ORDIN nr. 6 din 9 ianuarie 2020privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 15 din 10 ianuarie 2020    Văzând Referatul de aprobare nr. V.S.C. 229 din 9 ianuarie 2020 al Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere art. 100 alin. (5) și (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Acțiunile prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut, denumite în continuare AP-IMA, ale căror costuri nu pot fi acoperite din fondurile obținute pe baza contractelor cu casele de asigurări județene și a municipiului București, se finanțează și se derulează în conformitate cu prevederile prezentului ordin.(2) AP-IMA sunt elaborate, derulate și finanțate de către Ministerul Sănătății și se implementează prin spitale cu structuri de cardiologie.  +  Articolul 2(1) În vederea coordonării din punct de vedere științific și metodologic la nivel național a AP-IMA, pentru anii 2021-2024, se constituie un colectiv de lucru format din specialiști în specialitatea cardiologie, denumit Colectivul de lucru al AP-IMA, în conformitate cu prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.(2) Colectivul de lucru al AP-IMA, denumit în continuare CLIMA, are următoarea componență: un președinte, un vicepreședinte și 3 membri.(3) Desemnarea componenței CL-IMA se realizează pe baza propunerilor înaintate de către Comisia de cardiologie.(4) Pentru perioada 2021-2024, componența CL-IMA se stabilește prin ordin al ministrului sănătății.(5) Secretarul de stat care are în coordonare Serviciul medicină de urgență și șeful Serviciului medicină de urgență al Ministerului Sănătății sunt invitați permanenți ai CL-IMA. (la 23-08-2021, Articolul 2 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.554 din 17 august 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 23 august 2021 )  +  Articolul 3(1) În exercitarea atribuțiilor sale, CL-IMA formulează propuneri, fundamentări, analize, recomandări și informări referitoare la AP-IMA, pe care le transmite Serviciului medicină de urgență. (2) Secretariatul tehnic permanent al CL-IMA se asigură de către Serviciul medicină de urgență. (3) CL-IMA își desfășoară activitatea în ședințe organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătății sau a secretarului de stat care are în coordonare AP-IMA.(4) Ședințele sunt legal constituite în prezența majorității simple a CL-IMA.  +  Articolul 4(1) CL-IMA este coordonatorul național al AP-IMA din punct de vedere științific și metodologic, iar Serviciul medicină de urgență reprezintă structura centrală a Ministerului Sănătății responsabilă cu coordonarea administrativă a acestei acțiuni.(2) La nivelul spitalului, derularea și monitorizarea AP-IMA se realizează de către un coordonator desemnat de către managerul spitalului cu aprobarea CL-IMA; acesta poate fi șeful de secție sau un alt medic din cadrul structurii care derulează AP-IMA.(3) Numele și datele de contact ale coordonatorului - număr telefon fix, număr telefon mobil, fax, e-mail, adresa poștală a spitalului și a secției, în cazul în care acestea diferă - vor fi comunicate Serviciului medicină de urgență din Ministerul Sănătății.(4) Atunci când derularea AP-IMA într-un spital se realizează prin mai multe structuri de cardiologie, managerul desemnează un coordonator la nivelul spitalului cu aprobarea CL-IMA, iar repartiția fondurilor alocate fiecărei structuri se stabilește de către managerul spitalului, la propunerea coordonatorului și după o consultare cu șefii structurilor implicate în AP-IMA.  +  Articolul 5Spitalele care derulează AP-IMA au obligația gestionării eficiente a mijloacelor materiale și bănești și a organizării evidenței contabile a cheltuielilor, precum și a organizării evidenței nominale, pe bază de cod numeric personal, a beneficiarilor AP-IMA.  +  Articolul 6AP-IMA se finanțează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății de la titlurile bugetare 20 „Bunuri și servicii“ și 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, prevăzute în Clasificația indicatorilor privind finanțele publice.  +  Articolul 7(1) Pentru fondurile alocate la titlul 20 „Bunuri și servicii“, direcțiile de sănătate publică încheie contracte pentru derularea AP-IMA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 cu spitalele nominalizate prin prezentul ordin, din subordinea autorităților publice locale, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie.(2) De la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ se finanțează cheltuielile aferente activităților prevăzute în AP-IMA desfășurate de spitalele din subordinea Ministerului Sănătății, nominalizate în prezentul ordin.(3) Din fondurile alocate spitalele pot finanța activități specifice AP-IMA.(4) Din fondurile alocate AP-IMA spitalele nu pot finanța cheltuieli de natura utilităților și cheltuieli de capital.(5) Finanțarea AP-IMA din bugetul Ministerului Sănătății se face lunar, pe total titlu, pe baza cererilor fundamentate ale ordonatorilor de credite secundari și terțiari, însoțite de documentele justificative ale acestora, semnate și parafate lizibil de coordonatorul, în raport cu:a) gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior;b) disponibilul din cont rămas neutilizat;c) indicatorii fizici realizați în perioada anterioară;d) bugetul aprobat cu această destinație.(6) Cererile de finanțare fundamentate ale ordonatorilor de credite, detaliate pe tipuri de cheltuieli, se transmit spre avizare Serviciului medicină de urgență, în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până cel târziu în data de 5 a lunii pentru care se face finanțarea, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(7) Cererea de finanțare fundamentată este însoțită de cererea detaliată pe tipuri de cheltuieli, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, precum și de borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.(8) Cererile de finanțare transmise de către ordonatorii de credite după termenul prevăzut la alin. (6) nu vor fi finanțate în luna pentru care se face solicitarea. Acestea se finanțează în luna următoare celei pentru care a fost transmisă solicitarea, în baza unei noi cereri transmise în termenul prevăzut la alin. (6), cu încadrarea în limitele alocărilor bugetare.  +  Articolul 8Sumele alocate pentru AP-IMA sunt cuprinse în bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, respectiv ale spitalelor, se aprobă odată cu acestea și se utilizează numai potrivit destinațiilor stabilite.  +  Articolul 9(1) În baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 7 alin. (1) direcțiile de sănătate publică decontează cheltuieli de natura bunurilor contractate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IMA.(2) Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București decontează contravaloarea bunurilor acordate pentru desfășurarea activităților prevăzute în AP-IMA, în limita sumelor disponibile cu această destinație, în ordinea cronologică a documentelor justificative depuse, în termen de până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii acestora pentru bunurile achiziționate conform contractelor încheiate.  +  Articolul 10În vederea realizării activităților AP-IMA, Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) evaluează și fundamentează anual necesarul de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile propuse pentru AP-IMA pe baza indicatorilor realizați în anul precedent și propune spre aprobare ministrului sănătății alocarea fondurilor AP-IMA, precum și repartiția fondurilor pe spitale, pe baza fundamentării CL-IMA și a propunerilor formulate de către direcțiile de sănătate publică sau spitale, după caz;b) elaborează structura AP-IMA, în colaborare cu direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, pe baza analizelor și propunerilor CL-IMA și a propunerilor coordonatorilor;c) evaluează trimestrial și anual realizarea obiectivelor APIMA și face propuneri pentru îmbunătățirea acestora în scopul îndeplinirii obiectivelor aprobate;d) comunică direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și spitalelor care derulează AP-IMA sumele repartizate, precum și activitățile pentru care acestea se utilizează;e) avizează solicitările de finanțare lunară ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ale celorlalte instituții care derulează AP-IMA, realizează centralizarea acestora și o înaintează către Direcția generală buget și contabilitate, pentru întocmirea cererilor de deschideri de credite;f) monitorizează și analizează trimestrial, anual și ori de câte ori este necesar realizarea indicatorilor specifici AP-IMA, evaluează gradul de îndeplinire a obiectivelor și dispune măsurile ce se impun în situația unor disfuncționalități în utilizarea fondurilor aferente, după caz;g) verifică încadrarea în disponibilul de credite bugetare și avizează referatul privind finanțarea lunară a AP-IMA;h) propune misiuni de control la nivelul unităților sanitare care derulează AP-IMA, precum și persoane care pot participa la acestea, pe baza propunerilor CL-IMA.  +  Articolul 11În vederea realizării activităților AP-IMA, Direcția generală economică din Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:a) elaborează proiectul bugetului Ministerului Sănătății în care sunt cuprinse sumele aferente AP-IMA, pe baza propunerilor și fundamentărilor prezentate de Serviciul medicină de urgență din Ministerul Sănătății;b) comunică Serviciului medicină de urgență, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la aprobare, fondurile bugetare aprobate, pe titluri bugetare, în vederea repartizării acestora;c) elaborează și supune spre aprobare ordonatorului principal de credite filele de buget, pe titluri bugetare și articole de cheltuieli, și le comunică unităților care derulează AP-IMA;d) primește lunar solicitările de finanțare ale unităților care derulează AP-IMA, centralizate de Serviciul medicină de urgență;e) efectuează deschiderile de credite bugetare necesare pentru finanțarea AP-IMA.  +  Articolul 12În vederea derulării și monitorizării AP-IMA, CLIMA are următoarele atribuții:a) formulează strategia și procedurile de organizare și desfășurarea anuală a AP-IMA, pe care le înaintează pentru implementare Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;b) formulează propuneri cu privire la structura AP-IMA, pe care le transmite Serviciului medicină de urgență până cel târziu la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;c) fundamentează și dispune asupra necesarului de resurse pentru AP-IMA și îl înaintează Serviciului medicină de urgență până la data de 15 iulie a anului curent pentru anul următor;d) formulează propuneri cu privire la repartiția fondurilor aferente unităților sanitare, pe care le comunică Serviciului medicină de urgență;e) realizează analiza trimestrială și anuală a indicatorilor prevăzuți în cadrul AP-IMA, centralizați la nivel național, și o transmite Serviciului medicină de urgență;f) propune misiuni de control și desemnează persoane care pot participa la acestea.  +  Articolul 13Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București au următoarele obligații în vederea derulării și monitorizării AP-IMA:a) centralizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual indicatorii specifici AP-IMA raportați de spitale, în condițiile prezentului ordin;b) transmit Serviciului medicină de urgență, în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, trimestrial și anual, în primele 20 de zile calendaristice după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuți în cadrul APIMA, centralizați în conformitate cu prevederile lit. a);c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA;d) verifică organizarea evidenței nominale a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, de către spitalele care derulează AP-IMA, aflate în subordinea autorităților publice locale, ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;e) întocmesc un raport de activitate centralizat lunar, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din spitalele care derulează AP-IMA;f) transmit Serviciului medicină de urgență, în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până la sfârșitul lunii următoare pentru care se face raportarea, raportul de activitate prevăzut la lit. e);g) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, problemele și disfuncționalitățile întâmpinate în realizarea activităților, propunerile de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IMA;h) transmit Serviciului medicină de urgență, în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor.  +  Articolul 14Spitalele care derulează AP-IMA au următoarele atribuții:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și decontul individual al fiecărui pacient care a beneficiat de fonduri din AP-IMA;b) raportează direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București sau, după caz, Serviciului medicină de urgență, în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, în funcție de subordonare, trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA;d) întocmesc un raport de activitate centralizat lunar, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii AP-IMA;e) transmit CL-IMA și, în funcție de subordonare, Serviciului medicină de urgență, în format electronic la adresa de e-mail ima@ms.ro, sau direcției de sănătate publică, după caz, date pentru întocmirea raportului de activitate prevăzut la art. 13 lit. e) până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea;f) raportul de activitate centralizat prevăzut la lit. e) cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul AP-IMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IMA.  +  Articolul 15Coordonatorii AP-IMA, desemnați în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (2), au următoarele obligații cu privire la monitorizarea activităților cuprinse în cadrul acestora:a) organizează evidența nominală a beneficiarilor AP-IMA, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;b) raportează conducerii spitalului, lunar și anual, în primele 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii specifici AP-IMA, în condițiile prezentului ordin;c) monitorizează modul de derulare a AP-IMA pe care le coordonează;d) monitorizează permanent consumul de materiale sanitare și medicamente care se acordă în cadrul AP-IMA;e) întocmesc un raport de activitate lunar, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii instituției până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde: stadiul realizării activităților prevăzute în cadrul APIMA, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel național prevăzute în prezentul ordin, probleme și disfuncționalități întâmpinate în realizarea activităților, propuneri de îmbunătățire a modului de derulare a AP-IMA;f) informează permanent conducerea instituției cu privire la disfuncționalitățile identificate în derularea AP-IMA și propune măsuri de soluționare a acestora;g) avizează documentele justificative (facturile) care însoțesc cererile de finanțare lunară;h) organizează raportarea cazurilor în Registrul național de infarct de miocard acut.  +  Articolul 16(1) Ordonatorii de credite secundari și terțiari au următoarele obligații în realizarea AP-IMA:a) utilizează fondurile în limita bugetului aprobat și potrivit destinației specificate, cu respectarea dispozițiilor legale;b) gestionează eficient mijloacele materiale și bănești;c) organizează evidența contabilă a cheltuielilor pe subdiviziunile clasificației bugetare;d) raportează indicatorii specifici prevăzuți în AP-IMA, în condițiile prezentului ordin;e) transmit Serviciului medicină de urgență sau direcțiilor de sănătate publică, după caz, cererile de finanțare fundamentate, însoțite de documentele justificative, în condițiile prezentului ordin;f) completează fișele de post ale coordonatorilor desemnați cu atribuțiile corespunzătoare activităților prevăzute în cadrul AP-IMA;g) organizează, prin directorul financiar-contabil al spitalului și/sau al instituției publice prin care se derulează AP-IMA, evidențele contabile, evidențele tehnico-operative ale spitalului/instituției publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;h) transmit structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății orice alte date referitoare la AP-IMA pe care le derulează și răspund de exactitatea și realitatea datelor raportate;i) transmit lunar Serviciului medicină de urgență, în primele 20 de zile calendaristice ale lunii curente pentru luna precedentă, execuția bugetară a bugetului aprobat pentru APIMA derulate;j) achiziționează materiale sanitare și medicamente cu respectarea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice.(2) La nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București directorul executiv al direcției desemnează o persoană responsabilă cu coordonarea AP-IMA, care are completate în fișa de post atribuțiile specifice.  +  Articolul 17Raportarea indicatorilor specifici AP-IMA se realizează trimestrial (cumulat de la începutul anului) și anual, în format electronic, conform modelului de raportare prevăzut în anexa nr. 4 - Borderou centralizator.  +  Articolul 18Costul mediu se calculează ca raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați. În cazul în care au fost finanțate și alte acțiuni pentru care nu au fost stabiliți indicatori fizici, acestea vor fi evidențiate distinct, indicându-se cheltuiala pe fiecare acțiune.  +  Articolul 19Monitorizarea activităților cuprinse în AP-IMA se referă la:a) modul de realizare și de raportare a indicatorilor prevăzuți în prezentul ordin;b) încadrarea în bugetul aprobat;c) respectarea destinațiilor stabilite pentru fondurile alocate spitalelor care derulează AP-IMA;d) urmărirea respectării de către persoanele implicate a responsabilităților stabilite prin prezentul ordin referitoare la derularea AP-IMA;e) identificarea unor posibile disfuncționalități în derularea AP-IMA.  +  Articolul 20În cadrul AP-IMA se pot desfășura următoarele activități:A. tratamentul infarctului miocardic acut de tip sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST sau sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt (instabilitate hemodinamică, șoc cardiogen, angină refractară/recurentă, aritmii amenințătoare de viață, complicații mecanice, insuficiență cardiacă acută sau subdenivelare de segment ST peste 1 mm/6 derivații plus supradenivelare de segment ST în AVR și/sau V1); (la 15-09-2022, Litera A. din Articolul 20 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 ) B. achiziții pentru tratamentele menționate la pct. 1:1. kit câmp steril pentru intervenții angiografice;2. ac puncție femurală;3. ac puncție radială;4. set puncție arteră femurală;5. set puncție arteră radială;6. Manifold;7. seringă luer lock;8. kit tuburi presiune;9. perfuzor fluide fără cameră;10. kit recipiente pentru angiografie;11. lamă bisturiu;12. ac cu ață permanentă;13. portac;14. extensii pentru cateter;15. seringi pentru injectomat 50 ml;16. seringi 20 ml;17. seringi 10 ml;18. seringi 5 ml;19. ac portocaliu pentru administrare subcutană de anestezic;20. arc ghid diagnostic metalic pentru angiografie;21. arc ghid diagnostic hidrofil pentru angiografie;22. cateter diagnostic pentru angiografie;23. cateter ghid pentru angioplastie;24. valvă hemostatică pentru angioplastie;25. pompă cu manometru pentru umflat balonașe (indeflator);26. introductor pentru arc ghid angioplastie;27. torquer pentru arc ghid angioplastie;28. balon angioplastie;29. balon angioplastie tip cutting;30. balon angioplastie tip angio-sculpt;31. stent acoperit cu substanțe antiproliferative (DES);32. stent metalic (BMS);33. dispozitiv de aspirație a trombusului;34. dispozitiv de protecție distală;35. microcateter pentru angioplastie;36. arc ghid angioplastie;37. balon contrapulsație;38. snare wire;39. ghid cu sondă distală pentru măsurare „fractional flow reserve“;40. sondă pentru ecografie intravasculară;41. dispozitiv pentru puncție - biopsie miocardică;42. tornous;43. compact-discuri pentru stocare media;44. consumabile pentru aparat monitorizare ACT;45. măști protecție față;46. mănuși chirurgicale;47. dispozitiv de compresie externă arteră radială;48. dispozitiv de compresie externă arteră femurală;49. sondă de stimulare temporară;50. sistem de închidere percutană a orificiului de puncție femurală;51. balon de contrapulsație intraaortică;52. set celule (transduceri) pentru monitorizare presiuni invazive;53. kit complet implantare pompă de asistență circulatorie tip ECLS/ECMO.54. catetere de tomografie de coerență optică (OCT); (la 15-09-2022, Litera B. din Articolul 20 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 ) 55. kituri de asistență circulatorie percutană în timpul intervențiilor la pacienți cu funcție ventriculară alterată. (la 15-09-2022, Litera B. din Articolul 20 a fost completată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 )  +  Articolul 21De activitățile prevăzute la art. 20 beneficiază pacienții critici cu următoarele diagnostice: infarct miocardic acut (sindrom coronarian acut cu supradenivelare de segment ST sau sindrom coronarian acut fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt), în primele 12 ore de la debutul simptomelor. (la 15-09-2022, Articolul 21 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 )  +  Articolul 22Indicatorii de evaluare ai AP-IMA sunt următorii:a) indicatori fizici:1. numărul de pacienți critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt) tratați prin: intervenții coronariene percutane/an și implantare de stent/an (conform anexei nr. 5);2. evidența nominală a pacienților critici cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt), tratați prin: intervenții coronariene percutane/an și implantare de stent/an, pe bază de cod numeric personal (conform anexelor nr. 6 și 7); (la 15-09-2022, Litera a) din Articolul 22 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 ) b) indicatori de eficiență:1. cost mediu/pacient critic cu infarct miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt) tratat prin: intervenții coronariene percutane/an și implantare de stent/an (conform anexei nr. 5); (la 15-09-2022, Punctul 1. din Litera b) , Articolul 22 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 ) 2. execuția bugetului aprobat pentru AP-IMA (potrivit machetei de raportare a execuției bugetare pentru AP-IMA prevăzută în anexa nr. 8);c) indicatori de rezultat:1. registre naționale pentru patologiile specifice;2. ghiduri și protocoale de diagnostic;3. ghiduri și protocoale de tratament al pacienților critici.  +  Articolul 23(1) Criteriile de eligibilitate pentru unitățile care derulează AP-IMA sunt:a) sistem de gardă dedicată pentru tratamentul infarctului miocardic acut (sindroame coronariene acute cu supradenivelare de segment ST sau sindroame coronariene acute fără supradenivelare de segment ST cu risc foarte înalt) prin intervenții coronariene percutane; (la 15-09-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 23 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.706 din 12 septembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 909 din 15 septembrie 2022 ) b) experiență de cel puțin 400 de proceduri de dilatare coronariană/an;c) dotarea existentă (accesul la cel puțin un angiograf);d) prezența personalului calificat (cel puțin 2 medici, o asistentă și o infirmieră, disponibili pe tot parcursul programului gărzii dedicate);e) secție de cardiologie care are capacitatea de a prelua și monitoriza toate cazurile rezolvate prin proceduri de dilatare coronariană;f) secție/compartimente de anestezie terapie intensivă, cu cel puțin o linie de gardă în spital.(2) Managerul spitalului va trimite Serviciului medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin o declarație cu privire la îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute la alin. (1).(3) Managerul spitalului nominalizat să desfășoare AP-IMA este obligat ca în termen de 5 zile să notifice Serviciul medicină de urgență din cadrul Ministerului Sănătății despre situația în care criteriile de eligibilitate de la alin. (1) nu mai sunt respectate.  +  Articolul 24Se nominalizează să desfășoare AP-IMA în condițiile prevăzute de prezentul ordin următoarele unități sanitare:1. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C.C. Iliescu“ București;2. Spitalul Universitar de Urgență București;3. Spitalul Clinic de Urgență București;4. Spitalul Universitar de Urgență Elias;5. Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila“ București;6. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;7. Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;8. Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara;9. Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Nicolae Stăncioiu“ Cluj-Napoca;10. Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. dr. George I.M. Georgescu“ Iași;11. Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor; (la 27-03-2023, Punctul 11. din Articolul 24 a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 719 din 14 martie 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 27 martie 2023 ) 12. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca;13. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov;14. Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș“ Baia Mare;15. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila;16. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești;17. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Constanța;18. Spitalul Județean de Urgență „Ioan cel Nou“ Suceava;19. Spitalul Județean de Urgență Pitești;20. Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova; (la 10-02-2021, Articolul 24 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 99 din 8 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 10 februarie 2021 ) 21. Spitalul Județean de Urgență «Sfântul Spiridon» Iași. (la 24-03-2022, Articolul 24 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 800 din 15 martie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 24 martie 2022 ) 22. Spitalul Clinic de Urgență «Bagdasar-Arseni» București. (la 20-06-2022, Articolul 24 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.544 din 7 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 596 din 20 iunie 2022 )  +  Articolul 25Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și spitalele care derulează AP-IMA, indiferent de subordonare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 27La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 449/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 9 aprilie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 28Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Victor Sebastian Costache
    București, 9 ianuarie 2020.Nr. 6.  +  ANEXE nr. 1-8ANEXEla Ordinul ministrului sănătății nr. 6/2020 privind aprobarea modului de administrare,finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu infarctmiocardic acut