ORDIN nr. 5.611 din 19 decembrie 2019pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice la nivel preuniversitar în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 8 ianuarie 2020    Având în vedere: – prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005; – prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare; – prevederile art. 8 și art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației și cercetării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice la nivel preuniversitar în străinătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.414/2016, pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificarea competențelor pentru profesia de cadru didactic, pentru cetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă din cadrul Ministerului Educației și Cercetării și inspectoratele școlare județene/al municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației și cercetării,
    Cristina Monica Anisie
    București, 19 decembrie 2019.Nr. 5.611.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind eliberarea adeverinței de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CEprivind recunoașterea calificărilor profesionale și a adeverinței privind certificareacompetențelor pentru profesia de cadru didactic în învățământul preuniversitar, pentrucetățenii care au studiat în România, în vederea desfășurării activității didactice lanivel preuniversitar în străinătate