LEGE nr. 169 din 14 iulie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 18 iulie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 40 alineatul (5), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) a întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau s-a implicat activ în activitățile stabilite în Planul individualizat de evaluare și intervenție educativă și terapeutică.2. La articolul 45, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Este interzisă transferarea sau mutarea, pentru motive personale, la cererea persoanei condamnate care execută o pedeapsă privativă de libertate, din condiții corespunzătoare, în condiții necorespunzătoare de detenție, în scopul de a beneficia de măsura compensatorie prevăzută la art. 55^1 alin. (1) și (2).3. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 55^1 Compensarea în cazul cazării în condiții necorespunzătoare (1) La calcularea pedepsei executate efectiv se are în vedere, indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură compensatorie, și executarea pedepsei în condiții necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 30 de zile executate în condiții necorespunzătoare, chiar dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, suplimentar, 6 zile din pedeapsa aplicată.(2) În sensul prezentului articol, se consideră condiții necorespunzătoare cazarea unei persoane în oricare centru de detenție din România care a avut lipsuri la condițiile impuse de standardele europene.(3) În sensul prezentului articol, se consideră executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situațiile următoare:a) cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 mp/deținut, care se calculează, excluzând suprafața grupurilor sanitare și a spațiilor de depozitare a alimentelor, prin împărțirea suprafeței totale a camerelor de deținere la numărul de persoane cazate în camerele respective, indiferent de dotarea spațiului în cauză;b) lipsa accesului la activități în aer liber;c) lipsa accesului la lumină naturală sau aer suficient ori disponibilitatea de ventilație;d) lipsa temperaturii adecvate a camerei;e) lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat și de a se respecta normele sanitare de bază, precum și cerințele de igienă;f) existența infiltrațiilor, igrasiei și mucegaiului în pereții camerelor de detenție.(4) Dispozițiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător și la calcularea pedepsei executate efectiv ca măsură preventivă/pedeapsă în centrul de reținere și arestare preventivă în condiții necorespunzătoare.(5) În sensul prezentului articol, nu se consideră executare a pedepsei în condiții necorespunzătoare ziua sau perioada în care persoana a fost:a) internată în infirmerii din cadrul locurilor de deținere, în spitale din rețeaua sanitară a Administrației Naționale a Penitenciarelor, a Ministerului Afacerilor Interne sau din rețeaua sanitară publică;b) în tranzit.(6) Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în cazul în care persoana a fost despăgubită pentru condiții necorespunzătoare de detenție, prin hotărâri definitive ale instanțelor naționale sau ale Curții Europene a Drepturilor Omului, pentru perioada pentru care s-au acordat despăgubiri și a fost transferată sau mutată într-un spațiu de detenție având condiții necorespunzătoare. (7) Beneficiul aplicării dispozițiilor alin. (1) nu poate fi revocat.(8) Perioada pentru care se acordă zile considerate ca executate în compensarea cazării în condiții necorespunzătoare se calculează începând cu 24 iulie 2012. Notă
  Decizie de respingere: HP nr. 51/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 1074 din 7 noiembrie 2022.
  4. La articolul 65, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 65(1) Persoanele condamnate au dreptul să efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate în penitenciare. Convorbirile telefonice au caracter confidențial.5. La articolul 87, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Dacă persoana condamnată renunță la procentul de 40% în favoarea penitenciarului, munca se consideră a fi neremunerată și zilele executate pentru zilele de muncă prestate se calculează potrivit art. 96 alin. (1) lit. b).6. La articolul 96 alineatul (1), literele a)-c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă;b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se consideră 3 zile executate pentru două zile de muncă;c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopții, se consideră două zile executate pentru o noapte de muncă;7. La articolul 98, preambulul alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 98(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită și care au întreprins eforturile necesare în cadrul muncii prestate sau în cadrul activităților educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență socială, al instruirii școlare și al formării profesionale li se acordă, prin procedura stabilită prin decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, următoarele recompense:
   +  Articolul IIAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul II a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 )  +  Articolul IIIAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul III a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 )  +  Articolul IVAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul IV a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 )  +  Articolul VAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul V a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 )  +  Articolul VIAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul VI a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 )  +  Articolul VIIAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul VII a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 )  +  Articolul VIIIAbrogat. (la 23-12-2019, Articolul VIII a fost abrogat de Articolul I din LEGEA nr. 240 din 19 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1028 din 20 decembrie 2019 ) Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 14 iulie 2017.Nr. 169.----