PROCEDURĂ din 16 decembrie 2019de anulare a obligațiilor de plată accesorii
EMITENT
 • AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 30 decembrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 589 din 16 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1046 din 30 decembrie 2019.
   +  Articolul 1Sfera de aplicare(1) Prezenta procedură se aplică pentru obligațiile bugetare administrate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (denumită în continuare AAAS).(2) Prin obligații bugetare administrate de AAAS se înțelege obligații bugetare principale rezultate din activitatea AAAS reprezentând dividende, fonduri de restructurare și redresare, credite garantate de către AAAS și împrumuturi pentru plata furnizorilor de utilități, precum și obligații accesorii aferente acestora, calculate de AAAS.(3) Prin obligații bugetare administrate de AAAS se înțelege inclusiv obligațiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidența AAAS în vederea recuperării.(4) Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în prezenta procedură sunt persoanele juridice sau persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de AAAS.(5) În categoria debitorilor prevăzuți la alin. (4) se includ și următorii debitori:a) debitorii declarați insolvabili, potrivit legii;b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, pentru obligațiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de atragere a răspunderii;c) debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv înregistrează numai obligații de plată accesorii nestinse aferente obligațiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță, respectiv până la data de 8 august 2019. (6) Facilitățile la plata obligațiilor bugetare prevăzute la art. 2 alin. (1) se acordă de către AAAS.(7) În cazul titlurilor executorii existente în evidența AAAS în vederea recuperării, pentru care calculul de accesorii se efectuează de către AAAS, facilitățile la plata obligațiilor bugetare se acordă de către AAAS.(8) Obligațiile bugetare de a căror plată depinde acordarea facilităților sunt cele administrate de AAAS.(9) Obligațiile bugetare accesorii ce urmează a fi anulate sunt cele calculate de către AAAS.  +  Articolul 2Obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare(1) AAAS acordă următoarele facilități la plata obligațiilor bugetare:a) amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii extrasului de cont, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică AAAS conform art. 28 alin. (1) din ordonanță;b) anularea obligațiilor de plată accesorii.(2) Categoriile de obligații de plată accesorii care, potrivit ordonanței, pot face obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:a) dobânzi/majorări de întârziere;b) penalități de întârziere/penalități;c) orice alte obligații de plată accesorii (cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare).(3) Obligațiile de plată accesorii prevăzute la alin. (2) sunt aferente:a) obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, respectiv obligațiilor bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și obligațiilor de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența AAAS în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;b) obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată.  +  Articolul 3Procedura de acordare a amânării la plată(1) Debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit ordonanței, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, astfel:a) la registratura AAAS;b) prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), AAAS procedează la analiza situației datoriilor debitorului în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilităților la plata obligațiilor bugetare potrivit art. 24 și 26 din ordonanță.(3) După depunerea notificării, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, AAAS emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și extrasul de cont.(4) Extrasul de cont prevăzut la alin. (3) se eliberează pe baza datelor existente în evidența AAAS, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură. (5) În cazul în care există neconcordanțe între sumele înscrise în extrasul de cont și evidența contabilă a debitorului, debitorul poate solicita punerea de acord a acestora în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data comunicării extrasului de cont. După clarificarea neconcordanțelor, AAAS întocmește în două exemplare procesul-verbal de punere de acord, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură, precum și decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și noul extras de cont.(6) După întocmirea procesului-verbal de punere de acord sau în cazul în care debitorul nu solicită clarificarea neconcordanțelor în termenul prevăzut la alin. (5), AAAS emite decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii prevăzută în anexa nr. 4 la prezenta procedură, precum și adresa de sistare temporară, totală sau parțială, a executării silite adresată instituțiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare și/sau terților popriți care dețin/datorează sume de bani debitorului ori, după caz, înștiințarea de respingere a notificării prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură, dacă debitorul nu se încadrează în niciuna dintre ipotezele reglementate de prevederile art. 24 și 26 din ordonanță.(7) Notificările depuse anterior publicării prezentei proceduri în Monitorul Oficial al României, Partea I, se soluționează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data publicării.(8) Notificarea va cuprinde cel puțin următoarele elemente:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;b) obiectul notificării, respectiv intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea exactă a prevederilor legale în care debitorul consideră că se încadrează;c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/ împuternicitului.(9) De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;b) nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.(10) În cazul în care, ulterior emiterii deciziilor de amânare la plată a obligațiilor accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AAAS emite decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor accesorii prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură. Decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii înlocuiește decizia emisă anterior. Amânarea la plată a obligațiilor accesorii se acordă în baza notificării inițiale. Deciziile de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor bugetare accesorii emise de AAAS se transmit debitorului.(11) În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, AAAS emite și comunică decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 7 la prezenta procedură.(12) În cazul obligațiilor de plată stabilite de AAAS, prin decizie referitoare la obligații de plată accesorii se înțelege titlul de creanță prin care se individualizează obligațiile de plată accesorii, potrivit legislației specifice.(13) Notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop obținerea efectelor prevăzute la alin. (9).  +  Articolul 4Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii(1) Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat AAAS conform art. 3 alin. (1), în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură, depusă la registratura AAAS sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condițiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.(2) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde cel puțin următoarele:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;b) obiectul cererii, respectiv anularea obligațiilor de plată accesorii prevăzute la art. 2 alin. (2), cu precizarea facilităților la plata obligațiilor bugetare solicitate, prevăzute la art. 24 și 26 din ordonanță;c) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/împuternicitului. (3) Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 24 lit. b) din ordonanță, debitorul trebuie să aibă stinse la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de AAAS cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor.(4) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, AAAS:a) analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanță;b) emite și comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;c) reface evidența contabilă în situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;d) emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 9 la prezenta procedură, sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, prevăzută în anexa nr. 10 la prezenta procedură, după caz.(5) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, AAAS audiază debitorul, potrivit art. 9 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.(6) În situația în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 8 august 2019, ce pot face obiectul anulării, potrivit art. 31 alin. (2) din ordonanță se naște dreptul de restituire al debitorului, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.(7) În aplicarea prevederilor art. 26 din ordonanță, obligațiile de plată accesorii ce pot face obiectul anulării sunt:a) cele aferente obligațiilor bugetare principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;b) cele datorate și nestinse la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.(8) În situația în care, ulterior emiterii deciziilor de anulare a obligațiilor de plată accesorii, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, AAAS emite decizie de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii, prevăzută în anexa nr. 11 la prezenta procedură.  +  Articolul 5Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor(1) Notificarea depusă potrivit art. 3 poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AAAS. AAAS comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură. (2) Cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la AAAS. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în acest sens de ordonanță.  +  Articolul 6Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea(1) În situația debitorilor prevăzuți la art. 1 alin. (5) lit. b), notificarea/cererea de anulare se depune la AAAS, cu indicarea debitorului principal și a cuantumului obligațiilor bugetare pentru care le-a fost atrasă răspunderea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile art. 3-5.(2) La acordarea facilității pentru obligațiile pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii, pentru analiza îndeplinirii condițiilor prevăzute la cap. II din ordonanță, AAAS are în vedere numai obligațiile ce îi revin persoanei răspunzătoare, nu și pe cele ce revin debitorului principal.  +  Articolul 7Dispoziții finaleDeciziile prevăzute în prezenta procedură se emit de către AAAS, în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează la dosarul acestuia. Aceste prevederi sunt aplicabile și înștiințării prevăzute la art. 3 alin. (6).  +  Articolul 8AnexeAnexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  NOTIFICARE
  privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii
  potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
  A. Datele de identificare a debitoruluiCodul de identificare fiscală: ................................Denumirea/Numele și prenumele: .................................................Domiciliul fiscal: județul/sectorul ............., localitatea ...........,str. ........... nr. ............, bl. ……….., sc. ........., ap. ............Telefon ..........…, fax .............., e-mail ...........B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legalDenumirea/Numele și prenumele: …………………………………….Adresa: ……………………………………………Codul de identificare fiscală: …………………………………….C. Obiectul notificăriiIntenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (ordonanță):
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)
  D. Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legiiDate de identificare a debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  Semnătura
  ...........................................
   +  Anexa nr. 2la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ………......... din ……......………..
  EXTRAS DE CONT
  Ca urmare a Notificării nr. .................din data de ..................., se certifică prin prezenta că:Denumirea/Numele și prenumele .......................................................Codul de identificare fiscală ..........................................................Domiciliul fiscal: județul ............................., localitatea ..........................., sectorul ............Str. .............................. nr. ..................., bl. ................., sc. ............, et. ..........., ap. .....................Cod poștal: ............................Obligații bugetare administrate de AAASSus-numitul debitor figurează în evidențele contabile ale AAAS cu următoarele obligații bugetare restante la data eliberării prezentului extras de cont:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  …...
  Total general
  din care^1):^1) Se va completa capitolul corespunzător solicitării formulate de debitor în notificare. Cap. III se va completa obligatoriu în cazul completării cap. I și II. Capitolul I - Obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, precum și obligațiile accesorii aferente, rămase nestinse la data eliberării prezentului extras de cont, conform art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (ordonanță)
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  …...
  Total general
  Capitolul II - Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile rămase nestinse la data eliberării prezentului extras de cont, aferente obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv și stinse până la această dată, conform art. 26 din ordonanță
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  …...
  Total general
  Capitolul III - Obligațiile bugetare cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și data eliberării prezentului extras de cont, rămase nestinse la data eliberării extrasului de cont
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDebitDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârziereAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  …...
  Total general

  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ....................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ....................................
  Prezentul extras de cont se eliberează în vederea stabilirii obligațiilor bugetare ce pot forma obiect al amânării la plată a obligațiilor accesorii în conformitate cu prevederile cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 3la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ….........…….. din ……………....
  PROCES-VERBAL DE PUNERE DE ACORD
  încheiat astăzi, ……/……/…….., la sediul Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Subsemnatul(a), ..............., având funcția de ............. în cadrulDirecției ..........., am procedat la clarificarea neconcordanțelor existente între evidența contribuabilului și sumele înscrise în extrasul de cont nr. …......................... din data de …................... Drept urmare, am constatat că ...............^1) figurează în evidența contabilă cu următoarele obligații accesorii ce pot face obiectul facilităților la plata obligațiilor bugetare prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, conform extrasului de cont nr. …....……… din data de ..........^2):^1) Se menționează denumirea/numele și prenumele debitorului.^2) Se menționează numărul și data extrasului de cont eliberat după punerea de acord a sumelor.
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general

  Alte mențiuni:
  .....................................
  Obiecțiile debitorului: ..................
  Debitor,
  ……………………...…….
  Avizat
  Director,
  ………...............…………..
   +  Anexa nr. 4la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ……….......... din ………..……..
  DECIZIE
  de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele …………….................….Adresa ……………………….............................................…Codul de identificare fiscală …………….......................……Datele de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele …….……........................Adresa …………………………………..................................Codul de identificare fiscală …………………...................….În temeiul prevederilor art. 28 alin. (5) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere Notificarea nr. ……….. din data de …………, înregistrată la AAAS cu nr. ……… din data de ….......…..,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. ……… din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de ………………... lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 5la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. …......…….. din ………....……..
  ÎNȘTIINȚARE
  de respingere a notificării
  Date de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele …………....................…..Adresa ……………...............................................................Codul de identificare fiscală …………...............................…Date de identificare a împuternicituluiDenumirea/Numele și prenumele …………………...............Adresa …………………………………...........................……Codul de identificare fiscală …………..............……………..În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. ............... din data de ................, înregistrată la AAAS cu nr. .............. din data de ..........................,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se respinge notificarea privind intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge notificarea depusă de dumneavoastră:..............................................................................................Temeiul de drept:...............................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului:..............................................................................................
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 6la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ……......….. din …………….........
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele și prenumele …....................................Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele …….................................Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................În temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,luând în considerare motivele de fapt …..........................................................................................................................…vă comunicăm că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ...…. din data de …...... se modifică după cum urmează:Se acordă amânarea la plată a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. …....... din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de …................ lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. …............Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 7la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ...........…. din …...........................
  DECIZIE
  de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Date de identificare a debitorului Denumirea/Numele și prenumele ..................................….. Adresa ……......................................................................... Codul de identificare fiscală …….........................................Date de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele …….................................Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,vă comunicăm că amânarea la plată aprobată prin Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. ……. din data de ……........….. și-a pierdut valabilitatea începând cu data de ……………….Suma rămasă de plată din amânare este în cuantum de ………………. lei.Motivele de fapt pentru care s-a constatat pierderea valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:..............................................................................................Temeiul de drept:...............................................................................................Consecințele pierderii valabilității amânării la plată a obligațiilor accesorii:……...........................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului:……...........................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 8la procedură
  CERERE DE ANULARE
  a obligațiilor de plată accesorii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale
  A. Datele de identificare a debitorului Codul de identificare fiscală: …………………………………………Denumirea/Numele și prenumele: .........................................................Domiciliul fiscal: județul/sectorul ……........., localitatea …….............., str. …....................... ...... nr. …..., bl. …...., sc. …...., ap. …….Telefon ……................, fax ….............…. e-mail ……........................B. Datele de identificare a împuternicitului/reprezentantului legal Denumirea/Numele și prenumele: ….................................................….Adresa: …...............................................................................................Codul de identificare fiscală: ...........................................................……C. Obiectul notificării Anularea obligațiilor de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități, orice alte obligații de plată accesorii) conform prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare (ordonanță):
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 (art. 24 din ordonanță)
  Anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare cu termene de plată până la data de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată (art. 26 din ordonanță)
  D. Anularea obligațiilor accesorii în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea potrivit legii Date de identificare a debitorului principal
  Codul de identificare fiscală
  Denumirea/Numele și prenumele
  Cuantumul obligațiilor bugetare pentru care a fost atrasă răspunderea (lei)

  Semnătura
  ...............................................
   +  Anexa nr. 9la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ………....... din …....…………..
  DECIZIE
  de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele și prenumele …………..................……Adresa ….............................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele …….……........................Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................În temeiul prevederilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere motivele de fapt …….............................................................................................................................…,luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. ……... din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se emite următoarea decizie:Se acordă anularea obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor principale bugetare prevăzute la art. ……… din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de ………….. lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 10la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ……..........….. din ….....…………..
  DECIZIE
  de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Date de identificare a debitorului Denumirea/Numele și prenumele …................................….Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................Date de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele ........................................Adresa .................................................................................Codul de identificare fiscală ……..........................................În temeiul prevederilor cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,având în vedere Cererea dumneavoastră nr. …....… din data de …….....…., înregistrată la AAAS cu nr. ....…….. din data de …………,luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de cap. II din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare,se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii.Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor accesorii:...............................................................................................Temeiul de drept:................................................................................................Mențiuni privind audierea debitorului:................................................................................................Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 11la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ………........ din ………...……..
  DECIZIE
  de modificare a deciziei de anulare a obligațiilor de plată accesorii
  Datele de identificare a debitorului Denumirea/Numele și prenumele ….................................…Adresa …..............................................................................Codul de identificare fiscală ….........................................…Datele de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele …….................................Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................În temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,luând în considerare motivele de fapt ….........................................................................................................................…,vă comunicăm că Decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii nr. ….....… din data de ….......…. se modifică după cum urmează:Se acordă anularea la plată a obligațiilor de plată accesorii aferente obligațiilor bugetare principale prevăzute la art. ……… din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sumă totală de …... lei, reprezentând:
  -lei-
  Nr. crt.Denumirea obligației bugetareDobânzi/Majorări de întârzierePenalități de întârzierePenalitățiAlte obligații accesorii
  012345
  1.
  2.
  ........
  Total general
  Prezenta decizie înlocuiește Decizia nr. …............ .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
   +  Anexa nr. 12la procedurăAUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUINr. ………........ din ………...……..
  DECIZIE
  prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii
  Date de identificare a debitoruluiDenumirea/Numele și prenumele ……….....................…….Adresa ……..........................................................................Codul de identificare fiscală …….........................................Date de identificare a împuternicitului Denumirea/Numele și prenumele …………………...............Adresa …..............................................................................Codul de identificare fiscală ………………..............………..În temeiul prevederilor Ordinului președintelui Autorității pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS) nr. 589/2019 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii,luând în considerare motivele de fapt ….............................................................................................................................,având în vedere Notificarea dumneavoastră nr. .........… din data de …........... prin care v-ați manifestat intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii, înregistrată la AAAS cu nr. ……… din data de …………………., precum și Cererea nr. ……...… din data de ……………. de retragere a notificării, înregistrată la AAAS cu nr. …....….. din data de .........…..,vă comunicăm că am luat act de retragerea notificării menționate mai sus, astfel că Decizia de amânare la plată a obligațiilor accesorii nr. .......….. din data de …............ se desființează și nu mai produce efecte, începând cu data de …............. .Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație potrivit prevederilor art. 268 și 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiași act normativ, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la AAAS.Prezenta decizie produce efecte juridice față de dumneavoastră de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.
  Președintele Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  Numele și prenumele
  ...............................................
  Semnătura și ștampila AAAS
  ...............................................
  Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  ----