REGULAMENT nr. 5 din 13 decembrie 2019privind instituțiile emitente de monedă electronică
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1021 din 19 decembrie 2019  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) și (3), art. 16, 24, 28, 30, ale art. 34 alin. (1), ale art. 42, 47, 57, art. 69 alin. (1) și (3) și ale art. 71 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică, Ghidul EBA/GL/2017/09 privind informațiile care trebuie furnizate pentru autorizarea instituțiilor de plată și a instituțiilor emitente de monedă electronică și pentru înregistrarea furnizorilor specializați în servicii de informare cu privire la conturi în temeiul art. 5 alin. (5) din Directiva (UE) 2015/2366 și Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Directiva (UE) 2015/2366,în temeiul dispozițiilor art. 117 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare și obiectul  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică, persoane juridice române cu sediul real în România, denumite în continuare instituții emitente de monedă electronică.(2) Prezentul regulament stabilește:a) cerințele și documentația ce trebuie prezentate Băncii Naționale a României în vederea autorizării instituțiilor emitente de monedă electronică;b) cerințe privind persoanele care intenționează să dețină sau să cedeze participații calificate la instituțiile emitente de monedă electronică;c) metodologia de calcul al necesarului de fonduri proprii și cerințe cu privire la calculul fondurilor proprii disponibile ale unei instituții emitente de monedă electronică aferente activității cu monedă electronică;d) cerințele de aprobare ori informare prealabilă și cele de notificare a Băncii Naționale a României privind modificările intervenite în situația instituțiilor emitente de monedă electronică;e) cerințele de raportare ale instituțiilor emitente de monedă electronică.  +  Articolul 2(1) Termenii și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificația prevăzută de Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative.(2) Volumul mediu al monedei electronice în circulație al unei instituții emitente de monedă electronică reprezintă media aritmetică a obligațiilor financiare legate de moneda electronică emisă de instituția emitentă de monedă electronică și aflată în circulație, la finele fiecărei zile calendaristice pe parcursul ultimelor 6 luni calendaristice, și calculată pentru fiecare lună calendaristică în prima zi calendaristică a acesteia.(3) În înțelesul prezentului regulament, persoanele care dețin indirect participații la o instituție emitentă de monedă electronică sunt acele persoane care dețin o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituție emitentă de monedă electronică, prin intermediul unei societăți/entități asupra căreia acestea exercită controlul.(4) În înțelesul prezentului regulament, codul LEI reprezintă «identificatorul entității juridice» (Legal Entity Identifier), un cod de referință format din 20 de caractere pentru identificarea unică a entităților distincte din punct de vedere juridic care se angajează în tranzacții financiare și datele de referință asociate și care se bazează pe standardul ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională de Standardizare. (la 25-10-2022, Articolul 2 din Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul V din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )  +  Secţiunea a 2-a Cerințe privind informațiile și documentația  +  Articolul 3(1) Persoana juridică română care intenționează să emită monedă electronică în calitate de instituție emitentă de monedă electronică și, după caz, să presteze servicii de plată, trebuie să solicite Băncii Naționale a României autorizarea și să furnizeze în susținerea cererii informații conforme cu realitatea, actualizate, complete, clare și relevante pentru activitățile cu monedă electronică și, dacă este cazul, serviciile de plată pe care intenționează să le presteze.(2) Solicitanții trebuie să probeze cu documente adecvate și actuale informațiile furnizate Băncii Naționale a României.(3) Banca Națională a României poate verifica informațiile furnizate în acord cu prevederile alin. (1), prin solicitarea de documente suplimentare și/sau prin obținerea unei confirmări din partea altor autorități naționale ori străine, după caz.(4) Pentru evitarea unor întârzieri în furnizarea informațiilor necesare în cadrul procesului de autorizare, în anticiparea unei cereri formale, se poate solicita Băncii Naționale a României organizarea unor întâlniri preliminare în vederea prezentării și clarificării elementelor legate de proiectul propus, în special dacă acesta prezintă o complexitate deosebită.(5) Datele personale transmise Băncii Naționale a României vor fi prelucrate de aceasta în îndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit dispozițiilor legale în vigoare, în calitate de operator de date cu caracter personal.(6) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naționale a României informații și documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conține și identificatorul entității juridice (codul LEI), dacă persoanele respective dețin un astfel de identificator. (la 25-10-2022, Articolul 3 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul V din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )  +  Articolul 4(1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naționale a României în limba română, iar pentru actele cu caracter oficial redactate într-o limbă străină se va prezenta și traducerea legalizată a acestora. Pentru documentele redactate într-o limbă de circulație internațională, Banca Națională a României poate excepta aplicarea cerinței privind traducerea legalizată.(2) În situația în care solicitantul invocă imposibilitatea obținerii unui document oficial din cele necesar a fi prezentate potrivit prezentului regulament, se va prezenta o declarație pe propria răspundere în care se va motiva corespunzător imposibilitatea obținerii documentului, însoțită de dovezi care să ateste această împrejurare. Banca Națională a României analizează și decide cu privire la adecvarea dovezilor furnizate de solicitant.(3) Documentația transmisă Băncii Naționale a României în aplicarea dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 210/2019 referitoare la procedura de notificare pentru desfășurarea activității în afara teritoriului României de către instituții emitente de monedă electronică autorizate de Banca Națională a României trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză.(4) Actele cu caracter oficial și cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naționale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.(5) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condițiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situație de înlăturare a acestor cerințe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităților române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situație.(6) În cazul certificatelor de cazier judiciar, certificatelor de cazier fiscal sau altor documente echivalente, se vor prezenta documentele eliberate de autoritățile competente din țările în care persoanele în cauză au avut în ultimii 3 ani stabilit/stabilită domiciliul/reședința și/sau au desfășurat activitate.(7) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naționale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat și datat de către persoana în cauză.(8) Solicitantul va structura potrivit art. 28 informațiile din documentația transmisă în susținerea cererii de autorizare și va menționa documentele prezentate într-un opis.(9) Prevederile din prezentul regulament referitoare la conducerea unei alte persoane decât solicitantul vizează persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare, sunt împuternicite să conducă, să coordoneze activitatea zilnică și să angajeze răspunderea respectivei persoane.(10) În scopul aplicării cerințelor referitoare la autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică, procesele, procedurile, sistemele, mecanismele și măsurile implementate se referă la cele existente și, în cazul în care acestea nu au fost implementate, la cele pe care instituția urmează să le implementeze. În cazul în care procesele, procedurile, sistemele, mecanismele și măsurile nu au fost încă implementate, solicitantul va preciza termenul estimat pentru implementare, ce nu poate depăși data începerii activității.(11) Pentru facilitarea analizării de către Banca Națională a României, solicitantul va prezenta documentația în susținerea cererii de autorizare și în format electronic, stocată într-o formă accesibilă pentru consultare.(12) Banca Națională a României analizează documentele și informațiile primite potrivit prezentului regulament din perspectiva cerințelor aflate în aria sa de competență prevăzute de Legea nr. 210/2019, respectiv de Legea nr. 209/2019, precum și de prezentul regulament și de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Secţiunea a 3-a Cerințe operaționale și elemente privind evaluarea  +  Articolul 5Banca Națională a României evaluează în procedura de autorizare și, ulterior, în exercitarea competențelor de supraveghere, dacă solicitantul îndeplinește cerințele aplicabile prevăzute în Legea nr. 210/2019 și, după caz, în Legea nr. 209/2019, cu luarea în considerare a elementelor prevăzute în prezenta secțiune.  +  Articolul 6În aplicarea art. 17 din Legea nr. 210/2019 cerința privind nivelul minim de capital inițial se va determina în echivalent lei utilizându-se cursul pieței valutare comunicat de Banca Națională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Națională a României.  +  Articolul 7(1) Solicitantul trebuie să specifice tipul de activități cu monedă electronică pe care intenționează să le desfășoare, respectiv emitere, răscumpărare și, după caz, distribuție de monedă electronică și, dacă intenționează să presteze servicii de plată, să furnizeze o descriere a tipurilor de servicii de plată avute în vedere, să fundamenteze în mod corespunzător încadrarea pe care o face în activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 și să precizeze dacă acestea sunt legate de emiterea de monedă electronică sau sunt independente de emiterea de monedă electronică.(2) Solicitantul trebuie să demonstreze că poate realiza activitățile propuse cu respectarea cerințelor aplicabile din Legea nr. 210/2019 și prezentul regulament, respectiv din Legea nr. 209/2019 și regulamentul emis în aplicarea acesteia.(3) Din planul de afaceri trebuie să rezulte că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele și procedurile adecvate și proporționale care să-i permită atingerea obiectivelor propuse și desfășurarea în condiții de prudență a activităților cu monedă electronică și, după caz, a serviciilor de plată.  +  Articolul 8(1) Calitatea persoanelor care dețin, direct sau indirect, participații calificate la o instituție emitentă de monedă electronică trebuie să corespundă cerințelor asigurării unui management prudent și sănătos al instituției emitente de monedă electronică.(2) Banca Națională a României evaluează în ce măsură calitatea persoanelor care dețin participații calificate este adecvată, potrivit următoarelor criterii cumulative:a) reputația;b) capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a respecta cerințele legale;c) suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului.(3) Banca Națională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 39 doar persoana/persoanele care deține/dețin în mod direct participații calificate și persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate la instituția emitentă de monedă electronică vizată, cu excepția cazului în care Banca Națională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deținători intermediari de participații calificate din lanțul de deținători de participații calificate identificați pe linie de control.(4) Banca Națională a României decide cu privire la necesitatea evaluării deținătorilor intermediari de participații calificate, inclusiv pornind de la informațiile publice disponibile cu privire la aceștia și comunică solicitantului informațiile ce trebuie transmise. În această situație devin incidente dispozițiile art. 25 alin. (2), ori, după caz, ale art. 25 alin. (5) din Legea nr. 210/2019.  +  Articolul 9(1) La evaluarea reputației persoanelor care dețin participații calificate sunt avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanță, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. a), cel puțin următoarele aspecte și situații care vizează persoanele respective:a) condamnări pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea;b) hotărâri definitive, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea cadrului legislativ și care au relevanță pentru procesul de evaluare;c) procedură de insolvență, faliment sau alta similară încheiată sau în derulare;d) investigații de natură penală în derulare;e) investigații sau măsuri ori sancțiuni aplicate, în materie administrativă sau civilă, pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau a oricăror prevederi relevante pentru evaluare.(2) În plus față de cele prevăzute la alin. (1), la evaluarea reputației persoanelor care dețin participații calificate, Banca Națională a României poate avea în vedere și alte aspecte și situații pe care le consideră relevante, fără a se limita la:a) refuzul înregistrării, autorizării, acordării calității de membru sau licențierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie;b) revocarea, retragerea sau anularea înregistrării, a autorizării, a calității de membru sau a licențierii pentru o activitate comercială, o afacere ori o profesie;c) excluderea de către un organism de reglementare în domeniul financiar, o autoritate publică sau de către un organism profesional;d) deținerea unei poziții cu responsabilități relevante într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigații, sancțiuni sau al altei măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupție, fraudă, înșelăciune, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte fapte și infracțiuni în domeniul financiar;e) demiterea sau eliberarea dintr-o poziție de fiduciar sau o situație similară.(3) Dacă persoana care deține participații calificate este persoană juridică, cerința de reputație trebuie să fie îndeplinită atât de persoana juridică, cât și de persoanele care asigură conducerea activității acesteia.(4) Dispozițiile alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relație cu orice persoană controlată sau condusă de persoana care deține participații calificate.(5) Banca Națională a României evaluează relevanța situațiilor cum sunt cele prevăzute la alin. (1) și (2), de la caz la caz, având în vedere circumstanțele caracteristice fiecărei situații, precum și faptul că asemenea situații pot fi semnificative considerate împreună, chiar dacă luate separat pot să nu prezinte relevanță.  +  Articolul 10La evaluarea reputației, Banca Națională a României are în vedere și dacă persoana care deține participații calificate la solicitant:a) deține participații calificate la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;b) este o persoană ce asigură conducerea și/sau administrarea activității unei entități reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru;c) este o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru.  +  Articolul 11(1) În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. b), Banca Națională a României evaluează dacă persoanele care dețin participații calificate au capacitatea de a finanța participația și de a menține soliditatea financiară pentru a asigura administrarea prudentă și sănătoasă a instituției emitente de monedă electronică.(2) Evaluarea capacității de finanțare a participației și de menținere a solidității financiare se realizează cu luarea în considerare a obiectivului declarat al participării persoanei la capitalul instituției emitente de monedă electronică și cu politica sa privind această participare, iar în cazul acționarului/ asociatului ce urmează să dețină controlul asupra instituției emitente de monedă electronică, cu obiectivele financiare prognozate, compatibile cu strategia cuprinsă în planul de activitate.  +  Articolul 12(1) La evaluarea calității unei persoane care deține participații calificate sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcție de circumstanțele caracteristice fiecărei situații, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. c), cel puțin următoarele aspecte:a) persoana este suspectată, pe plan intern ori internațional, ca fiind terorist ori că finanțează acte de terorism;b) persoana este stabilită într-un stat sau teritoriu care se află pe listele publicate de Comisia Europeană, FATF - GAFI - Grupul de Acțiune Financiară Internațională, Moneyval sau alte organisme internaționale și care cuprind țările cu grad înalt de risc ori cu deficiențe majore în regimul național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;c) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a informat Banca Națională a României, într-un regim de confidențialitate care permite utilizarea informației de către banca centrală, că persoana este expusă la risc de spălare a banilor și finanțare a terorismului.(2) În aplicarea alin. (1), Banca Națională a României are în vedere și dacă oricare dintre următoarele persoane se regăsește într-una dintre situațiile de la alin. (1):a) persoanele care conduc activitatea persoanelor juridice care dețin participații calificate la solicitant;b) persoanele juridice care participă, direct sau indirect, la capitalul persoanelor juridice care dețin participații calificate la solicitant;c) persoanele care gestionează activele, beneficiarii sau participanții/investitorii în cazul entităților fără personalitate juridică ce dețin participații calificate la solicitant în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile de investiții sau fiduciile;d) beneficiarii reali ai persoanelor ce dețin participații calificate la solicitant, definiți de legislația în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 13În aplicarea art. 8 alin. (2) lit. c), solicitantul trebuie să demonstreze că fondurile utilizate pentru participarea la capital provin din surse licite.  +  Articolul 14(1) Banca Națională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată au o bună reputație și dispun de cunoștințe și experiență adecvate pentru desfășurarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.(2) În aplicarea alin. (1), Banca Națională a României poate realiza interviuri profesionale cu persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.(3) Responsabilitățile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată pot fi exercitate numai de persoane fizice.(4) Persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată alocă suficient timp pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în această calitate.(5) La evaluarea cerinței de la alin. (4), Banca Națională a României are în vedere, în funcție de natura, extinderea și complexitatea activității entității următoarele:a) timpul estimat de solicitant ca fiind necesar pentru îndeplinirea de către persoana în cauză a atribuțiilor încredințate;b) deținerea de responsabilități de administrare și/sau de conducere în cadrul altor entități;c) exercitarea oricăror altor profesii și activități;d) timpul de călătorie necesar pentru exercitarea de către persoana în cauză a activităților la care se face referire la lit. a), b) și c), în cazul în care se află în orașe sau țări diferite;e) necesitatea alocării de timp pentru pregătirea profesională pe bază continuă.(6) Prevederile alin. (1)-(5) sunt aplicabile și persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor din state terțe ale instituțiilor emitente de monedă electronică.  +  Articolul 15(1) La evaluarea reputației persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Națională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispozițiile art. 9 alin. (1), (2) și (5) și art. 10 lit. a) și b), precum și orice măsuri disciplinare, inclusiv demiterea dintr-o funcție de conducere.(2) Dispozițiile art. 9 alin. (1) lit. c) se aplică, în mod corespunzător, în relație cu orice entitate condusă de persoana responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 16(1) Solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată dispun de cunoștințe teoretice și practice adecvate cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate de instituția emitentă de monedă electronică.(2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, Banca Națională a României are în vedere și dacă planul de activitate și planul de afaceri prezentate și semnate de acestea au la bază o abordare realistă și denotă profesionalism.(3) Cel puțin una dintre persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată pe teritoriul României trebuie să ateste cunoașterea limbii române.  +  Articolul 17(1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de un cadru de organizare și administrare a activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată riguros conceput și de mecanisme de control intern care să asigure efectuarea de verificări permanente și periodice, inclusiv proceduri administrative, de gestionare a riscurilor și contabile adecvate, cuprinzătoare și adaptate la natura, extinderea și complexitatea activităților cu monedă electronică desfășurate și, după caz, a serviciilor de plată prestate.(2) Potrivit naturii, extinderii și complexității activității de emitere de monedă electronică și, după caz, a serviciilor de plată prestate, mecanismele de control intern cuprind, după caz, funcția de administrare a riscurilor, de asigurare a conformității și de audit intern.(3) Solicitantul asigură evaluarea de către funcția independentă de audit intern a eficacității și eficienței cadrului aferent controlului intern, respectiv dacă politicile și procedurile solicitantului sunt conforme cu cerințele cadrului legal și de reglementare și dacă toate activitățile pe care le desfășoară sunt conforme cu aceste politici și proceduri.(4) În funcție de natura, extinderea și complexitatea activității desfășurate, solicitanții pot externaliza sarcini operaționale legate de controlul intern.(5) În aplicarea alin. (4), solicitanții trebuie să monitorizeze în mod adecvat activitățile externalizate și să se asigure că administrează riscurile aferente acestei externalizări. Responsabilul cu funcția de control intern și organul de conducere rămân în continuare responsabili pentru aceste activități.(6) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1) de către instituțiile emitente de monedă electronică care externalizează funcții operaționale potrivit art. 46 alin. (2) și art. 47-50 din Legea nr. 210/2019, prestează servicii de plată în state terțe prin intermediul agenților, potrivit art. 51 din Legea nr. 210/2019 coroborat cu art. 65 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 ori prestează în state terțe servicii de distribuție și, după caz, de răscumpărare de monedă electronică prin intermediul distribuitorilor, potrivit art. 57 alin. (2) din Legea nr. 210/2019, Banca Națională a României are în vedere cerințele din Ghidul EBA/GL/2019/02 privind externalizarea.  +  Articolul 18(1) Instituției emitente de monedă electronică îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituție de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019.(2) Instituțiile emitente de monedă electronică pot deschide conturile pentru protejarea fondurilor potrivit alin. (1) numai la instituții de credit autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru.(3) Contul prevăzut la alin. (1) va avea denumire specifică din care să rezulte clar că este un cont de protejare a fondurilor primite de la deținătorii de monedă electronică.  +  Articolul 19(1) În aplicarea art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019, activele lichide și de foarte bună calitate includ elementele care se încadrează în una dintre categoriile stabilite în tabelul 1 din art. 336 alin. (1) din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul nr. 575/2013, pentru care cerința de capital pentru riscul specific nu depășește 1,6%, dar excluzând alte elemente eligibile așa cum sunt definite la art. 336 alin. (4) din Regulamentul nr. 575/2013.(2) Se consideră active lichide și de foarte bună calitate și titlurile de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 20Instituția emitentă de monedă electronică ce utilizează metoda prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019 trebuie să țină evidența fondurilor protejate, defalcat pe:a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 18;b) fondurile investite în active lichide și de foarte bună calitate potrivit art. 19.  +  Articolul 21(1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că aplicarea metodei prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019 pentru protejarea fondurilor este adecvată, în sensul asigurării unei protecții depline a deținătorilor de monedă electronică.(2) Condițiile minime pentru îndeplinirea cerinței prevăzute la alin. (1) sunt:a) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie furnizată de un asigurător sau de o instituție de credit, autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru;b) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate;c) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie expresă, respectiv protecția furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecției este clar definit și nu poate fi pus la îndoială;d) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie irevocabilă, respectiv, în afara nerespectării de către cumpărătorul protecției a obligației de a plăti la scadență prețul protecției, contractul prin care este furnizată protecția să nu conțină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecției să anuleze unilateral garanția;e) polița de asigurare sau garanția comparabilă să fie necondiționată, respectiv contractul prin care este furnizată protecția să nu conțină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecției să nu dețină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligația de a plăti în termenul stabilit.  +  Articolul 22(1) Instituția emitentă de monedă electronică trebuie să țină evidența fondurilor protejate potrivit art. 21.(2) Instituția emitentă de monedă electronică informează Banca Națională a României - Direcția supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcționat mecanismul de protecție prevăzut la art. 21.  +  Articolul 23Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de proceduri și resurse care să asigure, fără efecte adverse asupra sistemelor de plăți ori asupra utilizatorilor serviciilor de plată:a) continuitatea activității în caz de producere a unor evenimente care ar conduce la pierderea unor persoane cu atribuții importante, pierderea unor date importante, incapacitatea de a accesa sediile sau defecțiuni ale sistemelor informatice importante;b) executarea tranzacțiilor de plată în derulare și terminarea contractelor existente în caz de încetare a activității de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 24(1) Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de politici, proceduri și instrumente pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor de securitate, care asigură protejarea adecvată a utilizatorilor serviciilor de plată împotriva riscurilor aferente activităților prestate, inclusiv a riscului de fraudă și de utilizare ilegală a datelor sensibile privind plățile.(2) Măsurile de control și diminuare a riscurilor de securitate trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate tehnică și de protecție a datelor, inclusiv în ceea ce privește componenta software și sistemele informatice utilizate de solicitant sau de entitățile la care externalizează operațiuni.  +  Articolul 25Solicitantul trebuie să demonstreze Băncii Naționale a României că dispune de un cadru de control intern care să asigure conformarea la cerințele în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 26(1) Instituțiile emitente de monedă electronică care intenționează să presteze și oricare dintre serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 209/2019 determină cel puțin anual nivelul minim al asigurării de răspundere civilă profesională sau al altei garanții comparabile, cu respectarea condițiilor, criteriilor, indicatorilor și a formulei comunicate public de Banca Națională a României.(2) În cadrul evaluării aducerii la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (1), Banca Națională a României are în vedere condițiile, criteriile, indicatorii și formula prevăzute de Ghidul EBA/GL/2017/08 privind criteriile de stabilire a valorii monetare minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile, în conformitate cu art. 5 alin. (4) din Directiva (UE) 2015/2.366.(3) Polița de asigurare de răspundere civilă profesională sau garanția comparabilă trebuie să fie furnizată de un asigurător sau de o instituție de credit, autorizate să desfășoare activitate într-un stat membru, care nu face parte din același grup cu solicitantul.  +  Capitolul II Autorizarea instituțiilor emitente de monedă electronică  +  Articolul 27(1) Instituțiile emitente de monedă electronică pot emite monedă electronică și pot presta servicii de plată, după caz, numai ulterior obținerii autorizației de funcționare emise de Banca Națională a României, începând cu data înscrierii în registrul prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019.(2) Autorizația pentru emiterea de monedă electronică și, după caz, prestarea de servicii de plată emisă de Banca Națională a României cuprinde activitățile și serviciile pentru care este fundamentată în mod corespunzător în documentația prezentată în susținerea cererii de autorizare capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a le desfășura și este însoțită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, de confirmarea persoanelor care dețin participații calificate în instituția emitentă de monedă electronică, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, și de numărul de înscriere în registrul prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019.(3) În termen de 5 zile de la data începerii activității pentru care a fost autorizată, instituția emitentă de monedă electronică notifică acest fapt Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere și transmite acesteia:a) o declarație semnată de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituția emitentă de monedă electronică dispune de un sistem informatic care să îi permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Națională a României potrivit prezentului regulament;b) elementele de identificare ale oricărui auditor care prestează instituției emitente de monedă electronică alte servicii decât audit statutar;c) numele persoanelor responsabile cu conducerea structurilor organizatorice ale instituției emitente de monedă electronică;d) numele și funcțiile persoanelor, din cadrul instituției emitente de monedă electronică, responsabile pentru activitățile externalizate;e) copii ale contractelor prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. s), art. 31 alin. (1) lit. c), art. 32 alin. (1) lit. c) și alin. (2) lit. d) și art. 40 alin. (1) lit. g).(4) În termenul prevăzut la alin. (3) instituția emitentă de monedă electronică transmite Băncii Naționale a României - Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților:a) datele de contact ale persoanelor responsabile cu acordarea asistenței clienților în caz de fraudă, probleme tehnice și cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri ca urmare a operațiunilor neexecutate sau executate incorect;b) numele și funcțiile persoanelor care au acces la datele sensibile privind plățile;c) copii ale contractelor prevăzute la art. 34 lit. g).(5) În cazul în care contractele prevăzute la alin. (3) lit. e) și alin. (4) lit. c) conțin modificări comparativ cu versiunile acestora prezentate în procesul de autorizare, instituțiile emitente de monedă electronică furnizează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, respectiv Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților și explicații/ fundamentări ale modificărilor intervenite.  +  Articolul 28(1) În aplicarea art. 24 din Legea nr. 210/2019, în vederea obținerii autorizației de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare a serviciilor de plată, solicitanții trebuie să prezinte Băncii Naționale a României - Direcția reglementare și autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoțită de următoarele informații și documente:a) actul constitutiv, statutul și/sau contractul de societate, după caz, și dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerțului;b) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;c) planul de activitate cuprinzând informațiile prevăzute la art. 29, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată;d) planul de afaceri cuprinzând informațiile prevăzute la art. 30, semnat de persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată;e) descrierea elementelor de organizare a activității, cuprinzând informațiile prevăzute la art. 31;f) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte că societatea nou-constituită deține un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul inițial sau, în cazul unei societăți care funcționează, un raport întocmit de un auditor financiar ori o firmă de audit, în baza verificărilor efectuate în conformitate cu principiile prevăzute de cadrul de reglementare contabilă aplicabil, din care să rezulte că aceasta deține capital inițial la nivelul prevăzut de Legea nr. 210/2019; în cazul societăților care au obligația legală de auditare a situațiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul financiar sau de firma de audit a acestora;g) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 34 alin. (1) și, după caz, art. 37 din Legea nr. 210/2019 în vederea protejării fondurilor deținătorilor de monedă electronică și, respectiv, ale utilizatorilor de servicii de plată, care să cuprindă elementele relevante prevăzute la art. 32 alin. (1) sau, după caz, art. 32 alin. (2);h) descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern, potrivit art. 33;i) descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluționarea și urmărirea incidentelor de securitate și a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată, legate de securitate, potrivit art. 34;j) descrierea procesului pentru evidența, monitorizarea, urmărirea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile potrivit art. 35;k) descrierea aranjamentelor de asigurare a continuității activității, care să cuprindă identificarea de către solicitant a operațiunilor critice, planuri de urgență eficace și o procedură pentru testarea și revizuirea periodică a caracterului adecvat și a eficacității acestor planuri, potrivit art. 36;l) descrierea principiilor și definițiilor utilizate pentru colectarea datelor statistice privind activitatea, tranzacțiile și frauda, care să cuprindă categoriile de date colectate în raport cu clienții, tipul serviciilor de plată, canalul de inițiere a plății/distribuție a instrumentului de plată, instrumentele de plată, jurisdicția și moneda; aria de acoperire a colectării de date, din perspectiva activității și entității implicate, inclusiv sucursale, agenți și distribuitori; mijloacele de colectare; obiectivele colectării de date; frecvența colectării de date; descrierea modului de formalizare la nivelul instituției a sistemului de colectare de date și a modului în care funcționează sistemul;m) descrierea politicii de securitate aferente serviciilor de plată prestate, potrivit art. 37;n) descrierea cadrului de control intern instituit de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, potrivit art. 38;o) lista persoanelor care dețin participații calificate, mărimea participațiilor deținute de fiecare dintre acestea și documentația prevăzută la art. 39 pentru persoanele care dețin în mod direct participații calificate și pentru persoanele care au calitatea de ultim deținător indirect al participației calificate;p) lista persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată și, pentru fiecare dintre acestea, documentația prevăzută la art. 40;q) elementele de identificare a auditorului financiar sau a firmei de audit, inclusiv numele, adresa și datele de contact, dacă este cazul;r) informațiile referitoare la aranjamentele de audit și măsurile organizatorice destinate asigurării protejării intereselor deținătorilor de monedă electronică și, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată, precum și emiterii de monedă electronică și, după caz, prestării de servicii de plată potrivit premiselor descrise la lit. e), g), h) și i);s) valoarea asigurării de răspundere civilă profesională sau a garanției comparabile estimată pentru primul an de activitate, descrierea modului de calcul al acesteia și copie a proiectului contractului de asigurare sau al celui privind garanția comparabilă, din care să rezulte respectarea cerințelor prevăzute la art. 26 în cazul instituțiilor emitente de monedă electronică care prestează oricare dintre serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 209/2019;t) descrierea grupului din care face parte solicitantul și indicarea întreprinderii-mamă;u) prezentarea structurii capitalului social și a drepturilor de vot, inclusiv numele/denumirea și cota de participare/drepturi de vot ale persoanelor care dețin participații în mod direct și indirect, cu indicarea persoanelor care dețin participații calificate și natura relațiilor din perspectiva art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) lit. i)-m) vizează activitatea de prestare de servicii de plată de către instituția emitentă de monedă electronică, inclusiv servicii de plată cu monedă electronică.(3) Cererile de autorizare formulate de societăți în curs de constituire intră sub incidența prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.(4) După dobândirea personalității juridice, solicitantul transmite, în completarea documentației, anexa nr. 1, însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și f), precum și alte documente sau informații solicitate de Banca Națională a României potrivit prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.  +  Articolul 29Planul de activitate prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. c) include cel puțin următoarele:a) descrierea activităților cu monedă electronică ce urmează a fi efectuate, respectiv emitere, răscumpărare, distribuție;b) dacă este cazul, descrierea detaliată a serviciilor de plată ce urmează a fi efectuate și fundamentarea încadrării în categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019, cu indicarea dacă aceste servicii de plată vor fi furnizate independent de serviciile de emitere de monedă electronică sau dacă sunt legate de emiterea de monedă electronică;c) dacă este cazul, declarația privind intrarea sau neintrarea în posesia fondurilor utilizatorilor de servicii de plată;d) descrierea modului de executare pentru fiecare dintre activitățile cu monedă electronică descrise la lit. a) și, dacă este cazul, pentru fiecare dintre serviciile de plată descrise potrivit lit. b), inclusiv părțile implicate, termenele de executare, diagrama fluxurilor de fonduri și aranjamentele de decontare;e) opinia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu privire la proiectul contractului dintre emitentul și deținătorul de monedă electronică persoană fizică și la proiectele contractelor-cadru prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 13 din Legea nr. 209/2019 pentru furnizarea de servicii de plată persoanelor fizice, dacă există obligația încheierii de astfel de contracte;f) numărul estimat al sediilor din care solicitantul intenționează să presteze servicii de emitere de monedă electronică, servicii de plată sau să desfășoare activități legate de emiterea de monedă electronică sau de prestarea de servicii de plată, dacă este cazul;g) descrierea serviciilor operaționale și conexe activităților cu monedă electronică și, dacă este cazul, serviciilor de plată pe care intenționează să le presteze;h) dacă solicitantul intenționează să furnizeze servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, declarația privind intenția solicitantului de a acorda credite prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) și e) din Legea nr. 209/2019 și caracteristicile acestora în raport cu cerințele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 209/2019;i) declarație privind intenția solicitantului de a desfășura activități cu monedă electronică și, dacă este cazul, de a presta servicii de plată în alte state membre sau în state terțe;j) prezentarea activităților comerciale ce se vor desfășura, altele decât activitatea cu monedă electronică și, dacă este cazul, de prestare de servicii de plată, cu detalierea tipului și volumului activităților așteptat pentru primii 3 ani de funcționare și a procedurilor ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naționale a României de a supraveghea respectarea de către instituția emitentă de monedă electronică a obligațiilor impuse de Legea nr. 210/2019 și de prezentul regulament, precum și, după caz, de Legea nr. 209/2019 și de Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi;k) în cazul în care solicitantul intenționează să desfășoare activitățile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) sau h) din Legea nr. 209/2019, informațiile necesare calculării valorii minime a asigurării de răspundere civilă profesională sau a altei garanții comparabile estimate pentru primul an de activitate, potrivit art. 26.  +  Articolul 30(1) Planul de afaceri prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. d) include cel puțin următoarele:a) un plan de marketing cuprinzând analiza poziției concurențiale a solicitantului pe segmentul de piață pe care instituția emitentă de monedă electronică intenționează să desfășoare activitate, descrierea clientelei și a canalelor de distribuție; în cazul în care se intenționează desfășurarea activităților cu monedă electronică și, după caz, prestarea de servicii de plată în relație cu persoanele fizice, se va prezenta și opinia Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor cu privire la proiectele materialelor de promovare;b) situațiile financiare anuale aferente ultimilor 3 ani, depuse la organele fiscale sau, în cazul în care pentru solicitant nu a intervenit încă obligația depunerii situațiilor financiare anuale la organele fiscale, o descriere succintă a situației financiare a acestuia;c) estimările situațiilor financiare pe următorii 3 ani de activitate;d) estimările fondurilor proprii disponibile pentru următorii 3 ani de activitate și componența acestora, cu detalierea elementelor componente ale capitalului inițial, pentru activitatea de emitere de monedă electronică și, dacă este cazul, prestarea serviciilor de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din Legea nr. 209/2019;e) estimările necesarului minim de fonduri proprii aferent următorilor 3 ani de activitate, determinat potrivit art. 42 alin. (1), dacă solicitantul intenționează să desfășoare doar activități cu monedă electronică, precum și prin fiecare dintre metodele prevăzute la art. 51 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi, dacă solicitantul intenționează să furnizeze servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, cu detalierea pe componente pentru metoda aleasă de solicitant, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 209/2019 pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-f) din respectiva lege.(2) În aplicarea alin. (1) lit. c), solicitantul transmite pentru următorii 3 ani de activitate:a) estimări ale bilanțului, contului de profit și pierdere și situațiilor fluxurilor de trezorerie, atât în scenarii de bază, cât și în scenarii de stres, cu prezentarea ipotezelor care stau la baza estimărilor, de tipul: volumul și valoarea tranzacțiilor, numărul de clienți, politica de stabilire a prețurilor, valoarea medie a unei tranzacții, creșteri așteptate ale pragului de rentabilitate;b) explicații privind principalele elemente de venituri și cheltuieli, datoriile financiare și activele imobilizate.(3) Estimările prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) trebuie să fie corelate atât în scenariile de bază, cât și în scenariile de stres.  +  Articolul 31(1) Descrierea elementelor de organizare a activității prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. e) include cel puțin următoarele:a) organigrama detaliată a solicitantului și descrierea atribuțiilor fiecărei structuri;b) evoluția așteptată a numărului de angajați pe următorii 3 ani de activitate;c) descrierea politicilor în domeniul externalizării, potrivit art. 17 alin. (6), prezentarea activităților externalizate și a caracteristicilor acestora, identificarea și datele de contact ale furnizorilor de servicii externalizate și proiectele contractelor de externalizare din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 46-50 din Legea nr. 210/2019 și, după caz, a cerințelor prevăzute la art. 54 și 55 din Legea nr. 209/2019;d) informații privind intenția de utilizare a agenților, a distribuitorilor sau de deschidere de sucursale, ce se vor referi cel puțin la: descrierea modalității prin care solicitantul se asigură de respectarea cerințelor legale de către agenți, distribuitori și/sau sucursale, prin controale la fața locului și raportări cu frecvență cel puțin anuală; sistemele informatice, procedurile și infrastructura folosite de agenți și distribuitori; politica de selecție, monitorizare și instruire profesională a agenților și distribuitorilor;e) indicarea sistemelor de plăți sau, după caz, a aranjamentelor de plată la care instituția emitentă de monedă electronică va participa, dacă este cazul;f) lista persoanelor care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică și, pentru fiecare dintre acestea, o încadrare a naturii relațiilor din perspectiva prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 33 din Legea nr. 209/2019.(2) În cazul în care persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică sunt situate în state terțe și nu fac obiectul prevederilor art. 39 alin. (3) lit. e), solicitantul va prezenta și o analiză a impactului legăturii strânse asupra capacității instituției emitente de monedă electronică de a furniza la timp informații adecvate autorităților competente.  +  Articolul 32(1) În cazul optării pentru metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019, respectiv la art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puțin următoarele:a) denumirea instituției de credit la care sunt/urmează să fie deschise conturile pentru protejarea fondurilor, numărul și funcțiile persoanelor din cadrul instituției emitente de monedă electronică care au acces la aceste conturi bancare și/sau, după caz, descrierea politicii de investiții în active lichide și de foarte bună calitate;b) descrierea mecanismelor prin care instituția emitentă de monedă electronică se asigură că sumele păstrate în conturi separate la o instituție de credit sau investite în active lichide și de foarte bună calitate acoperă integral și în orice moment fondurile deținătorilor de monedă electronică și, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 210/2019 și, după caz, potrivit Legii nr. 209/2019;c) proiectul contractului cu instituția de credit la care este/sunt/va/vor fi deschis/deschise contul/conturile bancar/bancare pentru protejarea fondurilor, din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 18;d) declarația de conformare la cerințele prevăzute la art. 34, 36 și 37 din Legea nr. 210/2019.(2) În cazul optării pentru metoda prevăzută la art. 34 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019, respectiv la art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019, descrierea măsurilor de protejare a fondurilor va include cel puțin următoarele:a) confirmarea faptului că polița de asigurare sau garanția comparabilă este emisă de o instituție de credit sau o societate de asigurare care nu face parte din grupul solicitantului;b) descrierea mecanismelor prin care instituția emitentă de monedă electronică se asigură că suma asigurată sau garantată acoperă integral și în orice moment fondurile deținătorilor de monedă electronică și, după caz, ale utilizatorilor de servicii de plată ce trebuie protejate potrivit Legii nr. 210/2019 și, după caz, potrivit Legii nr. 209/2019;c) durata și condițiile de înnoire a poliței sau garanției comparabile;d) proiectul contractului de asigurare sau al garanției comparabile din care să rezulte îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 21 din prezentul regulament, respectiv art. 22 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 33Descrierea cadrului de administrare și a mecanismelor de control intern prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. h) include următoarele:a) descrierea riscurilor identificate și a procedurilor implementate în vederea evaluării și prevenirii apariției acestora, aferente activităților cu monedă electronică și, după caz, serviciilor de plată prestate;b) descrierea procedurilor și a programului de controale periodice și permanente, inclusiv frecvența controalelor periodice și resursele umane alocate;c) descrierea procedurilor contabile pentru înregistrarea informațiilor financiare și mecanismele de raportare potrivit cerințelor legale;d) componența organelor de administrare, conducere și control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, după caz, a altor comitete sau structuri cu atribuții similare acestora;e) modul în care funcțiile externalizate sunt monitorizate și controlate pentru a nu prejudicia calitatea funcțiilor de control intern ale solicitantului;f) descrierea procedurilor de control intern care asigură monitorizarea și verificarea activităților desfășurate prin intermediul sucursalelor, agenților și distribuitorilor;g) descrierea cadrului de administrare a grupului, în cazul în care solicitantul este filială a unei entități reglementate într-un stat membru;h) criteriile de desemnare a persoanei/persoanelor responsabile cu funcțiile de control intern și curriculum vitae pentru fiecare dintre aceste persoane din care să rezulte îndeplinirea criteriilor.  +  Articolul 34Descrierea procedurilor pentru monitorizarea, soluționarea și urmărirea incidentelor de securitate și a plângerilor utilizatorilor serviciilor de plată legate de securitate prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. i) include următoarele:a) măsurile organizatorice și instrumentele de prevenire a fraudelor;b) structurile/compartimentele responsabile cu acordarea asistenței clienților în caz de fraudă, probleme tehnice și cu gestionarea solicitărilor de recuperare de fonduri ca urmare a operațiunilor neexecutate sau executate incorect;c) liniile de raportare a fraudelor;d) punctul de contact pentru clienți, inclusiv denumirea și adresa de poștă electronică;e) procedurile de raportare internă și externă a incidentelor de securitate, inclusiv în cazul solicitanților care intenționează să presteze servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, notificarea incidentelor majore potrivit prevederilor art. 219 din Legea nr. 209/2019;f) instrumentele de monitorizare, măsurile și procedurile pentru diminuarea riscurilor de securitate;g) proiectele contractelor cu părțile implicate în furnizarea de servicii de plată de către solicitant, respectiv, după caz: alți prestatori de servicii de plată, furnizorii infrastructurilor pieței financiare și schemele de plată cu carduri.  +  Articolul 35Descrierea procesului pentru evidența, monitorizarea, urmărirea și restricționarea accesului la datele sensibile privind plățile prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. j) include următoarele:a) identificarea datelor clasificate ca date sensibile privind plățile în contextul modelului de afaceri propus și prezentarea fluxului acestora;b) procedurile de autorizare a accesului la date sensibile privind plățile;c) instrumentele de monitorizare a accesului la astfel de date;d) politica privind drepturile de acces la toate componentele infrastructurii și la sistemele relevante, inclusiv la baze de date și infrastructurile de rezervă;e) modul în care instituțiile emitente de monedă electronică care prestează și alte servicii de plată decât cele de la art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 209/2019 înregistrează datele colectate și scopul în care vor fi utilizate la nivel intern și extern, inclusiv de către contrapărți;f) descrierea sistemului informatic și a măsurilor tehnice de securitate implementate, inclusiv a procedurilor de criptare a datelor și utilizare a dispozitivelor pentru autentificarea electronică;g) identificarea structurilor care au acces la datele sensibile privind plățile;h) modul în care vor fi detectate și rezolvate breșele de securitate;i) programul anual de control intern al securității sistemului informatic.  +  Articolul 36Descrierea aranjamentelor de asigurare a continuității activității prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. k) include:a) descrierea modului de gestionare a activității în eventualitatea întreruperii activității normale, inclusiv analiza de impact asupra afacerii, detalierea proceselor pentru reluarea funcțiilor critice, termene, obiective punctuale și active protejate;b) identificarea locației de rezervă, descrierea accesului la infrastructura informatică, la principalele programe și date necesar a fi recuperate în caz de dezastru sau eveniment perturbator;c) descrierea modului în care solicitantul va asigura continuitatea activității în cazul dezastrelor și evenimentelor perturbatoare identificate, precum încetarea funcționării unor sisteme sau pierderea datelor critice, imposibilitatea de a intra în locații, pierderea unor angajați importanți;d) frecvența cu care solicitantul testează planul de continuitate al afacerii și de recuperare în caz de dezastre, inclusiv modul în care va înregistra rezultatele testelor;e) măsuri de diminuare a efectelor adverse în caz de încetare a activității de prestare de servicii de plată și modalitatea în care va asigura executarea ordinelor acceptate spre executare, inclusiv în cazul încetării contractelor existente.  +  Articolul 37Descrierea politicii de securitate prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. m) cuprinde următoarele:a) evaluarea detaliată a riscurilor de securitate aferente serviciilor de plată pe care solicitantul intenționează să le desfășoare/presteze, inclusiv riscul de fraudă și descrierea măsurilor de control de securitate și de diminuare a riscurilor identificate pentru protejarea utilizatorilor serviciilor de plată;b) descrierea sistemului informatic, inclusiv: arhitectura sistemului și elementele rețelei; sistemele suport ale afacerii, precum website-ul, portofelul electronic, motorul de plăți, motorul de gestionare a riscurilor și fraudelor și sistemul de evidență a clienților; sistemul informatic folosit pentru organizarea și administrarea instituției emitente de monedă electronică, precum: sistemul de contabilitate, raportări în conformitate cu cadrul legal, gestiunea personalului, gestiunea relației cu clienții, serverul de e-mailuri și de fișiere cu date interne; informații legate de utilizarea curentă a sistemului de către solicitant sau grupul din care face parte sau, după caz, data estimată a implementării;c) prezentarea tipurilor de conexiuni externe permise, precum cele cu parteneri, furnizori externi, entități din grup și angajați care lucrează de la distanță, însoțită de justificarea acestor conexiuni și măsurile de securitate aferente acestora, natura și frecvența verificărilor pe care solicitantul le efectuează asupra conexiunilor respective: din perspectivă tehnică și organizațională, preventivă sau investigatorie, monitorizare în timp real sau verificare periodică prin utilizarea pe server a unui director separat de grup, deschiderea/închiderea liniilor de comunicare, configurarea echipamentelor de securitate, generarea de parole sau certificate de autentificare, monitorizarea sistemelor, autentificare, confidențialitatea comunicațiilor, sisteme de conectare, detectarea accesului nepermis, sisteme antivirus;d) măsurile și mecanismele de securitate care guvernează accesul la sistemul informatic, inclusiv natura tehnică sau organizațională și frecvența fiecărei măsuri, respectiv dacă este preventivă sau investigatorie și dacă este aplicată în timp real, precum și modul în care este gestionată problema delimitării clare a mediului în care este permis accesul clienților în cazul în care resurse informatice ale instituției sunt partajate cu aceștia;e) măsurile și mecanismele de securitate fizică la intrarea în sedii, precum acces controlat și securitatea mediului de lucru;f) securitatea proceselor de plată, inclusiv: descrierea procedurii de autentificare a clientului, atât pentru consultarea informațiilor, cât și pentru efectuarea de tranzacții și, dacă este cazul, pentru fiecare instrument de plată; prezentarea modului în care se asigură transmiterea în siguranță și nealterate către utilizatorul legitim al serviciilor cu monedă electronică și, dacă este cazul, al serviciilor de plată, a dispozitivelor și procedurilor de autentificare, respectiv tokenuri și aplicații mobile, atât la inițierea relației, cât și la prelungirea acesteia; descrierea sistemelor și procedurilor pe care instituția emitentă de monedă electronică le-a implementat pentru a analiza tranzacțiile și a identifica tranzacții neobișnuite sau suspecte;g) lista procedurilor scrise referitoare la sistemul informatic.  +  Articolul 38Descrierea cadrului de control intern instituit de solicitant pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, prevăzută la art. 28 alin. (1) lit. n) se va referi cel puțin la următoarele:a) evaluarea de risc prin care se identifică și evaluează riscul de spălare a banilor și finanțare a terorismului la care este expusă instituția, inclusiv riscurile inerente clienților, produselor și serviciilor furnizate, canalelor de distribuție folosite și ariei geografice în care aceasta își desfășoară activitatea și metodologia de realizare și de actualizare a evaluării de risc;b) măsurile implementate pentru a diminua riscurile identificate potrivit evaluării de la pct. a) și pentru a asigura conformarea la obligațiile în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv procedurile de monitorizare permanentă a operațiunilor derulate de clienți în scopul detectării și raportării tranzacțiilor suspecte;c) sistemele și mecanismele de conformitate implementate pentru a se asigura că sucursalele, agenții și distribuitorii respectă cerințele în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv în cazul în care agenții, distribuitorii și sucursalele sunt stabiliți în alte state membre, și nu expun entitatea la riscuri crescute de spălare a banilor și de finanțare a terorismului;d) aranjamentele implementate pentru a se asigura că angajații, agenții și distribuitorii sunt instruiți în mod corespunzător în materia prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;e) sistemele și mecanismele de control implementate pentru a se asigura că politicile și procedurile privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului sunt de actualitate, eficace și relevante.f) normele interne privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului destinate personalului din care să rezulte că există premisele respectării cerințelor legale în domeniu;g) standardele pentru desemnarea ofițerului de conformitate care coordonează implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și dovada că respectiva persoană dispune de suficientă experiență pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor ce-i revin, potrivit acestor standarde.  +  Articolul 39(1) Pentru fiecare dintre persoanele juridice sau entitățile fără personalitate juridică ce dețin participații calificate se prezintă următoarele documente:a) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara de origine;b) actul constitutiv, statutul și/sau contractul de societate sau, în cazul persoanelor și entităților înregistrate în alte state membre, mențiuni succinte privind forma juridică, modul de organizare și funcționare al entității, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana sau entitatea și obiectul de activitate al acesteia;c) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2);d) lista entităților conduse sau controlate de persoana care deține participații calificate, cota de participare directă sau indirectă, existența și descrierea oricăror proceduri de insolvență sau similare în relație cu acestea;e) lista persoanelor care conduc activitatea și, pentru fiecare dintre acestea, numele, locul și data nașterii, adresa, codul numeric personal sau echivalent, curriculum vitae potrivit alin. (2) lit. b) și informațiile prevăzute la alin. (2) lit. e) și pct. 3-16 din anexa nr. 2;f) structura acționariatului, inclusiv numele, data și locul nașterii, adresa și codul numeric personal sau numărul de înregistrare sau echivalent, cota de participare la capital și drepturile de vot aferente, deținute în mod direct sau indirect, și beneficiarii reali definiți potrivit legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;g) în cazul în care persoana care deține participații calificate face parte dintr-un grup financiar supus supravegherii pe bază consolidată, descrierea grupului, indicarea întreprinderii-mamă și a instituțiilor de credit, societăților de asigurare, reasigurare sau societăților de investiții din grup, a autorităților competente cu supravegherea la nivel individual și consolidat a acestora;h) situațiile financiare anuale individuale, consolidate și subconsolidate, dacă este cazul, auditate potrivit obligațiilor legale, aferente ultimilor 3 ani, incluzând bilanțul, contul de profit și pierdere, raportul anual, anexele și orice alte documente depuse la autoritățile competente sau, în cazul în care nu a intervenit încă obligația depunerii situației financiare anuale la organele competente, cea mai recentă situație financiară disponibilă;i) în cazul persoanelor care dețin participații calificate și au sediul într-o țară terță, descrierea cadrului legislativ și instituțional din statul terț aplicabil, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii spălării banilor și al finanțării terorismului și orice alte informații relevante;j) în cazul altor entități fără personalitate juridică ce dețin participații calificate în nume propriu, precum organismele de plasament colectiv, fondurile de investiții sau fiduciile, identitatea persoanelor care gestionează activele, a beneficiarilor sau participanților/investitorilor și prezentarea succintă a politicii de investiții și a restricțiilor aplicabile;k) chestionarul pentru persoanele care dețin participații calificate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de reprezentantul legal al persoanei care deține participații calificate.(2) Pentru fiecare dintre persoanele fizice care dețin participații calificate se prezintă următoarele documente:a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;b) curriculum vitae, care cuprinde informații legate de studiile absolvite și experiența profesională;c) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2);d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat și semnat de persoana care deține participații calificate;e) lista societăților pe care solicitantul le-a identificat în urma unei analize corespunzătoare ca fiind conduse sau controlate de persoana care deține participații calificate, cota de participare directă sau indirectă, existența și descrierea oricăror proceduri de insolvență sau similare în relație cu acestea.(3) În plus față de documentele prevăzute la alin. (1) și (2), pentru fiecare dintre persoanele care dețin participații calificate se prezintă un document privind strategia referitoare la participația deținută și modul de finanțare a acesteia, care cuprinde cel puțin următoarele:a) motivele dobândirii participației în instituția emitentă de monedă electronică și intenția de păstrare, majorare, diminuare și calendarul aferent;b) intenția de implicare în funcționarea instituției emitente de monedă electronică, inclusiv cu privire la politica de dividende, dezvoltarea strategică, alocarea resurselor instituției, dacă intenționează sau nu să acționeze ca acționar minoritar activ și motivația aferentă;c) disponibilitatea de a furniza fonduri suplimentare în caz de dificultate sau în vederea dezvoltării afacerii;d) informații privind orice acorduri referitoare la instituția emitentă de monedă electronică, încheiate cu alte persoane care dețin participații;e) analiza privind eventualul impact al deținerii participației asupra capacității instituției emitente de monedă electronică de a furniza la timp informații adecvate autorităților competente, inclusiv din perspectiva legăturilor strânse dintre instituție și persoană;f) identitatea persoanelor responsabile cu conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică sau, dacă este cazul, de prestare de servicii de plată numite de persoana respectivă sau la propunerea acesteia;g) sursele de finanțare pentru achiziția participației calificate, inclusiv: detalii privind accesul la piețe financiare, inclusiv instrumente financiare emise; detalii privind utilizarea de resurse împrumutate, numele creditorului, caracteristicile împrumutului, inclusiv scadența, condiții, garanții și sursele de rambursare; sursa sumelor împrumutate în cazul în care împrumutătorul nu este creditor profesionist; informații privind orice aranjamente financiare cu alte persoane care dețin participații.  +  Articolul 40(1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată va fi transmisă următoarea documentație:a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;b) certificatul de cazier judiciar și certificatul de cazier fiscal sau alte documente echivalente eliberate de autoritățile competente din țara de origine și, dacă este disponibil, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și (2);c) o evaluare a adecvării persoanei efectuată de solicitant din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la art. 14-16;d) curriculum vitae, care va cuprinde cel puțin informații legate de: studiile absolvite, cu menționarea instituției de învățământ, a naturii cursurilor și a anului absolvirii; activitățile desfășurate, cu indicarea denumirii și a profilului entității în cadrul căreia a activat/activează, a naturii și duratei responsabilităților exercitate, cu sublinierea activităților relevante pentru funcția vizată și, după caz, a autorității însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entitățile în cadrul cărora persoana respectivă a desfășurat/desfășoară activitate;e) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat și semnat de aceste persoane;f) dacă există, orice document oficial din care să rezulte informații referitoare la aspectele și situațiile prevăzute la art. 9 alin. (1);g) decizia de numire, proiectul de contract din care să rezulte timpul necesar îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin în această calitate, ofertă de angajare sau alte documente relevante.(2) Solicitantul realizează evaluarea de la alin. (1) lit. c) pe baza unor informații conforme cu realitatea și actuale, furnizate de persoana responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată sau obținute din alte surse.(3) În aplicarea alin. (2), solicitantul:a) colectează informații prin diverse canale și instrumente, precum diplome și certificări, scrisori de recomandare, curriculum vitae, interviu profesional, chestionarul din anexa nr. 3 la prezentul regulament;b) solicită persoanei evaluate să verifice și, după caz, să demonstreze corectitudinea informațiilor furnizate;c) verifică, în măsura în care este posibil, corectitudinea informațiilor pe baza cărora realizează evaluarea;d) supune analizei organelor de administrare, conducere și control ale solicitantului stabilite potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, rezultatele evaluării realizate;e) dacă este cazul, adoptă măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), art. 15 și 16.  +  Capitolul III Nivelul minim necesar și componența fondurilor proprii  +  Secţiunea 1 Nivelul minim necesar al fondurilor proprii  +  Articolul 41Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituție emitentă de monedă electronică se determină potrivit art. 29 din Legea nr. 210/2019.  +  Articolul 42(1) Necesarul de fonduri proprii al unei instituții emitente de monedă electronică aferente activității cu monedă electronică reprezintă cel puțin 2% din volumul mediu al monedei electronice în circulație al respectivei instituții emitente de monedă electronică.(2) Necesarul de fonduri proprii se determină în prima zi calendaristică a fiecărei luni și este aplicabil pentru luna respectivă.  +  Articolul 43În cazul în care o instituție emitentă de monedă electronică desfășoară și alte activități în afară de emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, iar volumul mediu al monedei electronice în circulație, al respectivei instituții emitente de monedă electronică, nu este cunoscut întrucât doar o parte din valoarea monetară emisă se utilizează ca monedă electronică, iar restul se utilizează în alte scopuri, instituția emitentă de monedă electronică își poate determina volumul mediu al monedei electronice în circulație pe baza unei părți reprezentative din totalul valorii monetare emise, parte care se estimează că va fi utilizată ca monedă electronică, cu condiția ca estimarea să fie realizată rezonabil, pe baza datelor istorice, de o manieră satisfăcătoare pentru Banca Națională a României.  +  Articolul 44(1) În primele 6 luni de activitate instituțiile emitente de monedă electronică vor aplica art. 42, utilizând date previzionate în planul de afaceri pentru perioada în care nu sunt disponibile date istorice.(2) În cazul în care datele previzionate utilizate potrivit alin. (1) nu mai sunt plauzibile, Banca Națională a României poate solicita ajustarea corespunzătoare a acestora.  +  Secţiunea a 2-a Componența fondurilor proprii  +  Articolul 45Pentru determinarea fondurilor proprii, instituțiile emitente de monedă electronică aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 57-60 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 46La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei secțiuni instituțiile emitente de monedă electronică utilizează date aferente activității de emitere de monedă electronică și prestării de servicii de plată, inclusiv date aferente activităților operaționale și conexe acestora.  +  Articolul 47Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naționale a României îndeplinirea cerințelor prevăzute de prezentul capitol.  +  Capitolul IV Modificări în situația instituțiilor emitente de monedă electronică  +  Secţiunea 1 Cerințe generale  +  Articolul 48(1) În aplicarea art. 28 din Legea nr. 210/2019, instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să solicite aprobarea sau să informeze în prealabil ori, după caz, să notifice Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere cu privire la modificările în situația acestora, potrivit prevederilor prezentului capitol.(2) Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să asigure respectarea dispozițiilor prezentului capitol și în cazul în care modificările au intervenit în perioada cuprinsă între data autorizării și data începerii activității.  +  Secţiunea a 2-a Modificări supuse aprobării ori informării prealabile  +  Articolul 49(1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor emitente de monedă electronică referitoare la:a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019;b) achiziția de participații în condițiile art. 69 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, precum și cedarea de participații în condițiile art. 71 alin. (1) din Legea nr. 210/2019;c) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată;d) deschiderea de sucursale în state terțe și modificările în situația acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;e) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;f) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică;g) modificările în situația agenților din România sau state terțe referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată.(2) Sunt supuse informării prealabile a Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere modificările în situația instituțiilor emitente de monedă electronică referitoare la externalizarea de funcții operaționale aferente activității de emitere de monedă electronică sau aferente activității de prestare de servicii de plată.(3) Instituțiile emitente de monedă electronică comunică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere deschiderea de sucursale și emiterea de monedă electronică în mod direct în alte state membre, precum și modificările intervenite în legătură cu acestea, potrivit procedurii prevăzute la art. 52-56 din Legea nr. 210/2019 și în actele delegate adoptate de Comisia Europeană.  +  Articolul 50(1) Instituțiile emitente de monedă electronică procedează la înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naționale a României numai după obținerea acestei aprobări.(2) O copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă se transmite Băncii Naționale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.  +  Articolul 51(1) Cererea de aprobare prealabilă a completării obiectului de activitate trebuie însoțită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate și de documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), e), f), g), h) și n).(2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privința unor informații furnizate anterior Băncii Naționale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declarație pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.(3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privința activităților pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituției emitente de monedă electronică de a le desfășura în mod adecvat.  +  Articolul 52(1) În aplicarea prevederilor art. 69 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să achiziționeze, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau să își majoreze participația calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze peste nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituția emitentă de monedă electronică în cauză să devină o filială a respectivei persoane, transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere documentele prevăzute la art. 39. Prevederile art. 8 alin. (3) și ale art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător, în această din urmă situație devenind incidente dispozițiile art. 69 alin. (5) teza a doua, ori, după caz, ale art. 69 alin. (6) din Legea nr. 210/2019.(2) În aplicarea art. 71 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică ce a decis să cedeze, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau să își reducă deținerea calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituția emitentă de monedă electronică în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei respective, notifică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, indicând nivelul participației la care intenționează să ajungă în acest mod.(3) După finalizarea achiziției propuse, respectiv a diminuării participației calificate, instituția emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, va transmite Băncii Naționale a României un extras din registrul în care sunt evidențiate acțiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituția emitentă de monedă electronică în cauză și va fi transmis în termen de 10 zile de la data efectuării înregistrărilor corespunzătoare.  +  Articolul 53(1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, instituția emitentă de monedă electronică trebuie să solicite în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane.(2) Cererea de aprobare prealabilă va fi însoțită de hotărârea organului competent și de documentația prevăzută la art. 40.(3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condițiile prevăzute la art. 14-16.  +  Articolul 54(1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terț, cererea va indica țara în care se intenționează deschiderea sucursalei și va fi însoțită de următoarele documente și informații:a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate, adresa sucursalei și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei din statul terț și adresa sucursalei;b) identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, limitele mandatului ce îi/le este acordat și pentru fiecare dintre acestea documentația prevăzută la art. 40;c) o descriere a serviciilor ce se intenționează a fi prestate;d) structura organizatorică a sucursalei;e) o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului;f) planul de afaceri, inclusiv bugetul estimativ pentru primele trei exerciții financiare;g) cadrul de administrare și mecanismele de control intern, inclusiv procedurile administrative, de gestionare a riscurilor și procedurile contabile ale solicitantului;h) o descriere a activității ce se va desfășura, alta decât cea de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, și a procedurilor implementate ce asigură că aceste activități comerciale nu prejudiciază soliditatea situației financiare a instituției emitente de monedă electronică ori capacitatea Băncii Naționale a României de a supraveghea respectarea de către instituția emitentă de monedă electronică a tuturor obligațiilor impuse de Legea nr. 210/2019 și de prezentul regulament.(2) Evaluarea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condițiile prevăzute la art. 14, 15 și art. 16 alin. (1) și (2).(3) În cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei din statul terț, instituția emitentă de monedă electronică solicită în prealabil Băncii Naționale a României aprobarea noilor persoane și transmit documentația prevăzută la art. 40.  +  Articolul 55În cazul schimbării metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare de servicii de plată, altele decât cu monedă electronică, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 68 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 56Cererea de aprobare prealabilă pentru schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice ori a metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, trebuie să fie însoțită de o justificare a necesității modificării și de o prezentare a mecanismului propus cu identificarea tuturor elementelor relevante potrivit art. 68 alin. (2) și art. 69.  +  Articolul 57(1) Instituțiile emitente de monedă electronică informează în prealabil Banca Națională a României cu privire la externalizare și transmit următoarele informații:a) descrierea funcțiilor operaționale ce se vor externaliza;b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;c) încadrarea funcțiilor operaționale din perspectiva importanței acestora, potrivit criteriilor stabilite la art. 48 alin. (1) din Legea nr. 210/2019;d) denumirea și sediul distribuitorului, respectiv numele și adresa acestuia.(2) În cazul în care instituțiile emitente de monedă electronică intenționează să externalizeze funcții operaționale importante, transmit Băncii Naționale a României, suplimentar informațiilor de la alin. (1), descrierea procedurilor prin care instituția emitentă de monedă electronică se asigură de respectarea cerințelor impuse de Legea nr. 210/2019 și de prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care instituția emitentă de monedă electronică se asigură că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 47 alin. (2) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.  +  Articolul 58În plus față de documentația prevăzută la art. 57, în cazul în care persoana către care se externalizează funcții operaționale importante este situată într-un stat terț, instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naționale a României și o descriere a cadrului legislativ și instituțional din statul terț, care să cuprindă, după caz, informații referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea și sistemul de supraveghere pentru persoana către care se externalizează funcții operaționale, dacă există, legislația în domeniul secretului profesional și al schimbului de informații, al prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și orice alte informații relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudențiale de către Banca Națională a României, cum ar fi restricționarea accesului la informații ori a posibilității efectuării unor verificări la fața locului.  +  Articolul 59În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată din cadrul agenților din România și state terțe se aplică în mod corespunzător prevederile art. 70 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Secţiunea a 3-a Modificări supuse notificării  +  Articolul 60Sunt supuse notificării Băncii Naționale a României - Direcția Supraveghere modificările în situația instituțiilor emitente de monedă electronică referitoare la:a) denumire;b) sediul social;c) restrângerea obiectului de activitate;d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situația acestora referitoare la adresă;e) achiziția de participații în condițiile art. 69 alin. (3) din Legea nr. 210/2019, precum și cedarea de participații în condițiile art. 71 alin. (2) din Legea nr. 210/2019;f) persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică;g) modificările în situația agenților din România și state terțe, potrivit art. 64;h) modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terț în care instituția emitentă de monedă electronică are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;i) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice sau pentru executarea operațiunilor de plată, prevăzute la art. 68 alin. (2) și art. 69;j) modificări ale elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanții comparabile, prevăzute la art. 70;k) identitatea auditorului financiar sau a firmei de audit, dacă instituția emitentă de monedă electronică are obligația auditării situațiilor financiare anuale;l) adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată;m) adecvarea persoanelor care dețin participații calificate la instituția emitentă de monedă electronică.  +  Articolul 61(1) Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoțită, după caz, de copia certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă și trebuie transmisă Băncii Naționale a României - Direcției supraveghere în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării mențiunilor corespunzătoare în registrul comerțului.(2) În cazul modificărilor prevăzute la art. 60 intervenite înainte de începerea activității, instituțiile emitente de monedă electronică transmit notificarea în termen de maximum 10 zile de la data începerii activități.(3) Realizarea de către instituțiile emitente de monedă electronică a evaluării pentru scopul notificării prevăzute la art. 60 lit. l) nu aduce atingere exercitării de către Banca Națională a României a competențelor pe linia supravegherii respectării cerințelor legale aplicabile persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 62(1) În aplicarea art. 69 alin. (3) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică ce a achiziționat, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau să își majoreze participația calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze peste nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituția emitentă de monedă electronică în cauză să devină o filială a respectivei persoane, transmite Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere documentele prevăzute la art. 39.(2) În aplicarea art. 71 alin. (2) din Legea nr. 210/2019, persoana fizică sau juridică care a cedat, direct ori indirect, o participație calificată într-o instituție emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, sau și-a redus deținerea calificată astfel încât proporția drepturilor sale de vot ori a deținerii la capitalul social să se situeze sub nivelurile de 20%, 30% ori de 50% sau astfel încât instituția emitentă de monedă electronică în cauză să înceteze să mai fie o filială a persoanei în cauză, notifică Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere, indicând nivelul participației la care a ajuns în acest mod.(3) Instituția emitentă de monedă electronică, persoană juridică română, va transmite Băncii Naționale a României un extras din registrul în care sunt evidențiate acțiunile acesteia, care să ateste modificările intervenite; extrasul va fi certificat de instituția emitentă de monedă electronică în cauză și va fi transmis în termen de 10 zile de la data aprobării achiziției.  +  Articolul 63Instituția emitentă de monedă electronică notifică Băncii Naționale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituția emitentă de monedă electronică, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie și, după caz, documentația prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. f) și alin. (2) pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.  +  Articolul 64(1) Instituția emitentă de monedă electronică notifică modificările în situația agenților din România și state terțe, privitoare la:a) denumire și sediul social ori, după caz, nume și adresă;b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent;c) mecanismele de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.(2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerțului de pe înregistrările efectuate referitoare la mențiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din țara gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.(3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată și a mecanismelor de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor legale în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. În situația în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naționale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declarație din care să rezulte acest fapt.(4) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. c), instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită descrierea modificărilor intervenite, însoțită de fundamentarea acestora, precum și descrierea impactului acestora asupra celorlalte elemente componente ale mecanismului de control intern instituite pentru a se conforma obligațiilor în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.  +  Articolul 65(1) Instituția emitentă de monedă electronică notifică modificările în situația sucursalelor deschise în state terțe, privitoare la:a) denumire și adresă;b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;c) prestarea de noi activități comerciale, altele decât emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată.(2) Instituția emitentă de monedă electronică trebuie să transmită Băncii Naționale a României hotărârea organului competent din care să rezulte aprobarea modificării în situația sucursalei, însoțită de următoarele:a) documentația prevăzută la art. 54 alin. (1) lit. g), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. b);b) documentația prevăzută la art. 54 alin. (1) lit. h), pentru modificările prevăzute la alin. (1) lit. c).  +  Articolul 66(1) În cazul deschiderii de către instituția emitentă de monedă electronică și a altor sucursale pe teritoriul aceluiași stat terț, notificarea va fi însoțită de hotărârea organului competent din care să rezulte obiectul de activitate și, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei și limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum și adresa sucursalei.(2) În acest caz, instituția emitentă de monedă electronică va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Națională a României și îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de lege și de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfășurată pe teritoriul statului terț.  +  Articolul 67În situația în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naționale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declarație din care să rezulte acest fapt.  +  Articolul 68(1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite în schimbul monedei electronice, aprobată deja de Banca Națională a României, se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerințelor legale aplicabile.(2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:a) instituția de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;b) societatea de asigurări sau instituția de credit care emite polița de asigurare sau altă garanție comparabilă;c) condițiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;d) modalitatea de aplicare a dispozițiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 210/2019.  +  Articolul 69În cazul modificărilor elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operațiunilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, aprobate deja de Banca Națională a României, se aplică art. 81 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 70În cazul modificărilor elementelor relevante ale asigurării de răspundere civilă profesională sau ale altei garanții comparabile, se aplică art. 82 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 71În cazul modificărilor cu privire la auditorii financiari sau firmele de audit, instituția emitentă de monedă electronică transmite Băncii Naționale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.  +  Articolul 72Instituțiile emitente de monedă electronică trebuie să se asigure că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată îndeplinesc în permanență cerințele prevăzute la art. 14-16, sens în care:a) stabilesc proceduri care să le permită actualizarea informațiilor pe care le dețin despre persoanele respective, inclusiv prin instituirea obligației acestora de a furniza instituției emitente de monedă electronică informații și documente relevante și actuale;b) țin evidența tuturor funcțiilor, profesiilor și activităților în care sunt implicate persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.  +  Articolul 73(1) Instituțiile emitente de monedă electronică evaluează ori de câte ori intervin modificări relevante și periodic, o dată la 2 ani, cu respectarea prevederilor art. 40 alin. (2) și (3), adecvarea persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată din perspectiva cerințelor prevăzute la art. 14-16.(2) În aplicarea alin. (1), prin modificări relevante se înțelege modificări ale elementelor și circumstanțelor care au stat la baza realizării evaluării anterioare a adecvării persoanelor responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată și care ar putea conduce la neîndeplinirea cerințelor legale de către aceste persoane.(3) Instituțiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere noile evaluări în termen de maximum 30 de zile de la momentul la care au luat cunoștință de faptul că au intervenit modificări relevante, iar evaluările periodice, până la finele primului trimestru al anului următor perioadei evaluate, însoțite de declarația pe propria răspundere a persoanei evaluate cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerințelor legale.(4) În cazul în care, în contextul realizării evaluărilor prevăzute la alin. (1), instituțiile emitente de monedă electronică iau cunoștință de faptul că persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată nu mai îndeplinesc cerințele legale, informează Banca Națională a României asupra acestui fapt și prezintă măsurile propuse pentru remedierea situației și, după caz, termenele aferente acestora.(5) Banca Națională a României evaluează măsurile propuse și comunică instituției emitente de monedă electronică acordul său sau, după caz, dispune modificarea acestuia și/sau aplicarea măsurilor sau sancțiunilor prevăzute la secțiunea a 9-a din capitolul II al Legii nr. 210/2019.  +  Articolul 74(1) Instituțiile emitente de monedă electronică informează Banca Națională a României - Direcția supraveghere, de îndată ce iau cunoștință despre orice informații ce ar putea induce dubii cu privire la adecvarea calității persoanelor care dețin participații calificate la capitalul lor.(2) În cazul în care Banca Națională a României constată că persoanele care dețin participații calificate la instituțiile emitente de monedă electronică nu mai îndeplinesc cerințele legale sau exercită o influență de natură să pericliteze administrarea prudentă și sănătoasă a instituțiilor emitente de monedă electronică, poate dispune măsurile adecvate pentru încetarea acestei situații și/sau aplica sancțiunile prevăzute de Legea nr. 210/2019.  +  Capitolul V Cerințe de raportare  +  Articolul 75(1) Instituțiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere necesarul de fonduri proprii aferent activității de emitere de monedă electronică.(2) Instituțiile emitente de monedă electronică calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică pentru anul în curs, și raportează Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere aceste date în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale.  +  Articolul 76Raportările prevăzute la art. 75 trebuie însoțite de prezentarea detaliată a calculului aferent acestora, realizat pe baza datelor auditate.  +  Articolul 77Instituțiile emitente de monedă electronică raportează trimestrial indicatorii utilizați în calculul necesarului de fonduri proprii aferent activității de prestare a serviciilor de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică, determinați pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea și transmiterea anexei nr. 4 la Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 4/2019 privind instituțiile de plată și furnizorii specializați în servicii de informare cu privire la conturi.  +  Articolul 78(1) Instituțiile emitente de monedă electronică determină lunar și raportează trimestrial nivelul și componența fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidența contabilă și a datelor calculate extracontabil.(2) Instituțiile emitente de monedă electronică utilizează pentru raportarea fondurilor proprii formularul de raportare C01.00, anexă la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile, cu modificările și completările ulterioare.(3) În aplicarea art. 33 din Legea nr. 210/2019, anexa prevăzută la alin. (2) va fi însoțită de balanța de verificare a conturilor sintetice și, după caz, a conturilor analitice, întocmită pentru data pentru care se realizează raportarea.  +  Articolul 79(1) În aplicarea art. 41 din Legea nr. 210/2019, instituțiile emitente de monedă electronică raportează anual informațiile contabile reprezentând elemente de bilanț și cont de profit și pierdere referitoare la activitatea de emitere de monedă electronică și, dacă este cazul, la serviciile de plată, în termenul prevăzut pentru depunerea la Banca Națională a României a situațiilor financiare anuale.(2) Raportarea se realizează prin completarea și transmiterea anexei nr. 4 și trebuie însoțită de raportul de audit.  +  Articolul 80Instituțiile emitente de monedă electronică transmit Băncii Naționale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât și letric, în cel mult 30 de zile de la sfârșitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.  +  Capitolul VI Măsuri și sancțiuni  +  Articolul 81În cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament sunt incidente dispozițiile secțiunii a 9-a din capitolul II al Legii nr. 210/2019.  +  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii  +  Articolul 82(1) În aplicarea dispozițiilor art. 114 din Legea nr. 210/2019, instituțiile emitente de monedă electronică care funcționează în baza autorizației obținute potrivit Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. i)-m), art. 39 alin. (1) lit. k) sau, după caz, alin. (2) lit. d), la art. 40 alin. (1) lit. c), o declarație pe propria răspundere a fiecărei persoane responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată cu privire la îndeplinirea de către aceasta a cerințelor legale și, în situația în care desfășoară servicii de inițiere a plății și/sau servicii de informare cu privire la conturi, și documentele prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), e), h), n) și s) și, dacă este cazul, la art. 28 alin. (1) lit. f).(2) Banca Națională a României poate solicita și alte informații sau documente dacă sunt necesare pentru a evalua conformarea instituțiilor emitente de monedă electronică autorizate la noile cerințe legale, indicând în solicitare și termenele în care trebuie transmise.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 83(1) Structura registrului prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019 și tipul informațiilor evidențiate în acesta sunt prevăzute în anexa nr. 5.(2) Numerele de înregistrare/înscriere în Registrul instituțiilor emitente de monedă electronică alocate instituțiilor emitente de monedă electronică și agenților acestora până la data intrării în vigoare a prezentului regulament și comunicate de Banca Națională a României rămân valabile și vor fi transcrise în registrul prevăzut la art. 64 din Legea nr. 210/2019.  +  Articolul 84Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 85(1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 8/2011 privind instituțiile emitente de monedă electronică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 18 iulie 2011, cu completările ulterioare.Prezentul regulament transpune prevederile art. 2 pct. 4, art. 3 alin. (1)-(3), art. 4, art. 5 alin. (1), (3), (4), art. 7 alin. (2) din Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 10 octombrie 2009, astfel cum aceasta a fost modificată prin Directiva (UE) 2015/2.366 a Parlamentului European și a Consiliului privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 23 decembrie 2015.
  Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 13 decembrie 2019.Nr. 5.  +  Anexa nr. 1
  CERERE DE AUTORIZARE
  Subsemnatul, ...........(numele și prenumele).........., în calitate de *) ........................................,solicit autorizarea în calitate de instituție emitentă de monedă electronică a Societății ...............(denumirea)...........,cu marca ...............(dacă aceasta este diferită de denumire)..........., având sediul social/real în ...........................................,înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ........................................., cod unic de identificare ........................................... .Societatea .............(tip de instituție).............. este/a fost/nu este/nu a fost (după caz) .........................................reglementată și supravegheată de Banca Națională a României/Autoritatea de Supraveghere Financiară/ .....................(autoritatea de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru).................. .Societatea ................(asociația profesională)................. intenționează să se afilieze ............................... .Adresa noastră de contact este: ......................................., telefon ..............., fax .............., e-mail ........................., website ......................... (dacă există).Persoana de contact este ...............(nume)..........., telefon ............., adresă ..............................,fax ........................, e-mail ............................................................. .În susținerea cererii anexez următoarea documentație:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Data ...................Semnătura și ștampila..........................................BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIDirecția reglementare și autorizare*) Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societății, desemnat în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Anexa nr. 2
  CHESTIONAR*)
  pentru persoanele care dețin participații calificate la instituția emitentă de monedă electronică
  1. Elementele de identificare ale persoanei care deține participații calificate...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Pentru persoana fizică precizați numele și prenumele și, după caz, numele de la naștere, data și locul nașterii, codul numeric personal sau echivalentul acestuia, dacă există, sau numărul actului de identitate, cetățenia actuală și anterioară, dacă este cazul, țările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reședința sau a desfășurat activitate.Pentru persoana juridică sau alt tip de entitate fără personalitate juridică ce deține participații în nume propriu, precizați denumirea, adresa sediului social/real/locației principale în care desfășoară activitate (în cazul în care sunt diferite), numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului sau alt element de identificare echivalent, datele de contact.2. Precizați numărul și tipul acțiunilor/părților sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituției emitente de monedă electronică și drepturile de vot și detalii complete cu privire la încadrarea din perspectiva situațiilor care determină participația calificată....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale sau insolvența, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 3, pentru care nu a intervenit reabilitarea sau anularea ? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Faceți sau ați făcut obiectul unor hotărâri definitive, pentru care nu este în desfășurare nicio cale de atac sau nu mai poate fi atacată, în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dumneavoastră sau orice entitate condusă sau controlată de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.8. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni administrative sau civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale sau a profesa în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12. Ați deținut o poziție cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigații, sancțiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupție, fraudă, înșelăciune, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte fapte și infracțiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13. Ați fost demis sau eliberat dintr-o poziție de fiduciar sau o poziție similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................14. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană care deține participații calificate la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați autoritatea respectivă și furnizați detalii complete referitoare la rezultatul evaluării....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15. Ați fost evaluat ca persoană responsabilă cu conducerea și/sau administrarea activității sau ca acționar la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calității respective....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16. Sunteți sau ați fost o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare sau de către un organism guvernamental dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17. Care este situația dvs. patrimonială curentă? Indicați principalele poziții din situația patrimonială: surse de venit, active mobile sau imobile, împrumuturi, datorii, gajuri sau garanții primite sau date etc....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18. Descrieți orice legături pe care le aveți cu persoanele expuse public în înțelesul legislației în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.
  Data .......................
  Numele și prenumele
  ..........................
  Funcția (dacă este cazul)
  .............................................
  Semnătura și ștampila (dacă este cazul)
  ..................................................................................
  (Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanții lor legali.)
  NOTĂ:Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.*) Chestionarul va fi completat de persoana care deține participații calificate, în mod direct sau indirect, la instituția emitentă de monedă electronică. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității persoanei care deține participații calificate.
   +  Anexa nr. 3
  CHESTIONAR*)
  pentru persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității
  de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată
  *) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată.1. Denumirea, adresa sediului instituției emitente de monedă electronică și numărul de înregistrare la oficiul registrului comerțului...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea și administrarea activității de emitere de monedă electronică și, după caz, de prestare de servicii de plată, respectiv numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal sau echivalent, naționalitatea, țările în care a avut în ultimii 3 ani stabilite domiciliul, reședința sau a desfășurat activitate....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3. Poziția de conducere pe care o veți exercita în cadrul instituției emitente de monedă electronică, descrierea responsabilităților aferente acesteia și perioada de timp care trebuie alocată pentru îndeplinirea lor, data planificată pentru începerea exercitării acesteia și perioada pentru care va fi exercitată....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calității acestora.Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.4. Ați fost condamnat pentru infracțiuni de corupție, spălare de bani, terorism, infracțiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals și uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influență, mărturie mincinoasă, infracțiuni prevăzute de legislația specială în domeniul financiar-bancar, de legislația privind societățile comerciale sau insolvența? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5. Ați fost condamnat pentru alte infracțiuni decât cele enumerate la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6. Faceți sau ați făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă, pentru încălcarea legii? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7. Ați făcut sau faceți obiectul unor proceduri de insolvență, faliment sau alte proceduri echivalente, dvs. sau orice entitate condusă de dumneavoastră? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9. Sunteți urmărit penal sau judecat pentru alte infracțiuni decât cele prevăzute la pct. 4? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Faceți sau ați făcut obiectul unor investigații, măsuri ori sancțiuni administrative ori civile pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activității de asigurare sau orice altă legislație privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11. Ați fost refuzat la înregistrare, autorizare sau licențiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare sau licențiere pentru a putea desfășura activități comerciale sau a profesa în orice domeniu ori ați fost exclus de către un organism profesional? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12. Ați făcut obiectul unor măsuri disciplinare, inclusiv demiterii dintr-o funcție de conducere? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................13. Ați deținut o poziție cu responsabilitate într-o entitate care a făcut obiectul unei condamnări, investigații, sancțiuni sau alte măsuri similare, inclusiv pentru fapte de corupție, fraudă, înșelăciune, spălarea banilor, finanțarea terorismului sau alte fapte și infracțiuni în domeniul financiar? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete.14. Ați fost demis sau eliberat dintr-o poziție de fiduciar sau o poziție similară? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................15. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană care deține participații calificate la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați autoritatea respectivă și furnizați detalii complete referitoare la rezultatul evaluării....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16. Ați fost evaluat din perspectiva reputației în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea și administrarea activității la o entitate reglementată și supravegheată de Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuții similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizați detalii complete....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................17. Ați fost evaluat de o altă autoritate decât cele de la pct. 15? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați autoritatea respectivă și furnizați rezultatul evaluării....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................18. Exercitați responsabilități de administrare și/sau de conducere în cadrul unor entități (societăți comerciale, instituții, organizații etc.)? Dacă răspunsul este afirmativ, precizați denumirea și activitatea acestora, natura funcției și responsabilitățile exercitate, precum și perioada de timp alocată pentru exercitarea acestora....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................19. Exercitați orice alte profesii sau activități, altele decât cele de la pct. 3 și 18? Dacă răspunsul este afirmativ precizați natura acestora și responsabilitățile aferente, precum și perioada de timp alocată pentru acestea....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................20. Veți dedica timpul necesar pentru exercitarea poziției de conducere în cadrul instituției emitente de monedă electronică?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete și conforme cu realitatea și că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Națională a României ar trebui încunoștințată. Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naționale a României orice modificare privind informațiile furnizate.
  Data
  Numele și prenumele
  Semnătura
  NOTĂ:Banca Națională a României va păstra confidențialitatea informațiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
   +  Anexa nr. 4DENUMIREA INSTITUȚIEI EMITENTE DE MONEDĂ ELECTRONICĂIdentificatorul instituției emitente de monedă electronică (codul LEI) [va fi completat în situația în care instituția emitentă de monedă electronică dispune de cod LEI]: (la 25-10-2022, Antetul din cadrul formularului din anexa nr. 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul V din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 ) DATA RAPORTĂRII ..............1. BILANȚ
  -lei-
  ACTIVCod pozițieReferințeValoare contabilă netă
  ABCD
  Casa010
  Conturi curente la instituții de credit, din care020
  - Fonduri primite în schimbul monedei electronice emise021Art. 19 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică Art. 34 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 Art. 18 din regulament
  - Fonduri ale utilizatorilor serviciilor de plata plasate la instituții de credit022Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 210/2019Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative
  - Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plata023
  Credite acordate în legătură cu activitatea de servicii de plată030Art. 22 din Legea nr. 209/2019 Art. 22, art. 23 din Legea nr. 210/2019
  - Operațiuni de plată acoperite prin linii de credit031Art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 209/2019
  - Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de tranzacții de plată032Art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 209/2019
  Investiții în active lichide040Art. 19 alin. (1) din regulament
  Alte plasamente în titluri050
  - Acțiuni și alte titluri cu venit variabil051
  - Obligațiuni și alte titluri cu venit fix052
  Creanțe din activitatea cu monedă electronică060Art. 19 din Legea nr. 210/2019Art. 21 alin. (1) și (2), art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
  - Creanțe din activitatea de emitere de monedă electronică061
  - Creanțe din servicii de plată legate de moneda electronică062
  Creanțe din prestarea de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică070Art. 21 alin. (1) și (2) din Legeanr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019
  Creanțe din alte activități080Art. 21 alin. (3) din Legeanr. 210/2019 Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legeanr. 210/2019
  Imobilizări necorporale090
  Imobilizări corporale100
  Alte active110
  TOTAL ACTIV120
  - lei -
  DATORIICod pozițieReferințeValoare contabilă
  ABCD
  Conturi de plăți ale utilizatorilor de servicii de plată legate de emiterea de monedă electronică210Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 210/2019
  Conturi de plăți ale utilizatorilor de servicii de plată, altele decât cele legate de emiterea de monedă electronică220Art. 20 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
  Datorii din activitatea cu monedă electronică230Art. 19 din Legea nr. 210/2019Art. 21 alin. (1) și (2), art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
  Datorii din activitatea de prestare de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică240Art. 21 alin. (1) și (2), art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019
  Datorii din alte activități250Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 210/2019
  Datorii subordonate260
  Alte datorii270
  TOTAL DATORII280
  Capital social310
  Prime de capital320
  Rezerve330
  - rezerve legale331
  - rezerve statutare sau contractuale332
  - alte rezerve333
  Rezerve din reevaluare340
  Acțiuni proprii (-)350
  Rezultatul reportat
  - Profit363
  - Pierdere366
  Rezultatul exercițiului financiar
  - Profit373
  - Pierdere376
  Repartizarea profitului370
  Total capitaluri proprii380
  Total datorii și capitaluri proprii390
  - lei -
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieReferințeValoarea contabilă
  ABCD
  Garanții primite de la instituții de credit, din care:510Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
  - pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice511Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019
  - pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată512Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
  Garanții primite de la societăți de asigurare, din care:520Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
  - pentru fondurile primite în schimbul monedei electronice521Art. 34 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 210/2019
  - pentru fondurile utilizatorilor serviciilor de plată522Art. 38 alin. (1) lit. b) din Legeanr. 209/2019
  Alte angajamente primite530
  Angajamente de finanțare date540Art. 22 din Legea nr. 210/2019, Art. 22 din Legea nr. 209/2019 și Legea nr. 93/2009
  Alte angajamente date550
  Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele, prenumele și funcția)Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele, prenumele și funcția)
  Întocmit, . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și telefonul)
  2. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  - lei -
  Denumirea indicatoruluiCod pozițieReferințeValoarea contabilă
  ABCD
  Venituri din emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii cu monedă electronică100Art. 19, art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
  - Venituri din dobânzi, din care:110Art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
  - Conturi curente la instituții de credit111Art. 18 alin. (1) din regulament
  - Investiții în active lichide112Art. 19 alin. (1) din regulament
  - Venituri din comisioane, din care:120Art. 21 alin. (l)și (2) din Legea nr. 210/2019
  - Depuneri de numerar121Art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
  - Retrageri de numerar122Art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
  - Operațiuni de plată neacoperite prin linii de credit123Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 209/2019
  - Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de tranzacții de plată124Art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 209/2019
  - Remitere de bani125Art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019
  - Servicii de inițiere de plăți126Art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 209/2019
  - Servicii de informare cu privire la conturi127Art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 209/2019
  - Alte venituri130Art. 96 din Legea nr. 210/2019
  Venituri din prestarea de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică200Art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019
  - Venituri din dobânzi, din care:210
  - Conturi curente la instituții de credit211Art. 38 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
  - Credite acordate în legătură cu executarea unei operațiuni de plată212Art. 22 din Legea nr. 209/2019Art. 22 din Legea nr. 210/2019
  - Investiții în active lichide213Art. 19 alin. (1) din regulament
  - Venituri din comisioane, din care:220Art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 210/2019Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 209/2019
  - Depuneri de numerar221Art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 209/2019
  - Retrageri de numerar222Art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 209/2019
  - Operațiuni de plată neacoperite prin linii de credit223Art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 209/2019
  - Operațiuni de plată acoperite prin linii de credit224Art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 209/2019
  - Emitere de instrumente de plată și/sau acceptare de tranzacții de plată225Art. 7 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 209/2019
  - Remitere de bani226Art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 209/2019
  - Servicii de inițiere de plăți227Art. 7 alin. (l) lit. g) din Legea nr. 209/2019
  - Servicii de informare cu privire la conturi228Art. 7 alin. (l) lit. h) din Legea nr. 209/2019
  - Alte venituri230
  Cheltuieli din activitatea cu monedă electronică300Art. 19, art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 210/2019
  - Cheltuieli cu dobânzile310
  - Alte cheltuieli320
  Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată, altele decât cele cu monedă electronică400Art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 210/2019
  - Cheltuieli cu dobânzile410
  - Alte cheltuieli420
  Venituri din alte activități500Art. 24 din Legea nr. 209/2019Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 210/2019
  Cheltuieli cu alte activități600Art. 24 din Legea nr. 209/2019Art. 21 alin. (3) din Legea nr. 210/2019Art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 210/2019
  Alte venituri700
  Alte cheltuieli800
  Rezultatul înainte de impozitare
  - Profit910
  - Pierdere920
  Cheltuieli cu impozitul pe profit1000
  Rezultatul după impozitare
  - Profit1110
  - Pierdere1120
  Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . .(numele, prenumele și funcția)Semnătura autorizată . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele și funcția)
  Întocmit,. . . . . . . . . . . . . . . .(numele, prenumele și telefonul)
   +  Anexa nr. 5
  REGISTRU
   +  Secţiunea 1 Instituții emitente de monedă electronicăSecțiunea cuprinde instituțiile emitente de monedă electronică persoane juridice române care funcționează pe baza autorizației emise de Banca Națională a României conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitente de monedă electronică și sunt evidențiate în registrul instituțiilor emitente de monedă electronică, organizat și administrat de Banca Națională a României potrivit art. 64 alin. (1) din Legea nr. 210/2019, împreună cu sucursalele acestora din alte state membre și state terțe, precum și agenții instituțiilor emitente de monedă electronică persoane juridice române. Supravegherea prudențială a instituțiilor emitente de monedă electronică este realizată de Banca Națională a României conform secțiunii a 9-a a capitolului II din același act normativ.
  Înscrierea în Registru (*)Denumire instituție emitentă de monedă electronică/ sucursală/agentTip entitate (instituție emitentă de monedă electronică/ sucursală/agent)AdresaElementele de identificareServiciile de emitere de monedă electronică și de plată autorizateObservații (**)
  NumărDatacodul de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)
  1234567
  Înscrierea în Registru Denumire instituție emitentă de monedă electronică/ sucursală/agentTip entitate (emitentă de monedă electronică/ sucursală/agent)AdresaElementele de identificareData radieriiObservații (**)
  NumărDatacod de identificare fiscală sau element echivalentnumărul de ordine în registrul comerțului sau element echivalentidentificatorul entității juridice (codul LEI)
  1234567
  (*) Numerele de înscriere în registru a instituțiilor emitente de monedă electronică, a sucursalelor și agenților acestora au structură alfanumerică:– pentru instituțiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române: IEME-RO, numărul de ordine în registru format din 4 caractere numerice;– pentru agenții instituțiilor emitente de monedă electronică: numărul de înscriere în registru a instituției emitente de monedă electronică în numele și pe seama căreia sunt furnizate serviciile de plată, A, codul statistic al țării în care își are sediul agentul, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al agentului, format din 3 caractere numerice;– pentru sucursalele instituțiilor emitente de monedă electronică din alte state membre și state terțe: numărul de înscriere în registru a instituției emitente de monedă electronică pentru care emite monedă electronică sau prestează servicii de plată, B, codul statistic al țării în care își are sediul sucursala, format din 2 litere, numărul de ordine în registru al sucursalei, format din 3 caractere numerice.(**) Rubrica va cuprinde, după caz, informații cu privire la:– denumirea anterioară a entității;– denumirea instituției emitente de monedă electronică în numele și pe seama căreia serviciile sunt/au fost furnizate de agent;– perioada în care agentul a fost evidențiat în subsecțiunea a II-a - Radiate, în cazul reînscrierii (în condițiile dispozițiilor secțiunilor a 4-a și a 5-a ale capitolului II din Legea nr. 210/2019);– mențiuni cu privire la încetarea valabilității autorizației [art. 27 alin. (7) din Legea nr. 210/2019];– mențiuni cu privire la hotărârea privind retragerea autorizației și aprobarea solicitării de renunțare la autorizație [art. 27 alin. (8) din Legea nr. 210/2019].
  (la 25-10-2022, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 4, Articolul V din REGULAMENTUL nr. 11 din 10 octombrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1036 din 25 octombrie 2022 )
  -----