ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 4 ianuarie 2001pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea/reorganizarea sau funcționarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 9 ianuarie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1În subordinea Ministerului Afacerilor Externe funcționează Agenția Naționala de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un președinte cu rang de secretar de stat numit prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 2(1) Se înființează Ministerul Integrării Europene ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.(2) Sub autoritatea Guvernului și în coordonarea Ministerului Integrării Europene funcționează Institutul European din România ca instituție publică cu personalitate juridică.  +  Articolul 3(1) Se înființează Ministerul Dezvoltării și Prognozei ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Consiliului de Coordonare Economico-Financiară din structura aparatului de lucru al Guvernului, a Direcției Generale de Prognoza din subordinea Ministerului Finanțelor și a Agenției Naționale pentru Dezvoltare Regionala, care se desființează.(2) Ministrul dezvoltării și prognozei asigura directa coordonare a activității Institutului Național de Statistica și Studii Economice, care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Guvernului.  +  Articolul 4(1) Se înființează Ministerul Finanțelor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.(2) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice funcționează Oficiul Concurentei ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul concurentei, cu personalitate juridică, condus de șeful oficiului, a cărui funcție este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un adjunct a cărui funcție este asimilată celei de subsecretar de stat.  +  Articolul 5(1) Se înființează Ministerul Industriei și Resurselor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.(2) Ministrul industriei și resurselor asigura directa coordonare a activității:a) Agenției Naționale pentru Resurse Minerale care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condusă de un președinte, a cărui funcție este asimilată celei de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, a cărui funcție este asimilată celei de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru;b) Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci care funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, condus de un director general numit prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 6(1) Se înființează Ministerul Apelor și Protecției Mediului ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se desființează.(2) În subordinea Ministerului Apelor și Protecției Mediului funcționează Comisia Naționala pentru Controlul Activităților Nucleare ca organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul nuclear, cu personalitate juridică, condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit de primul-ministru. (la 22-05-2001, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 233 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 22 mai 2001 ) (3) Organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului.  +  Articolul 7(1) Se înființează Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Agriculturii și Alimentației se desființează.(2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic trec în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și se reorganizează ca inspectorate teritoriale de regim silvic și cinegetic, instituții publice cu personalitate juridică.(3) Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort față de Regia Naționala a Pădurilor.  +  Articolul 8Se înființează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Ministerul Transporturilor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului se desființează.  +  Articolul 9Se înființează Ministerul Turismului ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Autoritatea Naționala pentru Turism, Oficiul de Autorizare și Control în Turism și Oficiul de Promovare a Turismului se desființează.  +  Articolul 10Se înființează Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperatie ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică.  +  Articolul 11Se înființează Ministerul Educației și Cercetării ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Educației Naționale și a Agenției Naționale pentru Știința, Tehnologie și Inovare, care se desființează.  +  Articolul 12(1) Se înființează Ministerul Culturii și Cultelor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Culturii și a Secretariatului de Stat pentru Culte, care se desființează.(2) Abrogat. (la 19-01-2001, Alineatul (2) din Articolul 12 a fost abrogat de Articolul 10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2001 ) (3) Se înființează Centrul Național al Cinematografiei ca instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, prin reorganizarea Oficiului Național al Cinematografiei care se desființează. Centrul Național al Cinematografiei este condus de un președinte și de un vicepreședinte, numiți prin ordin al ministrului culturii și cultelor. (la 22-05-2001, Alineatul (3) din Articolul 12 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 233 din 16 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 262 din 22 mai 2001 ) (4) Abrogat. (la 19-01-2001, Alineatul (4) din Articolul 12 a fost abrogat de Articolul 10 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 9 din 11 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 35 din 19 ianuarie 2001 )  +  Articolul 13(1) Se înființează Ministerul Sănătății și Familiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Ministerului Sănătății.(2) În subordinea Ministerului Sănătății și Familiei se reorganizează Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, condus de un secretar de stat care funcționează în structura Ministerului Sănătății și Familiei.  +  Articolul 14Se înființează Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Agenția Naționala pentru Comunicații și Informatica se desființează.  +  Articolul 15Se înființează Ministerul Informațiilor Publice ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, iar Departamentul pentru Relațiile cu Românii de Peste Hotare, Departamentul pentru Comunicare și Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se desființează.  +  Articolul 16(1) Se înființează Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor care se desființează.(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigura directa coordonare a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.  +  Articolul 17Se înființează Ministerul pentru Relația cu Parlamentul ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Departamentului pentru Relațiile cu Parlamentul din cadrul Consiliului de Coordonare Economico-Financiară, care își încetează activitatea.  +  Articolul 18Până la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2001 Ministerul Finanțelor Publice va asigura finanțarea, în condițiile legii, a organizării și funcționarii organelor de specialitate ale administrației publice centrale care se înființează, se reorganizează ori își schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 19(1) Ministerele și organele de specialitate ale administrației publice centrale preiau drepturile și obligațiile pe care statul le are în calitate de acționar la unele societăți comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului.(2) Nominalizarea societăților comerciale menționate la alin. (1) și organele de specialitate ale administrației publice centrale care preiau drepturile și obligațiile pe care statul le are în calitate de acționar la acestea se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Actele normative în care sunt prevăzute ministerele, organele de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiile publice, care se desființează, se reorganizează ori își schimba raporturile de subordonare sau de coordonare, după caz, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 21(1) În actele normative în vigoare următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență:a) Consiliul de Coordonare Economică-Financiară, Direcția Generală de Prognoza și Agenția Naționala pentru Dezvoltare Regionala, cu Ministerul Dezvoltării și Prognozei;b) Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, cu Ministerul Apelor și Protecției Mediului;c) Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor;d) Ministerul Transporturilor și Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței;e) Autoritatea Naționala pentru Turism, Oficiul de Autorizare și Control în Turism și Oficiul de Promovare a Turismului, cu Ministerul Turismului;f) Ministerul Educației Naționale și Agenția Naționala pentru Știința, Tehnologie și Inovare, cu Ministerul Educației și Cercetării;g) Ministerul Culturii și Secretariatul de Stat pentru Culte, cu Ministerul Culturii și Cultelor;h) Ministerul Sănătății, cu Ministerul Sănătății și Familiei;i) Agenția Naționala pentru Comunicații și Informatica, cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei;j) Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor.(2) În actele normative în vigoare care reglementează regimul silvic și cinegetic denumirea Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se înlocuiește în mod corespunzător cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor.(3) În actele normative în vigoare care reglementează stimularea infiintarii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și activitatea de comerț interior denumirile Agenția Naționala pentru Dezvoltare Regionala și Ministerul Industriei și Comerțului se înlocuiesc în mod corespunzător cu denumirea Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperatie.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abroga Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 56/1998 privind unele măsuri pentru restructurarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 157/1999, precum și orice dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al
  Guvernului,
  Petru Șerban Mihăilescu
  Ministrul pentru relația cu Parlamentul,
  Acsinte Gașpar
  -------------