ORDONANȚĂ nr. 41 din 12 august 1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 29 august 1994  Ținând seama că în perioada de timp care s-a scurs de la constituirea statului român modern, România a aderat la un număr de organizații internaționale interguvernamentale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, existente la momentul respectiv,având în vedere importanța participării, în continuare, la aceste organizații pentru dezvoltarea cooperării cu alte state și pentru promovarea intereselor țării noastre,în temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. b) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanță:  +  Articolul 1Se aprobă lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este parte și pentru care se vor achita cotizații anuale, conform baremurilor stabilite de fiecare organizație (anexa nr. 1).  +  Articolul 2Ministerul Finanțelor este autorizat să repartizeze fondurile prevăzute în legea bugetului de stat pentru plată, în mod eșalonat, a cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale, conform anexei nr. 2.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Meleșcanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  București, 12 august 1994.Nr. 41.  +  Anexa nr. 1LISTA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE INTERGUVERNAMENTALE LA CAREROMÂNIA ESTE MEMBRĂI. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului------------------------------------------------------------------------------ Instituția română care coor- Anul donează relațiileNr. Denumirea organizației Sediul Anul aderării cu organizațiacrt. înființării României internațională respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5------------------------------------------------------------------------------- 1. Organizația Națiunilor New York 1945 1955 Ministerul Afacerilor Unite (O.N.U.) Externe - Comitetul O.N.U. pen- Geneva 1966 1970 tru eliminarea discri- minării rasiale ; - Convenția contra tor- New York 1984 1990 turii și a altor tra- tamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante 2. Organizația Națiunilor Roma 1945 1961 Ministerul Agricultu- Unite pentru Alimentație rii și Alimentației și Agricultura (F.A.O.) 3. Organizația Internațio- Geneva 1919 1919 Ministerul Muncii și nală a Muncii (O.I.M.) Protecției Sociale 4. Agenția Internațională Viena 1957 1957 Ministerul Afacerilor pentru Energia Atomică Externe; Ministerul (A.I.E.A.) Cercetării și Tehno- logiei 5. Organizația Meteorolo- Geneva 1873 1948 Ministerul Apelor, gică Mondială (O.M.M.) Pădurilor și Pro- tectiei Mediului 6. Organizația Mondială a Madrid 1975 1975 Ministerul Turismului Turismului (O.M.T.) 7. Organizația Maritimă Londra 1948 1948 Ministerul Transpor- Internațională (O.M.I.) turilor 8. Uniunea Poștală Univer- Berna 1874 1874 Ministerul Comuni- sala (U.P.U.) cațiilor 9. Uniunea Internațională Geneva 1865 1865 Ministerul Comuni- de Telecomunicații cațiilor (U.I.T.)10. Organizația Aviației Montreal 1944 1965 Ministerul Transpor- Civile Internaționale turilor (O.A.C.I.)11. Acordul General pentru Geneva 1947 1971 Ministerul Comerțului Tarife și Comerț (G.A.T.T.)12. Organizația Mondială a Geneva 1927 1927 O.S.I.M. Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.)13. Organizația Mondială a Geneva 1946 1948 Ministerul Sănătății Sănătății (O.M.S.)14. Organizația Națiunilor Viena 1979 1980 Ministerul Industri- Unite pentru Dezvoltare ilor Industrială (O.N.U.D.I.)15. Organizația Națiunilor Paris 1945 1956 Ministerul Culturii Unite pentru Educație, Știință și Cultură (U.N.E.S.C.O.)16. Comisia Dunării Budapesta 1948 1949 Ministerul Afacerilor Externe17. Consiliul Europei Strasbourg 1949 1993 Ministerul Afacerilor Externe18. Uniunea Latină Madrid 1954 1979 Ministerul Afacerilor Externe19. Federația Mondială a Geneva 1956 Ministerul Afacerilor Asociațiilor pentru Externe Națiunile Unite (F.M.A.N.U.)20. Biroul Paris 1931 1960 Ministerul Afacerilor Externe Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)21. Conferința Europeană a Paris 1957 1992 Ministerul Transpor- Miniștrilor de Tran- turilor sporturi (C.E.M.T.)22. Conferința Europeană a Bonn 1959 1990 Ministerul Comuni- Administrațiilor de cațiilor Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.)23. Convenția de la Basel Basel 1989 1991 Ministerul Apelor, privind controlul Pădurilor și Protec- deșeurilor toxice tiei Mediului24. Convenția privind zonele 1991 1991 Ministerul Apelor, umede de importanță inter- Pădurilor și Pro- națională, în special ca tectiei Mediului habitat al păsărilor25. Comisia Internațională Paris 1928 1928 Ministerul Apelor, a Marilor Baraje Pădurilor și Pro- tecției Mediului26. Convenția de la Viena Viena 1987 1993 Ministerul Apelor, pentru protejarea Pădurilor și Pro- stratului de ozon tecției Mediului27. Protocolul de la Mont- Montreal 1987 1993 Ministerul Apelor, real pentru protejarea Pădurilor și Pro- stratului de ozon tecției Mediului28. Comisia Europeană de Roma 1953 1993 Ministerul Agricultu- Lupta contra Febrei rii și Alimentației Aftoase29. Oficiul Internațional Paris 1924 1927 Ministerul Agricultu- al Epizootiilor rii și Alimentației30. Oficiul Internațional Paris 1924 1957 Ministerul Agricultu- al Viei și Vinului rii și Alimentației31. Comisia Internațională New Delhi 1950 1958 Ministerul Agricultu- pentru Irigații și rii și Alimentației Drenaje32. Societatea Internatio- Haga 1959 1960 Ministerul Agricultu- nală pentru Științe rii și Alimentației Horticole33. Organizația Europeană Paris 1951 1958 Ministerul Agricultu- și Mediterană pentru rii și Alimentației Protecția Plantelor34. Comisia Sericicolă Paris 1969 Ministerul Agricultu- Internațională rii și Alimentației35. Asociația Internațio- Zurich 1924 1958 Ministerul Agricultu- nală pentru Controlul rii și Alimentației Semințelor (I.S.T.A.)36. Interpol Paris 1923 1973 Ministerul de Interne37. Organizația Mondială Geneva 1971 1978 Ministerul Culturii a Proprietății Inte- lectuale - Uniunea de O.M.P.I. O.M.P.I. la Berna - drepturi de autor 1886 - 1927 Berna38. Fondul Cultural al Strasbourg 1954 1991 Ministerul Culturii Consiliului Europei39. Centrul Internațional Roma 1958 1960 Ministerul Culturii Roma de Studii pentru Conservarea și Restaura- rea Bunurilor Culturale40. Fondul Patrimoniului Paris 1972 1990 Ministerul Culturii Cultural Mondial41. Consiliul de Cooperare Bruxelles 1950 1968 Ministerul Finanțelor Vamală (C.C.V.)42. Biroul Internațional Bruxelles 1890 1892 Ministerul Finanțelor pentru Tarife Vamale43. Conferința de la Haga Haga 1893 1991 Ministerul Justiției de Drept Internațional Privat44. Curtea Permanentă de Haga 1899 1899 Ministerul Justiției Arbitraj de la Haga45. Biroul Internațional Sevres- 1875 1883 Biroul Român de pentru Măsuri și Franta Metrologie Legală și Greutăți46. Biroul Internațional de Paris 1955 1956 Biroul Român de Metrologie Legală Metrologie Legală47. Institutul Internațional Voorburg- 1885 1961 Comisia Naționala de Statistică Olanda pentru Statistica48. Uniunea Interparlamen- Geneva 1889 1891 Parlamentul României țara - Camera Deputaților49. Organizația Internațio- Geneva 1946 1950 Institutul Român de nală de Standardizare Standardizare (I.S.O.)50. Comitetul European pen- Bruxelles 1973 1991 Institutul Român de tru Standardizare în Standardizare Electrotehnică (CENELEC)51. Comitetul European de Bruxelles 1961 1991 Institutul Român de Standardizare (C.E.N.) Standardizare52. Institutul European de Sophia- 1988 1991 Institutul Român de Standardizare în Tele- Antipolis- Standardizare comunicații (E.T.S.I.) Franta53. Rețeaua Internațională Viena 1979 1991 Institutul Român de de Terminologie (TERMNET) Standardizare54. Institutul Unificat de Dubna- 1956 1956 Ministerul Cercetării de Cercetări Nucleare Federația și Tehnologiei (I.U.C.N.) Rusa55. Societatea Europeană de Geneva 1968 1968 Ministerul Cercetării Fizica și Tehnologiei56. Centrul Internațional New Berry- 1928 1971 Ministerul Cercetării de Seismologie Anglia și Tehnologiei57. Centrul Internațional de Moscova 1969 1969 Ministerul Cercetării Informare Științifică și Tehnologiei și Tehnică58. Organizația Internațio- Londra 1959 1991 Oficiul pentru Pro- nală a Uniunilor de tecția Consumatorilor Consumatori (I.O.C.U.)59. Comisia Electrotehnica Geneva 1906 1906 Ministerul Industri- Internațională (C.E.I.) ilor60. Organizația pentru Haga 1993 1993 Ministerul Interzicerea Armelor Afacerilor Externe Chimice61. Organizația Paris 1970 1993 Ministerul Afacerilor Internațională a Externe Francofoniei (O.I.F.)62. TRACECA Baku 1998 1998 Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului63. Agenția Internațională Abu 2009 2011 Ministerul Energiei, pentru Energie Dhabi Întreprinderilor Mici Regenerabilă și Mijlocii și Mediului de Afaceri63^1. Organizația Europeană Geneva 1953 2015 Ministerul Educației pentru Cercetări Naționale și Cercetării Nucleare Științifice Aderări în curs de ratificare de către Parlamentul României1.*) Abrogată.2.*) Abrogată.------------------------------------------------------------------------------- (la 22-05-2016, Pct. 1 din anexa 1 a fost modificat de Articolul 7 LEGEA nr. 96 din 16 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 19 mai 2016 ) II. Organizațiile internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza aprobărilor date de conducerea ministerelor și a altor instituții centrale
  Nr.crt.Denumirea organizațieiSediulAnulînființăriiAnul aderării RomânieiInstituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  0123456
  1.Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (O.S.C.E.) Viena 19751975Ministerul Afacerilor Externe România a semnat Actul final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa
  2.Adunarea Parlamențară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (A.P. O.S.C.E.) Copenhaga19911991Ministerul Afacerilor Externe Parlamentul României participă cu reprezentanți la reuniuni
  3.Organizația pentru Cooperare Economică a Marii NegreIstanbul19921992Ministerul Afacerilor ExterneMembru fondator
  4.Academia Diplomatică InternaționalăParis 19261926Ministerul Afacerilor ExterneMembru fondator
  5.Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) Neuilly sur Seine 19541991Ministerul TransporturilorAprobare viceprim-ministru
  6.Asociația Internațională Permanentă a Congreselor de Navigație (A.I.P.C.N.) Bruxelles1885 reactua-lizat în1990 1975Ministerul TransporturilorAderare comunicată de Ministerul Transporturilor
  7.Asociația Internațională Permanentă a Congreselor Rutiere (A.I.P.C.R.) Paris19081957Ministerul TransporturilorReactualizat; aprobare viceprim-ministru din anul 1991
  8.Autostrada transeuropeană N-S (TEM).Proiect regional sub egida C.E.E./ O.N.U. și P.N.U.D. Varșovia19771977Ministerul TransporturilorAprobare viceprim-ministru
  9.Carta Europeană a Energiei Bruxelles19911991Ministerul Industriilor Aprobarea primului-ministru, din anul 1991
  10.Federația Internațională pentru Locuire, Urbanism și Amenajarea Terito-riului (F.I.H.U.A.T.)Haga19131990Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului Aprobare viceprim -ministru din anul 1990
  11.Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.)Monte 19251925Ministerul Apelor, Padu- rilor și Pro- tectiei Mediului Hotărârea conducerii Academiei Române
  12.Federația Europeană de ZootehnieRoma1971Ministerul Agriculturii și Alimenta- tiei România participă din anul 1971
  13.Sistemul OCDE pentru certificarea semințelor destinate comerțului internațional Paris19311969Ministerul Agriculturii și Alimenta- tiei România participă din anul 1969
  14.Asociația Internaționala de Semnalizare MaritimăParis19571966Ministerul Apărării Naționale România participă din anul 1966
  15.Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie MilitarăLiege- Belgia 19211923Ministerul Apărării NaționaleRomânia participă din anul 1923
  16.Comisia Internaționala de Istorie Militară Porrentruy - Elveția 19261974Ministerul Apărării NaționaleRomânia participă din anul 1974
  17.Asociația Internațională a Arhivelor Francofone Quebec19891993Ministerul de Interne România participă din anul 1993
  18.Consiliul Internațional al Arhivelor Paris19481956Ministerul de InterneRomânia participă din anul 1956
  19.Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor Paris 1895 1895 Ministerul de Interne Membru fondator
  20.Consiliul Internațional al Muzeelor Paris 1946 1958 Ministerul Culturii România participă din anul 1958
  21.Institutul Internațional de Teatru Paris1948 1957 Ministerul Culturii România participă din anul 1957
  22.Uniunea Internațio-nală a Marionetistilor Praga 1929 1929 Ministerul Culturii H.C.M. nr. 468/1959
  23.Consiliul Internațional al Muzicii Paris 1947 1960 Ministerul Culturii România participă din anul 1960
  24.Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii Franta 1965 1965 Ministerul Culturii România participă din anul 1965
  25.Federația Internațională a Asociațiilor de BibliotecariHaga19301961Ministerul Culturii România participă din anul 1961
  26.Asociația Internațională a Teatrelor de AmatoriCopenhaga 19701993Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1993
  27.Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor IstoriceFranta19651970Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 1970
  28.Asociația Autoritatilor care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare1983Ministerul FinanțelorRomânia participă din anul 1983
  29.Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) Roma19261927Ministerul Justiției Procesul-verbal al Comisiei Consiliului Consultativ de pe lângă M.A.E. din 2 decembrie 1927
  30.Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.)Paris19601960Academia Română România participă din anul 1960
  31.Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) Edmonton19591959Academia RomânăH.C.M. nr. 653/1959
  32.Federația Internațională a Societăților de FilozofieFribourg1973Academia RomânăRomânia participă din anul 1973
  33.Uniunea Internațională de Științe Psihologice (I.U.P. sys) Montreal 19511964Academia RomânăRomânia participă din anul 1964
  34.Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.) Geneva19261974Academia RomânăRomânia participă din anul 1974
  35.Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) București 19631963Academia RomânăRomânia participă din anul 1963
  36.Asociația Internațională de Științe Economice Paris1959Academia RomânăRomânia participă din anul 1959
  37.Federația Internațională de Informare și DocumentareHaga18951958Ministerul Cercetării și Tehnologiei România participă din anul 1958
  38.Uniunea Mondială a Nevăzătorilor 1972Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1972
  39.Uniunea Europeană a Nevăzătorilor 1972Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1972
  40.Asociația Internațională a Sahului în BrailleParis19511972Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1972
  41.Federația Mondială a Surzilor Roma 19511963Secretariatul de Stat pentru HandicapațiRomânia participă din anul 1963
  42.Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspete Paris19311969Ministerul Agriculturii și AlimentatieiAdresa Secretariatului General al Consiliului de Miniștri nr. 451/I.D./2 iulie 1969
  43.O.C.D.E. - Comitetul oțeluluiParis19601993Ministerul Industriei și Comerțului România participă din anul 1993
  44.O.C.D.E. - Comitetul pentru industria construcțiilor navale Paris19601998Ministerul Industriei și Comerțului România participă din anul 1998
  45.Rețeaua Internațională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (I.N.S.M.E.) Roma20042004Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și CooperațieRomânia participă din anul 2004
  46.Centrul pentru Dezvoltare (OCDE) Paris 19602004Ministerul Afacerilor Externe România participă din anul 2004
  47.OCDE - Programul pentru dezvoltare economică și creare a locurilor de muncă (Programul LEED - Local la nivel local Employment and Economic Development Programme) Paris 19612004Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație România participă ca membru cu drepturi depline din decembrie 2004
  48.OCDE - Comitetul Transporturilor Maritime Paris19612005Ministerul TransporturilorConstrucțiilorși Turismului România participă din anul 2005
  49.Europae Archaeologiae Consilium (EAC) 1040 Bruxelles, rue Champ du Roi 3719992002Ministerul Culturii și CultelorRomânia participă din anul 2002
  50.Federația Internațională a Consiliilor Artelor și a Agențiilor Culturale (IFACCA372 Elizabeth St., Surry Hills, Sydney, Australia 20002005Ministerul Culturii și Cultelor, Administrația Fondului Cultural NaționalRomânia participă din anul 2005
  51.Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) Bruxelles20042007Consiliul Superior al MagistraturiiRomânia participă din anul 2007
  52.Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) Bruxelles20032007Institutul Național al MagistraturiiRomânia participă din anul 2007
  53.OCDE - Comitetul de Statistică și Guvernanță în StatisticăParis19612019Institutul Național de Statistică România participă, începând cu anul 2019, cu statut de asociat, la activitatea Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică
  54.OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) Paris19612010Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale România participă, începând cu anul 2010, ca observator permanent
  55.Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI) Haga 19952001Institutul Național de Expertize CriminalisticeRomânia participă din anul 2001
  56.Conferința Mondială a Justiției Constituționale 20112011Curtea Constituționalăa României România participă din anul 2011
  57.Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară (REAFJ) Amman 20102010Institutul Național al MagistraturiiRomânia participă din anul 2010
  58.Forumul European al Registrelor Comerțului (ECRF)19982004Oficiul Național al RegistruluiComerțului România participă din anul 2004
  59.Forumul Registrelor Comerțului - CRF Auckland, Noua Zeelandă 20032010Oficiul Național al RegistruluiComerțuluiRomânia participă din anul 2010
  60.Asociația Internațională a Reglementatorilor de Insolvență - IAIR Pontefract,Anglia 19952009Oficiul Național al RegistruluiComerțuluiRomânia participă din anul 2009
  61.Registrul European al Comerțului (European Business Register - EBR) Roma, Italia 19922012Oficiul Național al RegistruluiComerțuluiRomânia participă din anul 2011
  62.Academia Internațională AnticorupțieMuenchendorferStrasse 2, 2361, Laxenburg, Austria 20102010Ministerul Justiției România participă din anul 2010
  63.Organizația Europeană a Serviciilor Penitenciare și Corecționale - EuroPrisHaga, Olanda20102011Administrația Națională a PenitenciarelorRomânia participă din anul 2011
  64.Asociația Internațională a Înaltei Jurisdicții Administrative (AIHJA) Place du Palais - Royal 75100Paris 01, SP-Franța 19832012Înalta Curte de Casație și Justiție România participă din anul 2012
  65.OCDE - Comitetul de Concurență Paris19612006Consiliul Concurenței România participă începând cu anul 2006 la lucrările Comitetului de Concurență
  66.EQUINET Rețeaua Europeană a Organismelor Naționale de EgalitateBruxelles 20072007Consiliul Național pentru Combaterea DiscriminăriDecizia conducerii Consiliului de aprobare a aderării la rețea
  67.Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate (REMS) Varșovia, Polonia 20052014Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 2014
  68.Rețeaua Traduki Berlin, Germania 20082015Ministerul CulturiiRomânia participă din anul 2015
  69.Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional PrivatHaga18931991Ministerul Justiției România participă din anul 1991 la lucrările Comisiei, devenind parte la 10 instrumente ale acestei Comisii care se aplică în relația dintre România și celelalte state semnatare
  70.OCDE - Comitetul pentru Investiții sesiune lărgită Paris19612006Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-PrivatÎn cadrul acestei organizații România are calitatea de asociat.
  71.Rețeaua de cooperare legislativă între ministerele justiției din statele membre ale Uniunii Europene 20082009Ministerul Justiției România participă din anul 2009
  72.Asociația Internațională a Procurorilor (AIP) Haga19951996Ministerul Public prin Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție România participă din anul 1996.
  73.Directorul de Chei Publice al Organizației Aviației Civile Internaționale Montreal, Canada 20052015Direcția Generală de Pașapoarte
  74.Asociația Internațională a Securității Sociale - ISSAGeneva19272015Casa Naționalăde Pensii Publice În cadrul acestei organizații România are calitate de membru afiliat.
  75.Confederația Europeană de ProbațiuneUtrecht18921999Ministerul Justiției, prinDirecția Naționalăde ProbațiuneRomânia participă din anul 1999.
  76 OCDE - Comitetul pentru turism Paris 1948 2006 Ministerul Turismului În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de ”participant”.
  77 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru gestionarea deșeurilor radioactive Paris 1948 2010 Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  78 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru studii economice și tehnice privind energia nucleară și ciclul combustibil Paris 1948 2010 Agenția Nucleară și pentru Deșeuri Radioactive În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  79 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare Paris 1973 2010 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  80 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare Paris 1989 2010 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  81 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru protecția la radiații și sănătate publică Paris 1990 2010 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  82 OCDE/Agenția pentru Energie Nucleară - Comitetul pentru legislație nucleară Paris 2000 2000 Comisia Națională pentru Controlul Activităților și Nucleare (CNCAN) În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant ad-hoc”,fără cotizație, deoarece acest comitet este considerat “comitet permanent” al Consiliului OCDE.
  83. OCDE - Comitetul pentru IMM-uriși antreprenoriat (WPSMEE) Paris 1993 2007 Ministerul pentru Mediul de de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat În cadrul acestei organizațiiRomânia are calitatea de “participant”.
  84.Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE - Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor Paris 1961 2016 Ministerul Finanțelor Publice România participă în calitate de asociat cu drepturi depline din anul 2016.
  85.Consiliul Internațional pentru Tehnologia Informației în Administrația Guvernamentală (ICA)Londra 1968 2018Secretariatul General al GuvernuluiRomânia participă din anul 2017.
  86.Sistemul Națiunilor Unite al Echipelor de evaluare și coordonare în caz de dezastre (UNDAC)Geneva19932018Inspectoratul General pentru Situații de UrgențăMemorandumul Ministerului Afacerilor Interne nr. 339.738 din 30.06.2016 prin care au fost aprobate obținerea de către România a statutului de stat membru în sistemul UNDAC și plata contribuției financiare a României.
  87.Centrul Internațional pentru Cercetări ArhivisticeViena20072010Arhivele Naționale ale României
  88.Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă (ESDN)Viena20052020Secretariatul General al Guvernului
  89.Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki – European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats – Hybrid CoEHelsinki20172018Ministerul Afacerilor Externe
  (la 11-02-2020, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )
  III. Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat ca urmare a aprobărilor conducerii Academiei Române sau a altor instituții centrale------------------------------------------------------------------------------- Instituția română care coordoneazăNr. Denumirea Anul relațiile cu Explicațiicrt. organizației Sediul Anul aderării organizația înfi- României internațională ințării respectivă------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 4 5 6------------------------------------------------------------------------------- 1. Federația Interna- 1958 Ministerul Hotărârea condu- țională de Control Industriilor cerii Academiei în Automatică Române (I.F.A.C.) 2. Institutul Natio- Londra 1948 1957 Ministerul Hotărârea condu- nal de Sudura Industriilor cerii Academiei Române 3. Uniunea Interna- Morges- 1948 Ministerul Hotărârea condu- țională pentru Elveția Apelor, Pădu- cerii Academiei Conservarea Naturii rilor și Române și Resurselor Sale Protecției (I.U.C.N.) Mediului 4. Institutul Interna- Roma 1993 Ministerul Aprobare în șe- țional de Resurse Agriculturii dință de Guvern Genetice Vegetale și Alimen- din 24 martie tatiei 1993 5. Comisia Interna- Paris 1950 1965 Ministerul Hotărârea condu- țională de Culturii cerii Academiei Numismatica Române 6. Organizația Inter- Praga 1968 1970 Ministerul România participă națională a Sceno- Culturii din anul 1970 grafilor, Tehnicieni- lor și Arhitecților de Teatru 7. Federația Interna- Berna 1950 1960 Ministerul România participă țională de Arta Culturii din anul 1960 Fotografică 8. Societatea Inter- Paris 1923 1923 Ministerul Aprobarea Uniunii națională de Muzica Culturii compozitorilor și Contemporană muzicologilor din anul 1990 9. Uniunea Interna- Nisa 1949 1991 Ministerul România participă țională a Federa- Culturii din anul 1991 țiilor Grupurilor Folclorice10. Consiliul Interna- Confelans 1970 1991 Ministerul România participă țional al Organi- - Franta Culturii din anul 1991 zatiilor de Festi- valuri Folclorice11. Sistemul interna- Paris 1974 1990 Ministerul Aprobare vice- național de inre- Culturii prim-ministru din gistrare a publica- anul 1990 tiilor în serie (I.S.D.S.)11^1. Agenția Londra 2005 2005 Biblioteca România Internațională Națională participă ISBN a României- din Centrul anul Național 2005 ISBN- ISSN-CIP11^2. Agenția Berlin 1993 1996 Biblioteca România Internațională Națională participă ISMN a României din anul 1996 - Centrul Național ISBN-ISSN -CIP12. Consiliul Interna- Bruxelles 1931 1955 Academia Hotărârea condu- țional al Uniuni- Română cerii Academiei lor Științifice Române (I.C.S.U.)13. Uniunea Academică Bruxelles 1919 1929 Academia Hotărârea condu- Internațională Română cerii Academiei (I.A.U.) Române14. Uniunea Interna- Rio de 1957 Academia Hotărârea condu- țională de Matema- Janeiro Română cerii Academiei tică (I.M.U.) Române15. Uniunea Astrono- Cambridge 1928 1928 Academia Hotărârea condu- mică Internatio- 1967 Română cerii Academiei nală (U.A.I.) reafiliere Române16. Comitetul Interna- Paris 1963 Academia Hotărârea condu- țional pentru Cer- Română cerii Academiei cetarea Spațiului Române (C.O.S.P.A.R.)17. Uniunea Internatio- Oxford 1963 Academia România participă nala de Chimie Română din anul 1963 Pura și Aplicată18. Confederația Inter- Toronto 1992 Academia Hotărârea condu- națională de Anali- Română cerii Academiei za Termica (I.C.T.A.) Române19. Uniunea Interna- Paris 1955 1966 Academia Aprobarea M.A.E. țională de Științe Română nr. 10/8435/28. Biologice (I.U.B.S.) 07.196720. Federația Europeană Londra 1963 Academia România participă a Societăților de Română din anul 1963 Biochimie21. Uniunea Interna- Copenhaga 1919 1966 Academia România participă țională de Geode- Română din anul 1966 zile și Geofizică (I.U.G.G.)22. Uniunea Interna- Hanovra 1969 Academia România participă țională de Științe Română din anul 1969 Geologice23. Programul Interna- Stockholm 1991 Academia Hotărârea condu- țional Geosfera- Română cerii Academiei Biosfera (Global Române change)24. Asociația Interna- Oslo 1971 Academia România participă ționalâ de Științe Română din anul 1971 Politice (I.P.S.A.)25. Asociația Interna- Londra 1970 Academia România participă țională de Istorie Română din anul 1970 Economică26. Uniunea Interna- Montpellier 1959 Academia Hotărârea condu- țională de Istorie Frankfurt/ Română cerii Academiei și Filozofie a Main Române Științei : - Divizia de logica, metodologie și filo- zofie a științei - Divizia de istorie a științei27. Comitetul Interna- Leiden 1965 Academia Hotărârea condu- țional Permanent al Română cerii Academiei Lingvistilor Române (C.I.P.L.)28. Uniunea Interna- New York 1956 Academia Hotărârea condu- țională de Mecanică Română cerii Academiei Teoretică și Apli- Române câtă28^1. Comitetul Cambridge 1958 2008 Academia România a Științific Română devenit membru pentru Cercetări asociat în Antarctice (SCAR) 200829. Comitetul Interna- 1953 Secretariatul România participă țional al Sportu- de Stat pentru din anul 1953 lui pentru Surzi Handicapați (C.I.S.S.)30. Comitetul Interna- Olanda 1945 1953 Secretariatul România participă țional al Șahului de Stat pentru din anul 1953 Tăcut Handicapați31. Organizația Euro- Danemarca 1924 1992 Secretariatul România participă peana a Sporturilor de Stat pentru din anul 1992 pentru Surzi Handicapați32. Organizația Inter- Moscova 1973 1974 Ministerul Decretul nr. 125/ națională de Cola- Industriilor 1974 borare Economică și Tehnico-Științi- fică în Domeniul Industriei Electro- tehnice (INTERELECTRO)33. Asociația de Drept Londra 1967 Ministerul România participă Internațional Afacerilor din anul 1967 Externe-----------------------------------------------------------------------------------------Poziția 28^1 de la pct. III din anexa 1 a fost introdusă de pct. 1 al art. 2 din ORDONANȚA nr. 7 din 31 iulie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 583 din 5 august 2014.
   +  Anexa nr. 2EȘALONAREA PLĂȚII COTIZAȚIILOR LA ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE LA CARE ROMÂNIA ESTE MEMBRĂ  +  Anexa nr. 2.1COTIZAȚIIla organismele internaționale din sistemul O.N.U.------------------------------------------------------------------------------ Sume propuse la platăNr. Organismul internațional Valută în anul 1994crt. (cotizații curente plus restante)------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3------------------------------------------------------------------------------- Ministerul Afacerilor Externe 1. Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) - bugetul ordinar $ S.U.A. 2.109.052 - forte O.N.U. de menținere a păcii $ S.U.A. 1.423.203 2. Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.) $ S.U.A. 16.769 Șilingi austrieci 1.750.280 3. Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știința și Cultura (U.N.E.S.C.O.) $ S.U.A. 898.653 Ministerul Agriculturii și Alimentației 4. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (F.A.O.) $ S.U.A. 1.492.601 Ministerul Muncii și Protecției Sociale 5. Organizația Internațională a Muncii (O.I.M.) Franci elvețieni 934.451 Ministerul Cercetării și Tehnologiei 6. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (A.I.E.A.) - bugetul ordinar $ S.U.A. 234.599 - contribuție voluntară $ S.U.A. 49.725 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 7. Organizația Meteorologică Mondială (O.M.M.) Franci elvețieni 268.824 Ministerul Turismului 8. Organizația Mondială a Turismului (O.M.T.) $ S.U.A. 62.212 Pesetas 4.455.000 Ministerul Transporturilor 9. Organizația Maritimă Internațională (O.M.I.) lire 100.74510. Organizația Aviației Civile Internaționale (O.A.C.I.) $ S.U.A. 77.920 Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale 11. Uniunea Poștală Universală(U.P.U.) Franci elvețieni 3 unități contributive*12. Uniunea Internațională de Telecomunicații (U.I.T.) Franci elvețieni 175.000 Ministerul Comerțului13. Acordul General pentru Tarife și Comerț (G.A.T.T.) Franci elvețieni 464.522 Ministerul Sănătății14. Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) $ S.U.A. 2.443.936------------------------------------------------------------------------------- Total în echivalent dolari S.U.A. 10.656.012------------------------------------------------------------------------------- Notă
  * Cuantumul cotizației anuale datorate de România este: valoarea unei unități de contribuție CHF x 3 unități.
  Valoarea unei unități de contribuție CHF = valoarea maximă bugetară anuală raportată la numărul total de unități contribuții al Uniunii.
  (la 29-05-2017, Anexa 2.1. a fost modificată de Punctul 9, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 111 din 19 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 26 mai 2017 )
   +  Anexa nr. 2.2COTIZAȚIIla alte organisme internaționale ------------------------------------------------------------------------------- Sume propuse la plată Nr. Organismul internațional Valută în anul 1994 crt. (cotizații curente plus restante) ------------------------------------------------------------------------------- 0 1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------- Ministerul Afacerilor Externe 1. Comisia Dunării Franci elvețieni 186.650 2. Consiliul Europei Franci francezi 15.466.758 3. Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice $ S.U.A. 12.007 Florini olandezi 58.547 4. Uniunea Latină ECU 10.385 5. Federația Mondială a Asociațiilor pentru Națiunile Unite (F.M.A.N.U.) Franci elvețieni 1.150 6. Academia Diplomatică Internațională Franci francezi 19.000 7. Asociația de Drept Internațional $ S.U.A. 300 8. Comitetul O.N.U. pentru Eliminarea Discriminării Rasiale $ S.U.A. 1.184 9. Convenția contra torturii și a altor tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante $ S.U.A. 6.500 10. Biroul Internațional al Expozițiilor (B.I.E.) Franci francezi 45.000 11. Centrul European de Excelență pentru euro 60.000 Combaterea Amenințărilor Hibride de la Helsinki - European Center of Excellence for Countering Hybrid Threats - Hybrid CoE Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului 1. Conferința Europeană a Aviației Civile (C.E.A.C.) Franci francezi 58.390 2. Asociația Internațională Permanentă a Congre- selor de Navigației (A.I.P.C.N.) Franci belgieni 45.000 3. Asociația Internațională Permanentă a Congre- selor Rutiere (A.I.P.C.R.) Franci francezi 18.000 4. Autostrada transeuropeană N-S (T.E.M.) $ S.U.A. 7.500 5. Conferința Europeană a Miniștrilor de Transporturi (C.E.M.T.) Franci francezi 61.453 6. Secretariatul Permanent euro 7.000 al Comisiei Interguvernamentale TRACECA 7. OCDE - Comitetul Transporturilor Maritime euro 5.000 Ministerul Comunicațiilor 1. Conferința Europeană a Administrațiilor de Posta și Telecomunicații (C.E.P.T.) ECU 2.178 Ministerul Industriilor 1. Comisia Electrotehnică Internațională (C.E.I.) Franci elvețieni 227.148 2. INTERELECTRO - Moscova $ S.U.A. 40.000 3. Federația Internațională de Control în Automatică (I.F.A.C.) Franci elvețieni 4.800 4. Institutul Internațional de Sudură Franci elvețieni 17.380 5. Carta Europeană a Energiei ECU 23.039 6. Confederația Europeană a euro 20.490 Organismelor de Control (CEOC) Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului 1. Federația Internațională pentru Locuire, Urbanism și Amenajarea Teritoriului (F.I.H.U.A.T.) Florini olandezi 5.324 Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului 1. Convenția de la Basel privind controlul deșeurilor toxice $ S.U.A. 4.780 2. Convenția privind zonele umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor "RAMSAR" 91 Franci elvețieni 4.228 3. Comisia Internațională a Marilor Baraje Franci francezi 21.687 4. Convenția de la Viena pentru protejarea stratului de ozon $ S.U.A. 524 5. Protocolul de la Montreal pentru protejarea stratului de ozon $ S.U.A. 5.878 6. Comisia Internațională pentru Exploatarea Științifică a Mării Mediterane (C.I.E.S.M.) Franci francezi 80.000 7. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii și Resurselor Sale (I.U.C.N.) Franci elvețieni 35.953 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 1. Comisia Europeană de Lupta contra Febrei Aftoase $ S.U.A. 15.600 2. Oficiul Internațional al Epizootiilor Franci francezi 365.770 3. Oficiul Internațional al Viei și Vinului Franci francezi 510.944 4. Federația Europeană de Zootehnie Franci elvețieni 15.000 5. Comisia Internațională pentru Irigații si Drenaje $ S.U.A. 7.220 6. Societatea Internațională pentru Științe Horticole Florini olandezi 2.300 7. Sistemul O.C.D.E. pentru certificarea semin- țelor destinate comerțului internațional Franci francezi 27.000 8. Organizația Europeană și Mediteraneană pentru Protecția Plantelor Franci francezi 146.000 9. Sistemul O.C.D.E. pentru aplicarea normelor internaționale la fructe și legume proaspete Franci francezi 86.300 10. Asociația Internațională pentru Controlul Semințelor (I.S.T.A.) Franci elvețieni 4.813 11. Institutul Internațional de Resurse Genetice Vegetale $ S.U.A. 5.000 12. OCDE - Comitetul pentru Agricultură (CoAg) euro 10.300 Ministerul Apărării Naționale 1. Asociația Internațională de Semnalizare Maritimă Franci francezi 29.000 2. Comitetul Internațional de Medicină și Farmacie Militară Franci belgieni 41.600 3. Comisia Internațională de Istorie militară Franci elvețieni 550 Ministerul de Interne 1. Interpol Franci elvețieni 138.400 2. Asociația Internațională a Arhivelor Francofone Franci francezi 500 3. Consiliul Internațional al Arhivelor $ S.U.A. 1.902 4. Comitetul Tehnic Internațional pentru Prevenirea și Stingerea Incendiilor Franci elvețieni 2.180 Ministerul Culturii 1. Fondul Cultural al Consiliului Europei Franci francezi 299.460 2. Centrul Internațional de Studii pentru Con- servarea și Restaurarea Bunurilor Culturale (I.C.C.R.O.M.) $ S.U.A. 10.941 3. Consiliul Internațional al Muzeelor Franci francezi 46.800 4. Institutul Internațional de Teatru Franci francezi 13.700 5. Comisia Internațională de Numismatică Franci elvețieni 400 6. Uniunea Internațională a Marionetiștilor $ S.U.A. 1.200 7. Consiliul Internațional al Muzicii $ S.U.A. 1.800 8. Asociația Internațională a Teatrelor pentru Copii și Tineret $ S.U.A. 350 9. Federația Internațională a Asociațiilor de Bibliotecari Florini olandezi 2.830 10. Asociația Internațională a Teatrelor de Amatori Coroane daneze 3.200 11. Organizația Internațională a Scenografilor, Tehnicienilor și Arhitecților de Teatru $ S.U.A. 300 12. Fondul Patrimoniului Cultural Mondial $ S.U.A. 5.254 13. Consiliul Internațional al Monumentelor și Siturilor Istorice Franci francezi 1.560 14. Federația Internațională de Arta Fotografică Mărci germane 800 15. Societatea Internațională de Muzică Contemporană Mărci germane 2.600 16. Uniunea Internațională a Federațiilor Grupurilor Folclorice Franci francezi 2.000 17. Consiliul Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice $ S.U.A. 700 18. Sistemul internațional de înregistrare a publicațiilor în serie (I.S.D.S.) Franci francezi 16.758 Ministerul Finanțelor 1. Asociația Autorităților care Controlează Asigurările din Țările în Curs de Dezvoltare $ S.U.A. 250 2. Consiliul de Cooperare Vamală (C.C.V.) Franci belgieni 772.000 3. Biroul Internațional pentru Tarife Vamale Franci belgieni 765.451 Ministerul Justiției 1. Conferința de la Haga de Drept Internațional Privat euro 19.370,25 2. Curtea Permanentă de Arbitraj de la Haga Florini olandezi 1.791 3. Institutul Internațional pentru Unificarea Dreptului Privat (UNIDROIT) euro 20.240 4. Academia Interanațională Anticorupție euro 10.000 5. Fondul de pensii al Conferinței de la Haga de Drept Internațional Privat euro 25.354 6. Rețeaua de cooperare legislativă între ministerele justiției din statele membre euro 650 ale Uniunii Europene Biroul Român de Metrologie Legală 1. Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți Franci francezi 215.881 2. Biroul Internațional de Metrologie Legală Franci francezi 71.240 Institutul Național de Statistică 1. Institutul Internațional de Statistică Franci elvețieni 500 2. OCDE - Comitetul de Statistică euro 21.000 și Guvernanță în Statistică Sumele reprezentând cotizațiile anuale se actualizează cu rata oficială a inflației din țara gazdă, aferentă anului calendaristic anterior celui de referință Parlamentul României - Camera Deputaților 1. Uniunea Interparlamentara Franci elvețieni 52.637 2. Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa $ S.U.A. 8.809 Institutul Român de Standardizare 1. Organizația Internaționala de Standardizare (I.S.O.) Franci elvețieni 112.500 2. Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (C.E.N.E.L.E.C.) ECU 7.000 3. Comitetul European de Standardizare (C.E.N.) ECU 12.000 4. Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (E.T.S.I.) ECU 6.780 Institutul de Fizică Atomică 1. Institutul Unificat de Cercetări Nucleare (I.U.C.N.) - Dubna $ S.U.A. 381.900 2. Societatea Europeană de Fizică Franci elvețieni 4.930 3. Centrul Internațional de Seismologie $ S.U.A. 1.660 Institutul Național de Informare și Documentare 1. Federația Internațională de Informare și Documentare $ S.U.A. 195 Florini olandezi 2.448 2. Centrul Internațional de Informare Științi- fică și Tehnică (C.I.I.S.T.) $ S.U.A. 131 Oficiul pentru Protecția Consumatorilor 1. Organizația Internațională a Uniunilor de Consumatori (I.O.C.U.) $ S.U.A. 1.000 Secretariatul de Stat pentru Handicapați 1. Uniunea Mondială a Nevăzătorilor $ S.U.A. 400 2. Uniunea Europeană a Nevăzătorilor Mărci germane 160 3. Asociația Internațională a Șahului în Braille Franci elvețieni 300 4. Comitetul Internațional al Sportului pentru Surzi (C.I.S.S.) Coroane daneze 2.075 5. Comitetul Internațional al Sahului Tăcut Franci elvețieni 240 6. Federația Mondială a Surzilor $ S.U.A. 1.000 7. Organizația Europeană a Sportului pentru Surzi Mărci germane 100 Academia Română 1. Consiliul Internațional al Uniunilor Științifice (I.C.S.U.) $ S.U.A. 8.728 2. Uniunea Academica Internațională (I.A.U.) Franci belgieni 100.000 3. Uniunea Internațională de Matematică (I.M.U.) Franci elvețieni 4.200 4. Uniunea Astronomică Internațională (U.A.I.) Franci elvețieni 7.385 5. Comitetul Internațional pentru Cercetarea Spațiului (C.O.S.P.A.R.) Franci francezi 58.035 6. Federația Internațională de Astronautică (I.A.F.) Franci elvețieni 1.300 7. Confederația Internațională de Analiză Termică (I.C.T.A.) $ S.U.A. 97 8. Uniunea Internațională de Științe Biologice (I.U.B.S.) Franci francezi 19.210 9. Federația Europeană a Societăților de Biochimie Mărci germane 280 10. Uniunea Geografică Internațională (I.B.U.) $ S.U.A. 750 11. Uniunea Internațională de Geodezie și Geofizica (I.U.G.G.) $ S.U.A. 2.235 12. Uniunea Internațională de Științe Geologice $ S.U.A. 2.900 13. Programul Internațional Geosfera-Biosferă (Global change) $ S.U.A. 1.000 14. Asociația Internațională de Științe Economice $ S.U.A. 1.000 15. Asociația Internațională de Științe Politice (I.P.S.A.) $ S.U.A. 885 16. Asociația Internațională de Istorie Economică Franci elvețieni 200 17. Federația Internațională a Societăților de Filozofie Franci elvețieni 400 18. Uniunea Internațională de Istorie și Filozo- fie a Științei : - Divizia de logică, metodologie și filozofie a științei $ S.U.A. 250 - Divizia de istorie a științei $ S.U.A. 150 19. Uniunea Internațională de Științe Psiholo- gice (I.U.P. sys) $ S.U.A. 200 20. Comitetul Internațional de Științe Istorice (C.I.S.H.) Franci elvețieni 800 21. Asociația Internațională de Studii Sud-Est Europene (A.I.E.S.E.E.) $ S.U.A. 600 22. Comitetul Internațional Permanent al Lingviștilor (C.I.P.L.) $ S.U.A. 200 23. Uniunea Internațională de Mecanică Teoretică și Aplicată $ S.U.A. 1.419 24. Comitetul Științific pentru Cercetări dolari Antarctice (SCAR) S.U.A. 15.000 Consiliul Superior al Magistraturii 1. (RECJ) Rețeaua Europeană a euro echivalentul în Consiliilor Judiciare euro al sumei de 15.500 lei la data efectuării plății Institutul Național al Magistraturii 1. (EJTN) Rețeaua Europeană euro 4.000 de Formare Judiciară 2. Rețeaua Euro-Arabă de Formare Judiciară euro 5.000 (REAFJ) Institutul Național de Expertize Criminalistice 1. Rețeaua Europeană a Institutelor de Științe Criminalistice (ENFSI) euro 2.500 Curtea Constituțională a României 1. Conferința Mondială a Justiției euro 1.000 Constituționale Oficiul Național al Registrului Comerțului 1. Forumul European al Registrelor Comerțului euro 4.000 2. Forumul Registrelor Comerțului euro 400 3. Asociația Internațională a Reglementărilor liră de Insolvență sterlină 4.000 4. Registrul European al Comerțului euro 15.000 Înalta Curte de Casație și Justiție 1. Asociația Internațională a Înaltelor euro 310 Jurisdicții Administrative (AIHJA) Administrația Națională a Penitenciarelor 1. Organizația Europeană a Serviciilor euro 6.000 Penitenciare și Corecționale - EuroPris Consiliul Concurenței 1. Organizația pentru Cooperare și euro 10.800 Dezvoltare Economică - Comitetul de Concurență Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 1. Rețeaua Europeană a Organismelor euro 2000 Naționale de Egalitate (EQUINET) Ministerul Public 1. Asociația Internațională a Procurorilor (AIP) euro 1.500 Secretariatului General al Guvernului 1. Consiliul Internațional pentru Tehnologia lire 3.000 Informației în Administrația Guvernamentală (ICA) sterline 2. Rețeaua europeană de dezvoltare durabilă euro 12.000 (ESDN) ------------------------------------------------------------------------------- Total în echivalent dolari S.U.A. 4.398.062 ------------------------------------------------------------------------------- (la 11-02-2020, Anexa nr. 2.2 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 ) Notă
  Art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 14 din 4 februarie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2020, prevede:
  ”Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 6,041.10 euro în vederea participării României ca asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE, pentru anul 2019, precum și plata cotizației anuale în valoare de 21.000 euro pentru anii următori în care România are calitatea de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE.
  (2) Echivalentul în lei al sumelor necesare plății cotizației anuale pentru Comitetul de Statistică și Guvernanță în Statistică se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.
  (3) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza raportului de schimb leu/euro în funcție de cursul oficial al BNR de la data efectuării plății.”