (la 15-04-2017, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 67^1 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) d) arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar. (la 15-04-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 67^1 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) e) alte persoane care contribuie la realizarea activității sportive, conform regulamentelor și statutelor federațiilor sportive naționale. (la 20-04-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 67^1 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 8^1, Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (1^1) Participanții la activitatea sportivă enumerați la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condițiile legii. (la 29-05-2017, Articolul 67^1 din Titlul XI a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (1^2) Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, participanții la activitatea sportivă prevăzuți la alin. (1) pot încheia contracte individuale de muncă. (la 29-05-2017, Articolul 67^1 din Titlul XI a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (1^3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul contractelor individuale de muncă încheiate pe durată determinată, angajarea se poate face și în mod direct, prin acordul părților. (la 29-05-2017, Articolul 67^1 din Titlul XI a fost completat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (1^4) Prin derogare de la prevederile alin. (1^1), participanții la activitatea sportivă enumerați la alin. (1) lit. a) și b), încadrați ca personal militar, polițiști, personal civil contractual, funcționari publici cu statut special din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, indiferent de funcția pe care sunt încadrați, cumulează solda de funcție/salariul de funcție, gradațiile și solda/salariul de comandă cu indemnizația stabilită prin contractul de activitate sportivă. (la 20-04-2018, Articolul 67^1 din Titlul XI a fost completat de Punctul 9^1, Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (2) Autoritățile și instituțiile administrației publice centrale, inclusiv instituțiile din subordinea acestora, care gestionează fonduri publice pentru activitatea sportivă, precum și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, structurile sportive de drept privat care beneficiază de sume de la bugetul de stat pentru finanțarea programelor/proiectelor sportive efectuează, pentru participanții prevăzuți la alin. (1), cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cheltuieli pentru: (la 15-04-2017, Partea introductivă a Alineatului (2) din Articolul 67^1 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 58 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) a) transport, cazare, masă;b) alimentație de efort;c) indemnizații sportive, premii, prime, burse;d) asigurarea de accidente;e) asigurarea și achiziționarea de materiale și echipament sportiv, cheltuieli medicale și pentru controlul doping;f) plata participanților la activitatea sportivă, precum și pentru alte categorii de cheltuieli necesare desfășurării activității sportive. (la 29-05-2017, Litera f) din Articolul 67^1 , Titlul XI a fost modificată de Punctul 10, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (3) Condițiile, criteriile și procedura, precum și cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanți la activitățile sportive, se stabilesc, după caz, prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităților deliberative ale administrației publice locale. (la 29-05-2017, Alineatul (3) din Articolul 67^1 , Titlul XI a fost modificat de Punctul 11, ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (la 04-10-2016, Titlul XI a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 773 din 04 octombrie 2016 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 01-07-2002, Art. 68 a fost abrogat de litera m) a alin. (1) al art. 36 din LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 27 iunie 2002. )  +  Articolul 69(1) Structurile sportive fără scop patrimonial și Comitetul Olimpic și Sportiv Român, în condițiile prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat și de la bugetele locale pentru finanțarea de programe sportive. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între structurile sportive respective și organele administrației publice centrale sau locale, după caz. (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul și volumul activităților specifice, parametrii sportivi de realizat, suma stabilită pentru finanțarea programelor, defalcată pe obiective, activități și naturi de cheltuieli, obligațiile și responsabilitățile părților. Regimul de gestionare a sumelor astfel primite și controlul financiar se fac în condițiile legii.(3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua părți, constituindu-se în norme cu caracter tehnic, financiar și administrativ.(4) Structurile sportive de drept public pot beneficia și de alte surse de venituri, astfel:a) cotizațiile și contribuțiile bănești sau în natura ale simpatizanților;b) donațiile și sumele sau bunurile primite prin sponsorizări;c) veniturile obținute din reclama și publicitate;d) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;e) veniturile obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;f) indemnizațiile obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive;g) indemnizațiile obținute din transferurile sportivilor.(5) Veniturile obținute din activitățile structurilor sportive de drept public se gestionează și se utilizează la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului și obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat.  +  Articolul 70(1) Ministerul Tineretului și Sportului își asigura sursele pentru finanțarea activităților sportive din:a) alocații de la buget, stabilite de administrația publică centrala și locală;b) venituri provenite din încasările Regiei Autonome "Loteria Națională", stabilite potrivit legii;c) Abrogată. (la 29-12-2018, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 70 , Titlul XI a fost abrogată de Articolul 96, Capitolul IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) d) donații și sponsorizări;e) alte venituri, în condițiile legii;f) sumele rămase din exercițiul financiar precedent;g) abrogată; (la 26-06-2009, Litera g) a alin. (1) al art. 70 a fost abrogată de litera f) a art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. ) (2) Direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, își asigura sursele pentru finanțarea activităților sportive de interes local din:a) alocația bugetară anuala stabilită de administrația publică centrala și locală;b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfășurate pe teritoriul județului respectiv;c) 15% din valoarea de piața a bazelor sportive dezafectate sau cărora li s-a schimbat destinația, aflate în proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul județului respectiv;c^1) veniturile obținute din activități economice realizate în legătura cu scopul și cu obiectul de activitate ale unităților de administrare a bazelor sportive; (la 29-05-2003, Litera c^1) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. ) d) donații și sponsorizări;e) alte venituri, în condițiile legii;f) sumele rămase din exercițiul financiar precedent.g) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora. (la 19-11-2004, Litera g) a alin. (2) al art. 70 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 71(1) Sursele de finanțare a federațiilor sportive naționale provin din:a) sume destinate finanțării programelor sportive proprii și înscrise în contractele încheiate cu organele administrației publice centrale sau locale, după caz;b) venituri obținute din activități economice realizate în legătura cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;c) cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit prevederilor statutelor și regulamentelor proprii;d) donații și sponsorizări;e) abrogată; (la 26-06-2009, Litera e) a alin. (1) al art. 71 a fost abrogată de litera f) a art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. ) f) 10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile școlare; (la 19-11-2004, Litera f) a alin. (1) al art. 71 a fost modificată de pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) g) alte venituri, în condițiile legii;h) sume rămase din exercițiul financiar precedent.i) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora. (la 19-11-2004, Litera i) a alin. (1) al art. 71 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) j) 0,2% din taxele percepute pentru obținerea licenței de organizare a jocurilor de noroc și a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces, precum și din celelalte taxe prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, constituite ca sursă de finanțare a Comitetului Național Paralimpic. (la 30-04-2024, Alineatul (1), Articolul 71, Titlul XI a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 44 din 30 aprilie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 30 aprilie 2024 ) (2) Sursele de finanțare a cluburilor sportive provin din:a) subvenții de la bugetul de stat și bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administrației publice centrale și/sau locale în subordinea cărora se află, precum și de organele administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; (la 19-11-2004, Litera a) a alin. (2) al art. 71 a fost modificată de pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) b) sume destinate finanțării programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat și înscrise în contractele încheiate cu direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, sau cu organele administrației publice locale, după caz;c) venituri obținute din activități economice realizate în legătura directa cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;d) cotizații, contribuții și penalități aplicate membrilor săi, sportivilor, antrenorilor și celorlalți tehnicieni, potrivit statutelor și regulamentelor proprii;e) sume obținute din transferurile sportivilor;f) donații și sponsorizări;g) alte venituri, în condițiile legii;h) sume rămase din exercițiul financiar precedent.i) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; (la 19-11-2004, Litera i) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) j) venituri obținute din participarea la competițiile și demonstrațiile sportive. (la 19-11-2004, Litera j) a alin. (2) al art. 71 a fost introdusă de pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (3) Sursele de finanțare a asociațiilor sportive fără personalitate juridică se asigura prin:a) aportul membrilor;b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportivă din bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor sau unităților în cadrul cărora s-au constituit;c) alte surse.(4) Autoritățile publice nu pot acorda finanțare cluburilor sportive de drept public și cluburilor sportive de drept privat finanțate din fonduri publice în proporție de cel puțin 50% din bugetul total anual, dacă acestea nu și-au îndeplinit, până la data depunerii cererii de finanțare, obligația de comunicare, prin publicare pe pagina de internet proprie, a datelor și informațiilor prevăzute la art. 29 alin. (4) și (5). (la 24-07-2023, Articolul 71, Titlul XI a fost completat de Punctul 2., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 )  +  Articolul 72Sursele de finanțare a asociațiilor județene și ale municipiului București, pe ramuri de sport, se asigura din:a) sume destinate finanțării programelor sportive proprii și înscrise în contractele încheiate cu direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, sau cu organe ale administrației publice locale, după caz;b) cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit statutelor și regulamentelor proprii;c) veniturile obținute din activitățile economice realizate în legătura cu scopul și obiectul de activitate ale acestora;d) donații și sponsorizări;e) alte venituri, în condițiile legii;f) sume rămase din exercițiul financiar precedent.  +  Articolul 73(1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societăți comerciale sportive pe acțiuni realizează venituri proprii din activitățile prevăzute la art. 31 alin. (1).(2) Gestionarea patrimoniului propriu și exercițiul financiar al cluburilor sportive profesioniste se conduc potrivit reglementărilor aplicabile pentru societățile comerciale.  +  Articolul 74Sursele de finanțare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din:a) cotizații, taxe, contribuții, penalități, potrivit statutelor și regulamentelor proprii;b) veniturile obținute din activitățile realizate în legătura directa cu statutul și obiectul de activitate ale acestora;c) donații și sponsorizări;d) abrogată; (la 26-06-2009, Litera d) a art. 74 a fost abrogată de litera f) a art. 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 24 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 26 iunie 2009. ) e) 5% din încasările rezultate din vânzarea biletelor de intrare la competițiile sportive oficiale organizate de liga;f) 2% din încasările rezultate din contractele încheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclama, publicitate și drepturi TV;g) alte venituri, în condițiile legii;h) sume rămase din exercițiul financiar precedent.  +  Articolul 75Sursele de finanțare a Comitetulului Olimpic și Sportiv Român se constituie din: (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) a) sume de la bugetul de stat; (la 19-11-2004, Litera a) a art. 75 a fost modificată de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) b) timbrul olimpic, reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive;c) venituri provenite din încasările Regiei Autonome "Loteria Națională", stabilite potrivit legii;d) donații și legate;e) sponsorizări;f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosință a emblemei Comitetulului Olimpic și Sportiv Român și a altor drepturi de proprietate intelectuală olimpice; (la 19-11-2004, Litera f) a art. 75 a fost modificată de pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (la 29-05-2017, sintagma: Comitetului Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) g) contribuții din partea Comitetului Internațional Olimpic și a Solidarității Olimpice;h) venituri din organizarea și exploatarea pronosticurilor și pariurilor sportive, în condițiile legii;i) alte venituri, conform legislației în vigoare;j) sume rămase din exercițiul financiar precedent;k) o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).  +  Articolul 76Abrogat. (la 27-07-2007, Art. 76 a fost abrogat de litera c) a articolului unic din LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 24 iulie 2007. )  +  Articolul 77Abrogat. (la 01-01-2002, Art. 77 a fost abrogat de art. 85 din ORDONANȚA nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 3 august 2001. )  +  Titlul XII Baza materială pentru activitatea sportivă  +  Articolul 78(1) În sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor și spațiilor, precum și amenajările, instalațiile și construcțiile care sunt destinate organizării și desfășurării activității de educație fizică și sport.(2) Bunurile menționate la alin. (1) aparțin, după caz, proprietății publice sau private.(3) Bazele sportive din domeniul public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale, respectiv din sectorul privat, omologate, se înscriu obligatoriu în Registrul bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului tineretului și sportului. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 78 , Titlul XII a fost modificat de Punctul 11^1, Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 )  +  Articolul 78^1(1) Autoritățile administrației publice și societățile comerciale care au dobândit sau dețin baze și/sau instalații sportive sunt obligate să păstreze destinația acestora și să le mențină în stare de funcționare.(2) Proprietarii bazelor sportive menționate la alin. (1) au obligația ca în termen de 60 de zile de la obținerea titlului de proprietate să urmeze procedura de înscriere în cartea funciară, cu mențiunea expresă că proprietatea este o bază sau o instalație sportivă. (la 20-04-2018, Articolul 78^1 din Titlul XII a fost completat de Punctul 11^2, Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 ) (la 19-11-2004, Art. 78^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 78^2(1) Administratorii bazelor și/sau instalațiilor sportive care fac parte din domeniul public sau privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale au obligația de a afișa la sediul acestora și pe site-ul propriu Regulamentul pentru închirierea bazelor și/sau instalațiilor sportive, tarifele stabilite pentru utilizarea în anumite intervale orare a bazei și/sau instalației sportive, numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice ori a structurii sportive care o folosește, datele sau perioada pentru care a obținut dreptul de utilizare a respectivelor bunuri imobile.(2) Administratorii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a afișa și Regulamentul pentru închirierea spațiilor în care se desfășoară activități economice din incinta bazelor și/sau instalațiilor sportive, denumirea persoanei juridice, prețul și durata contractului.(3) În ceea ce privește comunicarea informațiilor referitoare la persoanele fizice, administratorii prevăzuți la alin. (1) au obligația de a respecta dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare.(4) Administratorii prevăzuți la alin. (1), aparținând instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională, pot pune la dispoziția comunităților locale, persoanelor fizice și/sau juridice interesate bazele și/sau instalațiile sportive deținute în administrare pe baza unui tarif care să asigure cel puțin cheltuielile administratorului ocazionate de respectiva activitate. (la 11-02-2023, Titlul XII a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 35 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 )  +  Articolul 79(1) Schimbarea destinației sau desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se va putea face numai prin hotărâre a Guvernului și cu construirea prealabilă a altor baze sportive similare celor desființate.(1^1) Prin excepție de la alin. (1), desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiția ca autoritățile administrației publice să aprobe în prealabil, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții destinate educației fizice și sportului, care vor fi construite pe același amplasament. (la 01-01-2015, Alin. (1^1) al art. 79 a fost introdus de art. 45 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 12 decembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 18 decembrie 2014. ) (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică și societăților comerciale care dețin active patrimoniale destinate activității sportive ce au aparținut statului. (la 19-11-2004, Art. 79 a fost modificat de pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 80(1) Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniul statului și în folosința fostului Consiliu Național pentru Educație fizică și Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului și Sportului.(2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol.Justa despăgubire se acorda, după caz, de Guvern. În același timp se reintegrează fără plata și imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificările și completările ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăți comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe baza de protocol.(3) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului, se face pe baza de contract încheiat în condițiile legii, cu revizuirea anuala a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită prin ordin al ministrului tineretului și sportului.-----------Alin. (3) al art. 80 a revenit la forma inițială întrucât ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsă de LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013.(4) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în condițiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activități sportive.-----------Alin. (4) al art. 80 a revenit la forma inițială întrucât ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 30 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 1 iulie 2010, a fost respinsă de LEGEA nr. 145 din 30 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013.(5) Deținătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) și (2), care urmează să fie reintegrate în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport, sunt obligați să pună la dispoziție împuterniciților acesteia toate documentele care atestă proprietatea, evidențele contabile, precum și documentele necesare, în vederea înregistrării. Agenția Națională pentru Sport, prin împuterniciții săi, va acționa în justiție persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor și predarea documentelor de proprietate. Aceste acțiuni sunt scutite de taxă de timbru. (la 19-11-2004, Alin. (5) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile aparținând bazei materiale sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevăzute de lege. De asemenea, sunt scutite de taxă de timbru și cererile de chemare în judecată privind acțiuni în prestație tabulară, radiere, anulare sau modificare a înscrierilor din cartea funciară înaintate de instituțiile sau persoanele prevăzute la alin. (5). (la 19-11-2004, Alin. (6) al art. 80 a fost modificat de pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (7) Acțiunile în justiție formulate de Ministerul Tineretului și Sportului și de direcțiile pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) sunt scutite de taxa de timbru.(8) În condițiile alin. (7) și alte organe ale administrației publice centrale și locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportivă.(9) Ministerul Tineretului și Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive naționale și cluburile sportive din subordinea sa, precum și prin unitățile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, în condițiile legii. (la 29-05-2003, Alin. (9) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. ) (10) Complexurile sportive naționale sunt persoane juridice, înființate prin hotărâre a Guvernului ca instituții publice în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Obiectul de activitate al acestora îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive de nivel național și internațional. Complexurile sportive naționale se organizează și funcționează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(11) Unitățile de administrare a bazelor sportive din subordinea direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București, funcționează ca unități fără personalitate juridică, având ca obiect de activitate administrarea și întreținerea bazelor sportive de interes național, precum și prestarea de servicii pentru activitatea sportivă și de tineret. (la 29-05-2003, Alin. (11) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. ) (12) Sursele de finanțare a complexurilor sportive naționale provin din:a) subvenții de la bugetul de stat;b) venituri obținute din activități economice realizate în legătura cu scopul și cu obiectul de activitate ale acestora;c) donații și sponsorizări;d) alte venituri, în condițiile legii;e) sume rămase din venituri extrabugetare din exercițiul financiar precedent.f) venituri obținute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora. (la 19-11-2004, Litera f) a alin. (12) al art. 80 a fost introdusă de pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (la 29-05-2003, Alin. (12) al art. 80 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 29 mai 2003. ) (13) Veniturile obținute din activitatea complexurilor sportive naționale și a unităților județene de administrare a bazelor sportive se gestionează și se utilizează integral la nivelul unităților respective, pentru realizarea scopului și obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat și fără afectarea alocațiilor de la bugetul de stat.(14) Comitetul Olimpic și Sportiv Român și federațiile sportive naționale, ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, pot primi în folosință gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. (la 19-11-2004, Alin. (14) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) (15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, poate fi transferat în domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, după caz, în condițiile legii. (la 19-11-2004, Alin. (15) al art. 80 a fost modificat de pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 81(1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să includă în planurile de urbanism și amenajare rurală suprafețe de teren pentru construirea de baze sportive destinate educației fizice și sportului comunitar.(2) Autoritățile administrației publice locale pot contribui la întreținerea, modernizarea și dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, în condițiile legii.  +  Articolul 82Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin bazele sportive nautice au dreptul de folosința gratuita și prioritară a luciului de apa pentru activitatea de pregătire și competițională. (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 )  +  Articolul 83Regimul de gestionare și administrare a bunurilor mobile și imobile, achiziționate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului încheiat între părți.  +  Articolul 83^1Deținătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte de asigurare a acesteia. (la 19-11-2004, Art. 83^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 83^2Deținătorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidențiate în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport au obligația obținerii anuale a autorizațiilor de funcționare, conform prevederilor legale, și sunt scutiți de plata tuturor taxelor necesare obținerii acestor autorizații. (la 19-11-2004, Art. 83^2 a fost introdus de pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Titlul XIII Prevenirea violenței în sport și lupta împotriva dopajului  +  Articolul 84(1) Activitatea sportivă în România se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui climat civilizat, de fair-play și sportivitate în toate locurile în care se desfășoară astfel de acțiuni.(2) Modalitățile concrete de acțiune în acest domeniu, pe plan național și local, se stabilesc avându-se în vedere prevederile Convenției europene privind violenta și ieșirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal.  +  Articolul 85(1) Se înființează Comisia Națională de Acțiune împotriva Violenței în Sport, ca organism de reglementare, control și supraveghere, format din reprezentanți ai administrației publice centrale, reprezentanți ai federațiilor sportive naționale, reprezentanți ai ligilor profesioniste și reprezentanți ai direcțiilor pentru tineret și sport județene, respectiv a municipiului București.(2) Comisia Națională de Acțiune împotriva Violenței în Sport are, în principal, următoarele atribuții:a) stabilește normele obligatorii privind organizarea spectacolelor și manifestărilor sportive și de prevenire a violenței cu ocazia desfășurării acestora;b) supraveghează și controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate și aplicate de organizatorii de spectacole sportive și de administratorii de baze sportive în cadrul cărora se desfășoară aceste spectacole;c) stabilește și aplica sancțiuni, altele decât cele cuprinse în statutele și în regulamentele structurilor sportive;d) ia măsuri pentru prevenirea violenței fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor.(3) Organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Acțiune Împotriva Violenței în Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului și Sportului.  +  Articolul 86(1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii și tehnicienii își vor desfășura activitatea pornind de la excluderea utilizării mijloacelor și metodelor care sporesc în mod artificial performanțele sportive și prejudiciază sănătatea sportivilor și etica sportivă.(2) Pentru punerea în aplicare a politicii și acțiunilor cuprinse în Programul național antidoping se înființează Agenția Națională Antidoping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat. (la 30-10-2005, Alin. (2) al art. 86 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 27 octombrie 2005. ) (3) Agenția Națională Antidoping elaborează și pune în aplicare Programul național antidoping, conform prevederilor Convenției antidoping a Consiliului Europei, Agenției Mondiale Antidoping și Codului mondial antidoping. Programul național antidoping se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport. (la 19-11-2004, Alin. (3) al art. 86 a fost modificat de pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (4) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Agenției Naționale Antidoping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (la 19-11-2004, Alin. (4) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (5) Normele tehnice privind organizarea și desfășurarea controlului doping și sancțiunile care se aplică pe linie de sport persoanelor dovedite că sunt implicate în cazuri de dopaj sunt în conformitate cu reglementările federațiilor sportive internaționale, ale Comitetului Internațional Olimpic și ale Agenției Mondiale Antidoping. (la 19-11-2004, Alin. (5) al art. 86 a fost introdus de pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Titlul XIV Sancțiuni  +  Articolul 87Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravențională sau penală, după caz.  +  Articolul 88Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) încălcarea dispozițiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de către organizatori a participării la competițiile sportive oficiale înscrise în calendarele federațiilor sportive naționale pe ramuri de sport;b) participarea la activitățile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul medical, conform prevederilor art. 55;c) prezentarea unor declarații sau documente inexacte în baza cărora s-a operat înscrierea la competiții potrivit prevederilor lit. a) este sancționabilă cu amenda, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune;d) îngrădirea de către deținătorii de baze sportive a accesului celor îndreptățiți să le utilizeze;e) organizarea manifestărilor sportive fără a asigura condițiile prevăzute prin regulamentul federației sportive naționale respective;f) administrarea necorespunzătoare a bazelor și a instalațiilor sportive de către deținătorii acestora sau de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosința asupra lor, sancționabilă cu amenda, potrivit legii, dacă fapta nu constituie infracțiune;g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele și autorizațiile de funcționare;h) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum și a solicitărilor legale ale Ministerului Tineretului și Sportului.i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic către Comitetul Olimpic și Sportiv Român; (la 19-11-2004, Litera i) a art. 88 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (la 29-05-2017, sintagma: Comitetul Olimpic Român a fost înlocuită de Punctul 13, ARTICOL UNIC ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 29 mai 2017 ) j) neînregistrarea bazelor sportive în Registrul bazelor sportive; (la 19-11-2004, Litera j) a art. 88 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g). (la 19-11-2004, Litera k) a art. 88 a fost introdusă de pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) l) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (4). (la 20-03-2009, Litera l) a art. 88 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 17 martie 2009. ) m) nerespectarea prevederilor art. 37 alin. (3). (la 17-01-2022, Articolul 88 din Titlul XIV a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 23 din 14 ianuarie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 14 ianuarie 2022 ) n) nepublicarea pe pagina de internet proprie a informațiilor prevăzute la art. 20^2 alin. (8) și (9) și la art. 29 alin. (4) și (5); (la 20-08-2023, Litera n), Articolul 88, Titlul XIV a fost modificată de Punctul 3., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 ) o) nerespectarea prevederilor art. 78^2; (la 11-02-2023, Articolul 88 din Titlul XIV a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 35 din 11 ianuarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 12 ianuarie 2023 ) p) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (6). (la 20-08-2023, Articolul 88, Titlul XIV a fost completat de Punctul 4., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 )  +  Articolul 88^1În situații deosebite de încălcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative, Agenția Națională pentru Sport poate dispune convocarea adunării generale extraordinare pentru structurile de utilitate publică. (la 19-11-2004, Art. 88^1 a fost introdus de pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 89(1) Contravențiile prevăzute la art. 88, săvârșite de persoanele fizice și persoanele juridice, se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 6.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c); (la 08-01-2023, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 89 , Titlul XIV a fost modificată de Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.441 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 09 decembrie 2022 ) b) cu amendă de la 4.500 lei la 25.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 1.000 lei la 4.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f), i), j), l), n) și o); (la 20-08-2023, Litera b), Alineatul (1), Articolul 89, Titlul XIV a fost modificată de Punctul 5., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 ) c) cu amendă de la 15.000 lei la 37.500 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) și h); (la 08-01-2023, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 89 , Titlul XIV a fost modificată de Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.441 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 09 decembrie 2022 ) d) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. k); (la 08-01-2023, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 89 , Titlul XIV a fost modificată de Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.441 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 09 decembrie 2022 ) e) cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei și/sau pierderea eligibilității pentru finanțare din fondurile Ministerului Sportului, pentru persoanele juridice, faptele prevăzute la art. 88 lit. m); (la 08-01-2023, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 89 , Titlul XIV a fost modificată de Articolul 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.441 din 29 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 09 decembrie 2022 ) f) cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei pentru președintele sau directorul clubului sportiv de drept public, faptele prevăzute la art. 88 lit. p). (la 20-08-2023, Alineatul (1), Articolul 89, Titlul XIV a fost completat de Punctul 6., Articolul I din LEGEA nr. 245 din 20 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 iulie 2023 ) (la 19-11-2004, Alin. (1) al art. 89 a fost modificat de pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) (2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 90În cazul săvârșirii repetate a contravențiilor prevăzute la art. 88, pe lângă amenda se vor aplica și sancțiunile specifice autorității disciplinare în sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.  +  Articolul 91(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 89 se fac de:a) personalul autorizat din cadrul Agenției Naționale pentru Sport; (la 19-11-2004, Litera a) a alin. (1) al art. 91 a fost modificată de pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) b) directorii direcțiilor pentru tineret și sport județene sau/și a municipiului București, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritorială aferentă;c) alte persoane împuternicite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(2) Persoanele autorizate prevăzute la alin. (1) constată încălcările legii și aplică sancțiuni în raport cu gravitatea lor, pe bază de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Agenției Naționale pentru Sport, respectiv al direcțiilor de sport județene și a municipiului București. (la 19-11-2004, Alin. (2) al art. 91 a fost modificat de pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 92(1) Contravențiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 78^1 și 79 de către autoritățile administrației publice și societățile comerciale care au dobândit sau dețin baze și/sau instalații sportive, prin schimbarea destinațiilor acestora, se sancționează prin reîntoarcerea de drept a bazelor și/sau instalațiilor sportive în domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale. (la 19-11-2004, Art. 92 a fost modificat de pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. )  +  Articolul 93Nerespectarea dispozițiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) și ale art. 42 alin. (7) determina nulitatea actului de înființare a structurii sportive în culpa.  +  Titlul XV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 94În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.  +  Articolul 94^1Litigiile izvorâte din contractul individual de muncă pentru sportivi sau din contractul de activitate sportivă pot fi soluționate fie de instanțele judecătorești, fie, dacă părțile decid astfel prin contractul încheiat între ele, pe calea arbitrajului instituționalizat, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și în statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale. (la 20-04-2018, Titlul XV a fost completat de Punctul 11^3, Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 )  +  Articolul 95Dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice și persoanele juridice. (la 19-11-2004, Art. 95 a fost modificat de pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004. ) Notă
  Decizie de admitere: HP nr. 19/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 din 30 ianuarie 2024:
  Afilierea de noi membri ai unei fundații sportive reprezintă o modificare de act constitutiv sau, după caz, de statut, în sensul dispozițiilor art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.
  Drepturile ce rezultă din calitatea de membru sunt condiționate de înscrierea în Registrul federațiilor a modificării de statut constând în afilierea de noi membri.
   +  Articolul 96În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Tineretului și Sportului elaborează și propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 97(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziție contrară se abrogă.
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAȚILOR
  ION DIACONESCU
  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU
   +  Anexă
  DEFINIȚII
  În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:a) baza sportivă - amenajare specifica ce cuprinde construcții și instalații destinate activității de educație fizică și sport;b) Registrul sportiv - document care evidențiază situația înregistrării structurilor sportului în ordine cronologică și care are doua componente: subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică și subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică;c) Certificat de identitate sportivă - act oficial prin care se atesta calitatea de structura sportivă;d) licența de sportiv profesionist - document care atesta existenta unui raport juridic determinat între un sportiv și un club sportiv profesionist și care este eliberat de o federație sportivă națională;e) oficiali sportivi - persoanele a căror activitate conduce la organizarea și administrarea activității sportive de agrement, recreative și competiționale, aflate în relație cu structura sportivă pe baza de contract de muncă, convenție civilă de prestări de servicii sau voluntariat.f) contract de activitate sportivă - convenția încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă prevăzuți la art. 67^1 alin. (1), care are ca obiect desfășurarea unei activități cu caracter sportiv. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabilește prin ordin comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului muncii și justiției sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activități independente prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-04-2018, Litera f) din Anexă a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 90 din 16 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 aprilie 2018 )
  ------