PROCEDURĂ din 12 septembrie 2019de decontare a voucherelor acordate persoanelor cu dizabilități, utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 24 octombrie 2019  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.360 din 12 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 861 din 24 octombrie 2019.
   +  Articolul 1Prevederile prezentei proceduri se utilizează exclusiv în cadrul proiectului „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“, proiect implementat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cofinanțat din Programul operațional Capital uman (POCU) - axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 )  +  Articolul 2(1) În vederea decontării voucherelor acordate persoanelor cu dizabilități și utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, la nivelul ANDPDCA se constituie Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, disponibilă permanent, în formă actualizată, pe site-ul www.anpd.gov.ro (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (2) Pentru a fi inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, operatorul economic depune la Registratura ANDPDCA din Calea Victoriei nr. 194 o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la ordin, cu precizarea produselor pe care intenționează să le comercializeze și prețul acestora (inclusiv TVA). (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (3) ANDPDCA lansează periodic, la intervale de 3 luni, prin postare pe site-ul www.anpd.gov.ro și publicarea anunțului într-un cotidian național, invitația de înscriere/completare în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces. Înscrierea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces este continuă. Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces se actualizează permanent și se publică pe site-ul www.anpd.gov.ro (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (4) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii privind includerea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, personalul din cadrul ANDPDCA cu atribuții în acest sens analizează documentele care însoțesc cererea, pentru a stabili îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Procedura de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/481/310/2019, cu modificările și completările ulterioare. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (5) În situația în care în urma analizării documentelor depuse se constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (4), în baza propunerii personalului ANDPDCA cu atribuții în acest sens, președintele ANDPDCA aprobă prin decizie includerea în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (6) În situația neîndeplinirii de către operatorul economic a condițiilor prevăzute la alin. (4), precum și în situația în care documentele depuse sunt neconforme, incomplete, ilizibile sau conțin ștersături, modificări ori se constată neconcordanțe în cuprinsul documentelor prezentate, se respinge solicitarea de includere în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces; operatorul economic este notificat în acest sens, cu precizarea motivației respingerii.(7) Operatorul economic respins în condițiile alin. (6) poate depune o nouă solicitare de includere în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces însoțită de documentele care reflectă remedierea deficiențelor constatate.  +  Articolul 3(1) Decontarea voucherelor se realizează doar către operatorii economici incluși în Lista furnizorilor/ producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, pentru produsele menționate în voucher, în baza documentului care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului/produselor, fără a depăși valoarea maximă a voucherului.(2) Dacă valoarea produsului achiziționat/produselor achiziționate este mai mare decât cea a voucherului, diferența este suportată de beneficiar.(3) În urma semnării de către titularul voucherului, pe de o parte, și operatorul economic, pe de altă parte, a documentului care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului/produselor, persoana cu dizabilități preia produsul/produsele și predă voucherul, care rămâne în posesia operatorului economic.(4) Furnizorii/Producători de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces menționați la alin. (1) solicită ANDPDCA validarea autenticității voucherului înainte de încheierea documentului care atestă transferul dreptului de proprietate a produsului/produselor. Solicitarea și comunicarea cu privire la validarea autenticității voucherului se realizează electronic prin adresa de e-mail asistive.furnizori@anpd.gov.ro. (la 03-08-2021, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 )  +  Articolul 4(1) În vederea decontării voucherelor, furnizorii de tehnologii/dispozitive asistive/tehnologii de acces depun lunar, la sediul ANDPDCA, în primele 15 zile ale lunii, voucherele în baza cărora au fost predate produsele, în luna calendaristică precedentă. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (2) Operatorul economic are obligația depunerii la sediul ANDPDCA în vederea decontării voucherelor a următoarelor documente:a) solicitarea de plată adresată ANDPDCA, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a; (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) b) formularul de decont, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2b;c) borderoul centralizator, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2c;d) voucherele în original, completate pe verso cu data utilizării, semnătura și ștampila furnizorului de tehnologie/ dispozitive asistive și de acces, precum și semnătura titularului acestuia;e) copii ale facturilor fiscale - emise beneficiarilor voucherelor, care cuprind denumirea și seria produsului/ produselor, seria numerică a voucherului, numele titularului voucherului; datele de identificare ale beneficiarilor menționați pe facturile fiscale trebuie să corespundă cu datele de identificare din C.I./B.I. și cu datele de identificare inscripționate pe vouchere. Factura fiscală este semnată atât de emitent, cât și de beneficiar; factura fiscală aferentă produsului/produselor pentru care va fi utilizat voucherul nu poate conține alte produse în afara celor menționate în lista produselor asistive; (la 03-08-2021, Alineatul (2) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) f) copii ale documentelor de plată aferente facturilor fiscale emise, în situația prevăzută la art. 3 alin. (2).g) copii ale C.I./B.I. ale beneficiarilor de vouchere;h) alte documente justificative pentru decontare (certificate de conformitate, certificate de garanție, proces-verbal de predare-primire etc.);i) declarație pe propria răspundere că produsele comercializate în baza voucherelor nu au fost decontate, în relația cu Casa de Asigurări de Sănătate, conform anexei nr. 2d. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (3) Solicitarea de plată, formularul de decont și borderoul centralizator sunt semnate obligatoriu de persoana/persoanele împuternicită/e de operatorul economic să semneze documentele predate ANDPDCA și de persoanele cu responsabilități economico-financiare (director economic, contabil-șef) și sunt ștampilate de furnizor. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (4) Voucherele neconforme din punctul de vedere al concordanței datelor de identificare inscripționate pe vouchere cu datele de identificare din C.I./B.I. beneficiar nu sunt acceptate spre decontare de către ANDPDCA. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (5) Facturile fiscale care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alin. (2) lit. e) nu sunt acceptate spre decontare de către ANDPDCA. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (6) Toate documentele depuse în copie conțin mențiunea „conform cu originalul“, semnătura și ștampila magazinului care a efectuat vânzarea produselor.  +  Articolul 5(1) În termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării de plată la Registratura ANDPDCA, personalul din cadrul ANDPDCA cu atribuții în acest sens întocmește documentația specifică efectuării plății numai după constatarea îndeplinirii condițiilor de plată. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) (2) În situația în care se constată neîndeplinirea condițiilor pentru efectuarea plății, personalul din cadrul ANDPDCA cu atribuții în acest sens comunică operatorului economic elementele care trebuie remediate. (la 03-08-2021, sintagma: ANPD a fost înlocuită de Punctul 4, Articolul II ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 )  +  Articolul 6Anexele nr. 2a-2d fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 2ala procedură
  Solicitarea de plată a operatorului economic
  - model -
  Denumirea operatorului economic .............................................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................
  SOLICITARE DE PLATĂ
  proiect „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“
  Societatea ................................, cu sediul în ......................., înregistrată la registrul comerțului sub nr. .........................., CIF/CUI ................................., în calitate de operator economic inclus în Lista furnizorilor/producătorilor de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces, reprezentată legal prin dl/dna ...................................., în calitate de .............., solicită plata sumei de ......................... lei în contul .........................., deschis la ................................., reprezentând contravaloarea voucherelor utilizate în luna ............... anul .................., conform Borderoului centralizator nr. ............ .din data .................... și documentelor justificative anexate.
  Semnătură autorizată,
  Administrator/Împuternicit
   +  Anexa nr. 2bla procedură
  Formular de decont
  - model -
  Denumirea operatorului economic ......................................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................
  FORMULAR DE DECONT VOUCHERE
  proiect „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“
  Anexăm prezentului decont documentele justificative privind decontarea contravalorii voucherelor primite de la beneficiari persoane cu dizabilități în luna ..........anul ........... .– Nr. vouchere utilizate ..................................– Total sumă de decontat (inclusiv TVA) ............................– Cont trezorerie ..............................................– Denumirea unității de trezorerie ................................Documente justificative anexate:– Borderoul centralizator nr. ............ din data .............;– vouchere în original;– copii ale facturilor fiscale, cu mențiunea „conform cu originalul“;– copii ale documentelor de plată, aferente facturilor fiscale emise, cu mențiunea „conform cu originalul“, în situația în care valoarea produsului achiziționat/produselor achiziționate este mai mare decât cea a voucherului; (la 03-08-2021, sintagma: produsului achiziționat a fost înlocuită de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 519 din 11 iunie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 03 august 2021 ) – copii ale C.I./B.I. ale beneficiarilor de vouchere, cu mențiunea „conform cu originalul“;– copii ale certificatelor de garanție pentru tehnologiile și dispozitivele asistive și tehnologiile de acces comercializate, cu mențiunea „conform cu originalul“;– copii ale documentelor privind primirea instrucțiunilor de către beneficiarul voucherului, confirmată prin semnătura acestuia, cu mențiunea „conform cu originalul“;– declarație pe propria răspundere că produsele comercializate în baza voucherelor nu au fost decontate în relația cu casa de asigurări de sănătate;– alte documente justificative pentru decontare, cu mențiunea „conform cu originalul“.
  Semnătură autorizată,
  Administrator/Împuternicit
   +  Anexa nr. 2cla procedură
  Borderou centralizator
  - model -
  Denumirea operatorului economic .............................................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................
  BORDEROU CENTRALIZATOR
  proiect „Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități“
  Nr. crt.Numele și prenumele beneficiarului voucheruluiCNPNr./seria voucheruluiNr./data facturii fiscaleValoarea totală a facturii/lei (TVA inclus)Valoarea decontată a voucherului (lei)Valoarea neutilizată din valoarea voucherului (lei)
  TOTALTOTALTOTAL

  Semnătură autorizată,
  Administrator/Împuternicit
   +  Anexa nr. 2dla procedură
  Declarație pe propria răspundere cu privire la nedecontarea produselor comercializate
  în baza voucherelor în relația cu casa de asigurări de sănătate
  - model -
  Denumirea operatorului economic .............................CIF/CUI ........................................Nr. ............. data ..........................Subsemnatul, ........................, reprezentant legal al operatorului economic ............................, furnizor/producător de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces,cunoscând că falsul în declarații este pedepsit în conformitate cu art. 326 din Codul penal, declar pe propria răspundere că produsele comercializate în baza voucherelor nu au fost decontate în relația cu casa de asigurări de sănătate.
  Semnătură autorizată,
  Administrator/Împuternicit
  -----