LEGE nr. 61 din 22 septembrie 1993 (**republicată**)privind alocația de stat pentru copii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 14 noiembrie 2012  **) Republicată în temeiul art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 11 octombrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 61/1993 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 7 mai 2009. privind alocația de stat pentru copii  +  Articolul 1(1) Se instituie alocația de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare. (2) Beneficiază de alocație de stat pentru copii toți copiii în vârstă de până la 18 ani.(3) Alocația de stat pentru copii se acordă și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii, până la terminarea acestora.(4) Tinerii prevăzuți la alin. (3) care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.  +  Articolul 2Beneficiază de alocație de stat pentru copii și copiii cetățenilor străini și ai persoanelor fără cetățenie rezidenți, în condițiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinții.  +  Articolul 3(1) Alocația de stat pentru copii se stabilește în cuantum de: a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3); c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap. (la 01-02-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 14 din 14 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020 ) Notă
  Conform art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 16 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 16 ianuarie 2020, se prorogă intrarea în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 14 ianuarie 2020, până la data de 1 august 2020.
  (1^1) Cuantumul alocației de stat pentru copii se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, începând cu data de 1 ianuarie 2020. (la 18-11-2019, Articolul 3 a fost completat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 214 din 14 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 15 noiembrie 2019 ) (2) Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul.(3) Alocația de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizația lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserție, prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Cuantumurile alocației de stat pentru copii, prevăzute la alin. (1), se majorează anual prin hotărâre a Guvernului. (la 01-02-2020, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 14 din 14 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 22 din 14 ianuarie 2020 )
   +  Articolul 4(1) Alocația de stat pentru copii se plătește unuia dintre părinți pe baza acordului acestora sau, în caz de neînțelegere, pe baza deciziei autorității tutelare ori a hotărârii judecătorești, părintelui căruia i s-a încredințat copilul spre creștere și educare.(2) Alocația de stat pentru copii se plătește și tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.(3) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocația de stat pentru copii se plătește numai în cont personal, în cuantumurile prevăzute la art. 3.(4) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocației de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviințarea reprezentantului său legal.(5) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3), plata alocației de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi*). Notă
  *) A se vedea nota de subsol de la art. 11.
  (6) Alocația de stat pentru copiii prevăzuți la alin. (3) se virează în conturile personale deschise pentru aceștia de către conducătorul direcției generale de asistență socială și protecția copilului din subordinea consiliului județean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București, denumită în continuare direcție generală, inclusiv pentru copiii încredințați organismului privat acreditat și licențiat în condițiile legii. Sumele cu titlu de alocație de stat pentru copii se capitalizează până la împlinirea de către aceștia a vârstei de 14 ani. După împlinirea de către titular a vârstei de 14 ani alocația de stat poate fi plătită direct acestuia, cu încuviințarea conducătorului direcției generale, sau, în funcție de opțiunea acestuia, poate fi capitalizată în continuare în contul personal al acestuia până la împlinirea vârstei de 18 ani.(7) Alocația de stat plătită în condițiile prevăzute la alin. (6) se acordă titularului la împlinirea de către acesta a vârstei de 18 ani.(8) În cazul decesului copilului prevăzut la alin. (3) sumele cu titlu de alocație de stat plătite conform alin. (6) se fac venit la bugetul de stat.(9) În cazul în care pentru copilul prevăzut la alin. (3) măsura de protecție specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, încetează sau se modifică, alocația de stat se va acorda potrivit situației în care se află copilul.(10) În situația în care copiii prevăzuți la alin. (9) sunt în întreținerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecție specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, suma cu titlu de alocație de stat capitalizată în condițiile alin. (6) poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecția copilului.(11) După împlinirea de către copiii prevăzuți la alin. (3) a vârstei de 18 ani, aceștia beneficiază de alocație de stat pentru copii în aceleași condiții ca tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3).
   +  Articolul 5(1) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București comunică agenției pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare agenții teritoriale, situația privind copiii care au decedat.(2) Pentru tinerii prevăzuți la art. 1 alin. (3) inspectoratul școlar județean, respectiv al municipiului București, denumit în continuare inspectorat școlar, transmite agențiilor teritoriale până la data de 1 octombrie a fiecărui an situația centralizatoare privind elevii înscriși în anul școlar. Situația va cuprinde și elevii înscriși în unitățile de învățământ private acreditate ori autorizate în condițiile legii.(3) Pe parcursul anului școlar, inspectoratele școlare transmit lunar agențiilor teritoriale situația privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care nu mai urmează cursurile învățământului liceal sau profesional organizate în condițiile legii.(4) Pentru tinerii înscriși în unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate, aceste unități de învățământ au obligația de a transmite agențiilor teritoriale situațiile prevăzute la alin. (2) și (3).  +  Articolul 6(1) Stabilirea dreptului de alocație de stat pentru copii se face pe baza cererii și a actelor din care rezultă îndeplinirea condițiilor de acordare a acestui drept.(2) Cererea se face, în numele copilului, de către persoanele prevăzute la art. 4 alin. (1) -(3).(3) După împlinirea vârstei de 14 ani, cererea se poate face și de către copil, cu încuviințarea reprezentantului său legal.(4) Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.(5) În cazul în care cererea este înregistrată ulterior lunii în care s-a născut copilul, plata alocației de stat pentru copii se poate face și pentru perioadele anterioare, dar nu mai mult de 12 luni.(6) Dreptul la alocația de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare.(7) În cazul în care achitarea drepturilor de alocație de stat pentru copii se face prin mandat poștal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni reprezentantul legal al copilului nu a încasat drepturile cu titlu de alocație de stat. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului, care se înregistrează la agenția teritorială.  +  Articolul 7(1) Persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii sunt obligate să comunice orice schimbare în privința componenței familiei sau a domiciliului/reședinței care poate determina încetarea sau modificarea acordării drepturilor de alocație de stat pentru copii, în termen de cel mult 15 zile de la apariția acesteia, inclusiv situația în care cetățenii români își stabilesc rezidența în altă țară împreună cu copiii lor.(2) Sumele plătite necuvenit cu titlu de alocație de stat pentru copii se recuperează pe baza deciziei emise de persoana juridică care a efectuat plata alocației de stat pentru copii sau prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat în mod necuvenit.(3) Decizia prin care se recuperează sumele încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere.(4) Decizia de recuperare și angajamentul de plată constituie titlu executoriu de la data comunicării, respectiv de la data semnării.  +  Articolul 8Alocația de stat pentru copii nu este impozabilă și nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor plătite necuvenit cu acest titlu.  +  Articolul 9Contestațiile formulate împotriva modului de stabilire și de plată a alocației de stat pentru copii se soluționează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Fondurile pentru plata alocației de stat pentru copii, precum și pentru cheltuielile cu administrarea și transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale.(2) Plata alocației de stat pentru copii se realizează prin mandat poștal, cont curent personal sau cont de card.(3) În cazul achitării drepturilor de alocație de stat în cont curent personal sau cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare, pe bază de borderou, cu plata unui comision bancar.(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (3) nu poate fi mai mare de 0,1% din drepturile achitate și va fi stabilit prin negociere, la nivel teritorial, între agențiile teritoriale și unitățile bancare.  +  Articolul 10^1(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea de către serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București a prevederilor art. 5 alin. (1);b) nerespectarea de către inspectoratul școlar județean, respectiv a municipiului București, a prevederilor art. 5 alin. (2) și (3);c) nerespectarea de către unitățile de învățământ din subordinea altor autorități ale administrației publice centrale de specialitate a prevederilor art. 5 alin. (4).(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei nerespectarea de către persoanele cărora li se face plata alocației de stat pentru copii a prevederilor art. 7 alin. (1).(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către inspectorii sociali.(4) Constatarea contravențiilor se poate efectua și de către celelalte organe de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, conform atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.(5) În situația prevăzută la alin. (4), organul de control al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice are obligația de a transmite de îndată procesul-verbal de constatare organului de control competent potrivit alin. (3) în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.(6) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de contravenție ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(7) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(8) Procesele-verbale întocmite de către personalul împuternicit în condițiile alin. (3) și (4) vor fi depuse în fotocopie la entitatea controlată prevăzută la alin. (1). (la 01-01-2017, Actul a fost completat de Articolul 21, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 82 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 11În aplicarea prezentei legi, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a drepturilor, se emit norme metodologice, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului*). Notă
  *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 12 iunie 2008.
   +  Articolul 12(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I**). Notă
  **) Legea nr. 61/1993 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 1-17, art. 28-30 și anexa din Decretul nr. 410/1985***) privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare. Notă
  ***) Decretul nr. 410/1985 privind alocația de stat și indemnizația pentru copii, ajutoarele ce se acordă mamelor cu mai mulți copii și soțiilor de militari în termen, precum și indemnizația de naștere, publicată în Buletinul Oficial nr. 76 din 26 decembrie 1985, a fost abrogat prin Legea nr. 7/1998 privind declararea ca abrogate a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 13 ianuarie 1998.
  -----