ORDIN nr. 46 din 10 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 16 ianuarie 2020    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, și ale art. 4 lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 18 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) acoperirea cheltuielilor aferente personalului propriu al aeroportului angrenat în mod direct și exclusiv în sistemul de securitate aeroportuară, incluzând și personalul cu atribuții în domeniul securității cibernetice;2. La articolul 3, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) achiziția de produse și servicii de securitate cibernetică;3. La articolul 3, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) rambursarea ratelor scadente, a dobânzilor, comisioanelor, primelor de asigurare, precum și a altor cheltuieli aferente creditelor contractate pentru finanțarea acțiunilor și lucrărilor precizate la lit. a)-d^1).  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
    Lucian Nicolae Bode
    București, 10 ianuarie 2020.Nr. 46.