ORDIN nr. 3.454 din 31 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 6 ianuarie 2020  Având în vedere Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, având în vedere prevederile art. IV din Legea nr. 53/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și prevederile Legii nr. 193/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 și 797 bis din 23 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2 Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții(1) Autorizarea executării lucrărilor de construcții reprezintă exercitarea autorității de către administrația publică județeană și locală, după caz, precum și de către administrația publică centrală, în situațiile prevăzute de Lege, cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic pentru realizarea de lucrări de construcții.(2) Autorizarea executării lucrărilor de construcții se realizează în cadrul tehnic și juridic stabilit de prevederile documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, elaborate, avizate și aprobate potrivit legii. Elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se realizează potrivit Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și celorlalte acte normative aplicabile și nu constituie parte din procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții.(3) Ansamblul operațiunilor la nivelul autorităților abilitate prin lege, precum și al solicitantului în raport cu acestea, care conduce la emiterea autorizației de construire/desființare, constituie procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, denumită în continuare procedura de autorizare, și începe odată cu depunerea de către solicitant a cererii de emitere a certificatului de urbanism, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2^1) din Lege.(4) Formularele care se utilizează în cadrul procedurii de autorizare sunt prezentate în anexa nr. 1 «Formulare».2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Simplificarea procedurii de autorizarePrin prevederile Legii, cu privire la simplificarea procedurii de autorizare în raport cu interesul și protecția solicitantului, se urmăresc:a) reducerea numărului formularelor și adecvarea conținutului acestora, corespunzător exigențelor specifice procedurii de autorizare și de execuție a lucrărilor de construcții;b) emiterea avizelor/acordurilor pentru utilități urbane - servicii tehnico-edilitare și de gospodărie comunală -, precum și a celor pentru confirmarea asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, prin Comisia de Acord Unic sau direct de la furnizorii/administratorii acestora, în conformitate cu prevederile legii, ale prezentelor norme, precum și ale reglementărilor legale în vigoare specifice activității fiecărui emitent;c) simplificarea conținutului documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prin preluarea din conținutul-cadru al documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzut în anexa nr. 1 la Lege a pieselor scrise și desenate strict necesare pentru categoriile de construcții prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), g) și h) și la art. 7 alin. (20^5) și (20^6) din Lege, conform prevederilor cuprinse în prezentele norme metodologice.3. Articolul 6 se abrogă. 4. Articolul 7 se abrogă. 5. La articolul 8, alineatele (2) și (5) se abrogă. 6. La articolul 8, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situațiile prevăzute de Lege, autorizațiile de construire/desființare se emit de către:a) autoritățile administrației publice centrale competente în domeniile din care fac parte lucrările de construcții supuse autorizării, în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (6) din Lege, care sunt amplasate, după caz, în marea teritorială, zona contiguă sau zona economică exclusivă a Mării Negre, astfel:(i) pentru lucrările de foraje și prospecțiuni submarine, de către autoritatea administrației publice centrale competentă în domeniul resurselor minerale;(ii) pentru lucrările de construire a rețelelor submarine de transport energetic, de către autoritatea administrației publice centrale competentă în domeniul energetic;(iii) pentru lucrările de construire a rețelelor submarine de comunicații, de către autoritatea administrației publice centrale competentă în domeniul comunicațiilor;b) instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pentru lucrări de construcții cu caracter special, în temeiul dispozițiilor art. 43 lit. a) din Lege;c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pentru lucrările aferente infrastructurii de transport de interes național, în temeiul dispozițiilor art. 43 lit. b) din Lege.7. Articolul 9 se abrogă. 8. Titlul articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10 Structura de specialitate a administrației publice locale9. La articolul 10, partea introductivă a alineatului (1) și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) În conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (1) din Lege, în vederea asigurării nivelului de competență tehnică necesar pentru emiterea în condițiile legii a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare, autoritățile administrației publice competente iau măsurile organizatorice necesare pentru constituirea în cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean/primarului/primarului general al municipiului București și funcționarea potrivit prevederilor legale aplicabile a structurii de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții, condusă de arhitectul-șef și având în componență personal cu pregătire în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor. Gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare se realizează prin:a) în conformitate cu prevederile art. 5^1 alin. (2) din Lege, verificarea operativă a documentelor depuse, prevăzute la art. 19 alin. (1), și, respectiv, a documentațiilor depuse, privind respectarea structurii și conținutului-cadru prevăzut la art. 20, în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii;.................................................................................................c) analiza documentației depuse pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, în vederea verificării îndeplinirii prin documentația tehnică - D.T. a tuturor cerințelor și condițiilor prevăzute de lege, inclusiv, dar fără a se limita la cerințele urbanistice precizate prin certificatul de urbanism, precum procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), regimul de înălțime maxim (Rh max), retragerile față de limitele terenului, asigurarea numărului minim de locuri de parcare, asigurarea suprafețelor minime de spații verzi, a condițiilor cuprinse în avizele și acordurile, precum și în punctul de vedere sau, după caz, actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, obținute de solicitant.10. La articolul 10, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Arhitectul-șef este conducătorul structurii de specialitate din cadrul aparatelor consiliilor județene sau primăriilor și reprezintă autoritatea tehnică din cadrul administrației publice locale care duce la îndeplinire atribuțiile conferite de Lege în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții.(4) Funcția publică de conducere de arhitect-șef al județului, al municipiului București, al sectorului municipiului București, al municipiului și al orașului, precum și al comunei va fi ocupată conform prevederilor art. 36^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.11. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Atribuții principale ale structurilor de specialitate în domeniul autorizării executării lucrărilor de construcții(1) Structurile de specialitate, constituite potrivit prevederilor art. 45 alin. (1) din Lege, au următoarele atribuții cu privire la emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desființare:a) asigurarea existenței temeiului tehnic și juridic necesar emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/ desființare, respectiv avizării și a aprobării documentațiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, elaborate potrivit legii;b) organizarea activității de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare prin stabilirea procedurilor de întocmire, verificare și emitere a acestora;c) organizarea și exercitarea controlului propriu privind disciplina în construcții;d) organizarea și asigurarea funcționării Comisiei de Acord Unic de către autoritățile abilitate conform art. 45 alin. (1^1) din Lege pentru obținerea, în numele investitorului, a avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism.(2) Structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor județene acordă asistență tehnică de specialitate primarilor unităților administrativ-teritoriale care nu au constituite încă structuri de specialitate potrivit Legii sau nu au niciun angajat funcționar public cu pregătire de specialitate corespunzătoare în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții, în structurile de specialitate organizate conform Legii, pe bază de convenție încheiată între primari și președintele consiliului județean, pentru emiterea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire/desființare de către președintele consiliului județean, la solicitarea primarilor unităților administrativ-teritoriale interesate, pe termen limitat, până la organizarea structurilor proprii de specialitate conform Legii.(3) În conformitate cu prevederile art. 43 din Lege, instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, denumite în continuare «instituțiile S.N.A.O.P.S.N.», precum și autoritatea administrației publice centrale competentă în domeniul transporturilor exercită și atribuțiile prevăzute la alin. (1).(4) La solicitarea instituțiilor S.N.A.O.P.S.N., pentru lucrările de construcții care nu se încadrează în categoria celor cu caracter special prevăzute la art. 43 lit. a) din Lege, propuse la imobile deținute cu orice titlu de către oricare din instituțiile S.N.A.O.P.S.N., autoritățile administrațiilor publice locale vor emite certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/ desființare potrivit legii.12. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (1) și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:a) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant potrivit legii, în situația în care autoritatea emitentă are structură de specialitate constituită potrivit legii;b) solicitarea avizului primarului unității administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în cazurile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. a) din Lege;13. La articolul 12 alineatul (1), după litera b) se introduc două noi litere, literele b^1) și b^2), cu următorul cuprins: b^1) solicitarea avizului prealabil al secretarului unității administrativ-teritoriale sau al persoanei numite de către prefect, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a^1) din Lege, în situațiile excepționale în care lucrările se execută la imobile situate pe raza unităților administrativ-teritoriale unde consiliul local este dizolvat și primarul nu își poate exercita atribuțiile;b^2) verificarea conținutului documentelor depuse de către solicitant, în situația în care autoritatea emitentă este o instituție S.N.A.O.P.S.N., în conformitate cu prevederile art. 43 lit. a) din Lege;14. La articolul 12, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru emiterea autorizațiilor de construire/desființare, structurile de specialitate din cadrul autorităților emitente au următoarele atribuții specifice:15. La articolul 12 alineatul (2), litera a) se modifică și va următorul cuprins: a) verificarea conținutului documentelor (documentației) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor legale. Potrivit art. 7 alin. (16^4) din Lege pentru lucrările la infrastructura de transport și/sau tehnico-edilitară de interes public, finanțate prin programe guvernamentale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate care cuprinde, conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, avizele conforme pentru asigurarea utilităților, precum și avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și al proiectului P.A.C./P.A.D., urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic;“.16. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13 Autorizarea executării lucrărilor de construcții(1) În conformitate cu dispozițiile Legii, lucrările de construcții sunt operațiuni specifice prin care:a) se realizează/se edifică construcții;b) se desființează construcții.(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, odată cu autorizarea executării lucrărilor de bază, prin autorizațiile de construire/desființare se autorizează și executarea organizării lucrărilor de bază (organizare de șantier).(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1^3) din Lege, se pot emite autorizații de construire distincte pentru autorizarea executării organizării lucrărilor.17. Articolul 14 se abrogă. 18. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Lucrări care se exceptează de la autorizareLucrările care se exceptează de la autorizare sunt cele prevăzute la art. 11 din Lege. Execuția acestora se va face numai cu respectarea legislației și condițiilor prevăzute de normativele tehnice de proiectare și execuție în vigoare în domeniul construcțiilor și a legislației specifice privind domeniul gazelor și energiei.19. La articolul 20, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Renovarea majoră menționată la alin. (1) lit. e) are înțelesul prevăzut la art. 457 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.20. La articolul 20, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul lucrărilor de desființare totală a construcțiilor, documentația pentru autorizare nu va cuprinde următoarele documente: raportul de audit energetic, certificatul de performanță energetică a clădirii și studiul privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei.21. La articolul 21, alineatul (2) se abrogă.22. Articolul 23 se abrogă. 23. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24Avize și acorduri ale furnizorilor/administratorilor de utilități urbane(1) În vederea constituirii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții este necesară obținerea avizelor/acordurilor furnizorilor/administratorilor de utilități urbane pentru asigurarea și racordarea/branșarea la infrastructura edilitară, în condițiile și cu restricțiile pentru siguranța funcționării, impuse de caracteristicile și amplasamentul rețelelor de distribuție/transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament (precum alimentare cu apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații, salubritate, transport urban, inclusiv soluțiile de asigurare, branșare și racordare la infrastructura edilitară) stabilite prin certificatul de urbanism, după caz.(2) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) se emit în temeiul unor documentații specifice elaborate în conformitate cu cerințele avizatorilor în baza datelor extrase de proiectant din documentația tehnică - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții.(3) Avizele/Acordurile prevăzute la alin. (1) vor conține atât informații privind parametrii existenți ai rețelelor la data emiterii avizelor/acordurilor, identificarea traseelor rețelelor tehnico-edilitare de distribuție și/sau transport existente, informații privind capacitatea acestora, zone și măsuri de protecție corespunzătoare, capacitatea rețelelor de a asigura cerințele noilor utilizatori. În situația în care amplasamentul nu este deservit de rețele la data solicitării, se comunică și se reprezintă pe planul de încadrare în zonă punctul/punctele de unde se poate face extinderea și condițiile în care aceasta se poate realiza.(4) Emitenții de avize și acorduri au obligația de a face publice, la sediu și pe pagina proprie de internet, datele și informațiile specifice domeniului lor necesare pentru elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizelor/acordurilor, respectiv:a) baza legală care se aplică în domeniu;b) conținutul-cadru al documentației care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;c) date privind taxa de avizare.(5) Obținerea avizelor/acordurilor se poate realiza fie direct de către solicitant sau împuterniciții acestuia, anterior depunerii documentației tehnice pentru autorizarea construcției, fie la cererea solicitantului, prin intermediul Comisiei de Acord Unic, instituită conform art. 45 alin. (1^1) din Lege. (6) În situația depunerii documentațiilor exclusiv în format electronic, documentațiile vor fi semnate cu semnătură electronică calificată sau avansată, definită potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 și 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către toți specialiștii prevăzuți de lege, corespunzător dreptului de practică profesională dobândit de aceștia, documentul în format electronic având aceeași valoare juridică cu documentul emis în format scriptic.(7) Relațiile funcționale, atribuțiile, precum și asigurarea ritmicității funcționării Comisiei de Acord Unic se stabilesc prin regulamente de organizare și funcționare care se aprobă prin dispoziție a primarului, respectiv a președintelui consiliului județean.(8) În situația în care solicitantul optează pentru obținerea avizelor și acordurilor prin intermediul Comisiei de Acord Unic, taxele și tarifele pentru emiterea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism se suportă de solicitant, cuantumurile taxelor fiind stabilite de emitenții avizelor și acordurilor, se calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare și se comunică emitenților de autorizații de construire/desființare.24. La articolul 25, alineatele (5)-(8) se abrogă.25. La articolul 29, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Sunt interzise elaborarea și semnarea documentațiilor tehnice și proiectelor necesare executării lucrărilor de construcții de către persoane care nu îndeplinesc cerințele legale prevăzute la alin. (1), respectiv care nu au absolvit instituții de învățământ superior de specialitate în domeniile arhitecturii și construcțiilor/instalațiilor pentru construcții ori care nu au drept de semnătură în condițiile legii, sub sancțiunea legii penale, în conformitate cu dispozițiile art. 24 lit. c) din Lege.................................................................................................(5) Conductorii arhitecți, urbaniștii și subinginerii de construcții, cu diplomă recunoscută de statul român, pot elabora, în cadrul colectivelor tehnice prevăzute la alin. (1), documentații pentru clădiri de importanță redusă, stabilite potrivit definiției din anexa nr. 2 la Lege și aflate în afara zonelor protejate, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege, numai pentru specialitatea pentru care a fost obținută diploma universitară, respectiv pentru care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare.26. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Arhitecții de interior, cu diplomă recunoscută de statul român, care au drept de semnătură potrivit Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot elabora și semna documentații pentru lucrări de amenajări interioare, cu caracter definitiv sau provizoriu, lucrări de modificare și lucrări de reabilitare aferente interioarelor, care necesită obținerea unei autorizații de construire/desființare, stabilite potrivit definițiilor din anexa nr. 2 la Lege, în condițiile art. 9 alin. (1) lit. c) din Lege.27. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prin certificatul de urbanism, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Lege și art. 31 lit. d) din Legea nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, se aduc la cunoștință investitorului/solicitantului informații - existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii - cu privire la cerințele tehnice ale amplasamentului, precum și la obligațiile pe care acesta le are în procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții, privind:a) regimul juridic, economic și tehnic al imobilului - teren și/sau construcții existente la data solicitării -, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;b) cerințele urbanistice specifice amplasamentului;c) regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferente;d) avizele/acordurile legale necesare în vederea autorizării;e) obligația de a contacta autoritatea competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, a actului administrativ al acesteia, în vederea autorizării.28. La articolul 34 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) există extrasul de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciară pentru informare, eliberate la cerere de către biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru imobilele înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, respectiv există plan de încadrare în zonă la una din scările 1: 10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, după caz, eliberat la cerere de către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, pentru imobilele care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, sau există alte documente prevăzute în legi speciale.29. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Lege, dacă documentația depusă este incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, acest lucru se notifică în scris solicitantului, cu menționarea elementelor lipsă din documentație.30. La articolul 35 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) Regimul de actualizare/modificare a documentațiilor de urbanism și a regulamentelor locale aferent - în cazul în care scopul solicitantului nu se încadrează în prevederile documentațiilor de urbanism aprobate având în vedere informarea solicitantului cu privire la una dintre situațiile:1. imposibilitatea modificării prevederilor documentațiilor aprobate;2. necesitatea obținerii unui aviz de oportunitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;3. posibilitatea elaborării unei documentații de urbanism modificatoare, fără aviz de oportunitate conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.31. La articolul 35, partea introductivă a alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În certificatul de urbanism se înscriu informațiile cunoscute de emitent la data solicitării depuse, extrase din documentațiile de urbanism și din regulamentele de urbanism aferente, aprobate potrivit legii, sau, în lipsa acestora, din Regulamentul general de urbanism - RGU - aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind regimul juridic, economic și tehnic al imobilului - teren și/sau construcții -, după cum urmează:32. La articolul 36, alineatul (4) se abrogă. 33. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În funcție de resursele tehnice necesare disponibile, autoritatea administrației publice emitentă va putea gestiona registrul de evidență a certificatelor de urbanism și în format electronic și va putea asigura accesul online la acesta, pe pagina proprie de internet, numai în condițiile asigurării protejării datelor cu caracter personal, potrivit legii.34. La articolul 41, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Lista se actualizează și se afișează lunar la sediul și pe pagina proprie de internet a emitentului și cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise inclusiv în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidențierea fiecărui imobil prin menționarea adresei, a numărului cadastral și de carte funciară, precum și a scopului pentru care a fost emis actul.35. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Pe pagina proprie de internet a emitentului certificatului de urbanism sunt publicate, în mod obligatoriu, regulamentele locale de urbanism și reglementările urbanistice din documentațiile de urbanism aprobate.36. La articolul 42, alineatul (5) se abrogă. 37. La articolul 46 alineatul (1), literele f) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins: f) există avizele și acordurile favorabile, valabile la data solicitării și, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;...............................................................................................i) este aplicată pe piesele scrise și desenate parafa emisă de Ordinul Arhitecților din România, care confirmă dreptul arhitectului diplomat/conductorului arhitect/urbanistului cu drept de semnătură similar conductorului arhitect/arhitectului de interior cu drept de semnătură, după caz, de a elabora și semna documentațiile, în condițiile prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) și c) din Lege și sub sancțiunea legii penale, în conformitate cu dispozițiile art. 24 lit. c) din Lege.38. La articolul 46, alineatul (4) se abrogă. 39. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Autorizația de construire/desființare se redactează de către funcționarul public cu atribuții în acest scop din cadrul structurii de specialitate a administrației publice locale competente potrivit legii ori de către funcționarul public cu atribuții delegate în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului și autorizării executării lucrărilor de construcții din cadrul primăriilor care nu au niciun funcționar public în cadrul structurii de specialitate cu pregătire de specialitate corespunzătoare în aceste domenii, prin completarea «Formularul-model F.11 - Autorizație de construire/desființare», în conformitate cu documentația prezentată.40. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Semnarea autorizației de construire/desființare se face de către președintele consiliului județean sau de primar, după caz, de secretar și de arhitectul-șef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului din aparatul propriu al autorității administrației publice emitente care îndeplinește condițiile prevăzute de legislația specifică sau de către persoanele împuternicite din cadrul instituțiilor prevăzute la art. 4 și 43 din Lege. Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atribuțiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.41. La articolul 49, alineatul (4) se abrogă. 42. La articolul 52 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) intervalul de timp de cel mult 24 de luni de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul are dreptul să înceapă lucrările autorizate;43. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Prelungirea valabilității autorizației de construire/ desființare se va solicita cu cel puțin 15 zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.44. La articolul 55, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) Listele la zi ale actelor de autoritate prevăzute la alin. (1) vor conține obligatoriu următoarele informații/documente extrase din documentația tehnică autorizată:a) numărul autorizației de construire/desființare și data emiterii acesteia;b) indicatorii urbanistici (procent de ocupare a terenului și coeficient de utilizare a terenului);c) regimul de înălțime și retragerile construcției de la limitele de proprietate;d) planul de situație;e) toate fațadele.(4) Cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, documentele prevăzute la alin. (1)-(3) se publică pe pagina proprie de internet a autorității administrației publice emitente, într-un format care să permită descărcarea și vizualizarea acestora separat, în afara paginii proprii de internet a autorității administrației publice competente.45. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Autorizarea lucrărilor cu caracter specialAutorizarea executării lucrărilor de construcții cu caracter special se face, în temeiul dispozițiilor art. 43 lit. a) din Lege, de către ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale interesate, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. d), în baza unor proceduri stabilite împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și aprobate prin ordine comune.46. Articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58 Autorizarea executării lucrărilor aferente infrastructurii de transport de interes naționalAutorizarea executării lucrărilor de construcții aferente infrastructurii de transport de interes național se face, în temeiul prevederilor art. 43 lit. b) din Lege, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. c), în baza certificatelor de urbanism emise de președinții consiliilor județene/primarul general al municipiului București, potrivit legii.47. Titlul articolului 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59 Lucrări de construcții executate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia48. La articolul 59, alineatul (3) se abrogă. 49. Articolele 64 și 65 se abrogă. 50. La articolul 80, alineatul (6) se abrogă. 51. La articolul 80, alineatul (10) se modifică și va avea următorul cuprins: (10) Potrivit prevederilor art. 34 alin. (7) din Lege, în vederea documentării pentru întocmirea documentațiilor tehnice - pentru autorizare și execuție - accesul persoanelor fizice sau al reprezentanților persoanelor juridice la arhivele cuprinzând documentațiile prevăzute la alin. (1)-(5), precum și la documentațiile de urbanism gestionate de administrațiile publice locale în condițiile prevederilor alin. (5) este neîngrădit. Pentru documentațiile de urbanism sunt aplicabile prevederile Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism.52. La articolul 82, alineatul (7) se abrogă.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației publice,
  Dan Alexandru Groza,
  secretar general
  București, 31 decembrie 2019.Nr. 3.454.----