LEGE nr. 219 din 15 noiembrie 2019pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 15 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) se abrogă.2. După alineatul (2) se introduc șapte noi alineate, alineatele (2^1)-(2^7), cu următorul cuprins:(2^1) Autorizația de mediu și autorizația integrată de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obțin viza anuală.(2^2) Scopul aplicării vizei anuale este acela de a confirma faptul că titularul desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.(2^3) Procedura de aplicare a vizei anuale prevăzute la alin. (2^1) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(2^4) Viza anuală se aplică de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și, respectiv, Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora.(2^5) Viza anuală pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care nu intră în sfera de competență a Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrației Rezervației Biosferei «Delta Dunării» se aplică de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau se deleagă de către aceasta către autoritățile competente pentru protecția mediului.(2^6) În cazul în care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Rezervației Biosferei «Delta Dunării» sau Agenția Națională pentru Protecția Mediului constată că nu a fost solicitată sau obținută viza anuală, se aplică dispozițiile art. 17 alin. (3) și (4). (2^7) Aplicarea vizei anuale se tarifează conform prevederilor legale în vigoare, iar cuantumul acestui tarif se stabilește prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului.  +  Articolul II(1) Obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi, cât și pentru cele emise ulterior.(2) Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu care sunt emise la data intrării în vigoare a prezentei legi se poate modifica la cererea titularilor, în sensul menținerii valabilității acestor acte de reglementare pe toată perioada în care titularul obține viza anuală.(3) În cazul în care titularul nu solicită modificarea valabilității autorizației de mediu sau a autorizației integrate de mediu, acesta este obligat ca, înainte cu cel puțin 6 luni de la expirarea valabilității actului de reglementare, să solicite emiterea unei noi autorizații în termenele prevăzute de legislația în vigoare, chiar dacă pe parcursul termenului de valabilitate a obținut viza anuală.(4) În cazul operatorilor economici care solicită modificarea valabilității autorizațiilor sau a autorizațiilor integrate de mediu, după caz, cu aplicarea alin. (2), aceștia nu vor solicita și nu vor parcurge procedura de obținere a unei noi autorizații sau, respectiv, a autorizației integrate de mediu.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 noiembrie 2019.Nr. 219.-----