LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 (*republicată*)privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 31 ianuarie 1996  *) Republicată în temeiul art. 2 din Legea nr. 2 din 30 ianuarie 1996, publicată la pag. 1, dându-se articolelor și alineatelor o noua numerotare.Legea nr 53/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 august 1991, modificată și republicată în temeiul Legii nr. 41/1993, și a mai fost modificată prin Legea nr. 42 din 28 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 30 iunie 1994 și prin Ordonanța Guvernului nr 39 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 240 din 29 august 1994 aprobată și modificată prin Legea nr. 134 din 24 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 366 din 30 decembrie 1994.  +  Articolul 1Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (1) din Articolul 1 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (3) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 6 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 7(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, salariații beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza și care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare.(2) Salariații care beneficiază de salariu de merit și cuantumul acestuia se stabilesc în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Activitatea acestor salariați se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit. (la 10-07-1997, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 ) (3) Salariul de merit poate fi acordat, anual, pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții.  +  Articolul 8Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 8 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 9 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 10(1) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (2) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (3) Persoanele încadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen sau concurs.(4) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (4) din Articolul 10 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 11 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 12(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
  Tranșe de vechime în muncă Procente din indemnizația lunară sau din salariul de bază
  - de la 3 la 5 ani5
  - de la 5 la 10 ani10
  - de la 10 la 15 ani15
  - de la 15 la 20 ani20
  - peste 20 ani25
  (2) Sporul de vechime în munca se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca.(3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.(4) Salariații pensionari pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca realizate după data pensionării.
   +  Articolul 12^1(1) Salariații care au o vechime în munca în cadrul aparatului Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, de cel puțin 2 ani, primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bază.(2) Pentru fiecare an de vechime în munca, care depășește pragul de 2 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte 3 procente.(3) Sporul de stabilitate, acordat în condițiile alin. (1) și (2), nu poate depăși 20% din salariul de baza.(4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută la alin. (1) și (2).(5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în munca după pensionare. (la 10-07-1997, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 12^2(1) Salariații încadrați în funcții specifice din aparatul Camerei Deputaților sau al Senatului primesc lunar un spor de confidențialitate de 15%, calculat la salariul de bază.(2) De sporul prevăzut la alin. (1) beneficiază și salariații încadrați în alte funcții decât cele specifice din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, care desfășoară activități sau realizează lucrări cu caracter confidențial, stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz. (la 10-07-1997, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 13(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a depăși 360 de ore anual.(3) Salariații care, prin natura atribuțiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum și pentru activitățile desfășurate în zilele nelucrătoare, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depășirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1 ) și (2), un spor de 10 - 25%, calculat la salariul de baza și care face parte din acesta. Categoriile de salariați și condițiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de Biroul permanent al fiecărei Camere, printr-un regulament.  +  Articolul 14(1) Salariații care lucrează în condiții grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă și categoriile de salariați se stabilesc potrivit legii și se aproba de Biroul permanent.(2) Salariații care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 - 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 15Abrogat. (la 12-11-2009, Articolul 15 a fost abrogat de Punctul 13, Articolul 49, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 16 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 17 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 18 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 19Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauza are funcția de baza, cu aprobarea Biroului permanent.  +  Articolul 20(1) Salariatul numit temporar sa îndeplinească atribuțiile de conducere ale unui compartiment sau sector de activitate, în cazul în care șeful acestuia lipsește o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe această perioadă primește, pe lângă salariul de baza al funcției, gradului sau treptei profesionale în care este încadrat, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preia.(2) În cazul în care, pentru anumite funcții de conducere, sunt prevăzute salarii de baza fixe, fără indemnizații de conducere, persoana numita temporar sa îndeplinească o astfel de funcție beneficiază de salariul de baza stabilit pentru aceasta. (la 10-07-1997, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 21(1) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (1) din Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (2) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (2) din Articolul 21 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (3) Senatorii și deputații prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul București, primesc o diurnă de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizația lunară prevăzută pentru senator sau deputat. (la 18-12-2003, Alineatul (3) din Articolul 21 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 530 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003 ) (3^1) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (3^1) din Articolul 21 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (4) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (4) din Articolul 21 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (5) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (5) din Articolul 21 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (6) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (6) din Articolul 21 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (7) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (7) din Articolul 21 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (8) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (8) din Articolul 21 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 22 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 23 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 24(1) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (1) din Articolul 24 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (2) Angajarea salariaților birourilor parlamentare ale deputaților se face prin încheierea unui contract de muncă pe durata determinata sau a unui contract civil. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe durata determinata, încadrarea salariaților se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților, la propunerea deputaților în cauza, iar în cazul contractului civil, acesta se încheie între deputații în cauza și persoana fizica.  +  Articolul 25Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 25 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 26 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 27 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 06-05-2006, Articolul 28 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 16-07-1998, Articolul 29 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 30De la data încetării mandatului de senator sau deputat, timp de 2 ani persoanelor în cauza nu li se poate modifica în mod unilateral sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor.  +  Articolul 31La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal în funcții și, după caz, în grade și trepte profesionale, precum și pe gradatii, ținându-se seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data încadrării și de nivelul de pregătire al fiecăruia.  +  Articolul 32(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competența Biroului permanent al fiecărei Camere.(2) Contestațiile se depun în termen de 5 zile de la data luării la cunoștința și vor fi soluționate în termen de 30 de zile.(3) Împotriva măsurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștința de măsura luată.  +  Articolul 33(1) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (1) din Articolul 33 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (2) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (2) din Articolul 33 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (3) În statele de funcții pot fi prevăzute și unele funcții aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde funcțiile respective sunt specifice și care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1).  +  Articolul 34(1) Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, după caz, aproba defalcarea fondului destinat plății salariilor.(2) Statele de funcții se aproba de birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, după caz.  +  Articolul 35(1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau al altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în țara de drepturile stabilite prin reglementări specifice.(2) Pentru deplasarile în străinătate dispuse de președintele Senatului sau al Camerei Deputaților, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna, în valută, se aproba de către președintele care a dispus deplasarea.  +  Articolul 36Anexa nr. 5 face parte integrantă din prezenta lege. (la 16-07-1998, Articolul 36 a fost modificat prin abrogarea anexelor nr. 1-4 de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Articolul 37(1) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (1) din Articolul 37 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (2) Abrogat. (la 16-07-1998, Alineatul (2) din Articolul 37 a fost abrogat de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 ) (3) Abrogat. (la 06-05-2006, Alineatul (3) din Articolul 37 a fost abrogat de Alineatul (2), Articolul 61, Capitolul XII din LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 03 mai 2006 ) (4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificările ulterioare, la încetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii și deputații pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luându-se în calcul indemnizația lunară primită și perioada mandatului.*) A se vedea datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Articolul 38Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului administrației centrale pe anul 1991 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art. 5, art. 6 alin. 3 și 4 și art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 4Abrogată. (la 16-07-1998, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Punctul 2, Anexa nr. X din LEGEA nr. 154 din 15 iulie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998 )  +  Anexa nr. 5
  DREPTURILE
  persoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament
  1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe țara, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcții de execuție de specialitate specifice beneficiază de o indemnizație lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcția de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea și importanța lucrării efectuate.Dacă aceste persoane desfășoară activitate de colaborare în alta localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit tarifului practicat de unitățile hoteliere, precum și la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada cat își desfășoară activitatea.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi și alții), plătiți cu ora. Tariful orar se stabilește corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcția respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator și altele asemenea pot fi plătite și în baza unor contracte de colaborare intervenite între părți.4. Persoanele domiciliate în alte localități decât municipiul București, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariații din unitățile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.
  ------