ORDONANȚĂ nr. 4 din 16 ianuarie 2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 19 ianuarie 2013  (la 25-04-2013, Titlul ordonanței a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 22 aprilie 2013. ) Având în vedere reglementările potrivit cărora pentru a putea beneficia de reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, fiecărui pensionar i se va elibera o legitimație de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar.Luând în considerare că, până la data de 31 decembrie 2014, Ministerul Transporturilor și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice vor întreprinde măsurile necesare pentru ca veteranii de război și văduvele de război, pensionarii din sistemul public de pensii, precum și pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale să intre în posesia legitimației de transport tip card, personalizată cu numele și codul numeric personal ale fiecărui beneficiar,ținând seama de faptul că Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război cuprinde, pe de o parte, reglementări potrivit cărora până la data de 31 decembrie 2014 sunt aplicabile Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.403/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilități familiilor de pensionari, cu modificările ulterioare, iar pe de altă parte, reglementări potrivit cărora beneficiarii facilităților de călătorie vor achiziționa bilete cu plata integrală a acestora, urmând ca decontarea să se realizeze prin instituțiile publice responsabile, în cuantumul prevăzut în legislația specifică fiecărei categorii sociale, reglementări cu un profund caracter de contradictorialitate,având în vedere că aceste reglementări contradictorii creează dificultăți în implementarea actului normativ,ținând seama că elementele sus-menționate constituie premisele unei situații extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat și că neadoptarea acestor măsuri ar avea drept consecințe negative afectarea unui interes public, respectiv cel al pensionarilor sistemului public și veteranilor de război - categorii sociale vulnerabile,în temeiul art. 108 alin. (1) din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IV poz. 5 din Legea nr. 1/2013 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul UNIC(1) Punctul 4 al articolului I și articolul II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 noiembrie 2012, se abrogă. (la 25-04-2013, Alin. (1) al art. unic a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 112 din 18 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 231 din 22 aprilie 2013. ) (2) Până la data de 1 ianuarie 2018, dată de la care, conform legii, se utilizează legitimațiile de călătorie de tip card, persoanele prevăzute de Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a beneficia de facilitățile acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau taloane speciale de călătorie conform metodologiei în vigoare. Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 77 din 18 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1023 din 19 decembrie 2019, termenul prevăzut la alin. (2) al articolului unic din Ordonanța Guvernului nr. 4/2013 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2013, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul transporturilor,
  Relu Fenechiu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 16 ianuarie 2013.Nr. 4.------