LEGE nr. 204 din 22 mai 2006 privind pensiile facultative
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 31 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește:a) principiile elaborării și autorizării prospectului schemei de pensii facultative și ale fondului de pensii facultative;b) principiile organizării și funcționării administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum și coordonarea activității altor entități implicate în acest domeniu;c) reglementarea și supravegherea prudențială a administrării fondurilor de pensii facultative.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. activele unui fond de pensii facultative reprezintă instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum și numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participanților;2. activul personal reprezintă suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond;3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumită dată reprezintă valoarea care se obține prin deducerea valorii obligațiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea dată;4. actul individual de aderare reprezintă contractul scris, încheiat între persoana fizică și administrator, care conține acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii;5. acționarul semnificativ reprezintă persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane fizice și/sau juridice care acționează împreună și care deține direct ori indirect o participație de 10% sau mai mult din capitalul social al unei societăți ori din drepturile de vot sau o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra gestiunii și politicii de afaceri a acesteia;6. administrarea specială reprezintă exercitarea răspunderii fiduciare de către administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii facultative, în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;7. administratorul special poate fi orice persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii, desemnată de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private și care se subrogă în drepturile și obligațiile administratorului pentru o perioadă determinată;8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investițiilor, o societate de asigurări, autorizate conform legislației care reglementează domeniile în care activează, a căror autorizație este în vigoare și care sunt autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative și, opțional, pentru a furniza pensii private;9. angajatorul reprezintă persoana fizică sau juridică ce poate, potrivit legii, să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, sau pe bază de raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare;10. beneficiarul reprezintă moștenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;11. beneficiile colaterale reprezintă orice avantaje, precum facilități bănești sau cadouri, altele decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisia, reprezintă autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări prin Legea nr. 313/2005;13. Consiliul de supraveghere specială reprezintă două sau mai multe persoane, în funcție de numărul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numărul de participanți la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei și care asistă și supervizează activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii facultative;14. contractul de administrare reprezintă contractul încheiat între administrator și participant, care are ca obiect administrarea fondului de pensii facultative;15. contribuțiile reprezintă sumele plătite de către participanți și/sau în numele acestora la un fond de pensii facultative;16. depozitarul reprezintă instituția de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau sucursala din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, avizată de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, căreia îi sunt încredințate spre păstrare, în condiții de siguranță, toate activele fiecărui fond de pensii facultative;17. fondul de pensii facultative reprezintă fondul constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanți, în conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară și cu dispozițiile prezentei legi;18. fondul de garantare a pensiilor reprezintă fondul înființat din contribuții ale administratorilor și ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanților și beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii reglementat și supravegheat de Comisie;19. instrumentele financiare reprezintă:a) valori mobiliare;b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;c) instrumente ale pieței monetare, inclusiv titluri de stat cu scadență mai mică de un an și certificate de depozit;d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri;e) contracte forward pe rata dobânzii;f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb și pe acțiuni;g) opțiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include și opțiuni pe curs de schimb și pe rata dobânzii;h) orice alt instrument admis la tranzacționare pe o piață reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori pentru care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacționare pe o astfel de piață;20. instrumentele financiare derivate reprezintă instrumentele definite la pct. 19 lit. d) și g), combinații ale acestora, precum și alte instrumente calificate astfel prin reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare;21. participantul reprezintă persoana care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii facultative și care are în viitor un drept la o pensie facultativă;22. pensia facultativă reprezintă suma plătită periodic titularului sau beneficiarului, în mod suplimentar și distinct de cea furnizată de sistemul public;23. ponderea zilnică a unui fond reprezintă raportul dintre activul net total al fondului și suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;24. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă reprezintă media aritmetică a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectivă;25. prospectul schemei de pensii facultative reprezintă documentul care cuprinde termenii contractului de administrare și ai schemei de pensii facultative;26. provizionul tehnic reprezintă un volum adecvat de pasive corespunzător angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investiții care acoperă riscurile biometrice și pe cele privind investițiile;27. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezintă rata anualizată a produsului randamentelor zilnice, măsurate pe o perioadă de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unități de fond din ziua respectivă și valoarea unității de fond din ziua precedentă;28. rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezintă suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecărui fond și ponderea medie a fondului în totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectivă;29. rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor reprezintă cea mai mică valoare dintre rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă, diminuată cu 4 puncte procentuale, și 50% din rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor în perioada respectivă;30. riscurile biometrice reprezintă riscurile legate de deces, invaliditate și longevitate;31. schema de pensii facultative reprezintă sistemul de termene, condiții și reguli pe baza cărora administratorul colectează și investește activele fondului de pensii facultative, în scopul dobândirii de către participanți a unei pensii facultative;32. societatea de pensii reprezintă societatea pe acțiuni, constituită în conformitate cu dispozițiile legislației comerciale și cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative și, opțional, furnizarea pensiilor private;33. statul membru de origine reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care administratorul își are sediul social și principala structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala sa structură administrativă;34. statul membru gazdă reprezintă statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, a cărui legislație socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabilă relației dintre angajator și participanți;35. statul terț reprezintă oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu aparține Spațiului Economic European;36. unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative și valoarea la zi a unei unități de fond.(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, denumită în continuare prima entitate, reprezintă:a) un acționar sau un grup de acționari care deține mai mult de 10% din acțiunile emise de prima entitate ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;b) orice entitate în care prima entitate deține, direct sau indirect, mai mult de 10% din acțiunile emise ori care, deși deține un procent mai mic, poate influența, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;c) orice altă entitate în care un acționar deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din acțiunile emise și, în același timp, deține, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul acțiunilor emise de prima entitate;d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entități;e) orice membru al consiliului de administrație sau al altui organ de conducere ori de supraveghere al respectivei entități;f) soțul/soția sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea inclusiv al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).  +  Capitolul II Înființarea societăților de pensii, autorizarea și retragerea autorizației administratorilor  +  Articolul 3(1) Pot administra fonduri de pensii facultative societățile de pensii, societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare, autorizate de Comisie în acest scop.(2) Societățile de administrare a investițiilor și societățile de asigurare prevăzute la alin. (1) sunt înființate și autorizate potrivit legislației ce reglementează domeniul lor de activitate.  +  Articolul 4(1) Societățile de pensii necesită autorizare de către Comisie pentru constituire și administrare.(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societăți pe acțiuni, iar persoanele care intenționează să înființeze o societate de pensii depun la Comisie cererea pentru autorizarea de constituire.(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societății de pensii este însoțită de următoarele documente:a) proiectul actului constitutiv;b) dovada că fondatorii dețin resursele financiare necesare vărsării capitalului social, precum și proveniența acestora;c) cazierele judiciare și cazierele fiscale ale fondatorilor;d) documente privind fondatorii, cu informații referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum și natura legăturilor dintre ei;e) documente din care să reiasă situația financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani, auditate de un auditor financiar;f) declarația pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, din care să rezulte că dețin, individual sau în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială, cel puțin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;g) documente privind candidații pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, după caz, curriculum vitae datat și semnat, care să specifice calificarea și experiența profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii;h) cazierele judiciare și fiscale ale candidaților pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție, dacă este cazul;i) proiectul regulamentului de organizare și funcționare a societății de pensii;j) dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;k) dovada plății taxei privind cererea de autorizare de constituire.(4) Comisia poate solicita în scris și alte documente și informații suplimentare celor prevăzute la alin. (3), potrivit reglementărilor cuprinse în normele elaborate de Comisie.  +  Articolul 5(1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizarea de constituire, documente și informații suplimentare, pe care aceștia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.(2) Comisia verifică orice aspect legat de cererea pentru autorizarea de constituire, fiind îndreptățită să se adreseze autorităților competente și să obțină de la acestea orice documente și informații pe care le consideră relevante.  +  Articolul 6Comisia analizează cererea pentru autorizarea de constituire și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.  +  Articolul 7Comisia aprobă cererea pentru autorizarea de constituire, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;b) calitatea acționarilor și a membrilor propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție garantează gestiunea corectă și prudențială a fondului de pensii facultative;c) fondatorii și membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment, nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, și nu au fost implicați în niciun fel de scandaluri financiare;d) membrii propuși pentru consiliul de administrație și comitetul de direcție au pregătirea și experiența profesională necesare funcției pe care urmează să o îndeplinească;e) denumirea societății de pensii nu este de natură să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane;f) fondatorii fac dovada vărsării integrale și în formă bănească a capitalului social;g) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.  +  Articolul 8(1) Comisia respinge cererea pentru autorizarea de constituire în următoarele situații:a) documentația prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;b) neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 7.(2) Decizia de respingere, scrisă și motivată, se comunică fondatorilor în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 9(1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.(2) Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilității autorizației de constituire.(3) Autorizația de constituire a unei societăți de pensii nu garantează și obținerea autorizației de administrare.  +  Articolul 10(1) Administratorul trebuie să obțină autorizație de administrare a fondurilor de pensii facultative de la Comisie.(2) În vederea obținerii autorizației de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurare depune la Comisie o cerere însoțită de următoarele documente:a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;b) dovada vărsării sau a reîntregirii, sub formă bănească, a capitalului social, după caz;c) proiectul contractului de depozitare;d) proiectul de contract de societate civilă;e) declarația privind politica de investiții;f) planul de afaceri pe 3 ani;g) proiectul prospectului schemei de pensii facultative;h) dovada plății taxei pentru cererea de autorizare de administrare;i) orice alte documente și informații suplimentare prevăzute în normele adoptate de Comisie.(3) Comisia poate solicita societății de pensii, societății de administrare a investițiilor sau societății de asigurare, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente și informații suplimentare, pe care acestea trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.(4) Comisia analizează cererea pentru autorizarea de administrare și, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații, procedează la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisă și motivată.  +  Articolul 11Decizia de aprobare sau decizia de respingere, după caz, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 12(1) Modificarea conținutului documentelor care au stat la baza autorizației de administrare trebuie aprobată în prealabil de Comisie, cu excepția cazului în care modificarea este în afara controlului administratorului.(2) Comisia analizează modificările în conformitate cu procedura de autorizare prevăzută la art. 10 și aprobă sau respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 11.  +  Articolul 13(1) Comisia întocmește și ține evidența în Registrul fondurilor de pensii private și al administratorilor, denumit în continuare Registru.(2) Registrul cuprinde:a) denumirea și natura fondului de pensii facultative;b) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare ale administratorului;c) lista acționarilor administratorului, a membrilor consiliului de administrație și a deținerilor de acțiuni de către aceștia;d) denumirea, sediul, numărul de înregistrare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare ale depozitarului;e) codul autorizației fondului de pensii facultative, codul autorizației administratorului și codul avizului depozitarului;f) statul membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în care funcționează administratorul, în cazul desfășurării activităților în condițiile art. 29 alin. (3);g) alte informații prevăzute în normele adoptate de Comisie.(3) Registrul are rolul de a înregistra și de a actualiza evidența fondurilor de pensii facultative și a administratorilor acestora.(4) La data acordării autorizației de administrare, Comisia înscrie administratorul în Registru.(5) Orice modificare privind retragerea autorizației administratorului se consemnează în Registru. (la 22-10-2007, Alin. (5) al art. 13 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 14(1) Denumirea societății de pensii care obține autorizație de administrare, în conformitate cu prevederile prezentei legi și cu cele ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va conține sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private.(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care dețin o autorizație de administrare în conformitate cu prevederile prezentei legi și/sau cu cele ale Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-10-2008, Art. 14 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 15(1) Activitatea unui administrator cuprinde, în principal, următoarele:a) colectarea contribuțiilor participanților, transformarea lor în unități de fond și actualizarea informațiilor privind conturile acestora;b) transferul de lichidități bănești și decontarea cheltuielilor privind operațiunile fondului de pensii facultative;c) evidența, administrarea și investirea activelor fondului de pensii facultative;d) calculul sumei din contul fiecărui participant la sfârșitul perioadei de acumulare, conform legii;e) calculul valorii nete a activelor fondului de pensii facultative și al unității de fond, în fiecare zi lucrătoare;f) convertirea contribuțiilor și a transferurilor de lichidități bănești în unități de fond;g) evidența conturilor individuale, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanților;h) gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii facultative;i) efectuarea plăților datorate entităților implicate;j) gestionarea relațiilor cu entitățile implicate;k) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea rapoartelor, potrivit legii;l) gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii facultative, activitatea proprie, participanții și beneficiarii săi;m) alte activități prevăzute în normele adoptate de Comisie.(2) Activele și pasivele fiecărui fond de pensii facultative sunt organizate, evidențiate și administrate distinct, separat de celelalte activități și de contabilitatea proprie ale administratorului, fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri și administrator.(3) Toate activele și pasivele corespunzătoare activității de administrare a fondurilor de pensii facultative sunt restricționate, gestionate și organizate separat de alte activități ale societăților de asigurare, respectiv ale societăților de administrare a investițiilor, fără posibilitatea de transfer.(4) Activele și pasivele restricționate, gestionate și organizate separat, prevăzute la alin. (3), sunt limitate la operațiunile legate de fondurile de pensii facultative și activități conexe.(5) Contabilitatea operațiunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se efectuează în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.(6) Comisia elaborează și emite norme și reglementări în domeniul contabilității și în domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de aceasta, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.(7) Situațiile financiare și cele privind operațiunile oricărei entități supuse autorizării, supravegherii și controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi elaborate în conformitate cu cerințele specifice stabilite de Ministerul Finanțelor Publice și cu reglementările Comisiei și vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România.(8) Modul de aplicare a prevederilor referitoare la auditul financiar al entităților implicate în administrarea fondurilor de pensii facultative se va stabili pe baza unui protocol încheiat între Comisie și Camera Auditorilor Financiari din România.  +  Articolul 16Administratorul are obligația de a constitui în structura sa organizatorică o direcție de audit intern și o direcție distinctă, responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită.  +  Articolul 17(1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea fondului de pensii facultative.(2) Încredințarea executării anumitor obligații către un terț nu exonerează administratorul de răspundere.(3) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri de pensii facultative, pentru fiecare fond având un prospect al schemei de pensii facultative distinct și autorizat.  +  Articolul 18(1) Acțiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acțiuni la purtător, nu pot fi acțiuni preferențiale și pot fi denominate.(2) Actul constitutiv al administratorilor trebuie să prevadă că acționarii nu pot beneficia de drepturi preferențiale sau de alte privilegii și că este interzisă limitarea drepturilor sau impunerea de obligații suplimentare.  +  Articolul 19Administratorul poate dobândi o parte sau tot capitalul social al altui administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei și cu respectarea legislației din domeniul concurenței.  +  Articolul 20(1) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din împrumuturi sau credite și nu poate fi grevat de sarcini.(2) Capitalul social minim necesar pentru administrarea de fonduri de pensii facultative este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.(3) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de pensii nou-înființată este subscris și vărsat integral, exclusiv în numerar, la momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României.(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investițiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfășurarea activităților pentru care se solicită autorizarea, se subscrie și se varsă integral, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să funcționeze pe teritoriul României. (la 31-10-2008, Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (5) Capitalul social al administratorului, prevăzut la alin. (2), va fi majorat cu 0,2% pentru echivalentul în lei al fiecărui milion de euro care depășește echivalentul în lei a 200 milioane euro active totale nete ale fondurilor de pensii facultative, aflate în administrare.  +  Articolul 21(1) O persoană fizică sau juridică poate fi acționar la un singur administrator.(2) Orice deținere mai mare de 5% din capitalul social al administratorului va fi avizată de Comisie.(3) Calitatea acționarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente și sănătoase a fondului de pensii facultative și să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în scopul protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor.(4) Acționarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:a) să justifice proveniența fondurilor destinate participației la capitalul social;b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru identificarea relațiilor de afiliere cu alte persoane;c) să fi funcționat, în cazul acționarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu excepția celor rezultați în urma fuziunii sau divizării unei alte persoane juridice care, înainte de fuziune sau de divizare, a funcționat minimum 3 ani.  +  Articolul 22(1) Consiliul de administrație al administratorului decide asupra politicii de investiții și asupra politicii financiare a fondului de pensii facultative, precum și asupra oricăror alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare avizat de Comisie.(2) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, trebuie să îndeplinească condițiile cerute de legislația privind societățile comerciale, precum și următoarele condiții: (la 22-10-2007, Partea introductivă a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului". ) a) să fie absolvenți ai unei instituții de învățământ superior;b) să aibă experiență profesională de cel puțin 5 ani în domeniul investițiilor, financiar, juridic, bancar sau de asigurări;c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcția pe care urmează să o îndeplinească.(3) Membrii consiliului de administrație sau ai comitetului de direcție, după caz, trebuie să aibă conduita morală și profesională corespunzătoare funcției și să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe:a) să nu fi fost sancționați de către autorități române sau străine din domeniul financiar cu interdicția de a desfășura activități în sistemul financiar sau, la data depunerii cererii de autorizare, cu interdicția temporară de a desfășura astfel de activități;b) să nu fi deținut funcția de administrator al unei societăți comerciale române sau străine, aflată în curs de reorganizare judiciară ori declarată în stare de faliment în ultimii 2 ani anteriori declanșării procedurii falimentului;c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăți care nu și-a respectat obligațiile materiale și financiare față de terți la momentul încetării activității societății respective;d) să nu aibă mențiuni în cazierele judiciar și fiscal.  +  Articolul 23(1) Administratorii, directorii, respectiv membrii ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului, după caz, al unui administrator nu pot fi membri în organele de conducere ale: (la 22-10-2007, Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007, prin înlocuirea sintagmei "membrii consiliului de administrație și ai comitetului de direcție" cu sintagma "administratori, directori, respectiv membri ai consiliului de supraveghere sau ai directoratului". ) a) altor administratori de fonduri de pensii facultative sau ale persoanelor afiliate acestora;b) depozitarului fondului de pensii facultative sau persoanelor afiliate acestuia;c) organizațiilor sindicale și patronale.(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) se aplică și persoanelor care au raporturi de muncă, comerciale sau alte raporturi similare cu entitățile prevăzute la același alineat.  +  Articolul 24(1) Administratorul trebuie să acționeze în interesul participanților și să aplice principii prudențiale în activitatea sa.(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului. (la 31-10-2008, Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 25(1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:a) acordarea de împrumuturi;b) garantarea de împrumuturi sau de credite.(2) Tranzacțiile în nume propriu efectuate de un administrator respectă obligațiile de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii facultative prevăzute de prezenta lege.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii pot desemna:a) pentru conservarea activelor lor, depozitarii stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru această activitate;b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiții, gestionari de investiții stabiliți în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și autorizați corespunzător pentru această activitate. La solicitarea autorității competente din statul de origine al administratorului, Comisia poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului de pensii facultative.  +  Articolul 26(1) Pentru administrarea unui fond de pensii facultative, administratorul percepe participanților și beneficiarilor un comision de administrare.(2) Cuantumul maxim al comisioanelor se stabilește prin prospectul schemei de pensii facultative și este același pentru toți participanții și beneficiarii la schema respectivă.(3) Modificarea comisioanelor se comunică participanților cu cel puțin 6 luni înainte de aplicarea lor, cu avizul Comisiei.  +  Articolul 27(1) Administratorul achită Comisiei, de la momentul autorizării primului fond de pensii facultative administrat, pe durata valabilității acesteia, o taxă lunară de administrare.(2) Pentru nevirarea la termen a taxei lunare de administrare prevăzute la alin. (1), Comisia calculează dobânzi și penalități de întârziere, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligații bugetare.  +  Articolul 28(1) Taxele de autorizare, avizare și administrare se stabilesc prin normele adoptate de Comisie.(2) Taxele prevăzute la alin. (1) sunt suportate de solicitant, respectiv de administrator.(3) În cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa percepută nu se restituie.(4) Prin proiectul anual al bugetului propriu, Comisia poate modifica nivelul taxelor.  +  Articolul 29(1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi administrator, în sensul prezentei legi, orice entitate autorizată pentru această activitate într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(2) Administratorii care au fost autorizați, avizați sau supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca administrator de scheme de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința autorizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii autorizați în România pot primi contribuții de la participanți și întreprinderi dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(4) De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc condițiile pentru a deveni participanți la scheme de pensii facultative și întreprinderile din România pot vira contribuții către fonduri de pensii administrate de administratori autorizați într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(5) Administratorul din România care intenționează să accepte contribuții de la un participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.(6) Administratorul prevăzut la alin. (5) notifică intenția sa Comisiei, indicând: statul membru gazdă, numele participantului și principalele caracteristici ale schemei de pensii facultative.(7) Comisia, notificată conform alin. (6), dacă nu are motive să considere că structura administrativă sau situația financiară a administratorului ori reputația și calificările profesionale sau experiența persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu activitățile propuse în statul gazdă, comunică autorității competente din acest stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informațiile prevăzute la alin. (6) și aduce la cunoștință administratorului aceasta.(8) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European să înceapă să administreze o schemă de pensii facultative cu participanți din România, Comisia comunică autorității competente din statul membru de origine, în termen de două luni de la primirea informațiilor prevăzute la alin. (6), cerințele stabilite de legislația română privind pensiile facultative, în conformitate cu care trebuie gestionată schema de pensii facultative cu participanți din România, spre transmitere administratorului interesat.(9) La primirea informațiilor prevăzute la alin. (8) sau, dacă nu primește nici o notificare din partea autorității competente a statului membru de origine, la expirarea perioadei prevăzute la alin. (8), administratorul poate începe să administreze schema de pensii facultative cu participanți din România, în conformitate cu cerințele stabilite de legislația română privind pensiile facultative.(10) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, care administrează o schemă de pensii facultative cu participanți din România, va respecta cerințele de furnizare de informații stabilite de Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.(11) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerințele legislației române privind pensiile facultative.(12) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, care administrează o schemă de pensii facultative cu participanți din România, urmărind respectarea în activitățile acestuia a cerințelor stabilite de legislația română privind pensiile facultative, precum și a cerințelor de furnizare de informații, prevăzute la alin. (10).(13) În cazul în care, în urma supravegherii, se constată încălcări ale acestor cerințe în activitatea administratorului, Comisia notifică fără întârziere autoritatea competentă din statul membru de origine.(14) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazdă, adoptă măsurile necesare pentru ca administratorul din România să pună capăt încălcării cerințelor stabilite de legislația socială și de muncă relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazdă.(15) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de origine al administratorului sau pentru că asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul membru de origine, administratorul continuă să încalce legislația română privind pensiile facultative, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă din statul membru de origine, să ia măsurile necesare pentru a preveni sau a sancționa alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicția aplicată administratorului de a desfășura activități în contul participanților în România.(16) Comisia poate solicita autorității competente din statul membru de origine al administratorului să decidă asupra separării activelor și pasivelor corespunzătoare activității desfășurate în România de celelalte active și pasive.(17) La solicitarea autorității competente din statul membru gazdă, Comisia cere administratorului din România să separe activele și pasivele corespunzătoare activității desfășurate în statul gazdă de celelalte active și pasive.  +  Capitolul III Autorizarea prospectului schemei de pensii facultative  +  Articolul 30(1) Prospectul schemei de pensii facultative este elaborat și propus de către administrator.(2) Fiecare prospect al schemei de pensii facultative propus de administrator trebuie să obțină autorizarea Comisiei.(3) Prospectul schemei de pensii facultative poate fi modificat numai cu avizul prealabil al Comisiei.  +  Articolul 31(1) Pentru a obține autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative, societatea de pensii, societatea de administrare a investițiilor sau societatea de asigurări depune la Comisie o cerere, odată cu cererea pentru autorizarea de administrare, prospectul schemei de pensii facultative, inclusiv proiectul contractului de depozitare și proiectul contractului de societate civilă.(2) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii facultative se emite odată cu autorizarea de administrare a fondului de pensii.(3) Procedura de autorizare și modificare a prospectului schemei de pensii facultative este prevăzută în normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 32Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii facultative numai după autorizarea acestuia, sub sancțiunea retragerii autorizației de administrare.  +  Articolul 33Conținutul schemei de pensii facultative se stabilește prin normele adoptate de Comisie și conține obligatoriu cel puțin următoarele elemente:a) denumirea și sediul administratorului;b) condițiile de eligibilitate a participanților pentru aderarea la schema de pensii facultative;c) cuantumul contribuției la fondul de pensii facultative, precum și modalitatea de plată a acesteia;d) modalitatea de împărțire între participanți a rezultatelor din investiții;e) principiile investiționale ale schemei de pensii facultative;f) riscurile financiare, tehnice și de altă natură implicate de schema de pensii facultative;g) natura și distribuția riscurilor prevăzute la lit. f);h) dreptul exclusiv de proprietate al participanților la schema de pensii facultative asupra sumei existente în conturile individuale;i) condițiile începerii și plății prestațiilor facultative;j) condițiile de acordare a prestațiilor facultative în caz de invaliditate;k) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii facultative, defalcate pe categorii;l) periodicitatea și procedura de raportare către participanți;m) condițiile și procedurile de încetare a participării și de transfer la un alt fond de pensii facultative.  +  Articolul 34Comisia elaborează modelul contractului-cadru de administrare, care conține în mod obligatoriu următoarele:a) părțile contractante;b) principiile schemei de pensii facultative;c) principalele drepturi și obligații ale părților contractante și modalitatea de implementare;d) modul de administrare;e) modalitățile de control, exercitate de către auditori;f) obligațiile de informare a administratorului față de participanți și autorități;g) evidențele administratorului referitoare la participanți, contribuții, investiții și pensii facultative;h) modalitățile specifice de constatare, reclamare și remediere a deficiențelor;i) răspunderea părților contractante;j) sancțiunile;k) durata contractului de administrare, modalitățile de modificare și de încetare a contractului de administrare;l) informații privind depozitarul fondului de pensii facultative.  +  Articolul 35Auditorul și depozitarul își plătesc fiecare taxa de avizare.  +  Articolul 36(1) Modificarea prospectului schemei de pensii facultative se face de către administrator cu acordul majorității participanților la fondul de pensii facultative.(2) Modificările devin aplicabile numai după avizarea lor de către Comisie.  +  Articolul 37Abrogat. (la 22-10-2007, Art. 37 a fost abrogat de pct. 2 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 38Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului în una dintre următoarele situații:a) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 16, 21, art. 22 alin. (2) și (3) și ale art. 23;b) rentabilitatea fondului de pensii facultative s-a situat sub rentabilitatea minimă timp de 4 trimestre consecutive;c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor care rezultă din prezenta lege, din normele adoptate de Comisie sau din prospectul schemei de pensii facultative;d) administratorul nu a început operațiunile pentru care a fost autorizat, în termen de un an de la primirea autorizației, sau nu și-a exercitat mai mult de 6 luni activitatea de administrare;e) acționarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;f) administratorul se află în incapacitate de plată;g) administratorul nu mai îndeplinește condițiile de funcționare;h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanților și ale beneficiarilor;i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;j) în cazul desfășurării activității în condițiile art. 29 alin. (3), atunci când administratorul nu respectă cerințele stabilite de legislația din domeniul muncii și protecției sociale relevantă în domeniul schemelor de pensii facultative din statul membru gazdă;k) orice alte situații prevăzute în normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 39(1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizației de administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situația financiară a fondului de pensii facultative la data retragerii, auditată de un auditor financiar.(2) De la data retragerii autorizației de administrare, Comisia hotărăște instituirea administrării speciale.  +  Articolul 40(1) Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau decizia de retragere a autorizației de administrare, scrisă și motivată, se comunică în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia și poate fi atacată la instanța judecătorească competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-10-2007, Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (2) Plângerea adresată instanței de contencios administrativ competente nu suspendă, pe timpul soluționării acesteia, măsurile dispuse de Comisie.(3) Soluționarea plângerii se face cu precădere și de urgență.(4) Procedura de retragere a autorizației de administrare se stabilește prin normele adoptate de Comisie. (la 22-10-2007, Alin. (4) al art. 40 a fost modificat de pct. 3 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (5) În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești prin care s-a soluționat contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației de administrare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.  +  Articolul 41Comisia emite norme privind:a) autorizarea ca administrator;b) retragerea autorizației de administrare a administratorului;c) fuziunea și divizarea administratorilor;d) fuziunea fondurilor de pensii facultative. (la 22-10-2007, Art. 41 a fost modificat de pct. 4 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Capitolul IV Înființarea, autorizarea și retragerea autorizației fondurilor de pensii facultative  +  Articolul 42(1) Fondul de pensii facultative trebuie autorizat de Comisie după autorizarea administratorilor și a prospectului schemei de pensii facultative.(2) Autorizația se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se anexează următoarele documente:a) actul individual de aderare la contractul de societate civilă care înființează fondul de pensii facultative și la prospectul schemei de pensii facultative;b) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii facultative;c) alte documente și informații, potrivit cerințelor prevăzute în normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 43(1) Comisia poate solicita administratorului alte documente și informații, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a fondului de pensii facultative.(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de pensii facultative, fiind îndreptățită:a) să se adreseze autorităților competente;b) să solicite documente și informații din alte surse.  +  Articolul 44(1) Fondul de pensii facultative trebuie să aibă minimum 100 de participanți și se constituie prin contract de societate civilă.(2) Conținutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un fond de pensii facultative este stabilit prin normele adoptate de Comisie.(2^1) Modificarea contractului de societate se poate realiza la propunerea administratorului sau a majorității participanților. (la 14-04-2017, Articolul 44 din Capitolul IV a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 52 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2017 ) (2^2) Prin derogare de la prevederile art. 1.910 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, hotărârile privind modificarea contractului de societate se adoptă cu acordul majorității participanților, dacă prin contract nu se stabilește altfel. (la 14-04-2017, Articolul 44 din Capitolul IV a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 52 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2017 ) (2^3) Autoritatea de Supraveghere Financiară poate emite norme cu privire la procedura de modificare a contractului de societate. (la 14-04-2017, Articolul 44 din Capitolul IV a fost completat de Articolul II din LEGEA nr. 52 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 11 aprilie 2017 ) (3) Denumirea fondului de pensii facultative va conține sintagma "fond de pensii facultative".(4) Denumirea fondului de pensii facultative nu trebuie să inducă în eroare participanții, potențialii participanți sau alte persoane.  +  Articolul 45Comisia verifică dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de prezenta lege de către membrii fondului de pensii facultative pentru a fi participanți, conform prezentei legi, avizează contractul de societate civilă și procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente și informații de la administrator, la aprobarea sau la respingerea motivată a autorizării fondului de pensii facultative.  +  Articolul 46(1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii facultative dacă documentația prezentată:a) rămâne incompletă și după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la solicitarea unor informații sau documente suplimentare;b) nu este întocmită în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;c) conține clauze care pot prejudicia interesele participanților sau care nu le protejează în mod corespunzător.(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative, scrisă și motivată, se comunică în termen de 10 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.  +  Articolul 47(1) Fondul de pensii facultative primește contribuții numai după autorizarea sa de către Comisie.(2) Resursele financiare ale fondului de pensii facultative sunt:a) contribuțiile nete convertite în unități de fond;b) drepturile cuvenite în calitate de beneficiar și nerevendicate în termenul general de prescripție;c) dobânzile și penalitățile de întârziere aferente contribuțiilor nevirate în termen;d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fondul de pensii facultative sunt următoarele:a) comisionul de administrare;b) comisionul de depozitare;c) comisioanele de tranzacționare;d) comisioanele bancare;e) taxe de auditare a fondului de pensii facultative.  +  Articolul 48Un fond de pensii facultative nu poate fi declarat în stare de faliment.  +  Articolul 49Un fond de pensii facultative poate fi administrat și reprezentat în raporturile cu terții, inclusiv în fața instanțelor judecătorești, numai de către administratorul care are autorizație de administrare pentru acel fond.  +  Articolul 50Toate informațiile privind fondurile de pensii facultative sunt furnizate de către administrator.  +  Articolul 51(1) Toți participanții și beneficiarii la un fond de pensii facultative au aceleași drepturi și obligații și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.(2) Participanții și beneficiarii la un fond de pensii facultative au dreptul la egalitate de tratament și în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reședinței într-o altă țară, stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European.(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reședinței într-o altă țară, participanții optează între a plăti în continuare contribuțiile la un fond de pensii facultative din România sau a plăti contribuții la un alt fond de pensii.(4) Nici o persoană care dorește să devină participant nu poate fi supusă unui tratament discriminatoriu și nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este eligibilă.  +  Articolul 52(1) Când numărul de participanți a scăzut și se menține sub minimul legal timp de un trimestru, Comisia retrage autorizația unui fond de pensii facultative.(2) Administratorul încetează orice activitate aferentă fondului de pensii facultative de la data luării la cunoștință despre retragerea autorizației acestuia.(3) De la data la care Comisia retrage autorizația unui fond de pensii facultative se aplică prevederile art. 58-70 referitoare la administrarea specială.  +  Articolul 53Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii facultative sau de retragere a autorizației, după caz, poate fi atacată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 54În termen de 10 zile calendaristice de la data expirării perioadei de contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii prin care s-a soluționat contestația, Comisia publică anunțul privind retragerea autorizației în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.  +  Capitolul V Supravegherea specială  +  Articolul 55(1) Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare pentru limitarea riscurilor și asigurarea redresării fondului de pensii facultative, în vederea protejării intereselor participanților și ale beneficiarilor, în situația în care se constată deficiențe în urma controalelor efectuate de Comisie și care nu sunt situații de natură a institui administrarea specială.(2) Instituirea supravegherii speciale, precum și desemnarea Consiliului de supraveghere specială se fac de către Comisie.(3) Comisia notifică administratorilor instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele și procedura de contestare.  +  Articolul 56(1) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele și evidențele fondului de pensii facultative și ale administratorului, fiind obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor.(2) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.  +  Articolul 57(1) Consiliul de supraveghere specială asistă și supervizează activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii facultative.(2) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuții:a) analizează situația financiară a fondului de pensii facultative și a administratorului și prezintă Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;b) urmărește modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a deficiențelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale Comisiei;c) urmărește realizarea planului de remediere a deficiențelor sau de redresare financiară a fondului de pensii facultative, propus de administrator;d) suspendă sau desființează actele de decizie ale administratorului, contrare reglementărilor prudențiale sau care determină deteriorarea situației financiare a fondului de pensii facultative;e) propune Comisiei aplicarea de sancțiuni în situația în care administratorul nu respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;f) alte atribuții stabilite de Comisie.(3) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.  +  Capitolul VI Administrarea specială  +  Articolul 58(1) Administrarea specială are drept scop exercitarea răspunderii fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii facultative și de a limita pierderile, în vederea protejării drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor.(2) Administrarea specială se instituie în cazul retragerii autorizației fondului de pensii facultative sau a autorizației de administrare. (la 22-10-2007, Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 5 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 59În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de retragere a autorizației de administrare ori a autorizației fondului de pensii facultative, Comisia notifică administratorul cu privire la retragerea autorizației și solicită oferte celorlalți administratori autorizați pentru administrarea fondurilor de pensii facultative, pentru preluarea în administrare specială a fondurilor de pensii facultative. (la 22-10-2007, Art. 59 a fost modificat de pct. 6 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 60În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii transmit ofertele de administrare temporară.  +  Articolul 61(1) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la art. 60, Comisia selectează ofertele de administrare temporară.(2) Principalele criterii de selecție a ofertelor constau în performanța administratorilor, politica investițională și nivelul cheltuielilor legate de administrare.  +  Articolul 62Administratorul selectat potrivit criteriilor de selecție prevăzute la art. 61 alin. (2) preia în administrare activele fondurilor de pensii facultative.  +  Articolul 63În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii facultative respectiv, după expirarea termenului prevăzut la art. 60, dintre administratorii autorizați.  +  Articolul 64În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunță public participanții fondului de pensii facultative respectiv despre necesitatea alegerii, în termen de 90 de zile calendaristice, a unui nou administrator.  +  Articolul 65După efectuarea repartizării, Comisia notifică administratorului desemnat cu privire la noul administrator la care trebuie transferat, în termen de 12 luni, activul personal al fiecărui participant repartizat.  +  Articolul 66Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de pensii facultative, inclusiv contribuțiile primite în această perioadă, în termen de 12 luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.  +  Articolul 67În situația în care la sfârșitul termenului prevăzut la art. 64 participanții nu au ales un alt administrator, Comisia repartizează participanții la alți administratori în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile prevăzute la art. 61 alin. (2).  +  Articolul 68Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă, potrivit legii.  +  Articolul 69Anunțul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum și a administratorului special desemnat se publică de către Comisie în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum și în două cotidiene centrale.  +  Articolul 70Comisia emite norme privind:a) criteriile de selectare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească administratorul special;b) atribuțiile administratorului special;c) procedura de administrare a fondului de pensii facultative până la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii instanței de contencios administrativ competente.  +  Capitolul VII Transferurile între fondurile de pensii facultative  +  Articolul 71(1) Prospectul schemei de pensii facultative conține reguli privind transferul la alt fond de pensii facultative.(2) În condițiile în care participantul a aderat la un nou fond de pensii facultative, acesta poate:a) să își transfere activul personal de la fondurile de pensii facultative anterioare la noul fond;b) să își păstreze calitatea de participant la toate fondurile de pensii facultative, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului de pensie.  +  Articolul 72(1) Dacă participantul dorește să transfere activul personal la un alt fond de pensii facultative, este obligat să înștiințeze administratorul fondului anterior de pensii facultative și să îi transmită o copie a actului de aderare.(2) Comisia emite norme referitoare la:a) forma și conținutul documentului prin care participantul înștiințează administratorul despre transferul la un alt fond de pensii facultative;b) procedurile de aderare la noul fond de pensii facultative.  +  Articolul 73(1) În termen de 5 zile calendaristice de la înștiințare, administratorul fondului anterior de pensii facultative efectuează un transfer de lichidități bănești către administratorul noului fond de pensii facultative.(2) Transferul de lichidități bănești cuprinde activul personal, calculat la data cererii, mai puțin deducerile legale.(3) Administratorul fondului anterior de pensii facultative transmite administratorului noului fond de pensii facultative toate informațiile referitoare la contribuțiile făcute în contul participantului, precum și despre transferurile de lichidități bănești cu privire la contul acelui participant.  +  Capitolul VIII Participanți și contribuții  +  Articolul 74(1) Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcționarul public sau persoana autorizată să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care își desfășoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, membrul unei societăți cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, precum și altă persoană care realizează venituri din activități profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative și care contribuie sau/și în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond de pensii facultative și are un drept viitor la o pensie facultativă.(2) Aderarea la un fond de pensii facultative este o opțiune individuală.(3) La semnarea actului de aderare participanții sunt informați asupra condițiilor schemei de pensii facultative, mai ales în ceea ce privește drepturile și obligațiile părților implicate în schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice și de altă natură, precum și despre natura și distribuția acestor riscuri.  +  Articolul 74^1(1) Activitatea de marketing al prospectului schemei de pensii facultative se poate desfășura numai prin intermediul unui agent de marketing, persoană juridică sau, după caz, persoană fizică ce își desfășoară activitatea în acest scop, autorizat sau avizat de către Comisie.(2) Comisia emite norme privind activitatea de marketing a fondurilor de pensii facultative, inclusiv procedura de autorizare sau avizare, după caz, a agenților de marketing. (la 22-10-2007, Art. 74^1 a fost introdus de pct. 7 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 75(1) Actul individual de aderare este un contract scris, încheiat între persoana fizică și administrator, și conține acordul persoanei la contractul de societate civilă și la prospectul schemei de pensii facultative, precum și faptul că a primit o copie a acestor documente și a acceptat conținutul acestora.(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la această schemă de pensii facultative.(3) Forma actului de aderare este aceeași pentru toți participanții la acel fond de pensii facultative.(4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilită de Comisie prin norme.(5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizația Comisiei.  +  Articolul 76(1) Contribuțiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se rețin și se virează de către angajator, odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare. (la 31-10-2008, Alin. (1) al art. 76 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (2) Contribuția la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative.(3) Contribuția prevăzută la alin. (2) poate fi împărțită între angajat și angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanții angajaților.(4) Angajatorul și sindicatul sau, după caz, reprezentanții salariaților, prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, grup de unități sau de ramură, ori angajatorul singur sau prin asociere cu alți angajatori și reprezentanții salariaților, în lipsa unui contract colectiv de muncă și/sau în lipsa sindicatului, pot propune participarea la un fond de pensii facultative.(5) Angajatorul constituie și virează lunar contribuția datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator.(6) Pentru nevirarea la termen a contribuțiilor, Comisia verifică modul de stabilire a dobânzilor și penalităților de întârziere calculate de administrator, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligații bugetare.(7) Administratorul este obligat să notifice angajatorului, Comisiei și participantului neîndeplinirea obligației față de fondul de pensii facultative.(8) Suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii facultative, prevăzută la alin. (2), este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal.(9) Suma reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator proporțional cu cota acestuia de participare este deductibilă, la calculul profitului impozabil, în limita unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal.(10) În vederea recuperării obligației financiare prevăzute la alin. (5), administratorul poate solicita aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.(11) Participanții pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2), să suspende sau să înceteze contribuțiile la un fond de pensii facultative, înștiințând în scris administratorul și angajatorul, după caz, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuțiilor.(12) Înștiințarea prevăzută la alin. (11) nu va afecta în nici un fel activul personal și dă dreptul angajatorului să suspende sau să înceteze obligația contractuală.  +  Articolul 77(1) Dacă un participant încetează plata contribuției, acesta își păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepția cazului în care a solicitat un transfer de lichidități bănești către alt fond de pensii facultative.(2) Participantul la un fond de pensii facultative din România, care a fost detașat într-o altă țară, are dreptul la continuarea plății contribuțiilor la acel fond pe durata detașării sale.(3) Dacă un participant devine incapabil de a presta o muncă ca urmare a invalidității, acesta va avea dreptul să folosească activul personal în conformitate cu normele adoptate de Comisie.(4) Dacă un participant decedează înainte de pensionare, activele personale evaluate la acea dată se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune și normelor Comisiei.(5) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reședinței în altă țară, stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, participantul și beneficiarul păstrează dreptul la pensia facultativă câștigată în cadrul schemelor de pensii facultative din România și aceasta se plătește în acel stat, în cuantumul rămas după scăderea tuturor taxelor și cheltuielilor aferente plății.  +  Capitolul IX Conturile participanților și evaluarea activelor  +  Articolul 78(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.(2) Activul personal este insesizabil, neputând face obiectul nici unei măsuri de executare silită.(3) Activul personal nu poate fi gajat sau cesionat, nu poate fi folosit pentru acordarea de credite sau pentru a garanta credite, sub sancțiunea nulității.  +  Articolul 79(1) Contribuțiile se colectează pe baza codului numeric personal în conturile individuale ale participanților.(2) Contribuțiile la un fond de pensii facultative și transferurile de lichidități bănești se convertesc în unități de fond și diviziuni ale acestora, calculate cu 6 zecimale.(3) Valoarea totală a unităților de fond ale unui fond de pensii facultative este întotdeauna egală cu valoarea totală a activelor fondului.(4) Comisia emite norme referitoare la activul total net și la principiile de evaluare a activelor și pasivelor fondurilor de pensii facultative.  +  Articolul 80(1) Contribuțiile și transferul de lichidități bănești la un fond de pensii facultative se convertesc în unități de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora. (la 31-10-2008, Alin. (1) al art. 80 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (2) Valoarea inițială a unei unități de fond va fi de 10 lei (RON).  +  Articolul 81(1) Valoarea activelor nete și valoarea unității de fond ale unui fond de pensii facultative se calculează atât de către administrator, cât și de către depozitar în fiecare zi lucrătoare și se comunică Comisiei în aceeași zi.(2) Valoarea activelor nete și valoarea unității de fond ale unui fond de pensii facultative sunt supuse anual auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie. Auditorul nu poate fi persoană afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.(3) Auditorii care au fost autorizați, avizați sau supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca auditor pe piața pensiilor într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.  +  Articolul 82Administratorul care a primit contribuții pe o perioadă de cel puțin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni și o comunică Comisiei.  +  Articolul 83Comisia emite norme cu privire la:a) regulile de calcul privind valoarea zilnică a activului net total și valoarea zilnică a unei unități de fond;b) obligațiile de informare ale depozitarului către Comisie privind valoarea activelor nete ale fondului de pensii facultative, valoarea unei unități de fond, rentabilitatea fondului, precum și metoda prin care se face această înștiințare;c) forma și data publicării ratelor medii ponderate de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative;d) procedura de avizare a auditorului financiar.  +  Capitolul X Investițiile fondurilor de pensii facultative  +  Articolul 84Comisia verifică îndeplinirea obligației administratorilor de investire prudențială a activelor fondurilor de pensii facultative, cu respectarea, în principal, a următoarelor reguli:a) investirea în interesul participanților și al beneficiarilor, iar în cazul unui conflict potențial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii facultative trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul acestora;b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea și profitabilitatea lor, iar cele deținute pentru acoperirea Fondului de garantare se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii și duratei drepturilor cuvenite participanților și beneficiarilor;c) investirea în instrumente tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;d) investițiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficientă a activelor;e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependența excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăți comerciale și concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.f) investirea activelor fondurilor de pensii facultative de către administratorii acestora nu trebuie să fie bazată în mod exclusiv și mecanic pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit. (la 30-04-2015, Lit. f) a art. 84 a fost introdusă de art. I din LEGEA nr. 87 din 23 aprilie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 282 din 27 aprilie 2015. )  +  Articolul 85Comisia poate decide să nu aplice cerințele prevăzute la art. 84 lit. c) și e) pentru investițiile în titluri de stat.  +  Articolul 86(1) Administratorul elaborează o declarație privind politica de investiții, în formă scrisă. Declarația privind politica de investiții respectă regulile de investire și conține:a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura și durata obligațiilor;b) metode de evaluare a riscurilor investiționale;c) procedurile de management al riscului;d) metoda de revizuire a regulilor de investire;e) persoanele responsabile de luarea deciziilor și realizarea investițiilor, procedurile pentru luarea deciziilor.(2) Administratorul revizuiește și completează declarația privind politica de investiții ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiții sau cel puțin o dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând participanții referitor la noua politică investițională.  +  Articolul 87(1) Cu respectarea dispozițiilor art. 84, administratorul investește în:a) instrumente ale pieței monetare, inclusiv conturi și depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituții de credit străine autorizată să funcționeze pe teritoriul României și care nu se află în procedura de supraveghere specială ori de administrare specială sau a cărei autorizație nu este retrasă, fără să depășească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;b) titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din România, emise de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative; Notă
  NORMA nr. 22 din 2 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 302 din 10 aprilie 2020, prevede:
  Articolul 1(1) Prezenta normă reglementează modificarea temporară a procentului maxim al activelor care pot fi investite în instrumentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004, și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006.(2) Prezenta normă se aplică fondurilor de pensii administrate privat și fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare fonduri de pensii private.
  Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 și la art. 2 din Legea nr. 204/2006.
  Articolul 3Administratorul poate decide ca, pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei norme, să investească în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor Publice din România, de state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent mai mare de 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii private, prevăzut la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 411/2004 și la art. 87 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 204/2006.
  Articolul 4(1) Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme este exonerat de obligația de a respecta limitele minime privind investițiile fondurilor de pensii private în instrumente financiare, altele decât titlurile de stat, prevăzute în prospectul schemei de pensii private sau în prospectul schemei de pensii facultative, după caz.(2) Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme este exonerat de la obligația de încadrare în gradul de risc declarat, exclusiv în sensul scăderii gradului de risc sub limita minimă și numai ca urmare a deciziei de aplicare a prevederilor acestei norme.
  Articolul 5Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme, în termen de două zile calendaristice de la data luării deciziei, procedează astfel:a) notifică în scris Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la decizia luată și data de la care începe aplicarea prevederilor art. 3, fără a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz;b) informează participanții la fondurile de pensii private pe care le administrează prin publicarea deciziei luate pe pagina proprie de internet.
  Articolul 6În termen de 180 de zile calendaristice de la data expirării perioadei prevăzute la art. 3, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme trebuie să se încadreze în limitele prevăzute la art. 25 din Legea nr. 411/2004, la art. 87 din Legea nr. 204/2006 și de Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, cu modificările și completările ulterioare, și în limitele stabilite prin prospectul schemei de pensii private sau al schemei de pensii facultative, după caz.
  Articolul 7Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancționează conform cap. XIX din Legea nr. 411/2004 și/sau cap. XVII din Legea nr. 204/2006, după caz.
  Articolul 8Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
  c) obligațiuni și alte valori mobiliare emise de autoritățile administrației publice locale din România sau din statele membre ale Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;d) valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate din România, din statele membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;e) titluri de stat și alte valori mobiliare emise de state terțe, în procent de până la 15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;f) obligațiuni și alte valori mobiliare tranzacționate pe piețe reglementate și supravegheate, emise de autoritățile administrației publice locale din state terțe, în procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;g) obligațiuni și alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale, dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate și îndeplinesc cerințele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;h) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România sau din alte țări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de pensii facultative;i) alte forme de investiții prevăzute de normele adoptate de Comisie.
  (2) Investițiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu reglementările Băncii Naționale a României privind operațiunile valutare.(3) Comisia poate modifica temporar procentul maxim al activelor care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1) și va emite norme în acest scop.(4) În funcție de natura emitentului de instrumente în care administratorul poate investi, procentele maxime admise sunt:a) 5% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite într-o singură societate comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia;b) 10% din activele unui fond de pensii facultative pot fi investite în activele unui grup de emitenți și persoanele afiliate lor.
   +  Articolul 88Investițiile activelor fondurilor de pensii facultative sunt scutite de impozit până la momentul plății dreptului cuvenit participanților și beneficiarilor.  +  Articolul 89(1) Administratorul exercită, în numele participanților, dreptul de vot în adunările generale ale acționarilor societăților comerciale în al căror capital social au fost investite activele fondului de pensii facultative.(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanților și beneficiarilor la fondul de pensii facultative.  +  Articolul 90(1) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi investite în:a) active care nu pot fi înstrăinate prin lege;b) active a căror evaluare este incertă, precum și în antichități, lucrări de artă, autovehicule și altele asemenea;c) bunuri imobiliare;d) acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare emise de administrator;e) orice alte active stabilite prin normele adoptate de Comisie.(2) Activele fondului de pensii facultative nu pot fi înstrăinate:a) administratorului sau auditorului;b) depozitarului;c) administratorului special;d) membrilor Consiliului Comisiei și personalului Comisiei;e) persoanelor afiliate entităților prevăzute la lit. a)-d);f) oricăror alte persoane sau entități prevăzute prin normele adoptate de Comisie.(3) Activele fondului de pensii facultative nu pot constitui garanții și nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sancțiunea nulității absolute a actelor prin care se constituie garanția sau se acordă creditul, cu excepția garanției/ marjei/colateralului constituite/constituit pentru tranzacționarea instrumentelor financiare derivate stabilite prin normele Autorității de Supraveghere Financiară, utilizate doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiției sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului. (la 20-01-2018, Alineatul (3) din Articolul 90 , Capitolul X a fost modificat de Articolul II din LEGEA nr. 24 din 15 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 17 ianuarie 2018 )  +  Articolul 91(1) Comisia calculează și publică lunar:a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii facultative pentru ultimele 24 de luni;c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor.(2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive, Comisia retrage autorizația de administrare a administratorului respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială prevăzută la art. 58-70.
   +  Capitolul XI Finanțarea activității administratorului  +  Articolul 92(1) Veniturile administratorului rezultate din administrarea fondurilor de pensii facultative se constituie din:a) comision de administrare;b) penalități de transfer;c) tarife pentru servicii de informare suplimentare, la cerere, furnizate potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Comisionul de administrare se constituie prin:a) deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond;b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative.(3) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii facultative precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele adoptate de Comisie.(4) Administratorul utilizează aceeași metodă de calcul și de percepere a comisioanelor de administrare pentru toți participanții la același fond de pensii facultative.  +  Capitolul XII Plata pensiilor  +  Articolul 93(1) Activul personal este folosit numai pentru obținerea unei pensii facultative.(2) Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiții cumulative:a) participantul a împlinit vârsta de 60 de ani;b) au fost plătite minimum 90 de contribuții lunare;c) activul personal este cel puțin egal cu suma necesară obținerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 94Se exceptează de la prevederile art. 93 situațiile în care:a) participantul nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 93 alin. (2) lit. b) și c), caz în care primește suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la alegerea sa;b) participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecțiuni care nu mai permit reluarea activității, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, caz în care poate obține:1. suma existentă în contul său ca plată unică sau plăți eșalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c), conform normelor adoptate de Comisie;2. o pensie facultativă ale cărei condiții și termene sunt stabilite prin lege specială privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie, dacă îndeplinește condiția prevăzută la art. 93 alin. (2) lit. c);c) decesul participantului a survenit înainte de depunerea cererii pentru obținerea unei pensii facultative, caz în care suma din cont se plătește beneficiarilor, în condițiile și în cuantumul stabilite prin actul individual de aderare și prin actul de succesiune;d) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă, caz în care sumele aferente se plătesc către persoana nominalizată;e) decesul participantului a survenit după deschiderea dreptului la pensia facultativă și acesta nu a ales un tip de pensie facultativă cu componenta de supraviețuitor, caz în care sumele aferente se plătesc beneficiarilor.  +  Articolul 95În termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se adoptă legea specială privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie.  +  Articolul 96Pensia facultativă se supune reglementărilor legale privind impozitarea pensiilor și executarea silită.  +  Capitolul XIII Interdicții  +  Articolul 97(1) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge să adere sau să rămână participant la un fond de pensii facultative.(2) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui angajator sau unor persoane afiliate acelui angajator, cu scopul de a-l recompensa sau de a-l determina să convingă ori să solicite angajaților săi să adere la un anumit fond de pensii facultative.(3) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale unui sindicat sau altei entități colective ori unor persoane afiliate acelui sindicat sau entități, cu scopul de a-l răsplăti sau de a-l determina să convingă ori să solicite membrilor săi să adere la un anumit fond de pensii facultative.(4) Este interzisă oferirea de beneficii colaterale fundațiilor, asociațiilor de orice tip, partidelor politice, patronatelor sau oricăror structuri asociative, cu scopul de a le răsplăti sau de a le determina să convingă ori să solicite membrilor lor să adere la un anumit fond de pensii facultative.  +  Articolul 98(1) Administratorilor, depozitarilor, angajatorilor, precum și persoanelor afiliate lor le este interzis:a) să transmită informații eronate, incomplete sau care pot crea o impresie falsă, să emită pretenții ori să facă afirmații, inclusiv prin publicitate sau prin alte forme promoționale ori în informațiile scrise care sunt distribuite participanților sau potențialilor participanți, despre un prospect al schemei de pensii facultative, despre un fond de pensii facultative sau despre administratorul acestuia;b) să facă, în fața participanților sau a potențialilor participanți, afirmații ori previziuni despre evoluția investițiilor unui fond de pensii facultative, altfel decât în forma și în modul prevăzute în normele adoptate de Comisie.(2) În cazul în care Comisia constată că informațiile sunt susceptibile de a induce în eroare, aceasta poate interzice publicarea și distribuirea acestora și obligă la publicarea rectificării în termen de 30 de zile calendaristice de la constatare.  +  Articolul 99(1) Comisia emite norme cu privire la informațiile conținute în reclame sau în materiale promoționale în legătură cu un prospect al schemei de pensii facultative.(2) Comisia emite norme care să prevadă orice alte obligații privind marketingul prospectelor schemelor de pensii facultative.  +  Capitolul XIV Obligații de raportare și transparență  +  Articolul 100(1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an un raport anual cu informații corecte și complete despre activitatea desfășurată în anul calendaristic precedent.(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziția oricărei persoane care solicită dobândirea calității de participant.(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziția Comisiei și a oricărui participant la un fond de pensii facultative.  +  Articolul 101Raportul anual conține următoarele informații cu privire la administrator și la fondul sau fondurile de pensii facultative pe care le administrează:a) componența consiliului de administrație și, dacă este cazul, a comitetului de direcție;b) numele acționarilor care dețin mai mult de 5% din totalul acțiunilor și procentul deținut de aceștia din totalul acțiunilor;c) denumirea și sediul depozitarului;d) orice alte informații cerute de normele adoptate de Comisie.  +  Articolul 102(1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investițiile fiecărui fond de pensii facultative.(2) Comisia elaborează raportul-cadru, care trebuie să conțină cel puțin:a) structura portofoliului de investiții din perioada de raportare;b) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit într-o singură societate comercială sau în fiecare clasă de active ale acesteia;c) procentul activelor unui fond de pensii facultative investit, în cazul activelor unui singur emitent;d) modul de transmitere și publicare ale acestuia.(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administrație ale acestora și altor manageri, directori sau persoane însărcinate cu controlul acestora să furnizeze informații privind toate aspectele activității sau să le pună la dispoziție toate documentele.(4) Comisia poate controla relațiile dintre administratori și alți administratori sau societăți comerciale, atunci când administratorul transferă atribuții acestora din urmă, care influențează situația financiară a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficientă.(5) Comisia poate obține periodic declarația privind politica de investiții, conturile anuale și rapoartele anuale, precum și toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot include documente cum ar fi:a) rapoarte interne intermediare;b) evaluări actuariale și previziuni detaliate;c) studii privind activele și pasivele;d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiții;e) dovezi ale plății contribuțiilor conform planificării;f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.(6) Comisia poate efectua inspecții la fața locului la sediul administratorului și, dacă este cazul, cu privire la funcțiile externalizate, pentru a verifica dacă activitățile se derulează în conformitate cu normele de control.  +  Articolul 103(1) Administratorul îl informează anual, în scris, pe fiecare participant, la ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unități de fond și valoarea acestora, precum și despre situația administratorului.(2) Administratorul transmite participantului și beneficiarului sau, după caz, reprezentanților acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informație relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii facultative.(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziție participanților și beneficiarilor sau, după caz, reprezentanților acestora declarația privind politica de investiții prevăzută la art. 10 alin. (2) lit. c), conturile și rapoartele anuale.(4) Fiecare participant sau beneficiar primește, de asemenea, la cerere, informații detaliate și de substanță privind riscul investiției, gama de opțiuni de investiții, dacă este cazul, portofoliul existent de investiții, precum și informații privind expunerea la gradul de risc și costurile legate de investiții.(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările obligatorii la care are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informații suplimentare privind participarea sa la un fond de pensii facultative, administratorul este obligat să îi ofere, contra cost, aceste informații.(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabilește anual de către Comisie.(7) În cazul în care un participant la o schemă de pensii facultative din România își schimbă locul de muncă, domiciliul sau reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, administratorul îi va comunica în scris informații adecvate referitoare la drepturile sale de pensie facultativă și opțiunile sale posibile în acest caz.  +  Articolul 104(1) Administratorul elaborează și transmite Comisiei, până la data de 15 aprilie, un raport anual care oferă o imagine reală și corectă a fondurilor de pensii facultative administrate, care să cuprindă:a) situațiile activelor și pasivelor, ale veniturilor și cheltuielilor pentru fiecare fond de pensii facultative administrat;b) situațiile activelor și pasivelor, contul de profit și pierdere privind activitatea proprie;c) situația comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator și alte situații privind cheltuielile solicitate de Comisie;d) numărul de participanți la fiecare schemă de pensii facultative;e) alte informații solicitate de Comisie.(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de un auditor avizat de Comisie, care prezintă inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investiționale prezentate de administrator. Prevederile art. 81 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.(3) Informațiile cuprinse în raportul prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente, complete și clar prezentate.  +  Capitolul XV Depozitarul activelor  +  Articolul 105Administratorul poate încheia contracte de depozitare cu un singur depozitar pentru toate fondurile de pensii facultative administrate.  +  Articolul 106(1) Depozitarul se supune controlului Băncii Naționale a României și Comisiei. Acesta trebuie să prezinte suficiente garanții financiare și profesionale pentru a-și putea desfășura eficient activitățile care îi revin ca depozitar și pentru a-și îndeplini obligațiile aferente acestei funcții.(2) Depozitarul poate încheia contracte de depozitare cu mai mulți administratori, cu condiția de a păstra activele, operațiunile și înregistrările fiecărui fond de pensii facultative separat pentru fiecare fond, precum și separat de propriile active.(3) Depozitarul nu trebuie să fie persoană afiliată administratorului.  +  Articolul 107(1) Depozitarul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:a) obiectul de activitate autorizat de Banca Națională a României să cuprindă activități de depozitare a activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative;b) să dețină avizul Comisiei pentru desfășurarea activității de depozitare a fondurilor de pensii facultative;c) să nu se afle în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială;d) să îndeplinească alte cerințe prevăzute în normele elaborate de Comisie, cu consultarea Băncii Naționale a României;e) să nu acorde credite, sub orice formă, administratorului fondului de pensii facultative.(2) Angajații sau membrii organelor de conducere ale depozitarului nu pot fi membri ai consiliului de administrație sau angajați ai administratorului fondului de pensii facultative ale cărui active le păstrează.  +  Articolul 108În exercitarea atribuțiilor sale depozitarul este obligat:a) să primească și să păstreze în siguranță înregistrările referitoare la toate activele fondului de pensii facultative;b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în formă dematerializată, care constituie activele fondului de pensii facultative;c) să calculeze și să înștiințeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre valoarea netă a activelor fondului de pensii facultative;d) să actualizeze înregistrările în conturi;e) să transmită administratorului informații privind activele fondurilor de pensii facultative;f) să îndeplinească instrucțiunile administratorului, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori actelor constitutive ale acestuia;g) să transmită Comisiei informațiile și raportările privind activele fondului de pensii facultative, în condițiile și la termenele stabilite prin normele elaborate de aceasta.  +  Articolul 109Modelul contractului-cadru de depozitare elaborat de Comisie cuprinde clauze privind:a) obligațiile depozitarului și ale administratorului;b) comisionul depozitarului și modul de calcul al acestuia;c) răspunderea contractuală a părților și alte elemente prevăzute în normele elaborate de Comisie.  +  Articolul 110(1) Depozitarul este responsabil față de administrator, participanți și beneficiari în privința oricărui prejudiciu suferit de aceștia ca rezultat al neîndeplinirii obligațiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.(2) Depozitarul nu este exonerat de răspundere și răspunderea sa nu poate fi limitată prin încredințarea obligațiilor sale unei alte entități, sub sancțiunea nulității.(3) Comisia verifică respectarea conformității contractului de depozitare cu clauzele stabilite prin modelul contractului-cadru de depozitare.(4) Comisia emite norme privind condițiile și procedura de modificare a contractului de depozitare.  +  Articolul 111Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul în cazul în care nu mai este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la art. 107 și 108.  +  Articolul 112În situația rezilierii contractului de depozitare, depozitarul transmite altui depozitar activele din depozitul său, precum și copiile evidențelor privind îndeplinirea obligațiilor sale, în condițiile legii, într-o perioadă stabilită de comun acord, aprobată de Comisie, cu asigurarea continuității îndeplinirii obligațiilor contractuale.  +  Articolul 113Activele fondului de pensii facultative nu pot face obiectul executării silite împotriva depozitarului și nici al unei tranzacții.  +  Articolul 114(1) De la data aderării României la Uniunea Europeană poate fi depozitar în sensul prezentei legi și orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European.(2) Depozitarii care au fost autorizați, avizați sau supuși unei proceduri similare în vederea funcționării ca depozitar al activelor fondurilor de pensii facultative într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European sunt exceptați de la cerința avizării de către Comisie.  +  Capitolul XVI Provizioane tehnice și garanții reglementate și supravegheate de Comisie  +  Articolul 115(1) Administratorul trebuie să asigure permanent un volum adecvat de lichidități corespunzătoare angajamentelor financiare rezultate din portofoliul existent al schemei de pensii facultative.(2) Administratorul care administrează scheme de pensii facultative în care sunt prevăzute măsuri de protecție împotriva riscurilor biometrice și/sau garanții cu privire la performanțele investițiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.(3) Administratorul trebuie să dețină permanent un nivel suficient și corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate schemele de pensii facultative administrate.(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei și/sau participanților un raport asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte modificările provizioanelor tehnice și schimbările survenite în riscurile acoperite.(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează și se certifică de către un actuar sau de către un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu legislația națională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei și cu respectarea următoarelor principii:a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează conform unei evaluări actuariale suficient de prudente, luându-se în considerare toate angajamentele contractate de administrator în materie de prestații și cotizații în cadrul schemelor de pensii facultative pe care le administrează. Acesta trebuie să acopere pensiile facultative și prestațiile deja în plată și, de asemenea, să reflecte angajamentele rezultate din drepturile de pensie acumulate ale participanților. Prognozele economice și actuariale pentru evaluarea angajamentelor se aleg în mod prudent, luându-se în considerare, dacă este cazul, o marjă adecvată pentru variații nefavorabile;b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent și se determină în conformitate cu legislația națională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează luându-se în considerare:– randamentul activelor corespunzătoare deținute de administrator și randamentul viitor al investițiilor; și/sau– randamentele obligațiilor de stat sau de înaltă calitate;c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe principii prudente, ținându-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanți și ale schemelor de pensii facultative, în special de evoluția prevăzută pentru riscurile relevante;d) metodele și baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante de la un exercițiu financiar la altul. Discontinuitățile pot fi justificate de schimbarea legislației ori a condițiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.(6) Comisia poate stabili cerințe suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice, în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a intereselor participanților.(7) Comisia poate permite administratorului să dețină temporar active sub nivelul provizioanelor tehnice, cu condiția realizării unui plan concret și fezabil de acoperire a provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerințele pe care trebuie să le îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele adoptate de Comisie.(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfășurării activităților în condițiile art. 29 alin. (3).  +  Articolul 116(1) În vederea protejării interesului participanților și beneficiarilor, prin contribuția administratorilor și furnizorilor de pensii facultative, după caz, se constituie Fondul de garantare a pensiilor reglementate și supravegheate de Comisie, denumit în continuare Fond de garantare.(2) Fondul de garantare este destinat plății drepturilor participanților și beneficiarilor fondurilor de pensii facultative, în cazul imposibilității asigurării lor de către administratori sau furnizori de pensii facultative, după caz.(3) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare a pensiilor private, precum și nivelul și periodicitatea plății contribuției la acesta se stabilesc prin lege specială. (la 31-10-2008, Alin. (3) al art. 116 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (4) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (4) al art. 116 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (5) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (5) al art. 116 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (6) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (6) al art. 116 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (7) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (7) al art. 116 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (8) Abrogat. (la 31-10-2008, Alin. (8) al art. 116 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 117Modificarea nivelului contribuției la Fondul de garantare se face cu avizul Comisiei.  +  Articolul 118Sumele depuse la Fondul de garantare nu pot fi urmărite silit.  +  Articolul 119Comisia adoptă norme privind procedurile de organizare și funcționare a comitetului prevăzut la art. 116 alin. (4), precum și de efectuare a controlului, a monitorizării și de luare a deciziilor de către acest comitet, procedura și condițiile de efectuare a plăților de la și către Fondul de garantare, recuperarea plăților avansate din Fondul de garantare și alte aspecte referitoare la Fondul de garantare.  +  Capitolul XVII Răspunderea juridică  +  Articolul 120(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi sau ale normelor emise în aplicarea acesteia atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz. (la 22-10-2007, Alin. (1) al art. 120 a fost modificat de pct. 8 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. ) (2) Administratorul sau angajatorul, după caz, răspunde față de participanți pentru prejudiciile rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce îi revin, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră.(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.  +  Articolul 121(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control ale Comisiei;b) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor depozitarului;c) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (1);d) nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (3) și (4);e) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 76 alin. (5) și (7);f) depășirea plafoanelor prevăzute la art. 87 alin. (1) și (4);g) investirea în categoriile de active prevăzute la art. 90 alin. (1);h) nerespectarea prevederilor art. 92 alin. (2) privind metoda de calcul al comisioanelor;i) nerespectarea prevederilor art. 97 și art. 98 alin. (1); (la 01-02-2014, Lit. i) a art. 121 a fost modificată de pct. 1 al art. 179 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. ) j) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 100 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 103 alin. (1) sau la art. 104;k) nerespectarea celorlalte obligații prevăzute în cuprinsul prezentei legi, în normele emise în aplicarea acesteia, precum și în actele adoptate de Comisie.(2) Săvârșirea de către persoana fizică sau juridică a vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancționează cu:a) avertisment scris;b) amendă contravențională;c) anularea votului exprimat sau suspendarea temporară a dreptului de vot al acționarilor semnificativi;d) retragerea autorizației sau a avizului, după caz a avizului altor entități decât administratorul, căruia i se aplică măsura administrativă prevăzută la art. 38;e) restrângerea sau interzicerea dreptului administratorilor de a dispune de propriile active;f) interzicerea, pe o perioadă cuprinsă între 90 și 180 de zile, a desfășurării unor activități ce cad sub incidența prezentei legi.(3) Sancțiunile principale prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sancțiunile complementare prevăzute la alin. (2) lit. c)-f).(4) Limitele amenzilor se stabilesc după cum urmează:a) între 0,5% și 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice. (la 31-10-2008, Litera b) a alin. (4) al art. 121 a fost modificată de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (5) Amenzile contravenționale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat. (la 31-10-2008, Alin. (5) al art. 121 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (6) Comisia poate aplica sancțiuni persoanelor fizice cărora, în calitate de administratori, reprezentanți legali sau exercitând în drept ori în fapt funcții de conducere sau exercitând cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, le este imputabilă respectiva contravenție.(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt ținute, potrivit legii, și la repararea prejudiciilor patrimoniale cauzate prin fapta constituind contravenție. Dacă fapta este imputabilă mai multor persoane, acestea sunt ținute solidar la repararea prejudiciului cauzat.(8) La individualizarea sancțiunii se va ține seama de circumstanțele personale și reale ale săvârșirii faptei și de conduita făptuitorului.(9) Dacă aceeași persoană a săvârșit mai multe contravenții, sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.(10) În cazul în care la săvârșirea unei contravenții au participat mai multe persoane, sancțiunea se va aplica fiecăreia separat.(11) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și/sau controlul respectării dispozițiilor legale și ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private, din cadrul Comisiei, sau de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a președintelui Consiliului Comisiei. (la 31-10-2008, Alin. (11) al art. 121 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. ) (la 22-10-2007, Art. 121 a fost modificat de pct. 9 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 122În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-10-2008, Art. 122 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 201 din 21 octombrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 28 octombrie 2008. )  +  Articolul 122^1Contravențiile prevăzute de prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârșirii acestora. (la 22-10-2007, Art. 122^1 a fost introdus de pct. 11 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 123(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:a) fapta de a utiliza contribuția la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;b) fapta de a utiliza lichiditățile bănești ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative.(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă desfășurarea fără drept a unei activități pentru care prezenta lege prevede obligația deținerii unei autorizații ori a unui aviz din partea Comisiei.(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. (la 01-02-2014, Art. 123 a fost modificat de pct. 2 al art. 179 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. )  +  Capitolul XVIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 124Prevederile prezentei legi se completează, în măsura în care nu contravin, cu actele normative în vigoare.  +  Articolul 124^1Autoritățile și instituțiile publice furnizează în mod gratuit Comisiei informațiile solicitate în scopul îndeplinirii de către aceasta a atribuțiilor care îi revin potrivit prevederilor prezentei legi. (la 22-10-2007, Art. 124^1 a fost introdus de pct. 13 al art. III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 112 din 10 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 22 octombrie 2007. )  +  Articolul 125În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia elaborează norme, aprobate prin hotărâre a președintelui acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 126La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.*Prezenta lege transpune prevederile:a) Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998 privind protecția drepturilor la pensie suplimentară ale salariaților și persoanelor care desfășoară activități independente, care se deplasează în cadrul Comunității, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998;b) art. 15, 16 și 17 din Directiva 85/611/CEE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. 375 din 31 decembrie 1985, cu modificările ulterioare;c) abrogată; (la 07-02-2020, Litera c) a fost abrogată de Articolul 159, Capitolul XVI din LEGEA nr. 1 din 6 ianuarie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 08 ianuarie 2020 ) d) Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 128 din 30 aprilie 2014. (la 01-12-2018, Mențiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene a fost completată de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 280 din 26 noiembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1008 din 28 noiembrie 2018 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 22 mai 2006.Nr. 204.