ORDIN nr. 15 din 14 ianuarie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. VSC 332 din 13.01.2020,având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de prevederile art. 2 lit. a)-d) și art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică este obligatorie pentru:a) activitățile de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație;b) activitățile de coafură și alte activități de înfrumusețare.2. La anexa nr. 2, poziția 9602 „Coafură și alte activități de înfrumusețare“ se abrogă.  +  Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin toate persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de utilizare a produselor biocide pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare în spațiile utilizate de populație trebuie să solicite certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau serviciile din cadrul ministerelor cu rețea proprie, după caz.(2) Abrogat. (la 11-02-2020, Alineatul (2) din Articolul II a fost abrogat de Articolul II din ORDINUL nr. 178 din 5 februarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 103 din 11 februarie 2020 )  +  Articolul IIIDirecțiile de specialitate ale Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și serviciile medicale din structura ministerelor cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Victor Sebastian Costache
    București, 14 ianuarie 2020.Nr. 15.-----