HOTĂRÂRE nr. 8 din 27 septembrie 2019privind radierea din Registrul general a Societății IATSA LEASING INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare
EMITENT
  • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 17 octombrie 2019    Având în vedere aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/11.333 din 12.08.2019 privind propunerea de radiere din Registrul general ținut la Banca Națională a României a instituției financiare nebancare IATSA LEASING INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., întocmită în baza constatărilor acțiunii de supraveghere desfășurate în perioada 18.06.2019-21.06.2019, respectiv că Societatea IATSA LEASING INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. nu a respectat prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Lege), coroborate cu cele ale art. 39 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulament), punând astfel Banca Națională a României în imposibilitatea de a realiza monitorizarea/efectuarea de inspecții la sediul entității în cauză, potrivit prevederilor art. 43 din Lege, precum și faptul că nu a transmis Băncii Naționale a României raportarea privind situațiile financiare anuale pentru data de 31.12.2018 și nici raportările financiare trimestriale, respectiv semestriale, pentru datele de 31.03.2019 și 30.06.2019, încălcând astfel prevederile art. 27 alin. (2) din Regulament, cele ale art. 3 și 4 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situației privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată și necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităților supravegheate de Banca Națională a României, altele decât instituțiile de credit, ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările și completările ulterioare, cele ale pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 55 alin. (1) din Lege, precum și cele ale art. 3 și 4 din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situațiilor financiare periodice și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aplicabile instituțiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile cap. II pct. 1.3 și 3.1 din anexa la ordinul sus-menționat,fapte ce intră sub incidența prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) și c) din Lege,în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (2) lit. e) din Lege, în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Lege și ale art. 1 coroborat cu pct. 2 din anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României și a prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2017 privind numirea unui membru al Consiliului de administrație și viceguvernator al Băncii Naționale a României,Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința din data de 3 septembrie 2019, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul 1Se radiază din Registrul general Instituții Financiare Nebancare Societatea IATSA LEASING INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A., cu sediul social în București, strada Moinești nr. 34, sectorul 6, înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu nr. J40/7064/2004, cod unic de înregistrare 16384048, înscrisă în Registrul general ținut la Banca Națională a României cu nr. RG-PJR-41-080113 din data de 9.05.2007 și, implicit, se interzice acestei societăți desfășurarea activității de creditare.  +  Articolul 2Societatea IATSA LEASING INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ - S.A. are drept de contestație la Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre își produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României,
    Mugur Constantin Isărescu
    București, 27 septembrie 2019.Nr. 8.-----