ORDIN nr. 999 din 20 decembrie 2016privind aprobarea sistemului de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 27 decembrie 2016  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 55.562/2016 al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), în conformitate cu prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;– Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;– Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității;– Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea; – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 747/2015 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată și data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015;– Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare;– Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările ulterioare;– Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;– Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit și, respectiv, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură;– Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;– Acordului de delegare pentru implementarea prin Sistemul integrat de administrare și control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, respectiv măsura 10 "Agromediu și climă", măsura 11 "Agricultură ecologică", măsura 13 "Plăți zone cu constrângeri naturale", nr. P107/2015, încheiat la data de 24 iunie 2015 între AFIR și APIA, cu modificările și completările ulterioare;– Acordului de delegare pentru implementarea măsurii 215 "Plăți pentru bunăstarea animalelor" cuprinse în axa II a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR) nr. P86/2012, încheiat în data de 12 iulie 2012 între AFIR, APIA și ANSVSA;– Acordului de delegare pentru implementarea, prin Sistemul integrat de administrare și control (IACS), a măsurilor 8 "Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor" și 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la bugetul de stat, nr. P111/2015 încheiat în data de 27 iulie 2015 între AFIR, APIA și MMAP/DGP,– în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă sistemul de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(2) Sistemul de sancțiuni administrative prevăzut la alin. (1) se aplică schemelor de plăți directe în agricultură (schema de plată unică pe suprafață - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri și schema de sprijin cuplat), măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (măsura 10 «Agro-mediu și climă», măsura 11 «Agricultura ecologică» și măsura 13 «Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice»), măsurii 14 «Bunăstarea animalelor» - pachetul a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - plăți în favoarea bunăstării pasărilor, plăților pentru angajamente de silvomediu (măsura 15 «Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor», submăsura 15.1 «Plăți pentru angajamente de silvomediu», din cadrul PNDR 2014 -2020), schemei de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite», aferentă măsurii 8 «Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite», din cadrul PNDR 2014-2020, primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurire și crearea de suprafețe împădurite (măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole) pentru angajamentele aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013, măsurii 215 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor (pentru angajamente aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013), măsurii de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin, precum și altor scheme și măsuri de sprijin finanțate din fonduri europene sau din bugetul național. (la 23-10-2018, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.416 din 11 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 23 octombrie 2018 ) (3) Se aprobă elementele de control privind respectarea normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(4) Abrogat. (la 01-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 ) (5) Abrogat. (la 01-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 ) (6) Abrogat. (la 01-11-2019, Alineatul (6) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 ) (7) Abrogat. (la 01-11-2019, Alineatul (7) din Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 2Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  București, 20 decembrie 2016. Nr. 999.  +  Anexa nr. 1
  SISTEMUL DE SANCȚIUNI ADMINISTRATIVE
  pentru ecocondiționalitate aplicabil schemelor
  și măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016
   +  Articolul 1 Domeniul de aplicare(1) Sistemul de sancțiuni administrative pentru ecocondiționalitate se aplică beneficiarilor următoarelor scheme și măsuri de sprijin pentru fermieri:a) schemele de plăți directe (schema de plată unică pe suprafață - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat);b) măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în PNDR 2014-2020 (măsura 10 «Agromediu și climă», măsura 11 «Agricultura ecologică» și măsura 13 «Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice»);c) măsura 14 «Bunăstarea animalelor» - pachetul a) - plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) - plăți în favoarea bunăstării păsărilor (din anul de cerere 2018) prevăzută în PNDR 2014-2020;d) Schema de ajutor de stat «Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor» aferentă măsurii 15 «Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor», submăsura 15.1 «Plăți pentru angajamente de silvomediu», din cadrul PNDR 2014-2020;e) Schema de ajutor de stat «Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite», aferentă măsurii 8 «Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor», submăsura 8.1 «Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite», din cadrul PNDR 2014-2020;f) măsura 221 - Prima împădurire a terenurilor agricole (pentru angajamentele aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013);g) măsura 215 - Plăți în favoarea bunăstării animalelor (pentru angajamente aflate în derulare prevăzute în PNDR 2007-2013);h) măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin;i) alte scheme și măsuri de sprijin finanțate din fonduri europene sau din bugetul național. (la 23-10-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.416 din 11 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 23 octombrie 2018 ) (2) Sancțiunile administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate nu se aplică fermierilor care beneficiază de ajutoare naționale tranzitorii și celor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.  +  Articolul 2 Criterii/aspecte relevante privind aplicarea sancțiunilor(1) Sistemul de sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitea se stabilește ținând cont de următoarele aspecte ale neconformităților constatate:a) neglijența presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalități, chiar dacă fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancțiuni administrative, și se datorează acțiunii neintenționate a fermierului de nerespectare a unei norme de ecocondiționalitate;b) nerespectarea deliberată (intenția) presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condițiile în care fie urmărește producerea lui prin intermediul faptei, fie, deși nu îl urmărește, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;c) repetarea unei neconformități presupune nerespectarea aceleiași cerințe sau a aceluiași standard, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, în condițiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare și a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situația anterioară de neconformitate;d) amploarea (extinderea) unui caz de neconformitate este determinată examinând, în special, dacă aceasta are un impact de anvergură sau dacă este limitată la exploatația în cauză;e) gravitatea unei neconformități presupune cazul de nerespectare care depinde, în special, de importanța consecințelor acestuia, ținându-se seama de obiectivele cerinței sau ale standardului respectiv;f) durata (persistența) presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.(2) Un anumit caz de nerespectare care nu constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor, în situații justificate, poate fi considerat ca fiind un caz minor, ținând cont de gravitatea, amploarea și persistența nerespectării, fermierul nefiind sancționat dacă a întreprins măsuri de remediere a neconformității, în urma notificării transmise de APIA.  +  Articolul 3 Norme privind ecocondiționalitatea(1) Ecocondiționalitatea cuprinde cerințele legale în materie de gestionare (SMR) și standardele privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC).(2) De asemenea, pentru anul 2016, normele privind ecocondiționalitatea cuprind și obligația întreținerii pajiștilor permanente prin păstrarea, la nivel național, a raportului dintre suprafața terenurilor utilizate ca pajiști permanente și suprafața agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007.(3) În conformitate cu prevederile alin. (1) și cele ale anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare, normele privind ecocondiționalitatea vizează următoarele domenii: – domeniul ”Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor” include cerințe legale în materie de gestionare (SMR) și standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (GAEC) pentru următoarele aspecte:• aspectul ”Apă”:– SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole; – GAEC 1 - Crearea/Menținerea benzilor-tampon (fâșiilor de protecție) în vecinătatea apelor de suprafață; – GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigații în agricultură; – GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE, în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale;• aspectul ”Sol și stoc de carbon”:– GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului; – GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale specifice pentru limitarea eroziunii; – GAEC 6 - Menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile;• aspectul ”Biodiversitate”:– SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice; – SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;• aspectul ”Peisaj, nivelul minim de întreținere”:– GAEC 7 - Menținerea particularităților peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol;– domeniul ”Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor” cuprinde cerințe legale în materie de gestionare (SMR) pentru următoarele aspecte:• aspectul ”Siguranța alimentară”:– SMR 4 - Principii și cerințe generale ale legislației alimentare și proceduri în domeniul siguranței produselor alimentare; – SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a substanțelor betaagoniste în creșterea animalelor; • aspectul ”Identificarea și înregistrarea animalelor”:– SMR 6 - Identificarea și înregistrarea suinelor; – SMR 7 - Identificarea și înregistrarea bovinelor; – SMR 8 - Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină; • aspectul ”Bolile animalelor”:– SMR 9 - Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST); • aspectul ”Produse de protecție a plantelor”:– SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor; – domeniul ”Bunăstarea animalelor” cuprinde cerințe legale în materie de gestionare (SMR) pentru bunăstarea animalelor, după cum urmează:– SMR 11 - Norme minime privind protecția vițeilor; – SMR 12 - Norme minime de protecție a porcinelor; – SMR 13 - Protecția animalelor de fermă (la 01-11-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 )  +  Articolul 4 Sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate1. Constatarea neconformității și aplicarea sancțiunilor pentru ecocondiționalitate În cazul în care normele privind ecocondiționalitatea nu sunt respectate în orice moment în cursul unui an calendaristic și dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acțiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea unică de plată începând cu anul 2016, cuantumul total al plăților efectuate sau care urmează să fie efectuate beneficiarului (denumit în continuare cuantumul total) trebuie să fie redus ori beneficiarul să fie exclus de la plată, prin aplicarea unei sancțiuni administrative. Sancțiunea administrativă se aplică dacă neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului și/sau dacă vizează suprafața exploatației agricole a beneficiarului sau animalele deținute. Valoarea sancțiunilor administrative pentru un an calendaristic nu trebuie să depășească cuantumul total la care ar avea dreptul fermierul vizat dacă acesta îndeplinește condițiile pentru respectiva plată în cadrul schemei/măsurii de plată/ajutorului/sprijinului solicitat.2. Nerespectarea datorată neglijenței Dacă nerespectarea se datorează neglijenței unui fermier, sancțiunea administrativă calculată este de 3% din cuantumul total. Pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide reducerea acestui procent la 1% sau creșterea până la 5% din cuantumul total (tabelul 1). Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepția celor considerate intenționate, sancțiunea administrativă stabilită în cazul primei nerespectări repetate a aceleiași neconformități se triplează. În cazul repetițiilor viitoare ale aceleiași nereguli, rezultatul reducerii fixate pentru repetarea precedentă se va înmulți de fiecare dată cu trei. Reducerea maximă nu va depăși 15% din cuantumul total.3. Nerespectarea deliberată (intenția) Dacă fermierul nu a respectat în mod intenționat o condiție, sancțiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din cuantumul total (tabelul 1). Pe baza rezultatelor din raportul de control se decide reducerea procentului în cauză până la maximum 15% sau, după caz, creșterea până la 100% din cuantumul total (tabelul 1). În cazurile de neconformitate deliberată cu niveluri mari de amploare, gravitate sau persistență (neconformități ale căror efecte sunt răspândite și la alte ferme, de gravitate mare, permanente), în plus față de reducerea stabilită, în general, la 20% din cuantumul total, beneficiarul este exclus în următorul an calendaristic de la toate plățile prevăzute la art. 1.4. Aplicarea sancțiunilor pentru ecocondiționalitate În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijență situația în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiție ca fiind neconformă. În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiție situația în care în cel puțin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiție ca fiind neconformă. Sancțiunile administrative pentru nerespectarea normelor privind ecocondiționalitatea (GAEC + SMR) sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1. Sancțiunile administrative pentru nerespectarea ecocondiționalității
  Tipul neconformității Amploarea Gravitatea**)Persistența**) Sancțiune - % - Prima repetiție A 2-a repetiție A 3-a repetiție A 4-a repetiție
  Neglijență*)Limitare la fermă Mică Nepermanentă (rectificabilă)Nu este cazul pentru SMR N/A N/A N/A N/A
  ***) 0% + Notificare 1-GAEC N/A N/A N/A N/A
  Nepermanentă 1% 3% 9% + Notificare 215% + Notificare 381%
  Permanentă 3% 9% 15% + Notificare 281% 100%
  Medie Nepermanentă 3% 9% 15% + Notificare 281% + Notificare 3100%
  Permanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Mare Nepermanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Permanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Răspândireasupra altor ferme Mică Nepermanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Permanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Neglijență*)Răspândireasupra altor ferme Medie Nepermanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Permanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Mare Nepermanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Permanentă 5% 15% + Notificare 245% + Notificare 3100% și excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură
  Intenție Limitare la fermă Mică Nepermanentă 15% 100% + excluderea de la măsură în anul următor Exclus de la măsură Exclus de la măsură
  Permanentă 20%
  Medie Nepermanentă 20%
  Permanentă 30%
  Mare Nepermanentă 50%
  Permanentă 100% + excluderea de la măsură în anul următor****) Exclus de la măsură Exclus de lamăsură
  Răspândireasupra altor ferme Mică Nepermanentă 30% 100% + excluderea de la măsurăîn anul următor Exclus de lamăsură
  Permanentă 40%
  Medie Nepermanentă 40%
  Permanentă 60%
  Mare Nepermanentă 80%
  Permanentă 100% + excluderea dela măsură în anul următor ****) Exclus de lamăsură Exclus de lamăsură
  *) Notificări pentru nerespectare:– notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate și care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul;– notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecințele care vor apărea în cazul nerespectării normelor de ecocondiționalitate și în anul următor;– notificarea 3 reprezintă înștiințarea fermierului cu privire la declararea ca intenție a nerespectării ecocondiționalității. **) Definirea criteriilor de gravitate pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate este prevăzută în tabelele 2, 3, 4 pentru SMR și în tabelele 5, 6, 7 pentru GAEC. Definirea criteriilor de persistență pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate este prevăzută în tabelul 2 pentru SMR și în tabelul 5 pentru GAEC. ***) Normele de ecocondiționalitate care pot fi remediate de către fermier vizează GAEC 1 și GAEC 5.2. ****) În cazurile de neconformitate deliberată cu niveluri mari de amploare, gravitate sau persistență, în plus față de reducerea stabilită, în general, la 20% din cuantumul total, beneficiarul este exclus în următorul an calendaristic de la toate plățile prevăzute la art. 1.
  În cazul în care fermierului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie să înștiințeze Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) cu privire la remedierea neconformităților cel târziu până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înștiințează APIA în termen/înștiințează APIA că nu a remediat problemele semnalate în termenul-limită, acesta va fi sancționat retroactiv cu cel puțin 1% din cuantumul total rezultat din schemele și măsurile de sprijin finanțate din fondurile europene sau din bugetul național. În cazul în care fermierul înștiințează APIA în termen cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experții APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.Tabelul 2. Criteriile de gravitate și persistență, nivelul de gravitate și persistență și descrierea acestora pentru SMR care se verifică la nivelul parcelei și se determină prin raportarea suprafeței/numărului de animale neconforme la suprafața determinată/numărul de animale verificate
  CriteriuNivelDefiniție
  Gravitate (în cazul SMR care se verifică la nivelul parcelei) MicăNerespectarea afectează >0-<30% din suprafața determinată a fermei [SMR 1 pentru elementele de control 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.g), SMR 2 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 3 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 10 pentru elementul de control 4].
  Nerespectarea afectează >0-<10% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8).
  MedieNerespectarea afectează ≥30-<50% din suprafața determinată a fermei [SMR 1 pentru elementele de control 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.g), SMR 2 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 3 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 10 pentru elementul de control 4].
  Nerespectarea afectează ≥10-<20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8).
  MareNerespectarea afectează ≥50% din suprafața determinată a fermei [SMR 1 pentru elementele de control 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f), 1.g), SMR 2 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 3 pentru elementele de control 1.a), 2.a), 2.b), 2.c), SMR 10 pentru elementul de control 4].
  Nerespectarea afectează ≥ 20% din numărul de animale din cadrul fermei (SMR 6-8).
  PersistențăNepermanentăCondiții nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
  PermanentăCondiții nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
  (la 23-10-2018, Tabelul nr. 2, Punctul 4. , Articolul 4 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.416 din 11 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 23 octombrie 2018 )
  În cazul cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) care se verifică la nivelul exploatației, "Gravitatea" este definită conform tabelului 3.Tabelul 3. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate pentru cerințele SMR detaliate pe elemente de control aferente fiecărei cerințe obligatorii pentru fermieri, care se verifică la nivelul exploatației
  Specificare SMRElementul de control, conform raportului de controlCerința verificată, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioareNivelul la care se va realiza controlulGravitate
  SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole1.a1.a)exploatațiemare
  1.h1.h)exploatațiemare
  22exploatațiemare
  SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice1.b1.b)exploatațiemedie
  SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1.b1.b)exploatațiemedie
  SMR 4 - Principii și cerințe generale ale legislației alimentare și proceduri în domeniul siguranței produselor alimentare1.a1.c), 1.g), 1.i)exploatațiemare
  1.b1.a), 1.b)exploatațiemare
  1.c1.a), 1.d), 1.h)exploatațiemare
  1.d1.g)exploatațiemedie
  1.e1.d), 1.e)exploatațiemedie
  1.f1.d)exploatațiemedie
  1.g1.c), 1.f)exploatațiemedie
  1.h1.f), 1.h)exploatațiemedie
  1.i1.h)exploatațiemedie
  1.j1.g), 1.i)exploatațiemedie
  1.k1.f), 1.i)exploatațiemedie
  2.a2.a), 2.b), 3.a), 3.b)exploatațiemare
  2.b2.c), 2.e), 4exploatațiemare
  2.c4, 5exploatațiemedie
  2.d2.d), 4exploatațiemedie
  SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal, tireostatic și betaagoniste în creșterea animalelor1.a3.a)exploatațiemare
  1.b3.a), 3.b), 3.c), 3e)exploatațiemare
  1.c3d), 3f)exploatațiemare
  2.a1, 2exploatațiemare
  SMR 9 - Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile - EST1.a1, 6exploatațiemare
  1.b2exploatațiemare
  1.c1, 6exploatațiemare
  1.d4exploatațiemare
  1.e3, 5exploatațiemare
  1.f6exploatațiemare
  SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor11exploatațiemare
  22exploatațiemedie
  33exploatațiemare
  55exploatațiemare
  66exploatațiemare
  SMR 11 - Norme minime privind protecția vițeilor1art. 3 alin. (1) și (2) din Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția vițeilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72/2005exploatațiemică
  2art. 4 din Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția vițeilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72/2005 și anexa la norma sanitară veterinarăexploatațiemică
  SMR 12 - Norme minime de protecție a porcinelor1art. 3 din Norma sanitară veterinară care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările și completările ulterioareexploatațiemică
  2art. 4 din Norma sanitară veterinară care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anexa la norma sanitară veterinarăexploatațiemică
  SMR 13 - Protecția animalelor de fermă1art. 4 din Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005 și anexa la norma sanitară veterinarăexploatațiemedie
  (la 23-10-2018, Tabelul nr. 3, Punctul 4. , Articolul 4 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.416 din 11 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 23 octombrie 2018 )
  Tabelul 4. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate pentru cerințele SMR 6-8 detaliate pe elemente de control aferente fiecărei cerințe obligatorii pentru fermieri, care se verifică la nivelul exploatației, în funcție de numărul de animale neconforme raportat la efectivul total verificat de animale al exploatației, exprimat procentual
  Specificare SMR Elementul de control,conform raportului de control Cerința verificată, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015, cu modificările ulterioare Nivelul la carese va realiza controlul Gravitate
  SMR 6 - Identificarea și înregistrarea suinelor a) 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 2.c), 3.a), 3.b), 3.c) exploatație Conform tabelului 2
  b) 1.d), 2.f), 3.d) exploatație Conform tabelului 2
  c) 1.c), 1.e), 2.d), 2.e), 3.e), 3.f) exploatație Conform tabelului 2
  d) 3.g) exploatație Conform tabelului 2
  e) 2.d) exploatație Conform tabelului 2
  f) 1.f), 2.g) exploatație Conform tabelului 2
  SMR 7 - Identificarea și înregistrarea bovinelor a) 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 2.c), 3.a), 3.b), 3.c) exploatație Conform tabelului 2
  b) 1.d), 2.f), 3.d) exploatație Conform tabelului 2
  c) 1.f), 1.g), 2.h), 2.i), 3.e) exploatație Conform tabelului 2
  d) 1.c), 1.d), 1.i), 2.d), 2.e), 2.k), 3.f), 3.h) exploatație Conform tabelului 2
  e) 1.h), 2.j), 3.g) exploatație Conform tabelului 2
  f) 2.d) exploatație Conform tabelului 2
  g) 1.e), 2.g) exploatație Conform tabelului 2
  h) 1.e), 2.g), 3.b) exploatație Conform tabelului 2
  SMR 8 - Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprină a) 1.a), 1.b), 2.a), 2.b), 2.c), 3.a), 3.b), 3.c) exploatație Conform tabelului 2
  b) 1.d), 2.f), 3.e) exploatație Conform tabelului 2
  c) 1.c), 2.e), 3.d) exploatație Conform tabelului 2
  d) 1.b), 2.d) exploatație Conform tabelului 2
  e) 1.e), 2.g) exploatație Conform tabelului 2
  f) 1.a), 1.e), 2.g) exploatație Conform tabelului 2
  Tabelul 5. Criterii de stabilire a nivelului de gravitate și persistență pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul parcelei și descrierea acestora
  CriteriuNivelDefiniție
  GravitateMicăNerespectarea afectează >0-<30% din suprafața determinată a fermei pentru GAEC 1.1*), GAEC 1.2*), GAEC 5.1, GAEC 5.2*), GAEC 6.1, GAEC 7.1, GAEC 7.2, GAEC 7.3.
  MedieNerespectarea afectează ≥30-<50% din suprafața determinată a fermei pentru GAEC 1.1, GAEC 1.2, GAEC 5.1, GAEC 5.2, GAEC 6.1, GAEC 7.1, GAEC 7.2, GAEC 7.3.
  MareNerespectarea afectează ≥50% din suprafața determinată a fermei pentru GAEC 1.1, GAEC 1.2, GAEC 2, GAEC 3, GAEC 5.1, GAEC 5.2, GAEC 6.1, GAEC 6.2, GAEC 7.1, GAEC 7.2, GAEC 7.3.
  PersistențăNepermanentăCondiții nerespectate care pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
  PermanentăCondiții nerespectate care nu pot fi rectificate pe parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul
  *) În cazul GAEC 1.1, GAEC 1.2 și GAEC 5.2, pentru neconformități cu gravitate mai mică de 3%, autoritatea competentă notifică beneficiarului constatarea și obligația de a lua măsuri de remediere până la data de 30 iunie a anului următor celui în care s-au constatat neconformitățile. Autoritatea competentă va întreprinde acțiunile necesare pentru a se asigura că beneficiarul a remediat nerespectarea/nerespectările în cauză. În situația în care beneficiarul nu a efectuat acțiunile de remediere a nerespectărilor constatate sau nu a înștiințat APIA în termenul prevăzut mai sus în privința remedierii, autoritatea competentă va aplica sancțiunea administrativă de 1% din cuantumul total.În cazul standardelor GAEC care se verifică la nivelul exploatației, «gravitatea» este definită conform tabelului 6. (la 23-10-2018, Tabelul nr. 5, Punctul 4. , Articolul 4 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.416 din 11 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 23 octombrie 2018 )
  Tabelul 6. Criterii de stabilire a gravității pentru standardele GAEC care se verifică la nivelul exploatației (ref. text GAEC 3 - element de control 3.1)
  Specificare GAECElementul de control conform raportului de controlControlul se va realiza la nivelul parcelei/exploatațieiÎncadrare gravitate
  GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale3.1exploatațiemare
  (la 01-11-2019, Tabelul 6 din Punctul 4. , Articolul 4 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 )
  Tabelul 7. Criterii gravitate GAEC 4 care se verifică la nivelul parcelei și se evaluează în funcție de gradul de acoperire a terenului arabil pe timpul iernii
  Criteriu Nivel Definiție
  Gravitate Mică - între 15% și 20% (>15% - ≤20%) din suprafața arabilă totală a fermei
  Medie - între 0% și 15% (>0% - ≤15%) din suprafața arabilă totală a fermei
  Mare - 0% din suprafața arabilă a fermei
  5. Sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitateA. "Sancțiunea administrativă pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancțiuni administrative dintre cele stabilite în cadrul fiecăruia dintre domeniile "mediu, schimbări climatice și bune condiții agricole ale terenurilor", "sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" și "bunăstarea animalelor". Sancțiunea administrativă pe domeniu" se stabilește astfel:a) pentru domeniul "Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor" este cea mai mare sancțiune dintre cele aplicate pentru normele din cadrul aspectelor: "Apă", "Sol și stoc de carbon", "Biodiversitate" și "Peisaj, nivel minim de întreținere";b) pentru domeniul "Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor" este cea mai mare sancțiune dintre cele aplicate pentru normele din cadrul aspectelor: "Siguranța alimentară", "Identificarea și înregistrarea animalelor", "Bolile animalelor" și "Produse de protecție a plantelor";c) pentru domeniul "Bunăstarea animalelor" este cea mai mare sancțiune dintre cele aplicate pentru normele din cadrul aspectului "Bunăstarea animalelor".B. "Sancțiunea administrativă calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancțiunilor administrative finale pentru fiecare dintre domeniile:a) Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor;b) Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor;c) Bunăstarea animalelor.C. "Sancțiunea administrativă aplicată" fermierului:a) în cazul în care sancțiunile administrative finale stabilite pentru nerespectarea cerințelor din domeniile prevăzute la lit. B sunt datorate neglijenței, este:– "sancțiunea calculată", dacă "sancțiunea calculată" este ≤5%;– 5%, dacă "sancțiunea calculată" este >5%;b) în cazul în care cel puțin o sancțiune finală stabilită pentru nerespectarea cerințelor din unul dintre domeniile prevăzute la lit. B este datorată repetiției, este: * pentru prima repetiție:– "sancțiunea calculată", dacă "sancțiunea calculată" este ≤15%;– 15%, dacă "sancțiunea calculată" este >15%; * pentru a doua repetiție:– "sancțiunea administrativă calculată", conform tabelului 1 după notificarea fermierului;c) în cazul în care sancțiunile administrative finale stabilite pentru nerespectarea cerințelor din domeniile prevăzute la lit. B se datorează acțiunii intenționate a fermierului, este:– 20%, dacă "sancțiunea calculată" este ≤20%;– "sancțiunea calculată", dacă "sancțiunea calculată" este >20%, dar nu mai mult de 100%.
   +  Anexa nr. 2

  ELEMENTELE DE CONTROL
  privind respectarea normelor de ecocondiționalitate
  în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri
  Tabelul 1. Elemente de control privind respectarea bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC)
  Specificare GAECElemente de control (Se verifică conform raportului de control.)Nivelul la care se va realiza controlul
  GAEC 1 - Crearea/Menținerea benzilor-tampon (fâșii de protecție) în vecinătatea apelor de suprafață1.1 - Menținerea fâșiilor de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață. Lățimea minimă a fâșiilor de protecție este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% și de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apăparcelă
  1.2 - Existența fâșiilor de protecție pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață (respectarea obligației privind înființarea și menținerea fâșiilor de protecție, în cazul în care acestea nu există)parcelă
  GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigații în agricultură2.1 - Documentele doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigații [autorizația de utilizare a apei pentru irigații eliberată de către ANAR; calitatea de membru al unei organizații a utilizatorilor de apă pentru irigații; contractul de irigații al acesteia încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) sau contractul de irigații încheiat între beneficiar și ANIF]; existența indiciilor de utilizare a apei pentru irigare (instalații de irigare în funcțiune pe teren, culturi recent irigate)parcelă
  GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase enumerate în Lista I și Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE, în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale3.1 - Utilizarea de către fermieri a produselor ce conțin substanțe periculoase enumerate în Lista I și Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE, în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale, care sunt utilizate în agricultură; - Existența unor indicii privind evacuarea directă a produselor ce conțin substanțe periculoase utilizate în agricultură; - Luarea măsurilor de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor periculoase utilizate în agricultură, precum: • respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, conform Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;• respectarea normelor tehnice privind depozitarea, manipularea și aplicarea îngrășămintelor chimice și organice de origine animală în exploatațiile agricole, conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările și completările ulterioare; • existența, valabilitatea actelor de reglementare (avize, acorduri, autorizații) deținute de fermieri pentru activitățile pe care le desfășoară și respectarea condițiilor prevăzute de acestea cu privire la protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase parcelă și exploatație*)
  GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului4.1 - Acoperirea, pe timpul iernii, a terenului arabil cu culturi de toamnă și/sau lăsarea terenului arabil nelucrat după recoltare pe cel puțin 20% din suprafața arabilă totală a fermeiparcelă
  GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condițiile locale specifice pentru limitarea eroziunii5.1 - Efectuarea, de-a lungul curbelor de nivel, a lucrărilor solului, inclusiv a semănatului pe parcelele situate în blocuri fizice cu panta medie mai mare de 12%, cultivate cu plante prășitoareparcelă
  5.2 - Existența teraselor pe terenul agricol, menținerea teraselor în bune condiții agricole ale terenurilor și înierbarea taluzurilorparcelă
  GAEC 6 - Menținerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicția de a incendia miriștile arabile6.1 - Corespondența dintre cultura declarată de floarea-soarelui și cea constatată la controlul pe teren, iar rezultatele din controlul pe teren vor fi preluate în controlul administrativ, comparate cu datele istorice privind amplasarea culturii de floarea-soareluiparcelă**)
  6.2 - Existența unor indicii privind arderea miriștilor sau a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanenteparcelă
  GAEC 7 - Menținerea particularităților de peisaj, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe ternul agricol7.1 - Menținerea particularităților de peisaj, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați - Menținerea teraselor existente pe terenul agricolparcelă
  7.2 - Luarea măsurilor pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol, precum tăierea/cosirea manuală sau mecanică a acestoraparcelă
  7.3 - Existența unor indicii privind tăierea gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, cuprinsă între 15 martie - 30 iunieparcelă
  *) Pentru elementul de control aferent GAEC 3, verificarea pe teren se efectuează atât la nivelul parcelei agricole (respectarea interdicției privind evacuarea directă a produselor de protecție a plantelor, regulatori de creștere, azotați, azotiți și fosfați din îngrășăminte), cât și la nivelul exploatației agricole (respectarea interdicției privind evacuarea directă de biocide, produse de uz veterinar, produse petroliere, produse pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare și decontaminare în fermă, alte substanțe periculoase enumerate în Lista I și Lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE, precum și respectarea măsurilor de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor periculoase utilizate în agricultură). **) Pentru elementul de control aferent GAEC 6.1, verificarea se efectuează la nivelul parcelei agricole, la controlul administrativ, pe baza datelor istorice și pe baza rezultatelor controlului pe teren. (la 01-11-2019, Tabelul 1 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 527 din 24 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 01 noiembrie 2019 )
  Tabelul 2. Elemente de control privind respectarea cerințelor legale în materie de gestionare (SMR)
  Specificare SMRElemente de control (Se verifică, conform raportului de control.)Nivelul la care se va realiza controlul
  SMR 1 - Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricoleÎn scopul protecției resurselor de apă împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, se verifică: 1.a - existența capacităților de stocare a gunoiului de grajd (platforme comunale/sisteme individuale), fără defecte structurale, precum și mărimea acestor capacități având în vedere asigurarea necesarului de stocare a gunoiului de grajd în raport cu producția de gunoi (efectivele de animale) și durata de stocare conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole. Inspectorul verifică și calculează mărimea spațiului de depozitare în funcție de numărul și specia de animale aflate în exploatație pe perioada de un an;exploatație
  1.b - respectarea perioadelor de aplicare a gunoiului de grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de interdicție pentru aplicarea îngrășămintelor organice, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole;parcelă
  1.c - în planul de fertilizare, cantitatea de azot (substanță activă) provenită din aplicarea îngrășămintelor organice pe terenul agricol (la nivel de parcelă/cultură) în decursul unui an agricol, care nu trebuie să depășească 170 kg azot s.a./ha; - în documentele de intrare, cantitatea de gunoi de grajd; - existența și corectitudinea completării planului de fertilizare. Planul de fertilizare simplificat trebuie întocmit pe baza standardelor privind cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol; - asigurarea distribuirii uniforme a îngrășămintelor pe terenul agricol;parcelă
  1.d - exploatațiile care practică agricultura în sistem irigat sau exploatațiile în care producția planificată necesită o cantitate mai mare de azot decât cea prevăzută de standardele privind cantitățile maxime de azot care pot fi aplicate pe terenul agricol, pentru care este obligatorie aplicarea unui plan de fertilizare întocmit pe baza studiului agrochimic, în conformitate cu prevederile Codului de bune practici agricole; - rezultatele studiului agrochimic (analizelor de sol) și planificarea aplicării îngrășămintelor cu azot la nivelul parcelelor din cadrul exploatației (planul de fertilizare) în sensul posibilității depășirii cantității-limită de 170 kg azot s.a./ha pe suprafețele irigate pentru care există analiza solului și planificarea fertilizării;parcelă
  1.e - existența unor indicii privind aplicarea îngrășămintelor organice sau minerale pe terenul agricol în condiții meteorologice și pedologice nefavorabile (terenuri saturate cu apă, inundate, înghețate sau acoperite de zăpadă);parcelă
  1.f - existența unor indicii privind aplicarea îngrășămintelor organice pe terenul arabil cu panta mai mare de 12% și neîncorporarea acestora în sol după aplicare;parcelă
  1.g - menținerea fâșiilor de protecție existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea zonelor de protecție a apelor de suprafață, precum și prezența urmelor de îngrășăminte organice și chimice pe suprafețele de teren agricol ce constituie fâșii de protecție în zonele de protecție a apelor de suprafață sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică a surselor de captare a apelor potabile/minerale și a lacurilor terapeutice, ce indică nerespectarea cerinței. Se verifică lățimea acestora, în funcție de panta terenului;parcelă
  1.h - păstrarea de către fermieri a evidenței suprafețelor agricole utilizate, structura culturilor (plan de cultură), efectivele de animale, planul de fertilizare sau documente de livrare/expediere a îngrășămintelor;exploatație
  2. - deținerea de către fermieri a actelor de reglementare în domeniul protecției mediului și/sau gospodăririi apelor și respectarea condițiilor stabilite de acestea cu privire la depozitarea, manipularea și aplicarea îngrășămintelor organice și minerale pe terenul agricol.exploatație
  SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbaticePentru fermierii care dețin/administrează terenuri agricole și care desfășoară activități în perimetrul ariilor de protecție specială avifaunistică se verifică: 1.a - existența suprafeței agricole a fermierilor în perimetrul ariilor de protecție specială avifaunistică în aplicația IPA Online/SIVGIS; - respectarea restricțiilor prevăzute în planul de management și în regulamentul ariei în ceea ce privește utilizarea suprafețelor de teren cu destinație agricolă și regimul activităților agricole;parcelă
  1.b - deținerea de către fermieri a actelor de reglementare (autorizația de mediu/acordul de mediu/avizul de mediu/avizul Natura 2000 pentru proiecte sau planuri ori avizul custodelui/administrației ariei), în situația în care aceste activități pot afecta în mod semnificativ ariile protejate;exploatație
  2.a - existența indiciilor privind metodele/mijloacele de capturare intenționată și ucidere a păsărilor sălbatice;parcelă
  2.b - existența unor indicii privind deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau a ouălor din natură;parcelă
  2.c - existența unor indicii privind perturbarea intenționată a păsărilor sălbatice, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, prin activități ce contravin scopului de protecție și conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetației, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive și a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau schimbări în folosința terenurilor și în cursul apelor, precum și alte activități ce contravin scopului de protecție și conservare a ariei naturale protejate.parcelă
  SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbaticăPentru fermierii care dețin/administrează terenuri agricole și care desfășoară activități în perimetrul ariilor naturale protejate se verifică:1.a - existența suprafeței agricole a fermierilor în perimetrul ariilor de protecție specială avifaunistică în aplicația IPA Online/SIVGIS; - respectarea restricțiilor prevăzute în planul de management și în regulamentul ariilor în ceea ce privește utilizarea suprafețelor de teren cu destinație agricolă și regimul activităților agricole;parcelă
  1.b - deținerea autorizației de mediu/acordului de mediu/avizului de mediu/avizului demediu/avizului Natura 2000 pentru proiecte sau planuri ori avizul custodelui/administrației ariei, după caz, și respectarea condițiilor prevăzute de acestea;exploatație
  2.a - existența unor indicii privind orice formă de recoltare sau a unor indicii privind mijloacele de capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;parcelă
  2.b - existența unor indicii privind deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a animalelor sălbatice și perturbarea intenționată a animalelor sălbatice în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație, prin activități ce contravin scopului de protecție și conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetației, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive și a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol, schimbări în folosința terenurilor și în cursul apelor, precum și alte activități ce contravin scopului de protecție și conservare a ariei naturale protejate;parcelă
  2.c - existența unor indicii privind recoltarea florilor și a fructelor, precum și culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a plantelor sălbatice în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile lor biologice.parcelă
  SMR 4 - Principii și cerințe generale ale legislației alimentare și proceduri în domeniul siguranței produselor alimentarePentru fermierii care desfășoară activități de producție, prelucrare și punere pe piață a alimentelor și a hranei pentru animale se verifică: 1.a - existența registrului exploatației (intrări și ieșiri de efective, sacrificări, mortalitate, neutralizare cadavre etc.), completat la zi, conform prevederilor legale în vigoare; în cazul exploatațiilor nonprofesionale și al celor comerciale de tip A, acesta poate fi înlocuit de colecția de documente.exploatație
  1.b - deținerea de către fermier a documentelor privind originea și starea de sănătate a animalelor achiziționate în scopul producției de alimente. În cazul exploatațiilor nonprofesionale și al celor comerciale de tip A care plasează pe piață produse de origine animală, se verifică carnetul de sănătate, completat la zi, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit;exploatație
  1.c - completarea zilnică a datelor în Registrul de consultații și tratamente veterinare în fermă;exploatație
  1.d - deținerea de către fermier a documentelor privind natura și originea produselor furajere folosite în hrana animalelor sau introduse pe piață. În cazul exploatațiilor nonprofesionale și al celor comerciale de tip A nu se aplică;exploatație
  1.e - deținerea de către fermier a rezultatului analizelor pentru furajele și ingredientele folosite în hrana animalelor sau introduse pe piață. Se verifică buletinele de analiză conform planului de autocontrol numai în cazul exploatațiilor comerciale;exploatație
  1.f - deținerea de către fermier a evidențelor de către agricultor în privința produselor de protecție a plantelor și biocidele utilizate în realizarea produselor de origine animală sau vegetală. Nu se aplică la gospodăriile individuale;exploatație
  1.g - deținerea de către fermier a rezultatelor analizelor efectuate pe probe prelevate de la animale sau plante, care sunt importante pentru sănătatea umană. În cazul producătorilor de lapte se verifică buletinele de analiză privind calitatea laptelui în cazul în care laptele este plasat pe piață. În cazul în care hrana pentru animale este plasată pe piață, se verifică dacă agricultorul deține documentele privind înregistrarea/autorizarea ca operator în domeniul hranei pentru animale;exploatație
  1.h - existența datelor relevante pe eticheta produselor alimentare și a hranei pentru animale achiziționate sau distribuite pe piață. În cazul produselor alimentare de origine animală obținute în centrele de prelucrare a laptelui integrate în cadrul exploatației se verifică respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare;exploatație
  1.i - deținerea de către fermier a rețetei de utilizare a aditivilor furajeri în hrana animalelor, precum și a aditivilor alimentari în fabricarea produselor alimentare. Nu se aplică în cazul gospodăriilor individuale;exploatație
  1.j - existența planului fermei, iar circuitele pe care le utilizează în fermă și sistemul de depozitare a produselor să fie corespunzătoare. Se verifică modul în care fermierul aplică proceduri în vederea evitării contaminării încrucișate a produselor obținute, prin nerespectarea fluxurilor stabilite pentru circulația personalului, materiilor prime/produselor finite, materialelor de ambalaj, deșeurilor etc.;exploatație
  1.k - deținerea de către fermier a informațiilor cu privire la responsabilitățile directe în domeniul siguranței produselor alimentare și a hranei pentru animale, precum și existența facilităților de acces la astfel de informații/surse de informare.exploatație
  În cazul agricultorilor cu activitate în domeniul alimentar se verifică: 2.a - respectarea normelor generale privind igiena produselor alimentare la nivelul producției primare și operațiunilor asociate acesteia (transportul, depozitarea și manipularea de animale vii și produse primare la locul de producție, operațiunile de transport pentru livrarea acestora);exploatație
  2.b - respectarea regulilor de bune practici privind igiena produselor alimentare de origine animală în toate etapele producerii, prelucrării, depozitării și comercializării acestora, astfel: adăposturile pentru animale, spațiile în care se realizează mulsul, sacrificarea, abatorizarea, recoltarea produselor, echipamentele de muls, recoltare; animalele de producție, personalul de deservire, spațiile de depozitare a produselor, mijloacele de transport și distribuție;exploatație
  2.c - deținerea informațiilor cu privire la bunele practici privind igiena produselor alimentare de origine animală și nonanimală pe care le realizează la nivelul exploatației - deținerea unui exemplar al Ghidului de bune practici privind igiena produselor alimentare de origine animală și nonanimală;exploatație
  2.d - deținerea informațiilor cu privire la bunele practici privind utilizarea produselor de protecție a plantelor (erbicide, insecticide, fungicide etc.), a biocidelor și a produselor pentru dezinfecție și igienizare la nivelul fermei. Se aplică în cazul produselor obținute în centrele de prelucrare a laptelui integrate în cadrul exploatației.exploatație
  SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal, tireostatic și betaagoniste în creșterea animalelorLa nivelul exploatațiilor comerciale se verifică: 1.a - existența unui contract valabil încheiat cu un medic veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, care să asigure supravegherea sanitar-veterinară a animalelor de fermă;exploatație
  1.b - deținerea și completarea la zi a registrului de consultații și tratamente sanitar-veterinare la nivelul exploatației, urmărindu-se în special utilizarea substanțelor cu efect hormonal, tireostatic și betaagonist la animalele din specia bovine, ovine și caprine;exploatație
  1.c - respectarea perioadelor de așteptare pentru produsele medicinale veterinare care conțin substanțe cu acțiune tireostatică, estrogenă, androgenă și betaagonistă administrate în scop terapeutic;exploatație
  2.a - în cazul exploatațiilor noncomerciale (gospodării individuale) se verifică înscrierea tratamentelor efectuate cu substanțe cu efect hormonal, tireostatic și betaagoniste în registrul de consultații și tratamente (deținut de către medicul veterinar de liberă practică, care asigură supravegherea sanitar-veterinară a animalelor din gospodăriile populației și care, pentru acțiunile sanitar-veterinare strategice, este împuternicit de către direcția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor - DSVSA județeană din raza de activitate).exploatație
  SMR 6 - Identificarea și înregistrarea suinelor Pentru fermierii care dețin animale din specia suine se verifică: 1.a - identificarea animalelor conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de identificare și înregistrare a suinelor; se verifică fizic efectivul de animale prezent în exploatație;exploatație
  1.b - existența registrului exploatației din care să reiasă istoricul fiecărui animal ce s-a regăsit la un moment dat în exploatația respectivă;exploatație
  1.c - existența corespondenței între datele înscrise în Baza Națională de Date (BND), registrul exploatației și animalele din teren;exploatație
  1.d - înregistrarea în BND a efectivului de animale deținut la data de 01 ianuarie până la sfârșitul lunii ianuarie a anului în curs;exploatație
  1.e - predarea, spre distrugere, a crotaliilor recuperate de la animalele moarte sau sacrificate pentru consum propriu;exploatație
  1.f - existența unor animale ce și-au pierdut crotalia auriculară pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliei.exploatație
  SMR 7 - Identificarea și înregistrarea bovinelorPentru fermierii care dețin animale din specia bovine se verifică: 1.a - identificarea animalelor conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor;exploatație
  1.b - existența registrului exploatației, completat la zi, care să asigure trasabilitatea fiecărui animal ce a făcut obiectul verificării;exploatație
  1.c - ridicarea în termenul legal, de către proprietarul animalelor, a pașapoartelor bovinelor de la DSVSA județeană;exploatație
  1.d - existența corespondenței între datele din registrul exploatației, pașapoartele animalelor, datele din BND și situația din fermă;exploatație
  1.e - existența înscrierii în pașapoartele bovinelor în ceea ce privește schimbarea deținătorilor bovinelor;exploatație
  1.f - predarea, spre distrugere, a crotaliilor recuperate de la animalele moarte sau sacrificate pentru consum propriu;exploatație
  1.g - existența animalelor care și-au pierdut o singură crotalie auriculară pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliei;exploatație
  1.h - existența animalelor care și-au pierdut ambele crotalii auriculare pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliilor.exploatație
  SMR 8 - Identificarea și înregistrarea animalelor din speciile ovină și caprinăPentru fermierii care dețin animale din speciile ovine și caprine se verifică: 1.a - identificarea animalelor conform prevederilor legale în vigoare referitoare la sistemul de identificare și înregistrare a animalelor din specia ovine și caprine. Se verifică fizic efectivul de animale prezent în exploatație;exploatație
  1.b - existența registrului exploatației, completat la zi, care să asigure trasabilitatea fiecărui animal ce a făcut obiectul verificării;exploatație
  1.c - existența corespondenței între datele din registrul exploatației, datele din BND și situația din fermă;exploatație
  1.d - predarea, spre distrugere, a crotaliilor recuperate de la animalele moarte sau sacrificate pentru consum propriu;exploatație
  1.e - existența animalelor care și-au pierdut o singură crotalie auriculară pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliei;exploatație
  1.f - existența animalelor care și-au pierdut ambele crotalii auriculare pentru care proprietarul nu a comandat în termenul legal un duplicat al crotaliilor.exploatație
  SMR 9 - Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile - ESTPentru fermierii care dețin animale rumegătoare se verifică: 1.a - prelevarea probelor în caz de suspiciune privind nerespectarea interdicției totale de furajare, în vederea verificării respectării acesteia;exploatație
  1.b - respectarea de către fermier a obligației de a anunța orice îmbolnăvire sau moarte prin accesarea informațiilor din registrul de tratamente și consultații existent la medicul veterinar și a celor referitoare la exploatație din SNIIA;exploatație
  1.c - respectarea obligației de a nu da în consum carnea și alte produse provenite de la animalele în cauză, până când nu se cunoaște rezultatul testelor efectuate pentru depistarea EST, prin verificarea datei de emitere a buletinelor de analiză și a datei de sacrificare din SNIIA;exploatație
  1.d - respectarea de către fermier a măsurilor stabilite de medicul veterinar, prin verificarea actelor sanitar-veterinare utilizate în caz de suspiciune sau confirmare și a SNIIA în caz de suspiciune sau confirmare a EST;exploatație
  1.e - respectarea de către fermier a prevederilor privind punerea pe piața internă a bovinelor, ovinelor ori caprinelor aflate în proprietate sau îngrijire, în vederea completării certificatului de sănătate;exploatație
  1.f - respectarea obligației de a anunța orice sacrificare prin existența buletinelor de analiză pentru animalele pentru care este obligatorie testarea.exploatație
  SMR 10 - Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelorPentru fermierii care prin activitatea lor depozitează, manipulează sau utilizează produse de protecție a plantelor (p.p.p.) se verifică: 1. conformitatea produselor de protecție a plantelor utilizate în exploatație cu lista produselor omologate din baza de date PEST-EXPERTexploatație
  2. respectarea de către fermieri a instrucțiunilor de utilizare înscrise pe eticheta produselor de protecție a plantelor, în urma consultării bazei de date PEST-EXPERT, precum și dacă aceștia au utilizat p.p.p. doar în scopul menționat pe etichetă și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare (au respectat doza/ha.to, omologată, cultura, agentul de dăunare și respectarea momentului aplicării)exploatație
  3. deținerea autorizației de utilizare a produselor de protecție a plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T), în cazul folosirii acestor produseexploatație
  4. existența unor indicii (urme de tractor, urme de utilaje pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare, urme de ppp, aflate pe vegetația fâșiilor de protecție) privind efectuarea de tratamente cu produse de protecție a plantelor în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică și în alte zone protejate stabilite în condițiile legiiparcelă
  5. - modul de depozitare a produselor de protecție a plantelor; - modul de manipulare a produselor de protecție a plantelor și a deșeurilor (ambalaje ppp); în acest caz se verifică dacă sunt echipamente de protecție (salopete, cizme, mănuși, ochelari etc.); - modul de curățare a echipamentelor de protecție și a utilajelor utilizate în tratamente fitosanitare: fermierul trebuie să aibă condiții de stocare a apelor reziduale (fosă/recipienți de stocare); - modul de preluare a ambalajelor și a deșeurilor: fermierul trebuie să dețină un contract cu o unitate de preluare a deșeurilor/să justifice prin documente contabile (avize) că a predat ambalajele de la ppp, în termen de 90 de zile, conform art. 25din Ordonanța Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările și completările ulterioare. (Program SCAPA www.aiprom.ro); - modul de utilizare a produselor de protecție a plantelor: fermierul trebuie să dețină un proces-verbal de verificare a echipamentelor de stropit/erbicidat și de instruire a operatorilor care vor efectua tratamentele fitosanitare;exploatație
  6. deținerea registrului de evidență a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în cadrul exploatației agricole, precum și a Registrului de evidență a tratamentelor cu produsele de protecție a plantelor.exploatație
  SMR 11 - Norme minime privind protecția vițeilor1. - Se verifică respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (2) din Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția vițeilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72/2005.exploatație
  2. - Se verifică respectarea prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția vițeilor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72/2005 și anexei la norma sanitară veterinară.exploatație
  SMR 12 - Norme minime de protecție a porcinelor1. - Se verifică respectarea prevederilor art. 3 din Norma sanitară veterinară care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările și completările ulterioare.exploatație
  2. - Se verifică respectarea prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară care stabilește standarde minime pentru protecția porcinelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 202/2006, cu modificările și completările ulterioare, și anexei la norma sanitară veterinară.exploatație
  SMR 13 - Protecția animalelor de fermăSe verifică respectarea prevederilor art. 4 din Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005 și anexei la norma sanitară veterinară.exploatație
  (la 23-10-2018, Tabelul 2 din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.416 din 11 octombrie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 23 octombrie 2018 )
  -----