LEGE nr. 45 din 14 mai 1992privind stabilirea nivelului unor taxe în sume fixe datorate statului, în lei, de persoanele fizice și juridice și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 21 mai 1992   +  Articolul 1Taxele în lei stabilite în sume fixe pe feluri de servicii prestate sau pe bunuri taxabile, datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, după caz, de către persoanele fizice și juridice sînt cele prevăzute în anexele nr. 1-9 la prezenta lege.  +  Articolul 2Taxele în suma fixă prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2, anexa nr. 3 și anexa nr. 4 pot fi modificate, potrivit legii, de către consiliile locale pe raza cărora se desfășoară astfel de activități, în funcție de condițiile specifice locale.  +  Articolul 3Taxele asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă, înmatriculate potrivit legii, se datorează și de regiile autonome, societățile comerciale, precum și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice și se calculează în conformitate cu normele în vigoare privind stabilirea și încasările impozitelor și taxelor locale.Se exceptează de la plata taxei prevăzută la alineatul precedent instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și agenții economici de stat care au ca profil de activitate transportul în comun din interiorul localităților.  +  Articolul 4Prevederile prezentei legi intra în vigoare la data de 1 mai 1992.  +  Articolul 5Guvernul României va analiza sistemul impozitelor și taxelor locale, în vederea asigurării aplicării principiului autonomiei unităților administrativ-teritoriale și va prezenta Parlamentului un proiect distinct, împreună cu proiectele de legi pentru introducerea unui nou sistem fiscal, într-o structură unitară.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 257/1991 privind modificarea nivelului unor taxe stabilite în sume fixe, datorate statului în lei de persoanele fizice și juridice, și introducerea plății taxei asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică deținute de regiile autonome, societățile comerciale și de ceilalți agenți economici organizați ca persoane juridice, precum și orice alte dispoziții contrare.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  București, 14 mai 1992Nr. 45.  +  Anexa nr. 1
  TAXE CONSULARE
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa-lei-
  A. Taxe pentru pașapoarte și vize, percepute de Ministerul de Interne - Direcția generală de pașapoarte și a poliției de frontieră
  1.Taxa de cerere pentru eliberarea unui pașaport sau a altui document de trecere a frontierei:
  - individual100
  - colectiv, de fiecare persoană60
  2.Taxa pentru eliberarea sau prelungirea unui pasaport sau a altui document de trecere a frontierei:
  - individual400
  - colectiv, de fiecare persoană200
  B. Taxe pentru vize de călătorie
  1.Viză de ieșire a cetățenilor străini veniți temporar în România, care și-au pierdut documentul de călătorie200
  2.Prelungire de viză de ședere temporară a cetățenilor străini270
  3.Acordare de viză cetățenilor străini a căror ședere depășește termenul stabilit în convențiile de desființare a vizelor320
  NOTĂ:Vizele oficiale și de ședere temporară, cele turistice, de tranzit și dublu tranzit acordate de punctele de control pentru trecerea frontierei se taxeaza la nivelul vizelor acordate de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, la care se adaugă taxa de urgență de 7,5 $ S.U.A
  4.Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române750
  5.Înregistrarea cererii de renunțare la cetățenia româna4.500
  6.Înregistrarea cererii pentru clarificarea cetățeniei române200
  C. Taxe pentru serviciile prestate și documentele eliberate de Ministerul Afacerilor Externe - Direcția consulară
  1.Legalizarea sigiliului și semnăturile de pe actele judiciare și extrajudiciare eliberate de autoritățile române200
  2.Legalizarea semnăturilor și sigiliilor de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale și orice documente cerute la exportul mărfurilor din România120
  3.Procurarea oricăror acte judiciare și extrajudiciare, la cererea misiunilor diplomatice și oficiilor consulare străine, inclusiv a unor persoane particulare120
  4.Înregistrarea cererii pentru identificarea de persoane100
  5.Înregistrarea cererii de repatriere200
  6.Înregistrarea cererii pentru acordarea cetățeniei române prin efectul repatrierii750
  7.Eliberarea unui pașaport oficial500
  8.Alte servicii sau prestații consulare200
  NOTĂ:a)Se eliberează cu scutire de taxă:- dovada privind acordarea cetățeniei române;- pașaportul diplomatic;- cererile privind redobindirea cetateniei, formulate de foștii cetățeni români care, înainte de 22 decembrie 1989, au pierdut cetățenia română din diferite motive, chiar dacă au alta cetățenie și nu-și stabilesc domiciliul în România. De aceeași scutire beneficiază și persoanele cărora li s-a ridicat cetățenia română fără voia lor sau din alte motive neimputabile lor, precum și descendenții acestora.b) Plata serviciilor în lei, în țară, pentru serviciile prestate cetățenilor străini se efectuează pe baza leilor proveniți din schimb valutar oficial.c) Taxele pentru care s-au anulat timbre consulare nu se restituie.d) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul României va prezenta un proiect de lege privind reglementarea taxelor consulare.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  taxelor anuale asupra mijloacelor de transport cu
  tracțiune mecanică și a mijloacelor de transport pe apă
  1. Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică se stabilește în funcție de capacitatea cilindrica a motorului, de fiecare 500 cmc sau fracțiune de 500 cmc, astfel:
  - lei/an-
  - autoturisme300
  - autobuze, microbuze, inclusiv speciale900
  - autocamioane, inclusiv speciale750
  - tractoare600
  - motociclete230
  - tricicluri230
  - biciclete cu motor și motorete150
  2. Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă se stabilește pentru fiecare mijloc de transport în parte, după cum urmează:
  - lei/an-
  - luntre30
  - bărci folosite pentru uz personal30
  - bărci folosite pentru transport de persoane60
  - bărci folosite în alte scopuri200
  - bărci cu motor750
  - poduri plutitoare550
  - șalupe1.100
   +  Anexa nr. 3
  LISTA
  taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere
  Taxele pentru folosirea locurilor publice de desfacere se stabilesc în funcție de modul de folosire a locului public, după cum urmează:
  Nr. crt.Modul de folosire a locului public-lei/zi-
  1.Pentru vînzarea produselor:
  a) de pe animale de povară sau din vehicule cu un trăgător50
  b) din vehicule cu tracțiune animală cu doi trăgători120
  c) din autovehicule125
  2.Pentru folosirea:
  a) platourilor, de fiecare mp50
  b) meselor și tarabelor, de fiecare mp50
  c) meselor acoperite, de fiecare mp50
  3.Pentru animale și păsări aduse spre vînzare, de fiecare animal sau pasăre:
  a) bovine, bubaline, cabaline și porcine peste 6 luni100
  b) porcine pînă la 6 luni, ovine și caprine50
  c) animale mici și păsări, cu excepția puilor de o zi50
  4.Pentru ocuparea locurilor necesare vînzării produselor rezultate din exercitarea meseriilor și altor îndeletniciri autorizate, de fiecare mp 70
  5.Pentru ocuparea locurilor necesare vînzării obiectelor de ocazie și ocuparea platourilor cu mijloace de transport goale, de fiecare mp100
  6.Intrarea în tîrguri în care se vînd obiecte de ocazie50
  Pentru folosirea locurilor publice, altele decît cele prevăzute mai sus, se percep următoarele taxe, pe zi:
  Nr. crt.Modul de folosire a locului public-lei/mp-
  1.Pentru depozitarea de diverse materiale25-50
  2.Pentru vînzarea de produse sau prestări de servicii diverse45-100
  3.Pentru confecționarea de produse25-50
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 4
  LISTA
  taxelor pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și reclama
  în locuri publice, pe panouri asigurate de administrația locală
  1. Taxele pentru publicitate, afișaj și reclamă datorate, în funcție de dimensiune, de asociațiile familiale și persoanele independente, române sau străine, ce desfășoară activități autorizate pe baza liberei inițiative:
  - lei/semestru -
  a) sub 1/2 mp inclusiv2.100
  b) între 1/2 și 1 mp inclusiv4.200
  c) între 1 și 2 mp inclusiv6.300
  d) între 2 și 3 mp inclusiv14.500
  e) între 3 și 5 mp inclusiv42.000
  f) peste 5 mp10.500 4.200 lei pentru fiecare mp sau fracțiune
  2. Persoanele juridice, reprezentantele firmelor sau organizațiilor economice străine, organizate potrivit legii, și care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, precum si persoanele fizice, altele decât cele de la pct. 1, datorează taxele prevăzute la pct. 1, majorate cu 150%.
  3. Taxele prevăzute pentru firmele instalate la locul exercitării activității de către persoanele fizice, asociațiile familiale, persoanele independente, persoanele juridice, reprezentantele firmelor sau organizațiilor economice străine, organizate potrivit legii, lei/an:
  - lei/an -
  a) pînă la 1/2 mp inclusiv2.100
  b) între 1/2 mp și 1mp inclusiv4.200
  c) între 1 și 2 mp inclusiv6.300
  d) peste 2 mp4.200 pentru fiecare mp sau fracțiune
  4. Afișele și biletele de publicitate netipărite , de fiecare exemplar420
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 5
  TAXE
  pentru examinarea conducătorilor de autovehicule,
  eliberarea permiselor de conducere
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa- lei -
  A.Taxa pentru examinarea candidaților care au absolvit o școala de conducători de autovehicule amatori:
  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria A;400
  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B sau numai din categoria B850
  B.Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o școala de conducători de autovehicule:
  a) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A;2.500
  b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria B;4.150
  c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile A și B5.000
  C.Examinarea persoanelor care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la art. 111 alin. 3 lit. c) din Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984-nu se taxează-
  NOTA 1Se percepe o taxa de 5.000 lei de la persoanele care prezintă certificatul de absolvire prevăzut la alineatul precedent, în cazul în care solicita sa fie supuse la un nou examen în vederea obținerii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C și E. Aceeași taxa se percepe și de la persoanele prevăzute la art. 111 alin. 9 din Decretul nr. 328/1966 - republicat în 1984. De la dispozițiile prezentului alineat se exceptează absolvenții școlilor sau cursurilor de conducători auto organizate de Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne, precum și absolvenții școlilor de conducători de tramvaie sau troleibuze. Pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, se percepe o taxa de 8.300 lei, respectiv 4.150 lei, în cazul permisului de conducere a tramvaielor sau troleibuzelor.NOTA 2Sînt scutite de plata taxelor prevăzute la pct. 1, 2 și 3 de mai sus:- persoanele handicapate fizic, pentru obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A adaptate infirmității lor;- membrii misiunilor diplomatice acreditați în România, pe baza de reciprocitate. (la 23-08-1993, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 6
  TAXE
  privind folosirea drumurilor publice și pentru
  alte prestări de servicii în porturi și aeroporturi
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa
  Taxe aplicabile aeronavelor românești pentru utilizarea aeroporturilor civile, a instalațiilor și serviciilor de navigație aeriană de pe teritoriul României, precum și pentru asistenta tehnica acordată acestor aeronave, călătorilor, bagajelor și mesageriilor transportate la bordul lor
  1.Taxa de aterizare25 lei/tona de greutate a aeronavei
  2.Taxa de iluminat10 lei/tona de greutate a aeronavei
  3.Taxa de staționare2 lei tona de greutate a aeronavei
  4.Taxa de servicii pentru călători150 lei/persoană
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 6A
  TAXE
  pentru trecerea podurilor peste Dunare de la Giurgiu - Vadul Oii
  și Fetești - Cernavodă
  Nr. crt.Felul autovehicululuiTaxa de trecere
  Autovehicule aparținînd persoanelor fizice și juridice române și străine
  1.Motociclete, inclusiv cele cu ataș50
  2.Autoturisme, inclusiv cele de teren125
  3.Microbuze, autoutilitare, autovehicule pînă la 5 tone, tractoare400
  4.Autobuze și autovehicule peste 5 tone750
  5.Autovehicule peste 16 tone, autospeciale, agabaritice, inclusiv mașini agricole (tractoare cu trailere, combine, screpere etc.)1.250
  6.Remorci de orice tip, tractate de autovehicule175
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 6A a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 7
  TAXE
  pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît
  cele eliberate de instanțe și notariate
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa-lei-
  1.Eliberarea pentru particulari, de către persoane juridice și fizice care, în exercitarea atributiei sau profesiei lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt a certificatelor, adeverințelor și oricăror alte acte prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxă de timbru mai mare50
  2.Eliberarea certificatelor de producători agricoli175
  3.Certificarea de către primării a semnăturilor și darea de dată certă50
  4.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor pe cap de animal:
  - pentru animale mari ( cai, vite cornute etc.) peste 2 ani100
  - pentru animale mari sub 2 ani50
  - pentru porci peste 6 luni50
  - pentru toate celelalte animale50
  5.Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietății asupra animalelor, în bilete de proprietate:
  - pentru boi, bivoli și tauri peste 2 ani500
  - pentru vaci și bivolițe peste 2 ani400
  - pentru cai peste 2 ani500
  - pentru măgari, catîri350
  - pentru boi, vaci, bivoli, cai, catîri sub 2 ani200
  - pentru viței de lapte175
  - pentru oi, berbeci și capre50
  6.Eliberarea către cetățeni, la cerere, a certificatelor medico-legale, cu excepția acelora prin care se constată decesul, care nu se taxează175
  7.Eliberarea actelor care au dreptul la achiziționarea de cereale pentru gospodăria proprie50
  8.Înregistrarea, rectificarea și reconstituirea la cerere a actelor de stare civilă, eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile și înregistrarea schimbării numelui sau prenumelui:
  - înregistrarea actelor de stare civilă100
  - înregistrarea schimbării de nume sau prenume1.700
  - reconstituirea sau rectificarea actelor de stare civilă100
  - eliberarea duplicatelor, certificatelor constatatoare a stării civile100
  9.Cererile făcute de persoane fizice, adresate oricăror organe de stat, prin care se contesta amenzi fixe sau solicită reducerea sau anularea lor50
  10.Înmatricularea autovehiculelor și remorcilor și schimbarea caracteristicilor tehnice și de folosința ale acestora:
  - motociclete și remorci cu masa totală maximă autorizată de pînă la 750 kg inclusiv1.000
  - autovehicule, cu excepția motocicletelor cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3.500 kg inclusiv, și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg și 3.500 kg inclusiv2.000
  - autovehicule cu remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg4.000
  11.Autorizarea provizorie de circulație și autorizarea de circulație pentru probe200
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 7 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 8
  TAXE
  pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de indentitate,
  pentru eliberarea permiselor de vînătoare și de pescuit
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa-lei-
  1.Acte de indentitate:
  - eliberarea sau preschimbarea buletinelor de identitate pentru cetățenii români și a carnetelor de identitate pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie50
  - viza buletinului de identitate și a carnetului de identitate pentru cetățenii străini, ca urmare a schimbărilor de domiciliu, precum și viza de flotant50
  - viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie650
  - eliberarea unui nou buletin de identitate în locul celui pierdut sau furat, precum și preschimbarea buletinului de identitate deteriorat400
  - eliberarea unui nou carnet de identitate cetățenilor străini și persoanelor fără cetățenie, în locul celui pierdut, furat sau deteriorat1000
  2.Înregistrarea cererilor persoanelor particulare pentru identificarea unor persoane50
  3.Eliberarea permiselor de vânătoare250
  4.Eliberarea permiselor de pescuit125
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
   +  Anexa nr. 9
  TAXE
  pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel și viza anuală a acestora
  Nr. crt.Denumirea serviciuluiTaxa-lei-
  A. Autorizațiile de funcționare pentru activități lucrative și viza anuală a acestora:
  1.Pentru meseriasi și cărăuși850
  2.Pentru cazane de fabricat rachiu1.250
  3.Pentru liberi-profesioniști2.500
  4.Pentru mori, prese de ulei și darace4.150
  5.Pentru proiecte în sectorul particular4.150
  6.Pentru alte activități neprevăzute mai sus8.300
  B.Autorizațiile sanitare eliberate persoanelor particulare1.700
  (la 23-08-1993, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 4, Anexa nr. 1 din ORDONANȚA nr. 10 din 4 august 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 23 august 1993 )
  ---------