HOTĂRÂRE nr. 755 din 14 mai 2004privind aprobarea unităților de măsură legale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 475 din 27 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 6 alin. 2 și al art. 7 alin. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă unitățile de măsură legale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Unitățile de măsură legale prevăzute la alin. (1) privesc mijloacele de măsurare utilizate, măsurările efectuate și indicațiile de mărime exprimate în unități de măsură. (la 01-01-2010, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentei hotărâri nu exclud utilizarea, în domeniul transportului aerian, maritim și feroviar, a altor unități de măsură decât cele prevăzute de prezenta hotărâre, care au fost stabilite prin convenții sau acorduri internaționale la care România este parte.(2) Utilizarea altor unități de măsură decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) este admisă pentru:a) produse și echipamente aflate deja pe piață și/sau în uz la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;b) componente și părți ale produselor și echipamentelor necesare să completeze sau să înlocuiască componente ori părți ale produselor și echipamentelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 3(1) Valorile unei mărimi măsurate exprimate în unități de măsură legale pot fi însoțite de una sau de mai multe valori ale aceleiași mărimi exprimate în alte unități de măsură decât cele prevăzute în anexă, denumite indicații suplimentare.(2) Utilizarea de indicații suplimentare este admisă. (la 01-01-2010, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 ) (3) Dimensiunea cifrelor și literelor utilizate pentru exprimarea valorilor mărimilor măsurate în alte unități de măsură decât cele prevăzute în anexă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu a celor folosite pentru exprimarea valorilor acelorași mărimi măsurate în unități de măsură legală.  +  Articolul 4Abrogat. (la 01-01-2010, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 854/2001 pentru aprobarea Instrucțiunilor de metrologie legală I.M.L. 9-01: Unități de măsură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 1 octombrie 2001.Prezenta hotărâre transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului din 20 decembrie 1979 80/181/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la unitățile de măsură și de abrogare a Directivei 71/354/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 39 din 15 februarie 1980, astfel cum a fost modificată prin Directiva Consiliului din 18 decembrie 1984 85/1/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L2 din 3 ianuarie 1985, Directiva Consiliului din 27 noiembrie 1989 89/617/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L357 din 7 decembrie 1989, Directiva 1999/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 ianuarie 2000, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L 34 din 9 februarie 2000, și Directiva 2009/3/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 114 din 7 mai 2009. (la 01-01-2010, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
  Iulian Iancu,
  secretar de stat
  București, 14 mai 2004.Nr. 755.  +  ANEXĂ
  UNITĂȚI DE MĂSURĂ LEGALE
  1. Unități SI și multiplii și submultiplii lor zecimali1.1. Unități fundamentale ale Sistemului internațional de unități de măsură, denumit în continuare SI
  MărimeUnitatea
  DenumireSimbol
  Timpsecundăs
  Lungimemetrum
  Masăkilogramkg
  Intensitatea curentului electricamperA
  Temperatură termodinamicăgrade KelvinK
  Cantitate de substanțămolmol
  Intensitate luminoasăcandelăcd
  1.1.1. Definițiile unităților fundamentale ale SIUnitatea de timp Secunda, simbol s, este unitatea de timp a SI. Se definește luând valoarea numerică a frecvenței cesiului ∆_Cs, frecvența tranziției hiperfine a stării fundamentale a atomului de cesiu 133 neperturbat, fixată la 9 192 631 770 când este exprimată în unitatea Hz, unitate egală cu s^-1.Unitatea de lungimeLungimea metru, simbol m, este unitatea de lungime a SI. Se definește luând valoarea numerică a vitezei luminii în vid c, fixată la 299 792 458 când este exprimată în unitatea m/s, unde secunda este definită în termeni de ∆_Cs.Unitatea de masă Kilogramul, simbol kg, este unitatea de masă a SI. Se definește luând valoarea numerică a constantei Planck h, fixată la 6,626 070 15 x 10^-34 când este exprimată în unitatea J s, care este egală cu kg m^2 s^-1, unde metrul și secunda sunt definite în termeni de c și ∆_Cs.Unitatea de intensitate a curentului electricAmperul, simbol A, este unitatea de curent electric a SI. Se definește luând valoarea numerică a sarcinii electrice elementare e, fixată la 1,602 176 634 x 10^-19 când este exprimată în unitatea C, care este egală cu A s, unde secunda este definită în termeni de ∆_Cs.Unitatea de temperatură termodinamicăGrade Kelvin, simbol K, este unitatea de temperatură termodinamică a SI. Se definește luând valoarea numerică a constantei Boltzmann k, fixată la 1,380 649 x 10^-23 când este exprimată în unitatea J K^-1, care este egală cu kg m^2 s^-2 K^-1, unde kilogramul, metrul și secunda sunt definite în termeni de h, c și ∆_Cs.Unitatea de cantitate de substanțăMolul, simbol mol, este unitatea de cantitate de substanță a SI. Un mol conține exact 6,022 140 76 x 10^23 entități elementare. Acest număr, denumit «numărul lui Avogadro», corespunde valorii numerice fixate a constantei lui Avogadro N_A când este exprimată în unitatea mol^-1.Cantitatea de substanță a unui sistem, simbol n, este o măsură a numărului de entități elementare specificate. O entitate elementară poate fi un atom, o moleculă, un ion, un electron, orice altă particulă sau grup specificat de particule.Unitatea de intensitate luminoasă Candela, simbol cd, este unitatea de intensitate luminoasă întro direcție dată a SI. Se definește luând valoarea numerică a eficacității luminoase a radiației monocromatice de frecvența 540 x 10^12 Hz, Kcd, fixată la 683 când este exprimată în unitatea lm W^-1, care este egală cu cd sr W^-1 sau cd sr kg^-1 m^-2 s^3, unde kilogramul, metrul și secunda sunt definite în termeni de h, c și ∆_Cs.1.1.2. Denumirea specială și simbolul unității derivate de temperatură din SI pentru exprimarea temperaturii Celsius
  CantitateUnitatea
  DenumireSimbol
  Temperatura grade Celsiusgrad Celsius°C
  Temperatura grade Celsius t se definește ca diferența t = T – T_0 între două temperaturi termodinamice T și T_0, unde T_0 = 273,15 K. Un interval sau o diferență de temperatură se poate exprima fie în grade Kelvin, fie în grade Celsius. Unitatea «grad Celsius» este egală cu unitatea «Kelvin».
  (la 13-06-2020, Punctul 1.1., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 77 din 28 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 31 ianuarie 2020 )
  1.2. Unități ȘI derivate (la 01-01-2010, Titlul Punctul 1.2., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 ) 1.2.1. Abrogat. (la 01-01-2010, Punctul 1.2.1., Punctul 1. din ANEXĂ a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 ) 1.2.2. Reguli generale pentru unitățile ȘI derivate.Unitățile derivate într-o manieră coerentă din unitățile ȘI fundamentale sunt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităților ȘI fundamentale cu un factor numeric egal cu 1. (la 01-01-2010, Punctul 1.2.2, Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 ) 1.2.3. Unități ȘI derivate, cu denumiri și simboluri speciale
  Mărimea Unitatea ȘI Expresia
  Nume Simbol În alte unități ȘI În unități ȘI fundamentale
  Unghi plan radian rad m ● m^-1
  Unghi solid steradian sr m^2 ● m^-2
  Frecvență hertz Hz s^-1
  Forță newton N m ● kg ● s^-2
  Presiune, tensiune mecanică pascal Pa N ● m^-2 m^-1 ● kg ● s^-2
  Energie, lucru mecanic, cantitate de caldură joule J N ● m m^2 ● kg ● s^-2
  Putere *1), flux energetic watt W J ● s^-1 m^2 ● kg ● s^-3
  Cantitate de electricitate, sarcină electrică coulomb C s ● A
  Tensiune electrică, potențial electric, tensiune electromotoare volt V W ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-3 ● A^-1
  Rezistență electrică ohm Ω V ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-3 ● A^-2
  Conductanță electrică siemens S A ● V^-1 m^-2 ● kg^-1 ● s^3 ● A^2
  Capacitate electrică farad F C ● V^-1 m^-2 ● kg^-1 ● s^4 A^2
  Flux de inducție magnetică weber Wb V ● s m^2 ● kg ● s^-2 ● A^-1
  Inducție magnetică tesla T Wb ● m^-2 kg ● s^-2 ● A^-1
  Inductanță henry H Wb ● A^-1 m^2 ● kg ● s^-2 ● A^-2
  Flux luminos lumen lm cd ● sr cd
  Iluminare lux lx lm ● m^-2 m^-2 ● cd
  Activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq s^-1
  Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbite gray Gy J ● kg^-1 m^2 ● s^-2
  Echivalent al dozei absorbite sievert Sv J ● kg^-1 m^2 ● s^-2
  Activitate catalitică katal kat mol ● s^-1
  *1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol "VA"), când este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, și var (simbol "var"), când este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură VAR" nu este inclusă în rezoluțiile CGPM.
  Unitățile derivate din unitățile ȘI fundamentale pot fi exprimate în funcție de unitățile de măsură enumerate la pct. 1.În mod particular, unitățile ȘI derivate pot fi exprimate prin nume și simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea ȘI a viscozității dinamice poate fi exprimată ca m^-1 ● kg ● s^-1 sau N ● s ● m^-2 sau Pa ● s. (la 01-01-2010, Punctul 1.2.3., Punctul 1. din ANEXĂ a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.487 din 25 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 14 decembrie 2009 )
  1.3. Prefixele și simbolurile lor utilizate pentru desemnarea unor multipli și submultipli zecimali
  Factor Prefix Simbol Factor Prefix Simbol
  10^24 yotta Y 10^-1 decl d
  10^21 zetta Z 10^-2 centi c
  10^18 exa E 10^-3 mili m
  10^15 peta P 10^-8 micro miu
  10^12 tera T 10^-9 nano n
  10^9 giga G 10^-12 pico p
  10^6 mega M 10^-15 femto f
  10^3 kilo k 10^-18 atto a
  10^2 hecto h 10^-21 zepto z
  10^1 deca da 10^-24 yocto y
  NOTE1. Denumirile și simbolurile multiplilor și submultiplilor zecimali ai unității SI de masă sunt formate prin atașarea prefixelor la cuvântul "gram" și a simbolurilor lor la simbolul "g"2. În scopul formării unor multipli șt submultipli zecimali ai unei unități derivate exprimate sub forma unei fracții, un prefix poate fi atașat unităților care figurează fie la numărător, fie la numitor, fie ambilor termeni ai fracției.3. Nu sunt admise prefixe compuse, adică prefixe formate prin alăturarea de prefixe.
  1.4. Denumiri șt simboluri speciale, admise, ale unor multipli și submultipli zecimali ai unor unități SI
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Relație
  Volum litru l sau L*1) 1 l = 1 dmc = 10^-3 mc
  Masă tonă t 1 t = 1 Mg = 10^3 kg
  Presiune, tensiune mecanică bar bar*2) 1 bar - 10^5 Pa
  *1)Cele două simboluri "l" și "L" pot fi utilizate pentru unitatea litru. [Cea de-a 16-a Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM) (1979) Rezoluția 5] *2) Unitate preluată din broșura Biroului internațional de Măsuri și Greutăți (BÎPM), dintre unitățile admise temporar
  NOTĂ: Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităților și cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 1.4.
  2. Unități care sunt definite pe baza unităților SI dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Relație
  Unghi plan rotație(*)(1)(a) 1 rotație = 2pi rad
  grad centesimal(*)sau gon(*) gon(*) 1 gon = pi/200 rad
  grad (sexagesimal) ° 1° = pi/180 rad
  minut (sexagesimal)' 1' = pi/10 800 rad
  secundă(sexagesimal)" 1" = pi/648 000 rad
  Timp minut min 1 min = 60 s
  oră h 1 h = 3600 s
  zi d 1 d = 86 400 s
  (1)Caracterul (*) situat după o denumire sau un simbol de unitate indică faptul că acestea nu apar în listele de unități stabilite de Conferința Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM), Comitetul internațional de Măsuri și Greutăți (CIPM) sau Biroul Internațional de Măsuri și Greutăți (BIPM). Această observație este valabilă pentru întreaga anexă. (a) Nu există simbol internațional
  NOTĂ: Prefixele specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu denumirile "grad centesimal" sau "gon", iar simbolurile lor se aplică numai simbolului "gon".
  3. Unități utilizate cu SI, ale căror valori în unități SI sunt obținute experimental
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Definiție
  Energie electronvolt eV Electronvoltul este energia cinetică câștigată de un electron care traversează o diferență de potențial de 1 volt în vid
  Masă unitate de masă atomică(unificată)miu Unitatea de masă atomică (unificată) este egală cu 1/12 din masaunui atom al nuclidului ^12C
  NOTĂ: Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 se aplică celor două unități și simbolurilor acestora
  4. Unități și denumiri de unități admise numai în domenii specializate
  Mărimea Unitatea
  Denumire Simbol Valoare
  Vergența sistemelor optice dioptrie (*) 1 dioptrie = 1 m^-1
  Masa pietrelor prețioase carat metric 1 carat metric = 2 x 10^-4 kg
  Suprafața terenurilor agricolear a 1 a = 10² mp
  Masa raportată la unitatea de lungime a firelor și fibrelor textile tex (*) tex(*) 1 tex = 10^-6 kg-m^-1
  Presiunea sângelui și a altor fluide din corp milimetru coloană de mercur mm Hg(*) 1 mm Hg = 133.322 Pa
  Aria secțiunii eficace transversale barn b 1 b = 10^-28 mp
  NOTĂ:Prefixele și simbolurile lor specificate în tabelul de la pct. 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu denumirile unităților și cu simbolurile acestora din tabelul de la pct. 4, cu excepția milimetrului coloană de mercur și a simbolului acestuia. Totuși, multiplul 10^2 a al arului este denumit "hectar" (ha).
  5. Unități compuseUnitățile de măsură compuse se constituie prin combinații între unitățile specificate în prezenta anexă.
  -----