LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (**republicată**)privind organizarea și funcționarea poliției judiciare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014  *) Republicată în temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 364/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 23 septembrie 2004 și a mai fost modificată și completată prin:- Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 6 iunie 2005;- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013, respinsă prin Legea nr. 324/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 2 decembrie 2013.  +  Articolul 1Poliția judiciară este organizată și funcționează în cadrul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 2(1) Poliția judiciară este constituită din ofițeri și agenți de poliție, care au dobândit statutul de polițist în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, desemnați prin act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcție a acestora, după obținerea avizului de desemnare în poliția judiciară prevăzut de art. 55 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt desemnați și funcționează în alt mod, potrivit unor legi speciale. (la 11-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2) Ofițerii și agenții de poliție prevăzuți la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare. (la 11-02-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (3) Numirea și eliberarea din funcție, precum și modificarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor prevăzuți la alin. (2) se face în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. (la 11-02-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (4) Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior. (la 11-02-2020, Alineatul (4) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (5) Poliția judiciară a Direcției Naționale Anticorupție se organizează și funcționează potrivit legii speciale a Direcției Naționale Anticorupție**). Notă
  **) A se vedea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 18 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare.
  Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 prevede:
  Articolul II(1) Avizele de desemnare în poliția judiciară emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea. Dispozițiile Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, referitoare la retragerea avizului și încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare sunt aplicabile.(2) În cazul polițiștilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare, dispozițiile art. 2 alin. (4) și art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 2^1(1) Avizul de desemnare în poliția judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) ocupă sau urmează să ocupe o funcție prevăzută cu atribuții specializate în activitățile de constatare a infracțiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale și de urmărire penală;b) este licențiat în drept sau este absolventul unei instituții de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne care pregătește polițiști ori al unui program de formare profesională organizat, în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit specificului activităților poliției judiciare;c) nu se află într-o situație de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);d) a obținut calificativul de cel puțin «bine» la ultimele trei evaluări anuale de serviciu;e) nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;f) față de acesta nu s-a pus în mișcare acțiunea penală.(2) În situația în care s-a dispus condamnarea polițistului prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul, avizul de desemnare în poliția judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și s-au împlinit 3 ani de la aprobarea menținerii în activitate.(3) În situația în care față de polițist s-a pronunțat o hotărâre judecătorească definitivă de renunțare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, avizul se acordă numai în situația în care polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și hotărârea privește o infracțiune săvârșită din culpă care nu este în legătură cu serviciul.(4) În situația în care polițistului i s-a retras avizul de desemnare în poliția judiciară un nou aviz se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la alin. (1) și au trecut cel puțin 2 ani de la data retragerii avizului.(5) Condiția prevăzută la lit. b) a alin. (1) nu se aplică polițistului care pe parcursul carierei a deținut minimum 3 ani calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare.(6) Condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) nu se aplică la numirea în prima funcție de polițist. Pentru polițistul care nu are 3 ani de activitate în Ministerul Afacerilor Interne, condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) se aplică pentru evaluările de serviciu întocmite.(7) De la data numirii în funcție potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și până la data desemnării ca organ de cercetare penală al poliției judiciare, polițistul nu desfășoară activități specifice urmăririi penale.(8) Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliția judiciară se prevede în fișa postului ca o condiție necesară ocupării acestuia. (la 11-02-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )  +  Articolul 3(1) Solicitarea privind acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, formulată de persoana care are competența de numire în funcție, este însoțită de o notă de fundamentare care justifică acordarea avizului și conține referiri cel puțin cu privire la:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 2^1 alin. (1);b) atribuțiile din fișa postului.(2) În cazul respingerii propunerii privind acordarea avizului de desemnare în poliția judiciară, o nouă solicitare poate fi formulată atunci când sunt îndeplinite condițiile privind acordarea acestuia. (la 11-02-2020, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )  +  Articolul 4(1) În statele de organizare ale unităților din structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, din structura Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale Anticorupție, precum și din structurile subordonate acestora, sunt prevăzute posturile cu atribuții specifice organelor de cercetare penală ale poliției judiciare.(2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere competențelor privind efectuarea urmăririi penale stabilite de lege pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne prevăzute la alin. (1). (la 11-02-2020, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )  +  Articolul 5(1) Procurorul conduce, supraveghează și controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală desfășurată de organele de cercetare penală ale poliției judiciare.(2) În desfășurarea altor activități profesionale decât cele conduse și supravegheate, potrivit legii, de către procuror, polițiștii care au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare se subordonează șefilor ierarhici. (la 11-02-2020, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )  +  Articolul 6(1) Avizul de desemnare în poliția judiciară se retrage de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz:a) neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos și repetat de către organul de cercetare penală al poliției judiciare a dispozițiilor scrise date de procuror;b) existența unei stări de incompatibilitate potrivit art. 2 alin. (4);c) față de polițist a fost pusă în mișcare acțiunea penală. (la 11-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2) Retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară în condițiile alin. (1) lit. a) se face la solicitarea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare penală al poliției judiciare, cu avizul consultativ al procurorului superior ierarhic și al șefului unității în care este încadrat polițistul. (la 11-02-2020, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2^1) Retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară în condițiile alin. (1) lit. b) și c) se face la propunerea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare penală al poliției judiciare, din oficiu sau în urma sesizării formulate de șeful unității în care este încadrat polițistul. (la 11-02-2020, Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2^2) Calitatea de organ de cercetare penală al poliției judiciare încetează, după caz: a) la data încetării raporturilor de serviciu ale polițistului;b) la data numirii polițistului într-o funcție care nu presupune existența avizului de desemnare în poliția judiciară;c) la data transferului polițistului;d) la data suspendării raporturilor de serviciu, cu excepția situației de suspendare pentru efectuarea concediului de creștere a copilului;e) la retragerea avizului de desemnare în poliția judiciară.(2^3) Încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare se constată, prin act administrativ, de către persoana care are competența de numire a polițistului. (la 11-02-2020, Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2^4) Avizul de desemnare în poliția judiciară încetează de drept în situațiile prevăzute la alin. (2^2) lit. a)-d). Persoana cu competență de numire a polițistului informează procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în maximum 5 zile de la ivirea situației, despre intervenirea acesteia. (la 11-02-2020, Articolul 6 a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (3) La evaluarea profesională a polițiștilor din cadrul poliției judiciare care se realizează de către șeful nemijlocit se va ține cont și de referatul conducătorului parchetului sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își desfășoară activitatea aceștia.(4) Regulamentul privind întocmirea și comunicarea referatului prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin comun al ministrului afacerilor interne și al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Notă
  Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 prevede:
  Articolul II(1) Avizele de desemnare în poliția judiciară emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea. Dispozițiile Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, referitoare la retragerea avizului și încetarea calității de organ de cercetare penală al poliției judiciare sunt aplicabile.(2) În cazul polițiștilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au calitatea de organe de cercetare penală ale poliției judiciare, dispozițiile art. 2 alin. (4) și art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
   +  Articolul 7(1) Pentru faptele de indisciplină săvârșite de organele de cercetare penală ale poliției judiciare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție poate solicita ministrului afacerilor interne declanșarea cercetării prealabile pentru angajarea răspunderii disciplinare.(2) Răspunderea disciplinară se stabilește în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare. (la 24-04-2015, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. IV din LEGEA nr. 81 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 21 aprilie 2015. )  +  Articolul 8(1) Organele de cercetare penală ale poliției judiciare își desfășoară activitatea sub conducerea, supravegherea și controlul procurorului, fiind obligate să ducă la îndeplinire dispozițiile acestuia. (la 11-02-2020, sintagma: Organele de cercetare ale poliției judiciare a fost înlocuită de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 20 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) (2) Șefii ierarhici pot da polițiștilor care fac parte din poliția judiciară dispoziții și îndrumări în efectuarea activităților de constatare a infracțiunilor și de strângere a datelor în vederea identificării autorilor infracțiunilor și începerii urmăririi penale.(3) Organele ierarhic superioare ale polițiștilor care fac parte din poliția judiciară nu pot să dea îndrumări sau dispoziții privind cercetarea penală, procurorul fiind singurul competent în acest sens.  +  Articolul 9(1) Lucrătorii de poliție judiciară din structurile teritoriale își îndeplinesc atribuțiile, în mod nemijlocit, sub autoritatea și controlul prim-procurorilor parchetelor de pe lângă judecătorii și tribunale, corespunzător arondării acestora.(2) Procurorii generali ai parchetelor de pe lângă curțile de apel își exercită autoritatea și controlul nemijlocit asupra lucrătorilor de poliție judiciară din circumscripția curții de apel.(3) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție își exercită autoritatea și controlul direct sau prin procurori desemnați asupra organelor de poliție judiciară din întregul teritoriu.  +  Articolul 10Lucrătorilor poliției judiciare li se aplică prevederile Statutului polițistului***) și ale celorlalte acte normative în vigoare care reglementează activitatea structurilor din care fac parte. Notă
  ***) A se vedea Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare.
  -------