DECRET - LEGE Nr. 2561 din 12 noiembrie 1936*)pentru înfiinţarea Caselor de împrumut pe amanet
EMITENT
  • REGELE CAROL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 12 noiembrie 1936    Notă *) Acest Decret, sub Nr. 2.561 din 1936, dat în baza Legii deplinelor puteri economice şi financiare, din Aprilie 1936, s-a publicat în Monitorul Oficial, p. I, Nr. 264 din 12 Noiembrie 1936. A se vedea Legea Casei de împrumut pe amanet (Muntele de pietate), din 23 Februarie 1906.1. Ministerul de Finanţe este autorizat de a acorda pe timp de 30 ani, unui grup românesc care să asigure capitalul necesar, dreptul de a înfiinţa şi întreţine în România case de împrumut pe amanet şi de păstrare, în condiţiunile şi cu obligaţiunile din prezentul decret-lege.2. În vederea exercitatii acestui drept, grupul va înfiinţa o societate anonima cu sediul în Bucureşti, care se va constitui cu un capital social de cel puţin 40 milioane lei în condiţiunile stabilite de codul de comerţ român pentru societăţile anonime.Aceasta societate după constituire şi înregistrare, va intră în toate drepturile acordate grupului prevăzut la art. 1 şi va lua asupra-şi toate îndatoririle impuse prin convenţiune.În caz de trebuinta, noua societate îşi va putea urca capitalul social în mod nelimitat prin emisiuni noi de acţiuni.3. Societatea este datoare de a înfiinţa casa de împrumut pe amanet din Bucureşti, în timp de 3 luni de la data conventiunii şi va continua apoi cu înfiinţarea acestor case de împrumut în celelalte oraşe mari ale tarii, astfel ca în timp de trei ani ele sa existe în cel puţin 5 municipii, iar în termen de 10 ani, în toate municipiile din ţara, cu respectarea drepturilor câştigate.Ordinea în care se vor înfiinţa aceste case de împrumut, cat şi necesitatea de a le înfiinţa, rămîn la aprecierea societăţii concesionare, care este în drept a înfiinţa case de împrumut pe amanet şi în alte oraşe, afară de cele arătate.4. În timpul celor 30 ani ai acestei convenţiuni, alte societăţi sau persoane vor putea fi autorizate a înfiinţa în România case de împrumut pe amanet, cu aceleaşi drepturi şi obligaţiuni, în următoarele cazuri: a) în oraşele municipii, dacă societatea concesionara nu le-ar înfiinţa conform art. 3; b) în alte oraşe afară de Bucureşti şi cele arătate sub a, dacă societatea concesionara, în timp de 1 luna de la cererea Ministerului de Finanţe, nu-şi va lua obligaţia sa înfiinţeze o casa de împrumut pe amanet în rastimp de un an.În nici un oraş nu va putea fiinta decât o singura casa de amanet intemeiata în baza acestui decret-lege.5. Pentru asigurarea obligaţiunilor luate prin aceasta convenţiune, societatea concesionara va depune la Ministerul de Finanţe o garanţie de lei 2.500.000 în efecte de Stat, odată cu înfiinţarea casei de împrumut pe amanet din Bucureşti. Garanţia se va urca cu câte lei 500.000 pentru fiecare casa ce se va înfiinţa în alte oraşe ale tarii.Îndată ce societatea concesionara îşi va constitui case proprii în Bucureşti, va putea cere înlocuirea garanţiei prin ipoteca şi restituirea efectelor depuse la minister.6. Casele de împrumut pe amanet sînt datoare a avea la dispoziţiune, în toată durata concesiunii, sumele necesare pentru a putea satisface toate cererile de împrumut pe amanet ce li se vor prezenta din partea publicului.7. Casele de împrumut pe amanet vor putea primi spre păstrare sau acorda împrumuturi pe amanet pe următoarele obiecte: a) pe obiecte mobiliare care se afla în întrebuinţare cum sînt: haine, rufarie, tacamuri, mobile, etc.; b) pe obiecte preţioase: giuvaere, aur, argint, metale preţioase şi pietre scumpe.Obiectele prezentate spre amanetare se vor preţui în prealabil de către taxatorii caselor de împrumut.Casa de împrumut va fi obligată sa acorde ca împrumut pe obiecte, o treime din preţul de estimaţiune, excepţie făcînd obiectele preţioase pentru care este obligată sa acorde jumătate din preţul de estimaţiune.Casele de împrumut nu sînt datoare a acorda împrumuturi în sume mai mici decât o optime din valoarea estimatiunii.Împrumutul minimal va fi de 100 lei.8. Nu se vor primi ca amanet următoarele obiecte: a) efectele consacrate cultului religios; b) obiectele de echipament şi armament ale militarilor; c) obiectele prevăzute cu marca unui stabiliment public; d) sculele lucrătorilor; e) obiectele cu volum prea mare; f) obiectele supuse la pericol de foc sau explosiune, precum şi efecte deteriorate; g) efectele lesne de sfaramat sau supuse stricăciunii; h) obiectele despre care se ştie sau se presupune ca sînt furate.9. Împrumuturile se vor face pe termen de trei luni.Se vor putea însă reînnoi la cererea împrumutului şi după plata procentelor şi taxelor regulamentare, încă de trei ori, pe termen de trei luni.După timp de un an de la prima amanetare, încuviinţarea reînnoirii împrumutului pe baza unei noi pretuiri rămîne la aprecierea Administraţiunii Caselor de împrumut pe amanet.Achitarea împrumutului se poate face şi restituirea amanetului se poate cere, atît înainte de termenul stipulat cat şi după aceasta, cat timp obiectul amanetat nu a fost vândut la licitaţie publică.De asemenea împrumutatul poate cere vînzarea obiectului şi înainte de expirarea termenului împrumutului.10. Împrumuturile se vor putea stinge şi în rate de minimum 5% din valoarea lor cu ocaziunea reînnoirii. În asemenea cazuri dobânzile se vor socoti pentru noul termen întotdeauna numai după restul neachitat al împrumutului.11. Dobânzile ce Casele de împrumut vor putea percepe vor fi maximum 4 1/2% peste scontul Băncii Naţionale ce se vor calcula în totdeauna pe timp de cel puţin trei luni.Procentele se vor plati la achitarea împrumutului sau la reînnoirea lui.12. Pentru orice obiect amanetat Casele de împrumut vor libera o recipisa care va conţine numele şi pronumele, profesiunea şi adresa împrumutatului, numărul de înregistrare, descrierea amanetelor, data amanetarii, suma împrumutată, preţuirea şi în fine scadenta împrumutului. Condiţiunile împrumutului vor fi tipărite pe dosul recipisei. Recipisa liberată pentru obiectul amanetat se va prezenta la fiecare reînnoire şi se va restitui la achitarea împrumutului şi ridicarea amanetului.Obiectul amanetat nu se poate restitui decât titularului sau mandatarului sau cu procura autentică.În caz de pierdere, de distrugere sau de furt a recipiselor de amanet, proprietarii amanetelor vor face o declaraţiune în scris legalizată de poliţia din localitate şi o vor prezenta Casei de împrumut pe amanet.13. Pentru acoperirea cheltuielilor de preţuire, păstrare şi asigurare a obiectelor, Casele de împrumut vor putea percepe următoarele taxe: a) o taxa de preţuire de maximum 0,50% calculată la valoarea de estimaţiune ce se va percepe o singură dată pe an; b) o taxa de păstrare de maximum 0,50% la valoarea de preţuire; c) o taxa de asigurare de maximum 0,50% la valoarea de estimaţiune; amândouă acestea din urma calculate în raport cu durata împrumutului.După natura amanetelor, Casele de împrumut vor putea fixa taxe mai mici pentru obiecte a căror preţuire, păstrare şi asigurare va fi mai puţin costisitoare.Taxa de preţuire se va scădea anticipativ din suma împrumutului; taxele de păstrare şi asigurare se vor incasa ulterior o dată cu dobânzile.14. Amanetele care nu au fost răscumpărate la scadenta şi pentru care nu s-a reînnoit actul de împrumut, se vor putea vinde la termen de cel puţin 30 zile după scadenta, de Administraţia Caselor de împrumut, pe calea licitaţiunii publice, fără interventiune judecătorească.15. Licitatiunile publice se vor tine în fiecare luna, în prima zi de lucru, sub controlul Ministerului de Finanţe şi în localurile Caselor de împrumut respective. Licitatiunile se vor publică cu 8 zile înainte în Monitorul Oficial şi cel puţin într-un ziar din localitate, apoi într-un aviz afişat în localurile Caselor de împrumut.Despre urmarea licitaţiunii se va adresa un proces-verbal în care se vor descrie amanetele vândute împreună cu toate datele cuprinse în recipisa de amanet şi cu preţul vânzării.Procesul-verbal se va subscrie de doi funcţionari ai Caselor de împrumut şi de delegatul Ministerului Finanţelor.16. În cazul cînd pentru un obiect la licitaţiune, nu s-a oferit o sumă corespunzătoare preţului de estimaţiune, Administraţia Caselor de împrumut va fi în drept a retrage amanetul şi a-l supune vânzării la cea mai apropiată licitaţiune. În orice caz debitorul este liberat ne mai putând fi urmărit în alta avere.17. Din preţul realizat la licitaţiune se va achită în primul rând împrumutul, apoi o taxa de 5% pentru acoperirea cheltuielilor de licitaţiune.Restul se va administra ca depozit şi se va tine la dispoziţia proprietarului timp de cinci ani. Dacă nici după acest termen nu se va ridica, se va trece jumătate la fondul de rezerva ce se va crea pentru acoperirea eventualelor pierderi, iar cealaltă jumătate se va pune la dispoziţia Ministerului de Finanţe.18. Casele de împrumut pe amanet sînt obligate sa vândă prin licitaţie publică în localurile lor din Capitala sau în provincie oricare obiecte din cele prevăzute la art. 7, cu excepţiunea celor insirate în art. 8 al decretului-lege de faţa, care se vor preda spre vânzare în mod voluntar de către proprietar. De asemenea vor vinde în aceeaşi forma orice obiecte admise în comerţ sau averi impuse spre vânzare de organele Statului.După asemenea licitaţiuni, care se vor face după normele stabilite pentru lichidarea amanetelor nerascumparate, Societatea va putea incasa în sarcina cumpărătorului o taxa de licitare de maximum 5% din preţul de vânzare; preţuirea obiectelor supuse la licitaţiune se va face de pretuitorii societăţii. Taxa de preţuire prevăzută în art. 13 al decretului-lege, sub a, se va incasa numai în caz dacă proprietarii obiectelor prezentate pentru vânzare după terminarea preţuirii vor renunţa la licitaţiune sau dacă obiectele în lipsa de oferte acceptabile, nu se vor putea vinde.19. Casele de împrumut pe amanet sînt răspunzătoare de pierderea, sustractiunea, deteriorarea sau incendierea obiectelor amanetate, întrucât acestea ar proveni din neglijenţa funcţionarilor lor, sau din cauză că nu au luat precauţiunile necesare pentru buna păstrare şi pentru asigurarea obiectelor amanetate.20. Nu sînt răspunzătoare Casele de împrumut pentru pagubele ce ar urma: a) Din accidente extraordinare, ce nu le-au putut inlatura (cum sînt: razboiu, rascoala, cutremur etc.); b) Din stricăciuni provenite din natura interna a obiectelor amanetate, fără vina Caselor de împrumut.21. Pentru întâmpinarea pagubelor ce ar putea urma din incendii, Casele de împrumut sînt datoare a asigura obiectele amanetate în contra incendiului pînă la valoarea preţuirii.În asemenea cazuri Casele de împrumut sînt răspunzătoare pînă la suma despăgubirii ce o primesc de la institutele de asigurare.22. Dacă un obiect s-a pierdut, Casele de împrumut sînt datoare a plati proprietarului, preţul de estimaţiune şi separat o indemnizaţie de 25% ; iar dacă obiectul s-a deteriorat, proprietarul ei va avea dreptul sa-l abandoneze Caselor de împrumut în schimbul preţului de estimaţiune stabilit la amanetare.Aceste despăgubiri însă nu se pot pretinde în cazurile insirate la art. 20.23. Toate operaţiunile de împrumut pe amanet ale acestor Case sînt scutite de timbru şi de orice alte taxe fiscale ca şi registrele şi documentele ce privesc aceste transactiuni. De asemenea sînt scutite de contribuţiuni către Stat, judeţ şi comuna pentru durata concesiunii: toate zidirile ce se vor construi, anume pentru trebuinţele acestor Case şi profitul ce vor realiza din operaţiunile de împrumut pe amanet. În schimb Casele de împrumut pe amanet vor pune la dispoziţia Ministerului de Finanţe: a) Jumătate din profitul net ce se va realiza din operaţiunile de împrumut pe amanet din care se va acorda o subvenţie Societăţii Naţionale Crucea Roşie din România; b) Jumătate din restul preţului de vânzare al amanetelor nerascumparate, neridicate timp de cinci ani de proprietarii obiectelor.24. Profitul net al operaţiunilor de împrumut pe amanet se va stabili după normele contabilităţii, astfel ca din totalul veniturilor (dobânzi şi taxe) se vor acoperi toate cheltuielile: chirii, mobilier, retribuţiunile funcţionarilor, cheltuielile de material, dobânzile sumelor împrumutate, dobânzile de 5% la capitalul social. Din cîştigul stabilit se va scădea 10% ca tantiema pentru funcţionari şi 8% ca tantiema pentru consiliul de administraţie şi organele de control. Restul formează profitul net şi se va împărţi în părţi egale între societatea concesionara şi Ministerul de Finanţe.Fondurile societăţii disponibile în afară de cele alocate în împrumuturi pe amanet nu pot fi plasate decât în efecte de Stat sau în depozit la Banca Naţionala a României şi C.E.C.25. Sumele provenite din restul preţului de vânzare al amanetelor nerascumparate, care, conform art. 17, se vor trece la fondul de rezerva, nu se vor considera ca venituri la stabilire profitului net, deoarece acest fond are destinaţiunea de a acoperi eventualele pierderi ale Caselor de împrumut.În caz de lichidare a societăţii, acest fond se va împărţi pe din două între societate şi Ministerul de Finanţe.26. Sumele cuvenite Ministerului de Finanţe, potrivit art. 23, se vor depune în contul acestui minister în fiecare an, la 1 Aprilie, la Banca Naţionala a României.27. Statul va controla observarea condiţiunilor stabilite în actul de concesiune şi în total gestiunea interna a Caselor de împrumut, printr-un delegat al Ministerului de Finanţe, şi printr-unul din censorii societăţii, numit de Ministerul de Finanţe, dintre experţii contabili.Legea pentru organizarea şi reglementarea comerţului de banca nu se aplică societăţilor constituite pe baza prezentului decret-lege.28. Administraţia Caselor de împrumut pe amanet se va face, conform unui regulament general, care va cuprinde şi condiţiunile stabilite în actul de concesiune şi se va supune aprobării Ministerului de Finanţe, înainte de funcţionarea Casei de împrumut din Bucureşti.29. Delegatul Ministerului de Finanţe va avea următoarele drepturi şi datorii: a) Va controla observarea legii şi regulamentului general; b) Va controla la încheierea anuală a conturilor şi la stabilirea profitului net, avînd sa subscrie şi bilanţul anual; c) Va participa la licitatiunile amanetelor nerascumparate, direct sau printr-un reprezentant al său.30. Retribuţiunea delegatului ministerului se va fixa de către Ministerul de Finanţe de comun acord cu Casa de împrumut pe amanet, care se va trece la contul de cheltuieli al Casei.31. Toate litigiile ce s-ar putea naşte din operaţiunile Caselor de împrumut sînt de competinţa instanţelor ordinare.32. Convenţiunea va stabili condiţiunile de reziliere prin justiţie ale acestui contract, în caz de neexecutare din partea societăţii, a tuturor obligaţiunilor decurgînd din el. -----------------