REGULAMENT nr. 4 din 13 decembrie 2019privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1020 din 19 decembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 17,art. 25,art. 29, art. 30 alin. (2), art. 33, art. 34 alin. (1), art. 38 alin. (1) lit. a), art. 43,art. 48 alin. (1), art. 51 alin. (2), art. 54 alin. (1), art. 65 alin. (1), art. 100, art. 101 alin. (2), art. 106 și ale art. 108 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informațiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică și pentru înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul articolului 5 alineatul 5 din Directiva (UE) 2015/2366,în temeiul dispozițiilor art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 și ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Capitolul I Domeniul de aplicare și obiectul  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor de plată, persoane juridice române cu sediul real în România, denumite în continuare instituții de plată, și furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice române cu sediul real în România ori persoane fizice cu sediul profesional în România, denumiți în continuare furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi. (2) Persoanele prevăzute la art. 106 și 108 din Legea nr. 209/2019 transmit documentele și informațiile prevăzute de lege Direcției reglementare și autorizare din cadrul Băncii Naționale a României. (3) Prezentul regulament reglementează: a) cerințele și documentația ce trebuie prezentată Băncii Naționale a României în vederea autorizării instituțiilor de plată; b) procedura de notificare a Băncii Naționale a României în vederea prestării de servicii de plată de către instituțiile de plată prin intermediul agenților; c) cerințe privind persoanele care intenționează să dețină sau să cedeze participații calificate la instituțiile de plată;d) cerințele de aprobare ori informare prealabilă și cele de notificare a Băncii Naționale a României privind modificările intervenite în situația instituțiilor de plată; e) metodele pentru determinarea necesarului de fonduri proprii și unele aspecte cu privire la calculul fondurilor proprii disponibile ale instituțiilor de plată; f) condițiile pentru prestarea de servicii de plată de către instituțiile de plată în state terțe;g) cerințele de raportare ale instituțiilor de plată;h) cerințele și documentația ce trebuie prezentată Băncii Naționale a României în vederea înregistrării funcționării furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi;i) cerințele de aprobare ori informare prealabilă și cele de notificare a Băncii Naționale a României privind modificările intervenite în situația furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute de Legea nr. 209/2019. (2) În înțelesul prezentului regulament, persoanele care dețin indirect participații la o instituție de plată sunt acele persoane care dețin o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituție de plată, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acestea exercită controlul.(3) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. (la 25-10-2022, Articolul 2 din Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )  +  Capitolul II Cerințe privind informațiile și documentația  +  Articolul 3(1) Persoana juridică română sau, după caz, persoana fizică cu sediul profesional în România care intenționează să presteze servicii de plată în calitate de instituție de plată sau furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi trebuie să solicite Băncii Naționale a României autorizarea sau, după caz, înregistrarea și să furnizeze, în susținerea cererii, informații conforme cu realitatea, actualizate, complete, clare și relevante pentru serviciile de plată pe care intenționează să le presteze. (1^1) Este responsabilitatea entității care intenționează să ofere servicii de plată să se asigure că dispune de autorizația necesară în temeiul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, în funcție de modelul de afaceri conceput. (la 09-04-2024, Alineatul (1^1), Articolul 3, Capitolul II, Titlul I a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 28 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 9 aprilie 2024 ) (2) Solicitanții furnizează Băncii Naționale a României informațiile în susținerea cererii de autorizare sau, după caz, înregistrare, structurate potrivit cerințelor din prezentul regulament și la un nivel de detaliu care să reflecte natura, extinderea și complexitatea serviciilor de plată pe care intenționează să le presteze, pe care le probează cu documente adecvate și actuale. (la 09-04-2024, Alineatul (2), Articolul 3, Capitolul II, Titlul I a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 28 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 9 aprilie 2024 ) (3) Banca Națională a României poate verifica informațiile furnizate în acord cu prevederile de la alin. (1), prin solicitarea de documente suplimentare și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale sau străine, după caz. (4) Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informațiilor necesare în cadrul procesului de autorizare sau, după caz, înregistrare, în anticiparea unei cereri formale, se poate solicita Băncii Naționale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării și clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită.(5) Datele personale transmise Băncii Naționale a României vor fi prelucrate de aceasta în îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit dispozițiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal. (6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator. (la 25-10-2022, Articolul 3 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )  +  Articolul 4(1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naționale a României în limba română, iar pentru actele cu caracter oficial redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulație internațională, Banca Națională a României poate excepta aplicarea cerinței privind traducerea legalizată.(2) În situația în care solicitantul invocă imposibilitatea obținerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declarație pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obținerii documentului, însoțită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Națională a României analizează și decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant.(3) Documentația transmisă Băncii Naționale a României în aplicarea dispozițiilor art. 61 și art. 99 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 referitoare la procedura de notificare pentru desfășurarea activității în afara teritoriului României de către instituții de plată autorizate și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi înregistrați de Banca Națională a României trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză.(4) Actele cu caracter oficial și cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naționale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.(5) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situație. (6) În cazul certificatelor de cazier judiciar, certificatelor de cazier fiscal sau altor documente echivalente, se vor prezenta documentele eliberate de autoritățile competente din țările în care persoanele în cauză au avut în ultimii 3 ani stabilit/stabilită domiciliul, reședința și/sau au desfășurat activitate. (7) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naționale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat și datat de către persoana în cauză. (8) Solicitantul va structura potrivit art. 29 sau, după caz, art. 93 informațiile din documentația transmisă în susținerea cererii de autorizare, respectiv înregistrare și va menționa documentele prezentate într-un opis. (9) Prevederile din prezentul regulament referitoare la conducerea unei alte persoane decât solicitantul vizează persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare, sunt împuternicite să conducă, să coordoneze activitatea zilnică și să angajeze răspunderea respectivei persoane.(10) În scopul aplicării cerințelor referitoare la autorizarea instituțiilor de plată și înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, procesele, procedurile, sistemele, mecanismele și măsurile implementate se referă la cele existente și, în cazul în care acestea nu au fost implementate, la cele pe care instituția urmează să le implementeze. În cazul în care procesele, procedurile, sistemele, mecanismele și măsurile nu au fost încă implementate, solicitantul va preciza termenul estimat pentru implementare, ce nu poate depăși data începerii activității. (11) Pentru facilitarea analizării de către Banca Națională a României, solicitantul va prezenta documentația în susținerea cererii de autorizare sau, după caz, înregistrare și în format electronic, stocată într-o formă accesibilă pentru consultare.(12) Banca Națională a României analizează documentele și informațiile primite potrivit prezentului regulament din perspectiva cerințelor aflate în aria sa de competență prevăzute de Legea nr. 209/2019 și de prezentul regulament.(13) În cazul în care cererea de autorizare sau, după caz, înregistrare a fost respinsă de Banca Națională a României, o cerere cu același obiect trebuie să fie însoțită de toate documentele și informațiile necesare pentru a proba remedierea deficiențelor care au constituit motiv de respingere a cererii anterioare. (la 14-12-2021, Articolul 4 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. III din REGULAMENTUL nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021, prevederile art. 4 alin. (13)-(15) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, nu se aplică cererilor de autorizare în calitate de instituție de plată, respectiv de înregistrare în calitate de furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi, depuse la Banca Națională a României până la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.
  (14) Neîndeplinirea condiției de la alin. (13) atrage respingerea cererii, potrivit art. 27 alin. (1) lit. k), respectiv, după caz, art. 102 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019. (la 14-12-2021, Articolul 4 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. III din REGULAMENTUL nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021, prevederile art. 4 alin. (13)-(15) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, nu se aplică cererilor de autorizare în calitate de instituție de plată, respectiv de înregistrare în calitate de furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi, depuse la Banca Națională a României până la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.
  (15) Prevederile alin. (13) și (14) se aplică în mod corespunzător și pentru situația în care solicitantul a retras, în cursul derulării unei proceduri anterioare, cererea de autorizare sau, după caz, de înregistrare. (la 14-12-2021, Articolul 4 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) Notă
  Potrivit art. III din REGULAMENTUL nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021, prevederile art. 4 alin. (13)-(15) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, cu modificările și completările aduse prin prezentul regulament, nu se aplică cererilor de autorizare în calitate de instituție de plată, respectiv de înregistrare în calitate de furnizor specializat în servicii de informare cu privire la conturi, depuse la Banca Națională a României până la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament.
   +  Capitolul III Cerințe operaționale și elemente privind evaluarea  +  Articolul 5(1) Banca Națională a României evaluează în procedura de autorizare sau, după caz, înregistrare și, ulterior, în exercitarea competențelor de supraveghere dacă solicitantul îndeplinește cerințele aplicabile prevăzute în titlul II din Legea nr. 209/2019, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute în prezentul capitol. (2) Dispozițiile art. 6, art. 8-13, art. 14 alin. (6), art. 17 alin. (3), art. 18-23, art. 24 lit. b) și ale art. 26 sunt aplicabile numai persoanelor care intenționează să presteze, respectiv care prestează servicii de plată în calitate de instituție de plată. (la 14-12-2021, Articolul 5 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 6(1) În aplicarea art. 18 din Legea nr. 209/2019, cerința privind nivelul minim de capital inițial se va determina în echivalent lei utilizându-se cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Națională a României.(2) În cazul în care solicitantul este o societate care funcționează, Banca Națională a României evaluează îndeplinirea cerinței privind nivelul minim de capital pe baza informațiilor furnizate în raportul prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. f). (la 14-12-2021, Articolul 6 din Capitolul III , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 7(1) Pentru serviciile de plată ce urmează a fi prestate, solicitantul trebuie să fundamenteze în mod corespunzător încadrarea pe care o face în activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019. (1^1) Entitățile care intră în posesia fondurilor ce urmează a fi transferate beneficiarului plății sau transferate unui alt prestator de servicii de plată se asigură de încadrarea în mod corespunzător a activităților între serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019 sau, după caz, între excepțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 209/2019. (la 09-04-2024, Articolul 7, Capitolul III, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 28 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 9 aprilie 2024 ) (1^2) Stingerea obligațiilor dintre plătitor și beneficiar, ca rezultat al operațiunilor de plată sau prestării unor servicii, atunci când plata se realizează printr-un intermediar, nu reprezintă, de sine stătător, un criteriu care să fundamenteze excluderea activității realizate de intermediar din sfera serviciilor de plată. (la 09-04-2024, Articolul 7, Capitolul III, Titlul I a fost completat de Punctul 3., Articolul I din REGULAMENTUL nr. 2 din 28 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 9 aprilie 2024 ) Notă
  Articolul II din REGULAMENTUL nr. 2 din 28 martie 2024, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 326 din 9 aprilie 2024, prevede:
  Articolul II
  (1) Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Entitățile care prestează servicii în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1^1) și (1^2) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, transmit Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) din același regulament, în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
  (3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) entitățile care sunt deja înscrise în Registrul instituțiilor de plată și al furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi potrivit art. 68 din Legea nr. 209/2019 sau care prestează servicii de plată descrise în acest registru conform art. 69 din Legea nr. 209/2019, precum și cele care îndeplinesc condițiile pentru încadrarea activității în prevederile art. 4 din Legea nr. 209/2019.
  (4) Entitățile care consideră că activitățile desfășurate se încadrează în categoria exceptărilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 209/2019, ca urmare a aplicării prezentului regulament, evaluează, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pragul valoric prevăzut la art. 106 din Legea nr. 209/2019 și, în cazul depășirii pragului, solicită opinia Băncii Naționale a României în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) și art. 105 din Legea nr. 209/2019 până la finele lunii următoare intrării în vigoare a prezentului regulament, cu aplicarea, în mod corespunzător, a prevederilor legale incidente.
  (5) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage respingerea cererii de autorizare, potrivit art. 27 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 209/2019.
  (2) În aplicarea art. 10 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că poate realiza activitățile propuse cu respectarea cerințelor privind desfășurarea activității aplicabile prevăzute în titlul II al legii și în prezentul regulament. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) (3) Din planul de afaceri trebuie să rezulte că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele și procedurile adecvate și proporționale care să îi permită atingerea obiectivelor propuse și desfășurarea în condiții de prudență a serviciilor de plată.
   +  Articolul 8(1) Calitatea persoanelor care dețin, direct sau indirect, participații calificate la o instituție de plată trebuie să corespundă cerințelor asigurării unui management prudent și sănătos al instituției de plată. (2) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea persoanelor care dețin participații calificate este adecvată, potrivit următoarelor criterii cumulative: a) reputația;b) capacitatea instituției de plată de a respecta cerințele legale;c) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului. (3) Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 40 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția de plată vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari de participații calificate din lanțul de participații calificate identificați pe linie de control. (4) Banca Națională a României decide cu privire la necesitatea evaluării deținătorilor intermediari de participații calificate, inclusiv pornind de la informațiile publice disponibile cu privire la aceștia, și comunică solicitantului informațiile ce trebuie transmise. În această situație devin incidente dispozițiile art. 26 alin. (2) ori, după caz, ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 9(1) La evaluarea reputației persoanelor care dețin participații calificate sunt avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puțin următoarele aspecte și situații care vizează persoanele respective: a) condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea; b) hotărâri definitive, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea cadrului legislativ și care au relevanță pentru procesul de evaluare; c) procedură de insolvență, faliment sau alta similară încheiată sau în derulare; d) investigații de natură penală în derulare; e) investigații sau măsuri ori sancțiuni aplicate, în materie administrativă sau civilă, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricăror prevederi relevante pentru evaluare.(2) În plus față de cele prevăzute la alin. (1), la evaluarea reputației persoanelor care dețin participații calificate, Banca Națională a României poate avea în vedere și alte aspecte și situații pe care le consideră relevante, fără a se limita la: a) refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau licențierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie; b) revocarea, retragerea sau anularea înregistrării, a autorizării, a calității de membru sau a licențierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie; c) excluderea de către un organism de reglementare în domeniul financiar, o autoritate publică sau de către un organism profesional; d) deținerea unei poziții cu responsabilități relevante într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigații, sancțiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupție, fraudă, înșelăciune, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte fapte și infracțiuni în domeniul financiar; e) demiterea sau eliberarea dintr-o poziție de fiduciar sau o situație similară.(3) Dacă persoana care deține participații calificate este persoană juridică, cerința de reputație trebuie să fie îndeplinită atât de persoana juridică, cât și de persoanele care asigură conducerea activității acesteia. (4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relație cu orice persoană controlată sau condusă de persoana care deține participații calificate. (5) Banca Națională a României evaluează relevanța situațiilor de felul celor prevăzute la alin. (1) și (2), de la caz la caz, având în vedere circumstanțele caracteristice fiecărei situații, precum și faptul că asemenea situații pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanță.  +  Articolul 10La evaluare, Banca Națională a României are în vedere și dacă persoana care deține participații calificate la solicitant: a) deține participații calificate la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru; b) este o persoană ce asigură conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru; c) este o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare sau de către un organism guvernamental dintr-un alt stat membru. (la 14-12-2021, Litera c) din Articolul 10 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 11(1) În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. b), Banca Națională a României evaluează dacă persoanele care dețin participații calificate au capacitatea de a finanța participația și de a menține soliditatea financiară în scopul asigurării administrării prudente și sănătoase a instituției de plată.(2) Evaluarea capacității de finanțare a participației și de menținere a solidității financiare se realizează cu luarea în considerare a obiectivului declarat al participării persoanei la capitalul instituției de plată și cu politica sa privind această participare, iar în cazul acționarului/asociatului ce urmează să dețină controlul asupra instituției de plată, cu obiectivele financiare prognozate în planul de afaceri. (la 14-12-2021, Articolul 11 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 12(1) La evaluarea calității unei persoane care deține participații calificate sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de circumstanțele caracteristice fiecărei situații, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. c), cel puțin următoarele aspecte: a) persoana este suspectată, pe plan intern ori internațional, ca fiind terorist ori că finanțează acte de terorism; b) persoana este stabilită într-un stat sau teritoriu care se află pe listele publicate de Comisia Europeană, FATF-GAFI - Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Moneyval sau alte organisme internaționale și care cuprind țările cu grad înalt de risc ori cu deficiențe majore în regimul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului; c) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informat Banca Națională a României, într-un regim de confidențialitate care permite utilizarea informației de către banca centrală, că persoana este expusă la risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului.(2) În aplicarea alin. (1), Banca Națională a României are în vedere și dacă oricare dintre următoarele persoane se regăsesc în una dintre situațiile de la alin. (1):a) persoanele care conduc activitatea persoanelor juridice care dețin participații calificate la solicitant;b) persoanele juridice care participă, direct sau indirect, la capitalul persoanelor juridice care dețin participații calificate la solicitant; c) persoanele care gestionează activele, beneficiarii/ constitutorii fiduciilor, în cazul entităților fără personalitate juridică ce dețin participații calificate la solicitant în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile suverane de investiții sau fiduciile; (la 14-12-2021, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 12 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) d) beneficiarii reali ai persoanelor ce dețin participații calificate la solicitant, definiți de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 13În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. c), solicitantul trebuie să demonstreze că fondurile utilizate pentru participarea la capital provin din surse licite.  +  Articolul 14(1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată au o bună reputație și dispun de cunoștințe și experiență adecvate pentru prestarea de servicii de plată. (2) În aplicarea alin. (1), Banca Națională a României poate realiza interviuri profesionale cu persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.(3) Responsabilitățile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată pot fi exercitate numai de persoane fizice. (4) Persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată alocă suficient timp pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în această calitate. (5) La evaluarea cerinței de la alin. (4), Banca Națională a României are în vedere, în funcție de natura, extinderea și complexitatea activității entității următoarele:a) timpul estimat de solicitant ca fiind necesar pentru îndeplinirea de către persoana în cauză a atribuțiilor încredințate;b) deținerea de responsabilități de administrare și/sau de conducere în cadrul altor entități;c) exercitarea oricăror alte profesii și activități;d) timpul de călătorie necesar pentru exercitarea de către persoana în cauză a activităților la care se face referire la lit. a)-c), în cazul în care se află în orașe sau țări diferite; e) necesitatea alocării de timp pentru pregătirea profesională pe bază continuă.(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile și persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor din state terțe ale instituțiilor de plată.  +  Articolul 15(1) La evaluarea reputației persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispozițiile art. 9 alin. (1), (2), (5) și art. 10 lit. a) și b), precum și orice măsuri disciplinare, inclusiv demiterea dintr-o funcție de conducere. (2) Dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relație cu orice entitate condusă de persoana responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 16(1) Solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată dispun de cunoștințe teoretice și practice adecvate pentru prestarea de servicii de plată. (2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, Banca Națională a României are în vedere și dacă planul de activitate și planul de afaceri prezentate și semnate de acestea au la bază o abordare realistă și denotă profesionalism.(3) Cel puțin una dintre persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată pe teritoriul României trebuie să ateste cunoașterea limbii române.  +  Articolul 17(1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de un cadru de organizare și administrare a activității de prestare de servicii de plată riguros conceput și de mecanisme de control intern care să asigure efectuarea de verificări permanente și periodice, inclusiv politici și proceduri administrative, de gestionare a riscurilor, de asigurare a conformității cu cerințele cadrului legal și de reglementare și contabile care sunt adecvate, cuprinzătoare și adaptate la natura, extinderea și complexitatea serviciilor de plată prestate.(2) În cadrul mecanismelor de control intern, solicitantul instituie angajamente de audit, interne sau externe, independente de activitățile controlate, care să asigure că toate operațiunile aferente activităților pe care le desfășoară solicitantul, inclusiv cele externalizate, sunt conforme cu politicile și procedurile interne.(3) În cadrul evaluării ducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1) de către instituțiile de plată care externalizează funcții operaționale potrivit art. 54, 55 și 67 ori desfășoară activitate potrivit art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, Banca Națională a României are în vedere cerințele din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea. (la 14-12-2021, Articolul 17 din Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 18În înțelesul art. 38 și 39 din Legea nr. 209/2019, fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată pentru executarea operațiunilor de plată, denumite fonduri protejate, includ sumele primite de la sau în beneficiul unui utilizator al serviciilor de plată, pentru executarea unei operațiuni de plată, precum și sumele primite de la un prestator de servicii de plată pentru executarea unei operațiuni de plată pe seama unui utilizator al serviciilor de plată.  +  Articolul 19(1) Instituției de plată îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituție de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019. (2) Instituțiile de plată pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituții de credit autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru. (3) Contul prevăzut la alin. (1) va avea denumire specifică din care să rezulte clar că este un cont de protejare a fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată.  +  Articolul 20(1) În aplicarea art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, activele lichide și de foarte bună calitate includ elementele care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 din art. 336 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012[Regulamentul (UE) nr. 575/2013] pentru care cerința de capital pentru riscul specific nu depășește 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile așa cum sunt definite la art. 336 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Se consideră active lichide și de foarte bună calitate și titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 21Instituția de plată trebuie să țină evidența fondurilor protejate potrivit metodei prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, defalcat pe: a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 19 din prezentul regulament; b) fondurile investite în active lichide și de foarte bună calitate potrivit art. 20 din prezentul regulament.  +  Articolul 22(1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că aplicarea metodei prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019 pentru protejarea fondurilor este adecvată, în sensul asigurării unei protecții depline a utilizatorilor de servicii de plată. (2) Condițiile minime pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1) sunt: a) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie furnizată de un asigurator sau de o instituție de credit, autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru; b) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate; c) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie expresă, respectiv protecția furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială; d) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie irevocabilă, respectiv în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență prețul protecției, contractul prin care este furnizată protecția să nu conțină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția; e) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie necondiționată, respectiv contractul prin care este furnizată protecția să nu conțină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției să nu dețină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termenul stabilit.  +  Articolul 23(1) Instituția de plată trebuie să țină evidența fondurilor protejate potrivit art. 22.(2) Instituția de plată informează Banca Națională a României - Direcția supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcționat mecanismul de protecție prevăzut la art. 22.  +  Articolul 24Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de proceduri și resurse care să asigure, fără efecte adverse asupra sistemelor de plăți și asupra utilizatorilor serviciilor de plată: a) continuitatea activității în caz de producere a unor evenimente care ar conduce la pierderea unor persoane cu atribuții importante, pierderea unor date importante, incapacitatea de a accesa sediile sau defecțiuni ale sistemelor informatice importante;b) executarea tranzacțiilor de plată în derulare și terminarea contractelor existente în caz de încetare a activității de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 25(1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de politici, proceduri și instrumente pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor de securitate, care asigură protejarea adecvată a utilizatorilor serviciilor de plată împotriva riscurilor aferente serviciilor de plată prestate, inclusiv a riscului de fraudă și de utilizare ilegală a datelor sensibile privind plățile. (2) Măsurile de control și diminuare a riscurilor de securitate trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate tehnică și de protecție a datelor, inclusiv în ceea ce privește componenta software și sistemele informatice utilizate de solicitant sau de entitățile la care externalizează funcții operaționale. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 25 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 25^1Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că a implementat angajamente de audit și măsuri organizatorice destinate asigurării protejării intereselor utilizatorilor de servicii de plată și prestării de servicii de plată potrivit premiselor descrise la art. 29 alin. (1) lit. e), g), h) și i) sau, după caz, art. 93 alin. (1) lit. f), g) și h). (la 14-12-2021, Capitolul III din Titlul I a fost completat de Punctul 11, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 26Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de un cadru de control intern care să asigure conformarea la cerințele în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 27(1) Instituțiile de plată care prestează oricare dintre serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 209/2019 și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi determină cel puțin anual nivelul minim al asigurării de răspundere civilă profesională sau al altei garanții comparabile cu respectarea condițiilor, criteriilor, indicatorilor și a formulei comunicate public de Banca Națională a României.(2) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României are în vedere condițiile, criteriile, indicatorii și formula prevăzute de Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/2366.(3) Polița de asigurare de răspundere civilă profesională sau garanția comparabilă trebuie să fie furnizată de un asigurator sau de o instituție de credit, autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru, care nu face parte din același grup cu solicitantul.
   +  Titlul II Instituții de plată  +  Capitolul I Autorizarea instituțiilor de plată  +  Articolul 28(1) Instituțiile de plată pot presta servicii de plată numai ulterior obținerii autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României, începând cu data înscrierii în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.(2) Autorizația pentru prestarea de servicii de plată emisă de Banca Națională a României cuprinde serviciile de plată pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentația prezentată în susținerea cererii de autorizare capacitatea instituției de plată de a le desfășura și este însoțită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, de confirmarea persoanelor care dețin participații calificate în instituția de plată, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii și de numărul de înscriere în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019. (3) În termen de 5 zile de la data începerii activității de prestare de servicii de plată, instituția de plată notifică acest fapt Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere și transmite acesteia:a) o declarație semnată de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituția de plată dispune de un sistem informatic care să îi permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Națională a României potrivit prezentului regulament;b) elementele de identificare ale oricărui auditor care prestează instituției de plată alte servicii decât audit statutar;c) numele persoanelor responsabile cu conducerea structurilor organizatorice ale instituției de plată;d) numele și funcțiile persoanelor din cadrul instituției de plată, responsabile pentru funcțiile operaționale externalizate; (la 14-12-2021, Litera d) din Alineatul (3) , Articolul 28 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) e) copii ale contractelor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. s), art. 32 alin. (1) lit. c), art. 33 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. d) și art. 41 lit. g).(4) În termenul prevăzut la alin. (3) instituția de plată transmite Băncii Naționale a României - Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților:a) datele de contact ale persoanelor responsabile cu acordarea asistenței clienților în caz de fraudă, probleme tehnice și cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri ca urmare a operațiunilor neexecutate sau executate incorect;b) numele și funcțiile persoanelor care au acces la datele sensibile privind plățile;c) copii ale contractelor prevăzute la art. 35 lit. f).(5) În cazul în care contractele prevăzute la alin. (3) lit. e) și alin. (4) lit. c) conțin modificări comparativ cu versiunile acestora prezentate în procesul de autorizare, instituțiile de plată furnizează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, respectiv Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților și explicații/fundamentări ale modificărilor intervenite.  +  Articolul 29(1) În aplicarea art. 25 din Legea nr. 209/2019, în vederea obținerii autorizației pentru prestarea de servicii de plată, solicitanții trebuie să prezinte Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a, însoțită de următoarele informații și documente:a) actul constitutiv, statutul și/sau contractul de societate, după caz, și dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului;b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;c) planul de activitate cuprinzând informațiile prevăzute la art. 30 din prezentul regulament, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată;d) planul de afaceri cuprinzând informațiile prevăzute la art. 31 din prezentul regulament, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată;e) descrierea elementelor de organizare a activității, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 32 din prezentul regulament;f) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că societatea nou-constituită deține un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul inițial sau, în cazul unei societăți care funcționează, un raport care să se refere la capitalul inițial determinat la sfârșitul lunii anterioare datei depunerii cererii de autorizare, întocmit de un auditor financiar ori o firmă de audit, în baza verificărilor efectuate în conformitate cu principiile prevăzute de cadrul de reglementare contabilă aplicabil, din care să rezulte că aceasta deține capital inițial la nivelul prevăzut de Legea nr. 209/2019; în cazul societăților care au obligația legală de auditare a situațiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul financiar sau de firma de audit a acesteia; (la 14-12-2021, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) g) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 38 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 în vederea protejării fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019, care să cuprindă elementele relevante prevăzute la art. 33 alin. (1) sau, după caz, alin. (2) din prezentul regulament;h) descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern potrivit art. 34 din prezentul regulament;i) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluționarea și urmărirea incidentelor operaționale și de securitate și a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate, potrivit art. 35 din prezentul regulament; (la 14-12-2021, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) j) descrierea procesului pentru evidența, monitorizarea, urmărirea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile potrivit art. 36 din prezentul regulament;k) descrierea aranjamentelor de asigurare a continuității activității, care să cuprindă identificarea de către solicitant a operațiunilor critice, planuri de urgență eficiente și o procedură pentru testarea și revizuirea periodică a caracterului adecvat și a eficacității acestor planuri potrivit art. 37 din prezentul regulament;l) descrierea principiilor și definițiilor utilizate pentru colectarea datelor statistice privind activitatea, tranzacțiile și frauda, care să cuprindă categoriile de date colectate în raport cu clienții, tipul serviciilor de plată, canalul de inițiere a plății/distribuție a instrumentului de plată, instrumentele de plată, jurisdicția și moneda, aria de acoperire a colectării de date, din perspectiva activității și entității implicate, inclusiv sucursale și agenți, mijloacele de colectare, obiectivele colectării de date, frecvența colectării de date, descrierea modului de formalizare la nivelul instituției a sistemului de colectare de date și a modului în care funcționează sistemul;m) descrierea politicii de securitate potrivit art. 38 din prezentul regulament;n) descrierea cadrului de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit art. 39 din prezentul regulament;o) lista persoanelor care dețin participații calificate, mărimea participațiilor deținute de fiecare dintre acestea și documentația prevăzută la art. 40 din prezentul regulament pentru persoanele care dețin în mod direct participații calificate și pentru persoanele care au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate;p) lista persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și, pentru fiecare dintre acestea documentația prevăzută la art. 41 din prezentul regulament;q) elementele de identificare a auditorului financiar sau a firmei de audit, inclusiv numele, adresa și datele de contact, dacă este cazul;r) abrogată; (la 14-12-2021, Litera r) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul I , Titlul II a fost abrogată de Punctul 15, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) s) valoarea asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanției comparabile estimată pentru primul an de activitate, descrierea modului de calcul al acesteia și copie a proiectului contractului de asigurare sau al celui privind garanția comparabilă din care să rezulte respectarea cerințelor prevăzute la art. 27 din prezentul regulament, în cazul instituțiilor de plată care prestează oricare dintre serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 209/2019;t) descrierea grupului din care face parte solicitantul, cu indicarea întreprinderii-mamă, a entităților din grup, a legăturilor dintre ele, nivelului de participație și, în situația în care există entități supuse supravegherii unei autorități, indicarea acesteia; (la 14-12-2021, Litera t) din Alineatul (1) , Articolul 29 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) u) prezentarea structurii capitalului social și a drepturilor de vot, inclusiv numele/denumirea și cota de participare/drepturi de vot a persoanelor care dețin participații în mod direct și indirect, cu indicarea persoanelor care dețin participații calificate și natura relațiilor din perspectiva art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.(2) Cererile de autorizare formulate de societăți în curs de constituire intră sub incidența prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.(3) După dobândirea personalității juridice, solicitantul transmite, în completarea documentației, anexa nr. 1a, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și f), precum și alte documente sau informații solicitate de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 30Planul de activitate prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. c) include cel puțin următoarele:a) descrierea detaliată a serviciilor de plată ce urmează a fi efectuate și fundamentarea încadrării în categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;b) declarația privind intrarea sau nu în posesia fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată;c) descrierea modului de executare a operațiunilor de plată pentru fiecare dintre serviciile de plată descrise la lit. a), inclusiv părțile implicate, termenele de executare a plăților și, pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019, diagrama fluxurilor de fonduri și aranjamentele de decontare;d) pentru solicitanții care intenționează prestarea serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 209/2019, proiectele contractelor-cadru prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 13 din lege, dacă există obligația încheierii de astfel de contracte, din care să rezulte date care să fie corelate cu informațiile furnizate în celelalte documente aferente planului de activitate; (la 14-12-2021, Litera d) din Articolul 30 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) e) numărul estimat al sediilor din care solicitantul intenționează să presteze servicii de plată sau să desfășoare activități legate de prestarea de servicii de plată, dacă este cazul;f) descrierea serviciilor operaționale și conexe serviciilor de plată pe care intenționează să le presteze;g) declarație privind intenția solicitantului de a acorda credite prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 209/2019 și caracteristicile acestora în raport cu cerințele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 209/2019;h) declarație privind intenția solicitantului de a presta servicii de plată în alte state membre sau state terțe;i) prezentarea activităților comerciale ce se vor desfășura, altele decât cea de prestare de servicii de plată, cu detalierea tipului și volumului activităților așteptat pentru primii 3 ani de funcționare; (la 14-12-2021, Litera i) din Articolul 30 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) j) în cazul în care solicitantul intenționează să desfășoare activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) sau h) din Legea nr. 209/2019, informațiile necesare calculării valorii minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile estimate pentru primul an de activitate, potrivit art. 27 din prezentul regulament.  +  Articolul 31(1) Planul de afaceri prevăzut la art. 29 alin. (1) lit. d) include cel puțin următoarele:a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziției concurențiale a solicitantului pe segmentul de piață pe care instituția de plată intenționează să desfășoare activitate, descrierea clientelei, a canalelor de distribuție și a materialelor de promovare pe care intenționează să le utilizeze, din care să rezulte furnizarea de către acesta de informații care să fie corelate cu cele incluse în celelalte documente din planul de marketing; (la 14-12-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) b) situațiile financiare anuale, aferente ultimilor 3 ani, depuse la organele fiscale sau, în cazul în care pentru solicitant nu a intervenit încă obligația depunerii situațiilor financiare anuale la organele fiscale, o descriere succintă a situației financiare a acestuia;c) estimările situațiilor financiare pe următorii 3 ani de activitate;d) estimările fondurilor proprii disponibile pentru următorii 3 ani de activitate și componența acestora, cu detalierea elementelor componente ale capitalului inițial, pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019, precum și cu respectarea art. 61^2 din prezentul regulament; (la 14-12-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) e) estimările necesarului minim de fonduri proprii, aferent următorilor 3 ani de activitate, determinat prin fiecare dintre metodele prevăzute la art. 51 din prezentul regulament, cu detalierea pe componente pentru metoda aleasă de solicitant potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din aceeași lege.(2) În aplicarea alin. (1) lit. c), solicitantul transmite pentru următorii 3 ani de activitate:a) estimări ale bilanțului, contului de profit și pierdere, atât în scenariul de bază, cât și în scenariul de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: volumul și valoarea tranzacțiilor, numărul de clienți, politica de stabilire a prețurilor, valoarea medie a unei tranzacții, creșteri așteptate ale pragului de rentabilitate, precum și a strategiei acționarilor în legătură cu furnizarea de fonduri suplimentare în caz de dificultate financiară a solicitantului; (la 14-12-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 31 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) b) explicații privind principalele elemente de venituri și cheltuieli, datoriile financiare și activele imobilizate cuprinse în estimările prevăzute la lit. a); (la 14-12-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 31 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) c) estimări privind situația fluxurilor de trezorerie pentru scenariul de bază, însoțite de explicații privind datele prezentate. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) (3) Abrogat. (la 14-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de Punctul 23, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 32(1) Descrierea elementelor de organizare a activității prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. e) include cel puțin următoarele:a) organigrama detaliată a solicitantului și descrierea atribuțiilor fiecărei structuri;b) evoluția așteptată a numărului de angajați pe următorii 3 ani de activitate;c) prezentarea funcțiilor operațiunilor externalizate și a caracteristicilor acestora, identificarea și datele de contact ale furnizorilor de servicii externalizate și proiectele contractelor de externalizare din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 54 și 55 din Legea nr. 209/2019; (la 14-12-2021, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) d) informații privind intenția de utilizare a agenților sau de deschidere de sucursale ce se vor referi cel puțin la: descrierea modalității prin care solicitantul se asigură de respectarea cerințelor legale de către agenți și/sau sucursale, prin controale la fața locului și raportări cu frecvență cel puțin anuală; sistemele informatice, procedurile și infrastructura folosite de agenți; politica de selecție, monitorizare și instruire profesională a agenților;e) indicarea sistemelor de plăți sau, după caz, a aranjamentelor de plată la care instituția de plată va participa;f) lista persoanelor care au legături strânse cu instituția de plată și pentru fiecare dintre acestea, o încadrare a naturii relațiilor din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.(2) În cazul în care persoanele care au legături strânse cu instituția de plată sunt situate în state terțe și nu fac obiectul prevederilor art. 40 alin. (3) lit. e), solicitantul va prezenta și o analiză a impactului legăturii strânse asupra capacității instituției de plată de a furniza la timp informații adecvate autorităților competente.  +  Articolul 33(1) În cazul optării pentru metoda prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puțin următoarele:a) denumirea instituției de credit la care este/urmează să fie deschis contul pentru protejarea fondurilor, numărul și funcțiile persoanelor din cadrul instituției de plată care au acces la acest cont bancar și/sau, după caz, descrierea politicii de investiții în active lichide și de foarte bună calitate;b) descrierea mecanismelor prin care instituția de plată se asigură că suma păstrată într-un cont separat la o instituție de credit sau investită în active lichide și de foarte bună calitate acoperă integral și în orice moment fondurile utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 209/2019;c) declarația de conformare la cerințele prevăzute la art. 38 și 39 din Legea nr. 209/2019;d) proiectul contractului cu instituția de credit la care este/sunt/va/vor fi deschise contul/conturile bancare pentru protejarea fondurilor din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 19 din prezentul regulament.(2) În cazul optării pentru metoda prevăzută la art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puțin următoarele:a) confirmarea faptului că polița de asigurare sau garanția comparabilă este emisă de o instituție de credit sau o societate de asigurare care nu face parte din grupul solicitantului;b) descrierea mecanismelor prin care instituția de plată se asigură că suma asigurată sau garantată acoperă integral și în orice moment fondurile utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 209/2019;c) durata și condițiile de înnoire a poliței sau garanției comparabile;d) proiectul contractului de asigurare sau al garanției comparabile din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 22 din prezentul regulament.  +  Articolul 34Descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. h) include următoarele:a) descrierea riscurilor identificate și a procedurilor implementate în vederea evaluării și prevenirii apariției acestora;b) descrierea procedurilor de controale periodice și permanente, inclusiv frecvența controalelor periodice și resursele umane alocate; (la 14-12-2021, Litera b) din Articolul 34 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) c) descrierea procedurilor contabile pentru înregistrarea informațiilor financiare și mecanismele de raportare potrivit cerințelor legale;d) componența organelor de conducere și control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, a altor comitete sau structuri cu atribuții similare acestora; (la 14-12-2021, Litera d) din Articolul 34 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) e) modul în care funcțiile operaționale externalizate sunt monitorizate și controlate pentru a nu prejudicia calitatea mecanismelor de control intern ale solicitantului și un document care cuprinde analiza solicitantului cu privire la modul în care au fost luate în considerare recomandările din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea; (la 14-12-2021, Litera e) din Articolul 34 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) f) descrierea procedurilor de control intern care asigură monitorizarea și verificarea activităților desfășurate prin intermediul sucursalelor și agenților;g) descrierea cadrului de administrare a grupului, în cazul în care solicitantul este filială a unei entități reglementate într-un stat membru;h) criteriile de desemnare a persoanei/persoanelor responsabile cu coordonarea mecanismului de control intern și curriculum vitae pentru fiecare dintre aceste persoane din care să rezulte îndeplinirea criteriilor. (la 14-12-2021, Litera h) din Articolul 34 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 35Descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluționarea și urmărirea incidentelor operaționale și de securitate și a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. i) include următoarele: (la 14-12-2021, Partea introductivă a Articolului 35 din Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) a) măsurile organizatorice și instrumentele de prevenire a fraudelor;b) structurile/compartimentele responsabile cu acordarea asistenței clienților în caz de fraudă, probleme tehnice și cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri care urmare operațiunilor neexecutate sau executate incorect;c) liniile de raportare a fraudelor;d) punctul de contact pentru clienți, inclusiv denumirea și adresa de poștă electronică;e) procedurile de raportare internă și externă a incidentelor operaționale și de securitate, inclusiv notificarea incidentelor majore potrivit prevederilor art. 219 din Legea nr. 209/2019; (la 14-12-2021, Litera e) din Articolul 35 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) f) proiectele contractelor cu părțile implicate în furnizarea de servicii de plată de către solicitant, respectiv, după caz: alți prestatori de servicii de plată, furnizorii infrastructurilor pieței financiare și schemele de plată cu carduri;g) instrumentele de monitorizare, măsurile și procedurile pentru diminuarea riscurilor de securitate.  +  Articolul 36Descrierea procesului pentru evidența, monitorizarea, urmărirea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. j) include următoarele:a) identificarea datelor clasificate ca date sensibile privind plățile în contextul modelului de afaceri propus și prezentarea fluxului acestora;b) procedurile de autorizare a accesului la date sensibile privind plățile;c) instrumentele de monitorizare a accesului la astfel de date;d) politica privind drepturile de acces la toate componentele infrastructurii și la sistemele relevante, inclusiv la baze de date și infrastructurile de rezervă;e) modul în care instituțiile de plată care prestează și alte servicii decât cele de la art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 209/2019 înregistrează datele colectate și scopul în care vor fi utilizate la nivel intern și extern, inclusiv de către contrapărți;f) descrierea sistemului informatic și a măsurilor tehnice de securitate implementate, inclusiv a procedurilor de criptare a datelor și utilizare a dispozitivelor pentru autentificarea electronică;g) identificarea structurilor care au acces la datele sensibile privind plățile;h) modul în care vor fi detectate și rezolvate breșele de securitate;i) programul anual de control intern al securității sistemului informatic.  +  Articolul 37Descrierea aranjamentelor de asigurare a continuității activității prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. k) include:a) descrierea modului de gestionare a activității în eventualitatea întreruperii activității normale, inclusiv analiza de impact asupra afacerii, detalierea proceselor pentru reluarea funcțiilor critice, termene, obiective punctuale și active protejate;b) identificarea locației de rezervă, descrierea accesului la infrastructura informatică, la principalele programe și date necesar a fi recuperate în caz de dezastru sau eveniment perturbator;c) descrierea modului în care solicitantul va asigura continuitatea activității în cazul dezastrelor și evenimentelor perturbatoare identificate, precum încetarea funcționării unor sisteme sau pierderea datelor critice, imposibilitatea de a intra în locații, pierderea unor angajați importanți;d) frecvența cu care solicitantul testează planul de continuitate al afacerii și de recuperare în caz de dezastre, inclusiv modul în care va înregistra rezultatele testelor;e) măsuri de diminuare a efectelor adverse în caz de încetare a activității de prestare de servicii de plată și modalitatea în care va asigura executarea ordinelor acceptate spre executare, inclusiv în cazul încetării contractelor existente.  +  Articolul 38Descrierea politicii de securitate prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. m) cuprinde următoarele:a) evaluarea detaliată a riscurilor de securitate aferente serviciilor de plată pe care solicitantul intenționează să le presteze, inclusiv riscul de fraudă și descrierea măsurilor de control de securitate și de diminuare a riscurilor identificate pentru protejarea utilizatorilor de servicii de plată;b) descrierea sistemului informatic, inclusiv: arhitectura sistemului și elementele rețelei, sistemele suport ale afacerii, precum website-ul, portofelul electronic, motorul de plăți, motorul de gestionare a riscurilor și fraudelor și sistemul de evidență a clienților; sistemul informatic folosit pentru organizarea și administrarea instituției, precum: sistemul de contabilitate, raportări în conformitate cu cadrul legal, gestiunea personalului, gestiunea relației cu clienții, serverul de e-mail-uri și de fișiere cu date interne; informații legate de utilizarea curentă a sistemului de către solicitant sau grupul din care face parte sau, după caz, data estimată a implementării;c) prezentarea tipurilor de conexiuni externe permise, precum cele cu parteneri, furnizori externi, entități din grup și angajați care lucrează de la distanță, însoțită de justificarea acestor conexiuni și măsurile de securitate aferente acestora, natura și frecvența verificărilor pe care solicitantul le efectuează asupra conexiunilor respective: din perspectivă tehnică și organizațională, preventivă sau investigatorie, monitorizare în timp real sau verificare periodică prin utilizarea pe server a unui director separat de grup, deschiderea/închiderea liniilor de comunicare, configurarea echipamentelor de securitate, generarea de parole sau certificate de autentificare, monitorizarea sistemelor, autentificare, confidențialitatea comunicațiilor, sisteme de conectare, detectarea accesului nepermis, sisteme antivirus;d) măsurile și mecanismele de securitate care guvernează accesul la sistemul informatic, inclusiv natura tehnică sau organizațională și frecvența fiecărei măsuri, respectiv dacă este preventivă sau investigatorie și dacă este aplicată în timp real, precum și modul în care este gestionată problema delimitării clare a mediului în care este permis accesul clienților în cazul în care resurse informatice ale instituției sunt partajate cu aceștia;e) măsuri și mecanisme de securitate fizică la intrarea în sedii, precum acces controlat și securitatea mediului de lucru;f) securitatea proceselor de plată, inclusiv: descrierea procedurii de autentificare a clientului, atât pentru consultarea informațiilor cât și pentru efectuarea de tranzacții, și, dacă este cazul, pentru fiecare instrument de plată; prezentarea modului în care se asigură transmiterea în siguranță și nealterate către utilizatorul serviciilor de plată legitim a dispozitivelor și procedurilor de autentificare, respectiv token-uri și aplicații mobile, atât la inițierea relației, cât și la prelungirea acesteia; descrierea sistemelor și procedurilor pe care solicitantul le-a implementat pentru a analiza și identifica tranzacții neobișnuite sau suspecte;g) lista procedurilor scrise referitoare la sistemul informatic.  +  Articolul 39Descrierea cadrului de control intern instituit de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. n) se va referi cel puțin la următoarele:a) evaluarea de risc prin care se identifică și evaluează riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului la care este expusă instituția, inclusiv riscurile inerente clienților, produselor și serviciilor furnizate, canalelor de distribuție folosite și ariei geografice în care aceasta își desfășoară activitatea; (la 14-12-2021, Litera a) din Articolul 39 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) b) măsurile implementate pentru a diminua riscurile identificate potrivit evaluării de la lit. a) și pentru a asigura conformarea la obligațiile în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv procedurile de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți în scopul detectării și raportării tranzacțiilor suspecte;c) sistemele și mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că agenții și sucursalele respectă cerințele în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv în cazul în care agenții și sucursalele sunt stabilite în alte state membre; (la 14-12-2021, Litera c) din Articolul 39 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) c^1) sistemele și mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că agenții nu expun entitatea la riscuri crescute de spălare a banilor și de finanțare a terorismului; (la 14-12-2021, Articolul 39 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 33, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) d) aranjamentele implementate pentru a se asigura că angajații și agenții sunt instruiți în mod corespunzător în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;e) sistemele și mecanismele de control implementate pentru a se asigura că politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt de actualitate, eficace și relevante;f) în cazul în care solicitanții intenționează prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019, informații cu privire la conținutul normelor interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului destinate personalului; (la 14-12-2021, Litera f) din Articolul 39 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 34, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) g) în cazul în care solicitanții intenționează prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019, identitatea persoanei desemnate în calitate de ofițer de conformitate în înțelesul art. 23 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, și informații din care să rezulte că aceasta dispune de expertiză pentru îndeplinirea eficace a sarcinilor ce îi revin, potrivit standardelor stabilite de entitate. (la 14-12-2021, Litera g) din Articolul 39 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 35, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 40(1) Pentru fiecare dintre persoanele juridice sau entitățile fără personalitate juridică ce dețin participații calificate, se prezintă următoarele documente:a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine;b) actul constitutiv, statutul și/sau contractul de societate, sau, în cazul persoanelor și entităților înregistrate în alte state membre, mențiuni succinte privind forma juridică, modul de organizare și funcționare al entității, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana sau entitatea și obiectul de activitate al acesteia;c) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2);d) lista entităților pe care solicitantul le-a identificat în urma unei analize corespunzătoare ca fiind conduse sau controlate de persoana care deține participații calificate, cota de participare directă sau indirectă, existența și descrierea oricăror proceduri de insolvență sau similare în relație cu acestea; (la 14-12-2021, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) e) lista persoanelor fizice care conduc activitatea și, pentru fiecare dintre acestea, numele, locul și data nașterii, adresa, codul numeric personal sau echivalent, curriculum vitae, informațiile prevăzute la lit. d) și pct. 3-16 din anexa nr. 2 la prezentul regulament; (la 14-12-2021, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 37, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) f) structura acționariatului, inclusiv numele, data și locul nașterii, adresa și codul numeric personal sau numărul de înregistrare sau echivalent, cota de participare la capital și drepturile de vot aferente, deținute în mod direct sau indirect și beneficiarii reali definiți potrivit legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;g) în cazul în care persoana care deține participații calificate face parte dintr-un grup financiar supus supravegherii pe bază consolidată, descrierea grupului, indicarea întreprinderii-mamă și a instituțiilor de credit, societăților de asigurare, reasigurare sau societăților de investiții din grup, a autorităților competente cu supravegherea la nivel individual și consolidat a acestora;h) situațiile financiare anuale individuale, consolidate și sub-consolidate, dacă este cazul, auditate potrivit obligațiilor legale, aferente ultimilor 3 ani, incluzând bilanțul, contul de profit și pierdere, raportul anual, anexele și orice alte documente depuse la autoritățile competente sau, în cazul în care nu a intervenit încă obligația depunerii situației financiare anuale la organele competente, cea mai recentă situație financiară disponibilă;i) în cazul persoanelor care dețin participații calificate și au sediul într-o țară terță, descrierea cadrului legislativ și instituțional din statul terț aplicabil, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului și orice alte informații relevante;j) în cazul altor entități fără personalitate juridică ce dețin participații calificate în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile suverane de investiții sau fiduciile, identitatea persoanelor care gestionează activele, a beneficiarilor/constitutorilor fiduciilor și prezentarea succintă a politicii de investiții și a restricțiilor aplicabile; (la 14-12-2021, Litera j) din Alineatul (1) , Articolul 40 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 38, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) k) chestionarul pentru persoanele care dețin participații calificate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al persoanei care deține participații calificate.(2) Pentru fiecare dintre persoanele fizice care dețin participații calificate, se prezintă următoarele documente:a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;b) curriculum vitae; (la 14-12-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 40 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 39, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) c) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și alin. (2);d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de persoana care deține participații calificate;e) lista societăților pe care solicitantul le-a identificat în urma unei analize corespunzătoare ca fiind conduse sau controlate de persoana care deține participații calificate, cota de participare directă sau indirectă, existența și descrierea oricăror proceduri de insolvență sau similare în relație cu acestea.(3) În plus față de documentele prevăzute la alin. (1) și (2), pentru fiecare dintre persoanele care dețin participații calificate se prezintă un document privind strategia referitoare la participația deținută și modul de finanțare a acesteia, care cuprinde cel puțin următoarele:a) motivele dobândirii participației în instituția de plată și intenția de păstrare, majorare, diminuare și calendarul aferent;b) intenția de implicare în funcționarea instituției de plată, inclusiv cu privire la politica de dividende, dezvoltarea strategică, alocarea resurselor instituției, dacă intenționează sau nu să acționeze ca acționar minoritar activ și motivația aferentă;c) disponibilitatea de a furniza fonduri suplimentare în caz de dificultate sau în vederea dezvoltării afacerii;d) informații privind orice acorduri referitoare la instituția de plată, încheiate cu alte persoane care dețin participații;e) analiza privind eventualul impact al deținerii participației asupra capacității instituției de plată de a furniza la timp informații adecvate autorităților competente, inclusiv datorită legăturilor strânse dintre instituție și persoană;f) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată numite de persoana respectivă sau la propunerea acesteia;g) sursele de finanțare pentru achiziția participației calificate, inclusiv: detalii privind accesul la piețe financiare, inclusiv instrumente financiare emise; detalii privind utilizarea de resurse împrumutate, numele creditorului, caracteristicile împrumutului, inclusiv scadența, condiții, garanții și sursele de rambursare; sursa sumelor împrumutate în cazul în care împrumutătorul nu este creditor profesionist; informații privind orice aranjamente financiare cu alte persoane care dețin participații.  +  Articolul 41Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată va fi transmisă următoarea documentație:a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;b) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2);c) o evaluare a adecvării persoanei efectuată de solicitant din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la art. 14-16;d) curriculum vitae, care va cuprinde cel puțin informații legate de: studiile absolvite, cu menționarea instituției de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii; activitățile desfășurate, cu indicarea denumirii și a profilului entității în cadrul căreia a activat/activează, a naturii și duratei responsabilităților exercitate, cu sublinierea activităților relevante pentru funcția vizată și, după caz, a autorității însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entitățile în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat/desfășoară activitate;e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de aceste persoane;f) dacă există, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1);g) decizia de numire, proiectul de contract din care să rezulte timpul necesar îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în această calitate, ofertă de angajare sau alte documente relevante din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 14 alin. (4). (la 14-12-2021, Litera g) din Articolul 41 , Capitolul I , Titlul II a fost modificată de Punctul 40, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 42(1) Solicitantul realizează evaluarea de la art. 41 lit. c) pe baza unor informații conforme cu realitatea și actuale, furnizate de persoana responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată sau obținute din alte surse.(2) În aplicarea alin. (1), solicitantul:a) colectează informații prin diverse canale și instrumente, precum diplome și certificări, scrisori de recomandare, curriculum vitae, interviu profesional, chestionarul din anexa nr. 3;b) solicită persoanei evaluate să verifice și, după caz, să demonstreze corectitudinea informațiilor furnizate;c) verifică, în măsura în care este posibil, corectitudinea informațiilor pe baza cărora realizează evaluarea;d) supune analizei organelor de administrare, conducere și control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele evaluării realizate;e) dacă este cazul, adoptă măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), art. 15 și 16.  +  Capitolul II Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent  +  Articolul 43Instituțiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unui agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 44(1) Prevederile art. 14, 15 și art. 16 alin. (1) se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată a agentului care nu este prestator de servicii de plată autorizat.(2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia.(3) În aplicarea art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată pot desfășura în state terțe activitățile prevăzute în autorizația acordată de Banca Națională a României prin intermediul unui agent numai dacă acesta este supus înregistrării sau unei alte proceduri care să îi confere accesul la activitate și supravegheat de către autoritatea competentă din statul terț.  +  Articolul 45În vederea înscrierii în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019 a agentului persoană juridică, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de următoarele documente și informații:a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine, care să ateste cel puțin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică și obiectul de activitate al acesteia;b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și, după caz, evaluarea privind adecvarea acestora efectuată de instituția de plată și documentația prevăzută la art. 41;d) serviciile de plată pentru care agentul este mandatat.  +  Articolul 46În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoțită de o informare privind:a) numele și adresa acestuia;b) serviciile de plată pentru care agentul este mandatat;c) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligațiile legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;d) documentația prevăzută la art. 41 din prezentul regulament.  +  Articolul 47În aplicarea art. 65 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, în plus față de documentația prevăzută la art. 45 și 46 din prezentul regulament, în cazul în care agentul este situat într-un stat terț, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț aplicabil serviciilor ce urmează a fi prestate, care să cuprindă informații referitoare la: autoritatea din statul terț competentă cu înregistrarea, respectiv aplicarea altei proceduri care să confere acces la activitate, și supravegherea agentului pentru prestarea serviciilor de plată, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului.  +  Articolul 48Instituțiile de plată comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere utilizarea de agenți în alte state membre, precum și modificările intervenite în legătură cu aceștia, potrivit procedurii prevăzute la art. 61-64 din Legea nr. 209/2019 și în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 49(1) În situația în care Banca Națională a României - Direcția supraveghere hotărăște înscrierea agentului în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019, decizia va cuprinde serviciile de plată ce pot fi desfășurate de instituția de plată prin intermediul agentului și va fi însoțită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și de numărul de înscriere în registru.(2) Procedura și termenele în care Banca Națională a României se pronunță asupra cererii de desfășurare a activității de servicii de plată prin intermediul unui agent sunt cele prevăzute de Legea nr. 209/2019.  +  Capitolul III Nivelul minim necesar și componența fondurilor proprii  +  Secţiunea 1 Nivelul minim necesar al fondurilor proprii  +  Articolul 50(1) Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituție de plată, alta decât cele care prestează numai serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) ori numai serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 209/2019, se determină potrivit art. 34 alin. (1) din aceeași lege.(2) Datele aferente activității de prestare de servicii de plată utilizate la determinarea necesarului de fonduri proprii includ datele aferente activităților operaționale și conexe acesteia.  +  Articolul 51(1) În aplicarea dispozițiilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată își determină necesarul de fonduri proprii prin utilizarea uneia dintre cele 3 metode prevăzute în prezentul regulament, respectiv metoda A, metoda B și metoda C, selectată în procesul de autorizare, respectiv în procedura de aprobare prealabilă a modificărilor în situația instituțiilor de plată.(2) La determinarea indicatorilor ce stau la baza fiecărei metode trebuie avute în vedere instrucțiunile ce se regăsesc în anexa nr. 4 din prezentul regulament.  +  Articolul 52(1) Potrivit metodei A, necesarul de fonduri proprii al unei instituții de plată reprezintă cel puțin 10% din volumul cheltuielilor administrative fixe aferente activității de prestare de servicii de plată înregistrate de instituția de plată în anul financiar precedent.(2) Banca Națională a României poate solicita, în caz de modificare semnificativă a volumului cheltuielilor administrative fixe aferente anului în curs în raport cu anul financiar precedent, ajustarea necesarului de fonduri proprii prevăzut la alin. (1) prin determinarea acestuia pe baza cheltuielilor administrative fixe pe anul în curs previzionate pornind de la informațiile contabile existente.  +  Articolul 53Potrivit metodei B, necesarul fondurilor proprii se determină pe baza volumului mediu lunar al operațiunilor de plată realizate de instituția de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul:1. determinarea volumului total al operațiunilor de plată din anul precedent, calculat prin însumarea fondurilor ce au făcut obiectul unei tranzacții de plată;2. ajustarea rezultatului obținut la pct. 1 prin împărțirea la 12;3. împărțirea în tranșe valorice a rezultatului obținut la pct. 2, fiecărei tranșe fiindu-i aplicat un coeficient de ponderare, după cum urmează:a) 4% pentru tranșa valorică de până la echivalentul în lei a 5 milioane euro inclusiv;b) 2,5% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 5 milioane euro și până la echivalentul în lei a 10 milioane euro inclusiv;c) 1% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 10 milioane euro și până la echivalentul în lei a 100 milioane euro inclusiv;d) 0,5% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 100 milioane euro și până la echivalentul în lei a 250 milioane euro inclusiv;e) 0,25% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 250 milioane euro;4. însumarea rezultatelor obținute la pct. 3;5. ajustarea sumei obținute la pct. 4 prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcție de activitatea de prestare de servicii de plată desfășurată de instituția de plată, astfel:a) 0,5 pentru activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019;b) 1 pentru activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 54(1) Potrivit metodei C, necesarul fondurilor proprii se determină pe baza veniturilor obținute de instituția de plată din activitatea de prestare de servicii de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul:1. determinarea valorii indicatorului relevant, prin însumarea veniturilor din dobânzi, veniturilor din comisioane și altor venituri din exploatare și deducerea din valoarea astfel obținută a cheltuielilor cu dobânzile;2. împărțirea pe tranșe valorice a rezultatului obținut la pct. 1 și ajustarea fiecărei tranșe valorice prin aplicarea unui coeficient de ponderare, după cum urmează:a) 10% pentru tranșa valorică de până la echivalentul în lei a 2,5 milioane euro inclusiv;b) 8% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 2,5 milioane euro și până la echivalentul în lei a 5 milioane euro inclusiv;c) 6% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 5 milioane euro și până la echivalentul în lei a 25 milioane euro inclusiv;d) 3% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 25 milioane euro și până la echivalentul în lei a 50 milioane euro inclusiv;e) 1,5% pentru tranșa valorică ce depășește echivalentul în lei a 50 milioane euro inclusiv;3. însumarea rezultatelor obținute la pct. 2;4. ajustarea sumei obținute la pct. 3 prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcție de activitatea de prestare de servicii de plată desfășurată de instituția de plată, astfel:a) 0,5 pentru activitatea prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019;b) 1 pentru activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-e) din Legea nr. 209/2019.(2) Pentru determinarea indicatorului relevant prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere următoarele:a) nu se includ veniturile extraordinare;b) cheltuielile legate de externalizarea unor servicii pot fi deduse numai dacă externalizarea se realizează către entități care sunt supuse supravegherii prudențiale în conformitate cu Legea nr. 209/2019.(3) Necesarul fondurilor proprii al unei instituții de plată calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decât maximul dintre valoarea obținută prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) și 80% din media aritmetică simplă calculată pe baza necesarului fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exerciții financiare.  +  Articolul 55(1) În cazul în care în primul an de activitate în domeniu instituția de plată nu a desfășurat activitate pe perioada unui an financiar complet, în locul datelor înregistrate în anul financiar precedent instituția de plată utilizează, în vederea aplicării metodelor prevăzute la art. 52-54, datele previzionate în planul de afaceri pentru primul an financiar. (la 14-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) (2) În situația în care instituția de plată nu a împlinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetică a necesarului fondurilor proprii prevăzută la art. 54 alin. (3) se calculează raportat la anii financiari împliniți.(3) În scopul aplicării alin. (1), în cazul în care datele previzionate în planul de afaceri nu mai sunt plauzibile, Banca Națională a României solicită ajustarea corespunzătoare a acestora. (la 14-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 55 , Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 56(1) În aplicarea art. 42 din Legea nr. 209/2019, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 55 din prezentul regulament, instituțiile de plată utilizează date auditate la determinarea necesarului de fonduri proprii.(2) În cazul în care instituțiile de plată nu dispun de date auditate, pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit metodei selectate se pot utiliza datele înregistrate în contabilitate până la data auditării lor.  +  Secţiunea a 2-a Componența fondurilor proprii  +  Articolul 57Fondurile proprii de care dispune instituția de plată se calculează potrivit art. 36 din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 58(1) Instituțiile de plată au în vedere la determinarea fondurilor proprii criteriile de eligibilitate și metodologia de calcul stabilite prin prevederile titlului I al părții a II-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.(2) Pentru scopul aplicării prezentei secțiuni, instituțiile de plată au în vedere, în mod corespunzător, semnificația termenilor prevăzuți de Regulamentul (UE) nr. 575/2013.  +  Articolul 59(1) Elementele prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1 de bază doar dacă în opinia Băncii Naționale a României sunt îndeplinite cerințele prevăzute de art. 28 din același regulament.(2) Elementele prevăzute de art. 51 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 1 suplimentar doar dacă în opinia Băncii Naționale a României sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 52 din același regulament.(3) Elementele prevăzute de art. 62 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 doar dacă în opinia Băncii Naționale a României sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 63 din același regulament.(4) Instrumentele de capital și împrumuturile subordonate emise/acordate anterior intrării în vigoare a prezentului regulament se recunosc în categoria elementelor de fonduri proprii prevăzute de art. 51 lit. a), respectiv de art. 62 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă în opinia Băncii Naționale a României îndeplinesc cerințele de eligibilitate prevăzute de art. 52, respectiv la art. 63 din regulamentul respectiv.  +  Articolul 60Reducerea, rambursarea sau răscumpărarea instrumentelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, de nivel 1 suplimentar sau de nivel 2 se face cu respectarea prevederilor aplicabile de la art. 77-78 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.  +  Articolul 61Instituțiile de plată trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naționale a României îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul capitol.  +  Articolul 61^1În aplicarea prevederilor art. 37 din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată trebuie să dispună de mecanisme adecvate și evidențe prin care să poată demonstra în orice moment respectarea interdicției prevăzute de lege. (la 14-12-2021, Secțiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 43, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 61^2(1) În aplicarea prevederilor art. 61^1, instituțiile de plată care desfășoară și alte activități decât prestarea de servicii de plată stabilesc și fundamentează criteriile pe baza cărora determină elementele care intră în determinarea fondurilor proprii disponibile ce pot fi alocate în mod specific activității de prestare a serviciilor de plată și serviciilor operaționale și conexe prevăzute la art. 7,22 și 23 din Legea nr. 209/2019.(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), instituțiile de plată repartizează elementele care intră în determinarea fondurilor proprii disponibile ce nu pot fi alocate în mod specific unei activități, în funcție de criterii fundamentate, pentru activitățile de prestare a serviciilor de plată și serviciile operaționale și conexe prevăzute la art. 7,22 și 23 din Legea nr. 209/2019 și, respectiv, pentru celelalte activități desfășurate de entitate potrivit art. 24 din Legea nr. 209/2019.(3) Instituțiile de plată repartizează veniturile și cheltuielile care generează rezultatul financiar curent, ce nu pot fi alocate în mod specific unei activități, utilizând o bază de repartizare care să asigure reflectarea interdependenței între respectivele activități și întreaga activitate a instituției, cu respectarea principiilor prevăzute în anexa nr. 4 la regulament pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit metodei A.(4) În cazul elementelor care intră în determinarea fondurilor proprii disponibile provenite din rezultatele aferente exercițiilor financiare precedente, instituțiile de plată mențin baza de repartizare utilizată la momentul repartizării.(5) Instituțiile de plată aplică, pe bază continuă, criteriile prevăzute la alin. (1) și (2) și baza de repartizare stabilită potrivit alin. (3), cu excepția situațiilor în care pot justifica în mod corespunzător necesitatea modificării acestora.(6) Banca Națională a României poate solicita modificări ale criteriilor și bazei de repartizare prevăzute la alin. (5) în situația în care apreciază că acestea nu sunt adecvate situației concrete a instituției de plată. (la 14-12-2021, Secțiunea a 2-a din Capitolul III , Titlul II a fost completată de Punctul 43, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Capitolul IV Modificări în situația instituțiilor de plată  +  Secţiunea 1 Cerințe generale  +  Articolul 62(1) În aplicarea art. 29 din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată trebuie să solicite aprobarea sau să informeze în prealabil ori, după caz, să notifice Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere cu privire la modificările în situația acestora potrivit prevederilor prezentului capitol.(2) Instituțiile de plată trebuie să asigure respectarea dispozițiilor prezentului capitol și în cazul în care modificările au intervenit în perioada cuprinsă între data autorizării și data începerii activității.  +  Secţiunea a 2-a Modificări supuse aprobării ori informării prealabile  +  Articolul 63(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor de plată referitoare la:a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;b) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată;c) deschiderea de sucursale în state terțe și modificările în situația acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;d) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii;e) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată;f) modificările în situația agenților din România sau state terțe referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.(2) Sunt supuse informării prealabile a Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor de plată referitoare la externalizarea de funcții operaționale aferente serviciilor de plată.(3) Instituțiile de plată comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere deschiderea de sucursale și prestarea de servicii de plată în mod direct în alte state membre, precum și modificările intervenite în legătură cu acestea, potrivit procedurii prevăzute la art. 61-64 din Legea nr. 209/2019 și în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 64(1) Instituțiile de plată procedează la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României numai după obținerea acestei aprobări.(2) O copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă se transmite Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.  +  Articolul 65(1) Cererea de aprobare prealabilă a completării obiectului de activitate trebuie însoțită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate și de documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și n).(2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privința unor informații furnizate anterior Băncii Naționale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declarație pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.(3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privința activităților pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituției de plată de a le desfășura în mod adecvat.  +  Articolul 66(1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane.(2) Cererea de aprobare prealabilă va fi însoțită de hotărârea organului competent și documentația prevăzută la art. 41.(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 14-16.  +  Articolul 67(1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terț, cererea va indica țara în care se intenționează deschiderea sucursalei și va fi însoțită de următoarele documente și informații:a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei din statul terț și adresa sucursalei;b) identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, limitele mandatului ce îi/le este acordat și pentru fiecare dintre acestea documentația prevăzută la art. 41;c) o descriere a serviciilor de plată ce se intenționează a fi prestate;d) structura organizatorică a sucursalei;e) o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;f) planul de afaceri, inclusiv bugetul estimativ pentru primele trei exerciții financiare;g) cadrul de administrare și mecanismele de control intern, inclusiv procedurile administrative, de gestionare a riscurilor și procedurile contabile ale solicitantului;h) o descriere a activității ce se va desfășura, alta decât cea de prestare de servicii de plată, și a procedurilor implementate ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției de plată ori capacitatea Băncii Naționale a României de a supraveghea respectarea de către instituția de plată a tuturor obligațiilor impuse de Legea nr. 209/2019 și de prezentul regulament.(2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condițiile prevăzute la art. 14, art. 15 și art. 16 alin. (1) și (2).(3) În cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei din statul terț, instituția de plată solicită în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane și transmit documentația prevăzută la art. 41.  +  Articolul 68(1) În aplicarea art. 63 alin. (1) lit. d), cererea de aprobare prealabilă trebuie însoțită de indicarea metodei ce se intenționează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit prevederilor cap. III și fundamentarea acestei alegeri astfel încât Banca Națională a României să fie încredințată asupra adecvării metodei la situația concretă a instituției de plată.(2) Instituția de plată poate solicita modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii în situația în care aceasta nu a împlinit un an financiar complet de activitate numai dacă justifică, în mod obiectiv, această necesitate, cum ar fi de exemplu datorită modificării obiectului de activitate.  +  Articolul 69Cererea de aprobare prealabilă pentru modificarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată trebuie să fie însoțită de o justificare a necesității modificării și o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante.  +  Articolul 70(1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din cadrul agenților din România și state terțe, instituția de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane.(2) Cererea de aprobare prealabilă va fi însoțită de hotărârea organului competent și documentația prevăzută la art. 41.(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 44.  +  Articolul 71(1) Instituțiile de plată informează în prealabil Banca Națională a României cu privire la externalizarea de funcții operaționale și transmit următoarele informații:a) descrierea funcțiilor operaționale ce se vor externaliza;b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;c) încadrarea funcțiilor operaționale din perspectiva importanței acestora potrivit criteriilor stabilite la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 209/2019.(2) În cazul în care instituțiile de plată intenționează să externalizeze funcții operaționale importante, transmit Băncii Naționale a României, suplimentar informațiilor de la alin. (1), descrierea procedurilor prin care instituția de plată se asigură de respectarea cerințelor impuse de Legea nr. 209/2019 și prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care instituția de plată se asigură că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 54 alin. (2) și art. 55 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, și un document care cuprinde analiza instituției de plată cu privire la modul în care au fost luate în considerare recomandările din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 71 , Secțiunea a 2-a , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 72În plus față de documentația prevăzută la art. 71, în cazul în care persoana către care se externalizează funcții operaționale este situată într-un stat terț, instituțiile de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere pentru persoana către care se externalizează funcții operaționale, dacă există, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului.  +  Secţiunea a 3-a Modificări privind participațiile calificate  +  Articolul 73(1) În aplicarea prevederilor art. 30 din Legea nr. 209/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să achiziționeze, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție de plată persoană juridică română sau să își majoreze participația calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze peste nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituția de plată în cauză să devină o filială a respectivei persoane, transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere documentele prevăzute la art. 40 din prezentul regulament. Prevederile art. 8 alin. (3) și (4) din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător, în această din urmă situație devenind incidente dispozițiile art. 30 alin. (4), teza a doua, ori, după caz, ale art. 30 alin. (5) din Legea nr. 209/2019.(2) În aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 209/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție de plată, persoană juridică română, sau să își reducă deținerea calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituția de plată în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei, notifică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, indicând nivelul participației la care intenționează să ajungă în acest mod.(3) După finalizarea achiziției propuse, respectiv a diminuării participației calificate, instituția de plată, persoană juridică română, va transmite Băncii Naționale a României un extras din registrul în care sunt evidențiate acțiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituția de plată în cauză și va fi transmis în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor corespunzătoare.  +  Secţiunea a 4-a Modificări supuse notificării  +  Articolul 74Sunt supuse notificării Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor de plată referitoare la:a) denumire;b) sediul social;c) restrângerea obiectului de activitate;d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situația acestora referitoare la adresă;e) persoanele care au legături strânse cu instituția de plată;f) modificările în situația agenților din România și state terțe, potrivit art. 77;g) modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terț în care instituția de plată are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;h) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, prevăzute la art. 81 alin. (2);i) modificări ale elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanții comparabile, prevăzute la art. 82 alin. (2);j) identitatea auditorului financiar sau a firmei de audit, dacă instituția de plată are obligația auditării situațiilor financiare anuale;k) adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată;l) adecvarea persoanelor care dețin participații calificate la instituția de plată.  +  Articolul 75(1) Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoțită, după caz, de copia certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă și trebuie transmisă Băncii Naționale a României - Direcției supraveghere în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului. (2) Realizarea de către instituțiile de plată a evaluării pentru scopul notificării prevăzute la art. 74 lit. k) nu aduce atingere exercitării de către Banca Națională a României a competențelor pe linia supravegherii respectării cerințelor legale aplicabile persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.(3) În cazul modificărilor prevăzute la art. 74 intervenite înainte de începerea activității, instituțiile de plată transmit notificarea în termen de maximum 10 zile de la data începerii activității.  +  Articolul 76Instituția de plată notifică Băncii Naționale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituția de plată, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie și, după caz, documentația prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. f) și alin. (2) pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.  +  Articolul 77(1) Instituția de plată notifică modificările în situația agenților din România și state terțe privitoare la:a) denumire și sediul social ori, după caz, nume și adresă;b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent:c) mecanismele de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.(2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituția de plată trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituția de plată trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată și a mecanismelor de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În situația în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naționale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declarație din care să rezulte acest fapt.(4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. c), instituția de plată trebuie să transmită descrierea modificărilor intervenite, însoțită de fundamentarea acestora, precum și descrierea impactului acestora asupra celorlalte elemente componente ale mecanismului de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 78(1) Instituția de plată notifică modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe privitoare la:a) denumire și adresă;b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;c) prestarea de noi activități comerciale, altele decât prestarea de servicii de plată.(2) Instituția de plată trebuie să transmită Băncii Naționale a României hotărârea organului competent, din care să rezulte aprobarea modificării în situația sucursalei, însoțită de următoarele:a) pentru modificările de la alin. (1) lit. b), instituția de plată trebuie să transmită documentația prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. f);b) pentru modificările de la alin. (1) lit. c), instituția de plată trebuie să transmită documentația prevăzută la art. 67 alin. (1) lit. g).  +  Articolul 79(1) În cazul deschiderii de către instituția de plată și a altor sucursale pe teritoriul aceluiași stat terț, notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum și adresa sucursalei.(2) În acest caz, instituția de plată va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul statului terț.  +  Articolul 80În situația în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naționale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declarație din care să rezulte acest fapt.  +  Articolul 81(1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată aprobată deja de Banca Națională a României se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerințelor legale aplicabile.(2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:a) instituția de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;b) societatea de asigurări sau instituția de credit care emite polița de asigurare sau altă garanție comparabilă;c) condițiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;d) modalitatea de aplicare a dispozițiilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 82(1) Orice modificare a elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanții comparabile se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerințelor legale aplicabile.(2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt:a) societatea de asigurări sau instituția de credit care emite polița de asigurare sau altă garanție comparabilă;b) condițiile care guvernează polița de asigurare sau garanția comparabilă;c) valoarea asigurării sau garanției comparabile, cu detalierea componentelor care intră în formula de calcul, din care să rezulte respectarea cerințelor de la art. 27;d) reînnoirea poliței de asigurare.  +  Articolul 83În cazul modificărilor cu privire la auditorii financiari sau firmele de audit, instituția de plată transmite Băncii Naționale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.  +  Articolul 84Instituțiile de plată trebuie să asigure că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată îndeplinesc în permanență cerințele prevăzute la art. 14-16, sens în care:a) stabilesc proceduri care să le permită actualizarea informațiilor pe care le dețin despre persoanele respective, inclusiv prin instituirea obligației acestora de a furniza instituției de plată informații și documente relevante și actuale;b) țin evidența tuturor funcțiilor, profesiilor și activităților în care sunt implicate persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 85(1) Instituțiile de plată evaluează ori de câte ori intervin modificări relevante și periodic, o dată la 2 ani, cu respectarea prevederilor art. 42, adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din perspectiva cerințelor prevăzute la art. 14-16.(2) În aplicarea alin. (1), prin modificări relevante se înțelege modificări ale elementelor și circumstanțelor care au stat la baza realizării evaluării anterioare a adecvării persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și care ar putea conduce la neîndeplinirea cerințelor legale de către aceste persoane.(3) Instituțiile de plată transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere noile evaluări în termen de maximum 30 de zile de la momentul la care au luat la cunoștință de faptul că au intervenit modificări relevante, iar evaluările periodice până la finele primului trimestru al anului următor perioadei evaluate, însoțite de declarația pe propria răspundere a persoanei evaluate cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerințelor legale.(4) În cazul în care, în contextul realizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), instituțiile de plată iau cunoștință de faptul că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată nu mai îndeplinesc cerințele legale, informează Banca Națională a României asupra acestui fapt și prezintă măsurile propuse pentru remedierea situației și, după caz, termenele aferente acestora.(5) Banca Națională a României evaluează măsurile propuse și comunică instituției de plată acordul său sau, după caz, dispune modificarea acestuia și/sau aplicarea măsurilor sau sancțiunilor prevăzute la secțiunea a 9-a din cap. I al titlului II din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 86(1) Instituțiile de plată informează Banca Națională a României - Direcția supraveghere, de îndată ce iau cunoștință de orice informații ce ar putea induce dubii cu privire la adecvarea calității persoanelor care dețin participații calificate la capitalul lor.(2) În cazul în care Banca Națională a României constată că persoanele care dețin participații calificate la instituțiile de plată nu mai îndeplinesc cerințele legale sau exercită o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă și sănătoasă a instituțiilor de plată, poate dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații și/sau aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 209/2019.  +  Capitolul V Cerințe de raportare  +  Articolul 87(1) Instituțiile de plată calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii pentru anul în curs, potrivit prevederilor cap. III secțiunea 1.(2) Instituțiile de plată raportează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere necesarul de fonduri proprii în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale.(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 55, raportarea trebuie însoțită de prezentarea detaliată a calculului realizat pe baza datelor auditate.  +  Articolul 88Instituțiile de plată raportează trimestrial indicatorii utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii, determinați pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea și transmiterea anexei nr. 4 din prezentul regulament.  +  Articolul 89(1) Instituțiile de plată determină lunar și raportează trimestrial nivelul și componența fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidența contabilă și a datelor calculate extracontabil.(2) Instituțiile de plată utilizează pentru raportarea fondurilor proprii formularul C01 din Regulamentul (UE) 2021/451 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 89 , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) (3) Instituțiile de plată care desfășoară și alte activități decât prestarea de servicii de plată transmit raportarea prevăzută la alin. (2), însoțită de prezentarea elementelor de fonduri proprii determinate la nivelul întregii entități. (la 14-12-2021, Articolul 89 din Capitolul V , Titlul II a fost completat de Punctul 46, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) (4) La prima raportare realizată potrivit alin. (3) din fiecare an calendaristic și în situația în care intervin modificări potrivit art. 61^2 alin. (5), instituțiile de plată transmit criteriile și baza de repartizare utilizate în vederea alocării elementelor care intră în determinarea fondurilor proprii, stabilite potrivit art. 61^2, și fundamentarea acestora. (la 14-12-2021, Articolul 89 din Capitolul V , Titlul II a fost completat de Punctul 46, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Articolul 90(1) În aplicarea art. 42 din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată raportează anual informațiile contabile reprezentând elemente de bilanț și cont de profit și pierdere referitoare la serviciile de plată, în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale.(2) Raportarea se realizează prin completarea și transmiterea anexei nr. 5 la prezentul regulament și trebuie însoțită de raportul de audit.  +  Articolul 91Instituțiile de plată transmit Băncii Naționale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât și letric, în cel mult 30 de zile de la sfârșitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.  +  Titlul III Furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturi  +  Capitolul I Înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi  +  Articolul 92(1) Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi pot presta serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019 numai ulterior înregistrării de către Banca Națională a României, începând cu data înscrierii în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.(2) Hotărârea Băncii Naționale a României cu privire la înregistrarea pentru prestarea de servicii de informare cu privire la conturi va fi însoțită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și de numărul de înscriere în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.(3) În termen de 5 zile de la data începerii activității de prestare de servicii de plată, furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi notifică acest fapt Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere și va transmite acesteia:a) elementele de identificare ale auditorului furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, dacă există;b) numele persoanelor responsabile cu conducerea structurilor organizatorice ale furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi;c) numele și funcțiile persoanelor responsabile, din cadrul furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, pentru funcțiile operaționale externalizate; (la 14-12-2021, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 92 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) d) copii ale contractelor prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. s), art. 32 alin. (1) lit. c) și art. 41 lit. g);e) în situația în care intenționează să presteze și alte servicii de plată, lista persoanelor care au legături strânse cu furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi și pentru fiecare dintre acestea, o încadrare a naturii relațiilor din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.(4) În termenul prevăzut la alin. (3) furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi transmite Băncii Naționale a României - Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților:a) datele de contact ale persoanelor responsabile cu acordarea asistenței clienților în caz de fraudă, probleme tehnice și cu gestionarea sesizărilor;b) numele și funcțiile persoanelor care au acces la datele sensibile privind serviciile de informare cu privire la conturi;c) copii ale contractelor prevăzute la art. 35 lit. f).(5) În cazul în care contractele prevăzute la alin. (3) lit. d) și alin. (4) lit. c) conțin modificări comparativ cu versiunile acestora prezentate în procesul de autorizare, furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi furnizează și explicații/fundamentări ale modificărilor intervenite.  +  Articolul 93(1) În vederea înregistrării pentru prestarea de servicii de informare cu privire la conturi, solicitanții trebuie să prezinte Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare o cerere de înregistrare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b sau, în cazul solicitantului persoană fizică, anexa nr. 1c, însoțită de următoarele informații și documente:a) actul constitutiv, statutul și/sau contractul de societate, după caz, și dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului, în cazul în care solicitantul este persoană juridică;b) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate, curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alt document echivalent în cazul în care solicitantul este persoană fizică;c) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;d) planul de activitate cuprinzând informațiile prevăzute la art. 94, însușit de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată;e) planul de afaceri cuprinzând informațiile prevăzute la art. 95, însușit de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată;f) descrierea elementelor de organizare a activității, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a)-d) în cazul în care solicitantul este persoană juridică și informațiile prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. b)-d) în cazul în care solicitantul este persoană fizică;g) descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern cuprinzând informațiile prevăzute la art. 34 în cazul în care solicitantul este persoană juridică și informațiile prevăzute la art. 34 lit. a)-c) și lit. e)-h) în cazul în care solicitantul este persoană fizică;h) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluționarea și urmărirea incidentelor operaționale și de securitate și a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate, potrivit art. 35; (la 14-12-2021, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 93 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 48, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) i) descrierea procesului pentru înregistrarea, monitorizarea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile potrivit art. 36;j) descrierea aranjamentelor de asigurare a continuității activității, care să cuprindă identificarea de către solicitant a operațiunilor critice, planuri de urgență eficiente și o procedură pentru testarea și revizuirea periodică a caracterului adecvat și a eficacității acestor planuri potrivit art. 37 lit. a)-d);k) descrierea politicii de securitate potrivit art. 38;l) lista persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată și pentru fiecare dintre acestea documentația prevăzută la art. 41 în cazul în care solicitantul este persoană juridică și documentația prevăzută la art. 41 lit. a)-b) și lit. d)-f) în cazul în care solicitantul este persoană fizică;m) abrogată; (la 14-12-2021, Litera m) din Alineatul (1) , Articolul 93 , Capitolul I , Titlul III a fost abrogată de Punctul 49, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) n) valoarea asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanției comparabile estimată pentru primul an de activitate, descrierea modului de calcul al acesteia și copie a proiectului contractului de asigurare sau al celui privind garanția comparabilă din care să rezulte respectarea cerințelor prevăzute la art. 27.(2) Cererile de înregistrare formulate de societăți în curs de constituire intră sub incidența prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.(3) După dobândirea personalității juridice, solicitantul transmite în completarea documentației anexa nr. 1b, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c), precum și alte documente sau informații solicitate de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 94Planul de activitate prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. d) include cel puțin următoarele:a) descrierea detaliată a serviciilor de informare cu privire la conturi ce urmează a fi efectuate și fundamentarea încadrării în categoria prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019;b) declarația privind faptul că prestatorul de servicii de plată nu intră în posesia fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată;c) descrierea modului de furnizare a serviciilor de informare cu privire la conturi, inclusiv termenii și condițiile furnizării serviciilor și termenele de executare;d) numărul estimat al sediilor din care solicitantul intenționează să presteze servicii de informare cu privire la conturi;e) descrierea serviciilor operaționale și conexe serviciilor de informare cu privire la conturi pe care intenționează să le presteze;f) declarație privind intenția solicitantului de a presta servicii de informare cu privire la conturi în alte state membre;g) prezentarea activităților comerciale ce se vor desfășura, altele decât cea de prestare de servicii de informare cu privire la conturi, cu detalierea tipului și volumului activităților așteptat pentru primii 3 ani de funcționare;h) informațiile necesare calculării valorii minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile estimate pentru primul an de activitate, potrivit art. 27.  +  Articolul 95(1) Planul de afaceri prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. e) include cel puțin următoarele:a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziției concurențiale a solicitantului pe segmentul de piață pe care intenționează să desfășoare activitate, descrierea clientelei, a canalelor de distribuție și a materialelor de promovare pe care intenționează să le utilizeze, din care să rezulte furnizarea de către acesta de informații care să fie corelate cu cele incluse în celelalte documente din planul de marketing; (la 14-12-2021, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 95 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 50, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) b) situațiile financiare anuale, aferente ultimilor 3 ani, depuse la organele fiscale sau, în cazul în care pentru solicitant nu a intervenit încă obligația depunerii situațiilor financiare anuale la organele fiscale, o descriere succintă a situației financiare a acestuia;c) estimările situațiilor financiare pe următorii 3 ani de activitate.(2) În aplicarea alin. (1) lit. c), solicitantul transmite pentru următorii trei ani de activitate:a) estimări ale bilanțului, contului de profit și pierdere, atât în scenariul de bază, cât și în scenariul de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: numărul de clienți, politica de stabilire a prețurilor, creșteri așteptate ale pragului de rentabilitate, precum și a strategiei acționarilor în legătură cu furnizarea de fonduri suplimentare în caz de dificultate financiară a solicitantului; (la 14-12-2021, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 95 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 51, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) b) explicații privind principalele elemente de venituri și cheltuieli, datoriile financiare și activele imobilizate cuprinse în estimările prevăzute la lit. a); (la 14-12-2021, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 95 , Capitolul I , Titlul III a fost modificată de Punctul 51, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 ) c) estimări privind situația fluxurilor de trezorerie pentru scenariu de bază, însoțite de explicații privind datele prezentate. (la 14-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 95 , Capitolul I , Titlul III a fost completat de Punctul 52, Articolul I din REGULAMENT nr. 5 din 7 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1181 din 14 decembrie 2021 )  +  Capitolul II Modificări în situația furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi  +  Articolul 96(1) În aplicarea art. 29 și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 sunt supuse aprobării ori, după caz, informării prealabile a Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi referitoare la:a) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată în cazul furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi persoane juridice;b) externalizarea de funcții operaționale aferente serviciilor de informare cu privire la conturi către entități din alte state membre.(2) Prevederile art. 64, 66 și 71 se aplică în mod corespunzător.(3) Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere deschiderea de sucursale, utilizarea de agenți și prestarea de servicii de informare cu privire la conturi în mod direct în alte state membre, precum și modificările intervenite în legătură cu aceștia, potrivit procedurii prevăzute la art. 61-64 din Legea nr. 209/2019 și în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 97(1) În aplicarea art. 29 și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 sunt supuse notificării Băncii Naționale a României modificările în situația furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi referitoare la:a) denumire;b) sediul social sau, după caz, sediul profesional;c) modificări ale elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanții comparabile, potrivit art. 82 din prezentul regulament;d) adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată realizată de furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi persoană juridică.(2) Prevederile art. 75, 84 și 85 se aplică în mod corespunzător.  +  Titlul IV Măsuri și sancțiuni  +  Articolul 98În cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament sunt incidente dispozițiile secțiunii a 9-a din cap. I și cele ale cap. II ale titlului II din Legea nr. 209/2019.  +  Titlul V Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 99În aplicarea dispozițiilor art. 238 din Legea nr. 209/2019, instituțiile de plată care funcționează în baza autorizației obținute potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009*) privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. i)-m), la art. 40 alin. (1) lit. k) sau, după caz, la alin. (2) lit. d), la art. 41 lit. c), o declarație pe propria răspundere a fiecărei persoane responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerințelor legale și, în situația în care desfășoară servicii de inițiere a plății sau servicii de informare cu privire la conturi, și documentele prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c), e), h), n), s) și, dacă este cazul, la art. 29 alin. (1) lit. f).*) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 a fost abrogată prin Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 100În aplicarea dispozițiilor art. 239 și 240 din Legea nr. 209/2019, solicitanții transmit Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare documentația prevăzută la art. 29 alin. (1) lit. a)-f) și h)-u) și, după caz, la art. 93 alin. (1).  +  Articolul 101Banca Națională a României poate solicita și alte informații sau documente dacă sunt necesare pentru a evalua conformarea entităților prevăzute la art. 99 și art. 100 la noile cerințe legale, indicând în solicitare și termenele în care trebuie transmise.  +  Titlul VI Dispoziții finale  +  Articolul 102(1) Structura registrului prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019 și tipul informațiilor evidențiate în acesta sunt prevăzute în anexa nr. 6.(2) Numerele de înregistrare/înscriere în Registrul instituțiilor de plată alocate instituțiilor de plată și agenților acestora până la data intrării în vigoare a prezentului regulament și comunicate de Banca Națională a României rămân valabile și vor fi transcrise în registrul prevăzut la art. 68 din Legea nr. 209/2019.  +  Articolul 103Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 104(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 29 octombrie 2009, cu modificările și completările ulterioare.Prezentul regulament transpune prevederile art. 5 și art. 9 din Directiva (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 13 decembrie 2019.Nr. 4.  +  Anexa nr. 1a
  CERERE DE AUTORIZARE
  Subsemnatul, ................................ (numele și prenumele) în calitate de^1 ............, solicit autorizarea în calitate de instituție de plată a societății ............................... (denumirea), cu marca ........................ (dacă aceasta este diferită de denumire),^1 Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societății desemnat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.având sediul social/real în. ........................, înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ...................., cod unic de identificare ............................ .Societatea ............................... este/a fost/................................. (tip de instituție) reglementată și supravegheată de Banca Națională a României/Autoritatea de Supraveghere Financiară/....................... ........................................... (autoritatea de supraveghere cu atribuții similare dintr-un stat membru)Societatea ............................ intenționează să se afilieze ................................. (asociația profesională).Adresa noastră de contact este: ........................................, telefon ........................., fax .........................., e-mail ..................., website …............................................... (dacă există).Persoana de contact este .................................. (nume), telefon .................., adresă ....................., fax .........................., e-mail .................. .În susținerea cererii anexez următoarea documentație: ...............
  Data ..........................
  Semnătura și ștampila
  ............................................
  Banca Națională a RomânieiDirecția reglementare și autorizare
   +  Anexa nr. 1b
  CERERE DE ÎNREGISTRARE
  Subsemnatul, .................................... (numele și prenumele), în calitate de^1 .................., solicit înregistrarea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi ....................... (denumirea), cu marca ........................... (dacă aceasta este diferită de denumire),^1 Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societății desemnat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.având sediul social/real în ........................., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..........., cod unic de identificare ......... .Societatea ............................. este/a fost/ .............................. (tip de instituție) reglementată și supravegheată deBanca Națională a României/Autoritatea de Supraveghere Financiară/ .......................................................... (autoritatea de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru).Adresa noastră de contact este: ................................................., telefon ....................., fax ......................., e-mail ............., website .......................................... (dacă există).Persoana de contact este .......................................... (nume), telefon ..............., adresă ......................................, fax ....................., e-mail ............................ .În susținerea cererii anexez următoarea documentație: ...................................................................
  Data ..........................
  Semnătura și ștampila
  ............................................
  Banca Națională a RomânieiDirecția reglementare și autorizare
   +  Anexa nr. 1c
  CERERE DE ÎNREGISTRARE
  Subsemnatul, ............................ (numele și prenumele), având naționalitate ......................., născut în ......................... la data de ......................, domiciliat în .........................., în calitate de ^1 ...................., solicit înregistrarea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi ......................... (denumirea), cu marca ................................. (dacă aceasta este diferită de denumire),^1 Cererea se va completa de către reprezentantul legal al persoanei fizice cu sediul profesional în România desemnat potrivit cadrului legislativ privind desfășurarea activităților economice de către persoane fizice.având sediul profesional în .................................................., înregistrat la oficiul registrului comerțului cu nr. ..............................., cod unic de identificare ........................................... .Adresa noastră de contact este: ..................................................., telefon ..................., fax ........................, e-mail ..............., website ............................................ (dacă există).Persoana de contact este ............................. (nume), telefon ........................, adresă ............................................, fax ......................., e-mail ................................... .În susținerea cererii anexez următoarea documentație: ...............
  Data .........................
  Semnătura și ștampila
  ............................................
  Banca Națională a RomânieiDirecția reglementare și autorizare
   +  Anexa nr. 2
  CHESTIONAR^1
  pentru persoanele care dețin participații calificate la instituția de plată
  ^1 Chestionarul va fi completat de persoana care deține participații calificate, în mod direct sau indirect, la instituția de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității persoanei care deține participații calificate.1. Elementele de identificare ale persoanei care deține participații calificatePentru persoana fizică, precizați numele și prenumele și, după caz, numele de la naștere, data și locul nașterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia, dacă există, sau numărul actului de identitate, cetățenia actuală și anterioare, dacă este cazul, țările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reședința sau a desfășurat activitate.Pentru persoana juridică sau alt tip de entitate fără personalitate juridică ce deține participații în nume propriu, precizați denumirea, adresa sediului social/real/locației principale în care desfășoară activitate (în cazul în care sunt diferite), numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent, datele de contact.2. Precizați numărul și tipul acțiunilor/părților sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituției de plată și drepturile de vot și detalii complete cu privire la încadrarea din perspectiva situațiilor care determină participația calificată.3. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale sau insolvența, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.4. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 3, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.5. Faceți sau ați făcut obiectul unor hotărâri definitive, pentru care nu este în desfășurare nicio cale de atac sau nu mai poate fi atacată, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.6. Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă sau controlată de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.7. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.8. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.9. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni administrative sau civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.10. Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale sau a profesa în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.11. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.12. Ați deținut o poziție cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigații, sancțiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupție, fraudă, înșelăciune, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte fapte și infracțiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.13. Ați fost demis sau eliberat dintr-o poziție de fiduciar sau o poziție similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.14. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană care deține participații calificate la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați autoritatea respectivă și furnizați detalii complete referitoare la rezultatul evaluării.15. Ați fost evaluat ca persoană responsabilă cu conducerea și/sau administrarea activității sau ca acționar la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective.16. Sunteți sau ați fost o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare sau de către un organism guvernamental dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.17. Care este situația dvs. patrimonială curentă? Indicați principalele poziții din situația patrimonială: surse de venit, active mobile sau imobile, împrumuturi, datorii, gajuri sau garanții primite sau date etc.18. Descrieți orice legături pe care le aveți cu persoanele expuse public definite de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.
  Data .................................
  Numele și prenumele
  Funcția (dacă este cazul)
  Semnătura și ștampila (dacă este cazul)
  (Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali.)
  NOTĂ: Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
   +  Anexa nr. 3
  CHESTIONAR^1
  pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată
  ^1 Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.1. Denumirea, adresa sediului instituției de plată/furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată, respectiv numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau echivalent, naționalitatea, țările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reședința sau a desfășurat activitate3. Poziția de conducere pe care o veți exercita în cadrul instituției de plată/furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi, descrierea responsabilităților aferente acesteia și perioada de timp care trebuie alocată pentru îndeplinirea lor, data planificată pentru începerea exercitării acesteia și perioada pentru care va fi exercitată4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale sau insolvența? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.5. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.6. Faceți sau ați făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.7. Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.8. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.9. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.10. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri sau sancțiuni administrative ori civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.11. Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale sau a profesa în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.12. Ați făcut obiectul unor măsuri disciplinare, inclusiv demiterii dintr-o funcție de conducere? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.13. Ați deținut o poziție cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigații, sancțiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupție, fraudă, înșelăciune, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte fapte și infracțiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.14. Ați fost demis sau eliberat dintr-o poziție de fiduciar sau o poziție similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.15. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană care deține participații calificate la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați autoritatea respectivă și furnizați detalii complete referitoare la rezultatul evaluării.16. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.17. Ați fost evaluat de o altă autoritate decât cele de la pct. 15? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați autoritatea respectivă și furnizați rezultatul evaluării.18. Exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere în cadrul unor entități (societăți comerciale, instituții, organizații etc.)? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați denumirea și activitatea acestora, natura funcției și responsabilitățile exercitate, precum și perioada de timp alocată pentru exercitarea acestora.19. Exercitați orice alte profesii sau activități, altele decât cele de la pct. 3 și 18? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați natura acestora și responsabilitățile aferente, precum și perioada de timp alocată pentru acestea.20. Veți dedica timpul necesar pentru exercitarea poziției de conducere în cadrul instituției de plată/furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi?Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.
  Data
  Numele și prenumele
  Semnătura
  NOTĂ:Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
   +  Anexa nr. 4Denumirea instituției de plată:Identificatorul instituției de plată (codul LEI) - [va fi completat în situația în care instituția de plată dispune de cod LEI]: (la 25-10-2022, Antetul din cadrul formularului de raportare al anexei nr. 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) Data raportării:
  INDICATORI
  utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieReferințeValoarea contabilă
  ABC1
  Cheltuieli administrative fixe aferente activității de prestare de servicii de plată010Art. 52 alin. (1) din regulament
  Volumul total al operațiunilor de plată020Art. 53 din regulament
  Venituri din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile030Art. 54 alin. (1) pct. 1 din regulament

  Semnătură autorizată
  ............................................
  ............................................
  (numele, prenumele și funcția)
  Semnătură autorizată
  ............................................
  .............................................
  (numele, prenumele și funcția)
  Întocmit
  ................................................
  (numele, prenumele și telefonul)

  INSTRUCȚIUNI
  privind determinarea indicatorilor utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii ale instituțiilor de plată
  I. Metoda ACheltuieli administrative fixe aferente activității de prestare de servicii de plată (poziția 010)Cheltuielile administrative fixe reprezintă cheltuieli care nu variază în funcție de volumul activității și care nu pot fi alocate în mod specific unei activități, unui produs sau unui serviciu.Exemple de astfel de cheltuieli sunt: cheltuielile cu chiriile, cheltuielile cu primele de asigurare, cheltuielile cu salariile personalului administrativ sau din conducere, cheltuielile cu utilitățile, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile cu impozitul pe clădirea destinată sediului etc.Deși cheltuielile administrative fixe nu sunt alocate în mod specific unei activități, acestea pot fi repartizate între activități în funcție de o bază de repartizare relevantă.Pentru alegerea unei baze de repartizare se vor avea în vedere următoarele aspecte:– baza de repartizare trebuie să fie comună ca natură tuturor serviciilor/activităților, dar diferită ca mărime (de exemplu, cheltuieli cu salariile directe, total cheltuieli directe, suprafața ocupată etc.);– între cheltuielile de repartizat și baza de repartizare trebuie să existe o relație de interdependență;– odată aleasă, baza de repartizare nu va fi modificată de la un exercițiu financiar la altul, ci doar în circumstanțe excepționale.Prin repartizarea cheltuielilor administrative fixe între activitatea de prestare de servicii de plată și alte activități ale instituției de plată, conform celor menționate mai sus, se obține valoarea cheltuielilor administrative fixe aferentă activității de prestare de servicii de plată.II. Metoda BVolumul total al operațiunilor de plată (poziția 020)Volumul total al operațiunilor de plată reprezintă valoarea totală a operațiunilor de încasări și de plăți executate în mod efectiv de către instituția de plată pentru utilizatorii de servicii de plată în cadrul unui exercițiu financiar. Nu se include aici valoarea operațiunilor ordonate de către utilizatorii de servicii de plată, dar încă neexecutate de către instituția de plată.III. Metoda CVenituri din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile (poziția 030)Valoarea veniturilor din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile se determină după cum urmează:– însumarea următoarelor categorii de venituri:• venituri din dobânzi (poziția 020 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) aferente creditelor acordate în legătură cu executarea unei operațiuni de plată, precum și din investirea temporară a fondurilor utilizatorilor de servicii de plată;• venituri din comisioane (poziția 030 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) încasate de instituția de plată de la utilizatorii de servicii de plată, pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;• alte venituri (poziția 040 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) din prestarea de servicii de plată [de exemplu, venituri din prestarea de servicii conexe legate de serviciile de plată, conform art. 23 din Legea nr. 209/2019, venituri din furnizarea de informații suplimentare privind serviciile de plată, conform art. 113 alin. (2) din Legea nr. 209/2019, venituri din revocarea unui ordin de plată de către utilizatorul de servicii de plată, conform art. 190 alin. (4) din Legea nr. 209/2019 etc.];– deducerea cheltuielilor cu dobânzile (poziția 053 din formularul 2 al anexei nr. 5 la regulament) aferente fondurilor utilizate în activitatea de prestare de servicii de plată.
   +  Anexa nr. 5DENUMIREA INSTITUȚIILOR DE PLATĂIdentificatorul instituției de plată (codul LEI) - [va fi completat în situația în care instituția de plată dispune de cod LEI]: (la 25-10-2022, Antetul din cadrul formularului de raportare al anexei nr. 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) DATA RAPORTĂRII . . . . . . . . . .1. BILANȚ
  - lei -
  ACTIVCod pozițieReferințeValoare contabilă netă
  ABCD
  Casa010
  Conturi curente la instituții de credit, din care020
  - Fonduri ale utilizatorilor de servicii de plată plasate la instituții de credit023Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, art. 21 lit. a) din Regulament
  - Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plată026
  Credite acordate în legătură cu executarea unei operațiuni de plată030Art. 22 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
  - Operațiuni de plată acoperite prin linii de credit033Art. 22 alin. (1), art. 7 alin. (l) lit. d) din Legea nr. 209/2019
  - Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de operațiuni de plată036Art. 22 alin. (1), art. 7 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 209/2019
  Investiții în active lichide040Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019 Art. 20 și art. 21 lit. b) din Regulament
  Alte plasamente în titluri050
  - Acțiuni și alte titluri cu venit variabil053
  - Obligațiuni și alte titluri cu venit fix056
  Alte creanțe din prestarea de servicii de plată060Art. 23 din Legea nr. 209/2019
  Creanțe din alte activități070Art. 24 din Legea nr. 209/2019
  Imobilizări necorporale080
  Imobilizări corporale090
  Alte active100
  TOTAL ACTIV110
  DATORIICod pozițieReferințeValoare contabilă
  ABCD
  Conturi de plăți ale utilizatorilor de servicii de plată210Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
  Alte datorii din prestarea de servicii de plată220Art. 23 din Legea nr. 209/2019
  Datorii din alte activități230Art. 24 din Legea nr. 209/2019
  Datorii subordonate240
  Alte datorii250
  TOTAL DATORII260
  Capital social410
  Prime de capital420
  Rezerve430
  - rezerve legale431
  - rezerve statutare sau contractuale433
  - alte rezerve436
  Rezerve din reevaluare450
  Acțiuni proprii (-)460
  Rezultatul reportat
  - Profit473
  - Pierdere476
  Rezultatul exercițiului financiar
  - Profit483
  - Pierdere486
  Repartizarea profitului489
  Total capitaluri proprii490
  Total datorii și capitaluri proprii500
  - lei -
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieReferințeValoarea contabilă
  ABCD
  Garanții primite de la instituții de credit610Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
  Garanții primite de la societăți de asigurări620Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
  Alte angajamente primite630
  Angajamente de finanțare date640Art. 22 alin. (l) din Legea nr. 209/2019
  Alte angajamente date650
  Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția)Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția) Întocmit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și telefonul)
  2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieReferințeValoarea contabilă
  ABCD
  Venituri din prestarea de servicii de plată010Art. 7 alin. (l) din Legea nr. 209/2019 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
  - Venituri din dobânzi, din care:020Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
  - Conturi curente la instituții de credit023Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
  - Credite acordate în legătură cu executarea unei operațiuni de plată026Art. 22 din Legea nr. 209/2019
  - Investiții în active lichide029Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019 Art. 20 din Regulament
  - Venituri din comisioane, din care:030Art. 7 alin. (l) din Legea nr. 209/2019 Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
  - Depuneri de numerar031Art. 7 alin. (l) lit. a) din Legea nr. 209/2019
  - Retrageri de numerar032Art. 7 alin. (l) lit. b) din Legea nr. 209/2019
  - Operațiuni de plată neacoperite prin linii de credit033Art. 7 alin. (l) lit. c) din Legea nr. 209/2019
  - Operațiuni de plată acoperite prin linii de credit034Art. 7 alin. (l) lit. d) din Legea nr. 209/2019
  - Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de operațiuni de plată035Art. 7 alin. (l) lit. e) din Legea nr. 209/2019
  - Remitere de bani036Art. 7 alin. (l) lit. f) din Legea nr. 209/2019
  - Servicii de inițiere de plăți037Art. 7 alin. (l) lit. g) din Legea nr. 209/2019
  - Servicii de informare cu privire la conturi038Art. 7 alin. (l) lit. h) din Legea nr. 209/2019
  - Alte venituri040Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
  Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată050
  - Cheltuieli cu dobânzile053Art. 54 alin. (1) pct. 1 din Regulament
  - Alte cheltuieli056
  Venituri din alte activități060Art. 24 din Legea nr. 209/2019
  Cheltuieli cu alte activități070Art. 24 din Legea nr. 209/2019
  Alte venituri080
  Alte cheltuieli090
  Rezultatul înainte de impozitare
  - Profit103
  - Pierdere106
  Cheltuieli cu impozitul pe profit110
  Rezultatul după impozitare
  - Profit123
  - Pierdere126
  Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția)Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția) Întocmit, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și telefonul)
   +  Anexa nr. 6
  REGISTRU
   +  Secţiunea 1 Instituții de platăSecțiunea cuprinde instituțiile de plată persoane juridice române care funcționează pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și sunt evidențiate în registrul instituțiilor de plată, organizat și administrat de Banca Națională a României potrivit art. 68 alin. (1) din aceeași lege, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor de plată persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor de plată este realizată de Banca Națională a României conform titlului II cap. I secțiunea a 9-a din legea menționată.
  Înscrierea în Registru (*)Denumirea/ Numele instituției de plată/ Sucursala/AgentulTipul entității (instituția de plată/sucursala/ agentul)AdresaElementele de identificareServiciile de plată autorizateObservații (**)
  NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)
  1234567
  Înscrierea în Registru (*)Denumirea/ Numele instituției de plată/ Sucursala/AgentulTipul entității (instituția de plată/sucursala/ agentul)AdresaElementele de identificareData radieriiObservații (**)
  NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)
  1234567
   +  Secţiunea a 2-a Furnizori specializați în servicii de informare cu privire la conturiSecțiunea cuprinde furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi care prestează serviciul de plată prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019, precum și sucursalele și agenții acestora din alte state membre. Furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi au regimul de înregistrare și supraveghere prudențială prevăzut la titlul II cap. II din aceeași lege.
  Înscrierea în Registru (*)Denumirea/ Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/Sucursala/ AgentulTipul entității (furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/ sucursala/agentul)AdresaElementele de identificareObservații (***)
  NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)
  123456
  Înscrierea în RegistruDenumirea/Numele furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi/Sucursala/ AgentulTipul entității (furnizorul specializat în servicii de informare cu privire la conturi/sucursala/ agentul)AdresaElementele de identificareData radieriiObservații (***)
  NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)
  1234567
   +  Secţiunea a 3-a Servicii de plată exceptateSecțiunea cuprinde mențiuni cu privire la serviciile de plată exceptate și notificate potrivit art. 106 și 108 din Legea nr. 209/2019 și încadrarea acestora în exceptările prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019. Entitățile care prestează aceste servicii nu sunt autorizate, nu sunt supravegheate de Banca Națională a României și nu li se aplică dispozițiile titlurilor III și IV din aceeași lege.
  Descrierea serviciului exceptatServicii exceptate în baza art. 4 alin. (1) lit. k) și, după caz, lit. m) din Legea nr. 209/2019
  12
  (*) Numerele de înscriere în registru a instituțiilor de plată, furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi, a sucursalelor și agenților acestora au structură alfanumerică:– pentru instituțiile de plată, persoane juridice române: IP-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;– pentru agenții instituțiilor de plată: numărul de înscriere în registru a instituției de plată în numele și pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;– pentru sucursalele instituțiilor de plată din alte state membre și state terțe: numărul de înscriere în registru a instituției de plată pentru care prestează servicii de plată, B, codul statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice;– pentru furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi: FSIC-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;– pentru agenții din alte state membre ai furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele și pe seama căruia sunt furnizate serviciile de plată, A, cod statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;– pentru sucursalele din alte state membre ale furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi: numărul de înscriere în registru a furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi pentru care prestează servicii de plată, B, cod statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.(**) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:– denumirea anterioară a entității;– denumirea instituției de plată în numele și pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;– perioada în care agentul a fost evidențiat în subsecțiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condițiile dispozițiilor titlului II cap. I, secțiunile a 4-a și a 7-a din Legea nr. 209/2019);– mențiuni cu privire la încetarea valabilității autorizației [art. 28 alin. (7) din Legea nr. 209/2019];– mențiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizației și aprobarea solicitării de renunțare la autorizație [art. 28 alin. (8) din Legea nr. 209/2019].(***) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:– denumirea anterioară a entității;– denumirea furnizorului specializat în servicii de informare cu privire la conturi în numele și pe seama căruia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;– perioada în care entitatea a fost evidențiată în subsecțiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condițiile dispozițiilor art. 99 coroborat cu art. 104 și titlul II cap. I secțiunea a 7-a din Legea nr. 209/2019);– mențiuni cu privire la hotărârea privind radierea [art. 103 alin. (5) din Legea nr. 209/2019].
  (la 25-10-2022, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul IV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) Notă
  Potrivit punctului 5 al articolului XV din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022, prevederile punctului 5 al art. IV se aplică începând cu 3 ianuarie 2023.