LEGE nr. 53 din 31 iulie 1991 (*republicată*)privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 23 din 31 ianuarie 1996  *) Republicată în temeiul art. 2 din Legea nr. 2 din 30 ianuarie 1996, publicată la pag. 1, dându-se articolelor și alineatelor o noua numerotare.Legea nr 53/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 8 august 1991, modificată și republicată în temeiul Legii nr. 41/1993, și a mai fost modificată prin Legea nr. 42 din 28 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 30 iunie 1994 și prin Ordonanța Guvernului nr 39 din 5 august 1994, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 240 din 29 august 1994 aprobată și modificată prin Legea nr. 134 din 24 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 366 din 30 decembrie 1994.  +  Articolul 1Indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salariile personalului din aparatul Parlamentului se acordă ținând seama de rolul, importanța și răspunderea ce le revin în exercitarea funcției.Senatorilor și deputaților care dețin funcția de membru al Guvernului, în perioada exercitării acesteia, li se aplică, în privinta salarizarii, dispozițiile Legii nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Presedentiei, Guvernului și al celorlalte organe ale puterii executive.Senatorii și deputații, membri ai Guvernului, vor primi diurna de ședința aferentă pentru ședințele Senatului și Camerei Deputaților la care participa în calitate de parlamentari.  +  Articolul 2Indemnizațiile lunare ale senatorilor și deputaților, precum și pentru funcțiile din birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, din birourile comisiilor permanente ale celor două Camere și pentru președinții grupurilor parlamentare sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Salariile de baza ale unor funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Salariile de baza pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul Parlamentului sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Persoanele care coordonează activitatea unor compartimente sau sectoare au salariile de baza corespunzătoare funcției de execuție de specialitate specifice sau, după caz, a funcției de execuție în care sunt încadrate, la care se adauga o indemnizație de conducere, potrivit anexei nr. 4, care face parte din salariul de baza, diferențiată în raport cu răspunderea funcției de conducere îndeplinite, precum și cu ponderea muncii respective față de activitatea de execuție pe care o realizează.  +  Articolul 6Salariații încadrați în funcții de execuție, care primesc sarcina de coordonare sau realizare a unor programe, activități, studii complexe și altele asemenea, beneficiază, pe perioada cat îndeplinesc aceasta sarcina, de o indemnizație care face parte din salariul de baza, în limitele prevăzute în anexa nr. 4, stabilită în raport cu complexitatea sarcinii primite.  +  Articolul 7(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, salariații beneficiază de un salariu de merit lunar, de până la 15% din salariul de baza și care face parte din acesta. Salariul de merit se poate acorda numai după o perioadă de 6 luni de la angajare.(2) Salariații care beneficiază de salariu de merit și cuantumul acestuia se stabilesc în raport cu rezultatele obținute în activitatea desfășurată. Activitatea acestor salariați se analizează în fiecare an și, în raport cu rezultatele obținute, se stabilește menținerea sau retragerea salariului de merit. (la 10-07-1997, Alineatul (2) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 ) (3) Salariul de merit poate fi acordat, anual, pentru cel mult 15% din numărul total de posturi prevăzut în statul de funcții.  +  Articolul 8Majorarea salariului de baza pentru salariații încadrați în funcții de execuție de specialitate specifice, prevăzute în anexa nr. 3, și a indemnizației de conducere se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului, ținând seama de calitățile personale reflectate în rezultatele obținute în activitatea profesională.  +  Articolul 9(1) Salariile de baza pentru funcțiile de execuție, altele decât cele de specialitate specifice, sunt diferențiate pe funcții și, în cadrul fiecărei funcții, pe grade sau trepte profesionale. Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta profesională sunt stabilite pe 3 - 4 gradatii.(2) Trecerea salariaților, încadrați în funcții de execuție, în gradatia imediat superioară se face o dată pe an, de regula după adoptarea bugetului.(3) La trecerea în gradatia imediat superioară se tine seama de calitățile personale concretizate prin rezultatele obținute în activitatea profesională. Vechimea minima necesară pentru trecerea într-o gradatie superioară este de doi ani.(4) În mod excepțional, Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate reduce la 6 luni vechimea minima necesară pentru trecerea într-o gradatie superioară. (la 10-07-1997, Alineatul (4) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 10(1) Angajarea și avansarea în funcție, în grade sau trepte profesionale, a personalului de execuție, altul decât cel de specialitate specific, se fac prin concurs sau examen, în condițiile legii, în raport cu competența profesională și rezultatele obținute în activitate. Salariul de baza ce se acordă la avansare este în toate cazurile cel prevăzut la gradatia 1 a funcției respective.(2) Vechimea minima în grad sau treapta profesională pentru avansarea în gradul sau treapta imediat superioară este de cel puțin doi ani. Fac excepție de la aceasta prevedere persoanele încadrate în funcțiile prevăzute cu salariu de debutant.(3) Persoanele încadrate cu salariu de debutant vor fi salarizate astfel până la expirarea perioadei de proba. Avansarea în gradul sau treapta profesională imediat superioară se face pe bază de examen sau concurs.(4) Biroul permanent, la propunerea secretarului general, poate aproba, în mod excepțional, prezentarea la concurs sau examen pentru avansare în gradul sau treapta profesională imediat superioară, fără îndeplinirea condiției de vechime minima prevăzută la alin. (2).  +  Articolul 11Salariații care trec din funcții cu salarii fixe sau între limite, pe funcții la care salariile sunt stabilite pe gradatii, se încadrează prin numire la gradatia care să le asigure un salariu de baza apropiat de cel avut.  +  Articolul 12(1) Persoanele salarizate potrivit prezentei legi beneficiază, la funcția de baza, de un spor de vechime în munca de până la 25%, calculat la salariul de baza corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:
  Tranșe de vechime în muncă Procente din indemnizația lunară sau din salariul de bază
  - de la 3 la 5 ani5
  - de la 5 la 10 ani10
  - de la 10 la 15 ani15
  - de la 15 la 20 ani20
  - peste 20 ani25
  (2) Sporul de vechime în munca se plătește cu începere de la data de 1 a lunii următoare aceleia în care s-a împlinit vechimea în munca.(3) Sporul de vechime în munca se ia în calcul la stabilirea pensiilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă.(4) Salariații pensionari pentru limita de vârsta care se reangajeaza în munca, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca realizate după data pensionării.
   +  Articolul 12^1(1) Salariații care au o vechime în munca în cadrul aparatului Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz, de cel puțin 2 ani, primesc lunar un spor de stabilitate de 5%, calculat la salariul de bază.(2) Pentru fiecare an de vechime în munca, care depășește pragul de 2 ani, la procentul prevăzut la alin. (1) se adauga câte 3 procente .(3) Sporul de stabilitate, acordat în condițiile alin. (1) și (2), nu poate depăși 20% din salariul de baza.(4) Sporul de stabilitate se acordă cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea prevăzută la alin. (1) și (2).(5) Sporul de stabilitate nu se acordă persoanelor încadrate în munca după pensionare. (la 10-07-1997, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 12^2(1) Salariații încadrați în funcții specifice din aparatul Camerei Deputaților sau al Senatului primesc lunar un spor de confidențialitate de 15%, calculat la salariul de bază.(2) De sporul prevăzut la alin. (1) beneficiază și salariații încadrați în alte funcții decât cele specifice din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, care desfășoară activități sau realizează lucrări cu caracter confidențial, stabilite de Biroul permanent al Camerei Deputaților sau al Senatului, după caz. (la 10-07-1997, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 13(1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat în funcții de execuție se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzător, orele suplimentare se vor salariza cu un spor din salariul de baza astfel:a) 50% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;b) 100% din salariul de baza pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc și orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează.(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a depăși 360 de ore anual.(3) Salariații care, prin natura atribuțiilor de serviciu, prestează, în mod sistematic, activitate peste durata normală a timpului de lucru, precum și pentru activitățile desfășurate în zilele nelucrătoare, și cărora nu li se poate acorda timp liber corespunzător primesc, în raport cu depășirea programului normal de lucru, în locul drepturilor prevăzute la alin. (1 ) și (2), un spor de 10 - 25%, calculat la salariul de baza și care face parte din acesta. Categoriile de salariați și condițiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de Biroul permanent al fiecărei Camere, printr-un regulament.  +  Articolul 14(1) Salariații care lucrează în condiții grele de muncă primesc un spor de până la 15% din salariul de baza. Locurile de muncă și categoriile de salariați se stabilesc potrivit legii și se aproba de Biroul permanent.(2) Salariații care, potrivit programului de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 - 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval, de un spor de 25% din salariul de baza, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin jumătate din programul normal de lucru.  +  Articolul 15Premierea salariaților încadrați în aparatul Camerei Deputaților sau al Senatului se face dintr-un fond de premiere care se constituie prin aplicarea unei cote de 10% asupra fondului de salarii, aprobat anual prin buget fiecărei Camere a Parlamentului. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului, de regula trimestrial, salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. (la 10-07-1997, Articolul 15 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 16(1) Senatorii, deputații și salariații primesc la sfârșitul anului calendaristic un premiu corespunzător nivelului indemnizației lunare sau, după caz, al salariului de baza realizat în ultima luna din anul pentru care se face plata.(2) Premiul anual poate fi redus sau anulat de către Biroul permanent al fiecărei Camere, dacă senatorii sau deputații au fost sancționați în aceasta calitate, în condițiile legii.(3) Premiul anual poate fi redus sau anulat în cazul salariaților care în cursul anului au desfășurat o activitate profesională slabă sau necorespunzătoare sau au avut abateri pentru care au fost sancționați disciplinar.  +  Articolul 17(1) Pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare, burse, se constituie fondul președintelui Senatului și fondul președintelui Camerei Deputaților, care se aproba anual prin buget.(2) Pentru primirea delegatiilor străine și invitaților d n țara sau din străinătate se constituie fondul de protocol, aprobat anual prin buget. Baremurile de cheltuieli pentru acțiunile de protocol se aproba de birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților.  +  Articolul 18(1) Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 5.(2) Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de muncă sau lucrările executate, răspunderile, drepturile cuvenite și modalitatea de plată se stabilesc prin convenții civile, înregistrate la Camera Deputaților sau la Senat, după caz. (la 10-07-1997, Articolul 18 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 19Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana în cauza are funcția de baza, cu aprobarea Biroului permanent.  +  Articolul 20(1) Salariatul numit temporar sa îndeplinească atribuțiile de conducere ale unui compartiment sau sector de activitate, în cazul în care șeful acestuia lipsește o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe această perioadă primește, pe lângă salariul de baza al funcției, gradului sau treptei profesionale în care este încadrat, indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preia.(2) În cazul în care, pentru anumite funcții de conducere, sunt prevăzute salarii de baza fixe, fără indemnizații de conducere, persoana numita temporar sa îndeplinească o astfel de funcție beneficiază de salariul de baza stabilit pentru aceasta. (la 10-07-1997, Articolul 20 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 127 din 9 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 10 iulie 1997 )  +  Articolul 21(1) Senatorii și deputații care participa la ședințele comune ale Senatului și Camerei Deputaților, ale fiecărei Camere, ale comisiilor parlamentare sau ale birourilor permanente beneficiază de o diurna de ședința ce reprezintă 2% din indemnizația lunară a senatorului sau a deputatului.(2) De aceeași diurna de ședința beneficiază senatorii și deputații prezenți la ședințele grupurilor parlamentare sau la alte activități ale Parlamentului, dacă acestea se desfășoară la cererea Biroului permanent sau a președintelui fiecărei Camere și dacă diurna nu s-a acordat în condițiile alin. (1).(3) Senatorii și deputații prezenți la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul București, primesc o diurna de deplasare, pe zi, de 2% din indemnizația lunară prevăzută pentru senator sau deputat. Totodată, acestora li se asigura cazarea gratuita sau, la alegere, în cazul în care nu beneficiază de cazare gratuita, li se acordă, pe noapte, 70% din tariful minim practicat de unitățile hoteliere și care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat.(4) Drepturile prevăzute în alineatul precedent cu privire la cazarea gratuita sau la plata contravalorii cazarii se acordă pe toată durata mandatului parlamentar.(5) Drepturile prevăzute la alin. (3) se acordă și în perioada vacantei parlamentare, dacă senatorii și deputații îndeplinesc misiuni dispuse de președintele Senatului sau al Camerei Deputaților ori de către Biroul permanent al fiecărei Camere.(6) Senatorii sau deputații care efectuează o deplasare în țara, din însărcinarea președintelui Senatului sau al Camerei Deputaților, a Biroului permanent al fiecărei Camere ori a birourilor comisiilor parlamentare sau a grupurilor parlamentare, beneficiază de decontarea integrală a cheltuielilor de cazare sau, pe noapte, de 70% din tariful minim practicat de unitățile hoteliere și care este achitat pentru cazarea unui senator sau deputat, dacă nu se cazeaza în unități hoteliere sau în alte spații de cazare autorizate, precum și de o diurna, pe zi, de 1% din indemnizația lunară prevăzută pentru senator sau deputat în cazul în care deplasarea se efectuează în alta localitate decât cea în care domiciliază. De aceleași drepturi beneficiază senatorii și deputații care nu domiciliază în circumscripțiile electorale în care au fost aleși, pe timpul deplasarii în aceste circumscripții, în vederea îndeplinirii unor activități legate de exercitarea mandatului.(7) Senatorii sau deputații care se deplaseaza în alta localitate din circumscripțiile electorale în care domiciliază, pentru activități legate de exercitarea mandatului, beneficiază de o diurna de deplasare de 65% din diurna prevăzută la alin. (3), pentru o singura zi pe săptămâna.(8) Senatorii sau deputații care folosesc autoturismul proprietate personală pentru a se deplasa săptămânal, din localitatea unde domiciliază, la Parlament și înapoi, precum și cei care au domiciliul în municipiul București și se deplaseaza, cel mult o dată pe săptămâna, în circumscripția electorală în care au fost aleși și înapoi, pentru activități legate de exercitarea mandatului, vor primi contravaloarea carburantilor utilizați în acest scop, dar nu mai mult decât contravaloarea a 7,5 litri benzina la 100 km parcursi. De aceleași drepturi beneficiază senatorii și deputații care se deplaseaza din localitatea de domiciliu în localitatea cea mai apropiată de unde se asigura transportul la Parlament și înapoi.  +  Articolul 22Senatorilor sau deputaților li se rambursează contravaloarea taxelor de posta sau de telecomunicații interne, pentru activitățile legate de exercitarea mandatului, în limitele stabilite prin bugetul fiecărei Camere.  +  Articolul 23(1) În scopul exercitării mandatului în circumscripțiile electorale, deputații primesc, lunar, o sumă forfetara din bugetul Camerei Deputaților, egala cu dublul indemnizației lunare brute a deputatului. (la 26-06-1997, Alineatul (1) din Articolul 23 a fost modificat de Articolul UNIC din LEGEA nr. 104 din 23 iunie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 26 iunie 1997 ) (2) În limitele sumei prevăzute la alin. (1), deputații pot organiza, separat sau prin asociere, birouri în circumscripțiile în care au fost aleși. Consiliile locale și consiliile județene asigura spațiile și dotarea acestora cu mobilierul necesar, în condiții de închiriere.  +  Articolul 24(1) Chiria. calculată la tarifele practicate pentru spațiile atribuite partidelor politice, cheltuielile de întreținere, drepturile bănești ale persoanelor angajate în birourile parlamentare ale deputaților și alte cheltuieli aferente exercitării mandatului se asigura din sumele forfetare alocate deputaților.(2) Angajarea salariaților birourilor parlamentare ale deputaților se face prin încheierea unui contract de muncă pe durata determinata sau a unui contract civil. În cazul angajării pe baza unui contract de muncă pe durata determinata, încadrarea salariaților se face prin ordin al secretarului general al Camerei Deputaților, la propunerea deputaților în cauza, iar în cazul contractului civil, acesta se încheie între deputații în cauza și persoana fizica.  +  Articolul 25Modul de utilizare și justificare a sumei forfetare prevăzute la art. 23 și 24 se stabilește prin hotărâre a Biroului permanent al Camerei Deputaților.  +  Articolul 26Birourile senatoriale din circumscripțiile electorale se organizează pentru fiecare senator în condițiile prevăzute în Regulamentul Senatului.(2) Personalul încadrat în birourile senatoriale face parte din aparatul Senatului.(3) Dotarea birourilor senatoriale, cheltuielile materiale și de servicii se vor asigura de către Senat în limita sumelor prevăzute în bugetele anuale.  +  Articolul 27În vederea organizării birourilor senatoriale, prefecturile, consiliile județene sau, după caz, consiliile locale vor asigura spațiul necesar și dotarea acestuia cu mobilier. Chiria pentru spațiu, calculată pe baza tarifelor practicate pentru spațiile atribuite partidelor politice, precum și chiria pentru mobilier vor fi suportate din bugetul Senatului.  +  Articolul 28Personalul încadrat cu contract de muncă la birourile parlamentare ale deputaților și la birourile senatoriale, pe timpul cat îndeplinește aceasta activitate, se considera detașat sau, după caz, transferat în interesul serviciului, în condițiile legislației muncii.  +  Articolul 29(1) Activitatea desfășurată în calitate de senator sau deputat constituie vechime în munca și în specialitate.(2) Indemnizațiile lunare prevăzute la art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salarii.(3) Pe durata exercitării mandatului, senatorii și deputații beneficiază, potrivit legii, de sporul de vechime în munca prevăzut la art. 12 alin. (1).  +  Articolul 30De la data încetării mandatului de senator sau deputat, timp de 2 ani persoanelor în cauza nu li se poate modifica în mod unilateral sau desface contractul de muncă pentru motive neimputabile lor.  +  Articolul 31La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea întregului personal în funcții și, după caz, în grade și trepte profesionale, precum și pe gradatii, ținându-se seama de competența profesională reflectată în rezultatele obținute până la data încadrării și de nivelul de pregătire al fiecăruia.  +  Articolul 32(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor, acordarea gradatiilor, sporurilor, premiilor și a altor drepturi personalului din aparatul Parlamentului este de competența Biroului permanent al fiecărei Camere.(2) Contestațiile se depun în termen de 5 zile de la data luării la cunoștința și vor fi soluționate în termen de 30 de zile.(3) Împotriva măsurii de modificare unilaterala a salariilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei legi, cei interesați se pot adresa cu contestație la judecătorie, în termen de 30 de zile de la data când au luat cunoștința de măsura luată.  +  Articolul 33(1) Salariile de baza pentru funcțiile de execuție, altele decât funcțiile de execuție de specialitate specifice, sunt cele prevăzute pentru funcțiile de execuție din ministere și celelalte organe centrale, mai mari cu 45%. Salariile persoanelor încadrate pe funcțiile prevăzute la pozițiile 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din anexa nr. 3 se majorează cu 15%.(2) Salariații care desfășoară, în cadrul aparatului Parlamentului, activități de protocol și de relații cu publicul se încadrează în funcții de specialitate.(3) În statele de funcții pot fi prevăzute și unele funcții aprobate altor sectoare de activitate bugetare, unde funcțiile respective sunt specifice și care sunt salarizate potrivit prevederilor de la alin. (1).  +  Articolul 34(1) Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, după caz, aproba defalcarea fondului destinat plății salariilor.(2) Statele de funcții se aproba de birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, după caz.  +  Articolul 35(1) Personalul de specialitate trimis în străinătate, invitat pe contul organizațiilor sau al altor parteneri externi pentru acțiuni științifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiază în țara de drepturile stabilite prin reglementări specifice.(2) Pentru deplasarile în străinătate dispuse de președintele Senatului sau al Camerei Deputaților, cheltuielile necesare, inclusiv indemnizația de cazare și diurna, în valută, se aproba de către președintele care a dispus deplasarea.  +  Articolul 36Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 37(1) Dispozițiile prezentei legi intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991*), data până la care rămân valabile reglementările privind salarizarea în vigoare la 1 martie 1991.(2) Indemnizațiile lunare și salariile din prezenta lege sunt brute și impozabile în condițiile legii. Acestea vor fi actualizate ținând seama de indexarile acordate în conformitate cu prevederile hotărârilor Guvernului adoptate după 1 ianuarie 1993.(3) Drepturile prevăzute la art. 2 din prezenta lege se cumulează cu pensia sau cu alte venituri.(4) Prin derogare de la Legea nr. 3/1977, cu modificările ulterioare, la încetarea mandatului, indiferent de durata acestuia, senatorii și deputații pensionari pot solicita recalcularea pensiei, luându-se în calcul indemnizația lunară primită și perioada mandatului.*) A se vedea datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.  +  Articolul 38Ministerul Finanțelor va introduce în structura bugetului administrației centrale pe anul 1991 modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 2, art. 4, art. 5, art. 6 alin. 3 și 4 și art. 8 alin. 4 din Legea nr. 4/1990, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Anexa nr. 1
  INDEMNIZAȚIILE
  pentru senatori, deputați, pentru funcțiile din Biroul permanent al Senatului, al Camerei Deputaților,
  din comisiile permanente ale celor două Camere, precum și pentru președinții grupurilor parlamentare
  Nr.crt.FuncțiaIndemnizația lunară**) - lei -
  1Senatori, deputați168.000
  2Vicepreședinții și secretarii comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților172.000
  3Secretarii, chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților, președinții comisiilor permanente ale Senatului și ale Camerei Deputaților, precum și președinții grupurilor parlamentare176.000
  4Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților182.000
  5Președintele Senatului și al Camerei Deputaților209.300
  **) A se vedea art. 37 alin. (2) de mai sus.
   +  Anexa nr. 2
  SALARIILE***)
  pentru unele funcții de conducere specifice din aparatul Parlamentului
  Nr.crt.FuncțiaCoeficientul de ierarhizare
  1Secretar general5,50
  2Secretar general adjunct5,25
  3Șef departament, director general5,00
  ***) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare se va calcula potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.
   +  Anexa nr. 3
  SALARIILE DE BAZĂ*)
  pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice din aparatul Parlamentului
  Nr.crt.FuncțiaNivelulstudiilorCoeficientul de ierarhizare
  1Consilier parlamentarS4,10-4,40
  2Expert parlamentar S3,70-4,00
  3Consultant parlamentarS2,35-2,80
  4Șef birou senatorialS2,05-2,50
  5Șef cabinetS1,60-2,05
  6Șef birou senatorialM1,70-1,95
  7Șef cabinet**)M1,50-1,90
  8Șef cabinetM1,30-1,70
  9Secretar de cabinetM1,15-1,45
  *) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare se va calcula potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1994, republicată.**) Se aplică salariaților care au atribuții de stenografiere a lucrărilor în plen ale Senatului.
   +  Anexa nr. 4
  INDEMNIZAȚIILE DE CONDUCERE
  pentru personalul din aparatul Parlamentului
  Nr.crt.FuncțiaIndemnizația***) de conducere lunară - lei -
  minimămaximă
  1.Adjunct șef departament, director, director adjunct, șef compartimentSalariul de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate specifice, respectiv funcții de execuție9.800 24.800
  2.Șef compartiment adjunct, șef serviciu, șef birou4.800 19.800
  ***) Indemnizația de conducere lunară, conform Ordonanței Guvernului nr. 39/1994, modificată și aprobată prin Legea nr. 134/1994, se majorează la limita inferioară cu 5% și la limita superioară cu 20% .
   +  Anexa nr. 5
  DREPTURILE
  persoanelor utilizate în calitate de colaboratori sau invitate pentru audiere la Parlament
  1. Persoanele utilizate în cadrul Parlamentului în calitate de colaboratori beneficiază de o indemnizație lunară de până la nivelul salariului de baza minim brut pe țara, stabilită în raport cu perioada de colaborare și importanța lucrărilor efectuate.Persoanele care efectuează colaborarea pentru funcții de execuție de specialitate specifice beneficiază de o indemnizație lunară de până la 50% din salariul de baza, prevăzut de lege pentru funcția de consilier parlamentar, stabilită în raport cu timpul afectat colaborării, complexitatea și importanța lucrării efectuate.Dacă aceste persoane desfășoară activitate de colaborare în alta localitate decât cea în care domiciliază, au dreptul și la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, potrivit tarifului practicat de unitățile hoteliere, precum și la o diurna la nivelul celei stabilite pentru salariații unităților bugetare, pe toată perioada cat își desfășoară activitatea.2. Pentru unele lucrări cu caracter ocazional, care nu pot fi efectuate cu personalul existent, se pot folosi colaboratori (stenodactilografi, tipografi și alții), plătiți cu ora. Tariful orar se stabilește corespunzător cu salariul de baza prevăzut de lege pentru funcția respectiva.3. Persoanele utilizate în calitate de traducător, interpret, translator și altele asemenea pot fi plătite și în baza unor contracte de colaborare intervenite între părți.4. Persoanele domiciliate în alte localități decât municipiul București, chemate la comisiile parlamentare pentru audieri, au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o diurna zilnica în cuantumul prevăzut de lege pentru salariații din unitățile bugetare. Cheltuielile de transport pentru întoarcerea în localitatea în care domiciliază se decontează fără document, în limita sumei din documentul de transport prezentat la sosire.
  ------