REGULAMENT din 1 octombrie 2019privind transferul, detașarea și delegarea procurorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU PROCURORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 17 octombrie 2019    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 817 din 1 octombrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 17 octombrie 2019.
     +  Capitolul I Transferul procurorilor  +  Articolul 1(1) Transferul procurorilor de la un parchet la alt parchet se aprobă, la cererea celor în cauză, de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Transferul nu poate fi aprobat la un parchet ierarhic superior celui la care are dreptul de a funcționa, potrivit legii. (3) Procurorii nu pot fi transferați la Direcția Națională Anticorupție, la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.(4) Procurorii care au promovat efectiv în funcții de execuție la parchete superioare nu pot fi transferați timp de cel puțin 2 ani de la data promovării.(5) Persoanele numite în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi transferate timp de cel puțin 3 ani de la numirea în funcție.  +  Articolul 2(1) Anunțul privind organizarea unei sesiuni de transfer se publică însoțit de o listă ce va cuprinde posturile vacante de execuție de la toate unitățile de parchet, precum și posturile ce urmează a se vacanta.(2) Posturile vacante de conducere nu se ocupă prin transfer.(3) Prin posturi ce urmează a se vacanta se înțelege acele posturi cu privire la care s-a decis, anterior publicării listei menționate la alin. (1) sau cel târziu la data publicării acesteia, promovarea la parchetele superioare, numirea în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau a Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, transferul, numirea procurorilor în funcția de judecător ori eliberarea din funcție.(4) Cererile de transfer se depun la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 15 zile de la data publicării anunțului menționat la alin. (1). Dispozițiile art. 181 și 182 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător.(5) Cererile de transfer se analizează de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, după împlinirea termenului prevăzut la alin. (4).(6) La expirarea termenului prevăzut la alin. (4), Direcția resurse umane și organizare din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii solicită avizul parchetelor de la care, respectiv la care se solicită transferul.(7) Punctul de vedere se transmite în scris în termen de cel mult 5 zile de la data solicitării.(8) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în termen util, un referat în care prezintă datele relevante privind cariera de procuror a solicitantului, motivele pe care se întemeiază cererea, situația posturilor ocupate, a posturilor vacante, a celor care urmează a se vacanta și a posturilor temporar vacante la parchetul de la care se solicită transferul, precum și la parchetul la care se solicită transferul, numărul cererilor de transfer formulate anterior și motivele admiterii/respingerii acestora, precum și mențiunea dacă pentru postul vizat s-au formulat cereri de numire a judecătorilor în funcția de procuror. Referatul va cuprinde mențiuni privind procurorii delegați de la parchetul la care funcționează procurorul care solicită transferul, precum și de la unitatea de parchet la care se solicită transferul.(9) Referatul prevăzut la alin. (8) va cuprinde, obligatoriu, ultimele datele statistice privind volumul de activitate și încărcătura efectivă pe procuror, inclusiv încărcătura pe schemă, la parchetele implicate în procedura de transfer, raportate la media pe țară.(10) Toate cererile de transfer formulate pentru un anumit post vacant, depuse la Consiliul Superior al Magistraturii, se analizează și se soluționează în termen de două luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), în baza criteriilor prevăzute la art. 3.(11) Procurorul poate participa, personal sau prin videoconferință, la ședința secției, în vederea susținerii cererii.(12) În scopul informării procurorilor care intenționează să formuleze cereri de transfer se publică, de regulă, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, lista posturilor vacante de execuție de la toate parchetele, precum și a posturilor care urmează a se vacanta.  +  Articolul 3(1) La soluționarea cererilor de transfer ale procurorilor la alte parchete vor fi avute în vedere următoarele criterii:– volumul de activitate al parchetului de la care se solicită transferul și la care se solicită transferul, numărul posturilor vacante și al posturilor temporar vacante la parchetele implicate și dificultățile de ocupare a acestora;– specializarea procurorului;– starea de sănătate și situația familială;– alte aspecte rezultate din cuprinsul avizelor transmise Secției pentru procurori, precum și din referatul întocmit potrivit art. 2 alin. (8) și (9).(2) Secția pentru procurori poate dispune transferul inclusiv pentru posturile de execuție care devin vacante, din orice motiv, ulterior publicării listei prevăzute de art. 2 alin. (1), cu condiția ca la unitatea de parchet la care se dorește realizarea transferului să fi fost anunțat cel puțin un post în lista care a însoțit anunțul de organizare a sesiunii de transferuri.  +  Articolul 4(1) Transferul unui procuror la o altă instituție publică decât un parchet atrage eliberarea din funcție în condițiile art. 65 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cererea de transfer însoțită de acordul scris al instituției la care se solicită transferul se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.(3) În termen de 30 de zile de la depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a cererii de transfer la o altă instituție publică decât un parchet, de către un procuror, Direcția resurse umane și organizare întocmește un referat cuprinzând datele relevante privind cariera solicitantului și motivele pe care se întemeiază cererea și îl prezintă Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(4) Dacă apreciază necesar, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii invită solicitantul să își susțină cererea de transfer.(5) Transferul produce efecte de la data publicării decretului de eliberare din funcție a procurorului.  +  Capitolul II Detașarea procurorilor  +  Articolul 5(1) Detașarea procurorilor la alte parchete se dispune de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la cererea motivată a conducătorului parchetului la care se solicită detașarea.(2) Detașarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcționeze.(3) Procurorii care au promovat efectiv în funcții de execuție la parchete superioare nu pot fi detașați timp de cel puțin 2 ani de la data promovării.(4) Persoanele numite în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi detașate timp de cel puțin 3 ani de la numirea în funcție.  +  Articolul 6(1) Cererea de detașare însoțită de acordul scris al procurorului a cărui detașare se solicită se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Dispozițiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.(3) Dacă procurorul detașat ocupă o funcție de conducere în cadrul parchetului, în termen de 6 luni de la hotărârea Secției pentru procurori prin care s-a dispus detașarea, optează pentru funcția de conducere sau pentru funcția pe care o ocupă prin detașare.(4) Opțiunea se formulează în scris și se depune la Consiliul Superior al Magistraturii.(5) În cazul în care procurorul detașat nu a optat pentru funcția de conducere sau nu a exprimat nicio opțiune, funcția de conducere respectivă devine vacantă la expirarea termenului prevăzut la alin. (3). Dacă procurorul optează pentru funcția de conducere deținută anterior, detașarea încetează la expirarea termenului prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 7(1) Detașarea procurorilor la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Ministerul Justiției și unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice se dispune de Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a instituției la care se solicită detașarea. În cerere se menționează și funcția și atribuțiile postului în care se solicită detașarea.(2) Dispozițiile art. 2 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător. (3) Suplimentar, referatul întocmit de Direcția resurse umane și organizare cuprinde și mențiuni cu privire la natura funcției în care se solicită detașarea, măsura în care aceasta corespunde statutului funcției de procuror și experiența specifică a magistratului în acel domeniu.(4) Dispozițiile art. 6 alin. (3)-(5) se aplică în mod corespunzător.(5) Pentru mutarea procurorului detașat pe o altă funcție decât cea pentru care a fost admisă cererea de detașare este necesară solicitarea acordului prealabil al Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 8(1) Procurorii care intenționează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post la o instituție internațională cu atribuții judiciare, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 64^1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să solicite acordul Secției pentru procurori cu privire la eventuala detașare în cadrul acesteia, anterior participării la procedurile de selecție. (2) Dispozițiile art. 2 alin. (6)-(9) și ale art. 7 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 9Soluționarea cererilor de prelungire a detașării se realizează în conformitate cu dispozițiile art. 5-7, care se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 10Detașarea procurorului poate înceta anterior duratei pentru care a fost dispusă, prin hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea instituției care a solicitat detașarea ori a procurorului detașat.  +  Capitolul III Delegarea procurorilor în funcții de execuție  +  Articolul 11(1) Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dispune:a) delegarea procurorilor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism sau din cadrul acestora la alte unități de parchet;b) delegarea procurorilor în cadrul parchetelor de pe lângă curțile de apel sau din cadrul acestora la o unitate de parchet din circumscripția altui parchet de pe lângă curtea de apel;c) delegarea procurorilor de la un parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal la un alt parchet de pe lângă judecătorie sau tribunal aflat în circumscripția altui parchet de pe lângă curtea de apel. (2) Delegarea nu poate fi dispusă decât la un parchet la care procurorul are dreptul să funcționeze.(3) Procurorii care au promovat efectiv în funcții de execuție la parchete superioare nu pot fi delegați la alte unități de parchet timp de cel puțin 2 ani de la data promovării.(4) Persoanele numite în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi delegate la alte unități de parchet timp de cel puțin 3 ani de la numirea în funcție.(5) Delegarea se dispune doar cu acordul scris al procurorului a cărui delegare se solicită.  +  Articolul 12(1) Solicitarea privind delegarea se depune de către conducătorul parchetului la care se cere delegarea la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Dispozițiile art. 2 alin. (8) și (9) se aplică în mod corespunzător.(3) Solicitarea privind delegarea se transmite Consiliului cu cel puțin 20 de zile înainte de data de la care se cere delegarea.  +  Articolul 13(1) Delegarea procurorilor de la parchetul de pe lângă curtea de apel la parchetele de pe lângă tribunalele sau la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția acestuia se dispune de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.(2) Delegarea procurorilor de la parchetele de pe lângă tribunale și de pe lângă judecătorii la alte parchete de pe lângă tribunale și de pe lângă judecătorii din circumscripția aceluiași parchet de pe lângă curtea de apel se dispune de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel.(3) Procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel comunică, în termen de 5 zile, Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii și procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ordinele date cu privire la delegarea procurorilor, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.(4) Dispozițiile art. 11 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 14(1) Delegarea încetează:a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;b) la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcționează prin delegare.(2) Secția pentru procurori poate dispune încetarea delegării și la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.  +  Capitolul IV Delegarea procurorilor în funcții de conducere  +  Articolul 15(1) Delegarea în funcții de conducere a procurorilor se dispune, cu acordul scris al acestora, de către Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcției prin numire în condițiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Delegarea poate fi dispusă numai la un parchet la care procurorul are dreptul să funcționeze. Procurorii care au promovat efectiv în funcții de execuție la parchete superioare nu pot fi delegați în funcții de conducere la alte parchete timp de cel puțin 2 ani de la data promovării.(3) Propunerea de delegare se formulează de către: a) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru delegarea în funcții de conducere a procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel, a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție și a procurorului-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;b) procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru celelalte funcții de conducere din cadrul acestor unități de parchet;c) procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție sau al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism pentru celelalte funcții de conducere din cadrul acestor direcții;d) procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel pentru delegarea în funcția de prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătoria din circumscripția sa;e) prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă judecătorie pentru adjuncții acestora, precum și pentru procurorii șefi de secție din cadrul acestor unități de parchet. (4) Propunerea de delegare formulată în condițiile alin. (3) lit. e) se transmite Secției pentru procurori de către procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripția căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea.  +  Articolul 16(1) Propunerea de delegare se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de următoarele:a) acordul procurorului propus pentru delegarea într-o funcție de conducere;b) declarațiile prevăzute de art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;c) în cazul prevăzut de art. 15 alin. (3) lit. e), punctul de vedere al procurorului general al parchetului de pe lângă curtea de apel în circumscripția căreia se află unitatea de parchet la care se propune delegarea, iar dacă delegarea se cere pentru o funcție de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, și punctul de vedere al prim-procurorului parchetului de pe lângă tribunal.(2) În cazul în care propunerea formulată are în vedere delegarea procurorului în funcții de conducere din cadrul unui parchet de pe lângă judecătorie, aceasta va cuprinde, dacă este necesar, și referiri la îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 50 alin. (5) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Direcția resurse umane și organizare întocmește, în cel mult 15 zile de la primirea propunerii, un referat în care prezintă pe scurt datele relevante privind cariera de procuror a celui propus a fi delegat și situația funcției vacante pentru care se propune delegarea. Referatul va conține mențiuni privind depunerea înscrisurilor prevăzute la alin. (1) și conținutul acestora.(4) Atunci când Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, procurorul a cărui delegare se propune susține un interviu în fața Secției. Interviul poate fi realizat și prin videoconferință.(5) În cazurile prevăzute de art. 15 alin. (3) lit. c)-e), Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii comunică, în termen de 5 zile, procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție hotărârile date cu privire la delegarea procurorilor în funcții de conducere, prelungirea sau, după caz, încetarea delegării acestora.  +  Articolul 17(1) Delegarea încetează:a) la expirarea termenului pentru care a fost dispusă;b) la data la care funcția este ocupată prin numire, în condițiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă această dată se situează în interiorul termenului prevăzut la lit. a);c) la cererea procurorului delegat sau a conducătorului parchetului în cadrul căruia acesta funcționează prin delegare.(2) Secția pentru procurori poate dispune încetarea delegării și la cererea motivată a conducătorului parchetului din cadrul căruia a fost delegat procurorul.-----