LEGE nr. 206 din 8 noiembrie 2019privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 11 noiembrie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabilește măsurile necesare pentru punerea în aplicare la nivel național a Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 317 din 4 noiembrie 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014.  +  Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege au semnificația prevăzută în Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014.  +  Articolul 3Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea responsabilă de efectuarea schimburilor de informații prevăzute de Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, îndeplinind atribuțiile care revin punctului de contact național.  +  Articolul 4(1) Cererea de înregistrare a partidului politic european și/sau a fundației politice europene cu sediul în România, depusă potrivit prevederilor art. 8 din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, va fi însoțită de decizia Autorității Electorale Permanente prin care se certifică respectarea legislației naționale aplicabile.(2) Pot solicita adoptarea deciziei prevăzute la alin. (1), alianțele politice fără personalitate juridică, precum și alianțele politice constituite ca persoane juridice de naționalitate română în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(3) În vederea obținerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianțele politice fără personalitate juridică trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a) copia statutului partidului politic european și, după caz, a statutului fundației politice europene;b) actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial.(4) În vederea obținerii deciziei prevăzute la alin. (1), alianțele politice constituite ca persoane juridice de naționalitate română trebuie să depună la Autoritatea Electorală Permanentă următoarele documente:a) copia statutului partidului politic european și, după caz, a statutului fundației politice europene;b) copii ale actului constitutiv și statutului persoanei juridice de naționalitate română;c) copie a dovezii dobândirii personalității juridice în România;d) dovada privind bonitatea, emisă de banca la care are deschis contul;e) copii ale situației financiare anuale și bugetului de venituri și cheltuieli pe ultimul an de activitate;f) copie a dovezii privind situația juridică a sediului.(5) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, Autoritatea Electorală Permanentă este obligată să comunice, în scris, decizia prevăzută la alin. (1) sau refuzul motivat al adoptării acesteia, după caz.  +  Articolul 5(1) În conformitate cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, la dobândirea personalității juridice europene, alianța politică constituită ca persoană juridică conform art. 4 alin. (2) este radiată, de drept, din Registrul asociațiilor și fundațiilor conform procedurii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.(2) Radierea prevăzută la alin. (1) este constatată de judecătoria în circumscripția căreia persoana juridică prevăzută la art. 4 alin. (2) își are sediul, la solicitarea Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 6Decizia prevăzută la art. 4 alin. (1), refuzul adoptării acesteia și nesoluționarea cererii în termenul prevăzut la art. 4 alin. (5) pot fi contestate de către persoanele interesate la instanța de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7În măsura în care nu contravin Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, partidelor politice europene și fundațiilor politice europene cu sediul în România li se aplică în mod corespunzător dispozițiile privind asociațiile din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Prin derogare de la prevederile cap. IV din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, partidul politic european poate cheltui pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European cel mult 3.225 de salarii de bază minime brute pe țară.(2) Plățile aferente cheltuielilor efectuate în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European se realizează numai cu notificarea Autorității Electorale Permanente în cel mult 48 de ore de la data efectuării acestora.(3) În termen de cel mult 15 zile de la data alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European, partidul politic european care a efectuat cheltuieli în contextul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este obligat să depună la Autoritatea Electorală Permanentă un raport detaliat privind cheltuielile efectuate și sursele de finanțare a acestora, conform modelului stabilit de aceasta prin hotărâre, precum și documentele justificative aferente.(4) Cheltuielile efectuate de partidele politice europene în contextul campaniei electorale pentru alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European nu fac obiectul rambursării prevăzute la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) În conformitate cu art. 16 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul pierderii personalității juridice europene, partidul politic european sau fundația politică europeană cu sediul în România poate dobândi statutul de asociație reglementat de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, păstrând toate drepturile și obligațiile anterioare.(2) În cazul prevăzut la alin. (1), dobândirea statutului de asociație se face sub rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, la cererea partidului politic european și/sau a fundației politice europene depusă în cel mult 3 luni de la data publicării deciziei Autorității pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la judecătoria în a cărei circumscripție își au sediul.(3) În conformitate cu art. 16 alin. (6) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014, în cazul în care partidul politic european și/sau fundația politică europeană nu dobândește statutul de persoană juridică de naționalitate română conform alin. (2), acestea se dizolvă de drept, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor cap. IX din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Prin derogare de la art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (1)-(3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 200.000 lei.(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se prescrie în termen de 5 ani de la data săvârșirii faptelor.(3) În cazul contravențiilor continue termenul prevăzut la alin. (2) curge de la data încetării săvârșirii faptei.(4) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se constată de către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, iar sancțiunile se aplică prin decizie a Autorității Electorale Permanente.(5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează cu dispozițiile Legii nr. 334/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 11Autoritatea Electorală Permanentă informează Departamentul de luptă antifraudă - DLAF cu privire la orice activitate presupusă a fi ilegală, de fraudă sau de corupție care poate afecta interesele financiare ale Uniunii Europene, de care a luat cunoștință conform prevederilor art. 23 alin. (5) din Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.141/2014.  +  Articolul 12Departamentul de luptă antifraudă - DLAF asigură, în baza atribuțiilor sale specifice, controlul fondurilor europene acordate partidelor politice europene și fundațiilor politice europene cu sediul în România din bugetul Uniunii Europene, rămânând instituție națională de contact pentru Oficiul de luptă antifraudă, respectiv punct de contact pentru baza centrală de date privind excluderile și pentru sistemul de avertizare timpurie și de excludere.  +  Articolul 13Dispozițiile art. 10 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU
  București, 8 noiembrie 2019.Nr. 206.-----