ORDONANȚĂ nr. 24 din 24 august 2016privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 30 august 2016  (la 15-04-2017, Titlul ordonanței a fost modificat de Punctul 1, Articolul I LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V din Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță stabilește cadrul legal privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, denumite în continuare subproduse de origine animală, referitoare la sistemul de colectare, transport și eliminare a acestora, activitate publică de interes național. (la 15-04-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei ordonanțe, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) subproduse de origine animală - corpuri întregi sau părți de corpuri de animale, produse de origine animală sau alte produse obținute de la animale, care nu sunt destinate consumului uman, incluzând ovule, embrioni și material seminal, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală); (la 15-04-2017, Litera a) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) b) animal - orice animal vertebrat sau nevertebrat, inclusiv pești, reptile și amfibii;c) animal de interes economic - orice animal crescut sau deținut în gospodăriile populației și în fermele de creștere intensivă, în mod obișnuit, în scopul desfășurării unei activități economice, cu excepția animalului de companie;d) animal de companie - orice animal care aparține speciilor hrănite și deținute de om în alte scopuri decât cele comerciale și nu este destinat consumului uman;d^1) animale moarte - potrivit prevederilor capitolului 2, pct. 2.4. „Definiții“, nr. crt. 27 din Orientările UE, animalele ucise prin eutanasie, cu sau fără diagnostic exact, ori care au murit, inclusiv animalele născute moarte sau nenăscute, în cadrul unei ferme sau în orice alt spațiu ori în timpul transportului, dar care nu au fost sacrificate pentru consumul uman; (la 16-07-2018, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 ) e) unități de creștere a animalelor - unități care aparțin persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituțiilor publice, în care sunt deținute animale în scopul creșterii, exploatării ori în alt scop, inclusiv pentru cercetare științifică, care necesită autorizații în vederea desfășurării activității specifice/economice;f) crescători individuali de animale - persoane fizice care cresc sau dețin animale de interes economic în gospodăriile individuale, în exploatații nonprofesionale; (la 16-07-2018, Litera f) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 ) g) ecarisare - activitatea de colectare a subproduselor de origine animală, în scopul procesării sau incinerării/coincinerării acestora, incluzând activitățile de transport, depozitare și manipulare a acestora, după caz; (la 15-04-2017, Litera g) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) h) unitate de ecarisare - unitate aparținând persoanelor juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de ecarisare în baza autorizării, potrivit prevederilor legale;i) neutralizare a subproduselor de origine animală - activitatea de ecarisare a subproduselor de origine animală, urmată de procesarea sau de incinerarea/coincinerarea acestora prin transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora în condițiile stabilite de prezenta ordonanță; (la 15-04-2017, Litera i) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) j) unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală - unitate aparținând persoanelor juridice, inclusiv instituțiilor publice care desfășoară activități de neutralizare a subproduselor de origine animală în baza autorizării, potrivit prevederilor legale. (la 15-04-2017, Litera j) din Articolul 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) În înțelesul prezentei ordonanțe, sintagma subproduse de origine animală nu include conținutul tractusului intestinal colectat la abator, bălegarul sau purina. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 3Se interzice abandonarea, îngroparea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte condiții decât cele stabilite de legislația în vigoare. (la 15-04-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 4(1) În cazul unei epizootii care implică o boală cu declarare obligatorie, în situația în care transportul până la cea mai apropiată unitate autorizată pentru procesarea sau eliminarea subproduselor de origine animală nu îndeplinește cerințele de colectare în siguranță de către unitățile de ecarisare sau capacitățile de eliminare a acestora sunt depășite și există pericolul propagării de riscuri pentru sănătatea publică sau animală, autoritățile competente au dreptul de a dispune incinerarea și/sau îngroparea la fața locului a subproduselor de origine animală, cu excepția cadavrelor întregi și a tuturor părților corpului aparținând animalelor suspecte de infecție cu EST sau în cazul cărora s-a confirmat oficial prezența unei EST, conform procedurii aprobate prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) În cazul focarelor de epizootii, prefectul exercită atribuțiile prevăzute la art. 26 alin. (5)-(53) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Neutralizarea subproduselor de origine animală se realizează în unități autorizate sanitar-veterinare și de către autorități competente privind protecția mediului, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, și este supusă inspecției și controlului sanitar-veterinar, în scopul prevenirii răspândirii de boli la animale și oameni. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) Aspectele tehnice privind organizarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală, provenite atât din unitățile de creștere a animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală, cât și din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (3) La nivelul județelor, consiliile județene, iar la nivelul municipiului București, Consiliul General al Municipiului București, organizează și sunt responsabile pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, având obligația de a asigura contractual, în condițiile legii, realizarea acestei activități de neutralizare cu o unitate de ecarisare autorizată conform legislației în vigoare. (la 16-07-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 ) (4) Crescătorii individuali de animale sunt obligați să anunțe în maximum 24 de ore de la decesul animalului medicul veterinar de liberă practică căruia îi sunt arondați și autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor la care se referă prezenta ordonanță. Autoritățile administrației publice locale sesizate informează de îndată consiliul județean, care anunță în cel mai scurt timp posibil prestatorul de servicii contractat, acesta având sarcina de a transporta, în maximum 24 de ore, cadavrele de animale la unitățile de neutralizare a acestora. Autoritățile administrației publice locale vor întocmi, potrivit legii, registre de evidență a transporturilor, categoriilor și cantităților de subproduse de origine animală trimise către unitățile de neutralizare, iar consiliul județean întocmește un centralizator al acestor registre de evidență. Procedura de colaborare între consiliile locale și consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe. (la 26-12-2019, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 242 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 23 decembrie 2019 ) (5) Resursele financiare necesare realizării activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, prevăzute la alin. (3), se asigură, integral, prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale județelor, respectiv bugetul local al municipiului București, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 16-07-2018, Alineatul (5) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 ) (6) Anual, la propunerea consiliilor județene și a Consiliului General al Municipiului București, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin hotărâre a Guvernului, stabilește plafonul de cheltuieli aferent activității prevăzute la alin. (5), cu încadrare în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice".(7) Pentru activitatea de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autoritatea Națională Sanitară-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor stabilesc categoriile de servicii pentru desfășurarea activității de neutralizare a animalelor moarte pentru care se acordă sprijin financiar, cheltuielile eligibile, cuantumul sprijinului financiar și modul de acordare a acestuia, prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, în baza prevederilor din partea a II-a, capitolul I, secțiunea 1.2.1.4 «Ajutoarele pentru animale moarte ale Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (la 16-07-2018, Alineatul (7) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 12 iulie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 16 iulie 2018 )  +  Articolul 6(1) În localitățile izolate, în care ecarisarea se face cu dificultate, îngroparea cadavrelor este permisă în locuri special amenajate, pe baza autorizării sanitare veterinare și a autorităților competente privind protecția mediului, și este organizată de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalelor.(2) Criteriile pe baza cărora se stabilesc localitățile izolate, condițiile de îngropare, precum și modalitatea de autorizare sanitar-veterinară și de mediu a locurilor special amenajate pentru îngropare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului, ministrului apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. (la 15-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 7(1) Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, precum și de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor verifică modul de respectare a prevederilor prezentei ordonanțe, în domeniile lor de competență. (la 15-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 ) (2) Responsabilitatea utilizării resurselor financiare prevăzute la art. 5 alin. (5) aparține autorităților administrației publice locale de la nivelul județelor, respectiv de la nivelul municipiului București.  +  Articolul 7^1Următoarele fapte constituie contravenții:a) neanunțarea medicului veterinar de liberă practică și a autorității administrației publice locale în termenul prevăzut la art. 5 alin. (4);b) neluarea măsurilor pentru depozitarea cadavrelor de animale în ferme sau exploatații, până la ridicarea de către unitatea de ecarisare, în condiții care să prevină îmbolnăvirea animalelor, oamenilor sau poluarea mediului;c) neridicarea subproduselor de origine animală;d) neîntocmirea evidențelor veterinare cu privire la subprodusele de origine animală în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau cu privire la materiile rezultate în urma neutralizării ori procesării acestora;e) neluarea măsurilor prevăzute de legislația în vigoare pentru depozitarea subproduselor de origine animală în unitățile de tăiere, procesare, depozitare sau comercializare a produselor de origine animală ori în unitățile de neutralizare a subproduselor de origine animală;f) transportul, manipularea sau depozitarea subproduselor de origine animală fără respectarea normelor sanitar-veterinare și de mediu;g) abandonarea, depunerea sau depozitarea subproduselor de origine animală în alte locuri decât cele organizate și autorizate în acest scop;h) neorganizarea de către autoritățile administrației publice locale a locurilor special amenajate pentru îngropare prevăzute la art. 6 alin. (1) sau neîndeplinirea de către acestea a condițiilor de organizare și funcționare;i) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare sau nedeținerea de instalații proprii de neutralizare a subproduselor de origine animală, autorizate în condițiile legii, de către unitățile de creștere, producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală;j) neîncheierea unui contract valabil cu o unitate de ecarisare autorizată sau neorganizarea neutralizării subproduselor de origine animală, în condițiile legii, de către consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București. (la 25-04-2017, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 7^2(1) Contravențiile prevăzute la art. 7^1 lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 100 lei la 200 lei, dacă sunt săvârșite de crescători individuali de animale. (2) Contravențiile săvârșite de unitățile de creștere a animalelor, unitățile de producție, depozitare, procesare ori comercializare a cărnii sau a altor produse de origine animală se sancționează astfel:a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. b);b) cu amendă de la 800 lei la 1.200 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. d)-f);c) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g);d) cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. i).(3) Contravențiile săvârșite de unitățile de ecarisare sau de cele de neutralizare a subproduselor de origine animală se sancționează astfel:a) cu amendă de la 1.600 lei la 2.400 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. c)-f);b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, pentru cele prevăzute la art. 7^1 lit. g).(4) Contravențiile prevăzute la art. 7^1 lit. h) și j) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei.(5) Contravenția prevăzută la art. 7^1 lit. i) se sancționează și cu sancțiunea complementară constând în retragerea sau anularea autorizației sanitar-veterinare, în baza notificării făcute de organismele de control prin conducătorii acestor instituții. (la 25-04-2017, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 7^3Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta ordonanță, agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal. (la 25-04-2017, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 7^4Sancțiunile se aplică de către persoane împuternicite de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și de Ministerul Mediului, conform legislației specifice în vigoare. (la 25-04-2017, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 7^5Dispozițiile referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-04-2017, Actul a fost completat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 8(1) Contractele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare, în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii, respectiv încheierii acestora, cu respectarea prevederilor art. 102 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.(2) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 5 alin. (3), autoritățile administrației publice locale de la nivelul județelor, respectiv de la nivelul municipiul București, după caz, verifică stadiul contractelor prevăzute la alin. (1) în vederea încheierii contractelor potrivit prezentei ordonanțe.  +  Articolul 9În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, va adopta normele metodologice de aplicare. (la 15-04-2017, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 55 din 10 aprilie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 12 aprilie 2017 )  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deșeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru aparatele de specialitate ale consiliilor județene, respectiv aparatul de specialitate al primarului general, se suplimentează cu un post, pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe.  +  Articolul 12Prezenta ordonanță implementează prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 300 din 14 noiembrie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 24 august 2016.Nr. 24.-----