HOTĂRÂRE nr. 914 din 10 decembrie 2019privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1009 din 16 decembrie 2019  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 66 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prin prezenta hotărâre se stabilesc măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (UE) 2018/302 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.006/2004 și (UE) 2017/2.394, precum și a Directivei 2009/22/CE, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii „consumator“, „client“ și „comerciant“ au semnificațiile prevăzute la art. 2 pct. 12, 13 și 18 din Regulament.  +  Articolul 3În vederea respectării prevederilor art. 8 din Regulament se desemnează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor drept organism responsabil să ofere consumatorilor asistență practică în caz de litigii cu comercianții care decurg din punerea în aplicare a Regulamentului.  +  Articolul 4Autoritatea competentă pentru comunicarea măsurilor prevăzute la art. 7 alin. (3) din Regulament este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 5(1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei următoarele fapte:a) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu bloca și a nu limita accesul clientului la interfața online a comerciantului, în condițiile art. 3 alin. (1) din Regulament;b) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu redirecționa clientul către o versiune diferită a interfeței online, în condițiile art. 3 alin. (2) prima teză din Regulament;c) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a solicita clientului consimțământul explicit în cazul redirecționării către o versiune diferită a interfeței online, în condițiile art. 3 alin. (2) prima teză din Regulament;d) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a asigura clientului accesul cu ușurință la versiunea interfeței online la care acesta a încercat inițial să aibă acces, atunci când redirecționarea s-a realizat cu consimțământul explicit al clientului, în condițiile art. 3 alin. (2) teza a doua din Regulament;e) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a oferi o explicație clară și specifică clientului cu privire la motivele pentru care este necesară blocarea ori limitarea accesului sau redirecționarea la o interfață online, în condițiile art. 3 alin. (3) teza a doua din Regulament;f) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a oferi explicația prevăzută la lit. e) în limba interfeței online la care clientul a încercat inițial să aibă acces, în condițiile art. 3 alin. (3) teza a treia din Regulament;g) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu aplica bunurilor sau serviciilor sale condiții generale de acces diferite, în condițiile art. 4 alin. (1) din Regulament;h) nerespectarea de către comerciant a cerinței de a nu aplica, în cadrul tranzacțiilor de plată care se încadrează în seria de mijloace de plată acceptate de acesta, condiții diferite pentru o operațiune de plată, în condițiile art. 5 alin. (1) din Regulament.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în situația în care clientul este consumator, și reprezentanții împuterniciți ai Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în cazul în care clientul este o întreprindere.  +  Articolul 6Contravențiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7În situația în care, în urma controalelor dispuse de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor cu privire la aplicarea prevederilor din Regulament, sunt identificate elemente care să indice posibila incidență a prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va sesiza Consiliul Concurenței cu privire la posibile încălcări ale regulilor de concurență.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  p. Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor,
  Mihaela Irina Ionescu
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 10 decembrie 2019.Nr. 914.-----