ORDIN nr. 1.352 din 30 septembrie 2019privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 9 octombrie 2019  În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității de Siguranță Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (1) pct. 12 și art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IArticolul 5 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind revizia tehnică și întreținerea vagoanelor în exploatare nr. 250, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.039 și 1.039 bis din 23 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (5), litera a) va avea următorul cuprins:a) maximum 550 km pentru trenurile de călători;2. Alineatul (6) se abrogă.  +  Articolul IIPână la intrarea în vigoare a prezentului ordin, operatorii de transport feroviar de călători vor aplica Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 privind metoda comună de siguranță pentru evaluarea riscurilor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009, privind analiza schimbării de ordin operațional, și vor revizui sistemul propriu de management al siguranței.  +  Articolul IIIAutoritatea Feroviară Română - AFER și operatorii de transport feroviar de călători vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
  p. Ministrul transporturilor,
  Ionel Minea,
  secretar de stat
  București, 30 septembrie 2019.Nr. 1.352.-----